Sunteți pe pagina 1din 31

1

CUPRINS

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

1.1. Date de identificare ale expertului contabil, certificare și numire


1.2. Experti contabili numiti de partile in cauza
1.3. Parti in cauza
1.4. Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul
1.5. Obiective stabilite
1.6. Locul si perioada efectuarii expertizei contabile
1.7. Despre materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei
contabile
1.8. Redactarea raportului de expertiza contabilă
1.9. Amanari acordate in dosarul cauzei. Data depunerii raportului de expertiza
contabila

CAPITOLUL II. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

CAPITOLUL III. CONCLUZII


2

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
1.1. Date de identificare ale expertului contabil, certificare și numire
Subsemnata DANCIU SIMONA CLAUDIA, in calitate de expert contabil autorizat,
inscris in Tabloul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania (CECCAR) - Filiala
Hunedoara, sectiunea I-a Hunedoara :
DANCIU SIMONA CLAUDIA
Membru CECCAR Filiala Hunedoara:
Carnet expert contabil nr:43414/2016/A
Adresa: Simeria, str. Primaverii, nr. 12, bl. 101, judetul Hunedoara.
Adresa de corespondenta: Alba Iulia , Str. Emil Racovita , Bl 29 , Sc 2 , ap .28, numita prin
incheierea de sedinta nr 2233/18.12.2017
1.2. Experti contabili numiti de partile in cauza
Numit de catre contestator
BIRIȘ LIVIU IOAN
Membru CECCAR Filiala Hunedoara:
Carnet expert contabil nr: 9734/1996
Adresa: Hunedoara, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 101, sc. C/28, judetul Hunedoara.
Numit de catre creditor
HERLEA RADU PETRE
Membru CECCAR Filiala Hunedoara:
Carnet expert contabil nr: /1996
Adresa: Orastie, str. , nr. , , judetul Hunedoara.
1.3. Parti in cauza
Partile in cauza, sunt:
1. Debitor :
TOUR EXPERT S.R.L.
Sediul social: com. TELIUCU INFERIOR, sat CINCIȘ CERNA, str. LACULUI, nr. 84, jud.
Hunedoara
CUI 23544915, cod ORC J20/513/2008
2. Contestator :
STRETEAN ADRIAN EMERICH PARTENIE
Sediul/Domiciliul: SIBIU, str. MIHAIL LOMONOSOV, bl. 2C, sc. A, et.1, ap. 1, jud. SIBIU
3. Creditor:
KISS MARIUS ADRIAN
Sediul/Domiciliul: HUNEDOARA, str. BUITURI, nr. 5, jud. HUNEDOARA
3

1.4. Obiective stabilite


(Obiective solicitate de contestator)

I. CU PRIVIRE LA CREANTA CREDITOR KISS MARIUS ADRIAN :


1. Sa se analizeze creanta creditorului Kiss Marius Adrian, inscrisa in tabelul
preliminar si sa se indice din ce se compune aceasta creanta si care sunt actele juridice
si contabile avute in vedere, la declararea ei, de catre creditor, si acceptarea acesteia
de catre administratorul judiciar, indicandu-se conturile contabile in care a fost
inregistrat fiecare element component al creantei la data deschiderii procedurii
insolventei.
2. Sa se analizeze si sa se sa precizeze evolutia contului 455.11, analitic - creditor Kiss
Marius Adrian, astfel cum rezulta din inregistrarile contabile lunare, pe perioada
scursa de la incheierea contractelor de credit din 13.07.2010, 03.09.2010, 09.12.2011
si 12.12.2012 si pana la data deschiderii procedurii insolventei, indicandu-se conturile
corespondente prin care s-au efectuat operatiunile de majorare ori de diminuare a
creditului acordat societatii si daca inregistrarile din conturile corespondente sunt in
acord cu rulajele conturilor 5311 – cassa si 5121 – banca.
3. Sa se precizeze care sunt documentele contabile care au stat la baza inregistrarilor
survenite in modificarea soldului contului 455.11, creditor Kiss Marius Adrian, pe
perioada prevazuta la pct.2.
4. Pe baza constatarilor de la pct. 1 – 3 de mai sus si rulajul conturilor 5311 – casa si
5121 – banca, sa se stabileasca care este cuantumul creditului acordat societatii de
creditorul Kiss Marius Adrian, si evidentiat in soldul contului 455.11 la data
scadentei, respectiv, la 01.01.2017 si carui contract ii este aferent creditul acordat si
inregistrat in contabilitate la acea data.
5. Tinand cont de raspunsul la obiectivul nr. 4 si avandu-se in vedere actele juridice si
contabile pe baza carora s-a inregistrat in contul 45511 – creditor Kiss Marius
Adrian, creditul acordat si inregistrat in contabilitate, la data scadentei, sa se
calculeze eventuale dobanzi pe perioada de la scadenta si pana la data deschiderii
procedurii, in baza clauzelor actului juridic care a determinat inregistrarea in
contabilitate a creditului respectiv.
Solicitam a se avea in vedere, in acest scop, si actul constitutiv al societatii,
contractul de asociere dintre asociati, din 04.02.2011 si procesele verbale AGA din
12.02.2011, 15.09.2011, 12.05.2012, 31.05.2015 – privind finantarea societatii, prin
creditare, de catre asociati.
6. Sa se verifice inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017, privitoare la
contul 455.11 – asociat Kiss Marius Adrian, asa cum au fost prezentate inspectiei
fiscale, si sa se precizeze de unde rezulta majorarea aportului (creditului) acordat
societatii de catre acesta, indicandu-se conturile contabile corespondente si daca din
inregistrarile in aceste conturi rezulta vreun credit sau un aport acordat societatii, de
asociatul Kiss Marius Adrian, prin rulajul conturilor 5311 – cassa si 5121 – banca.
In cazul unui raspuns negativ, in sensul inexistentei aportului, sa se calculeze si
sa se indice care este cuantumul creantei asociatului Kiss Marius Adrian, existent la
data deschiderii procedurii insolventei, constand in credit si dobanzi calculate la pct.
5 de mai sus.
7. Sa se analizeze intrarile de mijloace fixe, in cuantum de 219.609 lei, inregistrate in
balanta lunii aprilie 2017, inainte si dupa efectuarea inspectiei fiscale, si sa se
precizeze in baza caror documente s-a inregistrat majorarea cu aceasta suma a
4

contului 2112- amenajari de terenuri si daca s-au facut corectiile dispuse de organul
de inspectie fiscala prin Dispozitia nr. 82/16.08.2017, indicandu-se si daca suma de
219.609 lei mai este inregistrata in contul de aport 455.11.
8. Tinand seama de actul de control fiscal intocmit de AJFP Hunedoara in perioada
iulie – august 2017 si masurile dispuse in urma acestui control, sa se precizeze in ce
masura inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017 mai pot fi avute in
vedere la stabilirea creantei creditorului Kiss Marius Adrian.
9. In raport de concluziile la toate obiectivele de mai sus, sa se calculeze creanta
creditorului Kiss Marius Adrian, rezulta din inregistrari legale, dovedite cu
inscrisuri care, potrivit legii sunt documente justificative, la data deschiderii
procedurii.

II. CU PRIVIRE LA CREANTA COMUNEI TELIUCU-INFERIOR :


1. Sa se analizeze documentele anexate cererii de creanta a creditorului bugetar si sa
se indice daca, potrivit documentelor depuse, pot fi stabilite creantele bugetare
datorate la data deschiderii procedurii, iar in caz de raspuns afirmativ, sa se
stabileasca care creante sunt restante si care sunt aferente anului 2017, cu scadenta
pana la data deschiderii procedurii.
2. Sa se indice titlurile de creanta din care provin creantele bugetare si daca acestea au
fost atasate declaratiei de creanta.
3. Pentru creantele restante la data deschiderii procedurii, sa se calculeze accesorii
aferente pana la acea data, stabilindu-se apoi cuantumul total al creantei bugetare.

(Obiective solicitate de creditoruk Kiss Adrian Marius)


1. În urma verificării documentelor contabile ale SC Tour Expert SRL, să se stabilească
dacă investiţile şi cheltuielile evidenţiate în cuprinsul înscrisurilor anexate cererii de
admitere a creanţei a creditorului Kiss Adrian Marius au fost efectuate din veniturile
societăţii, respectiv dacă aceste cheltuieli au corespondent în veniturile societăţii.
2. Să se stabilească dacă, In lipsa acordului asociatului Stretean Adrian Emerich
Partenie, se putea realiza majorarea capitalului social corespunzător investiţiilor şi
cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1.
3. Sâ se identifice formula corectă de înregistrare în contabilitatea societăţii a
investiţiilor şi cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, In ipoteza în care acestea
nu au fost realizate din veniturile societăţii, ci din veniturile personale ale asociatului
Kiss Adrian Marius.
4. Să se stabilească dacă înregistrarea în contabilitatea SC Tour Expert SRL a
investiţiilor şi cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, ia data efectuării acestora,
ar fi condus la înregistrarea de pierderi, iar societatea nu ar mai fi înregistrat profit
în perioada respectivă.

1.5. Locul si perioada efectuarii expertizei contabile


Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada 10.02.2018 – 08.06.2018., la sediul
expertului contabil.
In vederea efectuarii expertizei contabile judiciare , au fost puse la dispozitie urmatoarele
documente:
-Act constitutiv al SC TOUR EXPERT(de transformare din SRL cu asociat unic , in SRL cu
asociatii:Stretean Adrian Emerich si Kiss Marius Adrian)
5

-Act constitutiv al SC TOUR EXPERT SRL , actualizat la data de 07.06.2015


-Certificat constatator de la Registrul Comertului, al TOUR EXPERT SRL , nr
2224/21.01.2011
-Fisa de informatii extinse , eliberata de Registrul Comertului sub numarul
71007/29.12.2017
-Contract de asociere Kiss-Stretean , nr.1/8/04.02.2011
-Contractele de credit din 13.07.2010,03.09.2010,09.12.2011 si 12.12.2012
-Procesele verbale ale adunarii asociatilor numarul 1/12.02.2011 , nr.2/15.09.2011 ,
nr.3/21.05.2012 , 31.05.2015
-Hotarare AGA nr.1/31.05.2015 , 20.04.2015.
-Fisa de cont analitic 455.11 pe anii 2011-2017 pentru asociatul Kiss Marius Adrian
-Fisa de cont 5311-Casa pe anii 2011-2017 SC TOUR EXPERT SRL
-Fisa de cont 5121 –Banca pe anii 2011-2017 ,SC TOUR EXPERT SRL:
-Balanta de verificare 31.03.2017-30.04.2017
-Proces verbal de contraventie ANAF 10343/16.08.2017
-Dispozitia nr 82/16.08.2017,privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala.
-Precizari depuse de SC TOUR EXPERT SRL,la ANAF inregistrate sub
nr.40693/19.10.2017.
-Cererea UAT Teliucu Inferior , nr 1674/26.06.2017-de inscriere a creantei , inregistrata la
Tribunalul Hunedoara la data de 03.07.2017.
-Nota de plata anuala nr.1674/26.06.2017-ca document justificativ al creantei UAT Teliucul
Inferior.
Tabel preliminar al creantelor la SC TOUR EXPERT SRL nr 1313/26.07.2017.
-Calcul dobanda , intocmit de asociatul Kiss Marius Adrian , in baza contractelor de imprumut
din 03.09.2010 si 09.12.2011.
1.6. Citarea partilor
Au fost comunicate partilor implicate aratate la pct. 1.3., respectiv partea reclamanta,
obiectivele stabilite de catre instanta, cat si solicitarea de a pune la dispozitia expertului contabil
si toate documentele necesare efectuarii expertizei ordonate in cauza.
1.7. Despre materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile
Pentru a da raspunsuri la obiectivele stabilite am verificat si analizat urmatoarele
documente:
 Dosarul cauzei;
 -Act constitutiv al SC TOUR EXPERT(de transformare din SRL cu asociat unic , in SRL
cu asociatii:Stretean Adrian Emerich si Kiss Marius Adrian)
 -Act constitutiv al SC TOUR EXPERT SRL , actualizat la data de 07.06.2015
 -Certificat constatator de la Registrul Comertului, al TOUR EXPERT SRL , nr
2224/21.01.2011
 -Fisa de informatii extinse , eliberata de Registrul Comertului sub numarul
71007/29.12.2017
 -Contract de asociere Kiss-Stretean , nr.1/8/04.02.2011
 -Contractele de credit din 13.07.2010,03.09.2010,09.12.2011 si 12.12.2012
 -Procesele verbale ale adunarii asociatilor numarul 1/12.02.2011 , nr.2/15.09.2011 ,
nr.3/21.05.2012 , 31.05.2015
 -Hotarare AGA nr.1/31.05.2015 , 20.04.2015.
 -Fisa de cont analitic 455.11 pe anii 2011-2017 pentru asociatul Kiss Marius Adrian
 -Fisa de cont 5311-Casa pe anii 2011-2017 SC TOUR EXPERT SRL
 -Fisa de cont 5121 –Banca pe anii 2011-2017 ,SC TOUR EXPERT SRL:
 -Balanta de verificare 31.03.2017-30.04.2017
 -Proces verbal de contraventie ANAF 10343/16.08.2017
6

 -Dispozitia nr 82/16.08.2017,privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala.


 -Precizari depuse de SC TOUR EXPERT SRL,la ANAF inregistrate sub
nr.40693/19.10.2017.
 Contestatiile SC TOUR EXPERT la actul de control a procesului-verbal
10343/16.08.2017 si a Dispozitiei de masuri 82/16.08.2017
 -Cererea UAT Teliucu Inferior , nr 1674/26.06.2017-de inscriere a creantei , inregistrata
la Tribunalul Hunedoara la data de 03.07.2017.
 -Nota de plata anuala nr.1674/26.06.2017-ca document justificativ al creantei UAT
Teliucul Inferior.
 Tabel preliminar al creantelor la SC TOUR EXPERT SRL nr 1313/26.07.2017.
 -Calcul dobanda , intocmit de asociatul Kiss Marius Adrian , in baza contractelor de
imprumut din 03.09.2010 si 09.12.2011.
Metoda de lucru si intocmire a raportului de expertiza contabila:
 Au fost intocmite anexe pentru fiecare obiectiv, avand un numar identic cu cel al
obiectivului, si daca este cazul, au fost intocmite anexe subordonate;

1.8. Redactarea raportului de expertiza contabilă


Redactarea Raportului de expertiza contabila s-a facut in perioada 10.02.2018 –
08.06.2018.In Dosarul cu nr. 2178/97/2017/a2,au mai fost efectuate o alta expertiza contabila ,
intocmita de doamna expert Sonoc Rodica la data de 26.06.2017, cu obiective diferite.

1.9. Amanari acordate in dosarul cauzei.


Data depunerii raportului de expertiza contabila
In vederea redactarii raportului de expertiza, au fost cerute amanari, impuse de timpul
necesar punerii la dispozitie a documentelor solicitate, consultarii documentelor, intocmirea de
anexe si de redactarea raportului de expertiza contabila.
Data pentru depunerea Raportului de expertiza contabila a fost la data 22.11.2017 si
prelungită ca urmare a celor expuse.
Termenele ulterioare au fost stabilite pentru urmatoarele date: 06.12.2017, la 31.01.2018,
14.02.2018, 28.02.2018, 28.03.2018,25.04.2018,09.05.2018,06.06.2018 , ultimul termen acordat
fiind 20.06.2018.
7

CAPITOLUL II. DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Pentru a putea raspunde la obiectivele solicitate, s-au examinat actele din dosarul cauzei,
cat si documente comunicate de parti.
In conformitate cu documentele puse la dispozitie, formulam raspunsuri la obiectivele
dispuse de catre instanta.

(Obiective solicitate de contestator)


CU PRIVIRE LA CREANTA CREDITOR KISS MARIUS ADRIAN
Obiectivul nr. 1.
Sa se analizeze creanta creditorului Kiss Marius Adrian, inscrisa in tabelul preliminar si sa
se indice din ce se compune aceasta creanta si care sunt actele juridice si contabile avute
in vedere, la declararea ei, de catre creditor, si acceptarea acesteia de catre administratorul
judiciar, indicandu-se conturile contabile in care a fost inregistrat fiecare element
component al creantei la data deschiderii procedurii insolventei.
Raspuns la Obiectivul nr. 1.
Conform tabelului preliminar, incheiat de catre INSOLVENT CONSULT SRL , sub nr.
1313/26.07.2017 , pentru care domnul Kiss Marius Adrian s-a inscris cu creanta , solicitata si
aprobata este de 748.168,29 lei. Aceasta creanta se compune din aporturi aduse de catre domnul
KISS MARIUS ADRIAN , atat in numerar , prin banca , cat si prin deconturi cu diverse
bunuri/cheltuieli sau dobanzi.Conform contractelor de creditare societate din
13.07.2010,03.09.2010,09.12.2011 si 12.12.2012 , nu toate aceste sume sunt eligibile , exigibile
sau certe, avand in vedere faptul ca:
-semnaturile de pe contactele de creditare societate, intocmite dupa data de
18.01.2011(autentificarii actului constitutiv si data transformarii SC TOUR EXPERT SRL din
SRL cu asociat unic in SRL cu mai multi asociati) apartin doar administratorului KISS Marius
Adrian , fara a fi convocata AGA , asa cum este specificat in actul constitutiv mai sus mentionat ,
punctual 8 , aliniatul i.
Aporturile aduse de catre domnul Kiss Marius Adrian, nu au fost inregistrate in
conformitate cu legislatia contabila (Vezi Legea contabilitatii si functiunile conturilor).
Conform planului de conturi si a procedurilor privind functiunea conturilor , detaliez in cele de
mai jos :
Contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (512, 531);
– dobanzile aferente sumelor depuse de actionari/asociati (666);
– sumele reprezentand dividende cuvenite actionarilor/asociatilor si lasate la dispozitia entitatii
(457);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele
lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
În debitul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele restituite actionarilor/asociatilor (512, 531);
– diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor fata de actionari/asociati (765);
– sume reprezentand datorii fata de actionari/asociati, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii
(758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de entitate actionarilor/asociatilor.
8

Inregistrarile contabile efectuate au fost intocmite eronat. Mai mult decat atat , si in
contractele de creditare societate este precizat faptul ca , se acorda un credit in lei , nu in bunuri.
Contractul de creditare societate , incheiat la data de 09.12.2011 , unde este stipulata decontarea
/achitarea ,functie de necesitatile societatii , este nul de drept , nefiind semnat de partile implicate
conform actului constitutiv.
Anexez prezentei expertize , tabelul privind aporturile inregistrate in contabilitate de catre
creditorul Kiss Marius Adrian , efectuate in baza fisei de cont pentru operatiuni diverse pusa la
dispozitie de catre parti , a extraselor de banca, a dispozitiilor de plata/incasare si a registrului de
casa.
In anexa nr.1-7 sunt indicate conturile contabile in care au fost inregistrate fiecare
component al creantei la data deschiderii procedurii de insolventa pana la concurenta sumei de
695.030,31 lei. Avand in vedere ca in tabelul preliminar este inregistrata suma de 748.168,29 lei
, reprezentand creanta inscrisa a asociatului Kiss Marius Adrian , iar anexa atasata este in suma
de 695.030,31 lei , rezulta o diferenta de 53.137,98 lei , reprezentand dobanzi calculate
contractelor de creditare din data de 03.09.2010 si 09.12.2011 , neasumate de catre ambii actionari.
Deoarece este specificat in actul constitutiv , al SC TOUR EXPERT, punctul 8 alin.b ,
situatiile financiare aferente lunii aprilie 2017 nu au fost asumate de catre actionarul Stretean
Emerich Partenie.
Avand in vedere si acest aspect , precizez faptul ca, actionarul Stretean Emerich Partenie,
nu si-a exprimat acordul cu privire la inregistrarile contabile (aporturi,imprumuturi , etc) si a
actiunilor care au stat la baza acestora.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 2.
Sa se analizeze si sa se sa precizeze evolutia contului 455.11, analitic - creditor Kiss Marius
Adrian, astfel cum rezulta din inregistrarile contabile lunare, pe perioada scursa de la
incheierea contractelor de credit din 13.07.2010, 03.09.2010, 09.12.2011 si 12.12.2012 si pana
la data deschiderii procedurii insolventei, indicandu-se conturile corespondente prin care s-
au efectuat operatiunile de majorare ori de diminuare a creditului acordat societatii si daca
inregistrarile din conturile corespondente sunt in acord cu rulajele conturilor 5311 – cassa
si 5121 – banca.
Raspuns la Obiectivul nr. 2.
Conform fisei de cont pentru operatiuni diverse ,asociatul Kiss Marius Adrian , a adus
aporturi in baza unor ducumente justificative intocmite de catre reprezentantul societatii.
Mentionez ca, aportul asociatului Kiss Marius Adrian, a fost majorat de la suma de 226.280 lei (la
data de 31.03.2017) la suma de 748.168,29 lei (data deschiderii procedurii de insolventa),
majorarea facandu-se prin urmatoarele conturi corespondente:
a).intrari de mijloace fixe in suma totala de 4.500 lei (cont 214-„Mobilier, aparatura si
alte active corporale”), reprezentand un expresor de cafea achizitionat cu un contract de vanzare-
cumparare.
b)cresteri de valoare amenajari terenuri in suma de 215.109,04 lei (cont 2112-”Amenajari
de terenuri”), in baza procesului verbal de evaluare intocmit de SC Imobil Dev SRL.
c)cheltuieli privind aferente anilor 2012-2017 , in suma de 249.160,64 compuse din :
-cheltuieli cu combustibilul in suma de 29.884,49 lei(cont 6022-”Cheltuieli privind
combustibilul”), reprezentand cheltuiala cu conbustibilul aferenta anilor 2012-2017
9

-cheltuieli cu obiectele de inventar , in suma de 15.547,08 (contul 603-” Cheltuieli cu


obiectele de inventar”), respectiv masina de spalat, sistem audio Tehnics , boxe Sony , cabluri
sistem audio si DVD Universum , achizitionate in baza contractului de vanzare –cumparare , usa
de interior, 2 televizoare si baterii de lavoar pe baza facturii fiscale emise pe numele
administratorului societatii Kiss Marius Adrian si alte obiecte de inventar in baza bonurilor si
facturilor fiscale emise pe SC Tour Expert SRL , aferente anilor 2012-2014 si 2016-2017
-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.095,09 (contul 6028”Cheltuieli cu
alte materiale consumabile”), aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , in suma de 11.842,31 ( contul 611”Cheltuieli
cu intretinerea si reparatiile”), aferente anilor 2012-2014
-cheltuieli de protocol in suma de 912,36 lei (contul 623”Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate”) , aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 5.180,52 lei(contul 628”Alte
cheltuieli cu servicii executate de terti”) , aferente anilor 2012-2013
-cheltuieli cu dobanda , in suma de 235.986,78 (cont 6588”Alte cheltuieli de
exploatare”) , aferenta contractelor de imprumut din 03.09.2010 si 09.12.2011 , asociat Kiss
Marius Adrian compusa din dobanda la data de 30.04.2018 in suma de 182.848,80 si suma de
53.137,98 dobanda calculata pana la data deschiderii procedurii de insolventa.

Asa cum se poate observa de la obiectivul anterior, contul 455„Sume datorate


actionarilor/asociatilor”, nu poate intra in corespondenta cu niciul din conturile mentionate mai
sus .
Inregistrarile corecte erau de forma
5121”Banca” = 455”Sume datorate actionarilor/asociatilor”
si
% = 5121”Banca”
214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie”
2112”Amenajari de terenuri”
623”Cheltuiele de protocol,reclama ,publicitate
3022”Combustibili”
303 „Obiecte de inventar”
3028”Materiale consumabile”
611”Cheltuieli cu intretinerea se reparatiile”
628”Cheltuieli cu serviciile executate de terti”

Prin urmare , aceste inregistrari trebuiau sa aiba loc in urma operatiunilor reale
facute de asociatul Kiss Marius Adrian.
Aportul asociatului Kiss Marius Adrian, prin conturile corespondente mai sus mentionate,
nu sunt justificate prin documente bancare ori de casa , nerezultand incasari prin aceste conturi,
deoarece balanta lunii aprilie 2017, are rulajul contului de casa (5311) incasari totale de 3.817 lei,
iar rulajul contului bancar (cont 512) incasari totale de 7.422 lei si nici din rulajul contului de
investitii ori imobilizari in curs(cont 231), furnizori de imobilizari(cont 404).
Cheltuiala cu dobanda , in suma de 235.986,78 (cont 6588) , aferenta contractelor de
imprumut din 03.09.2010 si 09.12.2011 , asociat Kiss Marius Adrian a avut la baza nota contabila:
6588=45511
Conform planului de conturi si a procedurilor privind functiunea conturilor , detaliez in
cele de mai jos functiunea contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare”
În debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” se inregistreaza:
– cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite tertilor si
bugetului(401,404,448,462,408,512);
10

– valoarea donatiilor acordate (301,302,303,345,371,381,512,531);


– valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, scoase din
activ(203,205,2071,208,211,212,213,214);
– valoarea imobilizarilor in curs, scoase din evidenta (231, 233);
– sume in curs de clarificare(473);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezentand creante
fata de clienti, debitori diversi etc. (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze
sumele prescrise sau anulate).
Asadar , inregistrarea contabila corecta se face prin contul 666 ”Cheltuieli cu dobanzile si
penalitatile”, avand la baza un act aditional sau o hotarare AGA , semnata de catre toti actionarii.
In cazul in care nu exista acest act (nu a fost pus la dispozitie) toata dobanda inregistrata
ca si cheltuiala , avand cont correspondent 45511-Kiss Marius Adrian , este nula.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 3.
Sa se precizeze care sunt documentele contabile care au stat la baza inregistrarilor survenite
in modificarea soldului contului 455.11, creditor Kiss Marius Adrian, pe perioada prevazuta
la pct.2.
Raspuns la Obiectivul nr. 3.
Documentele contabile care au stat la baza inregistrarilor survenite in modificarea soldului
455.11 , creditor Kiss Marius Adrian, de la data de 31.03.2017 , la data de 27.07.2017 (data
publicarii in buletinul procedurilor de insolventa) sunt in suma de 748.168,29 lei sunt urmatoarele:
-borderouri de achizitie aferente conturilor:
Contul 303 15.547,08
Contul 214 4.500,00
Contul 6022 29.884,49
Contul 628 5.180,51
Contul 623 912,36
Contul 6028 2.925,09
Contul 611 11.842,31
-raportul de evaluare nr 57/28.04.2017 intocmit de SC Imobil Dev SRL
Contul 2112 – 215.109,4 lei
-nota contabila nr.1/30.04.2017 pentru inregistrarea dobanzii , in suma de 182.848,8 la data de
30.04.2018 si diferenta de 53.137,98 inregistrata pana la data publicarii in buletinul procedurii
de insolventa
Contul 658 235986,7

Conform Legii nr. 87 din 3 mai 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016 Parlamentul României adoptă
prezenta lege.
Articolul I Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie
2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică
şi va avea următorul cuprins:"(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data
emiterii. Formularele tipărite şi aflate în stoc îşi menţin valabilitatea până la epuizarea stocului."2.
11

La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 4(1) Atestatul de


producător se eliberează de către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu
avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale
din agricultură, după caz, constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/
judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor
sau sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest
scop, sau de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii,
în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul
judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz."
"ART. 20(1) După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice
utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli
persoane fizice:a) borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut
la punctul VII, partea IV - Grupa a IV-a - Mijloace băneşti şi decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008privind documentele financiar-contabile,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu
completările ulterioare;b) borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a)
produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenţei primite de producătorii
agricoli pentru suprafeţele de teren agricol arendate/concesionate, precum şi strugurii de vin."
Astfel , aceste borderouri de achizitie nu reprezinta documente legale justificative, in
concluzie toate cheltuielile efectuate in baza acestor documente sunt nedeductibile fiscal , in
primul rand din cauza faptului ca nu au la baza documente justificative legale , si in al doilea
rand deoarece nu respecta legislatia contabila, astfel ca nu a putut aduce aport inregistrat
direct in conturile aratate mai sus.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 4.
Pe baza constatarilor de la pct. 1 – 3 de mai sus si rulajul conturilor 5311 – casa si 5121 –
banca, sa se stabileasca care este cuantumul creditului acordat societatii de creditorul Kiss
Marius Adrian, si evidentiat in soldul contului 455.11 la data scadentei, respectiv, la
01.01.2017 si carui contract ii este aferent creditul acordat si inregistrat in contabilitate la
acea data.
Raspuns la Obiectivul nr. 4.
In balanta de la 31.12.2016 , in baza careia s-a intocmit bilantul contabil este inregistrat
aportul asociatului Kiss Marius Adrian , ca fiind de 226.208 lei.
Prin urmare , sodul contului 455.11 Kiss Marius Adrian la data de 01.01.2017 este de
226.208,23 lei, aferente contractelor de credit din 13.07.2010 si 12.12.2012.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 4


Conforma cu raspunsul formulat.
12

Obiectivul nr. 5.
Tinand cont de raspunsul la obiectivul nr. 4 si avandu-se in vedere actele juridice si contabile
pe baza carora s-a inregistrat in contul 45511 – creditor Kiss Marius Adrian, creditul
acordat si inregistrat in contabilitate, la data scadentei, sa se calculeze eventuale dobanzi pe
perioada de la scadenta si pana la data deschiderii procedurii, in baza clauzelor actului
juridic care a determinat inregistrarea in contabilitate a creditului respectiv.
Solicitam a se avea in vedere, in acest scop, si actul constitutiv al societatii, contractul de
asociere dintre asociati, din 04.02.2011 si procesele verbale AGA din 12.02.2011, 15.09.2011,
12.05.2012, 31.05.2015 – privind finantarea societatii, prin creditare, de catre asociati.
Raspuns la Obiectivul nr. 5
Conform contractelor de credit societate , incheiate intre asociatul Kiss Marius Adrian in
calitate de creditor si SC TOUR EXPERT SRL in calitate de beneficiar, la data de 01.01.2017 ,
nu exista stipulate dobanzi penalizatoare pentru imprumuturi acordate si nerambursate in timp
util.
Conform contractelor de creditare , semnate dupa data modificarii actului constitutiv de
transformare din SRL cu asociat unic in SRL cu mai multi asociati (18.01.2011), dobanzile
evidentiate in contract sunt nule , deoarece contractele din 03.09.2010 si 09.12.2011 sunt semnate
doar de catre un asociat/administrator , neexistand o hotarare AGA (stipulata in actul constitutiv
din data de 18.01.2011 , art.8 , alin i), care sa aprobe semnarea acestor contracte si neluandu-se in
calcul Procesul Verbal nr.1 , din data de 12.02.2011, semnat de ambii asociati , in care este
specificat:”creditarea firmei cu sumele de bani necesare , in raport cu evolutia lucrarilor , se
va face din veniturile personale ale fiecaruia , in functie de posibilitati si fara dobanda” .
Mai mult decat atat , in Hotararea AGA , semnata de ambii asociati , incheiata la data de
20.04.2015 , acestia hotarasc , de comun acord , ca toate operatiunile bancare legate de contul
societatii , sa fie efectuate numai cu semnatura ambilor asociati.
Conform Procesului Verbal , incheiat la data de 31.05.2015 , cu ocazia Adunarii AGA , la
care participa si semneaza ambii asociati , acestia cad de comun acord pentru inca odata , ca la
creditele acordate societatii de catre asociati , acestia sa nu perceapa dobanzi sau penalitati de
intarziere.
In concluzie , toate inregistrarile contabile privind dobanzile aferente creditelor fara
asumarea de catre ambii asociati , avand la baza doar o nota contabila, nu sunt sustinute , in baza
procesul verbal nr.1 , din data de 12.02.2011 si a Hotararii AGA incheiata la data de 20.04.2015
Toate dobanzile inregistrate in anul 2017 , avand cont corespondent 455.11- Kiss Marius
Adrian sunt in suma de 235.986,78 lei , compusa din , nota contabila nr.1/30.04.2017 pentru
inregistrarea dobanzii , in suma de 182.848,8 la data de 30.04.2018 si diferenta de 53.137,98
inregistrata pana la data publicarii in buletinul procedurii de insolventa.
O observatie a expertului este ca la data de 03.09.2010 , data contractului de credit
purtator de dobanda 0,3 % pe zi de la data scadentei (01.01.2017), sediul social al SC TOUR
EXPERT SRL era in Branisca , str. Rovina , nr. 44 , jud Hunedoara , contractul mentionand ca
sediu social Str.Lacului , nr.84 , sat Cincis Cerna, Com Teliucul Inferior , Jud Hunedoara.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 5


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr.6.
Sa se verifice inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017, privitoare la contul
455.11 – asociat Kiss Marius Adrian, asa cum au fost prezentate inspectiei fiscale, si sa se
precizeze de unde rezulta majorarea aportului (creditului) acordat societatii de catre acesta,
indicandu-se conturile contabile corespondente si daca din inregistrarile in aceste conturi
13

rezulta vreun credit sau un aport acordat societatii, de asociatul Kiss Marius Adrian, prin
rulajul conturilor 5311 – cassa si 5121 – banca.
In cazul unui raspuns negativ, in sensul inexistentei aportului, sa se calculeze si sa se indice
care este cuantumul creantei asociatului Kiss Marius Adrian, existent la data deschiderii
procedurii insolventei, constand in credit si dobanzi calculate la pct. 5 de mai sus.
Raspuns la Obiectivul nr. 6.
In balanta de verificare , de la data de 31.03.2017, soldul contului 455.11 Kiss Marius
Adrian era de 226.280,23 lei.
In luna aprilie , societatea ingistreaza condorm fisei de cont pentru operatiuni diverse,
detaliata in anexa 7 , in baza borderourilor de achizitie , raportului de evaluare si a notei contabile
nr.1/30.04.2017, urmatoarele:
a).intrari de mijloace fixe in suma totala de 4.500 lei (cont 214„Mobilier, aparatura si
alte active corporale”),borderou de achizitie nr.2 ,reprezentand un expresor de cafea,achizitionat
cu un contract de vanzare-cumparare.
b).cresteri de valoare amenajari terenuri in suma de 215.109,04 lei (cont 2112”Amenajari
de terenuri”),in baza procesului verbal de evaluare intocmit de SC Imobil Dev SRL.
c).cheltuieli privind aferente anilor 2012-2017 , in suma de 249.160,64 compuse din :
-cheltuieli cu combustibilul in suma de 29.884,49 lei(cont 6022”Cheltuieli privind
combustibilul”) borderou de achizitie nr.3-8, reprezentand cheltuiala cu conbustibilul aferenta
anilor 2012-2017
-cheltuieli cu obiectele de inventar , in suma de 15.547,08(contul 603” Cheltuieli cu
obiectele de inventar”) , borderou de achizitie nr.1,2,9,10,11,12, respectiv masina de spalat,
sistem audio Tehnics , boxe Sony , cabluri sistem audio si DVD Universum , achizitionate in baza
contractului de vanzare –cumparare , usa de interior, 2 televizoare si baterii de lavoar pe baza
facturii fiscale emise pe numele administratorului societatii Kiss Marius Adrian si alte obiecte de
inventar in baza bonurilor si facturilor fiscale emise pe SC Tour Expert SRL , aferente anilor 2012-
2014 si 2016-2017
-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.095,09(contul 6028”Cheltuieli cu
alte materiale consumabile”) borderou de achizitie nr.9,10, aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , in suma de 11.842,31lei, borderou de achizitie
nr.9,10( contul 611”Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”),aferente anilor 2012-2014
-cheltuieli de protocol in suma de 912,36 lei(contul 623”Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate”), borderou de achizitie nr.10,13,14 , aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 5.180,52 lei(contul 628”Alte
cheltuieli cu servicii executate de terti”) borderou de achizitie nr.9,15 , aferente anilor 2012-
2013
-cheltuieli cu dobanda , in suma de 182.848,80 lei (cont 6588 „Alte cheltuieli de
exploatare”) , dobanda la data de 30.04.2018 , aferenta contractelor de creditare incheiate in data
de 03.09.2010 si 09.12.2011.
Majorarea aportului asociatului Kiss Marius Adrian este in suma de 468.750,68 lei si s-a
facut prin conturile corespondente mai sus mentionate.
Prin urmare , aportul asociatului nu a avut corespondenta prin rulajul conturilor de casa
(5311) si banca(5121).
La data deschiderii procedurii insolventei in contul 455.11- Kiss Marius Adrian e
inregistrata in baza tabelului preliminar nr. 1313/26.07.2018 suma de 748.168,29 lei compusa din
soldul contului 455.11 la data de 30.04.2017 in conturi corespontente mai sus mentionate si
dobanda calculata pana la data deschiderii procedurii insolventei de 53.137,98 lei.
Avand in vedere ca, inregistrarile lunii aprilie, nu sunt asumate de ambii asociati in nicio
Hotarare AGA si nici prin conturi corespondente: casa (5311) sau banca (5121) , asa cum se arata
in Procesul verbal nr.1 , din data de 12.02.2011 si in Hotararii AGA incheiata la data de 20.04.2015
cuantumul creantei asociatului Kiss Marius Adrian, existent la data deschiderii procedurii
14

insolventei, constand in credit si dobanzi calculate este cel din balanta lunii martie 2017 ,
respective 226.280,23 lei.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 6


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr.7.
Sa se analizeze intrarile de mijloace fixe, in cuantum de 219.609 lei, inregistrate in balanta
lunii aprilie 2017, inainte si dupa efectuarea inspectiei fiscale, si sa se precizeze in baza caror
documente s-a inregistrat majorarea cu aceasta suma a contului 2112- amenajari de
terenuri si daca s-au facut corectiile dispuse de organul de inspectie fiscala prin Dispozitia
nr. 82/16.08.2017, indicandu-se si daca suma de 219.609 lei mai este inregistrata in contul de
aport 455.11.
Raspuns la Obiectivul nr. 7.
In balanta lunii aprilie 2017 , majorarea aportului asociatului Kiss Marius Adrian se face
prin urmatoarele conturi de active:
-214” Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale” in suma de 4.500 lei , reprezentand un expresor de cafea,achizitionat cu un
contract de vanzare-cumparare .
Conform planului de conturi si a procedurilor privind functiunea conturilor , detaliez in
cele de mai jos functiunea contului contului 214” Mobilier, aparatura birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale este urmatoarea:
In debitul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane
si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale
achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social,
primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie
si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105).
In creditul contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane
si materiale si alte active corporale" se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale
cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale
distruse de calamitati (671);
-valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale
aportate si retrase (456);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale
cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105).
Asadar , inregistrarea contabila efectuata in cursul lunii aprilie 2017, a mijlocului fix in
suma de 4.500 lei, nu are corespondent ca si cont contabil 455.11 , conform planului de conturi
si a procedurilor privind functiunea conturilor.
-2112”Amenajari de terenuri” avand la baza , raportul de evaluare nr.57/28.04.2017, intocmit
de SC IMOBIL DEV SRL , cu valoarea de 215.109,44 lei , in baza contractului de prestari servicii
evaluare nr 53/18.03.2017 , in scopul inregistrarii ca aport a asociatului Kiss Marius Adrian,
rezultand din sinteza evaluarii ca este compusa din:
15

-Bransament apa (nepotabila) in suma de 3.299,50 lei


-drum si platform in suma de 173.468,65 lei
-reteaua de alimentare electrica subterana in suma de 4.780,28 lei;
-retea de alimentare electrica aeriana in suma de 9.196,50 lei;
-parapeti din beton in suma de 24.364,50 lei;
Raportul a intocmit a avut la baza documentele:
-Proiect 34/2011-Bransament apa nepotabila-SC APAPROD SA Deva
-Memoriu Tehnic –Alimentare cu energie electrica SC TOUR EXPERT SRL-arh Zavoianu
Sergiu
-Amenajare drum Cincis –proiect SC Viafeda SRL Hateg;
-Declaratie SC Angel House SRL –de acord amplasare 2 stalpi de electricitate pe terenul sau-
autentificare 18.03.2011;
-Declaratie SC Angel House SRL de accord cu amenajare parcare si un drum pe terenul sau -
autentificare 18.03.2011;
Raportul a fost intocmit cu mentiunea ca:
-nu exista inregistrare in CF
-nu s-au prezentat facturi pentru obiectul evaluarii
-informatiile furnizate de catre terti sunt considerate autentice , dar nu se da nicio garantie asupra
preciziei lor;
-toate documentele tehnice se presupun a fi corecte iar planurile si materialul grafic din acest
raport sunt incluse numai pentru o imagine referitoare la societate;
Atat contractul pentru serviciile de evaluare nr.53/18.03.2017 , cat si raportul de evaluare
nr. 57/28.04.2017 , nu sunt semnate si asumate de catre ambii asociati , cu toate ca , Procesul
verbal AGA din data de 31.05.2015 mentioneaza ca ”s-a discutat si aprobat faptul ca pentru
investitii , sau angajarea de credite pentru societate, indiferent de valoarea acestora este necesar
acordul scris al ambilor asociati precum si pentru achizitii de bunuri sau servicii cu valoare mai
mare de 500 lei”, proces verbal semnat de ambii asociati.
Precizez de asemeni ca, pana la date de 31.12.2017 corectiile dispuse de organul de
inspectie fiscala prin Dispozitia nr. 82/16.08.2017, asa dupa cum reiese din balanta lunii
decembrie 2017 , nu au fost facute , aportul asociatului 455.11 Kiss Marius Adrian, avand in
componenta contului de mijloace fixe , respectiv, conturile 211”Amenajari de terenuri” si
214”Mobilier , aparatura , birotica” aceeasi suma de 219.609 lei .

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 7


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr.8
Tinand seama de actul de control fiscal intocmit de AJFP Hunedoara in perioada iulie –
august 2017 si masurile dispuse in urma acestui control, sa se precizeze in ce masura
inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017 mai pot fi avute in vedere la stabilirea
creantei creditorului Kiss Marius Adrian.
Raspuns la Obiectivul nr. 8
Actul de control fiscal intocmit de AJFP Hunedoara in baza procesului verbal
nr.10343/16.08.2017 si a dispozitiei de masuri nr.82/16.08.2017 a fost contestat atat la
Administratia Finantelor Publice Hunedoara la data de 09.10.2017 cat si la Tribunalul Hunedoara,
la data de 04.06.2018, de catre SC TOUR EXPERT SRL , prin reprezentantul avocat Anca Barbu.
16

Solutionarea contestatiei si anularea Procesului-verbal nr.10343/16.08.2017 si a dispozitiei


de masuri nr.82/16.08.2017 nu a fost dispusa pana in prezent.
Ca urmare , inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017 , trebuiau corectate in
corelatie cu legea contabilitatii nr 82/1991R si a OMFP 1802/2014.
Precizarea din contestatia formulata la data de 04.06.2018 referitoare la ”un activ este
recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci cand este probabila realizarea unui
beneficiu economic viitor de catre entitate si activul sau , are un cost sau o valoare care poate fi
evaluat/ evaluate in mod credibil”, “erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul
financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente , insa corectarea erorilor se faca la data
constatarii lor”este reala cu mentiunea ca , in baza:
- hotararii AGA 1/31.05.2015, atributiile asociatului Kiss Marius Adrian asa cum sunt specificate
la litera j “incheie acte de dispozitie asupra bunurilor societatii sau orice alte tranzactii numai dupa
aprobarea prealabila obtinuta in cadrul AGA , numai in forma autentica” si “organizeaza evident
contabila a societatii si prezinta lunar in cadrul AGA bilantul integral al activitatii(inclusiv cel
financiar)”
-Procesului –Verbal incheiat la data de 31.05.2015 cu ocazia AGA ,”investitiile sau acordarea de
catre alte credite pentru societate , indiferent de valoarea lor este necesar acordul scris al ambilor
asociati”, inregistrarile trebuiau recunoscute si asumate de ambii asociati , in cadrul organizarii
sedintelor AGA, ca urmare , inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017 , neasumate de
ambii asociati , nu mai pot fi avute in vedere la stabilirea creantei creditorului Kiss Marius Adrian,
decat in momentul acordului ambilor asociati.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 8


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr.9.
In raport de concluziile la toate obiectivele de mai sus, sa se calculeze creanta creditorului
Kiss Marius Adrian, rezulta din inregistrari legale, dovedite cu inscrisuri care, potrivit legii
sunt documente justificative, la data deschiderii procedurii.
Raspuns la Obiectivul nr. 9.
Avand in vedere faptul ca , marirea aportului asociatului Kiss Marius Adrian in cursul lunii
aprilie 2017 , nu a fost facuta asa cum este specificata in contractul de asociere nr 1, incheiat la
data de 04.02.2011, capitolul XIII aliniatul 13.5 , „aportul de finantare a proiectului pentru fiecare
dintre asociati va fi depus in conturile SC TOUR EXPERT SRL” si in hotararea AGA
nr.1/31.05.2015 referitoare la atributiile AGA , litera b „sa dezbata si sa aprobe bilantul dupa
ascultarea raportului administratorului”, litera i , „sa aprobe cu acordul ambilor asociati angajarea
de credite pentru finantarea societatii sau a altor situatii convenite de asociati”.
Inregistrarile in contabilitate a acestor aporturi trebuiau corectate la data constatarii lor ,
insa si recunoscute si asumate de ambii asociati.
Prin urmare , la data deschiderii procedurii de insolventa , fara asumarea inregistrarilor
aferente lunii aprilie 2017 de catre ambii asociati , creanta creditorului Kiss Marius Adrian este
cea corespunzatoare lunii martie 2017 , respectiv 226.280,23 lei.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 9


Conforma cu raspunsul formulat.
17

(Obiective solicitate de contestator)

II. CU PRIVIRE LA CREANTA COMUNEI TELIUCU -INFERIOR :

Obiectivul nr. 1.
Sa se analizeze documentele anexate cererii de creanta a creditorului bugetar si sa se indice
daca, potrivit documentelor depuse, pot fi stabilite creantele bugetare datorate la data
deschiderii procedurii, iar in caz de raspuns afirmativ, sa se stabileasca care creante sunt
restante si care sunt aferente anului 2017, cu scadenta pana la data deschiderii procedurii.
Despre documente si probe :
Documente si probele la care facem referire, sunt urmatoarele:
 Documente din Dosarul cauzei ;
 Cerere de inscriere a creantei in tabelul preliminar nr. 1674/26.06.2017 emisa de Comuna
Teliucu Inferior in Dosarul nr. 2178/97/2017;
 Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017:
Din analiza documentelor si probelor, rezulta urmatoarele:
Prin cererea de inscriere a creantei se solicita inscrierea la masa credala cu sume de
70.297 lei, compusa din:
Nr. crt Obligatie bugetara Suma - lei Obs.
1 Impozit cladiri 69.715
2 Impozit auto 53
3 Impozit curti/constr 450
4 Impozit teren intravil 79
TOTAL 70.297

In Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017, se prezinta componenta creantei,
astfel:
- Impozit cladiri
creante aferente an 2017, datorate dupa
- 8,079 14,007 5,928
deschiderea procedurii
55,708 55,708 0 obligatii ani precedenti (ramasita)
Din care:
Creante restante din ani precedenti 55,708
Creante scadente pana la data deschiderii procedurii 8,079
Total 63,787
Creante datorate dupa deschiderea procedurii 5,928
Total general 69,715

- Impozit auto
11 11 0
42 42 0 obligatii ani precedenti (ramasita)
Din care:
Creante restante din ani precedenti 42
Creante scadente pana la data deschiderii procedurii 11
Total 53
Creante datorate dupa deschiderea procedurii 0
Total general 53
- Impozit curti/constructii
18

creante aferente an 2017, datorate dupa


54 93 39
deschiderea procedurii
357 357 0 obligatii ani precedenti (ramasita)
Din care:
Creante restante din ani precedenti 357
Creante scadente pana la data deschiderii procedurii 54
Total 411
Creante datorate dupa deschiderea procedurii 39
Total general 450
- Impozit teren intravilan
34 34 0
45 45 0 obligatii ani precedenti (ramasita)
Din care:
Creante restante din ani precedenti 45
Creante scadente pana la data deschiderii procedurii 34
Total 79
Creante datorate dupa deschiderea procedurii 0
Total general 79

Raspuns la Obiectivul nr. 1.


Din analiza documentelor anexate cererii de creanta a creditorului bugetar, au fost stabilite
urmatoarele:
- creantele bugetare datorate la data deschiderii procedurii, astfel:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 69,715
2 Impozit auto 53
3 Impozit teren curti/constr 450
4 Impozit teren intravil 79
TOTAL CREANTE 70,297
- creante bugetare restante din ani precedent:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 55,708
2 Impozit auto 42
3 Impozit teren curti/constr 357
4 Impozit teren intravil 45
TOTAL CREANTE 56,152
- creante bugetare aferente anului 2017, cu scadenta pana la data deschiderii procedurii:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 8,079
2 Impozit auto 11
3 Impozit teren curti/constr 54
4 Impozit teren intravil 34
TOTAL CREANTE 8,178
- creante bugetare aferente anului 2017, cu scadenta dupa data deschiderii procedurii:
19

Nr. crt Obligatie bugetara Total


1 Impozit cladiri 5,928
2 Impozit auto
3 Impozit teren curti/constr 39
4 Impozit teren intravil
TOTAL CREANTE 5,967

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 2.
Sa se indice titlurile de creanta din care provin creantele bugetare si daca acestea au fost
atasate declaratiei de creanta.
Despre documente si probe :
Documente si probele la care facem referire, sunt urmatoarele:
 Documente din Dosarul cauzei ;
 Cerere de inscriere a creantei in tabelul preliminar nr. 1674/26.06.2017 emisa de Comuna
Teliucu Inferior in Dosarul nr. 2178/97/2017;
 Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017:

Raspuns la Obiectivul nr. 2.


Titlurile de creanta din care provin creantele bugetare au fost atasate declaratiei de creanta,
si acestea sunt:
 Cerere de inscriere a creantei in tabelul preliminar nr. 1674/26.06.2017 emisa de
Comuna Teliucu Inferior in Dosarul nr. 2178/97/2017;
 Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017:

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 3.
Pentru creantele restante la data deschiderii procedurii, sa se calculeze accesorii aferente
pana la acea data, stabilindu-se apoi cuantumul total al creantei bugetare.
Despre documente si probe :
Documente si probele la care facem referire, sunt urmatoarele:
 Documente din Dosarul cauzei ;
 Cerere de inscriere a creantei in tabelul preliminar nr. 1674/26.06.2017 emisa de Comuna
Teliucu Inferior in Dosarul nr. 2178/97/2017;
 Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017:

Raspuns la Obiectivul nr. 3.


Pentru creantele restante la data deschiderii procedurii, accesoriile calculate sunt
urmatoarele:

Nr. crt Obligatie bugetara Total accesorii


1 Impozit cladiri 17.229
20

2 Impozit auto 13
3 Impozit teren curti/constr 102
4 Impozit teren intravil 9
TOTAL CREANTE / ACCESORII 17,353

Cuantumul total al creantei bugetare, reprezentand creante datorate si accesorii calculate,


este dupa cum urmeaza:

Nr. crt Obligatie bugetara Total


1 Impozit cladiri 69,715
2 Impozit auto 53
3 Impozit teren curti/constr 450
4 Impozit teren intravil 79
TOTAL CREANTE 70,297

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

(Obiective solicitate de creditoruk Kiss Adrian Marius)

1. În urma verificării documentelor contabile ale SC Tour Expert SRL, să se stabilească


dacă investiţile şi cheltuielile evidenţiate în cuprinsul înscrisurilor anexate cererii de
admitere a creanţei a creditorului Kiss Adrian Marius au fost efectuate din veniturile
societăţii, respectiv dacă aceste cheltuieli au corespondent în veniturile societăţii.
2. Să se stabilească dacă, In lipsa acordului asociatului Stretean Adrian Emerich
Partenie, se putea realiza majorarea capitalului social corespunzător investiţiilor şi
cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1.
3. Sâ se identifice formula corectă de înregistrare în contabilitatea societăţii a
investiţiilor şi cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, In ipoteza în care acestea
nu au fost realizate din veniturile societăţii, ci din veniturile personale ale asociatului
Kiss Adrian Marius.
4. Să se stabilească dacă înregistrarea în contabilitatea SC Tour Expert SRL a
investiţiilor şi cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, ia data efectuării acestora,
ar fi condus la înregistrarea de pierderi, iar societatea nu ar mai fi înregistrat profit
în perioada respectivă.

Obiectivul nr. 1.
În urma verificării documentelor contabile ale SC Tour Expert SRL, să se stabilească dacă
investiţile şi cheltuielile evidenţiate în cuprinsul înscrisurilor anexate cererii de admitere a
creanţei a creditorului Kiss Adrian Marius au fost efectuate din veniturile societăţii,
respectiv dacă aceste cheltuieli au corespondent în veniturile societăţii.
Raspuns la Obiectivul nr. 1.
In urma verificarii documentelor contabile solicitate si puse in copie la dispozitia
expertului , de catre parti, concluzia expertului este ca :
21

-cea mai mare pondere a inregistrarilor efectuate in cursul lunii aprilie 2017 si ulterior , pana la
data de 26.07.2017 (data tabelului preliminar al creditorilor ) sunt cheltuieli inregistrate in conturi
contabile dupa cum urmeaza:
Contul 6022 29.884,49
Contul 628 5.180,51
Contul 623 912,36
Contul 6028 2.925,09
Contul 611 11.842,31
Contul 6588 182.848,8(la data de 30.04.2017)
Contul 6588 53.137,08(diferenta inregistrata aferenta dobanzii la data publicarii in buletinul
procedurii de insolventa)
Total cheltuieli 286.731,54 lei
Prin inregistrarea acestora , in cursul lunii aprilie 2017 , societatea si-a marit pasivul
patrimonial si a majorat pierderea , inregistrata in bilantul contabil de la 31.12.2016 , in cuantum
de 23.410 , la 260.916 , la data de 30.04.2017.
Veniturile inregistrate de societate la 30.04.2017 sunt de 11.170 , prin urmare cheltuielile
inregistrate in cursul lunii aprile 2017 nu au corespondent in veniturile societatii.
Deoarece, cheltuielile au fost inregistrate in conturile aferente de evidenta contabila ,
acestea nu pot constitui aport al asociatului Kiss Marius Adrian, ele creaza in schimb , imaginea
de evidentă stare de insolventă a societatii.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 2.
Să se stabilească dacă, în lipsa acordului asociatului Stretean Adrian Emerich Partenie, se
putea realiza majorarea capitalului social corespunzător investiţiilor şi cheltuielilor
menţionate la obiectivul nr. 1.
Raspuns la Obiectivul nr. 2.
In baza , Hotararii AGA nr 1/31.05.2015 , semnat de ambii asociati , capitolul referitor la
Adunarea Generala a Asociatilor se mentioneaza:
„In sedintele AGA se vor discuta si adopta toate deciziile legate de activitatea societatii , largindu-
se astfel atributiile acesteia , coordonarea efectiva a activitatii fiind facuta de catre cei doi asociati
impreuna , hotararile luandu-se in unanimitate de voturi , fiind obligatoriu sa poarte semnatura
celor doi asociati”.
Referitor la atributii administratorului societatii se precizeaza:
„Nu poate angaja patrimonial societatea decat cu acordul scris al AGA in limitele prevazute de
lege si de actul constitutiv”.
In concluzie , in lipsa acordului asociatului Stretean Adrian Emerich Partenie , majorarea
capitalului social corespunzator investitiilor si cheltuielilor , nu putea fi facută.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2


Conforma cu raspunsul formulat.
22

Obiectivul nr. 3.
Să se identifice formula corectă de înregistrare în contabilitatea societăţii a investiţiilor şi
cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, In ipoteza în care acestea nu au fost realizate din
veniturile societăţii, ci din veniturile personale ale asociatului Kiss Adrian Marius.
Raspuns la Obiectivul nr. 3.
Investitiile si cheltuielile din cursul lunii aprilie , avand in vedere ca au fost inregistrate
din veniturile personale ale asociatului Kiss Marius Adrian iar aportul asociatilor conform
contractului de asociere nr 1/8/04.02.2011 , capitolul XIII , aliniatul 13.5 mentioneaza ca , „aportul
de finantare pentru fiecare din asociati va fi depus in conturile bancare ale SC TOUR EXPERT
SRL” , trebuiau facute in conturile bancare mentionate in baza contractului de asociere cu
urmatoarele inregistrari:
5121”Banca” = 455”Sume datorate actionarilor/asociatilor”
si
% = 5121”Banca”
214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie”
2112”Amenajari de terenuri”
623”Cheltuiele de protocol,reclama ,publicitate
3022”Combustibili”
303 „Obiecte de inventar”
3028”Materiale consumabile”
611”Cheltuieli cu intretinerea se reparatiile”
628”Cheltuieli cu serviciile executate de terti”
Prin urmare , aceste inregistrari trebuiau sa aiba loc in urma operatiunilor reale
facute de asociatul Kiss Marius Adrian si cu acordul ambilor asociati , in baza procesului
verbal AGA.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiectivul nr. 4.
Să se stabilească dacă înregistrarea în contabilitatea SC Tour Expert SRL a investiţiilor şi
cheltuielilor menţionate la obiectivul nr. 1, ia data efectuării acestora, ar fi condus la
înregistrarea de pierderi, iar societatea nu ar mai fi înregistrat profit în perioada respectivă.
Raspuns la Obiectivul nr. 4.
Inregistrarile in contabilitate facute in cursul lunii aprilie 2017 , in cuantum de 468.750,08,
din care cheltuieli in cuantum de 233.593,56 (anexa nr 8), a majorat pierderea inregistrata in
bilantul aferent anului 2016 , prin urmare , la data efectuarii lor , societatea nu ar fi inregistrat
profit, cu toate ca aceste cheltuieli , nu ar fi fost facute si inregistrate in cursul aceleiasi luni , asa
cum s-au inregistrat in luna aprilie 2017.
Mentionez ca , din situatiile financiare depuse de societate , aceasta a avut ca rezultate
financiare fiind raportată pierdere.
Cu toate acestea , aportul asociatului si orice modificare facuta in patrimonial societatii ,
trebuiau sa fie asumate de catre ambii asociati, in cadrul sedintelor AGA.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 4


Conforma cu raspunsul formulat.
23

CAP III CONCLUZII

In conformitate cu examinarea materialului documentar mentionat in introducerea si in


cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara , formulez urmatoarele concluzii
, redate succinct , la obiectivele fixate acesteia:

Obiective solicitate de contestator


OBIECTIVUL NR.1.
Conform tabelului preliminar, incheiat de catre INSOLVENT CONSULT SRL , sub
nr. 1313/26.07.2017 , pentru care domnul Kiss Marius Adrian sa inscris cu creanta ,
solicitata si aprobata este de 748.168,29 lei.
Aceasta creanta se compune din aporturi aduse de catre domnul KISS MARIUS
ADRIAN , atat in numerar , prin banca , cat si prin deconturi cu diverse bunuri/cheltuieli
sau dobanzi.
Conform contractelor de creditare societate din 13.07.2010,03.09.2010,09.12.2011 si
12.12.2012 , nu toate aceste sume sunt eligibile , exigibile sau certe
a).intrari de mijloace fixe in suma totala de 4.500 lei (cont 214),reprezentand un expresor
de cafea,achizitionat cu un contract de vanzare-cumparare.
b)cresteri de valoare amenajari terenuri in suma de 215.109,04 lei (cont 2112),in baza
procesului verbal de evaluare intocmit de SC Imobil Dev SRL.
c)cheltuieli privind aferente anilor 2012-2017 , in suma de 249.160,64 compuse din :
-cheltuieli cu combustibilul in suma de 29.884,49 lei(cont 6022), reprezentand
cheltuiala cu conbustibilul aferenta anilor 2012-2017
-cheltuieli cu obiectele de inventar , in suma de 15.547,08(contul 603), respectiv
masina de spalat, sistem audio Tehnics , boxe Sony , cabluri sistem audio si DVD Universum
, achizitionate in baza contractului de vanzare – cumparare , usa de interior, 2 televizoare si
baterii de lavoar pe baza facturii fiscale emise pe numele administratorului societatii Kiss
Marius Adrian si alte obiecte de inventar in baza bonurilor si facturilor fiscale emise pe SC
Tour Expert SRL , aferente anilor 2012-2014 si 2016-2017
-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.095,09(contul 6028), aferente
anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , in suma de 11.842,31( contul 611),aferente
anilor 2012-2014
-cheltuieli de protocol in suma de 912,36 lei(contul 623) , aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 5.180,52 lei(contul 628) , aferente
anilor 2012-2013
-cheltuieli cu dobanda , in suma de 235.986,78(cont 6588) , aferenta contractelor de
imprumut din 03.09.2010 si 09.12.2011 , asociat Kiss Marius Adrian compusa din dobanda
la data de 30.04.2018 in suma de 182.848,80.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR. 2.
Conform fisei de cont pentru operatiuni diverse , asociatul Kiss Marius Adrian , a
adus aporturi in baza unor ducumente justificative intocmite de catre reprezentantul
societatii.
24

Mentionez ca, aportul asociatului Kiss Marius Adrian, a fost majorat de la 226.280
lei (la data de 31.03.2017) la 748.168,29 lei (data deschiderii procedurii de insolventa),
majorarea facandu-se prin urmatoarele conturi corespondente:
a).intrari de mijloace fixe in suma totala de 4.500 lei (cont 214),reprezentand un
expresor de cafea,achizitionat cu un contract de vanzare-cumparare.
b)cresteri de valoare amenajari terenuri in suma de 215.109,04 lei (cont 2112),in baza
procesului verbal de evaluare intocmit de SC Imobil Dev SRL.
c)cheltuieli privind aferente anilor 2012-2017 , in suma de 249.160,64 compuse din :
-cheltuieli cu combustibilul in suma de 29.884,49 lei(cont 6022), reprezentand
cheltuiala cu conbustibilul aferenta anilor 2012-2017
-cheltuieli cu obiectele de inventar , in suma de 15.547,08(contul 603), respectiv
masina de spalat, sistem audio Tehnics , boxe Sony , cabluri sistem audio si DVD Universum
, achizitionate in baza contractului de vanzare –cumparare , usa de interior, 2 televizoare si
baterii de lavoar pe baza facturii fiscale emise pe numele administratorului societatii Kiss
Marius Adrian si alte obiecte de inventar in baza bonurilor si facturilor fiscale emise pe SC
Tour Expert SRL , aferente anilor 2012-2014 si 2016-2017
-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.095,09(contul 6028), aferente
anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , in suma de 11.842,31( contul 611),aferente
anilor 2012-2014
-cheltuieli de protocol in suma de 912,36 lei(contul 623) , aferente anilor 2012-2013.
-cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 5.180,52 lei(contul 628) , aferente
anilor 2012-2013
-cheltuieli cu dobanda , in suma de 235.986,78(cont 6588) , aferenta contractelor
de imprumut din 03.09.2010 si 09.12.2011 , asociat Kiss Marius Adrian compusa din
dobanda la data de 30.04.2018 in suma de 182.848,80 si suma de 53.137,98 dobanda calculata
pana la data deschiderii procedurii de insolventa.
Aportul asociatului Kiss Marius Adrian, prin conturile corespondente mai sus
mentionate, nu sunt justificate prin documente bancare ori de casa , nerezultand incasari
prin aceste conturi, deoarece balanta lunii aprilie 2017, are rulajul contului de casa (5311)
incasari totale de 3.817 lei , iar rulajul contului bancar (cont 512) incasari totale de 7.422 lei
si nici din rulajul contului de investitii ori imobilizari in curs (cont 231), furnizori de
imobilizari(cont 404).

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.3.
Documentele contabile care au stat la baza inregistrarilor survenite in modificarea
soldului 455.11 , creditor Kiss Marius Adrian, de la data de 31.03.2017 , la data de 27.07.2017
(data publicarii in buletinul procedurilor de insolventa) , in suma de 748.168,29 lei sunt
urmatoarele:
-borderouri de achizitie aferente conturilor:
Contul 303 15.547,08
Contul 214 4.500,00
Contul 6022 29.884,49
Contul 628 5.180,51
Contul 623 912,36
Contul 6028 2.925,09
25

Contul 611 11.842,31


-raportul de evaluare nr 57/28.04.2017 intocmit de SC Imobil Dev SRL
Contul 2112 – 215.109,4 lei
-nota contabila nr.1/30.04.2017 pentru inregistrarea dobanzii , in suma de 182.848,8 la data
de 30.04.2018 si diferenta de 53.137,98 inregistrata pana la data publicarii in buletinul
procedurii de insolventa
Contul 658 235986,7

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.4.
In balanta de la 31.12.2016 , in baza careia s-a intocmit bilantul contabil este
inregistrat aportul asociatului Kiss Marius Adrian , ca fiind de 226.208 lei.
Prin urmare , sodul contului 455.11 Kiss Marius Adrian la data de 01.01.2017 este de
226.208,23 lei, aferente contractelor de credit din 13.07.2010 si 12.12.2012.
Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 4
Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.5.
Conform contractelor de credit societate , incheiate intre asociatul Kiss Marius
Adrian in calitate de creditor si SC TOUR EXPERT SRL in calitate de beneficiar, la data
de 01.01.2017 , nu exista stipulate dobanzi penalizatoare pentru imprumuturi acordate si
nerambursate in timp util.
Conform contractelor de creditare , semnate dupa data modificarii actului constitutiv
de transformare din SRL cu asociat unic in SRL cu mai multi asociati (18.01.2011)dobanzile
evidentiate in contract sunt nule , deoarece contractele din 03.09.2010 si 09.12.2011 sunt
semnate doar de catre un asociat/administrator , neexistand o hotarare AGA (stipulata in
actul constitutiv din data de 18.01.2011 , art.8 , alin i), care sa aprobe semnarea acestor
contracte si neluandu-se in calcul Procesul Verbal nr.1 ,din data de 12.02.2011, semnat de
ambii asociati , in care este specificat:”creditarea firmei cu sumele de bani necesare , in
raport cu evolutia lucrarilor , se va face din veniturile personale ale fiecaruia , in functie de
posibilitati si fara dobanda” .
Mai mult decat atat , in Hotararea AGA , semnata de ambii asociati , incheiata la
data de 20.04.2015 , acestia hotarasc , de comun acord , ca toate operatiunile bancare legate
de contul societatii , sa fie efectuate numai cu semnatura ambilor asociati.
Conform Procesului Verbal , incheiat la data de 31.05.2015 , cu ocazia Adunarii AGA
, la care participa si semneaza ambii asociati , acestia cad de comun acord pentru inca odata
, ca la creditele acordate societatii de catre asociati , acestia sa nu perceapa dobanzi sau
penalitati de intarziere.
In concluzie , toate inregistrarile contabile privind dobanzile aferente creditelor
fara asumarea de catre ambii asociati , avand la baza doar o nota contabila, nu sunt
sustinute , in baza procesul verbal nr.1 , din data de 12.02.2011 si in Hotararii AGA
incheiata la data de 20.04.2015

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 5


Conforma cu raspunsul formulat.
26

OBIECTIVUL NR.6.
In balanta de verificare , de la data de 31.03.2017, soldul contului 455.11 Kiss Marius
Adrian era de 226.280,23 lei.In luna aprilie , societatea ingistreaza conform fisei de cont
pentru operatiuni diverse, detaliata in anexa 7 , in baza borderourilor de achizitie ,
raportului de evaluare si a notei contabile nr.1/30.04.2017.
La data deschiderii procedurii insolventei in contul 455.11- Kiss Marius Adrian e
inregistrata in baza tabelului preliminar nr.1313/26.07.2018 suma de 748.168,29 lei compusa
din soldul contului 455.11 la data de 30.04.2017 in conturi corespontente mai sus mentionate
si dobanda calculata pana la data deschiderii procedurii insolventei de 53.137,98 lei.
Avand in vedere ca, inregistrarile lunii aprilie, nu sunt asumate de ambii asociati in
nicio Hotarare AGA si prin conturi corespondente: casa (5311) sau banca (5121) , asa cum
se arata in procesul verbal nr.1 ,din data de 12.02.2011 si in Hotararii AGA incheiata la data
de 20.04.2015 cuantumul creantei asociatului Kiss Marius Adrian, existent la data
deschiderii procedurii insolventei, constand in credit si dobanzi calculate este cel din balanta
lunii martie 2017 , respective 226.280,23 lei.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 6


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.7.
In balanta lunii aprilie 2017 , majorarea aportului asociatului Kiss Marius Adrian se
face prin urmatoarele conturi de active:
-214” Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale” in suma de 4500 lei , reprezentand un expresor de
cafea,achizitionat cu un contract de vanzare-cumparare .
Inregistrarea contabila efectuata in cursul lunii aprilie 2017, a mijlocului fix in suma
de 4.500 lei, nu are corespondent ca si cont contabil 455.11 ,conform planului de conturi si
a procedurilor privind functiunea conturilor.
-2112”Amenajari de terenuri” avand la baza , raportul de evaluare nr. 57/28.04.2017,
intocmit de SC IMOBIL DEV SRL , cu valoarea de 215.109,44 lei , in baza contractului de
prestari servicii evaluare nr 53/18.03.2017 , in scopul inregistrarii ca aport a asociatului Kiss
Marius Adrian.
Atat contractul pentru serviciile de evaluare nr.53/18.03.2017 , cat si raportul de
evaluare nr 57/28.04.2017 , nu sunt semnate si asumate de catre ambii asociati , cu toate ca ,
procesul verbal AGA din data de 31.05.2015 mentioneaza ca ”s-a discutat si aprobat faptul
ca pentru investitii , sau angajarea de credite pentru societate, indifferent de valoarea
acestora este necesar acordul scris al ambilor asociati precum si pentru achizitii de bunuri
sau servicii cu valoare mai mare de 500 lei”, prces verbal semnat de ambii asociati.
Precizez de asemeni ca, pana la date de 31.12.2017 corectiile dispuse de organul de
inspectie fiscala prin Dispozitia nr. 82/16.08.2017, asa dupa cum reiese din balanta lunii
decembrie 2017 , nu au fost facute , aportul asociatului 455.11 Kiss Marius Adrian,avand in
componenta contului de mijloace fixe , respective , conturile 211”Amenajari de terenuri” si
214”Mobilier , aparatura , birotica” aceeasi suma de 219.609 lei .

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 7


Conforma cu raspunsul formulat.
27

OBIECTVUL NR.8.
Actul de control fiscal intocmit de AJFP Hunedoara in baza procesului verbal
nr.10343/16.08.2017 si a dispozitiei de masuri nr.82/16.08.2017 a fost contestat atat la
Administratia Finantelor Publice Hunedoara la data de 09.10.2017 cat si la Tribunalul
Hunedoara , la data de 04.06.2018, de catre SC TOUR EXPERT SRL , prin reprezentantul
avocat Anca Barbu.
Solutionarea contestatiei si anularea procesului-verbal nr.10343/16.08.2017 si a
dispozitiei de masuri nr.82/16.08.2017 nu a fost dispusa pana in prezent.
Ca urmare , inregistrarile contabile din balanta lunii aprilie 2017 , trebuiau corectate
in corelatie cu legea contabilitatii nr 82/1991R si a OMFP 1802/2014.
Corectarea erorilor trrebuia sa se faca la data constatarii lor, cu mentiunea ca , in
baza:
- hotararii AGA 1/31.05.2015, atributiile asociatului Kiss Marius Adrian asa cum sunt
specificate la litera j “incheie acte de dispozitie asupra bunurilor societatii sau orice alte
tranzactii numai dupa aprobarea prealabila obtinuta in cadrul AGA , numai in forma
autentica” si “organizeaza evident contabila a societatii si prezinta lunar in cadrul AGA
bilantul integral al activitatii(inclusiv cel financiar)”
-Procesului –Verbal incheiat la data de 31.05.2015 cu ocazia AGA ,”investitiile sau
acordarea de catre alte credite pentru societate , indiferent de valoarea lor este necesar
acordul scris al ambilor asociati”, inregistrarile trebuiau recunoscute si asumate de ambii
asociati , in cadrul organizarii sedintelor AGA, ca urmare , inregistrarile contabile din
balanta lunii aprilie 2017 , neasumate de ambii asociati , nu mai pot fi avute in vedere la
stabilirea creantei creditorului Kiss Marius Adrian, decat in momentul acordului ambilor
asociati.
Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 8
Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.9.
Avand in vedere faptul ca , marirea aportului asociatului Kiss Marius Adrian in
cursul lunii aprilie 2017 , nu a fost facuta asa cum este specificata in contractul de asociere
nr 1, incheiat la data de 04.02.2011, capitolul XIII aliniatul 13.5 , „aportul de finantare a
proiectului pentru fiecare dintre asociati va fi depus in conturile bancare ale Sc TOUR
EXPERT” si in hotararea AGA nr. 1/31.05.2015 referitoare la atributiile AGA , litera b „
sa dezbata si sa aprobe bilantul dupa ascultarea raportului administratorului”, litera i , „sa
aprobe cu acordul ambilor asociati angajarea de credite pentru finantarea societatii sau a
altor situatii convenite de asociati”.
Inregistrarile in contabilitate a acestor aporturi trebuiau corectate la data constatarii
lor , insa si recunoscute si asumate de ambii asociati.
Prin urmare , la data deschiderii procedurii de insolventa , fara asumarea
inregistrarilor aferente lunii aprilie 2017 de catre ambii asociati , creanta creditorului Kiss
Marius Adrian este cea corespunzatoare lunii martie 2017 , respectiv 226.280,23 lei.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 9


Conforma cu raspunsul formulat.
28

II. CU PRIVIRE LA CREANTA COMUNEI TELIUCU-INFERIOR :

OBIECTIVUL NR.1.
Din analiza documentelor anexate cererii de creanta a creditorului bugetar, au fost stabilite
urmatoarele:
- creantele bugetare datorate la data deschiderii procedurii, astfel:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 69,715
2 Impozit auto 53
3 Impozit teren curti/constr 450
4 Impozit teren intravil 79
TOTAL CREANTE 70,297
- creante bugetare restante din ani precedent:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 55,708
2 Impozit auto 42
3 Impozit teren curti/constr 357
4 Impozit teren intravil 45
TOTAL CREANTE 56,152
- creante bugetare aferente anului 2017, cu scadenta pana la data deschiderii procedurii:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 8,079
2 Impozit auto 11
3 Impozit teren curti/constr 54
4 Impozit teren intravil 34
TOTAL CREANTE 8,178
- creante bugetare aferente anului 2017, cu scadenta dupa data deschiderii procedurii:
Nr. crt Obligatie bugetara Total
1 Impozit cladiri 5,928
2 Impozit auto
3 Impozit teren curti/constr 39
4 Impozit teren intravil

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.2.
Titlurile de creanta din care provin creantele bugetare au fost atasate declaratiei de creanta,
si acestea sunt:
 Cerere de inscriere a creantei in tabelul preliminar nr. 1674/26.06.2017 emisa de
Comuna Teliucu Inferior in Dosarul nr. 2178/97/2017;
29

 Nota de plata anuala cu nr. 1674 din 26.06.2017:

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.3.
Pentru creantele restante la data deschiderii procedurii, accesoriile calculate sunt
urmatoarele:

Nr. crt Obligatie bugetara Total accesorii


1 Impozit cladiri 17.229
2 Impozit auto 13
3 Impozit teren curti/constr 102
4 Impozit teren intravil 9
TOTAL CREANTE / ACCESORII 17,353

Cuantumul total al creantei bugetare, reprezentand creante datorate si accesorii calculate,


este dupa cum urmeaza:

Nr. crt Obligatie bugetara Total


1 Impozit cladiri 69,715
2 Impozit auto 53
3 Impozit teren curti/constr 450
4 Impozit teren intravil 79
TOTAL CREANTE 70,297

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

Obiective solicitate de creditoruk Kiss Adrian Marius

OBIECTIVUL NR.1.
In urma verificarii documentelor contabile solicitate si puse in copie la dispozitia
expertului ,de catre parti,concluzia expertului este ca :
-cea mai mare pondere a inregistrarilor efectuate in cursul lunii aprilie 2017 si ulterior ,
pana la data de 26.07.2017(data tabelului preliminar al creditorilor )sunt cheltuieli
inregistrate in conturi contabile dupa cum urmeaza:
Contul 6022 29.884,49
Contul 628 5.180,51
Contul 623 912,36
Contul 6028 2.925,09
Contul 611 11.842,31
Contul 6588 182.848,8(la data de 30.04.2017)
Contul 6588 53.137,08 (diferenta inregistrata aferenta dobanzii la data publicarii in
buletinul procedurii de insolventa)
Total cheltuieli 286.731,54 lei
30

Prin inregistrarea acestora , in cursul lunii aprilie 2014 , societatea si-a marit pasivul
patrimonial si a majorat pierderea , inregistrata in bilantul contabil de la 31.12.2016 , in
cuantum de 23.410 , la 260.916 , la 30.04.2017.
Veniturile inregistrate de societate la 30.04.2017 sunt de 11.170 , prin urmare
cheltuielile inregistrate in cursul lunii aprile 2017 nu au corespondent in veniturile societatii.
Deoarece,cheltuielile au fost inregistrate in conturile aferente de evidenta contabila ,
acestea nu pot constitui aport al asociatului Kiss Marius Adrian, ele creaza in schimb ,
imaginea de evident a insolventei societatii.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 1


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.2.
In baza , Hotararii AGA nr 1/31.05.2015 , semnat de ambii asociati , capitolul
referitor la Adunarea Generala a Asociatilor se mentioneaza:
„In sedintele AGA se vor discuta si adopta toate deciziile legate de activitatea societatii ,
largindu-se astfel atributiile acesteia , coordonarea efectiva a activitatii fiind facuta de catre
cei doi asociati impreuna , hotararile luandu-se in unanimitate de voturi , fiind obligatoriu
sa poarte semnatura celor doi asociati”.
Referitor la atributii administratorului societatii se precizeaza:
„Nu poate angaja patrimonial societatea decat cu acordul scris al AGA in limitele prevazute
de lege si de actul constitutiv”
In concluzie , in lipsa acordului asociatului Stretean Adrian Emerich Partenie ,
majorarea capitalului social corespunzator investitiilor si cheltuielilor , nu putea fi facut.
Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 2
Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.3.
Investitiile si cheltuielile din cursul lunii aprilie , avand in vedere ca au fost inregistrate
din veniturile personale ale asociatului Kiss Marius Adrian iar aportul asociatilor conform
contractului de asociere nr 1/8/04.02.2011 , capitolul XIII , aliniatul 13.5 mentioneaza ca ,
„aportul de finantare pentru fiecare din asociati va fi depus in conturile bancare ale SC
TOUR EXPERT SRL” , trebuiau facute in conturile bancare mentionate in baza
contractului de asociere cu urmatoarele inregistrari:
5121”Banca” = 455”Sume datorate actionarilor/asociatilor”
si
% = 5121”Banca”
214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie”
2112”Amenajari de terenuri”
623”Cheltuiele de protocol,reclama ,publicitate
3022”Combustibili”
303 „Obiecte de inventar”
3028”Materiale consumabile”
611”Cheltuieli cu intretinerea se reparatiile”
628”Cheltuieli cu serviciile executate de terti”
31

Prin urmare , aceste inregistrari trebuiau sa aiba loc in urma operatiunilor reale
facute de asociatul Kiss Marius Adrian si cu acordul ambilor asociati , in baza procesului
verbal AGA.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 3


Conforma cu raspunsul formulat.

OBIECTIVUL NR.4.
Inregistrarile in contabilitate facute in cursul lunii aprilie 2017 , in cuantum de
468.750,08 , din care cheltuieli in cuantum de 233.593,56 (anexa nr 8), a majorat pierderea
inregistrata in bilantul aferent anului 2016 , prin urmare , la data efectuarii lor , societatea
nu ar fi inregistrat profit, cu toate ca aceste cheltuieli , nu ar fi fost facute si inregistrate in
cursul aceleiasi luni , asa cum s-au inregistrat in luna aprilie 2017.
Mentionez ca , din situatiile financiare depuse de societate , aceasta a avut ca rezultate
financiare raportate pierdere.
Cu toate acestea , aportul asociatului si orice modificare facuta in patrimonial
societatii , trebuiau sa fie asumate de catre ambii asociati, in cadrul sedintelor AGA.

Opinia Expertului contabil parte al contestatorului, la Obiectivul nr. 4


Conforma cu raspunsul formulat.

Prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara a fost intocmit in 4(patru )


exemplare si contine 31(treizecisiunu) file.

Deva, Expert contabil titular,


18.06.2018 DANCIU SIMONA CLAUDI

Expert contabil parte


BIRIȘ LIVIU IOAN

Expert contabil parte HERLEA RADU PETRE , conform adresa nr , 41/18.06.2018 , va


depune opinia in scris separat.