Sunteți pe pagina 1din 35

CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CERTIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

PE ANUL 2003 LA SC “AGRICOL COM” SRL

5.1. CEREREA SOCIETĂŢII CE URMEAZĂ A FI AUDITATĂ

AGRICOL COM SRL

BUCUREŞTI

Către:

AUDIT ONESRL

Calea Şerban Vodă nr.133

Sector 4, Bucureşti

Doamnelor si domnilor:

Vă solicităm procedarea la auditarea bilanţului societăţii „AGRICOL COM” SRL la


data de 31.12.2003, precum şi a contului de rezultate pentru exerciţiul încheiat la această
dată.

Societatea comercială “AGRICOL COM” SRL s-a înregistrat la Registrul


Comerţului în data de 29 iunie 1998 sub numărul J 40/5933/1998 având alocat codul unic de
înregistrare 11922383.

Capitalul social al societăţii este integral străin de 261.000 USD, echivalent a


4.924.563.000 lei,

Obiectul principal de activitate este comerţul cu cereale.

Dacă sunteţi interesaţi de solicitarea noastră, vă rugăm să ne contactaţi pentru


detaliile necesare acceptării misiuni.

Vă mulţumim.
Preşedintele Consiliului de Administraţie AGRICOL COM SRL

5.2.SCRISOAREA DE ANGAJAMENT A AUDITORULUI

AUDIT ONE SRL

Calea Şerban Vodă

Domnului Preşedinte al Consiliului de Administraţie

al Societăţii Comerciale “AGRICOL COM” SRL

Ne-aţi solicitat să procedăm la auditarea bilanţului societăţii „AGRICOL COM”


SRL la data de 31.12.2003, precum şi a contului de rezultate pentru exerciţiul încheiat la
această dată. Avem plăcerea să vă confirmăm acceptarea şi înţelegerea de către noi a acestei
misiuni.

Noi vom proceda la exercitarea auditului conform Normelor naţionale de audit (care
sunt în acord cu Normele internaţionale de audit). Aceste norme cer ca auditul să fie
planificat şi realizat astfel încât să obţinem asigurarea rezonabilă că situaţiile financiare nu
comportă anomalii semnificative. Un audit constă în examinarea prin sondaj a elementelor
de susţinere a informaţiilor conţinute în situaţiile financiare. Un audit constă, de ase
747w224h menea, în aprecierea principiilor contabile aplicate şi în estimările semnificative
reţinute de conducerea întreprinderii, precum şi în prezentarea de ansamblu a situaţiilor
financiare.

Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului şi a altor limite inerente auditului,


precum şi a limitelor inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, riscul de
nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.

Pe lângă raportul de audit asupra situaţiilor financiare, noi vă vom trimite o scrisoare
separată, prin care vom prezenta deficienţele majore pe care le vom descoperi în sistemul
contabil şi de control intern.

Noi vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea situaţiilor financiare şi a


informaţiilor furnizate revine conducerii întreprinderii. Această responsabilitate implică
ţinerea unei contabilităţi şi a unui sistem de control intern adecvate, definirea şi aplicarea
politicilor de închidere a conturilor şi măsuri pentru protejarea activelor. În cadrul auditului
nostru noi vom solicita conducerii întreprinderii o scrisoare de afirmare, confirmând
declaraţiile făcute în cursul misiunii noastre.

Noi contăm pe întreaga cooperare a personalului întreprinderii în punerea la


dispoziţie a contabilităţii, documentelor şi a altor informaţii necesare auditului nostru.

În cursul misiunii auditorul poate discuta cu responsabilii de servicii şi


compartimente, care nu participă direct la elaborarea conturilor, cum ar fi serviciile de
aprovizionare, vânzări, producţie, personal, juridic etc., pentru a cunoaşte mai bine
activităţile întreprinderii, pentru o mai bună planificare a misiunii sale şi pentru cunoaşterea
şi evaluarea procedurilor de control intern. Aceste discuţii vor fi completate de teste şi
sondaje.

Scrisori de confirmare directă vor fi expediate clienţilor, furnizorilor, băncilor şi altor


terţi; un model va fi comunicat întreprinderii pentru pregătirea acestor scrisori selectarea
terţilor cărora să le fie expediate. Aceste scrisori vor fi semnate de conducerea întreprinderii,
dar expediate de către auditor care va primi şi răspunsurile. Auditorul va aduce la cunoştinţă
întreprinderii răspunsurile primite pentru a începe analiza eventualelor diferenţe.

Calendarul previzional al misiunii este următorul:

- discuţii prealabile şi pregătirea misiunii;

- analiza procedurilor de control intern, sondaje şi pregătirea programului de control


al conturilor ;

- asistarea la inventarul fizic;

- selectarea terţilor pentru confirmare şi pregătirea scrisorilor;

- obţinerea unei balanţe definitive a conturilor;

- control asupra conturilor întreprinderii;

-obţinerea situaţiilor financiare definitive înaintea şedinţei consiliului de


administraţie;
- prezenţa la şedinţa consiliului de administraţie care adoptă conturile;

- elaborarea raportului de audit şi a scrisorii de afirmare;

- prezenţa la adunarea generală care aprobă conturile;

Onorariile noastre, facturate pe măsura efectuării lucrărilor, sunt calculate pe baza


timpului lucrat şi a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variază în funcţie de
responsabilităţi, de experienţa şi competenţele fiecărui membru al echipei desemnat pentru
această misiune.

Vă rog să semnaţi şi să returnaţi un exemplar al acestei scrisori pentru a confirma


acordul dumneavoastră asupra termenilor şi condiţiilor misiunii noastre de audit privind
situaţiile financiare.

AUDIT ONE SRL

Data: 24.01.2004

5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI


PERMANENT ŞI DOSARUL EXERCIŢIULUI

Deoarece aceasta lista nu este exhaustivă este posibil să solicităm şi alte


documente care nu sunt menţionate mai jos.

GENERAL Termen de Data primirii


predare documentului
1. Organigrama societatii la data de 31 decembrie 2003. 24.01.2004

2. Copii dupa documentele legale de constituire si inregistrare a societatii 24.01.2004


precum si eventualele acte aditionale ulterioare datei de 30 septembrie
2003.
3. Copii ale contractelor de leasing, chirie ulterioare datei de 30 24.01.2004
septembrie 2003.
4. Dosarele ce contin procesele verbale ale sedintelor Consiliului de 24.01.2004
Administratie sau Adunarii Asociatilor pe perioada septembrie 2003 –
ianuarie 2004.
5. Numarul mediu lunar de angajati, colaboratori in perioada septembrie 24.01.2004
2003 - decembrie 2003.

RAPOARTE FINANCIARE

1.Balanta analitica si sintetica la data de 31 decembrie 2003 (cu solduri 24.01.2004


initiale) in format electronic si pe suport hartie.
TREZORERIE

1. Detaliul conturilor deschise la banci, in lei si valuta (detaliul trebuie sa 24.01.2004


cuprinda : Banca, numarul de cont, suma in lei, suma in valuta) la data de
31 decembrie 2003.
2. Dosarele ce contin ultimele extrase de cont si ultima fila din registrul 24.01.2004
de casa (lei si devize) la 31 decembrie 2003.
3. Copii dupa contractele de imprumut si de overdraft care au fost 24.01.2004
valabile in perioada septembrie 2003 - decembrie 2003, cu informatii
despre garantii.
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

1. Detaliul clientilor la data de 31 decembrie 2003 (detaliul trebuie sa 24.01.2004


cuprinda : numele clientului, soldul datorat la data de 31.12.2003, totalul
soldurilor).
2. Lista clientilor la data de 31 decembrie 2003 pe vechimea creantelor 24.01.2004
pentru fiecare client in parte in format electronic conform anexei 1.
3. Situatia incasarilor din ianuarie 2003 aferenta sumelor existente in sold la 24.01.2004
31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 2.
4. Lista detaliata cu toate debitele pentru care exista un litigiu in curs sau sunt 24.01.2004
contestate de catre clienti.
5. Detaliul sumelor primite in avans de la clienti la data de 31 decembrie 24.01.2004
2003 (detaliul trebuie sa cuprinda numele clientului care a platit in avans,
soldul, totalul soldurilor) in format electronic.
6. Detaliul veniturilor inregistrate in avans la 31 decembrie 2003 24.01.2004

7. Lista cu avansurile acordate angajatilor la data de 31 decembrie 2003. 24.01.2004

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

1. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2002, care sa cuprinda : 24.01.2004


denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data achizitionarii, clasificarea,
durata de amortizare, amortizarea lunara, valoarea ramasa la 31.12.2002.
2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2003, care sa cuprinda : 24.01.2004
denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data achizitionarii, clasificarea,
durata de amortizare, amortizarea lunara, valoarea ramasa la 31 decembrie
2003.
3. Lista achizitiilor de mijloace fixe in perioada ianuarie 2003-decembrie 24.01.2004
2003 cu preturile de achizitie aferente, data achizitiei si clasificarea.
4. Lista mijloacelor fixe vindute si a celor casate pina la 31 decembrie 2003, 24.01.2004
cu detalii privind valoarea de intrare, amortizarea cumulata la data vanzarii.
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII
1. Balanta analitica furnizori la data de 31 decembrie 2003 (care sa cuprinda : 24.01.2004
denumire furnizor, soldul furnizorului respectiv, total valoare).
2. Lista detaliata a furnizorilor denominati in valuta si soldul aferent la data 24.01.2004
de 31 decembrie 2003 in valuta respectiva.
3. Lista detaliata a datoriilor, pe vechime, pentru fiecare furnizor,la data de 24.01.2004
31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 1 (similar cu anexa
corespondenta in cazul clientilor).
4. Detaliu al contului furnizori facturile nesosite la 31 decembrie 2003. 24.01.2004

5. Detaliu cont cheltuieli inregistrate in avans (detaliul trebuie sa cuprinda : 24.01.2004


numele furnizorului caruia i s-a platit in avans, suma aferenta, total)
DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI

1. Procesele verbale si alte documente si instiintari primite din partea 24.01.2004


autoritatilor fiscale, aferente perioadei septembrie 2003-ianuarie 2004.
CREDITE PE TERMEN SCURT 24.01.2004

1. Copii dupa contractele de imprumut ce au fost valabile in 2003, daca 24.01.2004


exista.
VENITURI SI CHELTUIELI

1. Copii dupa proiectii de bugete de cheltuieli si de numerar pentru anii 2003 24.01.2004
si 2004, inclusiv o analiza a proiectiei raportata la prezent.
2. Fisier Excel cu evolutia lunara a tuturor conturilor de venituri si cheltuieli. 24.01.2004

3. Analiza marjei brute realizate pentru fiecare client, inclusiv compararea cu 24.01.2004
marja planificata (in buget).

Explicatii privind fluctuatiile importante dintre marja planificata si cea


realizata.
5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETĂŢII AUDITATE

Către:

AUDIT ONESRL

Calea Şerban Vodă nr.133

Sector 4, Bucureşti

Doamnelor si domnilor:

Vă trimitem alăturat o scrisoare referitoare la auditarea bilanţului contabil al societăţii


“AGRICOL COM” SRL la data de 31.12.2003 şi a contului de profit şi pierdere pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2003, în scopul de a vă exprima opinia asupra
veridicităţii situaţiei financiare a societăţii şi a rezultatelor activităţilor desfăşurate, în
conformitate cu standardele contabile general acceptate.

Anumite elemente din continuţul acestei scrisori sunt descrise ca fiind limitate la
aspecte strict semnificative. Orice aspect va fi considerat semnificativ, indiferent de
dimensiunile sale, în cazul în care implică o omisiune sau o declaraţie greşită a unei situatii
contabile, care – în lumina unor circumstanţe contextuale – creează posibilitatea ca decizia
unei persoane pe baza informaţiilor disponibile să fie schimbată sau modificată prin
omisiune sau nedeclararea adevărului.

Prin prezenta confirmăm – pe baza informaţiilor disponibile nouă şi prin bună


credinţă – următoarele reprezentări furnizate firmei dumneavoastră în timpul revizuirii
limitate:

1. Situaţiile financiare la care se face referire mai sus sunt prezentate în mod corect, în
conformitate cu standardele contabile general acceptate.

2. Vă punem la dispoziţie următoarele:

a) toate înregistrările financiare şi datele referitoare la acestea;

b) toate procesele verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor şi ale consiliilor de
administraţie, precum şi rezumatele unor adunări recente, pentru care încă nu au fost
elaborate procese verbale.

3. Nu am constatat:

a) cazuri de fraudă în care să fie implicaţi membri ai conducerii sau angajaţi care joacă
un rol important în controlul intern.

b) cazuri de fraudă în care să fie implicate alte părţi care ar putea influenţa în vreun fel
situaţiile contabile.

c) Sesizări din partea unor organisme abilitate în legătură cu încălcarea sau deficienţe în
practicile de raportare financiară.
d) Încălcări sau posibile încălcări ale unor legi sau regulamente, ale căror efecte ar
trebui evidenţiate în bilanţurile financiare sau considerate ca bază pentru înregistrarea
unei pierderi potenţiale.

4. Nu există:

a) Aspecte sau alte estimări avizate de avocatul nostru care trebuie evidenţiate în
bilanţul contabil.

b) Alte datorii, câştiguri sau pierderi potenţiale, care trebuie evidenţiate în bilanţurile
contabile.

c) Tranzacţii semnificative care nu au fost înregistrate adecvat în evidenţele contabile


de la baza bilanţurilor.

d) Evenimente care au survenit ulterior datei închiderii exerciţiului financiar,


31.12.2003, până la data semnării acestei scrisori, care ar impune o ajustare sau
detaliere în bilanţul contabil.

e) Firma nu are planuri sau intenţii care ar putea influenţa semnificativ rezultatele
raportului sau clasificarea activelor şi pasivelor.

f) Firma deţine în proprietate toate activele declarate, şi nu există ipoteci sau sechestru
pe aceste active. Nici unul dintre aceste active nu a fost declarat ca garanţie.

g) Firma -a îndeplinit toate obligaţiile contractuale care - în cazul nerespectării lor - ar


putea influenţa semnificativ bilanţul contabil.

5. Au fost înregistrate provizioane pentru diferenţele de curs valutar aferente creditului


extern contractat.

6. Toate tranzacţiile de vânzare efectuate de către firmă sunt irevocabile şi nu există


alte acorduri secundare cu clienţii sau alte înţelegeri în vigoare, care permit
returnarea mărfurilor, cu excepţia defectelor sau a altor condiţii acoperite de
garanţiile obişnuite.
7. Următoarele informaţii despre instrumente financiare care implică risc extracontabil
şi instrumente financiare cu concentrare de risc bancar au fost detaliate în mod
adecvat în bilanţurile financiare:

a) Măsura, natura şi termenii instrumentelor financiare care implică riscuri


extracontabile;

b) Dimensiunile riscului de credit al instrumentelor financiare cu risc extracontabil şi


informaţii în legătură cu garanţii care sprijină asemenea instrumente financiare;

c) Concentrări semnificative de risc de credit, care derivă din toate instrumentele


financiare şi informaţiile în legătură cu garanţiile care vin în sprijinul acestor
instrumente financiare.

8. Nu a fost necesar un provizion pentru pierderi semnificative, care pot rezulta în


urma remedierii unor probleme aferente mediului înconjurător.

9. A fost creat un provizion pentru orice ajustare semnificativă a activelor uzate.

În cele ce urmează, ne asumăm responsabilitatea că situaţia financiară şi rezultatele


societăţii sunt prezentate corect şi obiectiv în bilanţul contabil în conformitate cu standardele
contabile general acceptate.

Cu stimă,

“AGRICOL COM” SRL

Director General Director Financiar

Data: 10 februarie 2004

5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

ŞI CERTIFICARE A BILANŢULUI CONTABIL

A SC AGRICOL COM SRL


Nr.123/28.01.2004

I.PĂRŢILE

1.AUDIT ONE SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Sector 4,
reprezentată de Costea Mihai, în calitate de director, înscrisă la CAMERA AUDITORILOR
din ROMĂNIA cu autorizaţia nr.1002/2001, denumită în continuare AUDITOR

2.SC AGRICOL COM SRL, cu sediul în Bucureşti, str.Drumea Rădulescu nr.31,


sector 4, denumită în continuare BENEFICIAR,

s-a încheiat următorul contract de audit:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Obiectul contractului îl constituie auditarea conturilor şi a situaţiilor financiare pentru


anul 2003 conform legislaţiei în domeniu.

III.TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2.Termenul de efectuare a lucrării va fi 15.02.2004.

IV.PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.3.Onorariile auditorului vor fi facturate pe măsura efectuării lucrărilor, sunt calculate pe


baza timpului lucrat şi a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variază în funcţie de
responsabilităţi, de experienţa şi competenţele fiecărui membru al echipei desemnat pentru
această misiune.

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4.Beneficiarul se obligă:

- să plătească onorariile conform art.3.;

- să asigure condiţiile necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute în contract prin


punerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor necesare;
- să pună la dispoziţie toate înregistrările financiare şi datele referitoare la acestea;

- să pună la dispoziţie toate procesele verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor şi
ale consiliilor de administraţie, precum rezumatele unor adunări recente, pentru care
încă nu au fost elaborate procese verbale;

- să facă cunoscute cazurile de fraudă în care să fie implicaţi membri ai conducerii sau
angajaţi care joacă un rol important în controlul intern;

- să facă cunoscute sesizările din partea unor organisme abilitate în legătură cu


încălcarea sau deficienţe în practicile de raportare financiară;

- să facă cunoscute încălcările sau posibilele încălcări ale unor legi sau regulamente,
ale căror efecte ar trebui evidenţiate în bilanţurile financiare sau considerate ca bază
pentru înregistrarea unei pierderi potenţiale;

Art.5.Auditorul se obligă:

- să procedeze la exercitarea auditului conform Normelor naţionale de audit (care sunt


în acord cu Normele internaţionale de audit).

- auditul să fie planificat şi realizat astfel încât să se obţină asigurarea rezonabilă că


situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative.

- să aprecieze principiile contabile aplicate şi estimările semnificative reţinute de


conducerea întreprinderii, precum şi în prezentarea de ansamblu a situaţiilor
financiare;

Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentată în Raportul de audit


şi se va sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul anului, prezentate în note cu
referire la:

- operaţiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau al


patrimoniului propriu;

- inventarierea patrimoniului şi modul de valorificare a rezultatelor acesteia şi faptul


că rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilanţul contabil;
- contul de profit şi pierdere este întocmit pe baza datelor de contabilitate privind
perioada de raportare;

- stabilirea în conformitate cu dispoziţiile legale, a profitului net şi punctul de vedere


referitor la destinaţia acestuia, propuse de consiliul de administraţie;

- situaţia creditelor şi a altor împrumuturi ale unităţii patrimoniale şi garantarea


acestora.

Art.7.Rezervele, precum şi refuzul de certificare a conturilor vor fi în prealabil notificate


conducerii unităţii patrimoniale, cu arătarea motivelor cât şi a mărimii impactului asupra
conturilor. Menţiunile din raport trebuie să fie însoţite de explicaţiile sau observaţiile
primare.

Art.8.În conformitate cu principiile deontologice ale activităţii de audit, părţile se obligă


să asigure deplina confidenţialitate a lucrărilor.

Art.9.Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării şi se completează cu


prevederile legislaţiei civile în materie.

SC AUDIT ONE SRL SC AGRICOL COM SRL

5.6.PLANUL GENERAL DE AUDIT

AUDIT ONE SRL

PLANUL GENERAL DE AUDIT

Misiunea de audit

Auditarea conturilor şi a Situaţiilor financiare întocmite de AGRICOL COM SRL la


data de 31.12.2003, în conformitate cu Standardele Internaţionale de contabilitate,
Standardele de Audit naţionale, Legea contabilităţii 82/1991 republicată, a Regulamentului
de aplicare a Legii contabilităţii, cadrul General de întocmire şi prezentare a Situaţiilor
financiare.

Întinderea misiunii : auditarea situaţiilor financiare anuale se va efectua în perioada


15 ianuarie – 15 februarie 2004.
Sistemul informaţional contabil

Sistemul contabil trebuie să asigure înregistrarea completă şi continuă a tuturor


operaţiilor economice şi financiare care modifică masa patrimoniului.

Societatea întocmeşte următoarele registre: registrul jurnal, registrul inventar şi


cartea mare. Aceste registre trebuie să asigure în orice moment identificarea şi controlul
operaţiunilor efectuate.

Sistemul informatic utilizat trebuie să respecte normele contabile privind culegerea,


preluarea şi stocarea datelor înregistrate în contabilitate.

Principiile contabile care se au în vedere la evaluarea posturilor cuprinse în Situaţiile


financiare sunt:

 principiul continuării activităţii;

 principiul permanenţei metodelor;

 principiul prudenţei;

 principiul independenţei exerciţiului;

 principiul evaluării separate a elementelor de pasiv şi de activ;

 principiul intangibilităţii;

 principiul pragului de semnificaţie.

Evaluarea controlului intern

Controlul intern are un rol important în păstrarea integrităţii patrimoniului, limitarea


operaţiunilor neeconomice şi neeficiente, realitatea şi exactitatea informaţiilor contabile şi în
respectarea dispoziţiilor date de conducere.

Riscul de audit reprezintă riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii neadecvate,
atunci când situaţiile financiare conţin informaţii eronate semnificative. Se va determina
riscul inerent, riscul de control şi riscul de nedetectare. Se va avea în vedere de asemenea
riscurile legate de organizarea generală a societăţii, respectiv:

 absenţa unui compartiment de audit intern;

 controlul insuficient asupra activităţilor şi punctelor de lucru;

 neocuparea anumitor posturi cu personal calificat competent de specialitate;

 absenţa unor proceduri contabile administrative.

Pragul de semnificaţie

Este considerat 3% din cifra de afaceri, adică 10.000.000 lei. Orice eroare găsită care
depăşeşte acest prag reprezintă informaţie semnificativă ce va fi luată în considerare la
întocmirea Raportului de audit.

Natura, durata şi întinderea procedurilor

Procedurile uilizate pentru obţinerea probelor de audit în Controlul conturilor vor fi:
inspecţia, observaţia, investigarea şi confirmarea, proceduri analitice.

Probele de audit se vor obţine prin eşantioane controlate reprezentând operaţiuni,


documente, registre contabile pe anumite perioade de gestiune.

Calendarul previzional al misiunii este următorul:

 discuţii prealabile şi pregătirea misiunii;

 analiza procedurilor de control intern, sondaje şi pregătirea programului de control al


conturilor;

 asistarea la inventarul fizic;

 selectarea terţilor pentru confirmare şi pregătirea scrisorilor;

 obţinerea unei balanţe definitive a conturilor;


 control asupra conturilor întreprinderii;

 obţinerea situaţiilor financiare definitive înaintea şedinţei consiliului de


administraţie;

 prezenţa la şedinţa consiliului de administraţie care adoptă conturile;

 elaborarea raportului de audit şi a scrisorii de afirmare;

 prezenţa la adunarea generală care aprobă conturile.

Programul minimal de control va cuprinde:

 controlul activelor imobilizate;

 investiţii;

 stocuri şi contracte pe termen lung;

 creanţe şi plăţi în avans;

 disponibilităţi în conturi la bănci şi casă;

 creditori şi angajamente;

 impozite şi taxe;

 capital, rezerve şi registre cerute de lege;

 contul de profit şi pierdere;

 balanţe de verificare.

Coordonarea, îndrumarea, supervizarea şi revizuirea

Directorul AUDIT ONE SRL în calitatea sa de auditor financiar autorizat va efectua


atât îndrumarea, supervizarea, revizuirea şi verificările ce se impun pentru obţinerea probelor
de audit.
Verificările şi obţinerea probelor de audit se vor face de auditorul financiar autorizat
dl.Olteanu George- salariat şi alţi colaboratori.

5.7.CONTROLUL CONTURILOR

S-a procedat la verificarea prin sondaj a conturilor analitice, a balanţelor de


verificare, urmărind următoarele aspecte metodologice:

 dacă înregistrările în conturi sunt conforme normelor de utilizare a conturilor;

 dacă desfăşurarea în conturi analitice de gradul II sau III corespunde normelor legale
în vigoare;

 dacă soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;

 dacă constituirea de fonduri proprii respectă prevederile legale;

 dacă fluxul informaţional corespunde fluxului tehnologic de producţie şi de


organizare a gestunilor în cadrul fluxului;

 dacă veniturile realizate sunt corect evidenţiate în conturile de venituri;

 dacă cheltuielile realizate sunt corect evidenţiate în conturile de cheltuieli;

 alte aspecte care privesc metodologia.

1.Imobilizări necorporale

Societatea nu are înregistrate în evidenţă imobilizări necorporale. Considerăm că,


datorită sistemului informaţional existent în societate şi a programelor soft achiziţionate deja,
dar şi a celor care urmează a fi procurate, cheltuielile trebuiesc evidenţiate în conturile de
imobilizări corporale.

2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale înregistrate sunt compuse din mijloace fixe şi imobilizări


corporale în curs.
Valoarea mijlocelor fixe este cea de achiziţie din luna decembrie 2000, care nu a fost
supusă reevaluării mijloacelor fixe conform art.1 alin 5 din HG 403/19.05.2001.

Conform HG 704/1993 art.53 HG 964/1998, art.7 şi Ordinul MF 314/2000


contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe următoarele categorii:

- Grupa I – Construcţii;

- Grupa II – Echipamente tehnologice;

- Grupa III – Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

- Grupa IV – Mijloace de transport;

- Grupa VI – Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie şi alte active


corporale.

Societatea are o evidenţă extracontabilă pe aceste grupe dar nu sunt evidenţiate în


balanţa analitică şi sintetică.

Pe aceea structură se evidenţiază amortismentul mijloacelor fixe în conturile 281 cu


desfăşurare pe conturi sintetice de gradul II. Situaţia mijloacelor fixe este reprezentată în
Anexele 2-6.

3.Stocuri

Stocurile se compun din: materii prime, materiale, obiecte de inventar, producţie în


curs de execuţie, produse finite, produse reziduale, mărfuri, ambalaje.

Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice şi pe locuri de depozitare,


aplicându-se metoda cantitativ valorică.

Având în vedere că societatea are două puncte de lucru, unul situat în judeţul Călăraşi
(silozul unde se primesc şi se condiţionează cerealele) şi altul în judeţul Giurgiu (moara unde
se macină o parte din produsele din siloz) se fac următoarele propuneri:

Propuneri de organizare a evidenţei gestiunilor de produse şi a evidenţei contabile


a acestora:
Documente primare ce vor fi utilizate:

Avizul de însoţire al mărfii – cod 14-3-6A

Acest document cu regim special se va folosi ca dispoziţie de transfer a valorilor


materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi şi va purta
obligatoriu menţiunea “fără factură”.

Documentul se întocmeşte în 3 exemplare şi propunem următorul circuit al lui:

- exemplarul unu şi doi va însoţi produsul pe timpul transportului. După recepţia şi


confirmarea de către gestionarul ce a luat în gestiune produsele, cele două exemplare
se confirmă de primire, exemplarul 1 rămâne la gestionarul primitor, iar exemplarul 2
se restituie punctului de lucru de unde a plecat marfa şi care îl va preda împreună cu
NRCD emis de gestionarul primitor la contabilitate;

Propuneri privind înregistrările contabile în gestiunea sectorului de prelucrare

În urma primirii în gestiune a produsului fizic pe baza Avizelor de însoţire a mărfii,


gestionarul sectorului de prelucrare împreună cu comisia de recepţie - întocmeşte
documentul de intrare NRCD pentru cantităţile de produs fizic preluat de la producători şi
NRCD se vor îmbordera şi se vor împerechea în contabilitate cu documentele de livrare
depuse, efectuându-se înregistrarea la preţul prestabilit aprobat de conducerea societăţii.

341 (sector prelucrare - siloz) = 341 (fermă/contract arendare)

Deci descărcarea din gestiunea fermei a produsului fizic reprezintă încărcarea în


gestiunea silozului a aceluiaşi produs.

Contabilitatea consideră activitatea principală a societăţii comerţ, utilizând doar


conturile de mărfuri, dar propunem ca pentru produsele care sunt supuse tarării, uscării şi
condiţionării să fie considerate materii prime care suferă o prelucrare şi să se utilizeze
conturile de produse finite şi produse reziduale, precum şi conturile aferente diferenţelor de
preţ.

Faza condiţionării
Pentru cantităţile de produs supuse procesului de condiţionare, gestionarul va întocmi
documentul Bon de consum, în care va înscrie cantităţile fizice intrate la condiţionare
evaluate la preţul prestabilit (preţul de intrare în gestiune).

Pe baza bonului de consum se va înregistra în evidenţa contabilă:

711 = 341

După finalizarea procesului de condiţionare se obţine produsul finit, întocmindu-se


Procesul-verbal de condiţionare (cu rezultatele prelucrării) şi documentul de intrare pentru
cantităţile de produse finite şi de subproduse obţinute.

Evaluarea produselor finite se face adăugându-se la preţul prestabilit (preţul de


intrare) costul prelucrării.

În exemplul luat:

- se introduce la condiţionat 1000 kg şi se obţin după aducerea produselor la STAS-ul


specific fiecărui produs în parte

- 950 kg produs STAS

- 40 kg gozuri

- 10 kg gozuri tehnologice

Evaluarea pleacă de la 1000 kg x 2500 lei + cheltuieli de condiţionare 250 lei/kg,


deci valoarea de înregistrare este 2.750.000 lei

Pe baza documentelor (PVC NRCD) se înregistrează:

345 (siloz) = 711 (siloz) 2.750.000 lei

346 (siloz) = 711 (siloz) 20.000 lei

Propunem ca preţul prestabilit să fie acelaşi pentru toate produsele de acelaşi fel.
Cel puţin la finele fiecărui trimestru şi la finele anului este obligatorie determinarea
costului efectiv al producţiei şi înregistrarea în evidenţa contabilă a diferenţelor de preţ dintre
preţul prestabilit şi costul efectiv al produselor realizat determinat per total, astfel:

- dacă costul efectiv este mai mare decât preţul prestabilit apare o diferenţă
nefavorabilă care se înregistrează astfel:

348=711

- dacă costul efectiv este mai mic decât preţul prestabilit apare o diferenţă favorabilă
care se înregistrează astfel:

711=348

Propuneri privind înregistrarea contabilă a vânzării produselor finite şi reziduale

Pe baza facturii de livrare de produs finit se înregistrează:

411 = 701

4427

Pentru livrări de produse reziduale

401 = 703

4427

Concomitent se înregistrează scăderea din gestiune:

711 = 345 produse finite

711 = 346 produse reziduale

Propuneri privind înregistrările contabile în cazul utilizării produsului finit


(seminţe) pentru consumul intern al fermelor

Pe baza Avizului de însoţire a mărfii întocmit de staţia de prelucrare - se expediază


produsul către ferma beneficiară.
Gestionarul fermei efectuează recepţia şi întocmeşte NRCD pentru intrarea în
gestiune a seminţelor.

Evaluarea se face la preţul de intrare din gestiunea secţiei de prelucrare.

În contabilitate se înregistrează:

3015 = 345

Concomitent se înregistrează diferenţele de preţ aferente (preţul prestabilit + costul


efectiv)

348 = 711 diferenţă nefavorabilă

711= 348 diferenţă favorabilă

Constatări cu privire la gestionarea stocurilor

În ceea ce priveşte soldurile conturilor de materiale se constată că foarte multe


conturi analitice prezintă solduri creditoare determinată în principal de:

- neefectuarea intrărilor de produse reziduale în momentul producerii lor (caz


frecvent la produsele reziduale de la sectorul de condiţionare) - situaţie care denaturează
rezultatele financiare ale societăţii;

- unele intrări de materiale se efectuează fără a stabili valoarea reală conform


documentelor de livrare, iar ulterior aceste materiale se introduc în consum la o altă valoare;

- la transferarea materialelor dintre sectoare, documentele nu se depun la serviciul


contabilitate în momentul oportun creând situaţii în care fermele introduc în consum
materialele pe care le-au recepţionat dar sectorul furnizor nu a depus documentele pentru
înregistrarea lor contabilă;

- erori contabile de scădere din gestiune;

- punctajele dintre evidenţa contabilă şi gestiunea punctelor de lucru nu se face pe


baza registrului stocurilor (document ce trebuie prezentat de gestionari), ci prin confirmarea
soldurilor direct în registrul de materiale, fără a se întocmi o situaţie de punctaj care să fie
adusă la cunoştinţa contabilului şef. Punctajele nu se efectuează lunar.

- considerăm că gestionarii nu cunosc prevederile Legii contabilităţii şi a


regulamentului de aplicare a acesteia.

Anexa 7 – foaia de lucru prezintă lista de control a stocurilor şi a cheltuielilor


materiale.

5.Situaţia creanţelor

Din analiza creanţelor prezentate în foaia de lucru - Anexa 11 - se constată faptul că


foarte mulţi clienţi prezintă solduri creditoare. Având în vedere faptul că această situaţie nu
respectă prevederile Legii contabilităţii considerăm că la finele fiecărei luni să se analizeze
situaţia fiecărui client, iar avansurile încasate să se evidenţieze numai în contul 419 clienţi
creditori.

Recomandăm conducerii să evite în totalitate efectuarea de vânzări fără plata


asiguratorie, cunoscând faptul că nerecuperarea valorii producţiei livrate duce practic la
imposibilitatea reluării ciclului de producţie, de asemenea la apelarea la surse împrumutate
de dobânzi şi la imposibilitatea achitării obligaţiilor către buget generatoare de penalităţi.

Rezultă aşadar că neîncasarea la timp a clienţilor influenţează direct profitul.

Clienţii interni neîncasaţi în sumă de 558.307 mii lei sunt clienţi din contracte aflate
în derulare la 31.12.2003.

Decontări din operaţii în participaţie în sumă de 5.916.722 mii lei sunt asocierile
realizate pentru obiectivul moară şi pentru înfiinţarea culturilor agricole.

Situaţia debitorilor diverşi sunt prezentaţi în Anexa 13 şi nu reprezintă o problemă


pentru societate.

În Anexa 15 este prezentată foaia de lucru cu analiza pe vechimi a contului clienţi.

6.Situaţia litigiilor din creanţe neîncasate.


În urma analizării situaţiei litigiilor din creanţe neîncasate rezultă că au existat 2
dosare în stare de judecată, unul s-a rezolvat în cele din urmă pe cale amiabilă în cursul
anului, iar celălalt se preconizează să se închidă la începutul anului 2004. Ţinând cont că
societatea este beneficiara unui credit extern, contractele de creditare sau de vânzare-
cumpărare le încheie în aceeaşi valută, motiv pentru care nu se înregistrează pierderi în ceea
ce priveşte lichidităţile firmei la un anumit moment.

Considerăm necesar ca atunci când contractul se încheie în moneda naţională, să se


solicite şi penalităţi pentru întârzierea la plată conform contractelor sau conform legislaţiei
pentru a recupera în întregime prejudiciul creat. Recomandăm ca evidenţa contabilă a
clienţilor în litigiu să se ţină cu ajutorul contului 416 - Clienţi incerţi, mai ales că există
posibilitatea constituirii de provizioane deductibile în contul 1511.

7.Situaţia datoriilor

Din analiza conturilor de furnizori şi a creditorilor diverşi – foaia de lucru din Anexa
12 reiese că societatea are de achitat furnizori externi de imobilizări şi furnizorii pentru
export, precum şi creditul extern obţinut de la o altă societate. Societatea are contracte cu
aceştia pentru a achita datoriile în termen de 4 ani, fapt ce nu afectează lichiditatea firmei.
Anexa 10 şi Anexa 12 prezintă furnizorii şi creditorii, iar Anexa 14 prezintă analiza pe
vechimi a contului furnizori-debitori, iar Anexa 16 analiza pe vechimi a contului debitori –
diverşi.

Societatea a incasat echivalentul în USD a 17.077.541.250 lei de la clientul extern


pentru furnizarea de floarea soarelui. Societatea nu a putut respecta contractul, dar în anul
2004 se va transforma acest avans în credit pe termen mediu (trei ani).

8.Casa şi conturi deschise la bănci

Societatea are conturi deschise în moneda naţională (LEU) cât şi conturi deschise în
devize (USD). În exerciţiul financiar 2003 societatea a înregistrat în contul de disponibil în
lei un volum al încasărilor în sumă de 110.285.874 mii lei, iar ca plăţi suma de 110.032.701
mii lei. La sfârtul anului 2004 soldul la disponibil în lei era de 253.173 mii lei.

În anul 2003 societatea a derulat prin contul de disponibil în devize un volum al


tranzacţiilor în sumă de 90.330.101 mii lei pe încasări şi 90.247.552 mii lei pe plăţi.
Societatea efectuează majoritatea încasărilor şi plăţilor prin instrumente de bancă în
procent de 90% din totalul tranzacţiilor.

Referitor la disponibilul din casă acesta reprezintă doar 10% din volumul tranzacţiilor
fiind folosit în special pentru plata cheltuielilor curente şi al încasărilor de la persoane fizice
în general.

9.Provizioane

Societatea are în derulare un contract de credit extern pe temen lung pentru finanţarea
investiţiilor şi a achiziţiilor de marfă. De asemenea majoritatea contractelor de vânzare-
cumpărare şi de finanţare agricolă se încheie în USD pentru a evita pierderile din diferenţa
de schimb valutar. Inevitabil acestea totuşi există datorită fluctuaţiei cursului de schimb,
motiv pentru care societatea constituie provizioane în valoare de 2.450.549 mii lei.

10.Capitaluri proprii

Capital social

Capitalul social al societăţii este integral străin de 261.000 USD, echivalent a


4.924.563.000 lei, vărsat integral la data constituirii societăţii, divizat în 3.000 părţi sociale a
1.641.521 lei fiecare. Pe parcursul exerciţiului financiar 2003 societatea nu a înregistrat
creşteri sau micşorări de capital.

Rezerve

Societatea dispune de următoarele tipuri de rezerve constituite conform Legii


82/1991 republicată şi Legii 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

1.Rezerve legale

Acestea sunt constituite din profitul brut al societăţii în procent de 5% până ce acesta
va atinge 20% din capitalul social subscris şi vărsat al societăţii. Acestea nu au fost
constituite până la data de 31.12.2003.

2.Alte rezerve
În sumă de 9.358.262 lei constituite din profitul net al societăţii aferent perioadelor
anterioare care vor fi folosite pentru dezvoltarea ulterioară a activităţii societăţii.

11.Taxe fiscale

Societatea a avut în aprilie 2003 un control de fond care a constatat debite restante
şi majorări de întârziere după cum urmează:

Debit Sume constatate


Majorări de OG 53/97 OG 26/01 alin 3
întârziere
Impozit salarii 318.035 103.295 77.066

TVA 748.749.841 - -

Fond handicapaţi 79.534 - 28.405

Fond învăţământ 2.350.852 - 103.174

PVCSC 629/14.06.02 - - -
TOTAL 751.498.262 103.295 208.645

Societatea a achitat sumele constatate de organul de control, mai puţin TVA pentru
care a întocmit documentaţia pentru aprobarea înlesnirilor la plată conform OUG 40/2004,
cerere depusă la 24.04.2004 la Administraţia Finanţelor Publice a sectorului 4.

Auditarea s-a realizat pentru perioada 01.01.03-31.12.2003.

Impozitul pe veniturile salariale

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- OG 73/99 privind impozitul pe venit

- HG 1066/99 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG


73/99

- OG 7/2002 privind impozitul pe venit


Din analiza documentelor prezentate s-a constatat că AGRICOL COM SRL avea la
data de 31.12.2003 un număr de 41 de angajaţi cu carte de muncă pe perioadă
nedeterminată şi un număr de 10 colaboratori.

Pe perioada supusă auditului s-a verificat prin sondaj modul de aplicare a


impozitului pe veniturile salariale conform calculatoarelor şi grilelor de impozitare
aferente, precum şi data plăţii salariilor şi a impozitului datorat către bugetul de stat
în conformitate cu prevederile legale sus menţionate.

Taxa pe valoarea adăugată

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- OG 3/92 privind TVA cu modificările şi completările ulterioare

- OUG nr.17/2001 privind TVA

- HG 401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 17/2001


privind TVA

Pe perioada supusă auditului, respectiv 01.01.2003 – 31.12.2003, din controlul


efectuat prin sondaj asupra jurnalelor de vânzări şi cumpărări, a facturilor emise şi a
facturilor primite de la diverşi furnizori, a deconturilor de TVA, a balanţelor de
verificare lunare şi a bilanţurilor semestriale anuale, s-a constatat că societatea a
calculat, înregistrat şi virat corect TVA.

Conducerea trebuie să ţină cont că neplata potrivit legii şi la termenele legale a TVA
în conformitate cu prevederile Legii 87/94 – Legea pentru combaterea evaziunii
fiscale, constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile
art.17 alin.2 pct.4 din Legea 87/94 cu amendă contravenţională de la 300.000 lei la
3.000.000 lei.

Fondul special pentru solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr.57/92 privind protecţia socială a persoanelor handicapate


- OUG nr.102/99 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap

- HG nr.427/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind


condiţiile de încadrare ale asistentului personal al persoanei cu handicap

- Legea nr.163/2002 de modificare şi completare a OUG nr.102/99

Pe perioada supusă auditului, respectiv 01.01.2003 – 31.12.2003, din controlul


efectuat prin sondaj privind modul de calcul şi virare a fondului de solidaritate pentru
handicapaţi s-a constatat că a fost calculat şi virat corect.

Precizăm totodată că în conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.102/99,


auditorii au verificat dacă societatea a refuzat să angajeze persoane cu handicap,
constatându-se că în perioada supusă auditării nu au existat asemenea solicitări.

Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare în conformitate cu


prevederile OG 18/94 aprobată prin Legea 12/95, din verificarea actelor şi
documentelor puse la dispoziţie, respectiv declaraţii de încasare valutară, declaraţii
vamale de export, facturi externe, extrase de cont şi contracte comerciale externe,
auditorii au constatat că societatea în perioada februarie 2003 – 31.12.2003 a
efectuat un număr de 113 exporturi în valoare totală de 648.990,58 $ care au fost
încasate în totalitate, în termenele legale.

5.8.CONTROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE DE SINTEZĂ LA

31.12.2004

Denumirea indicatorului Exerciţiul financiar


2002 2003
A.Imobilizări necorporale 0 0
B.Imobilizări corporale 11790262 21601467

Din care:
1.Terenuri 1220200 1220200
2.Construcţii 6220765 8966092
3.Instalaţii tehnice şi maşini 5533610 12385630
4.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 308030 361557
5.Imobilizări corporale în curs 0 1021036
C.Imobilizările financiare 0 0
Active imobilizate - Total 13282605 23954515
Active circulante - Stocuri 85749847 20660573
Creanţe 18845605 13529050
Casa conturi la bănci 920528 349096
Active circulante- Total 105245980 34538719
Cheltuieli în avans 0 489353
Datorii ce trebuie plătite într-o 121104473 38504508
perioadă de un an
Datorii ce trebuie plătite într-o 0 14272710
perioadă mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 2450549
Venituri în avans
Capital şi rezerve 4959742 4959742
Capital subscris vărsat 4959742 4959742
Rezerve 9358 9358
Rezultatul reportat-Sd 211681162 3567328
Rezultatul exerciţiului 12130831 5470004
Repartizarea profitului 0 5470004
Capitaluri proprii -4068231 1401772
Capitaluri total -4068231 1401772

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Denumirea indicatorului Exerciţiul financiar


2002 2003
Cifra de afaceri netă 77985390 93876930
Producţia vândută 1315453 4734174
Venituri din vânzarea mărfurilor 76669937 89142756
Alte venituri din exploatare 5558 0
Venituri din exploatare - Total 77990948 93876930
Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile 3154417 4261842
Alte cheltuieli materiale 203773 414379
Alte cheltuieli din afară 904431 1316505
Cheltuieli privind mărfurile 40889038 60583335
Cheltuieli cu personalul 2336402 2670256
Amortizări şi provizioane pentru deprecierea 804561 860706
imobilizărilor corporale şi necorporale
Alte cheltuieli de exploatare 17115540 5690260
Cheltuieli privind prestaţiile externe 15816624 4709878
Cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 1298916 980382
asimilate
Cheltuieli de exploatare-Total 65408162 75797283
Rezultatul din exploatare-Profit 12582786 18079647
Venituri din dobânzi 1669 17276
Alte venituri financiare 2465715 629001
Venituri financiare- Total 2467384 646277
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare a -16405738 2450549
investiţiilor financiare deţinute ca active circulante
Cheltuieli 0 2450549
Venituri 16405738 0
Cheltuieli privind dobânzile 0 58365
Alte cheltuieli financiare 19323792 9964050
Cheltuieli financiare-Total 2918054 12472964
Rezultatul financiar- pierdere 450670 11826687
Rezultatul curent-profit 12132116 6252960
Venituri excepţionale 0 0
Cheltuieli excepţionale 1285 782956
Rezultatul excepţional- pierdere 1285 782956
VENITURI TOTALE 80458332 94523207
CHELTUIELI TOTALE 68327501 89053203
REZULTATUL BRUT-PROFIT 12130831 5470004
IMPOZIT PE PROFIT 0 0
REZULTATL NET-PROFIT 12130831 5470004

Examinarea de ansamblu a bilanţului contabil a stabilit faptul că situaţiile financiare


sunt coerente, în concordanţă cu datele din contabilitate, ţinând cont de cunoaştere generală a
întreprinderii, de sectorul de activitate şi de mediul socio-economic, sunt prezentate după
principiile contabile şi reglementările în vigoare, ţin cont de evenimentele posterioare
închiderii exerciţiului.

Din verificarea fişelor de cont pentrru operaţii diverse, a conturilor de venituri şi


cheltuieli, notelor contabile, balanţelor de verificare lunare, bilanţurilor anuale
precum a documentelor justificative care au stat la baza înregistrărilor contabile,
respectiv facturi emise, facturi furnizori, documente cu regim special, precum şi
jurnalele de vânzări şi cumpărări privind TVA, registrele de contabilitate cerute în
conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii 82/91 aprobat prin HG 704/93, pe
perioada supusă auditării, respectiv 01.01.2003 – 31.12.2003, s-au constatat
următoarele:
Precizăm că din verificarea efectuată, auditorii au constatat că societatea a
înregistrat la data de 31.12.2003 un profit de 5.470.004.000 lei, acoperind pierderea
fiscală anterioară datorată în principal pierderii financiare cauzate de un credit
extern în sumă de 2.824.830 USD pentru care în conformitate cu prevederile OUG
217/2000 şi HG 402/2000 s-au constituit provizioane pentru pierderi din diferenţe de
curs valutar.

Menţionăm totodată că în cursul anului 2002, societatea a înregistrat profit cu care


s-a diminuat pierderea fiscală anterioară de la 21.168.162.957 lei la 9.037.331.956
lei, mai rămâne de acoperit o pierdere contabilă în sumă de 3.567.328.000 lei.

Contul de Profit şi Pierdere cuprinde : venituri din exploatare, venituri financiare,


venituri excepţionale, cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare şi cheltuieli
excepţionale, grupate dupa natura acestora, dar şi rezultatul exerciţiului ( profit şi pierdere).
Acestea sunt:

Venituri din Exploatare 93.876.929 mii lei

Venituri Financiare 646.278 mii lei

Venituri Excepţionale 0 mii lei

TOTAL VENITURI 94.523.207 mii lei

Cheltuieli din Exploatare 75.797.283 mii lei

Cheltuieli Financiare 12.472.964 mii lei

Cheltuieli Exceptionale 782.956 mii lei

TOTAL CHELTUIELI 89.053.203 mii lei

PROFIT 5.470.004 mii lei

Societatea a înregistrat în contabilitate toate documentele contabile care au întrunit


calitatea de document contabil cf. H.G.831/1997, în ordine cronologică.
Societatea a acoperit pierderea din anii precedenţi în suma totala de 9.037.332 mii lei
ramânând de acoperit o pierdere contabilă în sumă de 3.567.328 mii lei.

Pentru anul 2003 principalii indicatori economico- financiari ai societăţi sunt:

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

1. Indicatorul lichiditaţilor curente = Active curente : Datorii curente

= 0.90

unde: Active curente = Active Circulante

Datorii curente = Datorii ce trebuiesc plătite într-un an de zile

Acest indicator oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Valoarea recomandată ca fiind acceptabilă este în jurul valorii de 2.

2.Indicatorul lichidităţilor reduse = (Active curente-Stocuri): Datorii curente;

=0.36

Se consideră o lichiditate imediată bună dacă indicatorul este cuprins intre 0.5 si 1.

3.Indicatorul de solvabilitate patrimonială = Capitaluri proprii : Total pasiv *100

=2.04%

Reprezintă gradul în care societatea poate face faţă obligaţiilor de plată.

Se consideră o solvabilitate bună dacă indicatorul este mai mare de 30%.

4.Rata rentabilităţii economice = Profit din exploatare : Total active * 100


= 26.32%
Acest indicator exprimă capacitatea societăţii de a produce profit din activitatea de
bază. Aceasta rată trebuie să fie superioară ratei de inflaţie.
II INDICATORI DE RISC
1.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat : Capital propriu
=1.367

unde: Capitalul împrumutat = Total credite şi împrumuturi cu termen de rambursare


peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la instituţii financiare, împrumuturi de
la acţionari, asociaţii sau alte persoane, credite furnizori.

Capitalul propriu = capital social, rezerve legale, alte rezerve, profitul nedistribuit,
rezultatul exerciţiului şi alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementărilor
legale.

III. INDICATORI DE ACTIVITATE

1.Viteza de rotaţie a Stocurilor = Costul vânzarilor : Stoc mediu

= 1.32

Acest indicator aproximează de câte ori stocul a fost rulat pe parcusul execiţiului
financiar.

Producţia agricolă din anul 2004 nu a permis achiziţia de cereale pentru a fi


revândută, iar societatea a fost nevoită să vândă marfa din producţia anului 2002 la un preţ
care să îi permită continuarea activităţii, motiv pentru care a aşteptat momente favorabile
pentru vânzare.

2.Număr de zile de stocare = Stoc mediu : Costul vânzarilor*365

= 277 zile

Acest indicator arată numărul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

3.Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi = Sd mediu c411 : CA i* 365 zile

= 43 zile

Calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanţelor sale. Exprimă


numărul de zile pâna la data la care debitorii işi achită datoriile către societate. Acest lucru
este datorat faptului că societatea a primit spre încasare CEC-uri cu data emiterii la 15 zile de
la livrarea mărfii şi cu alţi clienţi a lucrat prin compensare. Societatea este nevoită să vândă
la un preţ care să acopere costurile, iar clienţii care acceptă acest preţ doresc plata amânată a
mărfii.

IV INDICATORI DE PROFITABILITATE

1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut : Capitalul angajat

= 1.10

Acest indicator arată profitul pe care îl obţine persoana juridică din bani investiţi în
afacere.

2.Marja brută din vânzari = Profitul brut din vânzare : Cifra de afaceri*100
= 19.26%

Informaţiile pe care le furnizează acest indicator arată faptul dacă societatea este
capabilă să-şi controleze costurile sau să obţină preţul de vânzare optim. Un procent mic
scoate în evidenţă faptul că societatea nu este capabilă să-şi controleze costurile sau să obţin
un preţ optim de vânzare.

În acest caz, preţul de vânzare optim este impus de piaţă şi nu reuşeşte să acopere
toate costurile şi mai ales creditul extern obţinut pentru achiziţii de cereale şi investiţii.

Aceşti indicatori care au fost calculaţi încearcă să redea o imagine de ansamblu


asupra activităţii societăţii, a rezulatelor şi situaţia financiară şi au fost calculaţi pe baza
datelor din Bilanţ şi din Contul de Profit şi Pierdere.

În urma controlului conturilor şi a situaţiilor financiare auditorul şi-a format o opinie


fără rezerve pe care o formulează în raportul de audit.

.RAPORTUL DE AUDIT

AUDIT ONESRL

Calea Şerban Vodă nr.133

RAPORT DE AUDIT
În atenţia PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

A SC AGRICOL COM SRL BUCUREŞTI

În baza contractului de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil a SC


AGRICOL COM SRL nr.123/28.01.2004 am pus în aplicare procedurile convenite
referitoare la verificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale societăţii
AGRICOL COM SRL la 31.12.2003. Verificarea noastră a fost efectuată conform Normelor
naţionale de audit care concordă cu Normele internaţionale de audit referitoare la misiunile
de verificare pe bază de proceduri convenite.

Noi am audiat bilanţul AGRICOL COM SRL, întocmit la data de 31.12.2003, precum
şi contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificărilor
capitalurilor proprii pentru exerciţiul încheiat la data menţionată.

Aceste situaţii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii AGRICOL COM


SRL, responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare pe
baza auditului efectuat.

Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internaţionale de Audit (ISA).


Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat şi să fie efectuat astfel încât să obţinem o
asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative. Un audit include
examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în
situaţiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite şi
examinările făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor
financiare. Noi considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru examinarea
opiniilor noastre.

Am desfăşurat auditul nostru în concordanţă cu Ordinul ministrului finanţelor


publice nr 94/2002 şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi sunt în conformitate
cu acestea.

Noi nu am participat la inventarierea faptică a stocurilor fizice ale AGRICOL COM


SRL la 31 decembrie 2003 pentru că, momentul angajării noastre este ulterior acestei date.
Apreciem că aceasta situaţie reprezintă o limitare a ariei de aplicare a auditului dar care nu
este semnificativă, ţinând cont de faptul că societatea a efectuat inventarierea patrimoniului
conform prevederilor legale.

Auditul a realizat:

a) examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifică datele conţinute în situaţiile


financiare;

b) observarea fizică pentru stocuri şi mijloace fixe la sfârşitul lunii ianuarie;

c) confirmările directe cu unii clienţi şi furnizori;

d) verificarea documentară;

e) aprecierea principiilor contabile urmate pentru întocmirea situaţiilor financiare;

f) aprecierea estimărilor semnificative reţinute de conducere pentru stabilirea situaţiilor


financiare;

g) aprecierea prezentării lor în ansamblu.

În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod corect, sub toate aspectele
semnificative poziţia financiară a AGRICOL COM, a rezultatelor financiare, precum
şi a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat, care ne impun exprimarea unei opinii
fără rezerve cu privire la modul în care aceste situaţii financiare reprezintă o imagine
fidelă a societăţii la încheierea exerciţiului financiar al anului 2003.

Am făcut unele observaţii sau recomandări în cadrul controlului conturilor, fiind utile
celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezintă o rezervă.

AUDITOR

Data 15.02.2004