Sunteți pe pagina 1din 7

EXPERTIZA CONTABILA(EC)

EC este o misiune a profesiei contabile care se desfasoara in baza OG65/1994 modificata de L62/2017

EC este o lucrare de cercetare efectuata de specialist cu scopul de a scoate la iveala adevarul, este un
mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor litigii de catre un expert contabil ce detine cunostinte de
specialitate.

EC cuprinde numai latura economico-financiara a faptelor si imprejurarilor , latura juridica neintrand in sfera
lui

Beneficiarii EC: organelle judiciare, instantele de judecata, persoane fizice si juridice

Obiectul EC il reprezinta faptele si imprejurarile ce apar in activitatea economico-financiara, pentru a carei


solutionare se apeleaza a un expert contabil

Scopul EC este acela de confirmare, evaluare, lamurire a adevarului intr-o cauza,litigiu,imprejurare

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca expertul pentru a efectua:

-expertize judiciare: -membru activ al corpului (sa aiba cotizatia platita la zi, sa
participe la cursurile organizate de CECCAR

-sa promoveze testul de inscriere in grupul expertilor judiciari

-il caracterizeaza o moralitate ireprosabila

-expertize extrajudiciare: -membru activ al corpului

-il caracterizeaza o moralitate ireprosabila

Reglementarile pentru expertize contabile:

-legale : OG65/1994- privind EC, modificata de L162/2017;

OG2/2000 privind organizarea activitatii de EC

Ordin Min Justitiei 199/2010 privind aprobarea nomenclat.specializ.tehnice judiciare

-procedurale: Cod civil, cod penal

-profesionale: Standard professional 35 privind EC, Regulamentul de org si functionare CECCAR,

Norma 1044/2010

Specializari expert contabil judiciar:

1.Societati comerciale si alte entitati economice

2.Institutii de credit si IFN-uri

3.Societati de asigurare si alte entitati din asigurari

4.Societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare(SIF), pensii facultative si fonduri
de pensii administrate privat

5. Instituţii publice

6. Organizaţii non profit (O.N.G.), inclusiv asociaţii de proprietari


7. Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi privind persoanele fizice (P.F.)

8. Gestionare fondurilor comunitare

9. Fiscalitate

Clasificarea expertizelor contabile

Dupa scop: -judiciare

-extrajudiciare

Dupa natura : -civile

Principalului -penale

obiectiv -comerciale

-fiscale

-alte categorii(tehnice)

Dupa natura -civile

juridica -penale

-extrajudiciare

Norme de baza aplicabile expertizelor contabile:

a)Norme de comportament:

-Independenta

Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile are obligaţia să fie
independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care ar presupune
o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi
obiectivitatea.

Intr-o misiune judiciara expertul contabil este numit iar daca sunt mai multi experti
secundari agreati de instanta , acestia sunt incuviintati.

Expertul se poate refuza in termen de 5 zile de la data instiintarii daca este incompatibil
(implicat financiar:detine parti soc, salariat, etc, implicat prin rel.familiale sau cu
conducerea companiei, efectueaza lucrari pentru concurenta uneia din parti, etc)

-Competenta
Presupune obtinerea (examen, stagiu) si mentinerea (cursuri si studdiu individual)
Presupune deţinerea cunoştinţelor necesare specializării la care se referă expertiza
contabilă(cele 9 specializari)
-Calitatea expertizelor contabile

este influientata in mod direct de independenta si competenta expertului contabil


trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a
acceptat cu conştiinciozitate, devotament, corectitudine şi imparţialitate
Expertizele contabile trebuie să le fie utile celor care le-au solicitat.
Concluziile expertului contabil trebuie să fie formulate ţinând seama de legislaţie, de
reglementările în domeniu precum și de obiectivele stabilite de beneficiarul expertizei cont
-Secretul profesional
trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces
şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile,
nu are voie sa divulge date din dosar numai daca instanta o cere
-Acceptarea
nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice.
-Responsabilitatea

Toti expertii implicati in raportul de expertiza contabila judiciara raspund pentru opiniile
formulate

b)Norme de lucru

1.Dispunerea expertizei judiciare si numirea Expertului Contabil

In civil - prin incheiere de sedinta

In penal -in faza de judecata -prin incheiere de sedinta

-in faza de cercetare -prin ordonanta

Numirea expertului prin incheiere sau ordonanta trebuie sa cuprinda 4 paragrafe:

-numele expert desemnat sau a expertilor incuviintati

-obiectivele la care trebuie sa raspunda exp.contabil

-termenul la care trebuie sa depuna raportul de expertiza

-onorariul provizoriu incuviintat de instanta

2.Contractarea si programarea

Este actul prin care se nasc, se modifica si se sting obligatii.

Expertul contabil desemnat nu incheie contract, incheierea sau ordonanta tin loc de
contract

Expertii consilieri incuviintati sunt obligati sa incheie contract cu partea care l-a solicitat
si contractul se depune in instanta cu 5 zile inaintea termenului de judecata. Datele minime
pe care trebuie sa le cuprinda contractul sunt:

-obiectivele,

-materialul documentar,

-termenul,
-locul depunerii raportului

-onorariul expertului

-conditii de confidentialitate si GDPR

-cond.de forta majora

-cond de rezolvare litigii

3.Delegarea si supravegherea lucrarilor de expertiza contabila

Expertizele judiciare nu se deleaga

4.Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila

Materialul documentar sunt documentele financiar contabile

Nu constituie material documentar declaratiile de martor sau documentele care nu


intrunesc conditiile de document justificativ

In cazul expertizei judiciare primul document care se expertizeaza este dosarul cauzei.
Toate celalate documente sunt puse la dispozitie de parti cu ocazia convocarii . Se primesc
copii dupa documentele originale in baza unui PV de predare primire, fiecare document
fiind semnat cu sintagma”conform cu originalul” si aceste documente raman la dosarul
expertului contabil , in raport se completeaza doar opinia fundamentata pe baza acestor
documente.

c)Norme de raport: redactarea raportului si semnarea raportului

Raportul cuprinde 3 capitole:

1. Introducere
2. Desfasurarea expertizei
3. Concluzii

1.Introducerea cuprinde:

a)identificarea expertului contabil sau a expertilor desemnati care trebuie sa cuprinda


informatii legate de numele expertului, nr.carnetului, sectiunea din tabloul corpului

b)identificarea organului (exp.judiciara) ce a dispus expertiza se mentioneaza actul care


a stat la baza numirii expertizei: incheiere de sentinta in civil sau in faza de judecata in
procesele penale, ordonanta in faza de cercetare penala cu mentionarea datei, denumirea
partilor si calitatea procesuala, domiciliul sau sediul social, numarul dosarului si anul si
natura acestuia: civil, penal. In cazul expertizelor extrajudiciare se insereaza denumirea
clientului , domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul contractului si data, numarul
dosarului si anul

c)imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus


expertizarea

d)identificarea obiectivelor expertizei contabile .

In exp.judiciare formularea obiectivului se preia ad litteram din formularea din


incheierea de sentinta sau ordonanta
In ex.extrajudiciare asa cum este formulat in contract
e)identificarea datei (perioadei) si a locului in care s-a efectuat expertiza

Aici se trece si convocarea partilor .

Convocarea:

In cazurile civile este obligatorie. Daca nu se convoaca partile de catre expert este lipsa
procedura , raportul este anulat si onorariul se restituie

In cazurile penale convocarea se poate face numai cu acordul organelor de cercetare


sau ale instantei de judecata. Daca sunt experti consilieri, expertul desemnat va face
convocarea expertilor consilieri si vor intocmi un orar de lucru

Convocarea se face cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut


declarat

Convocarea partilor se face in acelasi timp si in acelasi loc cu ambele parti , se stipuleaza
obiectivul expertizei, numele, cum a fost numit (incheiere sau ordonanta) si docmentele
solicitate dupa caz. In urma convocarii se incheie PV semnat de ambele parti. Daca una
din parti nu raspunde convocarii se incheie PV unde se mentioneaza acest lucru si este
semnat doar de partea care a venit. Daca nici una din parti nu raspund convocarii nu se
incheie PV. Daca expertiza nu se poate face din lipsa documente se anunta in scris
instanta

f)identificarea materialului documentar .

Materialul documentar trebuie sa fie adecvat si necesita documentare.

Se insereaza in raport legislatia si alte reglementari specific care au stat la baza efectuarii
expertizei contabile (obligatoriu Standard 35, Regulamentul de organizare functionare
CECCAR )

g)identificarea datei(perioadei) in care s-a redactat raportul de exp.contabila

se mentioneaza aici daca s-au mai efectuat si alte expertize contabile avand acelasi
obiectiv, se face trimitere la aceasta fara a avalua expertiza precedent

h)identificarea datei initiale pana la care trebuia depus raportul si identificarea


eventualelor perioade de prelungire a termenului, incuviintate

2. Desfasurarea expertizei

Trebuie sa contina cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv care trebuie sa cuprinda
o descriere amanuntita a operatiilor efectuate , la structura materialului documentar, actele
si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor.

Trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora . In cazul in


care calculul se intinde pe mai multe pagini acestea se vor face in anexe la raport

Fiecare paragraph din capitolul 2 se incheie cu opinia expertului care trebuie sa fie clara,
precisa, concisa, fara a se face aprecieri la calitatea documentelor justificative,a
inregistrarilor contabile, a actelor de control, a incadrarilor juridice

Daca raportul este intocmit de mai multi experti contabili , opinia expertilor consilieri va fi
inserata dupa opinia expertului desemnat. Daca opinia expertilor consilieri difera de cea a
expertului desemnat acesta trebuie sa si motiveze opinia pe care o sustine . Ea poate fi
atasata doar in cauzele civile si va avea aceeasi structura fara convocarea partilor.

In cauzele penale opinia trebuie inserata atat in cap.2 cat si in 3.

3.Concluzii

Trebuie sa cuprinda un paragraf distinct cu concluzia pentru fiecare obiectiv in maniera in care a
fost formulat la cap.2 (doar concluzia se ia)

Semnarea si datarea

Se intocmeste in cel putin 2 exemplare originale sau mai multe (daca instanta mentioneaza in
sentinta )

Se semneaza si parafeaza pe fiecare fila in parte atat de expertul desemnat cat si de cei consilieri
. Daca au opinie separata langa semnatura vor specifica opinie atasata(in civil) sau opinie inserata
(in penal) . Sunt obligati sa semneze raportul .Daca totusi nu semneaza raportul auditorul
intocmeste un referat si impreuna cu raportul se predau in instanta.

Daca una din parti depune obiectiuni expertul trebuie sa formulize raspunsuri si acestea nu se
auditeaza

Daca raportul necesita completare , supliment acesta se auditeaza si el.

In situatia in care nu sunt documente justificative pe baza carora sa se efectueze expertiza


contabila se intocmeste un raport de imposibilitate a raportului de expertiza, nu inainte de afi
instiintatata instanta, cu mentiunea ca la cap. 1, 2 se insereaza toate aspectele care au condus la
intocmirea acestui raport(ex:nu s-au prezentat partile la convocare)

Daca exista neconformitati referatele de audit ajung la Comisia de disciplina si se vor aplica
sanctiuni functie de gravitate.

Raspunderea expertului contabil:

a)disciplinara: mustrare

avertisment scris

suspendarea dreptului de a profesa pe o perioada de 3-12 luni

interzicerea dreptului de exercitare a profesiei

b)contrav: art 333 din codul de procedura civila privind citarea , aducerea cu mandate si
sanctionarea martorilor sunt valabile si pentru expertul contabil si poate fi
sanctionat administrativ pentru: lipsa nejustificata in instanta cand este citat,
tergiversarea sarcinilor primite, depunerea cu intarziere a raportului, impiedicarea
exercitarii atributiilor organului judiciar , nerespectarea masurilor luate de
presedintele completului de judecata (intre 500-5000 lei)

c)civila: cf OG 65/1994 expertii contabili garanteaza raspunderea civila care aduce


atingere drepturilor si intereselor altor persoane (conform cod civil) prin
subscrierea unei polite de asigurare

d)penala: luarea de mita

marturie mincinoasa

favorizarea faptuitorului
Se pot da la examen urmatoarele subiecte cu studii de caz:

- Sa se identifice intr-un text materialul documentar (documente justificative+legislatie)


- Sa se identifice intr-un text obiectivele in cazul unei expertize, concluzia
- Clasificarea expertizelor de incadrat corect : scopul principal(judiciar/extrajudiciara), ce
specializare(asigurari, etc din cele 9) , natura(civila, penala, extrajudiciara)

S-ar putea să vă placă și