Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FAC: CIBERNETICA,STATISTICA SI
INFORMATICA ECONOMICA

PROIECT AUDIT FINANCIAR

Auditul salariilor
Studiu de caz pentru S.C. VEGA S.R.L.

Indrumator:

Student:

C U P R I NS
1. Notiuni generale privind auditul financiar
1.1 Definirea auditului financiar
1.2 Rolul auditului si al auditorului financiar
1.3 Obiectivele auditului financiar
1.4 Riscul de audit financiar

2.Prezentarea societatii s.c.VEGAS.R.L


2.1 Prezentarea firmei
2.2 Sediul social
2.3 Durata societatii
2.4 Obiectul de activitate

3.Notiuni teoretice privind salariul


3.1 Salariul
3.2 Forme de salarizare
3.3 Modalitati de calcul al salariului

4.Contabilitatea datoriilor salariale


4.1 Sistemul de conturi folosit in contabilitate a
decontarilor cu personalul
4.2 Documente specifice

5.Foaie de lucru

1. Notiuni generale privind auditul financiar


1.1 Definirea auditului financiar
Prin traducerea din Latina a cuvantului audire care
inseamna a asculta si din engleza a cuvantului to
audit care se traduce prin a controla, a verifica, a
supraveghe, a inspecta conturi, obtinem o clara definitie
a auditului.In general,prin audit se intelege un process
care implica colectarea de elemente probante si
evaluarea probelor prin care se fundamenteaza opinia
auditorului
financiar,
potrivit
criteriilor
prestabilite.Probele de audit se prezinta sub forma
documentelor interne din entitate,documentelor scrise
de la terti,etc.

1.2 Rolul auditului si al auditorului financiar


Rolul auditului si al auditorului financiar este acela de
a spori increderea utilizatorului in informatia contabila,
de a aduce un plus de siguranta faptului ca informatia
contabila a fost obtinuta, tratata si prezentata in
conformitate cu standardele si principiile nationale si
internationale, de a asigura ca situatiile financiare nu
sunt fraudate sau gresite.

1.3 Obiectivele auditului financiar

Obiectivele auditului financiar asigura auditorului un


cadru de referinta si orientare in planificarea auditului.
Afirmatii cu privire la categoriile de tranzactii si
evenimente associate perioadei supusa auditului:
A: Existenta: tranzactiile si evenimentele care au fost
inregistrate, au avut loc si sunt legate de entitatea
respective
B: Exhaustivitatea: toate evenimentele si tranzactiile
care au avut loc au fost inregistrate
C: Acuratete: sunele si alte date aferente tranzactiilor si
evenimentelor au fost inregistrate in mod corespunzator
D: Separarea exercitiilor financiare: tranzactiile si
evenimentele au fost inregistrate in perioadele contabile
corecte
E: Clasificare tranzactiile si evenimentele au fost
inregistrate in conturile corespunzatoare
F: Sistematizare si sintetizare: operatiunile inregistrate
sunt adecvat transferate in fisierele sistematice si sunt
correct sintetizate
Afirmatii cu privire la soldurile conturilor la sfarsitul
perioadei:
A:Existenta: activele, datoriile si capitalurile proprii
exista
B:Drepturile si obligatiile: entitatea detine sau
controleaza drepturile asupra activelor, iar datoriile
constituie obligatii ale entitatii

C:Exhaustivitatea:
toate
activele,
datoriile
si
capitalurile proprii care ar fi trebuit inregistrate sunt
evidentiate
D:Evaluare si alocare: activele, datoriile si capitalurile
proprii sunt incluse in situatiile financiare la valorile
corespunzatoare si orice ajustari rezultante cu privire la
evaluare sau alocare sunt adecvat inregistrate

1.4 Riscul de audit financiar


Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o
opinie de audit care nu este adecvata, atunci cand
situatiile
financiare
sunt
eronate
in
mod
semnificativ.Auditorul desfasoara proceduri de audit
pentru a evalua riscul unor denaturari semnificative sa
caute sa limiteze riscul de nedetectare prin desfasurarea
unor proceduri de audit suplimentare bazate pe
respectiva evaluare.

2.Prezentarea societatii s.c.VEGAS.R.L


2.1 Prezentarea firmei
Societatea comerciala S.C. VEGA S.R.L. este o societate
comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 29/3245/2007 si are CUI
22926875..Inca de la inceput s-a declarat ca societate
comerciala platitoare de TVA .

Sistemul de documente privind constituirea si


functionarea unittii economice:
Pentru constituirea societatii au fost necesare
urmatoarele documente:
-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare
-copie autorizatie emisa de Administratia publica
Sector 3, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;
-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de
vanzare-cumparare
-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare,
data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi
demni de profesia de comercianti (original)
-actul constitutiv al societatii redactat la notariat
-copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele
privind activitatea comerciala anterioara, dar in cazul
nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati
-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea
detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)
-dovada depunerii capitalului social- chitant CEC
-specimenul de semnatura, depus la Oficiul
Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui
document tip in prezenta judecatorului delegat
Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de
Comert si Industrie a Romaniei.
A dobandit calitatea de comerciant odata cu
inmatricularea la Registrul Comertului i publicarea
documentelor constitutive in Monitorul Oficial.

2.2 Sediul social

Societatea comerciala S.C. VEGA S.R.L. are sediul in


orasul Constanta, blv. Ferdinand, nr. 105.Societatea a
fost infiintata la data de 12.12.2005.

2.3 Durata societatii


Durata de functionare a societatii este nelimitata n
timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la
Registrul Comertului.

2.4 Obiectul de activitate


Obiectul principal de activitate al societatii este
transportul rutier de bitum.

3.Notiuni teoretice privind salariul


3.1 Salariul
Alaturi de resursele materiale, forta de munca
reprezinta un factor principal in producerea de bunuri
si prestarea de servicii din cadrul unitatiilor
economice.In schimbul muncii depuse, personalul
angajat primeste un salariu, care se stabileste prin
negocieri intre angajator si salariati, reprezentati de
sindicate.In urma negocierilor se incheie contracte
colective si individuale de munca, prin care personalul
8

se obliga sa efectueze activitatile prevazute in contract,


iar angajatorul se obliga sa-l remunereze pentru munca
prestata.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de
salariat in baza conractului individual de munca.
Pentru munca prestata fiecare salariat are dreptul la un
salariu exprimat in bani.
Salariul, indiferent de denumirea sa, reprezinta
suma de bani data de patron salariatului in temeiul
unui contract individual de munca pentru munca
efectuata sau ce trebuie efectuata si pentru serviciile
indeplinite sau ce trebuie indeplinite.(A.Atanasiu)
In Romania, prin Legea nr.14/1991 s-a instituit
principiul negocierii salariale in cadrul regiilor
autonome si a societatilor comerciale, ceea ce este
desemnat in mod traditional prin conceptul de
liberalizare a salariilor.

3.2 Forme de salarizare


Formele de salarizare reprezinta modalitati de evaluare
si de determinare a muncii salariatilor si a rezultatelor
acestora precum si a salariului ce li se cuvine.
1) Salarizarea dupa timpul lucrat, (in regie)
Personalul incadrat in aceasta forma este platit dupa
timpul lucrat fara a se tine seama de cantitatea sau
calitatea muncii depuse.
Salariul tarifar se stabileste pe ora, iar cel efectiv se
obtine inmultind numarul orelor lucrate intr-o luna cu

salariul pe ora.Are dezavantajul ca nu stimuleaza si nu


conduce la cresterea productivitatii muncii.
2) Salarizarea in acord direct (pe bucata)
Salariul efectiv se calculeaza in functie de rezultatele
obtinute, inmultind salariul stabilit pentru unitatea de
produs cu volumul productiei.In cazul comertului se
poate aplica prin stabilirea unui procent din desfacerea
realizata, salariul efectiv obtinandu-se inmultind acest
procent cu vanzarea efectuata intr-o luna.
3) Salarizarea combinata(cu prime)incearca sa
combine avantajele formelor anterior prezentate.
Salariul efectiv se compune din dou parti principale:
a) salariul de baza calculat dupa timpul lucrat ca minim
garantat;
b)o remunerare variabila a randamentului sau
performantelor si care se adauga salariului de baza(n
general se considera ca prima nu poate depasi o treime
din salariul total realizat). Cele mai uzuale prime sunt:
- prime de calitate (pentru identificarea
defectelor sau evitarea patrunderii componentelor cu
probleme de calitate in produsul finit);]
- prime de vanzare (pentru depasiri ale valorii
normale ale vanzarilor);
- prime pentru munca in conditii speciale;
- prime de productie pentru sporul de
productivitate peste un anumit nivel:in partea
inferioara primele trebuie sa stimuleze rezultatele dupa
care, peste o limita, sa devina neinteresante, pentru a se
evita surmenajul.

10

3.3 Modalitati de calcul al salariului


Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si
adaosurile la acestea.Sistemul de sporuri la salariul de
baza este format din:
Sporuri pentru conditii grele de munca cum sunt
sporurile pentru conditii periculoase, nocive sau
penibile de munca;
Sporuri pentru orele lucrate peste programul normal
de lucru si lucrul in zilele libere si sarbatorile legale.
Prin contractul colectiv de munca sau contractul
individual de munca se nominalizeaza fiecare fel de spor
si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de
baza.
Sporuri pentru vechime in munca;
Sporuri pentru lucrul in timpul noptii;
Sporuri pentru exercitarea unei functii suplimentare;

4.Contabilitatea datoriilor salariale


4.1 Sistemul de conturi folosit in contabilitatea salariilor

11

Pentru evidenta relatiilor specifice ce se stabilesc intre o


unitate patrimoniala si personalul propriu se utilizeaza
mai multe conturi specifice, astfel:
Contul 421 Personal remuneratii datorate asigur
evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile
datorate acestuia. Este un cont de pasiv care se
crediteaza cu valoarea salariilor pe baza statelor de
plata intocmite si se debiteaza cu retinerile din
retributiile datorate ca: avansuri acordate personalului;
sumele salariatilor datorate de acestia tertilor;
contributia personalului pentru pensia suplimentara;
contributia personalului pentru ajutorul de somaj;
impozitul pe salarii; sumele neridicate de personal in
termenul legal, precum si retributiile nete achitate
personalului.
Contul 423 Personal ajutoare materiale datorate
asigura evidenta ajutoarelor de boala pentru
incapacitate temporara de munca, a celor pentru
ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor
ajutoare acordate de unitatea patrimoniala care se
suporta din contributia pentru asigurari sociale,
precum si eventualele sume achitate potrivit legii pentru
somaj tehnic.
Este un cont de pasiv care inregistreaza in credit sumele
brute datorate personalului pe baza statelor de plats, ca
ajutoare materiale din contributia

12

unittii pentru asigurarile sociale, precum si cele


acordate potrivit legii pentru protectia sociala, iar in
debit inregistreaza platile in numerar catre personal ce
cuprind ajutoarele materiale si protectia sociala,
retinerile din ajutoarele materiale a avansurilor
acordate, a impozitului aferent, a eventualelor retineri
datorate de personal tertilor, contributia pentru pensia
suplimentara, contributia pentru ajutorul de somaj,
precum si sumele reprezentand ajutoarele materiale
neridicate in termenul legal.
Contul 424 Participarea personalului la profit. Cu
ajutorul acestui cont se realizeaza evidenta
stimulentelor datorate personalului din profitul obtinut,
atat in cursul anului, cat si din profitul anual. Este un
cont de pasiv care se crediteaza cu sumele utilizate din
fondul de participare la profit si se debiteaza cu sumele
nete achitate salariatilor reprezentand stimulentele
acordate, impozitul retinut din acestea, precum si
sumele neridicate de personal reprezentand stimulentele
acordate personalului.
Contul 425 Avansuri acordate personalului tine
evidenta avansurilor acordate. Este un cont de activ
care inregistreaza in debit avansurile acordate
personalului conform contractelor de munca, iar n
credit sumele retinute pe statele de plata sau statele de
ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate cu
ocazia lichidarii drepturilor bnesti lunare cuvenite
personalului.
Contul 426 Drepturi de personal neridicate tine
evidenta drepturilor nete de personal neridicate n
termen de 3 zile si pana la prescrierea acestora.
13

Este un cont de pasiv care se crediteaza cu sumele


datorate
personalului
neridicate
in
termen,
reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, stimulente in
cursul anului acordate din profit, ajutoare de boala si
alte drepturi de personal si se debiteaza cu drepturile
nete ale personalului ridicate cu ocazia achitarii
acestora, ori datorate bugetului statului potrivit legii,
sau inregistrate ca venituri exceptionale ale perioadei
curente.
Contul 427 Retineri din remuneratii datorate
tertilor. Este un cont de pasiv care inregistreaza in
credit sumele retinute de la salariati, pe statele de plata
ale salariilor sau ajutoarelor materiale, datorate de
acestia tertilor reprezentand chirii, cumparari cu plata
in rate si alte obligatii ale acestora fata de terti,stabilite
conform legii, iar in debit inegistreaza sumele achitate
tertilor.
Contul 428 Alte datorii si creante in legatura cu
personalultine evidenta decontarilor cu salariatii la
inchiderea exercitiului pentru a permite inregistrarea
cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului
expirat,datorate pesonalului sau datorate de acesta
unitatii patrimoniale.Este un cont bifunctional.Acest
cont inregistreaza in credit sumele datorate salariatilor
pentru care nu s-au intocmit state de plata determinate
de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida si
sumele incasate de la salariati,evidentiate anterior in
acest cont.In debitul contului se inregistreaza sumele
achitate personalului,evidentiate anterior in acest
cont,precum si sumele datorate de catre personal drept
chirii si consumuri care se constituie venit la unitatea
14

patrimoniala precum si eventualele sume datorate


privind debite, remuneratii, sporuri si adausuri
necuvenite.
4.2 Documente specifice
In vederea obtinerii informatiilor necesare referitoare la
munca prestata, rezultatele muncii si remunerarea ei se
organizeaza evidenta primar si operativa a acestor
aspecte deosebit de importante atat pentru unitate cat si
pentru fiecare salariat in parte. Documentele primare
referitoare la prezenta la lucru, cantitatea de munca
prestata si rezultatele muncii stau la baza calcularii
salariilor cuvenite fiecarui salariat in parte, constituind,
in acelasi timp, fundamentul pentru analizarea modului
de utilizare a timpului de munca si de respectare a
obligatiilor contractuale.
Cunoasterea acestor informatii se realizeaza cu ajutorul
unor documente specifice care, in functie de continutul
lor, se pot grupa in doua categorii:
a) documente privind prezenta la lucru:
fisa de ceas
fisa de pontaj
condica de prezenta
b) documente privind timpul de munca prestata:
foaie colectiva de prezenta
carnet de pontaj
situatia prezentei si a absentelor
documente privind productia obtinuta:
bon de lucru individual
bon de lucru colectiv
15

raport de productie si salarizare


pontajul lucrarilor manuale
**documente privind calculul drepturilor de salariu
cuvenite :
fisa de evidenta a salariilor
lista de avans chenzinal
statul de salarii
lista de indemnizatii pentru concediul de odihna
centralizatorul statelor de salarii
FISA DE PONTAJ
Document folosit in unele sisteme de evidenta a
prezentei la program, in decursul unei luni, a
angajatilor pe care, cu ajutorul ceasului de pontaj,
acestia inscriu zilnic ora sosirii lor la si plecarii de la
unitate.Informatiile cuprinse in fisa de pontaj
evidentiaza orele efectuate zilnic si pe schimburi de
lucru si alaturi cu alte date stau la baza calcului
retributiei.
Fisa de pontaj se afla, in luna cand este utilizata pentru
inregistrarea, pe un panou de pontaj
STATUL DE SALARII
Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe sectii, ateliere,
servicii etc. de compartimentul care are aceasta
atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a
documentelor privind retinerile legale, listelor de avans
chenzinal,
certificatelor medicale
etc.
Pentru
centralizarea la nivelul unitatii a salariilor, se utilizeaza
aceleasi formulare de state de salarii. Platile facute in
cursul
lunii,
cum
sunt:
avansul
chenzinal,
16

indemnizatiile de concediu etc., se includ in statele de


salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a
salariilor calculate si retinerile legale din perioada de
decontare respectiva. Unitatile pot sa-si stabileasca,
daca necesitatile o cer, o alta macheta a formularului,
dar care s contina informatiile necesare unui eventual
control.
Statul de salarii serveste ca:
Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite
salariatilor, precum si al contributiei privind protectia
sociala si a altor datorii;
Document justificativ de inregistrare in contabilitate;
Circula:
=>La persoanele autorizate sa exercite controlul
financiar si sa aprobe plata
=>La casieria unitatii, pentru plata sumelor cuvenite La
compartimentul financiar-contabil, ca anexa la
exemplarul 2 a registrului de casa, pentru inregistrarea
in contabilitate La compartimentul care a intocmit
statele de salarii
Se arhiveaza:
=>La compartimentul financiar-contabil, separat de
celelalte acte justificative
=>La compartimentul care a intocmit statele de salarii
Statul de salarii este un document controversat datorita
caracterului confidential al salariilor. Prin intocmirea
statelor de salarii acestea isi pierd confidentialitatea.

17

LISTA DE AVANS CHENZINAL


Se intocmeste lunar in 2 exemplare, de catre
compartimentul care are aceasta atributie, pe baza
documentelor de evidenta a muncii, a timpului efectiv
lucrat, a certificatelor medicale etc.
Lista de avans chenzinal serveste ca:
Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite
salariatilor ca avansuri chenzinale;
Document pentru retinerea in statul de salarii a
avansurilor platite;
Document justificativ de inregistrare in contabilitate;
Documentul circula:
=>La persoanele autorizate sa exercite controlul
financiar si sa aprobe plata
=>La casieria unittii, pentru plata avansurilor
cuvenite
=>La compartimentul care a intocmit lista de avans
pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la
sfarsitul
Se arhiveaza:
=>La compartimentul financiar-contabil, ca anexa la
exemplarul 2 al registrului de casa
=>La compartimentul care a intocmit lista de avans
chenzinal

5.Foaie de lucru

18

Societatea comerciala S.C VEGA SRL, cu obiect de


activitate transportul rutier de bitum, are 3 angajati
fiecare avand un salariu de baza de 1000 RON.
Venitul brut realizat de un angajat = 600 RON
Fondul de salarii brut = 600RON * 3 = 1800 RON

Calculul contributiilor unitatii aferente salariilor :


-contributia unitatii la asigurari sociale
CUAS = 1800RON *18.5% = 333 RON
-contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate
CUASS = 1800 RON *5.2%=94 RON
-contributia unitatii la fondul de somaj
CUFS = 1800 RON *0.5%= 9 RON
-contributia unitatii pentru accidente de munca si boli
profesionale
CAMBP = 1800 RON * 0,4% = 7RON
-contributia unitatii pentru concedii si indemnizatii
CCI = 1800 RON * 0,85% = 15 RON
-contributia unitatii la fondul de garantare a creantelor
salariale
CFG = 1800 RON * 0,25% = 5 RON

Calculul reinerilor individuale ale angajailor


aferente salariilor :

19

-contributia personalului la asigurarile sociale


CAS = 1800RON *10,5% * 3= 57*3=171 RON
-contributia personalului pentru asigurarile sociale de
sanatate
CASS =1800 RON * 5,5% * 3 = 33*3=99 RON
-contributia personalului la fondul de somaj
CFS = 1800RON * 0.5%* 3 = 27 RON

I. Obiectiv: Certificarea evalurii corecte a contului de


salarii
II. Metode: Obsevarea, evaluarea si investigarea
documentelor justificative corespunzatoare exercitiului
incheiat la 31.12.2008 si a unor documente similare din
exercitii financiare anterioare.
III. Documente: fisa de cont, balanta de verificare,
registru jurnal.
IV. Calcule si analiza:

20

S.C. VEGA S.R.L.

AUDITOR

1-inregistrarea salariilor datorate


angajatilor
641 = 421 1800 RON

641 = 421

2-inregistrarea CAS-ului unitatii din


salariile brute
6451 = 4311 333 RON
3-inregistrarea contributiei unitaii la
asigurarile sociale de sanatate
6453 = 4314 99 RON

DIFERENTE

REZ

1000 RON 800 RON

6451 = 4312

171 RON 162 RON

6453 = 4313

94 RON 5 RON
N

4-inregistrarea contributiei personalului


la fondul de somaj
421 = 4372 27 RON

421 = 4371

9 RON 18 RON

5-inregistrarea contributiei unitatii


pentru concedii si indemnizatii
6451 = 4311 15 RON

N
6451 = 4311

10 RON 5 RON

6-inregistrarea comisionului datorat


Inspectoratului Teritorial de Munca
635 = 447 14 RON

635 = 448

10 RON 4 RON

21

V. Opinii
Noi auditorii acordam o opinie cu rezerve asupra
corectei evaluari a contului de salarii. Opinia noastra se
bazeaza pe faptul ca:
=>Conturile de salarii au fost folosite im mod gresit
inregistrandu-se astfel erori de:

=>S-a constatat inregistrarea eronata a sumelor. Erorile


calculate au fost de:

22

Bibliografie :
1: CONF.UNIV.DR. Cristina-Gabriela Jinga - Audit
financiar,edit. ASE,BUCURESTI,2009
2: Prof. Ioan Morsan - Contabilitatea generala a
economiei de piata. Vol 1 i 2 edit. EVCont Consulting
SRL, Suceava 1997
3: I. Nicoara, C. Sabau - Contabilitatea societatilor
comerciale, Ed. CCI Timisoara 1991
4:www.e-referate.ro
http://www.google.ro/search?
hl=ro&rlz=1R2SUNC_enRO358&q=teorie+asupra+sala
riilor&meta=&aq=f&oq=
(rezumatul unei teze de
doctorat)

23