Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA EXPERTIZA
CONTABILA SI AUDIT

LUCRARE DE DISERTAŢIE

TEMA : AUDITAREA SITUATIILOR FINACIARE LA


SC. BEST DRINK S.A.

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: ABSOLVENT:

Lect. Univ. Dr. Marza Bogdan Bodea Iulia – Maria

SIBIU
2012
CUPRINS
Introduere

CAP. I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR

1.1 Definirea, rolul,principiile..........................................................................1


1.2 Obiectivele auditului .................................................................................2
1.3 Tipurile de audit ........................................................................................3
1.4 Organismele nationale si internationale......................................................5

CAP. II MISIUNEA DE AUDIT FINANCIAR


2.1 Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit financiar...........6
2.2 Orientarea si planificarea misiunii de auditfinanciar..................................7
2.2.1 Cunoasterea generala a întreprinderii.......................................................7
2.2.2 Identificarea domeniilor semnificative si a riscurilor..............................7
2.2.3 Planul misiunii de audit............................................................................8
2.3 Evaluarea controlului intern........................................................................9
2.3.1 Obiectivele evaluarii controlului intern.....................................................9
2.3.2 Etapele aprecierii controlului intern.........................................................9
2.4. Controlul conturilor ..................................................................................10
2.5. Stabilirea opiniei auditorului .....................................................................12
2.6. Redactarea raportului de audit...................................................................14
CAP III AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA S.C BEST
DRINK S.R.L.
3.1. Descrierea societatii ....................................................................................16
3.2. Acceptarea misiunii si contractarea lucrărilor..............................................17
3.2.1 Planificarea misiunii de audit.....................................................................19
3.3. Sectiunea G Imobilizari Corporale ..............................................................21
3.4. Sectiunea I Stocuri .......................................................................................25
3.5. Sectiunea J Creante si Plati in avans ............................................................29
3.6. Sectiunea K Conturi la banci si Disponibilitati ............................................32
3.7. Sectiunea L Creditori si angajamente ...........................................................35
3.8. Sectiunea O Cont de profit si pierdere ...........................................................39
3.9. Raportul auditorului .......................................................................................45

CONCLUZII .......................................................................................................47

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................49

ANEXE
INTRODUCERE

Am ales aceasta tema deoarece auditul financiar este u n domeniu d e v a r f


a l p r o f e s i e i contabile c a r e p r e z i n t a s t a n d a r d e e t i c e s i p r o f e s i n a l e
inalte corelate cu legislatia internationala . Auditorul fianciar
se interpune intre utilizatorii de informatiilor contabile si
producatorii acestora prin asumarea responsabilitatii de a
certifica situatiile puse la dispozitie prin rationamentul
profesional si experitanta trecuta.
Auditul fianciar a fost legiferat in Romania in anul 1999 prin
demersurile efetuate de organismul profesional Corpul Eexpertilor Contabili
Autorizati din Romania cat si prin eforturile Ministerul Finantelor prin înfiintarea
Camerei Auditorilor din Romania .
Prezenta lucrare este structurata in trei capitole , fiecare abordand alt aspect al
auditului fianciar.
Astfel in primul capitol am încercat să ofer o viziune generală asupra
auditului , despre rolul , obiectivele , principiile , cadrul legislativ al acestuia, tipurile
de audit existente , organismele nationale si internationale care emit standardele la
care se raporteaza auditorul si cerintele care trebuie sa le indeplineasca o societate
pentru a fi auditata.
În cel de-al doilea capitol am încercat să ofer o viziune asupra etapelor
urmărite în timpul desfăsurării unui audit în cadrul entitătilor din România, despre
sectiunile de audit , procedurile care trebuie urmate si despre metodele utilizate
pentru formarea opiniei auditorului asupra situatiilor financiare anuale într-o entitate.
Iar în ultimul capitol am auditat situatiile finaciare ale uniei societati pe baza
aspectelor teoretice prezentate în capitolul anterior descriind în detaliu analiza si
realizarea sectiunilor de audit specifice pentru societatea aleasa prezentată pentru
studiul de caz . De asemenea am studiat istoricului societătii alese ,a tipului de
activitate , modul de organizare internă . Pentru realizarea acestei etape am studiat
sursele de documentare aflate la nivelul unităţii : soldurile conturilor , lucrări de
sinteză, rapoarte , bilantul, scheme privind modul de întocmire şi circuitul
documentelor, declaratii ; toate acestea au oferit o imagine calară asupra modului de
organizare al evidentei interne.
La final am întocmit un raport de audit si am format o opinie pe baza
Bilantului anual , contului de Profit si Pierdere si pe baza Balantei de sfârsit de an.
CAP I . NOTIUNI DE BAZA PRININD AUDITUL FINACIAR

1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil


a. Definirea auditului finaciar :
Auditul finaciar reprezinta examinarea informatiilor prezentate in situatiile
financiare contabile anuale de catre o persoana competenta si exprimarea unei opinii
independente referitoare la conformitatea situatiilor finaciar contabile cu principiile
contabile general acceptate.

b. Scopul auditului finaciar :


Scopul auditului financiar consta in exprimarea de catre auditor a unei opinii
obiective si independente asupra validitatii situatiilor fianciare ( nu contin erori
materiale ) si asupra corespondentei cu prevederile legale privind raportarea
finaciara.
c. Rolul auditului financiar :
• verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate,
principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate,a procedurilor
interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi
statutar).
• verificarea şi certificarea reflectării corecte în contabilitate a situaţiilor
financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu
financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a
legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a
reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a
situaţiilor financiare elaborate de Fundatia Comitetul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.) 1
Din Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale, se desprinde că
organismul internaţional I.A.S.C., are obiectivul de a elabora un set de standarde de
contabilitate care să reglementeze situaţiile financiare şi raportările financiare pentru
a prezenta informaţii calitative si transparente pentru a ajuta agentii economici sa isi
fundamenteze deciziile economic, sa asigure aplicarea riguroasă a acestor standarde
sa asigure alinierea standardelor naţionale de contabilitate cu standardele
internaţionale de contabilitate.2

1
Audit financiar – contabil - Prof.univ.dr.Ana STOIAN
2
Standarde Internationale de Audit 2001 pag. 15, Buc.Edit. Ec. 2001

1
1.2. Obiectivele auditului finaciar

“Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de


a exprima o opinie privind întocmirea situaţiilor financiare respective, sub toate aspectele
semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat”.3

2.1 Obiectivele fundamentale urmărite în cadrul unei misiuni de audit


financiar, sunt:
• autorizarea, prin care se ofera asigurarea că în unitate au avut loc doar
evenimente şi tranzacţii autorizate;
• justificarea şi evaluarea, prin care se verifica existenţa activelor
înregistrate şi a valorii acestora şi a faptului că societatea operează în
conformitate cu politicile şi procedurile impuse de conducere;
• conformitatea, prin care se asigură înregistrarea corectă a informaţiilor
contabile în concordanţă cu legislaţia în vigoare ;
• arhivarea şi păstrarea informaţiilor in securitate, în conformitate cu timpul
impus prin lege;
• supervizarea, se refera la un control detaliat asupra calităţii
înregistrărilor contabile şi a operaţiunilor efectuate zilnic.
Obiectivele auditului financiar conform Standardelor Internaţionale de
Contabilitate:
• realitatea şi sinceritatea informaţiilor furnizate de către evidenţa contabilă;
• legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea operaţiunilor economico-
financiare consemnate în evidenţa contabilă;
• concordanţa situaţiilor financiare auditate cu prevederile Standardelor
Naţionale şi Internaţionale de Contabilitate;
• integritatea patrimoniului agentului economic auditat.

3
Audit financiar 2000. Standarde. Codul privind conduita etică profesională, Ed. Economică, Bucureşti, 2000,
p.28

2
1.3. Tipurile de audit financiar

1.3.1 În funcţie de modul cum se organizează activitatea e audit, se pot


distinge trei tipuri de audit financiar şi anume:
a) Auditul intern

Reprezintă o verificare sub aspect tehnic, managerial şi financiar-contabil a unei


entităţi patrimoniale, destinată să realizeze un diagnostic general al sistemului.
Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii sau de catre
persoane externe ( auditor ).Auditorul finaciar evalueaza functia de audit intern
pentru validarea rezultatelor acesteia si stabilirea masurii in care vor fi folisite ca si
baza pentru realizarea raportului de audit. Scopul auditului intern este de a verifica
daca societatea aplica politicile contabile , daca managementul firmei aplica un
control riguros asupra situatiei finaciare si nefinanciare a societatii , de a evalua
eficienta si eficacitatea societatii , de a consilia conducerea. Auditul intern se
realizeaza in concordanta cu normele stabilite de Camera Auditorilor Finaciari.
b) Auditul extern

Reprezintă o activitate care urmareste exprimarea unei opinii asupra


imaginii reale si fidele a situaţiilor financiare intocmite în conformitate cu
prevederile legale pentru perioada incheiata. Analiza se face asupra profitului
sau pierderii, sau asupra veniturilor şi cheltuielilor. Auditul extern certifica
prin proceduri tehnice şi obiectie corectitudinea datelor înscrise în documente
si în bilanţul contabil. Auditul extern este de fapt auditul financiar, care este
un audit realizat de auditori independenţi, angajaţi pe baza unui contract de
colaborare.

c) Audit guvernamental

Reprezintă auditul intocmit de specialiştii din Ministerul Finanţelor


Publice asupra anumitor activităţi , instituţii guvernamentale si programe
guvernamentale. Scopul este verificarea modului in care se utilizeaza „banul
public”. Principiul care sta la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice
este de armonizare a cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene.

3
1.3.2 În funcţie de obiectivul urmărit prin activitatea de audit se
diferenţiază următoarele tipuri:
a) Auditul situaţiilor financiare

Reprezinta auditul realizat de auditorii financiari avand scopul de certificare


a informaţiilor inscrise în situaţiile financiare (în bilanţ, contul de profit şi
pierdere) prezintă situaţia reală a societatii şi sunt conforme cu principiile general
acceptate. In Romania este cunoscut şi sub denumirea de audit financiar sau audit
extern.Auditul situaţiilor financiare poate fi efectuat de mai multe categorii de
auditori, dar este asociat inspecial auditorilor externi independenţi.
b) Auditul operaţional

Auditul operaţional este efectuat de către auditorii interni (care cunosc în


detaliu situatia intreprinderii ) , se poate apela si la serviciile unor specialişti din
afara intreprinderii in cazul in care auditorul intern nu are cunostintele sau
abilitatile necesare pentru realizarea acestei activitatii .Auditul operational mai
este cunoscut si sub denumirea de audit al performanţei , audit managerial şi se
referă la verificarea modului în care societatea auditată este condusă pe baza
principiilor eficienţei şi eficacităţii. Acest audit se aseamana foarte mult cu ,
consultanţa managerială.Auditul operational este realizat pentru manageri,
scopul fiind primirea unor recomandări din partea auditorului intern pentru
fundamentarea deciziilor economice si eficientizarea activitatii societatii.
c) Auditul conformităţii

Raportul de audit de conformitate este efectuat de către auditorii interni .


Raportul de audit de conformitate este utilizat de catre manageri şi acopera aspecte
foarte diversificate care pot fi modificate in corespondenta cu nevoia de informare a
managerilor . Avand in vedere ca raportul de audit al conformităţii este destinat doar
managerilor entitatilor si nu unei game largi de utilizatori, informatiile prezentate
nu sunt la fel de clare si concise precum cele din raportul de audit fianciar. Dar
totusi exista o interdependenta intre cele doua tipuri de audit si aceasta consta in
faptul ca pe parcursul auditarii situatiilor finaciare se verifica , se iau in evidenta si
se folosesc in cadrul raportului final informatiile din auditul conformitatii. Auditul
confotrmitatii este conceput in asa fel încât sa ofere o asigurare rezonabilă privind
detectarea erorilor rezultate din nerespectarea prevederilor contractuale, ceea ce are
un impact considerabil asupra situaţiilor financiare.

4
1.4. Organismele nationale si internationale

Organismele nationale si internationale care se ocupă cu elaborarea şi


implementarea standardelor de audit financiar sunt :
• Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC): este un organism
international infiintat in 07 octombrie 1977 care urmareste dezvoltarea
standardelor internaţionale, stabileste un cod etic , dezvoltarea re la ţ ii l o r
c u u t il i z a to r i i situaţiilor financiare.4
• Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare
(IAASB):este un organism international orientat in scopul dezvoltarii unui set
de Standarde Internationale general acceptat . Standardele Internaţionale de
Audit (ISA) sunt standardele profesionale pentru efectuarea de audit financiar
de informaţii financiare. Aceste standarde sunt emise de către Federaţia
Internaţională a Contabililor (IFAC), prin intermediul Consiliului pentru
Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB).4
• Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR): are ca obiectiv
principal dezvoltarea profesiei prin standardele de audit si codul privind
conduita etica si profesionala in audit prin integrarea Standardelor
Internationale si a Coudului de Etica IFAC care sa permita auditorilor sa ofere
servicii de inaltca calitate.
Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele
trei criterii, denumite în continuare criterii de mărime:
• total active: 3.650.000 euro;
• cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
• număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50
Acestea întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: bilanţ; cont de profit şi
pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar;
note explicative la situaţiile financiare anuale.Aceste situaţii financiare anuale
întocmite de persoanele juridice sunt auditate, potrivit legii.5

4
OUG nr. 90/2008-auditul statutar al situatiilor financiare anuale
5
Ordin nr. 3055/2009 – art.3 alin.1 ; art.5 alin 1

5
CAPITOLUL II MISIUNEA DE AUDIT FINANCIAR

2.1. Acceptarea mandatului şi contractul de audit financiar

Pentru a accepta mandatul şi pentru a contracta lucrarea , auditorul incepe


prin culegerea şi analizeazarea informaţiilor despre întreprindere , apoi
completează o fişă de acceptare a mandatului , iar la
final încheie contractul de audit şi certificare a situaţiilor financiare anuale.
Culegerea şi analiza informaţiilor despre întreprindere se refera la
identificarea intreprinderii , specificul activitatii , organizarea acesteia ; toate
acestea ajuta auditorul să aprecieze dacă va putea să îndeplinească misiunea sa.
Auditorul stabilieste si riscurile de erori pe care şi le asumă prin acceptarea
mandatului. Riscurile se pot datora lipsei de experienţa a auditorului in sectorul
de activitate al societatii respective , un control intern insufucient ;auditorul
precedent a refuzat reînnoirea contractului cu întreprinderea datorită
nerespectării normelor legale , neaplicării măsurilor stabilite, neachitării
onorariilor convenite, datorită limitării verificărilor, etc.Auditorul poate sa refuze
mandatul sau sa efectueze auditul cu o atentie sporita.
După ce a parcurs cei trei pasi mentionati mai sus auditorul poate sa isi
fundamenteze decizia privind acceptarea mandatului ( acceptarea mandatului poate
sa fie fara riscuri sau cu riscuri , caz in care este necesara o exigenta sporita) sau
refuzul mandatului.
Daca se accepta cererea clientului de realizare a auditului finaciar , auditorul
trebuie sa trimita o “Scrisoare de angajament “ pentru a accepta oficial mandatul
.In scrisoarea de angajament sunt mentioante obiectivul , aria de aplicabilitate a
aditului , responsabilitatile clientului si auditorului.
Dupa acceptarea oficiala a misuinii se incheie un “Contract de audit
financiar şi certificare a bilanţului” pe o perioada de trei ani , cu posibilitatea de
prelungire daca este cazul.Prelungirea contractului se face doar dupa reluarea
analizei efectuate de auditor inainte de acceptarea misiunii ( daca independenta
auditorului a fost afectata , daca s-au modificat factorii de risc). Contractul de audit
financiar şi certificare a bilanţului trebuie sa contina referiri la normele profesionale
si legale ( auditrul de va deasfasura in conformitatea acestora) , activitatea care va
fi desfasurata de auditor in cadrul intreprinderii ,obligatiile intreprinderii privitor la
punera la dispozitie auditorului a informatiilor si probelor necesare, obligatiile
auditorului de a respecta principiile profesiei si confidentialitatea,durata
contractului , termenul de depunere a raportului de audit si obierctivele acestuia ,
onarariile cuvenite auditorului.

6
2.2. Orientarea şi planificarea misiunii de audit financiar

Orientarea si planificarea misiunii de audit finaciar este formata din trei


categorii de lucari care analizeaza caracteristicile intreprinderii , prima lucrare se
refera la cunosterea generala a intrerinderii , a doua identifica domeniile
semnificative ,sistemele semnificative, riscurile de erorir auditului si importanta
relativa a acestuia ; a treia lucrare este planul misiunii de audit.
Scopul orientarii si planificarii misiunii este ca pe baza datelor obtinute in
timpul acestei documantari preliminare sa se estimeaze timpul necesar pentru
culegerea probelor , verificarea si interpretarea acestora intr-un mod eficient si
la termenul stabilit .

2.2.1. Cunoaşterea generală a întreprinderii

Auditorul trebuie să colecteze informaţiile specifice întreprinderii care ar


putea influenţa planificare şi organizare misiunii de audit. Caracteristicile care pot
influenţa activitatea de audit, sunt: sectorul de activitate al intreprinderii ,
organizarea şi structura întreprinderii ,procedurile , politica întreprinderii .

2.2.2. Identificarea domeniilor semnificative şi a riscurilor

Pentru o orientare mai buna a eforturilor si pentru evitarea lucrărilor


inutile auditorul trebuie să identifice domeniile semnificative, riscurile d e
e r o r i a l e auditului şi să stabilească importanţa lor .
Domeniile semnificative variaza de la o întreprindere la alta şi sunt
formate din :cumpărări (furnizori, stocuri, disponibilităţi); vânzări (clienţi, stocuri,
venituri);personal (plăţi,cheltuieli,disponibilităţi); trezorerie ( încasări, plăţi ,
venituri, cheltuieli) ; producţie (stocuri, cheltuieli, venituri);imobilizări.
Pentru ca auditul se bazează pe teste şi sondaje exista riscul aparitiei
anumitor omisiuni . In cazul in care auditorul considera ca aceste omisiuni ar putea
fi semnificative este obligat să extindă procedurile de verificare pentru a
stabilii de unde apar inexactitatile .
Pragul de semnificaţie reprezintă mărimea unei sume, peste care auditorul
consideră ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune care poate afecta regularitatea
şi sinceritatea conturilor anuale şi imaginea fidelă a rezultatului, situaţiei financiare
şi patrimoniul agentului economic.6

7
Domeniile şi sistemele semnificative de determina in functie de
pragul global de semnificatie. Pentru calcularea pragului de referinţă se folosesc
mai multe elemente : capitalurile proprii ;rezultatul net ;rezultatul curent ;cifra
de afaceri ;variaţia situaţiei nete. etc. Iar pragurile de semnificaţie se determina
sub forma de procent faţă de elementele mentionate mai sus . Pragul de
semnificaţie se calculeaza atat la începutul misiunii cat si în timpul acesteia şi
la sfârşitul acesteia si se determină pentru fiecare post din bilanţ.
Înainte de planificarea activităţii auditorul trebuie să analizeze riscurile
care pot impfluenta exprimarea u n e i opini necorespunzătoare asupra situatiilor
finaciare.
Exista mai multe categorii de riscuri potenţiale, in funtie de susceptibile de a
se produce . Riscurile potenţiale exista o posibilitate mare de a se produce ,este
un risc este comun tuturor întreprinderilor.Riscurile posibile reprezinta
evenimentele pentru care firma nu a prevazut mjloace de limitare a actiunii
acestora.
Fiecare întreprindere prezinta anumite riscuri influentate de caracteristici
proprii a l e a c e s t e i a , i a r a c e s t e riscuri sunt legate de organizarea generala a
întreprinderii, de atitudinea conducerii,riscuri legate de natura operaţiilor tratate ,
riscurile de nedetectare a erorilor de către audit.
Riscurile de audit reprezinta anumite erori semnificative care pot să nu fie
descoperite iar auditorul exprima o opinie eronată asupra conturilor anuale.

2.2.3. Planul misiunii de audit

Auditorul trebuie să creeze o strategie de abordare în ceea ce priveşte


natura, durata şi gradul de cuprindere al auditului.
Auditorul trebuie să s t a b i l e a s c a un plan general de audit in care să se
descrie sfera de cuprindere şi desfăşurarea auditului. Elementele care trebuie
luate în considerare de auditor pentru dezvoltarea unui plan general de audit
cuprinde 7:
• cunoaşterea activităţii auditate
• înţelegerea sistemului contabil şi de control inter
• riscul şi pragul de semnificaţie
• natura, durata şi întinderea procedurilor
• coordonarea, îndrumarea, supervizarea şi revizuire

8
2.3. Evaluarea Controlului intern

Controlul intern constă în totalitatea măsurilor adoptate de o societate


care au scopul de a asigura : idelitatea informaţiilor contabile , respectarea
normelor legale ; integritatea patrimoniului;creşterea eficienţei operaţiunilor
desfăşurate şi reducera operaţiunilor ineficiente .Controlul intern e s t e e f e c t u a t
de către salariaţii compartimentelor întreprinderii.

2.3.1. Obiectivele evaluarii controlului intern

Prin evaluarea controlului intern, auditorul este obligat să verifice :


• dacă s-au luat măsuri pentru a asigura o gestiune eficientă a
patrimoniului şi reflectarea corectă în contabilitatea tuturor
elementelor patrimoniale şi a tuturor operaţiunilor
economico – financiare .
• dacă întreprinderea detine personal competent
Auditorul trebuie să verifice daca nivelul competelor persoanelor
împuternicite să exercite controlul intern este adecvat. Auditorul trebuie să
analizeze dacă există un sistem în cadrul întreprinderii de inregistrare
corespunzătoare a documentelor şi dacă toate operaţiunile sunt verificate şi
contabilizate corect.
2.3.2. Etapele aprecierii controlului intern
In cadrul acestei etape auditorul urmareste obtinerea răspunsului la trei
întrebări referitoare la procedurile auditului intern :
• sunt aplicate pentru realizarea unui control intern eficient;
• sunt aplicate continuu ;
• asigură un control intern de calitate

Pentru a evalua controlul intern auditorul efectueaza verificari care se pot


grupa în cinci categorii , acestea corespund unor etape de lucru:

• Descrierea procedurilor
Este folosita pentru stabilirea sistemului de culegere şi prelucrare a
datelor , pentru stabilirea semnificaţiei pentru fiecare domeniu , pentru
stabilirea circuitului documentelor, pentru stabilirea modului de
înregistrare a datelor în contabilitatea sintetică şi analitică în evidenţa
cronologică , pentru stabilirea modului in care se face arhivarea
documentelor .
9
• Testele de conformitate :
Au rolul de a stabili dacă procedurile auditului intern existăsi sunt
aplicate de intreprindere .

• Evaluarea preliminară:
Dupa stabilirea sistemului de culegere si prelucrare a datelor se
efectueaza o evaluare preliminara a intreprinderii pentru stabilirea
punctelor forte si a punctelor slabe ale procedurilor. Punctele forte
reprezinta o contabilizare corecta a datelor , iar punctele slabe
reprezinta deficientele care apar in procesul de contabilizare si riscul
de frauda sau erori.

• Testele de permanenţă:
Urmaresc daca procedurile sunt aplicate permanent si corect .Pentru
aflarea riscurilor intreprinderii se efectueaza o analiza a controalelor de
prevenire si a controalelor de detectare. Controalele de prevenire sunt
aplicate in timpul unei operatiuni si inainte inregistrarii operatiunii
.Controalele de detectare se efectueaza asupra unui grup de operatiuni
de acelas tip pentru a detecta neregularitati in functionarea sistemului.

• Evaluarea finala şi documentul de sinteză.


Riscurile identificate pot fi recapitulate pe o foaie de lucru denumita
“Sinteza aprecierii controlului intern”,se scot în
evidenţă:slăbiciunile sistemuluide unde pot sa apara riscuri de erori;
efectul lor asupra conturilor anuale.Auditrorul prezinta conducerii
intreprinderii concluziile si observatiile asupra controlului intern .

10
2.4 Controlul conturilor
Obiectivul princpal al acestei etape este procurarea de probe suficiente si
corecte pentru expimarea unei opinii motivate in fata conducerii intreprinderii
asupra modului in care s-au intocmit situatiile finaciare ( care trebuie sa fie
conforme cu normele legale general acceptate )

In procesul de prelucrarea a datelor si obtinerea de probe auditorul


verifica daca inregistrarile contabile respecta principiile de bază ale contabilităţii
:
• documentele justificative stau la baza tuturor înregistrărilor;
• operaţiile economico-financiare sunt înregistrate integral;
• înregistrarea in contabilitate se face in ordine cronologică si
sistematică.
Pentru a putea exprima o opinie asupra conturilor , auditorul trebuie sa
colecteze suficiente probe care sa ii permita sa traga conluzii corete si juste.
Caracteristica de suficienta se refera la volumul de probe care trebuie
colectat.
Acesta caracteristica suficienta se apreciază de către auditor în funcţie
de anumite criterii:auditorului
• Experienţa auditorului din cadrul misiunilor precedente;
• Tipurile de informaţii disponibile;
• Modul de organizare a contabilitatii analitice şi sintetice;
• Riscurile observate cu ocazia planificării misiunii şi aprecierii
controlului intern.
Caracterul just al elementelor probante colectate se apreciază în funcţie de
pertinenţa şi fiabilitatea lor. În unele situaţii auditorul se sprijină pe elementele
probante care nu sunt concludente prin ele însele, dar care contribuie la
definitivarea concluziilor. Fiabilitatea elementelor probante colectate este
apreciată în funcţie de; originea lor internă sau externă, natura lor scrisă sau
orală, circumstanţele în care s- au obţinut.7

Auditorul efectueaza controlul conturilor pentru fiecare grupă de conturi si


domeniu semnificativ, iar acesta preupune :
• stabilirea eşantionului ce va fi controlat;
• controlul informatiilor cuprinse în eşantionul stabilit : documente
justificative ,registre contabile si fiscale.
• verificarea rulajelor şi soldurilor conturilor, corelaţia dintre
conturi, rezultatul şi variaţia unor indicatori;
• inscrierea rezultatelor în “Foile de lucru” intocmite pentru
Fiecare grupa de conturi verificata.

11
Pentru ca bilanţul să fie întocmit conform principiilor contabile, auditorul
trebuie să certifice faptul că la intocmirea acestiua s-au respectat principiul
prudenţei şi al continuităţii activităţii ;principiul independenţei exerciţiului
(auditorul verifică dacă înregistrările privind cheltuielile şi veniturile
aferente exerciţiului respectiv au fost înregistrate) .8
Bilanţul contabil se întocmeste intr-o formă de comparatie a rezultatelor
exertiutiului fianciar incheiat si a exercitiului fianciar precedent.Bilanţul de
deschidere corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent; auditorul
verifica credibilitatea componentelor ( p e n t r u f i e c a r e c o n t s i s o l d ) din
punct de vedere contabil. Datele de inventar a elementelor de activ şi pasiv
sunt regrupate în registrul inventar pe conturi sau grupe de conturi, după caz.9

Pentru a exprima o opinie justa privind situaţiile financiare , auditorul


trebuie să evalueze concluziile care au rezultat din obtinerea probelor de audit ,
iaracestea probe vor fi folosite ca si bază pentru exprimarea unei opinii asupra
situaţiilor financiare.
Concluzia generala trebuie să stabileasca:
• conturile anuale au fost sau nu elaborate conform unor metode contabile
acceptabile şi aplicate în mod permanent;
• conturile anuale sunt conforme dispoziţiilor regulamentare şi a celor
legale;
• imaginea dată de ansamblul conturilor anuale corespunde cu cunoaşterea
generală a întreprinderii pe care o auditează;
• toate punctele semnificative care contribuie la o bună prezentare a
conturilor anuale au fost corect menţionate.10

Raportul de audit va conţine o exprimare clară a opiniei asupra situaţiilor


financiare bazata pe concluziile formulate in etapa controlului conturilor .

2.5. Stabilirea opiniei auditorului

Opinia exprimată în raportul de audit poate fi:


• opinie fără rezervă
• opinie cu rezervă
• opinie defavorabilă
• imposibilitatea de a exprima o opinie11

12
Opinia fără rezerve: Opinia fără rezerve se refera la fatul ca modificările
aparute în aplicarea principiilor contabilităţii au o incidenţă acceptabilă asupra
conturilor anuale. Opinia fara rezerve se formuleaza atunci când auditorul ajunge
la concluzia că situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă sub toate aspectele
semnificative, în concordanţă cu standardele de raportare financiară stabilite.
Opinia fără rezerve poate fi formulata astfel : “conturile anuale dau o imagine
fidelă…” sau “conturile anuale în toate aspectele lor semnificative reprezintă
12
o imagine fidelă’’.

Opinia cu rezervă: auditorul nu este în măsură să exprime o opinie fără


rezerve, dar incidenţa dezacordurilor cu conducerea întreprinderii, a
incertitudinilor şi a limitelor impuse întinderii misiunii nu impun o opinie
nefavorabilă.

Opinie defavorabilă:Se exprimă când dezacordurile cu conducerea întreprinderii


sunt semnificative şi au o incidenţă importantă asupra bilanţului contabil, care este
incomplet, nesincer, înşelător.

Imposibilitatea de a exprima o opinie: apare atunci când limitarea întinderii


lucrărilor sau incertitudinile sunt de aşa natură încât auditorul nu este în măsură să
formuleze vreo opinie asupra bilanţului.

Conform Standardelor naţionale de audit, situatiile care pot conduce la o


altă opinie decât cea “fără rezerve” pot sa fie13 :
• Limitarea întinderii lucrărilor auditorului :
Aceasta din urmă constă în imposibilitatea folosirii anumitor proceduri şi
tehnici considerate necesare pentru colectarea elementelor probante.
Aceste limitări pot fi impuse de împrejurări;impuse de neajunsurile
controlului intern, ceea ce determină renunţarea la sondaje şi necesită un
control exhaustiv.
• Dezacordul cu conducerea întreprinderii:
Dezacordul cu conducerea întreprinderii poate avea cauze multiple cum
sunt:conducerea refuză aplicarea unora dintre
principiile şi procedeele contabilităţii; nu se pun la dispoziţia
auditorului informaţiile necesare, etc.

13
2.6. Redactarea raportului de audit

Raportul de audit trebuie să conţină o exprimare clară, în scris, a


opiniei asupra situaţiilor financiare. Raportul de audit trebuie sa contine in mod
obligatoriu urmatoarele elemente de bază : titlul , destinatarul , pragraful introductiv
, paragraful referitor la sfera de cuprindere a lucrărilor şi natura lucrări de audit ,
paragraful referitor la opinie, data raportului ,adresa auditorului , semnatura
auditorului , stampila.
Titlul raportului de audit trebuie să fie precis corespunzător tipului de audit
efectuat si auditorului care l-a efectuat .
Destinatarul raportului de audit trebuie să fie adresat destinatarului
corespunzator termenilor prevăzuţi în angajament şi în reglementările locale. In
mod obisnuit raportul este adresat acţionarilor , consiliului director sau managerilor.
Paragraful introductiv trebuie sa contina o meniune privitoare la obligatiile si
responsabilităţile conducerii entităţii auditate (situaţiile financiare constituie
responsabilitatea conducerii entităţii) si ale auditorului (responsabilitatea auditorului
este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare pe baza auditului). Acest
paragraf poate avea urmatorul tip de formulare : „Am procedat la auditarea situatiilor
financiare ale societătii „X", incheiate la 31 decembrie 200., asa cum sunt prezentate
in anexele la prezentul Raport. Aceste situatii financiare au fost stabilite sub
responsabilitatea conducerii entităţii. Responsabilitatea noastră este, ca pe baza
auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale”
In Paragraful referitor la sfera de cuprindere a lucrărilor şi natura lucrări de audit
cuprinde Standardele Internationale de Audit sau norme si practici nationale la care
s-a raportat auditorul si descrierea lucrarilor efectuate de catre auditor . Raportul
trebuie sa mentioneze ca auditul a fost planificat si executat astfel incat sa asigure in
mod rezonabil ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si ca auditul
ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.
Raportul trebuie să precizeze sfera auditului si să descrie faptul că auditul
include: examinarea informatiilor din situatiile financiare pe bază de teste si sondaje
, examinarea probelor care justifica sumele din situaţiile financiare; evaluarea
principiilor contabile folosite la întocmirea situaţiilor financiare ; şi
evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Acest paragraf poate avea
urmatorul tip de formulare : “Noi am realizat auditul conform Standardelor
Internationale de Audit (sau se poate face referire la normele sau practicile
naţionale)”

14
Paragraful referitor la opinie trebuie să prezinte opinia auditorului referitoare
la situatiile financiare dau o imagine fidelă a pozitiei, situatiei financiare si
rezultatelor obtinute( care trebuie sa fie conforme cu prevederile legale ) .Pentru
a s ig u ra re a cititorului de contextul în care este exprimată opinia auditorului,
aceasta trebuie să indice cadrul general de raportare financiară la care s-a referit
auditorul pe parcursul misiunii de audit. Cadrul general de raportare se refera la
Standardele Internationale de Adit , Standardele Internationale de Contabilitate,
reglementari emise de catre institutiile profesionale si practica generala din ţară şi
legislatia locală.
Data raportului auditorului trebuie să poarte data la care s-a încheiat
auditul. Aceasta informează cititorul că pana la aceasta data s-a analizat
efectul evenimentele şi tranzacţiile cunoscute asupra situatiilor financiare
si asupra raportului de audit . Auditorul trebuie să dateze raportul dupa data
la care situaţiile financiare sunt semnate sau aprobate de către conducere deoarece
reponsabilitatea auditorului este de a evalua si de a formula o opinie asupra
situatiilor finaciare care sunt prezentate de catre intreprindere (conducere).
Raportul trebuie să menţioneze o anumita locatie , in mod obisnuit se
mentioneaza oraşul în care se află sediul auditorului care îşi asumă
responsabilitatea efectuării auditului.
Raportul trebuie sa contina semnatura c u numele firmei de audit sau de
expertiza contabila , s a u c u numele personal al auditorului p e r s o a n a f i z i c a
sau ambele daca este nevoie. Raportul de audit po ar ta in gen e ra l
s e mn a tu ra s oci et atii de au dit d eoa re c e a ce a s ta i si a su ma
r e spon sa bilita te a aud itului.

15
CAP III. Auditarea situatiilor finaciare anuale la S.C. BEST DRINK S.R.L

3.1. Descrierea societatii

Am ales aceasta societate pentru efetuarea auditului fianciar deoarece la data


bilanţului a depasit limitele a două dintre cele trei criterii care stabilesc obligativitatea
auditarii situatiilor finaciare : limita indicativului total active 3.650.000 euro (
12.343.205 calculat la cursul euro la momentul intrarii Romaniaei in Unuiunea
Europeana 3,3817 ) a fost depasit , suma inregistrata de societate in situatiile finaciare
fiin de 33.541.258 lei ;si numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar de
50 a fost depasit , societatea declarand 76 de angajati la finele exercitiului finaciar.
Situaţiile financiare anuale intocmite de societate cuprind: bilanţul ; contul de profit şi
pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar; note
explicative la situaţiile financiare anuale.Aceste situaţii financiare anuale întocmite de
persoanele juridice trebuie sa fie auditate, potrivit legii.
Compania S.C. BEST DRINK S.R.L . este o companie privată, cu sediul în
România, judeţul Sibiu care a fost înfiinţată în anul 1991 , avand un capital social de 300
Ron şi este specializata in producerea de bauturi alcoolice si nonalcoolice .
Principalele produse realizate sunt bauturi aclcoolice ( diferite sortimente de bere,
vin şi bauturi nonalcoolice ( sucuri naturale , siropuri) , cu destinaţia vanzarii aceatora pe
piata externa si interna .
Evoluţia pieţei interne şi externe şi în perioada analizata a fost afectată de
condiţiile create prin aderarea României la Comunitatea Europeană.Alinierea la condiţiile
impuse de Comunitatea Europeană (preţuri la utilităţi, nivelul minim al salariilor,
calitatea produselor şi serviciilor, normele privind protecţia mediului etc.) influenţa
negativ activitatea economica a societatii noastre dar si a altor firme romaneşti.
Societatea detine un personal in general tanar , segmentul de varsta este cuprins inte
18 si 45 de ani si este alcatuit in principal din studenti , personal calificat si necalificat.
Societatea aloca fonduri importante in instruirea fortei de munca tinere.

16
3.2. Acceptarea misiunii de audit

Către Consiliul de Administraţie S.C. BEST S.R.L. :

Dumneavoastră aţi cerut sa efectuez auditul situaţiilor financiare ale societăţii S.C.
BEST DRINK S.R.L. , care conţin bilanţul la data 31.12.2011, contul de profit şi
pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie
pentru exerciţiul financiar care se încheie la această dată, precum şi un rezumat al
politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Sunt încântat să vă confirmăm
acceptarea în ce priveşte acest angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care
îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra
situaţiilor financiare mai sus mentionate.
Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Acele
standarde cer să respect cerinţele de etică şi să planific şi să efectuez auditul astfel încât
să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin denaturări
semnificative. Un audit implică aplicarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de
audit cu privire la valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare. Auditul va
include, de asemenea, evaluarea conformităţii politicilor contabile folosite şi a
rezonabilităţii estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea
prezentării generale a situaţiilor financiare.
Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern
relevant pentru întocmirea situaţiilor financiare de către societate .Totuşi, vă vom furniza
o scrisoare separată referitoare la orice deficienţe semnificative în structurarea sau
implementarea controlului intern în raportarea financiară de care am luat cunoştinţă pe
parcursul auditării situaţiilor financiare.
Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare care
prezintă în mod corect poziţia financiară, performanţele financiare şi fluxurile de
trezorerie ale societăţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară este a conducerii societăţii. Raportul nostru de audit va explica faptul că
responsabilitatea pentru întocmirea şi corecta prezentare a situaţiilor financiare în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil revine conducerii societăţii, iar
această responsabilitate include:

17
• Structurarea, implementarea şi menţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea
situaţiilor financiare care nu conţin denaturări provenite din fraudă sau eroare;
• Selectarea şi aplicarea politicilor contabile corespunzătoare; şi
• Efectuarea de estimări contabile care sunt conforme cu circumstanţele.

Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că


aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne
vor fi necesare în efectuarea auditului.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta
că scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea
auditului pe care îl vom efectua asupra situaţiilor financiare.15

S-a luat la cunoştinţă în numele societăţii ….. de către

..............
Numele şi funcţia

Data 01.02.2012

15
Termenii angajamentului de audit ISA 210 pag 8
18
3.2.1 Planificarea misiunii de audit
Sectiunea

ACCEPTAREA MANDATULUI E1
Initiale Data

Client: SC BEST DRINK SRL Întocmit de: BI 31.03.2012

Perioada: 01.01.2011-31.12.2011 Revizuit de: BI 31.03.2012

Ref. Da /Nu

1. Depinde firma excesiv de client ? - Nu


2. Datoreaza clientul onorarii care sa se ridice la o suma suficient de mare - Nu
pentru a fi considerate un împrumut (luati în considerare suma restanta
plus datoria estimata pentru anul în curs)?
3. I-a acordat firma sau orice persoana strâns legata de firma clientului un - Nu
împrumut sau garantii sau a luat firma sau orice persoana strâns legata
de firma un împrumut sau garantii de la client?
- Nu
4. A acceptat vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de
audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau
ospitalitatea acestuia?
- Nu
5. Exista vreun litigiu în derulare sau potential între firma si client?
6. Are vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit
cunostinte personale sau rude în conducerea sau printre angajatii - Nu
firmei-client?
7. A fost vreo persoana cu functie de raspundere din societatea-client
auditor principal sau a avut functie de conducere în firma de audit? - Nu

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o


persoana cu functie de raspundere sau cu un angajat al firmei? - Nu
9. Detine vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit Nu
-
actiuni sau alte plasamente în societatea-client?
10. Detine vreunul din auditorii principali sau din angajatii firmei de audit
participatii într-un trust care poseda actiuni la societatea-client? - Nu

19
217
3.3. Sectiunea G IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

Obiective primare stabilite

a. Se va verfica daca Imobilizările corporale şi necorporale aparţin societăţii


b. Se verifica daca imobilizările corporale aflate in evidenta societatii exista
c. Se verifica daca activele identificate constituie garanţii
d. Se verifica daca valoarea activelor este stabilită în mod just

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de
audit:

• Obţinerea unui tabel care să cuprindă valoarea de intrare imobilizărilor,


amortizarea acumulată şi valorile nete rămase : este necresar pentru a ajuta
auditorul la verifcarea analitică, pentru a fi folsit ca si proba de bază pentru
secţiunea de mijloace fixe şi pentru a se face legaturile cu informatiile din
situaţiile financiare.
• Obţinerea unui tabel al intrărilor : trebuie să se verifice dacă imobilizările au fost
achiziţionate în numele societăţii şi că valorea lor de intrare a fost inregistrata
corect în contabilitate; de asemenea imobilizările corporale şi necorporale trebuie
să aibă o valoare, iar verificarea valorii se realizeaza pe baza intrarilor pe baza de
factura ; un astfe de tabel este util pentru a ajuta la determina valoarii totale a
amortizării fiscale.
• Obţinerea unui tabel al ieşirilor : este important in ceea ce priveste stabilirea
datoriei totale constituita de TVA a societatii .
• Obţinerea unui tabel ce prezintă activele păstrate sub incidenţa contractelor de
leasing financiar sau a contractelor de cumpărare în rate : activele care fac obiectul
contactelor de cumparare in rate trebuie sa fie inregistrate ca si imobilizare si
datoria prezentată ca un credit pentru un astfel de contract
• Obţinerea tabelelor ce prezintă valoarea deprecierii sau amortizării :pentru
imobilizari corporale amortizarea trebuie sa fie stabilita si sa fie aplicata conform
IAS 4 “contabilitatea amortizarilor “ , iar pentru imobilizarile necorporale se
urmarese IAS 38 “ Imobilizarile Necorporale”
• Obţinerea unui tabel al reparaţiilor şi modernizărilor

21
Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

• Verificarea fizică a imobilizărilor corporale : se efectueaza pentru stabilirea


existentei fizice a imobilizarilor inregistrate in contabilitate, extinderea verifiacrilor
se poate realiza in functie de activitatea desfasurata de client , de numarul si
valoarea imobilizarilor inregistrate.Verificarea de face pe baza e esantion.
• Examinarea documentelor de proprietate : auditorul trebuie sa verifice daca
imobilizarile sunt trecute pe numele socitetii, in cazul in care documentele care
atesta proprietatea nu se afla in posesia intreprinderii se va cere o confirmare.
• Obţinerea unui tabel al angajamentelor de capital : angajamentele privind
achiziţionarea de imobilizări trebuie să fie prezentate deosebind valorile stabilite în
planul de investiţii fata de valorile care au fost contractate pentru a fi cheltuite.
• Revizuiri legate de deprecierea activelor : dacă există indicii că a avut loc o
depreciere se poate constitui unu provizion.

Concluzie
Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului am obtinut asigurari
rezonabile ca imobilizarile corporale au fost imregistrate corect si in totalitate; ele exista
si apatin societatii; sunt corect evaluate in bilant; sunt corect reprezentate; imobilizările
corporale nu sunt de-naturate semnificativ în cadrul conturilor.

Document de lucru :

22
Secţiunea
G
IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE
Iniţiale Data
Client: S.C. BEST DRINK SRL Întocmit de: BI 15/03/2012

Perioada: 01.01.2011-31.12.2011 Revizuit de: (auditor)BI 15/03/2012

Grad de
Ref. Iniţiale Probleme apărute
acoperire
Probe de audit cerute

1.Obtineti un tabel cu variatia valorii de Pt. toate G/3 BI Nici una


intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete, imobili-
in cursul exercitiului financiar, pentru fiecare zările
categorie de miiloace fixe.

2.Obţineti un tabel al intrărilor în in


cursul exercitiului financiar. Toate intrările Pt. toate
importante trebuie susţinute cu documente imobili- G/4-6 BI Nici una
justificative zările

3.Obtineti un tabel cu iesirile de active in


cursul exercitiului financiar. Verificafi Pt. toate G/4-6 BI Nici una
imobili-
incasarile din fiecare vanzare importanta de
zările
active din cursul exercitiului fianciar cu
documente justificative .

4.Se obţine un tabel ce prezintă activele


detinute prin contracte de leasing financiar sau Pt. toate G/6 BI Nici una
de cumpărare în rate.Revizuiti contractele si imobili-
asigurativa ca atat activele cat si abligatiile zările
aferente au fost inregistrate corect.

5. Obţine unui tabel ce contine cheltuiala cu Pt. toate G/6 BI Nici una
amortizarea în cursul exercitiului fianciar . imobili-
Verificati coectitudinea calculului cheltuielilor zările
cu amortizarea şi se comparati cu cea din anul
anterior.
Pt. toate Nici una – în
6.Obţineti un tabel cu reevaluările de active imobili- G/7 BI conformitate cu anii
efetuate în cursul exercitiului financiar. zările anteriori
7. Obţineti un tabel cu reparaţiile şi Pt. toate G/8 BI Nici una
modernizarile de active şi decideti daca exista imobili-
elemente care trebuie capitalizate. zările
Activitatea de audit Pt. G/9 BI Nici una
8. Se verifică ecistenta fizica a imobilizărilor imobili-
corporale. Zările
corporale

23
Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute
acoperire

9.Examinati actele de proprietate ale activelor Pt. G/10 BI Nici una


semnificative, dacă acestea nu sunt in custodia imobili-
unei institutii de creditare ,ca Zările -
garantie.Asigurativa ca actele sunt pe numele corporale
clientului si obtineti confirmarea in acest sens
daca nu sunt in posesia intreprinderii.

10. Obtineti un tabel cu angajamentele de


investitii, daca exista asa ceva, facand G/11 BI Nici una
deosebire intre cele contractate, dar care
nu sunt prezentate in situatiile financiare
si cele autorizate fara a fi insa deja
contractate.

11. Decideti daca exista probe privind o


depreciere a fondului comercial si a altor G/12 BI Nici una
mijloace fixe si asigurati-va ca in caz
afirmativ, a fost facut un provizion
corespunzator.

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurari rezonabile că imobilizările:

1. Au fost înregistrate complet şi corect.

2. Există şi aparţin societăţii.

3. Sunt corect evaluate în bilanţ.

4. Sunt corect prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Semnat de ............................................................................. Data..............15/03/2012...................


Auditor coordonator

24
3.4. Sectiunea I STOCURI

Obiective primare stabilite

a. Stocurile de produse finite şi de produse în curs de execuţie exista şi aparţin


societăţii
b. Stocul este evaluat la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea netă realizabilă

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele probe de
audit:

• Obţinerea unui tabel sintetic al stocurilor : Se prezintă un tabel cu stocurile pe


categorii şi tipuri
• Revizuirea preţurilor finale ale stocurilor : Calculele făcute pentru obţinerea
preturilor finale ale stocurilor conform fişelor de cont ale stocurilor trebuie testate
; daca fişele stocurilor din magazie conţin preţuri diferite decât cele din facturi
auditorul trebuie sa verifice de ce apare aceasta difrenta
• Revizuirea analitică : presupune verificarea mărimii stocurilor,aceasta procedura
este reglementata prin Standardul de audit 520, „Proceduri analitice“.

Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

• Participarea la inventariere : auditorul trebuie sa notareze procedura de inventariere


; sa urmăreasca fişele de inventar intermediare ;sa identifice stocurile de la terţi ; sa
verifice bunurile aflate în tranzit;este important ca auditorul sa păstreze o copie a
fişelor de inventar intermediare ,care reprezintă singura probă a existenţei stocului
• Revizuirea fişelor de inventar finale : auditorul trebuier sa urmărireasca elemente
în din fişele de inventar finale; trebuie sa testeze preţurile ; sa revizuirea alocărea
cheltuielilor de regie ; si să testeze dacă costul nu depăşeşte VNR (valoarea netă
realizabilă)
• Identificaţi stocurile cu circulaţie lentă sau care sunt uzate :auditorul trebuie sa
urmareasca daca apar elemente ale stocului uzate care s-au deteriorat sau care
elemntele din stoc care sunt puţin probabil ca să fie vândute; ele nu trebuie
înregiste sa si cost, ci trebuie inregistrate la o valoare mai mică care poate sa fie si
nulă.
• Testul de separare a exerciţiilor : Auditorul trebuie să se asigure că separarea
exerciţiilor între achiziţionări – materii prime/componente ale stocului şi stocuri

25
ale produselor finite – vânzări sunt operate corect. Testarea trebuie efectuata pe
recepţii şi livrări înainte şi după sfârşitul anului.

Concluzie

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului am obtinut asigurari


rezonabile ca stocurile au fost imregistrate corect si in totalitate; ele exista si apatin
societatii; sunt corect evaluate in bilant; sunt corect reprezentate; stocurile nu sunt de-
naturate semnificativ în cadrul conturilor.

Document de lucru :

26
STOCURI Secţiunea
I
Iniţiale Data
Client: SC BEST DRINK SRL Întocmit de: BI 15/03/2012

Perioada auditată:01.01.2011- Revizuit de: BI 22/03/2012

31.12.2011

Grad de Ref. Probleme


Iniţiale
acoperire sit. apărute
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel sintetic cu stocurile aferente Esantion I/1,2 BI Nici una
exerciţiului curent şi anterior. 25%

2. Revizuiţi fişele de inventar finale , verificând


adunarea pe verticală şi orizontală, precum şi
elementele neobişnuite. Esantion I/1,2 BI Nici una
25%
3. Examinarea analitică
Comparaţi viteza de rotaţie a stocurilor, precum Stocurile la
şi clasificarea stocurilor din exerciţiul auditat data
cu cele din exerciţiul anterior. BI bilantului au
crescut fata
Verificarea stocurilor de exercitiul
4. Participarea la inventariere fianciar
a) Notaţi procedurile utilizate în timpul anterior
numărării stocurilor şi instrucţiunile date, Esantion Nici una
îndosariaţi raportul privind inventarierea. BI
b) Selectaţi un eşantion de stocuri din fişele de
inventar preliminare şi verificaţi existenţa
stocurilor respective, apoi procedaţi invers. Nici una
c) Identificaţi stocurile terţilor deţinute de BI
societate.
d) Obţineţi detalii privind bunurile în tranzit
sau cele aflate în alte locaţii. Nici una
e) Îndosariaţi o copie a fişelor de inventar BI
Nici una
preliminare.
f) Adunaţi informaţii referitoare la vânzări şi BI
Nici una
cumpărări, necesare pentru verificarea
respectării principiului independenţei BI
exerciţiului. Nici una
BI

27
Grad de Ref. Probleme
Iniţiale
acoperire sit. apărute
5. Revizuiţi fişele de inventar ale tuturor Compara BI Nici una
stocurilor finale: te
a) Comparaţi constatările testelor de numărare
a stocurilor realizate în cursul participării la
inventariere cu fişele de inventar finale.
b) Pentru un eşantion de stocuri, verificaţi Esantion BI
cantităţile din fişele de inventar finale cu
cele din fişele preliminare şi obţineţi
explicaţii pentru modificări.
c) Verificaţi preţurile stocurilor
c.1) pe baza facturilor de achiziţie la esantion BI
materii prime şi materiale
c.2) pe baza informaţiilor din contabilitate esantion BI
la produse finite şi producţie
neterminată
d) Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie la revizuita BI
produsele finite şi producţia neterminată
pentru a vă asigura că baza de calcul este
corectă şi consecventă.
e) Testaţi dacă valoarea de intrare a unui esantion BI
eşantion de stocuri nu depăşeşte valoarea
realizabilă netă.

7. Identificaţi stocurile depreciate şi pe cele greu s-au


vandabile şi asiguraţi-vă că s-au constituit verificat BI
provizioanele necesare. fisele de
inventar
8. Verificaţi respectarea principiului
independenţei exerciţiului financiar. esantion BI

9. Examinaţi condiţiile de aplicare a clauzei de


rezervare a titlului de proprietate de către esantion BI
furnizori.

Concluzie:

Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurari rezonabile că


stocurile:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

BODEA IULIA 22/03/2012


Semnat............................................................................... Data..................................................
(Verificator/Responsabil de misiune)

28
3.5. Sectiunea J CREANTE SI PLATI IN AVANS

Obiective primare stabilite

a. Există debitori şi debitele nu sunt supraevaluate


b. Debitele sunt realizabile ca si numerar

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele


probe de audit:

• Obţineţi un tabel sintetizat al soldurilor debitoare : Pentru verificarea


analitică a soldurilor debitoare este necesară o situaţie detaliată a
debitorilor.
• Se compară soldul din registrul vânzărilor cu cel din balanţa analitică şi
sintetică : Soldul contului „Clienţi“ trebuie să rezulte în urma înregistrării
tuturor facturilor/documentelor de încasare emise şi a plăţilor primite în
timpul anului. Trebuie sa se verificeî nregistrările contabile mari sau
neobişnuite; să se verifice înregistrările care reflecta fluctuaţii neobişnuite
în nivelul facturilor/ documentelor de încasare.; trebuie să se verifice
soldurile; să se verifice adunările
• Lista debitorilor comerciali : trebuie sa se verifice soldurile de deschidere,
vânzările şi încasările şi se verifică dacă soldurile sunt corecte.
• Lista a soldurilor după vechime şi a încasărilor ulterioare : se obseva
detaliile despre vechimea soldurilor şi despre sumele recuperate din
creanţele respective după data bilanţului.

Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

• Revizuirea debitorilor – se ia în calcul confirmarea directă : se verifica dacă


debitorii există ; unde apar multe solduri confirmarea directă a debitorilor
poate fi o etapă utilă în probarea lor.
• Împrumuturi acordate directorilor/angajaţilor : in mod normal sunt ilegale,
doar in cazul in care soldurile sunt datorate în legătură cu cheltuieli
efectuate sunt acceptate .
• Revizuire analitică : revizuirea vitezei de rotaţie a debitorilor şi a vechimii
lor este importantă atunci cand soldurile debitoare au fost modificate ca
rezultat al închiderii bilanţului.
• Verificarea recuperabilităţii : constă în verificarea exisentei debitoriilor şi
că aceştia nu au intrat în imposibilitate de plată.
Concluzie

Asiguraţi-vă că concluziile au fost citite şi înţelese şi că semnătura probează faptul că


munca de audit a fost dusă la bun sfârşit. Exceptând aspectele menţionate pentru
persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit
suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că debitorii nu sunt denaturaţi
semnificativ în situaţiile financiare.
29
Secţiunea
CREANTE SI PLATI IN AVANS J
Iniţiale Data
Client: SC BEST BRINK SRL Întocmit de: BI 15/03/2012

Perioada auditată:01.01.2011- Revizuit de: BI 22/03/2012

31.12.2011

Grad de Ref.
acoperire sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare In J1 BI Nu exista


1. Obţineţi un tabel sintetic cu debitorii şi cu totalitate
plăţile în avans aferente exerciţiului curent şi
a celui următor.

Dacă clientul ţine un jurnal al vânzărilor şi o Exista jurnal de


situaţie a vânzărilor zilnice, efectuaţi testul 2. vanzari
În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă cu soldurile finale din In


jurnalul vânzărilor şi asiguraţi-vă că suma totalitate
acestora corespunde cu totalul de control al J2 BI Nu exista
debitorilor din cartea mare.

Verificaţi contul de control al jurnalului


vânzărilor aferent exerciţiului auditat.
(a) Investigaţi înregistrările contabile cu
valoare mare sau neobişnuită.
(b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a vânzărilor sau a notelor de
credit.
(c) Verificaţi un eşantion de solduri pe baza
jurnalului vânzărilor şi invers.
(d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.
In
3. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor, totalitate J3 BI Clientul tine un
obţineţi o listă a soldurilor finale ale jurnal de vanzari
debitorilor comerciali şi confruntaţi-o cu
evidenţele contabile.
J4 BI Nu sunt probleme
4. Revizuiti soldurile debitorilor, urmărind:
(a) vechimea;
(b) încasarea creanţelor după sfârşitul
exerciţiului. J5 BI Nu s-au constituit
provizioane
5. Discutaţi cu conducerea posibilitatea
recuperării creanţelor restante şi decideţi
dacă este necesară constituirea de
provizioane pentru rău-platnici. In
totalitate BI Nu sunt probleme
6. Verificaţi respectarea principiului
independenţei exerciţiului pentru
vânzări/debitori/încasări.

30
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire sit.
7. Examinaţi stornările emise după încheierea BI Nu sunt probleme
exerciţiului financiar şi decideţi dacă este Esantion
necesară constituirea de provizioane.

8. Verificaţi plăţile în avans la încheierea


exerciţiului financiar.
(a) Verificaţi elementele semnificative pe In BI
baza documentelor justificative aferente. totalitate J8 Nu exista
(b) Comparaţi plăţile în avans din exerciţiul
curent cu cele din anii anteriori pentru a
identifica posibile omisiuni.

9. Examinarea analitică
(a) Comparaţi viteza de rotaţie a debitorilor BI
din exerciţiul curent cu cea din exerciţiul Esantion J9 Nu sunt probleme
anterior şi explicaţi variaţiile. deosebite
(b) Comparaţi lista debitorilor ajunşi la
scadenţă cu cea din exerciţiile anterioare şi
notaţi orice modificări semnificative în
indicatorul debitorilor restanţi.

10. Verificaţi lista soldurilor finale ale BI


debitorilor. Solicitaţi confirmarea directă Esantion J10 Nu sunt probleme
pentru un eşantion de solduri ale debitorilor deosebite
şi verificaţi concordanţa dintre confirmările
primite şi evidenţele contabile ale societăţii.
Solicitaţi din nou confirmarea din partea
debitorilor de la care nu aţi primit răspuns.
Îndosariaţi rezultatele confirmării directe a
debitorilor.

11. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate


personalului sau directorilor, obţineţi BI
confirmarea scrisă a soldului şi a condiţiilor In Nu exista
de rambursare. totalitate imprumuturi
acordate
directorilor
Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut certitudinea că debitorii:

1. au fost înregistraţi corect şi în totalitate;

2. există şi aparţin societăţii;

3. sunt corect evaluaţi în bilanţ;

4. sunt prezentaţi corect în situaţiile financiare

Semnat...............................................................................
Data..................22/03/2012................................
(verificator/responsabil de misiune)

31
3.6. Sectiunea K CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI – CREDITE
PE TERMEN LUNG

Obiective primare stabilite

a. Confirmarea soldurilor de active şi pasive


b. Notarea activelor utilizate drept garanţii pentru credite

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele


probe de audit:

• Obţinerea unei situaţii a soldurilor : Soldurile conturilor la bănci si


numerarul disponibil în casă au un rol important în perioadele în care
lichidităţile sunt insuficiente ; solduri trebuie să fie corecte ca valoare şi
clasificate în active/pasive curente şi active/pasive pe termen lung.
• Verificarea extraselor bancare
• Examinarea tranzacţiilor în numerar: daca firma deţine lichidităţi mari
atunci registrul de casă trebuie examinat, si trebuie probată corectitudinea
unui eşantion de tranzacţii .
• Identificarea tranzacţiilor înregistrate într-o perioadă greşită : aceste
verificari se fac conform IAS 10, „Evenimente ulterioare datei bilanţului“.

Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi a casei : trebuie să se ceară


confirmarea în scris de la toate băncile la care se ştie că firma are sau a avut
conturi în timpul exerciţiului financiar; scopul este de a se obţine confirmarea
soldurilor respective.

Concluzie

Asiguraţi-vă că concluziile au fost citite şi înţelese şi că semnătura probează


faptul că munca de audit a fost dusă la bun sfârşit. Cu excepţia aspectelor semnalate
pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinu-tă o asigurare
de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că disponibilul din bancă şi
numerarul din casierie nu sunt denaturate semnificativ în situaţiile financiare.

Document de lucru :

32
CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI – CREDITE PE Secţiunea
TERMEN LUNG K
Iniţiale Data
Client: S.C. BEST DRINK S.R.L. Întocmit de: BI 22.03.2012

Perioada auditată: 01.01.2011- Revizuit de: BI 22.03.2012

31.12.2011

Grad de
Ref.
acoperir Iniţiale Probleme apărute
sit.
e
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel cu toate soldurile finale ale
conturilor la bănci şi ale conturilor de casă, cu In K1 BI Nu exista
comparative, şi probaţi cifrele perioadei totalitat
curente cu extrase de cont bancare şi registru e
de casă.

2. Analizaţi încasările şi plăţile


a) Grupaţi încasările şi plăţile reconciliate pe Esation K2 BI Nu exista
posturi care corespund obiectului de
activitate al societăţii.
b) Verificaţi un eşantion de înregistrări din
registrul de casă pe baza documentelor
justificative aferente şi verificaţi dacă sunt
în concordanţă cu extrasele de cont.

3. Verificarea operaţiunilor în numerar.


a) Verificaţi fondurile în numerar şi decideţi
dacă este necesară numărarea lor. Esantio K3 BI Nu sunt probleme
b) Examinaţi cu atenţie registrul de casă n
pentru a găsi eventuale tranzacţii cu
valoare mare sau neobişnuită şi revizuiţi Nu exista tranzactii
documentele justificative aferente. de mare valoare
c) Verificaţi tranzacţiile cu directorii.

4. Verificaţi prezentarea soldurilor conturilor la


bănci, în special împărţirea datoriilor pe
termen lung în porţiunea rambursabilă pe Nu exista
termen scurt (sub un an) şi, respectiv, pe Revizuir K4 BI
termen lung. e a
situatiil
5. Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi a or
conturilor de casă. fianciar
Obţineţi scrisorile de confirmare bancară e
standard de la fiecare bancă cu care clientul a Prezentarea
făcut tranzacţii în cursul exerciţiului. imprumuturilor
Verificaţi concordanţa între toate soldurile bancare este corecta
menţionate la punctul 2 şi scrisoarea bancară In . Banca detine
standard şi verificaţi dacă situaţiile financiare totalitat K5 BI ipoteci asupra
prezintă în mod corespunzător garanţiile e terenului si
deţinute de bancă. constructiilor
societatii

33
Grad de
Ref.
aco- Iniţiale Probleme apărute
sit.
perire
6. Verificaţi contractele încheiate pe termen lung Societatea a
şi scurt cu băncile şi modul în care entitatea a In K6 BI prezentat extrasele
respectat prevederile contractuale. Evaluaţi totalita CF de unde rezult
riscurile ce decurg din nerespectarea clauzelor te inscrierile
contractuale. privitoare la sarcini

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire
la conturile în bănci şi casa, şi anume că:

1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;

2. există şi aparţin societăţii;

3. sunt corect evaluate în bilanţ;

4. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

Semnat............................................................................... Data..................................................
(Verificator/Responsabil de misiune)

34
3.7. Sectiunea L CREDITORI SI ANGAJAMENTE

Obiective primare stabilite

a. Creditorii nu sunt subevaluaţi


b. S-au înregistrat toate datoriile

Pentru indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate s-au cerut urmatorele


probe de audit:

• Obţinerea unei situaţii sintetice a conturilor de creditori: pentru verificarea


creditorilor , auditorul are nevoie de o situaţie detaliată a soldurilor
conturilor de creditori. Este importanta identificarea oricăror erori sau
omisiuni în conturile respective.
• Verificarea soldurilor din jurnalul cumpărărilor cu totalul contului de
control al jurnalului cumpărărilor din balanţele analitice şi sintetice : pentru
ca auditorul să-şi poată exprima opinia privind totalul conturilor de
creditori, trebuie să aibă justificarea soldurilor creditorilor individuali. Dacă
îşi va baza examinarea pe valoarea totală a creditorilor, auditorul trebuie să
verifice cum s-a ajuns la cifra respectivă.
• Obtinerea unei liste a creditorilor

Munca de audit a presupus realizarea urmatoarelor activitati :

• Testarea respectării principiului independenţei exerciţiului: Erorile aparute


prin nerespectarea principiului independenţei exerciţiului au un efect direct
asupra bilanţului şi asupra profitului raportat.
• Verificarea cheltuielilor angajate : Cheltuielile rezultate din activitatea
comercială care nu au fost decontate până la sfârşitul exerciţiului financiar
vor genera angajamente. Auditorul trebuie sa verifice daca toate
angajamentele – toate datoriile – sunt reflectate în contabilitate.
• Verificarea înregistrărilor referitoare la impozitul pe salarii şi la decontările
privind asigurările şi protecţia socială : Fie clientul, fie un contabil angajat
de acesta trebuie să ţină în mod corect contabilitatea decontărilor cu
personalul. Obligaţiile neachitate privind asigurările şi protecţia socială,
precum şi impozitul pe salarii se vor verifica pe baza înregistrărilor
drepturilor personalului.În cazul în care contabilitatea decontărilor cu
personalul este ţinută de client, auditorul trebuie să verifice calculul
deducerilor.
• Examinarea analitică : Dacă nu a fost efectuată în amănunţime în etapa de
planificare a auditului, examinarea vitezei de rotaţie a creditorilor se poate
dovedi utilă pentru auditor. Aceasta este deosebit de importantă atunci când
soldurile creditorilor s-au modificat ca rezultat al întocmirii situaţiilor
financiare sau al activităţii de audit.

35
• Împrumuturi acordate de asociaţi sau acţionari : Împrumuturile acordate de
asociaţi sau acţionari pot avea o valoare semnificativă şi pot fi un mijloc
prin care se asigură continuitatea activităţii companiei. Auditorul trebuie să
obţină copii ale contractelor de creditare şi ale termenilor contractuali, în
cazul în care există asemenea contracte scrise. În fiecare an este necesară
obţinerea confirmării scrise, de la asociaţii şi acţionarii în cauză, a soldului
creditului neachitat. Atunci când în cursul exerciţiului s-au făcut înregistrări
în conturile aferente creditului, trebuie să se obţină explicaţii şi documente
justificative referitoare la mişcările cu valoare semnificativă.
• Obligaţii condiţionate : Contingenţele trebuie identificate, apoi fie se vor
face provizioane în acest sens, fie contingenţele1 vor fi menţionate în notele
situaţiilor financiare, conform prevederilor standardului contabil 37,
„Provizioane, datorii contingente şi active contingente“.
• Venituri amanate : Dacă s-au făcut încasări, de exemplu din depozite sau
din plăţi în avans pentru prestarea unor servicii, aceste venituri nu trebuie
transferate în contul de profit şi pierderi, ci trebuie înregistrate în contul
corespunzător ca datorie pe termen scurt.

Concluzie

Asiguraţi-vă că concluziile au fost citite şi înţelese şi că semnătura probează


faptul că munca de audit a fost dusă la bun sfârşit. Exceptând aspectele menţionate
pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, a fost obţinută o asigurare
de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că situaţiile financiare nu
înregistrează dena-turări semnificative privind creditorii.

Document de lucru :

36

1
O datorie contingentă este:
(a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a căror existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau
mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii;
(b) o obligaţie curentă, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscută deoarece:
• nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei obligaţii;
• valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată suficient de relevant.
Societatea nu trebuie să recunoască o datorie contingentă. Totuşi ea poate prezenta informaţii referitoare la o datorie contingentă.
CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE
Secţiunea
L
Iniţiale Data
Client: SC BEST DRINK SRL Întocmit de: BI 15/03/2012

Perioada auditată:01.01.2011- Revizuit de: BI 22/03/2012

31.12.2011

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire sit.
Probe de audit necesare Nu exista ,
1. Obţineţi un tabel sintetic al creditorilor şi In societatea tine
al obligaţiilor angajate aferente exerciţiului totalitate K1 BI jurnal de cumparari
curent şi anterior.

Dacă clientul ţine un jurnal al cumpărărilor s-a Nu sunt probleme


şi o situaţie a cumpărărilor zilnice, efectuat BI
efectuaţi testul 2. testul 2

În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă a soldurilor finale din Nu exista


jurnalul de cumpărări şi asiguraţi-vă că In L2 BI
suma acestora este egală cu totalul de totalitate
control al creditorilor din cartea mare.

Verificaţi înregistrările în contul de control Nu exista


al jurnalului cumpărărilor din decursul Esantion BI
întregului exerciţiu financiar.

a) Investigaţi înregistrările cu valoare


mare sau neobişnuită.
b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a cumpărărilor sau a
notelor de credit.
c) Comparaţi un eşantion de solduri cu
înregistrările din jurnalul cumpărărilor
şi invers.
d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.

3. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor,


obţineţi o listă cu soldurile finale ale In Nu exista
creditorilor comerciali şi verificaţi dacă totalitate BI
acestea concordă cu evidenţele contabile.

4. Verificaţi lista soldurilor finale ale


creditorilor.
a) Verificaţi dacă soldurile principalilor Esantion Nu sunt probleme
furnizori şi un eşantion din soldurile pentru L4 BI
celorlalţi furnizori concordă cu furnizori
extrasele de cont ale respectivilor importan
furnizori. ti
37
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire sit.
b) Revizuiţi lista creditorilor din
exerciţiul anterior pentru a depista BI Nu sunt probleme
eventuale omisiuni semnificative în
exerciţiul curent.
c) Investigaţi soldurile debitoare
semnificative din listă şi înregistraţi ca BI Nu sunt probleme
obligaţii angajate facturile omise, dacă
este cazul.
d) Cercetaţi dacă există sume în litigiu.

5. Testaţi respectarea principiului


independenţei exerciţiului pentru BI Nu sunt probleme
cumpărări/creditori/plăţi.

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că
creditorii şi obligaţiile angajate:

1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;

2. există şi aparţin societăţii;

3. sunt corect evaluate în bilanţ;

4. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

22/03/2012
Semnat............................................................................... Data..................................................
(Verificator/Responsabil de misiune)

38
3.8. Sectiunea O CONTUL DE POFIT SI PIERDERI

Obiective primare stabilite

a. S-au înregistrat toate veniturile din vânzări


b. S-au inclus şi se analizează corect toate cheltuielile reale
c. S-au identificat elementele excepţionale
d. Auditorul trebuie să se asigure că formatul contului de profit şi pierderi este în
concordanţă cu prevederile cadrului legal şi ale standardelor contabile.
e. Auditorul trebuie să obţină situaţii justificative pentru notele situaţiilor
financiare.

Venituri din vânzări

• Sintetizarea veniturilor din vânzări aferente exerciţiului financiar auditat :


O parte esenţială a procesului de audit se concretizează în a avea evidenţa
modului în care s-au întocmit situaţiile financiare auditate şi în a obţine
documentele prin care se pot justifica cifrele individuale. Veniturile din
vânzări sau cifra de afaceri reprezintă o informaţie extrem de importantă,
care trebuie să fie completă, precisă şi să nu fie supradimensionată.
• Reconcilierea veniturilor din vânzările la care se aplică TVA cu deconturile
de TVA : Auditorul are nevoie de documentele corespunzătoare pentru a
putea proba veniturile din vânzări.O reconciliere a acestor venituri cu
evidenţele contabile privind taxa pe valoarea adăugată reprezintă adesea un
mijloc prin care se confirmă cu certitudine valoarea veniturilor din vânzări.
• Dacă există un jurnal al vânzărilor : Registrul vânzărilor zilnice şi
înregistrările în jurnalul vânzărilor oferă informaţii relevante pentru
auditori, de aceea aceste documente trebuie auditate. Toate facturile trebuie
înregistrate integral (dar numai o singură dată) şi cu exactitate mai întâi în
registrul vânzărilor zilnice, apoi în cartea mare şi în jurnalul vânzărilor.
• Vânzări în numerar : Trebuie să se probeze listele cu vânzările în numerar
(bonuri de casă, chitanţe) cu înregistrările contabile (contul bancar, contul
de venituri din vânzări, contul de TVA).
• Stornările : Emiterea de documente de stornare influenţează în mod direct
veniturile din vânzări. Aceste documente trebuie autorizate şi înregistrate
corect în contabilitate.
• Examinarea analitică : Compararea veniturilor din vânzări aferente
exerciţiului financiar auditat cu cele din anul anterior şi cu cele prognozate
în buget (în cazul în care există). Acesta este un instrument foarte util
pentru evaluarea riscului şi pentru justificarea sumei veniturilor din vânzări
– dar auditorul îl poate aplica într-un mod eficient numai dacă cunoaşte
condiţiile comerciale practicate de client. Compararea marjei profitului brut
aferente exerciţiului financiar auditat cu cea din anul anterior. Discrepanţele
pot indica o supra- sau o subevaluare a veniturilor din vânzări .
39
• Verificarea unui eşantion al mărfurilor vândute pe baza borderourilor de
expediţie : Este important să se verifice că bunurile şi serviciile au fost
facturate la preţul corect şi că s-a aplicat taxa pe valoarea adăugată corectă.

Cumpărări/cheltuieli

a. Sintetizarea cumpărărilor aferente exerciţiului financiar auditat


b. Reconcilierea totalului intrărilor cu TVA cu deconturile de TVA
c. Dacă există un jurnal al cumpărărilor
d. Examinarea analitică
e. Verificarea unui eşantion al bunurilor pe baza notelor de recepţie

Cheltuieli cu personalul

a. Sintetizarea tuturor cheltuielilor cu personalul


b. Verificarea unui eşantion al înregistrărilor cheltuielilor cu personalul
c. Examinarea analitică
d. Verificarea salariaţilor nou-veniţi sau plecaţi de curând
e. Verificarea corectitudinii contribuţiilor firmei la bugetul asigurărilor sociale, la
bugetul asigurărilor pentru sănătate şi la alte bugete similar

Părţi afiliate
a. Identificarea tranzacţiilor cu părţi afiliate
b. Verificarea faptului că toate tranzacţiile semnificative cu părţi afiliate care au
fost identificate de auditori sunt înregistrate şi prezentate corect
c. Verificarea prezentărilor privind controlul asupra entităţii
d. Obţinerea scrisorilor de confirmare a declaraţiilor de la conducere

Concluzie
Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în
opinia mea, a fost obţinută o asigurare de audit suficientă pentru a ne permite să
concluzionăm că, contul de profit şi pierdere nu este dena-turat semnificativ în
situaţiile financiare.

Document de lucru :

40
Secţiunea
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE O
Iniţiale Data
Client:SC BEST DRINK SRL Întocmit de: BI 15/03/2012

Perioada auditată:01.01.2011- Revizuit de: BI 22/03/2012

31.12.2011

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire sit
Vânzări
Probe de audit necesare In
1. Sintetizaţi veniturile din vânzări aferente totalitate BI Nu exista
exerciţiului, identificând vânzările nete pe probleme
categorii, precum şi TVA-ul asociat.

2. Reconciliaţi vânzările nete totale aferente


exerciţiului cu deconturile de TVA. In BI Nu exista probleme
totalitate
3. Dacă există un jurnal al vânzărilor (zilnice)
(a) Verificaţi concordanţa dintre un eşantion
de facturi şi:
(i) registrul cartea mare (via jurnalul BI
vânzărilor zilnice);
(ii) jurnalul vânzărilor.
(b) Verificaţi concordanţa dintre un
eşantion de vânzări din cartea mare/jurnalul
vânzărilor zilnice şi facturi.

4. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor


(zilnice), testaţi încasările din registrul de
casă pe baza facturilor aferente şi
viceversa şi încasările prin bancă.
BI
5. Selectaţi un eşantion de chitanţe aferente
vânzărilor în numerar/bonuri de casă şi
verificaţi pe baza jurnalului încasărilor, a
jurnalului vânzărilor zilnice şi a
viramentelor bancare. BI

6. Selectaţi un eşantion de note de credit şi


asiguraţi-vă că sunt autorizate şi
înregistrate corespunzător.

7. Examinarea analitică BI
(a) Comparaţi vânzările lunare cu
comparativele şi bugetele şi explicaţi orice
trenduri şi variaţii semnificative.
(b) Comparaţi marja brută a profitului cu
cea din exerciţiul anterior şi explicaţi orice BI
variaţie.

41
Grad de
Ref.
acoperir Iniţiale Probleme apărute
sit.
e

8. Comparaţi un eşantion de dispoziţii de


livrare a bunurilor cu facturile aferente, BI
verificând corectitudinea preţurilor, TVA
etc.

9. Revizuiţi comenzile neonorate la timp. BI

10. Cumpărări/cheltuieli
10. Sintetizaţi cumpărările aferente
exerciţiului, identificând cumpărările nete In
pe categorii, inclusiv TVA-ul. totalitat BI Nu exista probleme
e
11. Reconciliaţi cumpărările nete totale,
purtătoare de TVA, aferente exerciţiului, In Nu exista probleme
cu deconturile de TVA trimestriale. totalitat BI
e
12. Dacă există un jurnal al cumpărărilor
(zilnice), comparaţi un eşantion de facturi BI
cu:
(i) registrul cartea mare (via jurnalul
cumpărărilor zilnice);
(ii) jurnalul cumpărărilor.

13. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor


zilnice:
Comparaţi un eşantion al cumpărărilor/ BI
cheltuielilor din registrul de casă cu
facturile aferente, asigurându-vă că:
(i) sunt adresate societăţii;
(ii) se referă la bunuri/servicii utilizate
în mod normal de societate;
(iii) au fost aprobate în mod
corespunzător.

14. Examinarea analitică


(a) Comparaţi cumpărările lunare cu
comparativele şi cercetaţi orice trenduri şi
variaţii semnificative. BI
(b) Comparaţi fiecare post de cheltuieli cu
cele aferente exerciţiului anterior şi, de
asemenea, rulajele lunare ale exerciţiului
curent şi explicaţi variaţiile semnificative.

15. Comparaţi un eşantion de note de


recepţie a bunurilor/intrări de stocuri pe
fişele de inventar cu facturile aferente,
asigurân- BI
du-vă de corectitudinea cantităţilor etc.

42
Iniţiale Data
Client:SC BEST DRINK SRL Întocmit de: (auditor asociat) BI 15/03/2012

Perioada auditată:01.01.2011- Revizuit de: (responsabil de misiune) BI 22/03/2012

31.12.2011

Grad de
Ref.
acoperir Iniţiale Probleme apărute
sit.
e
Cheltuieli cu personalul
16. Sintetizaţi într-un tabel toate cheltuielile cu In
personalul şi numărul angajaţilor în totalitat BI Nu exista probleme
exerciţiul auditat, pe luni. e

17. Comparaţi un eşantion de înregistrări în


cartea mare cu sinteza cheltuielilor cu BI
salariile şi a plăţilor salariale.

18. Comparaţi un eşantion de elemente din


sinteza cheltuielilor cu salariile cu
documentele privind existenţa angajaţilor BI
(carte de muncă, contracte individuale etc.),
asigurându-vă de corectitudinea calculului
salariului de bază, al deducerilor şi al
salariului net.

19. Examinare analitică


Reconciliaţi cheltuielile totale cu salariile cu
cele din exerciţiile anterioare, luând în BI
considerare numărul angajaţilor, majorările
de salarii etc.

20. Asiguraţi-vă că, pentru un eşantion de noi


angajaţi şi de foşti angajaţi, decontările cu BI
personalul sunt corecte şi că se respectă
principiul independenţei exerciţiului.

21. Asiguraţi-vă că cheltuielile privind


contribuţia la fondul de pensii sunt calculate BI
în conformitate cu standardele contabile
relevante.

Tranzacţii cu părţile afiliate


Probe de audit necesare
22. Întrebaţi directorii şi managerii dacă s-au
încheiat tranzacţii cu părţi afiliate, care In Nu exista probleme
trebuie să fie prezentate conform IAS 24. totalitat BI
e
23. Obţineţi informaţii referitoare la tranzacţiile
cu părţile afiliate, examinând atent Nu exista probleme
evidenţele contabile, procesele-verbale, In
corespondenţa etc. totalitat BI
e

43
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire sit.
24. Asiguraţi-vă că toate tranzacţiile
semnificative identificate, efectuate cu In
părţile afiliate sunt înregistrate şi prezen- totalitat BI Nu exista probleme
tate în situaţiile financiare în mod e
corespunzător.

25. Asiguraţi-vă că s-au făcut în situaţiile


financiare prezentările necesare privind In Nu exista probleme
controlul asupra societăţii. totalitat BI
e
Activitatea de audit
26. Obţineţi declaraţii scrise din partea Nu exista probleme
directorilor, prin care aceştia confirmă că
informaţiile furnizate privind tranzacţiile In BI
cu părţile afiliate şi controlul asupra totaitat
societăţii sunt complete. e
Nu exista probleme
Prezentare
27. Asiguraţi-vă că formatul contului de profit
şi pierderi este în conformitate cu In BI
standardele contabile relevante. totalitat
e Nu exista probleme
28. Obţineţi tabele care să justifice cifrele ce
vor fi prezentate în notele situaţiilor
financiare, de exemplu remunerarea In
directorilor, şi verificaţi aceste tabele cu totalitat BI
documentele justificative aferente. e

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că
tranzacţiile:

1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;

2. sunt corect evaluate în contul de profit şi pierderi/bilanţ;

3. sunt prezentate corect în situaţiile financiare

22/03/2012
Semnat............................................................................... Data..................................................
Verificator/Responsabil de misiune

44
3.9. RAPORT AL AUDITORULUI

Auditor fianciar
Bodea Iulia

RAPORT AL AUDITORULUI

CATRE : S.C. BEST DRINK S.R.L. SIBIU , J32/28/1991 CIF: RO738546,


reprezentata prin administrator unic Popescu Andrei

Am auditat situatiile fianciare ale societatii S.C. BEST DRINK S.R.L. la


data de 31.12.2011. Responsabilitatea pentru aceste situatii financiae revine
conducerii societaii . Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra
acestor situatii fianciare in baza auditului efectuat.
Auditul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Standardele Internationale
de Audit. Aceste standarde cer planificarea si efecturarea auditului in scopul
obtinerii unei certificari rezonabile, conform careia situatiile fianciare nu contin
denaturari semnificative. Un audit include examinarea ,pe baza de teste, a probelor
de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatiile financiae. Un audit
include de asemenea , evaluarea principiilor contabile folosite, si a estimarilor
facute de catre conducere , praecum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor
financiae. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru
exprimarea opiniei noastre.
In opinia noastra , situatiile financiare prezinta cu fidelitae , sub toate
aspectele semnificative pozitia financira a societatii la 31.12.2011 si rezultatele
din exploatatre , precum si fluxurile de numerar pentru anul incheiat , in
conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Sibiu , 31.05.2012

Semnatura :

Bodea Iulia-Maria
Auditor financiar Autorizatia nr. 315/2010
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

45
42
Concluzii
In urma efectuarii auditului la societatea aleasa pentru exercitiul fianciar
2011 , am constatat fatpul ca, conducerea s-a preocupat in principal de
reorganizarea activitatii societatii si restructurarea acesteia .
Acest aspect rezulta din probele de audit culese, in cadrul tuturor sectiunilor
dosarului de audit pentru anul 2011 . Am constatat o reducere a cheltuielilor
directe si indirecte ( cheltuieli directe materiale , cheltuieli de parsonal) si de
asemenea s-a constatat o reducarea cifrei de afaceri , dar pe de alta parte s-a
constatat cresterea activelor societatii .Activele imobilizate( valoare neta ) detin o
pondere de 84% din activul total, activele circulante detin o pondere de 15% din
activul total iar cheltuielie in avans detin o pondere de 1% din activul
total.Comparativ cu exercitiul precedent activele imobilizate si circulante au
crescut cu 110% si respectiv 120% .Activele circulante au crescut pe fondul
cresterii nivelului stocurilor si a disponibilitatilor banesti. Activele imobilizate au
crescut datorita cresterii datorita investitiei in echipamente tehnologice .
In ceea ce priveste datoriile societatea are angajate doua categorii de datorii
fianciare credite pentru completarea capitalului de lucru , volumul lichiditatilor
fiind insuficient pentru autofinatare( pe termn scurt) si credite pentru investii ( pe
termen lung) .Referitor la capitalurile proprii putem spune ca structura acestuia nu
a suferit modificari mari , majorandu-se doar rezerva legala din repartizarea
profitului exercitiului finaciar incheiat si a profitului net ramas
nerepartizat.Rezultatul activitatii la sfarsitul exerciutiului financiar auditat este
pozitiv societatea inregitrand profit.
In urma analizelor si constatarilor efectuate pe parcursul auditului se
recomanda: evaluarea activelor societatii la valoare justa , deoarece terenurile si
cladirile societatii sunt usor subevaluate. Organizarea unui compartiment de
control intern , care sa se ocupe cu o mai buna organizare a circuitului intern a
documentelor societatii . Instruirea periodica a personalului din compartimentul
finaciar-contabil referitor la noutatile legislative.
46

43
Bibliografie

1. Tatiana Dănescu – Proceduri şi tehnici de audit financiar, Irecson, 2007

2. CAFR – Ghid privind unele reglementări ale profesiei de auditor, 2007

3. Ana Morariu, Eugeniu Ţurlea – Auditul financiar contabil, Economică,


2008
4. Mircea Boulescu – Auditul financiar, Economică, 2003

5. Marin Toma – Audit financiar şi certificare a conturilor anuale, CECCAR

6. CECCAR – Norme de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil

7. CECCAR – Norme naţionale de audit

8. Arens Loebbecke – Audit – o abordare integrată, ARC, 2006

9. Alexandru Rusovici - Manager in misiunea de audit. Ghid pentru intelegerea


si aplicarea standardelor internationale de audit financiar (ISA), Regia
Autonoma Monitorul Oficial, 2008

10. CECCAR - Standardul profesional nr.24 - Misiunile de audit financiar si


cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil,
2007

11. Federatia Internationala a Contabililor - Reglementari Internationale de


Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (I + II), Irecson, 2009

12. Marin Toma – Initiere in auditul situatiilor financiare, CECCAR, 2009

13. OUG nr.90/2008 – Auditul Statutar al situatiilor finaciare anuale

14. Standardele Internationale de Audit 2001 – Editura economica 2001

15. Ordonata 3055 / 2009

47

44
ANEXA 1 – SITUATIILE FINACIARE PENTRU ANUL 2011

45
46
47
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.12.2011

48
49
50
ANEXA 2 : SECTIUNEA G IMOBILIZARI CORPORALE

51
ANEXA 3 : Document de lucru mijloace fixe G6,7

52
ANEXA 4 : SECTIUNEA I STOCURI
Document de lucru I1 – EVLOUTIE STOCURI MIJLOACE CIRCULANTE

53
ANEXA 5 : Document de lucru I5.1 – PROCES VERBAL INVENTAR

54
ANEXA 6 : SECTIUNEA J CREANTE SI PLATI IN AVANS

Document de lucru J5 : Situatia clientilor incerti la 31.12.2011 – pe vechimi

ANEXA 7: Situatia clientilor la 31.12.2011 – pe vechimi (J4)

55
SECTIUNEA K CONTURI LA BANCI SI DISPONIBILITATI

ANEXA 8 : Extras banca 30.12.2011

56

S-ar putea să vă placă și