Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT

D E E X P E RT I Z A C O N TA B I L A
EXTRAJUDICIARA

S . C . S O F T WA R E I T S R L

2016
1/6

CAPITOLUL I , INTRODUCERE
Paragraful (i)
SC INNOVATION FINANCE SRL, cu sediul in Cluj Napoca , str. Horea nr. 59-63, Bl. B, et. 3, ap.
20, Cod de inregistrare fiscala 38564560, inregistrata la Registrul Comertului din Cluj sub nr.
J12/3416/2014, Cont bancar RO40 RNCB 0030 0290 1172 RO02 deschis la Banca Comerciala
Romana , Sucursala Piata Garii, membra a CECCAR, filiala Cluj Napoca, reprezentata prin: Expert
contabil / Administrator Paraiala Ovidiu Alexandru , nr. 85120/2014,
Paragraful (ii)
In baza contractului de prestari servicii nr. 35 / 10.01.2016 , accepta misiunea efectuarii unei expertize
contabile extrajudiciare pentru S.C. Software IT SRL cu sediul in judetul Cluj , localitatea Cluj
Napoca , Str. Muresului nr. 30, inmatriculata la registrul Comertului din Cluj Napoca sub nr.
J12/3468/2010, avand Cod Unic de Inregistrare 4528569, reprezentata prin domnul Alexandrescu
Ciprian , in calitate de Administrator, denumita in continuare BENEFICIAR.
In vederea acceptarii misiunii, s-au evaluat indeplinirea cerintelor de independenta. De asemenea s-au
evaluat cerintele de competenta profesionala, in vederea pronuntarii asupra obiectului expertizei.
Paragraful (iii)
SC Software IT SRL a demarat formalitatile legale pentru majorarea capitalului social de la 10.000
lei la 60.000 lei, prin conversia unui imprumut in parti sociale, imprumut primit de la asociatul
societatii in suma totala de 50.000 lei , domnul Popescu Alin , persoana fizica rezidenta. In acest
sens, expertul contabil trebuie sa se pronunte asupra urmatoarelor aspecte :

Daca suma de 50.000 lei, inregistrata in contabilitate cu titlu de datorie catre asociatul
Popescu Alin , este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in operatiunea
de majorare a capitalui social.

Paragraful (iv)
Obiectivele expertizei contabile au fost stabilite ca fiind urmatoarele :

Obiectiv 1: Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in


contul asociatului , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei.

Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in


situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei).
2/6

Paragraf (v)
Expertiza contabila s-a prestat in perioada 14.01.2016-14.02.2016, la sediul SC Innovation Finance
SRL
Paragraful (vi)
Materialul documentar solicitat de la Beneficiar si pus la dispozitie de catre SC Software IT SRL, a
constat in:

Balantele de verificare pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015


Bilant Contabil la 31.12.2014 si 31.12.2015.
Fisa contului 455 Asociati conturi curente pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015
Contractele de imprumut incheiat intre SC Software IT si Domnul Popescu Alin, in
calitate de asociat-creditor al societatii.
Documentele de trezorerie (dispozitii de incasare), referitoare la contractele de
imprumut de mai sus.
Registrele contabile ale societatii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de
Casa.
Actul Constitutiv al societatii

Paragraful (vii)

Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a fcut n perioada 12.02.2016-14.02.2016. n


cauz nu s-au efectuat, alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrrile altor experi (tehnici, fiscali
etc.)
Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiz contabil a fost fixat la 15.02.2016

CAPITOLUL II , DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in


contul asociatului , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei.

Pentru realizarea obiectivului s-au cerut si s-au verificat documentele prin care asociatul, domnul
Popescu Alin, a imprumutat societatea SC Software IT SRL cu sumele de bani necesare desfasurarii
activitatii.
3/6

La dispozitia Prestatorului s-au pus urmatoarele documente aferente perioadei 01.01.2014-31.12.2015:

Contractele de imprumut prin care asociatul numit a imprumutat firma. Contractele au fost
numerotate de la 1 la 5 si aveau specificate in clar datele de identificare ale asociatului creditor,
datele de identificare ale societatii imprumutate, suma imprumutata, scadenta sumei
imprumutate.

Dispozitiile de incasare a contractelor de mai sus. Dispozitiile au fost numerotate de la DI01


(DISPOZITIE DE INCASARE 01) si pana la DI05. Data emiterii Dispozitiei de Incasare
corespundea cu data contractului de imprumut aferent. Sumele specificate in fiecare contract de
imprumut au fost incasate integral de societate.
Registrele de casa;
Balantele de verificare;
Registrele jurnal;
Registrul inventar la 31.12.2015;
Actul constitutiv al societatii.

Prin contractele de imprumut redate in tabelul de mai jos, domnul Popescu Alin, persoana fizica
rezidenta, are calitatea de creditor al societatii in perioada 01.01.2014 31.12.2015.
De asemenea, avand in vedere prevederile actului constitutiv al societatii SC Software IT, domnul
Popescu Alin, detine, incepand cu data primului contract de imprumut, si pana la data prezentului
raport de expertiza, calitatea de asociat al societatii.
Pe parcursul desfasurarii expertizei, s-a verificat reflectarea in contabilitate a operatiunilor de
imprumut din punct de vedere al conformitatii cu cerintele standardelor contabile in vigoare la data
derularii operatiunilor, respectiv OMFP 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; de
asemenea, s-a verificat situatia operatiunilor de trezorerie, referitor la operatiunile de imprumut,
operatiuni redate in tabelul de mai jos :
Nr
crt.
1
2
3
4
5

Nr Disp incasare si Nr contract


data
data
5/15.01.2014
15.01.2014
10/30.06.2014
30.06.2014
18/29.11.2014
29.11.2014
25/30.05.2015
30.05.2015
40/05.12.2015
05.12.2015

4/6

si Suma
incasata
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Valoarea
contract
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

n conformitate cu actele i documentele expertizate, formulm, la obiectivul nr. I, urmtorul rspuns:


a. SC Software IT a inregistrat corect in contabilitate sub aspectul reflectarii naturii operatiunii,
respectiv constituirea imprumutului primit, prin afectarea rulajelor creditoare ale contului 4551
Asociati - conturi curente;
b. Societatea a indeplinit obligatiile legale de tinere a evidentei contabile analitice, respectiv evidenta
la nivelui creditorului-asociat;
c. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, referitoare la operatiunea de
contractare si de incasare a imprumutului indeplinesc calitatea de documente justificative
contabile, respectiv sunt semnate, stampilate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au
intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in


situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei)

Analizand materialul documentar ( balante de verificare, bilanturi contabile, fise de cont) se constata
urmatoarele :
a)
SC Software IT a inregistrat corect operatiunile de constituire a imprumutului de la
asociat , la nivelul contravalorii in lei a sumelor incasate in perioada 01.01.201431.12.2015 , in valoare totala de 50.000 lei.
b)
Sumele au fost corect prezentate in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul
financiar 2014 cat si pentru 2015 fiind prezentate la pozitia Datorii in cadrul
Situatiei Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii.
c)
Sumele au fost corect prezentate in registrele societatii: Registrul Jurnal, Registrul
Inventar, Registrul de Casa.
d)
Nu s-au inregistrat operatiuni de rambursare a sumelor imprumutate, in baza
contractelor de imprumut, de la data constituirii datoriei fata de asociat si pana la
data prezentului raport.
e)
Suma de 50.000 lei este in mod corect prezentata in ultima balanta de verificare
intocmita la data de 31.12.2015, fiind regasita in soldul creditor al contului 4551
Asociati-Conturi Curente, analitic asociat domnul Popescu Alin

5/6

CAPITOLUL III, CONCLUZIILE EXPERTIZEI


Avand in vedere ca :

Imprumutul contractat de SC Software ITde la asociatul sau domnul Popescu Alin , in valoare
de 50.000 lei, are la baza contracte de imprumut intre parti, contracte ce indeplinesc calitatea
de documente justificative contabile, conform reglementarilor contabile in vigoare;

Incasarea imprumuturilor contractate de Software IT de la asociatul sau domnul Popescu Alin,


in valoare totala de 50.000 lei s-a facut in casieria societatii, in baza dispozitiilor de incasare
emise si inregistrate in evidenta contabila a societatii, in perioada 01.01.2014 - 31.12.2015,
documente ce indeplinesc calitatea de documente justificative contabile;

Valoarea de inregistrare in contabilitate a imprumuturilor existente in soldul contului 4551


Contul asociatului de 50.000, reflecta in mod corect datoria societatii fata de asociatul
creditor la data de 31.12.2015;

Concluzia raportului de expertiza este ca suma de 50.000 LEI destinata maririi capitalului social al
societatii, reprezentand imprumutul acordat de catre domnul Popescu Alin asociat al SC Software IT
SRL este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in operatiunea de majorare a
capitalului social.
Raportul de expertiza contabila extrajudiciara s-a intocmit pe baza documentelor contabile si a altor
documente puse la dispozitia expertului de catre asociatul SC Software IT SRL, domnul Popescu Alin.
In cazul in care informatiile si/sau documentelor prezentate nu sunt complete, lipsesc, contin
informatii cu scopul de a induce in eroare sau care pot induce in eroare, PRESTATORUL este
absolvit de orice vina care ar decurge din aceasta.

Prezenta lucrare contine 6 pagini.


Data 15.02.2016

Semnatura
Expert Contabil
Paraiala Ovidiu

6/6