Sunteți pe pagina 1din 4

Sc ORIZONT 2000 SRL.

Adresata auditorului: Bucuresti

Data: 31.12.2009

Această scrisoare de reprezentare face referire la auditarea de către dumneavoastra a situatiilor


financiare ale Societatii SC ORIZONT 2000 SRL, pentru exercitiul financiar incheiat la
31.12.2009 in scopul exprimarii unei opinii cu privire la faptul daca aceste situatii financiare
exprima o imagine fidela în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(IFRS) (se va indica cadrul relevant de raportare financiare - de exemplu cu OMFP nr. 1286/2012
sau OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare etc).

Confirmam ca, reprezentarile facute in aceasta scrisoare sunt in conformitate cu definitiile stabilite
in Anexa 1 (se vor include definitiile necesare si relevante pentru a face mai clar continutul acestei
scrisori) la aceasta scrisoare.
Confirmam ca, in deplina cunostinta de cauza si cu buna credinta, si in urma intervievarilor pe care
le-am considerat necesare in scopul informarii noastre adecvate:
(Cu privire la situatiile financiare)

Recunoastem responsabilitatile noastre, asa cum sunt prezentate in termenii contractului de audit
[…] pentru pregatirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, si pentru acel control intern pe care il consideram necesar
pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative,
datorate fraudei sau erorii, si de a va furniza acces la toate informatiile despre care avem cunostinta
ca sunt relevante pentru pregatirea situatiilor financiare, informatii suplimentare pe care le-ati
putea solicita si acces nerestrictionat la personalul din cadrul Societatii. Prin urmare, confirmam
ca:

1. Ne-am indeplinit responsabilitatile, asa cum au fost stabilite in termenii contractului de audit
[...], pentru pregatirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara.

2. Metodele de evaluare si ipotezele semnificative folosite de noi in elaborarea unor estimari


contabile, inclusiv cele evaluate la valoarea justa, sunt rezonabile.
3. Efectele denaturarilor necorectate sunt nesemnificative, atat individual cat si cumulat, pentru
situatiile financiare in ansamblu. O lista a denaturarile necorectate este atasata acestei scrisori
de reprezentare. ( Se ataseaza lista diferentelor necorectate/neinregistrate).

4. ................a se include orice alte confirmari/declaratii relevante si necesare in acest sens

Informatii furnizate:

5. Noi v-am asigurat Dvs:


a. acces la toate informatiile de care avem cunostinta ca sunt relevante pentru intocmirea
situatiilor financiare, cum ar fi registre contabile, documente si alte aspecte;
b. informatii suplimentare pe care le-ati solicitat de la noi in scopul realizarii auditului; si
c. acces nerestrictionat la persoanele din cadrul Societatii de la care ati considerat ca este
necesar sa obtineti probe de audit.
6. Toate tranzacţiile au fost inregistrate in contabilitate si sunt reflectate in situaţiile financiare.

7. Recunoastem ca avem responsabilitatea pentru pentru acel control intern pe care il consideram
necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari
semnificative, datorate fraudei sau erorii. In mod specific, recunoastem ca avem
responsabilitatea pentru proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant
pentru prevenirea si detectarea fraudei si erorii. V-am comunicat toate deficientele in controlul
intern de care avem cunostinta.
8. Confirmam urmatoarele:
(a) V-am adus la cunostinta rezultatele evaluarii noastre a riscului ca situatiile financiare
sa fie denaturate semnificativ ca rezultat al fraudei.

In Anexa 1 a acestei scrisori sunt incluse definitiile fraudei, inclusiv denaturari aparute ca
urmare a raportarii financiare frauduloase si a insusirii necuvenite a activelor.

(b) V-am comunicat toate informatiile cu privire la cazurile de frauda cunoscute sau
suspectate de care avem cunostinta si care ar fi putut afecta Societatea si in care au
fost implicate:

 Persoane din cadrul conducerii executive;


 Angajaţi care au un rol important in controlul intern, sau
 Alte persoane, cand frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

Sau

Nu au existat cazuri de frauda, sau suspiciuni de frauda, de care avem cunostinta şi care
afecteaza Societatea si in care au fost implicate:
 Persoane din cadrul conducerii executive;
 Angajaţi care au un rol important in controlul intern, sau
 Alte persoane, cand frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.
(c) V-am adus la cunostinta toate informatiile legate de acuzatii de frauda, sau suspiciuni
de frauda, care afecteaza situatiile financiare ale Societatii, comunicate de angajaţi,
foşti angajati, analisti, organe de reglementare si control, sau altii.

Sau

Nu au existat acuzatii de frauda, sau suspiciuni de frauda, care sa afecteze situatiile financiare
ale Societatii comunicate de angajaţi, foşti angajaţi, analisti, organe de reglementare si control,
sau altii.
9. V-am prezentat toate cazurile cunoscute de neconformitate sau suspectate de neconfomitate
cu legi si reglementari ale caror efecte ar trebui sa fie luate in considerare la pregatirea
situatiilor financiare.

V-am prezentat si am contabilizat corespunzator si / sau prezentat in situatiile financiare in


conformitate cu IFRS toate litigiile cunoscute sau posibile si revendicari ale caror efecte ar
trebui sa fie avute in vedere la intocmirea situatiilor financiare.

10. V-am pus la dispozitie toate registrele contabile si documentele justificative si toate procesele
verbale ale adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor (... a se specifica) si ale consiliilor
de administraţie (... a se specifica), si, atunci cand este cazul, rezumate ale intalnirilor tinute
dupa sfarşitul perioadei de raportare pentru care nu au fost inca intocmite procese verbale (...
a se specifica).

11. V-am prezentat toate informaţiile cu privire la identificarea partilor legate ale Societatii şi la
tranzactiile incheiate si relatiile cu aceste parti de care avem cunostinta; toate relatiile si
tranzactiile cu aceste parţi au fost contabilizate si prezentate corespunzator in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara.
In Anexa A la aceasta scrisoare sunt incluse definitii atat pentru „parti legate” cat si pentru
„tranzactii cu partile legate” asa cum le intelegem si asa cum sunt definite in IAS 24.

12. Cu exceptia celor comunicate deja dumneavoastra in scris (se specifica daca este cazul) nu
au existat comunicari de la organismele de reglementare (agentii de reglementare, agentii
guvernamentale, autoritati fiscale, etc ), angajati ale acestora sau alte persoane referitoare la
investigatii sau suspiciuni privind neconformitatea cu legi si reglementari, sau deficiente in
practicile de raportare financiara sau alte probleme care ar putea avea un impact advers
semnificativ asupra situatiilor financiare.

................Se vor include orice alte confirmari/declaratii relevante si necesare, cum ar fi cele
privind:
 informatiile furnizate referitoare la rationamentele cheie si ipotezele folosite in estimari ale
conducerii Societatii,
 intentiile si planurile conducerii Societatii, si alte informatii care sunt cunoscute doar de
conducerea Societatii

 drepturi asupra activelor, clasificarea si valoarea contabila a activelor, si deprecierea activelor

 respectarea cerintelor externe de capital impuse

 instrumente derivate si activitatile de acoperire impotriva riscurilor

 expuneri la riscuri generate de instrumente financiare

 valoarea justa a activelor financiare si a datoriilor financiare

 beneficii acordate angajatilor si beneficii post-angajare

 aspecte fiscale

 provizioane, active contingente, datorii contingente

 principiul continuitatii activitatii

 evenimente ulterioare

 confirmari/declaratii/reprezentari suplimentare etc

Cu stimă,

Director General

Director Financiar

S-ar putea să vă placă și