Sunteți pe pagina 1din 43

6.8.

Studiu de caz

Informaţii disponibile

1. Societatea Bursuci SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul şi achiziţia
de produse cosmetice pentru saloane de frumuseţe dar şi pentru clinici estetice, precum şi
importul de aparate care se folosesc în intervenţii chirurgicale estetie sau în aplicarea
produselor cosmetice. Acționarii săi (soţ şi soţie), implicați activ în conducerea firmei, v-
au contactat pentru a vă cere să efectuați o misiune de revizuire a situaţiilor financiare
deoarece îşi doresc să pregătească planul de afaceri pe următorii 5 ani şi să se asigure
suplimentar privind situaţiile financiare întocmite pentru anul 2017, situaţii financiare care
stau la baza celor prognozate în viitor.
2. Societatea nu este cotată şi nu intenţionează să atragă noi acţionari.
3. Societatea nu îşi doreşte să apeleze la un credit bancar.
4. Societatea nu a mai fost auditată în trecut.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea iniţială?
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Informaţii disponibile

În urma discuţiei cu acţionarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării misiunii, aţi
decis să acceptaţi misiunea de revizuire a situaţiilor financiare, compuse din bilanţ, cont de profit
şi pierdere precum şi sumar al politicilor contabile şi note explicative (care din motive legate de
spaţiu nu sunt date în acest studiu ilustrativ). Situaţiile financiare sunt întocmite conform Ordinului
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Intocmiţi scrisoarea de angajament.

1
Scrisoare de angajament
pentru angajamente de revizuire a situaţiilor financiare

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Obiectivul şi domeniul de aplicare a misiunii de revizuire

Dumneavoastra ne-aţi solicitat revizuirea situaţiilor financiare cu scop general ale SC


Bursuci S.R.L (Societatea), întocmite în conformitate cu OMFP. nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate. Situaţiile financiare constau în bilanţul, contul de
profit şi pierdere şi notele explicative si politicile contabile semnificative şi sunt întocmite
pentru data de 31 Decembrie 2017.
Avem plăcerea să vă confirmăm acceptarea misiunii si prin intermediul acestei scrisori
dorim să va prezentăm termenii misiunii noastre astfel încât ambele părţi sa cunoască
responsabilitatile şi, în mod specific, situaţiile în care responsabilitatea revine Societății
astfel încât să asigurăm înţelegerea naturii, scopului si finalității unei misiuni de revizuire.
Misiunea noastră de revizuire va fi efectuată în scopul îndeplinirii obiectivului de a ne
exprima o concluzie cu privire la situaţiile financiare ale Societăţii. Concluzia, dacă este
nemodificată, va fi formulată „Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoştinţă de nimic care
să ne facă să credem că situaţiile financiare nu prezintă fidel, sub toate aspectele
semnificative (sau nu oferă o imagine corectă şi fidelă cu privire la), … poziţia financiară a
companiei la data de 31 Decembrie 2017 şi (la) performanţa sa financiară şi fluxurile de
trezorerie pentru anul încheiat la data respectivă, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014”.

Responsabilităţile practicianului

Vom efectua revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional privind Misiunile


de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare istorice.
ISRE 2400 ne solicită să concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de ceva care să ne facă să
credem că situaţiile financiare, luate ca întreg, nu sunt întocmite sub toate aspectele
semnificative conform cadrului de raportare financiară aplicabil. ISRE 2400 prevede, de
asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.
O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 este o misiune de
asigurare limitată. Vom derula proceduri, constând în principal în efectuarea de intervievări
ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după caz, şi aplicarea de proceduri
analitice şi vom evalua probele obţinute. Vom efectua, de asemenea, proceduri suplimentare
dacă luăm cunoştinţă de aspecte care să ne facă să credem că situaţiile financiare ca întreg
pot fi denaturate semnificativ. Aceste proceduri sunt efectuate pentru a ne permite să
exprimăm o concluzie cu privire la situaţiile financiare, în conformitate cu ISRE 2400
(Revizuit). Procedurile selectate vor depinde de ce vom considera necesar, în urma aplicării

2
raţionamentului nostru profesional, pe baza înţelegerii noastre cu privire la Societate şi
mediul său şi a modului în care interpretăm reglementările contabile aplicabile şi aplicarea
acestora în contextul sectorului de activitate relevant.

O revizuire nu reprezintă un audit al situaţiilor financiare, aşadar:


 Există un risc proporţional mai mare decât în cazul unui audit, ca orice denaturare
semnificativă care există în situaţiile financiare revizuite să nu fie identificată în
urma revizuirii, chiar dacă revizuirea este efectuată corect în conformitate cu ISRE
2400 (Revizuit).
 Când ne exprimăm concluzia în urma revizuirii situațiilor financiare, raportul nostru
cu privire la situaţiile financiare va afirma clar că nu exprimă o opinie de audit pe
marginea situaţiilor financiare.

Din cauza limitărilor inerente ale misiunii de revizuire, împreună cu limitările inerente
ale controlului intern, există un risc inevitabil ca anumite denaturări semnificative să nu fie
detectate prin procedurile noastre, chiar dacă misiunea este planificată în mod corect şi
efectuat în conformitate cu ISRE 2400.

Responsabilitățile conducerii şi identificarea cadrului de raportare financiară aplicabil

Revizuirea noastră va fi efectuată pe baza faptului că membrii conducerii şi, după caz,
persoanele responsabile cu guvernanţa îşi asumă şi înţeleg că au responsabilitatea pentru:
(a) Pregătirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu
Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014 precum şi în conformitate
cu Legea Contabilitatii 82 / 1991 şi orice alte legi sau reglementări relevante;
(b) Pentru structurarea, implementarea si mentinerea controlului intern relevant pentru
intocmirea situatiilor financiare care nu contin denaturari provenite din frauda sau
eroare;
(c) Selectarea si aplicarea politicilor contabile corespunzatoare;
(d) Efectuarea de estimari contabile care sunt conforme cu circumstantele aplicabile
entitatii auditate.
(e) Mentinerea inregistrarilor contabile adecvate si a controalelor interne, precum si
supravegherea sigurantei activelor entitatii; şi
(f) A ne oferi:
(i) Acces la toate informaţiile despre care conducerea ştie sau crede că sunt relevante
pentru pregătirea situaţiilor financiare ca de exemplu, înregistrări, documentaţie şi
alte aspecte;
(ii) Informaţii adiacente pe care le-am putea solicita din partea conducerii în scopul
auditului; şi
(iii) Acces nerestricţionat la persoanele din entitate de la care noi determinăm că este
necesar să obţinem probe de audit

3
Ca parte a procesului nostru de revizuire, vom solicita din partea conducerii şi a
persoanelor responsabile cu guvernanţa, confirmări scrise legate de declaraţiile făcute nouă,
în legătură cu revizuirea.
Ne așteptăm la cooperarea deplină a tuturor angajaților dumneavoastră pe parcursul
revizuirii noastre. In cazul in care exista întârzieri semnificative in livrarea informațiilor
cerute sau limitări impuse in legătura cu accesarea anumitor informații relevante pentru
misiunea noastră, vom discuta in cel mai scurt timp posibil despre efectele asupra misiunii (
in ceea ce privește tipul concluziei, data livrării raportului sau alte aspecte).

Onorarii

Onorariile noastre se bazează pe un numar de factori cum ar fi: ratele orare, numărul
de ore estimate pentru finalizarea misiunii, complexitatea si valoarea serviciilor noastre,
componenta echipei, etc. Ratele orare individuale variază in funcție de gradul de
responsabilitate implicat, si de experienta si aptitudinile necesare. Timpul este estimat in
functie de complexitatea activitatii societatii, de timpul estima pentru a pregati comunicări
sau rapoarte către managementul Societăţii etc.

Estimările cu privire la onorariu sunt bazate pe ipotezele urmatoare:


 SC Bursuci S.R.L are politici contabile adecvate si nu exista puncte slabe
semnificative in sistemele de control ale entitatii despre care noi sa nu fi fost
informati;
 toate tranzactiile sunt documentate in mod corespunzator iar inregistrarile sunt
pastrate sistematic si sunt usor accesibile;
 toate informatiile, raportarile, registrele si explicatiile care sunt necesare ne vor
fi furnizate in timp real si intr-un format adecvat.

Servicii aditionale

Aceasta scrisoare se refera strict la responsabilitatile noastre pentru misiunea de


revizuire a situaţiilor financiare ale SC Bursuci S.R.L.
Vom fi bucurosi să putem discuta, in cadrul unei intalniri, si despre celelalte tipuri de
activitati specializate pe care vi le putem oferi în limitele impuse de Codul etic elaborat de
IESBA, cu care ne conformăm. In situatia in care ne veti solicita furnizarea de servicii
adiționale o scrisoare de angajament specifica, separata de aceasta, va fi intocmita la
momentul respectiv.

Confidentialitate

Intelegem sa respectam confidențialitatea informațiilor dobândite pe parcursul


derulării serviciilor profesionale si nu vom folosi sau dezvălui nici o astfel de informatie fara
o autorizare corespunzatoare si specifica din partea dumneavoastră, cu exceptia situatiilor

4
in care exista un drept sau o obligatie legala, sau profesionala care impune dezvaluirea acelor
informatii.
Similar, informatiile furnizate de noi nu trebuie prezentate tertilor fara acordul
nostru prealabil.
Serviciile care fac obiectul prezentei scrisori de angajament se încadrează într-o
categorie reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi a finanțării actelor de terorism. În cazul în care, în decursul furnizării serviciilor,
partenerii sau personalul Prestatorului suspectează implicarea oricui în spălarea de bani sau
finanţarea terorismului, Prestatorul are obligaţia să raporteze aceste suspiciuni Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, fără a exista obligaţia de informare
prealabilă a Clientului conform prevederilor legale în vigoare. Spălarea de bani cuprinde o
gamă largă de acte şi fapte aşa cum sunt reglementate în legislaţia naţională. Obligaţia de a
raporta există indiferent dacă suspiciunile sunt asupra unor acte şi fapte ale unui client sau
ale unui terţ şi indiferent de locul de desfăşurare al acestora.

Acest acord de confidentialitate este valabil pentru o perioada de 2 ani de la data


transmiterii raportului nostru catre client.

Planificarea activitatilor

Activităţile noastre vor fi efectuate astfel încât sa respectam termenele solicitate,


urmând ca numărul efectiv de zile sa fie planificat in consecința. Raportul de revizuire va fi
predat la data stabilită de comun acord.
In vederea asigurării unui nivel corespunzător in realizarea obiectului prezentului
angajament, va rugam sa ne puneti la dispozitie spatii adecvate de lucru pe toata durata
efectionarii auditului si sa ne asigurati de deplina dvs. cooperare. Aceasta cooperare
presupune funizarea de catre salariatii entitatii si in special de catre conducerea entitatii
precum si de catre salariatii departamanetelor financiar contabil si juridic a oricaror
informatii relevante pentru misiunea noastra.

In cazul in care vom considera necesar, functie de complexitatea activitatii


desfasurata de entitate, vom implica si alti auditori si experti in unele aspecte ale auditului.

Raportarea

Forma şi conţinutul raportului nostru ar putea necesita modificări, în funcţie de


constatările identificate în urma revizuirii.
Toate rapoartele vor fi intocmite in limba romana.

5
Alte aspecte

Asteptam cu nerabdare o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra si ne bazăm pe


faptul că aceasta ne va pune la dispozitie orice inregistrari, documentatii si alte informatii
care ne vor fi necesare în efectuarea auditului.

Aceasta scrisoare va ramane valabila pentru anii urmatori, cu exceptia cazurilor cand
va fi incheiata, schimbata sau inlocuita.

Vă rugăm semnaţi şi returnaţi copia anexată a acestei scrisori, pentru a indica faptul
că aţi luat cunoştinţă de, şi sunteţi de acord cu, aranjamentele aferente revizuirii de către
noi a situaţiilor financiare, inclusiv responsabilităţile noastre legate de acestea.

Daca exista vreun aspect cu care nu sunteti de acord sau pe care doriti sa-l modificati,
va rog sa nu ezitati sa ne contactati si vom fi incantati sa discutam orice aspect.

Auditor - Partener
Nume firma
Data
Adresa

Luat cunoştinţă şi asumat în numele în numele SC Bursuci S.R.L

de către

Data

6
Informaţii disponibile

După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de conducerea SC Bursuci SRL, agreaţi cu
cei din conducere un program al desfăşurării misiunii şi al interviurilor pe care le veţi avea cu ei,
în principal.

Următoarele informaţii sunt disponibile:


1. Societatea Bursuci SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul şi achiziţia
de produse cosmetice pentru saloane de frumuseţe dar şi pentru clinici estetice, precum şi
importul de aparate care se folosesc în intervenţii chirurgicale estetie sau în aplicarea
produselor cosmetice. În plus, societatea dă gratuit clienţilor săi clinici estetice parte din
aparatele achiziţionate. Pentru aparatele respective nu pot fi folosite decȃt produsele
vȃndute de SC Bursuci SRL.
2. Societatea nu îşi doreşte să apeleze la un credit bancar dar intenţionează să deschidă anul
următor o clinică proprie. Investiţia estimată este de 6,000,000 de lei pe parcursul a 2 ani.
3. Creanţe imobilizate în sumă de 3,200,000 lei sunt împrumuturi acordate unei alte societăţi
SC Nevăstuica SRL, parte afiliată. SC Nevăstuica SRL a raportat pierderi fiscale în ultimii
5 ani şi are capitaluri negative. Cei din conducere au de ales între a vinde SC Nevăstuica
SRL unui acţionar din străinătate, caz în care îşi vor recupera circa 30% din valoarea
nominală, sau a converti împrumutul acordat în acţiuni asupra SC Nevăstuica SRL.
4. Cu SC Nevăstuica SRL s-a încheiat şi un contract de chirie a spaţiului folosit de aceasta
din urmă. Contractul prevede o chirie de 1,000 de lei pe lună. Pentru că SC Nevăstuica
SRL are probleme financiare, conducerea a ales să nu recunoască venitul din chirie în
contabilitatea SC Bursuci SRL. Contractul este activ pentru că la adresa respectivă SC
Nevăstuica SRL şi-a declarat sediul social.
5. Sumele din contul 508 reprezintă depozite bancare cu scadenţă de 2 ani. Suma în valută
depusă pe 1 ianuarie 2017 este de 1 milion de euro. La 31 decembrie 2017 cursul valutar
era de 4.5 lei / euro. Contractul de împrumut menţionează o dobȃndă de 3% pe an plătibilă
doar la scadenţă. Cei din conducere intenţionează să o înregistreze la scadenţă, cȃnd îşi
recuperează şi banii puşi în depozit.
6. Balanţele de verificare şi situaţiile financiare în format draft sunt date mai jos (în formă
sintetică).
7. Politica de depreciere a creanţelor e bazată pe numărul de zile de întȃrziere (societatea a
folosit un model statistic bazat pe ultimii 10 ani de activitate) şi e redată mai jos, împreună
cu structura creanţelor:

Ajustare prevăzută Creanţe în valoare brută


Nescadente 0 3,400,000
Întarziere sub 30 zile 0 2,162,091
Intre 31- 90 zile 10% 2,300,000
Intre 90 – 180 zile 20% 1,500,000
Intre 270– 330 zile 30% 270,986
Peste 331 zile 100% 90,000
TOTAL 9,723,077

7
CERINŢE
a. Pe baza fişei B 5 determinaţi pragul de semnificaţie şi eroarea trivială în etapa planificării.
b. Pe baza fişei B 9, completaţi informaţii despre activitatea clientului.
c. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat în procesul de revizuire. Detaliaţi, aplicaţi şi trageţi o
concluzie.
d. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?
e. Pregătiţi o listă cu întrebări pe care le-aţi pune celor din conducere.
f. Ce ajustări ale conturilor aţi propune celor din conducere?
g. Pregătiţi o scrisoare de reprezentare pe care să o trimiteţi celor din conducere în legătură
cu misiunea de revizuire.

8
Misiune de revizuire a situatiilor financiare
Nume client: SC Bursuci SRL Ref. secţiune dosar B 5
ANUL 2018
Intocmit de: Revizuit de :
Data intocmirii: Data reviziei

Determinarea pragului de semnificaţie

Anul curent - Efectiv - anul


Situaţii financiare
Draft anterior
lei lei
Active totale (înainte de scăderea datoriilor)
1.00%
2.00%
Cifra de afaceri
1.00%
2.00%
Profit înainte de impozitare
5.00%
10.00%

Prag de semnificaţie stabilit în etapa planificării


Justificare

Eroare trivială

Prag de semnificaţie stabilit la finalul misiunii1

1 În cazul misiunilor de revizuire pragul de semnificaţie trebuie revizuit la finalul misunii sau
oridecȃte ori este considerat necesar (spre exemplu cȃnd se identifică denaturări semnificative) şi
ajustat în consecinţă.

9
Misiune de Revizuire a situatiilor financiare
Nume client: SC Bursuci SRL Ref secţiune dosar B 9
ANUL 2018
Intocmit de: Revizuit de :
Data intocmirii: Data reviziei

Obiectul procedurii aplicate şi documentate:

Cunoaşterea clientului

Referiri la foi
de lucru și
comentarii
1. Sectorul de activitate şi alţi factori externi:
Sector de activitate
Obiect principal de activitate
Obiect secundar de activitate
Reglementari specifice
Alţi factori externi
2. Natura entităţii
Sucursale, puncte de lucru
Acţionariat
Guvernanţa corporativă
Tipurile de investiţii pe care entitatea le face şi planifică să le facă;
Părţi afiliate
Modul în care este structurată şi finanţată entitatea
Obiectivele şi strategiile entităţii;
3. Sistemele contabile şi înregistrările contabile ale entităţii;
Cadrul de raportare financiară aplicabil;
Sistemul de raportare financiară folosit
4. Selectarea şi aplicarea politicilor contabile de către entitate
Extrase relevante din manualul politicilor contabile pentru elementele
identificate ca fiind semnificative
5. Indicatori financiari cheie

10
6. Alte aspecte relevante. Detaliaţi

11
Chestionar ilustrativ pentru o misiune de revizuire – cel mai probabil întrebările vor fi sparte
în fişe din diferite secţiuni ale dosarului misiunii

Întrebaţi persoanele din conducere/guvernaţă şi documentaţi răspunsurile lor despre aspectele de


mai jos. Oriunde este posibil, coroboraţi răspunsurile cu alte probe, cum ar fi procedure analitice,
inspecţii etc.
(a) Modul în care conducerea efectuează estimările contabile semnificative prevăzute de
cadrul de raportare financiară aplicabil;
(b) Identificarea părţilor afiliate şi a tranzacţiilor cu părţile afiliate, inclusiv a contextului
acelor tranzacţii;
(c) Dacă există tranzacţii, evenimente sau chestiuni semnificative, neobişnuite sau
complexe care au afectat sau pot afecta situaţiile financiare ale entităţii, inclusiv:
(i) Modificările semnificative în activităţile de afaceri sau comerciale ale entităţii;
(ii) Modificările semnificative ale termenilor contractelor care afectează semnificativ
situaţiile financiare ale entităţii, inclusiv termenii din contractele sau convenţiile
financiare sau de îndatorare;
(iii) Înregistrările semnificative în registre sau alte ajustări ale situaţiilor financiare;
(iv) Tranzacţiile semnificative care au loc sau sunt recunoscute către finalul
perioadei de raportare;
(v) Situaţia oricăror denaturări necorectate identificate în cadrul misiunilor
anterioare; şi
(vi) Efectele sau implicaţiile posibile pentru entitate ale tranzacţiilor sau relaţiilor
cu părţile afiliate;
(d) Existenţa oricăror cazuri reale, suspectate sau presupuse:
(i) De fraudă sau acţiuni ilegale care afectează entitatea; şi
(ii) De neconformitate cu prevederile legale şi de reglementare care sunt în general
recunoscute a avea un efect direct asupra determinării valorilor semnificative şi
a prezentărilor din situaţiile financiare, precum legile şi reglementările fiscale
şi din domeniul pensiilor;
(e) Măsura în care conducerea a identificat şi abordat evenimente care au loc între data
situaţiilor financiare şi data raportului practicianului, care să necesite ajustarea sau
prezentarea în situaţiile financiare;
(f) Baza pentru evaluarea conducerii cu privire la capacitatea entităţii de a îşi continua
activitatea;
(g) Angajamentele, obligaţiile contractuale sau contingenţele semnificative care au
afectat sau pot afecta situaţiile financiare ale entităţii, inclusiv prezentările; şi
(h) Tranzacţiile ne-monetare semnificative sau tranzacţiile fără contraprestaţie din
perioada de raportare financiară respectivă.

Posibile părţi afiliate

a) Cereţi o listă cu părţile afiliate


b) Cereţi o listă cu tranzacţiile cu părţi afiliate

12
c) Dacă identificaţi tranzacţii semnificative în afara desfăşurării normale a activităţii (cum ar
fi ca rezultat al aplicării procedurilor analitice, ca urmare a unor informaţii pe care le aveţi
din misiunile anterioare desfăşurate la client etc) intervievaţi conducerea cu privire la:
 Natura acelor tranzacţii;
 Măsura în care părţile afiliate ar putea fi implicate; şi
 Motivaţia de afaceri (sau lipsa acesteia) aferentă acelor tranzacţii.

În legătură cu premiza continuităţii activităţii:

a) Intervievaţi conducerea cu privire la eventualele există evenimente sau condiţii care par să
pună la îndoială capacitatea entităţii de a îşi continua activitatea;
b) Calculaţi principalii indicatori economico-financiari pentru a identifica eventualele
dificultăţi financiare sau de altă natură care pot afecta continuitatea activităţii. Cu cȃt
semnalele privind aceste dificultăţi sunt mai serioase, cu atȃt mai multe probe trebuie
obţinute pentru a accepta folosirea de către entitate a acestui principiu.
c) Intervievaţi conducerea cu privire la planurile de acţiuni viitoare care afectează capacitatea
entităţii de a îşi continua activitatea şi cu privire la fezabilitatea acelor planuri şi, de
asemenea, dacă ea crede că rezultatele acelor planuri vor îmbunătăţi situaţia referitoare la
capacitatea entităţii de a îşi continua activitatea;
d) Evaluaţi rezultatele acelor intervievări şi decideţi dacă răspunsurile conducerii furnizează
suficiente dovezi pentru a:
(i) Continua să prezinte situaţiile financiare pe baza principiului de continuitate a
activităţii; sau
(ii) Concluziona dacă situaţiile financiare, întocmite pe baza principiului
continuităţii, sunt denaturate semnificativ sau induc altcumva în eroare referitor
la capacitatea entităţii de a îşi continua activitatea;
e) Evaluaţi răspunsurile conducerii din perspectiva tuturor informaţiilor relevante de care aţi
luat cunoştinţă ca urmare a revizuirii.

13
Scrisoare de reprezentare în legătură cu revizuirea situaţiilor financiare

Stimata doamnă/domn Practician,

Am întocmit această scrisoare de reprezentare în legătură cu revizuirea


situaţiilor financiare ale SC Bursuci SRL, care cuprind bilanţul la data de 31
decembrie 2017, contul de profit şi pierdere aferent exerciţiului încheiat la data
respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi note explicative.
Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea corectă a situaţiilor
financiare ale SC Bursuci SRL în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate. De asemenea, ne asumăm responsabilitatea pentru implementarea şi
funcţionarea sistemelor contabile şi de control intern, proiectate pentru a preveni şi
detecta fraudele şi erorile.
Pe baza informaţiilor pe care le deţinem, confirmăm următoarele:
1 Situaţiile financiare la care se face referire mai sus nu conţin erori sau
omisiuni semnificative. Situaţiile financiare, inclusiv notele aferente, cuprind toate
informaţiile necesare pentru o prezentare corectă a poziţiei financiare, rezultatelor
operaţiunilor şi fluxurilor de numerar ale Societăţii în conformitate cu Ordinul
1802/2014.
2 Efectele erorilor necorectate din situaţiile financiare prezentate pe scurt
în Anexa 1 sunt nesemnificative, atât individual cât şi per total, pentru situaţiile
financiare considerate ca întreg.
3. Nu există deficienţe semnificative, inclusiv puncte slabe, ale modului de
proiectare sau funcţionare a sistemului de control intern care să afecteze negativ
capacitatea Societăţii de a înregistra, procesa, rezuma şi raporta datele financiare
sau de a preveni şi detecta fraudele.
4. V-am prezentat rezultatele evaluării de noi a riscului ca prezentarea
situaţiilor financiare să conţină erori semnificative ca urmare a fraudelor. Declarăm
că v-am dat toate informaţiile, corecte şi complete privind faptele semnificative
referitoare la orice fraude sau fraude suspectate cunoscute conducerii, care este
posibil să fi entitatea. Nu avem cunoştinţă de existenţa unor fraude reale sau
potenţiale;
(Prin termenul „fraudă" înţelegem toate acele aspecte descrise de Standardul
Internaţional de Audit nr. 240 ca fiind acţiunea cu caracter intenţionat întreprinsă
de una sau mai multe persoane, care implică utilizarea înşelăciunii în scopul obţinerii

14
unui avantaj injust sau ilegal şi este de două tipuri: delapidarea activelor şi
raportarea financiară frauduloasă. Delapidarea activelor poate fi realizată printr-o
varietate de modalităţi, incluzând furtul încasărilor Societăţii, furt de active fizice
sau necorporale sau determinarea unei entităţi să efectueze o plată pentru bunuri şi
servicii nerecepţionate sau supraevaluate; însoţită sau nu de înregistrări sau
documente false ori care induc în eroare, cu scopul de a tăinui lipsa activelor.
Raportarea financiară frauduloasă presupune denaturări sau omisiuni intenţionate ale
valorilor sau prezentărilor de informaţii în situaţiile financiare, în scopul inducerii în
eroare a utilizatorilor şi poate implica fapte de înşelăciune, cum ar fi manipularea,
falsificarea sau modificarea înregistrărilor contabile sau a documentelor
justificatoare pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare; interpretarea
eronată sau omiterea intenţionată a evenimentelor, tranzacţiilor sau altor informaţii
semnificative în situaţiile financiare sau aplicarea greşită în mod intenţionat a
politicilor contabile aferente evaluării, recunoaşterii, clasificării, prezentării sau
descrierii de informaţii).
5. V-am dat toate informaţiile, corecte şi complete privind angajamentele,
obligaţiile contractuale sau contingenţele semnificative care au afectat sau pot
afecta situaţiile financiare ale entităţii, inclusiv prezentările aferente. Cu excepţia
aspectelor menţionate în situaţiile financiare, nu există obligaţii care să nu fi fost
recunoscute sau prezentate în situaţiile financiare.
6. Toate evenimentele care au loc ulterior datei situaţiilor financiare şi pentru
care cadrul de raportare financiară aplicabil prevede ajustare sau prezentare, au
fost ajustate sau prezentate Cu excepţia celor prezentate în nota privind
evenimentele ulterioare la situaţiile financiare nu au existat alte evenimente între
data bilanţului contabil şi data acestei scrisori care să necesite ajustări sau
prezentarea în situaţiile financiare. Înregistrările contabile ale Societăţii pentru
perioadele ulterioare exerciţiului financiar încheiat şi până la data acestei scrisori
nu includ înregistrări semnificative de care nu aveţi cunoştinţă, referitoare la
tranzacţii care ar fi trebuit incluse în situaţiile financiare pentru perioadele
anterioare.
7. Societatea nu are planuri sau intenţii care să afecteze semnificativ valoarea
contabilă sau clasificarea activelor şi datoriilor.
8. Nu exista părţi afiliate2 sau legate Societăţii, cu excepţia celor declarate
auditorilor pe parcursul misiunii si anexate prezentei. Declarăm că v-am dat toate
informaţiile, corecte şi complete privind identitatea părţilor afiliate ale entităţii şi
toate relaţiile şi tranzacţiile cu părţile afiliate, cu care suntem la curent;

2 Recomandabil este pentru practician să include o definiţie a părţii afiliate, conform cadrului de raportare relevant.
15
9. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele constitutive
şi cu deciziile relevante ale organelor care o guvernează. Societatea deţine toate
licenţele şi permisele necesare pentru desfăşurarea activităţilor sale şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu acestea. Declarăm că v-am dat toate
informaţiile, corecte şi complete privind cazurile curente sau posibile de
neconformitate cu legile şi reglementările, ale căror efecte afectează situaţiile
financiare ale entităţii.Nu avem cunoştinţă despre neconformităţi semnificative cu
legile şi reglementările;
10. V-am dat toate informaţiile relevante pentru utilizarea ipotezei
continuităţii activităţii în situaţiile financiare. Situaţiile financiare prezintă toate
aspectele despre care avem cunoştinţă şi considerăm că sunt relevante privind
capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea, inclusiv toate condiţiile şi
evenimentele semnificative, factorii de diminuare a riscurilor, precum şi planurile
Societăţii. De asemenea, Societatea are intenţia şi capacitatea de a lua măsurile
necesare pentru a-şi continua activitatea. V-am furnizat toate informaţiile relevante
referitoare la capacitatea Societatii de a-şi continua activitatea care ar putea
afecta situaţiile financiare, inclusiv recuperabilitatea sau clasificarea activelor şi
datoriilor înregistrate. În consecinţă, situaţiile financiare ale Societăţii au fost
întocmite adecvat pe baza principiului continuităţii activităţii;
11. V-am dat toate informaţiile relevante privind tranzacţiile ne-monetare
semnificative sau tranzacţiile fără contraprestaţie ale entităţii din perioada de
raportare financiară;
12. In plus dorim sa adaugam urmatoarele:

Luat cunoştinţă şi asumat în numele în numele SC Bursuci S.R.L de către

Data

16
Balanţa de verificare a anului 2017

Sold Initial Sold Initial Rulaj total Sold Final


Sintetic Denumire cont Debit Credit Rulaj total Debit Credit Sold Final Debit Credit
101 Capital social 0 30,556 0 0 0 30,556
105 Rezerve din reevaluare 0 20,409 0 0 0 20,409
106 Rezerve 0 2,805,183 2,759,719 0 0 45,464
117 Rezultatul reportat 0 6,623,872 4,579,853 7,339,572 0 9,383,591
121 Profit sau pierdere 0 4,579,853 24,893,224 25,353,378 0 5,040,007
Alte împrumuturi și datorii
167 asimilate 0 129,775 70,943 3,348 0 62,179
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
comerciale, drepturi și active
205 similare 175,380 0 13,025 27,788 160,617 0
208 Alte imobilizări necorporale 12,367 0 0 0 12,367 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 46,811 0 0 0 46,811 0
212 Construcții 425,815 0 0 0 425,815 0
Echipamente tehnologice (mașini,
2131 utilaje și instalații de lucru) 10,361,358 0 1,916,217 289,920 11,987,655 0
Aparate și instalații de măsurare,
2132 control și reglare 287,945 0 53,817 7,274 334,487 0
2133 Mijloace de transport 1,564,628 0 2,750 40,779 1,526,598 0
Mobilier, aparatură birotică,
214 echipamente de protecție a 587,112 0 11,621 0 598,732 0
Acțiuni deținute la entități controlate
263 în comun 3,056 0 0 0 3,056 0
267 Creanțe imobilizate 3,442,360 0 885,579 841,189 3,486,751 0
Amortizarea concesiunilor,
brevetelor, licențelor, mărcilor
comerciale, drepturilor și activelor
2805 similare 0 116,098 27,788 43,414 0 131,724
Amortizarea altor imobilizări
2808 necorporale 0 10,234 0 2,133 0 12,367
2812 Amortizarea construcțiilor 0 10,074 0 10,450 0 20,524
Amortizarea instalațiilor și
2813 mijloacelor de transport 0 9,381,833 335,223 1,363,229 0 10,409,840
Amortizarea altor imobilizări
2814 corporale 0 553,640 0 16,880 0 570,520
Ajustări pentru pierderea de valoare
296 a imobilizărilor financiare 0 887,886 0 664,982 0 1,552,868

17
302 Materiale consumabile 1,568 0 77,265 77,265 1,568 0
Materiale de natura obiectelor de
303 inventar 0 0 49,857 49,857 0 0
371 Mărfuri 2,061,815 0 11,027,525 11,510,038 1,579,302 0
401 Furnizori 0 6,177,552 13,574,508 13,333,788 0 5,936,832
404 Furnizori de imobilizări 0 74,745 190,141 118,360 0 2,964
408 Furnizori - facturi nesosite 0 56,155 0 -24,521 0 31,634
409 Furnizori - debitori 2,097 0 75,706 77,803 0 0
411 Clienți 8,858,523 0 30,690,551 29,825,997 9,723,077 0
419 Clienți - creditori 0 20,625 40 -15,226 0 5,359
421 Personal - salarii datorate 0 138,620 3,351,552 3,339,981 0 127,049
Personal - ajutoare materiale
423 datorate 0 400 42,681 43,077 0 796
425 Avansuri acordate personalului 0 0 1,208,735 1,208,735 0 0
426 Drepturi de personal neridicate 0 0 153 153 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 856 10,959 10,959 0 856
Alte datorii și creanțe în legătură cu
428 personalul 0 4,905 9,687 10,615 0 5,833
Contribuția unității la asigurările
4311 sociale 0 45,480 494,451 495,191 0 46,220
Contribuția personalului la
4312 asigurările sociale 0 20,918 248,667 249,787 0 22,039
Contribuția angajatorului pentru
4313 asigurările sociale de sănătate 0 14,943 174,246 174,494 0 15,191
Contribuția angajaților pentru
4314 asigurările sociale de sănătate 0 15,803 184,056 184,308 0 16,056
4315 Contribuția de asigurări sociale 0 564 6,567 6,577 0 574
Contribuția de asigurări sociale de
4316 sănătate 8,733 0 47,997 49,721 7,009 0

Contribuția unității la fondul de


4371 șomaj 0 1,426 16,643 16,667 0 1,450

Contribuția personalului la fondul


4372 de șomaj 0 1,428 16,647 16,671 0 1,451
Contribuția unităţii la fondul de
4373 garantare 0 719 8,378 8,389 0 730
4411 Impozitul pe profit 0 501,052 1,273,623 1,272,619 0 500,048
4423 TVA de plată 0 493,573 5,035,756 5,084,732 0 542,548
4426 TVA deductibilă 0 0 2,938,154 2,938,154 0 0

18
4427 TVA colectată 0 0 8,003,931 8,003,931 0 0
4428 TVA neexigibilă 10,769 0 28,265 33,988 5,046 0
Impozitul pe venituri de natura
444 salariilor 0 41,003 473,956 474,001 0 41,048
Alte impozite, taxe și vărsăminte
446 asimilate 0 100 588,839 792,763 0 204,024
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte
447 asimilate 0 0 4,132 4,132 0 0
Sume datorate
455 acționarilor/asociaților 0 0 0 1,071,128 0 1,071,128
457 Dividende de plată 0 0 3,847,076 3,847,076 0 0
461 Debitori diverși 428,036 0 17,295 21,946 423,384 0
462 Creditori diverși 0 4,570 0 0 0 4,570
471 Cheltuieli înregistrate în avans 32,218 0 86,996 92,390 26,824 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 0 0 19,537 0 19,537
Decontări din operațiuni în curs de
473 clarificare 0 0 186,527 186,527 0 0
Ajustări pentru deprecierea
491 creanțelor - clienți 0 727,881 22,348 1,045,444 0 1,750,977
Ajustări pentru deprecierea
496 creanțelor - debitori diverși 0 122,222 0 79,775 0 201,997
Alte investiții pe termen scurt și
508 creanțe asimilate 4,117,275 0 46,083,103 45,260,911 4,939,468 0
5121 Conturi la bănci în lei 1,269,152 0 86,491,403 84,873,349 2,887,206 0
5124 Conturi la bănci în valută 215,792 0 28,607,588 28,798,434 24,945 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 1,724,849 1,724,849 0 0
5187 Dobânzi de încasat 293 0 491 293 491 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 302,788 11,077,780 11,145,906 0 370,914
5311 Casa în lei 4,087 0 231,598 235,030 655 0
5314 Casa în valută 21 0 58,794 58,803 12 0
532 Alte valori 531 0 53,316 53,848 0 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 205,178 205,178 0 0
581 Viramente interne 0 0 29,775,143 29,775,143 0 0
Cheltuieli cu materialele
602 consumabile 0 0 291,446 291,446 0 0
Cheltuieli privind materialele de
603 natura obiectelor de inventar 0 0 49,857 49,857 0 0
Cheltuieli privind materialele
604 nestocate 0 0 56,092 56,092 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 37,303 37,303 0 0

19
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 9,462,388 9,462,388 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -45,587 -45,587 0 0
Cheltuieli cu întreținerea și
611 reparațiile 0 0 105,565 105,565 0 0
Cheltuieli cu redevențele, locațiile
612 de gestiune și chiriile 0 0 293,079 293,079 0 0
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 63,874 63,874 0 0
Cheltuieli de protocol, reclamă și
623 publicitate 0 0 120,320 120,320 0 0
Cheltuieli cu transportul de bunuri și
624 personal 0 0 79,244 79,244 0 0
Cheltuieli cu deplasări, detașări și
625 transferări 0 0 127,225 127,225 0 0
Cheltuieli poștale și taxe de
626 telecomunicații 0 0 58,398 58,398 0 0
Cheltuieli cu serviciile bancare și
627 asimilate 0 0 68,270 68,270 0 0
Alte cheltuieli cu serviciile
628 executate de terți 0 0 268,084 268,084 0 0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
635 vărsăminte asimilate 0 0 29,234 29,234 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 3,339,824 3,339,824 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și
642 tichetele acordate salariaților 0 0 53,802 53,802 0 0
Cheltuieli privind asigurările și
645 protecția socială 0 0 734,850 734,850 0 0
Pierderi din creanțe și debitori
654 diverși 0 0 16,178 16,178 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 216,902 216,902 0 0
Cheltuieli din diferențe de curs
665 valutar 0 0 381,118 381,118 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 6,981 6,981 0 0
Cheltuieli de exploatare privind
amortizările, provizioanele și
681 ajustările pentru depreciere 0 0 2,561,324 2,561,324 0 0
Cheltuieli financiare privind
amortizările, provizioanele și
686 ajustările pentru pierdere de valoare 0 0 664,982 664,982 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 1,272,619 1,272,619 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 293,524 293,524 0 0
Venituri din redevențe, locații de
706 gestiune și chirii 0 0 81,702 81,702 0 0

20
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 24,381,159 24,381,159 0 0
758 Alte venituri din exploatare 0 0 44,163 44,163 0 0
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0 354,117 354,117 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 176,365 176,365 0 0
Venituri din provizioane și ajustări
pentru depreciere privind activitatea
781 de exploatare 0 0 22,348 22,348 0 0
TOTAL 33,917,739 33,917,739 369,539,659 369,539,659 38,201,875 38,201,875

21
Balanţa de verificare a anului 2016

Sintetic Denumire cont Sold Initial Debit Sold Initial Credit Rulaj total Debit Rulaj total Credit Sold Final Debit Sold Final Credit
101 Capital social 0 30,556 0 0 0 30,556
105 Rezerve din reevaluare 0 20,409 0 0 0 20,409
106 Rezerve 0 2,805,183 0 0 0 2,805,183
117 Rezultatul reportat 0 9,426,253 5,320,998 2,518,617 0 6,623,872
121 Profit sau pierdere 0 2,518,617 20,586,386 22,668,406 0 4,600,637
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 86,027 90,763 134,510 0 129,775
Concesiuni, brevete, licențe, mărci 140,763 0 62,954 28,337 175,380 0
205 comerciale, drepturi și active similare
208 Alte imobilizări necorporale 12,167 0 8,529 8,330 12,367 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 46,811 0 0 0 46,811 0
212 Construcții 531,986 0 3,856 110,026 425,815 0
Echipamente tehnologice (mașini, 9,213,024 0 1,222,421 74,088 10,361,358 0
2131 utilaje și instalații de lucru)
Aparate și instalații de măsurare, 249,018 0 38,927 0 287,945 0
2132 control și reglare
2133 Mijloace de transport 1,460,842 0 163,564 59,778 1,564,628 0
Mobilier, aparatură birotică, 588,953 0 16,822 18,663 587,112 0
214 echipamente de protecție a
Acțiuni deținute la entități controlate în 3,056 0 0 0 3,056 0
263 comun
267 Creanțe imobilizate 3,075,825 0 905,015 538,479 3,442,360 0
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 0 112,976 28,337 31,459 0 116,098
licențelor, mărcilor comerciale,
2805 drepturilor și activelor similare
Amortizarea altor imobilizări 0 6,243 8,329 12,321 0 10,234
2808 necorporale
2812 Amortizarea construcțiilor 0 103,688 110,026 16,413 0 10,074
Amortizarea instalațiilor și mijloacelor 0 8,034,145 133,866 1,481,555 0 9,381,833
2813 de transport
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0 531,433 18,663 40,871 0 553,640
Ajustări pentru pierderea de valoare a 0 305,556 0 582,331 0 887,886
296 imobilizărilor financiare
302 Materiale consumabile 1,085 0 92,682 92,199 1,567 0
Materiale de natura obiectelor de 0 0 62,738 62,738 0 0
303 inventar
371 Mărfuri 1,282,137 0 10,112,718 9,333,040 2,061,815 0

22
401 Furnizori 0 4,496,283 10,653,289 12,334,558 0 6,177,552
404 Furnizori de imobilizări 0 40,246 245,989 280,487 0 74,745
408 Furnizori - facturi nesosite 0 68,309 0 -42,835 0 25,473
409 Furnizori - debitori 1,100 0 161,543 160,545 2,097 0
411 Clienți 8,406,080 0 26,482,776 26,030,334 8,858,523 0
419 Clienți - creditori 0 1,382 306 19,549 0 20,625
421 Personal - salarii datorate 0 100,528 2,932,472 2,970,563 0 138,620
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 0 35,072 35,473 0 400
425 Avansuri acordate personalului 0 0 761,081 761,081 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 1,100 10,878 10,633 0 856
Alte datorii și creanțe în legătură cu 0 8,199 10,021 6,728 0 4,905
428 personalul
4311 Contribuția unității la asigurările sociale 0 49,713 573,155 568,922 0 45,480
Contribuția personalului la asigurările 0 19,965 243,703 244,656 0 20,918
4312 sociale
Contribuția angajatorului pentru 0 12,428 153,294 155,808 0 14,943
4313 asigurările sociale de sănătate
Contribuția angajaților pentru 0 13,144 161,542 164,201 0 15,803
4314 asigurările sociale de sănătate
4315 Contribuția de asigurări sociale 0 469 5,772 5,867 0 564
Contribuția de asigurări sociale de 0 2,031 35,247 24,483 8,733 0
4316 sănătate
4371 Contribuția unității la fondul de șomaj 0 1,186 14,633 14,873 0 1,426
Contribuția personalului la fondul de 0 1,189 14,636 14,874 0 1,428
4372 șomaj
4373 Contribuția SC la fondul de garantare 0 598 7,371 7,492 0 719
4411 Impozitul pe profit 0 229,792 799,213 1,074,431 0 505,011
4423 TVA de plată 0 328,445 4,253,196 4,418,323 0 493,573
4426 TVA deductibilă 0 0 2,781,659 2,781,659 0 0
4427 TVA colectată 0 0 7,182,284 7,182,284 0 0
4428 TVA neexigibilă 13,656 0 30,742 39,568 4,831 0
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 33,376 413,213 420,840 0 41,003
Alte impozite, taxe și vărsăminte 0 982 910,447 909,565 0 100
446 asimilate
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte 0 5,589 7,996 2,408 0 0
447 asimilate
457 Dividende de plată 0 0 4,469,639 4,469,639 0 0
461 Debitori diverși 428,818 0 32,828 33,610 428,036 0

23
462 Creditori diverși 0 7,872 -12 -3,314 0 4,570
471 Cheltuieli înregistrate în avans 49,479 0 144,816 162,077 32,218 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 11,404 248 -11,155 0 0
Decontări din operațiuni în curs de 0 0 39,486 39,486 0 0
473 clarificare
475 Subvenții pentru investiții 0 2,092 2,092 0 0 0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - 0 185,280 42,970 585,571 0 727,881
491 clienți
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - 0 122,222 0 0 0 122,222
496 debitori diverși
Alte investiții pe termen scurt și creanțe 3,613,076 0 64,887,161 64,382,962 4,117,275 0
508 asimilate
5121 Conturi la bănci în lei 531,518 0 97,759,902 97,022,268 1,269,152 0
5124 Conturi la bănci în valută 70,509 0 27,979,143 27,833,860 215,792 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 2,192,911 2,192,911 0 0
5187 Dobânzi de încasat 2,872 0 293 2,872 293 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 0 9,165,970 9,468,758 0 302,788
5311 Casa în lei 1,831 0 223,113 220,857 4,087 0
5314 Casa în valută 39 0 91,585 91,603 21 0
532 Alte valori 263 0 51,888 51,619 531 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 276,495 276,495 0 0
581 Viramente interne 0 0 27,737,752 27,737,752 0 0
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0 331,813 331,813 0 0
Cheltuieli privind materialele de natura 0 0 62,396 62,396 0 0
603 obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0 67,591 67,591 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 48,286 48,286 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 8,022,090 8,022,090 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -3,179 -3,179 0 0
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0 137,336 137,336 0 0
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de 0 0 383,352 383,352 0 0
612 gestiune și chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 76,533 76,533 0 0
Cheltuieli privind comisioanele și 0 0 122 122 0 0
622 onorariile
Cheltuieli de protocol, reclamă și 0 0 108,160 108,160 0 0
623 publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri și 0 0 82,756 82,756 0 0
624 personal

24
Cheltuieli cu deplasări, detașări și 0 0 162,383 162,383 0 0
625 transferări
Cheltuieli poștale și taxe de 0 0 57,625 57,625 0 0
626 telecomunicații
Cheltuieli cu serviciile bancare și 0 0 73,560 73,560 0 0
627 asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de 0 0 292,194 292,194 0 0
628 terți
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 0 0 35,343 35,343 0 0
635 vărsăminte asimilate
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 2,970,563 2,970,563 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și 0 0 51,614 51,614 0 0
642 tichetele acordate salariaților
645 Cheltuieli pv asig. și protecția socială 0 0 788,842 788,842 0 0
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 0 0 21,026 21,026 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 145,503 145,503 0 0
663 Pierderi din creanțe legate de participații 0 0 3,125 3,125 0 0
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0 311,797 311,797 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 11,988 11,988 0 0
Cheltuieli de exploatare privind 0 0 2,168,190 2,168,190 0 0
amortizările, provizioanele și ajustările
681 pentru depreciere
Cheltuieli financiare privind 0 0 582,331 582,331 0 0
amortizările, provizioanele și ajustările
686 pentru pierdere de valoare
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 1,074,431 1,074,431 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 238,542 238,542 0 0
Venituri din redevențe, locații de 0 0 76,951 76,951 0 0
706 gestiune și chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 21,010,759 21,010,759 0 0
709 Reduceri comerciale acordate 0 0 -6,143 -6,143 0 0
758 Alte venituri din exploatare 0 0 861,230 861,230 0 0
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0 127,596 127,596 0 0
768 Alte venituri financiare 0 0 276,972 276,972 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 35,675 35,675 0 0
Venituri din provizioane și ajustări 0 0 46,825 46,825 0 0
pentru depreciere privind activitatea de
781 exploatare
TOTAL 29,724,907 29,724,907 373,703,578 373,703,578 33,911,801 33,911,801

25
Contul de profit şi pierdere în format draft

31.12.2016 31.12.2017
1 Cifra de afaceri neta 01 21,320,109 24,756,385
Productia vanduta 02 315,493 375,226
Venituri din vanzarea marfurilor 03 21,010,759 24,381,159
Reduceri comerciale acordate 04 -6,143 0
Venituri din dobanzi…. (ct.766*) 05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete 06
2 Venituri aferente cost prod in curs executie
Sold C 07
Sold D 08
3 Venituri din productia de imob.necorp si corp 09
4. Venituri din reeval. imob. corp 10
5. Venituri din prod.de investitii imobiliare 11
6. Venituri din subventii de exploat. 12
7. Alte venituri din exploatare 13 861,230 44,163
- din care , venit din fond comercial negativ 14
- din care , venit din subventii pt investitii 15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 22,181,338 24,800,548
8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile 17 96,261 291,446
Alte cheltuieli materiale 18 129,986 105,948
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si cu apa) (ct.
605) 19 48,286 37,303
c) Cheltuieli privind mărfurile 20 8,022,090 9,462,388
Reduceri comerciale primite 21 3,179 45,587
9. Cheltuieli cu personalul 22 3,811,019 4,128,475
a) salarii si indemnizatii 23 3,022,177 3,393,625
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 24 788,842 734,850
10.Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale 25 1,578,764 1,436,105
a.1) Cheltuieli 26 1,582,620 1,436,105
a.2) Venituri 27 3,856 0
b) Ajustarea valorii activelor circulante 28 563,627 1,119,049
b.1) Cheltuieli 29 606,596 1,141,397
b.2) Venituri 30 42,970 22,348
11.Alte cheltuieli de exploatare 31 1,815,162 1,430,197
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 32 1,634,316 1,184,060
11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate.. 33 35,343 29,234
11.3. Cheltuieli cu prot.mediu inconj. 34
11.4. Cheltuieli din reeval.imob.corporale 35
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte ev.similare 36
11.6. Alte cheltuieli 37 145,503 216,902
Chelt cu dobanzile… (ct.666*) 38
Ajustări privind provizioanele 39
Cheltuieli 40
Venituri 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 42 16,062,015 17,965,323
26
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit 43 6,119,323 6,835,224
- Pierdere 44

12 Venituri din interese de participare 45


- din care, de la entitati afiliate 46
13 Venituri din dobanzi 47 163,271 176,365
-din care, de la entitati afiliate 48 127,596 127,976
14 Venituri din subventii de exploatare 49
15.Alte venituri financiare (ct.
762+764+765+767+768+7615) 50 276,972 354,117
.-din care, venituri din alte imob.financiare ( 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 52 440,243 530,482
16. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a
investiţiilor financiare deţinute ca active circulante 53
Cheltuieli 54 582,331 664,982
Venituri 55 0 0
17 Cheltuieli privind dobanzile 56 11,988 6,981
-din care, de la entitati afiliate 57 0 0
Alte cheltuieli financiare 58 314,922 381,118
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 59 909,240 1,053,081
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit 60
- Pierdere 61 468,998 522,598
VENITURI TOTALE 62 22,621,581 25,331,030
CHELTUIELI TOTALE 63 16,971,256 19,018,404
18. REZULTATUL BRUT: 0 0
- Profit 64 5,650,325 6,312,626
- Pierdere 65 0 0
0 0
19. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 66 1,070,472 1,272,619
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele
de mai sus 67 0 0
0 0
21. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
FINANCIAR:
- Profit 68 4,579,853 5,040,007
- Pierdere 69 0 0

27
31.12.2016 31.12.2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire 01
2.Cheltuieli de dezvoltare 02
3.Concesiune,brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si
alte imobilizari necorporale 03 61,415 28,893
4. Fondul comercial 04
5.Active necorporale de expl… 05
6.Avansuri 06

TOTAL: 07 61,415 28,893

II. IMOBILIZARI CORPORALE


1.Terenuri si constructii 08 462,552 452,102
2.Instalatii tehnice si masini 09 2,832,097 3,438,901
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 10 33,471 28,212
4.Investitii imobiliare 11
5.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie 12
6.Investitii imobiliare in curs de executie 13
7.Active necorporale de expl… 14
8.Active biologice productive 15
9. Avansuri 16
TOTAL 17 3,328,120 3,919,214
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitati afiliate 18
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 19 2,071,735 1,552,868
3.Actiuni detinute… 20 3,056 3,056
4.Imprumuturi acordate entitatilor …. 21
5.Titluri detinute ca imobilizari 22
6.Alte imprumuturi 23
Total: 24 2,074,791 1,555,923
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 25 5,464,326 5,504,031
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1.Materii prime si consumabile 26 1,568 1,568
2.Productia in curs de executie 27
3.Produse finite si marfuri 28 2,061,815 1,579,302
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri 29
TOTAL 30 2,063,382 1,580,869
II. CREANTE
1.Creante comerciale 31 6,135,706 6,795,823
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate 32 2,761,545 1,759,289
3.Sume de incasat de la entitati… 33
4.Alte creante 34 43,835 31,935
5.Capitalul subscris si nevarsat 35
TOTAL (rd. 31 la 34) 36 8,941,086 8,587,047

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


1.Actiuni detinute la entitatile afiliate 37
28
2.Alte investitii pe termen scurt 38
TOTAL 39
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 40 5,606,859 7,852,286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 41 16,611,327 18,020,203
0 0
C. CHELTUIELI IN AVANS 42 32,218 26,824
Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1an 43 32,218 26,824
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an 44
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
UN AN
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 45
2.Sume datorate institutiilor de credit 46 302,788 370,914
3.Avansuri incasate in contul comenzilor 47 20,625 5,359
4.Datorii comerciale 48 5,596,690 5,448,138
5.Efecte de comert de platit 49
6.Sume datorate entitatilor din grup 50
7.Sume datorate entitatilor… 51
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari
sociale 52 1,355,995 2,651,062
Total 53 7,276,097 8,475,474

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE


NETE 54 9,367,447 9,552,015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 55 14,831,773 15,056,046
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 56
2.Sume datorate institutiilor de credit 57
3.Avansuri incasate in contul comenzilor 58
4.Datorii comerciale 59 711,762 523,292
5.Efecte de comert de platit 60
6.Sume datorate entitatilor din grup 61
7.Sume datorate entitatilor… 62
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile
sociale 63 60,139 12,729
TOTAL 64 771,901 536,021
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1.Provizioane pentru beneficii.. 65
2.Provizioane pt impozite 66
3. Alte provizioane 67
TOTAL PROVIZIOANE 68
I. VENITURI IN AVANS
1. Subventii pentru investitii 69
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 70
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 71
2. Venituri inregistrate in avans - total, din care 72 19,537
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 73 19,537
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 74
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la
clienti 75

29
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 76
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 77
Fond comercial negativ 78
Total 79 19,537
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care
1. Capital subscris varsat 80 30,556 30,556
2.Capital subscris nevarsat 81
3.Patrimoniul regiei 82
4.Patrimoniul instit.cercet-dezv 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii 84
TOTAL 85 30,556 30,556
II.Prime de capital 86
III.Rezerve din reevaluare 87 20,409 20,409
IV.Rezerve
1.Rezerve legale 88 6,111 6,111
2.Rezerve statutare sau contractuale 89
4.Alte rezerve 90 39,352 39,352
TOTAL 91 45,463 45,463
Actiuni proprii 92
Castiguri legate de instr.de cap.proprii 93
Pierderi legate de instr. de cap. proprii 94
V.Rezultatul reportat Sold C 95 9,383,591 9,383,591
Sold D 96
Vi.Rezultatul exercitiului financiar Sold C 97 4,579,853 5,040,007
Sold D 98
Repartizarea profitului 99
Total capitaluri proprii 100 14,059,871 14,520,026
Patrimoniul public 101
Patrimoniul privat 102
Total capitaluri 103 14,059,871 14,520,026

30
CERINŢE

Întocmiţi rapoartele de revizuire în următoarele ipoteze pentru SC Bursuci SRL:

1. Toate ajustările propuse conducerii au fost făcute şi nu aveţi niciun motiv să credeţi că situaţiile
financiare nu ar da o imagine fidelă poziţiei financiare şi performanţei financiare.

2. Societatea ajustează situaţiile financiare pentru toate elementele propuse de dvoastră, cu


excepţia creanţelor. Conducerea consideră că mai bine să evalueze creanţele cu prudenţă, în ciuda
probabilităţii lor mari de încasare şi a faptului că nimic semnificativ nu s-a întȃmplat să necesite o
ajustare a estimării.

3. Societatea ajustează situaţiile financiare pentru toate elementele propuse de dvoastră. În urma
intervievierii conducerii aflaţi că nu s-a organizat inventarierea mijloacelor fixe aflate în custodie
la clienţi, societatea avȃnd deplina credinţă că partenerii săi comerciali sunt cinstiţi şi ar raporta
imediat orice dispariţie sau distrugere a aparatelor. Conducerea nu doreşte să îi deranjeze pe clienţii
săi şi organizeze inventarul la sediul lor, acesta fiind consumator de timp şi de resurse. De
asemenea, nici nu s-a cerut nicio confirmare măcar scriptică a acestor mijloace fixe.

4. Societatea ajustează situaţiile financiare pentru toate elementele propuse de dvoastră. În urma
intervievierii conducerii aflaţi că în luna septembre 2017 SC Nevăstuica SRL a fost absorbită de
SC Bursuci SRL. Deja pe 1 octombrie 2017 SC Nevăstuica SRL era radiată. Conducerea SC
Bursuci SRL va înregistra în situaţiile financiare fuziunea începȃnd cu ianuarie 2018, pentru a
simplifica procesul raportării financiare.

5. Societatea ajustează situaţiile financiare pentru toate elementele propuse de dvoastră. În urma
intervievierii conducerii aflaţi că nu s-a organizat inventarierea stocurilor, societatea avȃnd deplina
credinţă că gestionarii sunt cinstiţi şi că produsele cosmetice vȃndute nu se strică aşa uşor. În luna
ianuarie 2018 deja cantitatea de produse distruse din cauza calităţii slabe este mai mare decȃt tot
anul 2017. Conducerea nu doreşte să organizeze inventarul, acesta fiind consumator de timp şi de
resurse. În plus, softul nou achiziţionat pentru evidenţa mijloacelor fixe mai mult nu funcţionează
decȃt funcţionează. O grămadă de erori mari au fost raportate. Cei din conducere declară că numai
o minune ar putea aduce lumină în sumele corecte.

6. Intr-o ipoteză nouă, conducerea societăţii v-a cerut să revizuiţi o situaţie a încasărilor şi plăţilor
cerută de un furnizor. Astfel, conform contractului comercial încheiat cu partenerulul, societatea
trebuie să prezinte o situaţie a fluxurilor de trezorerie întocmită în conformitate cu Ordinul
1802/2014. Situaţia revizuită va ajunge la furnizor şi distribuţia către alţi utilizatori nu este
restricţionată.

31
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT
Situaţia 1

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Raport cu privire la situaţiile financiare

Am revizuit situaţiile financiare anexate ale SC Bursuci SRL, care cuprind bilanţul
la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere aferent exerciţiului
încheiat la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi note
explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare care oferă o


imagine corectă şi fidelă în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţiile


financiare anexate. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de
Revizuire a Situaţiilor Financiare Istorice. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicită să
concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de ceva care să ne facă să credem că situaţiile
financiare, luate ca întreg, nu sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în
conformitate cu acel cadru de raportare financiară aplicabil. Acest standard
prevede, de asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.

O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o


misiune de asigurare limitată. Practicianul derulează proceduri, constând în principal
în efectuarea de intervievări ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după
caz, şi aplicarea de proceduri analitice şi evaluează probele obţinute.

32
Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanţial mai puţin amănunţite decât
cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit cu privire la
aceste situaţii financiare.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem


că situaţiile financiare nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative3, poziţia
financiară a SC Bursuci SRL la data de 31 decembrie 2017 şi performanţa sa
financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data
respectivă, în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti aprobate prin
Ordinul 1802/2014.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare4


[Forma şi conţinutul acestei secţiuni din raportul practicianului vor varia în funcţie
de natura altor responsabilităţi de raportare ale practicianului.]

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

3 Alternativ se putea folosi sintagma “nu oferă o imagine corectă şi fidelă cu privire la”
4 Dacă este cazul. Inclus în exemplu doar cu titlu informativ
33
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT
Situaţia 2

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Raport cu privire la situaţiile financiare

Am revizuit situaţiile financiare anexate ale SC Bursuci SRL, care cuprind bilanţul
la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere aferent exerciţiului
încheiat la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi note
explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare care oferă o


imagine corectă şi fidelă în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti
aprobate prin OMFP. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţiile


financiare anexate. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de
Revizuire a Situaţiilor Financiare Istorice. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicită să
concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de ceva care să ne facă să credem că situaţiile
financiare, luate ca întreg, nu sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Acest standard prevede, de
asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.
O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o
misiune de asigurare limitată. Practicianul derulează proceduri, constând în principal

34
în efectuarea de intervievări ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după
caz, şi aplicarea de proceduri analitice şi evaluează probele obţinute.

Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanțial mai puțin amănunțite decât
cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. În consecință, nu exprimăm o opinie de audit cu privire la
aceste situații financiare.

Baza pentru concluzia cu rezerve

Creanţele SC Bursuci SRL sunt înregistrate în situaţia poziţiei financiare la valoarea


de 7,9 milioane lei. Conducerea nu a aplicat consistent estimările sale privind
ajustarea pentru depreciere şi a subevaluat creanţele, ceea ce constituie o abatere
de la cerinţele cadrului de raportare financiară prevăzut de Ordinul 1802/2014.
Evidenţele Societăţii indică faptul că, în cazul în care conducerea ar fi evaluat
stocurile la valoarea probabilă a fi încasată, s-ar fi raportat o valoare a creanţelor
de aproximativ 9 milioane de lei. În consecinţă, profitul net al periodei ar fi crescut
cu aproximativ 1,1 milion de lei, la fel ca şi valoarea creanţelor.

Concluzia cu rezerve

Pe baza revizuirii noastre, cu excepţia efectelor aspectului descris în paragraful


Baza pentru concluzia cu rezerve, nu am luat cunoştinţă de nimic care să ne facă să
credem că situaţiile financiare ale SC Bursuci SRL nu sunt întocmite, sub toate
aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti
aprobate prin Ordinului 1802/2014.

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

35
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT
Situaţia 3

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Raport cu privire la situaţiile financiare

Am revizuit situaţiile financiare anexate ale SC Bursuci SRL, care cuprind bilanţul
la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere aferent exerciţiului
încheiat la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi note
explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare care oferă o


imagine corectă şi fidelă în conformitate cu OMFP. nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl
consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite
de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţiile


financiare anexate. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de
Revizuire a Situaţiilor Financiare Istorice. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicită să
concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de ceva care să ne facă să credem că situaţiile
financiare, luate ca întreg, nu sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Acest standard prevede, de
asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.
O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o
misiune de asigurare limitată. Practicianul derulează proceduri, constând în principal
în efectuarea de intervievări ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după
caz, şi aplicarea de proceduri analitice şi evaluează probele obţinute.

36
Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanţial mai puţin amănunţite decât
cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit cu privire la
aceste situaţii financiare.

Baza pentru concluzia cu rezerve

SC Bursuci SRL nu a efectuat inventarierea aparatelor clasificate ca mijloace fixe


şi existente la clienţii săi în folosinţă. Nu s-au primit confirmări de la aceşti terţi nici
în ceea ce priveşte existenţa lor, nici în ceea ce priveşte starea lor de funcţionare
sau eventuala uzură fizică sau morală. Valoarea netă a mijloacelor fixe aflate la terţi
este de 1,5 milioane lei. Nu am putut să obţinem informaţiile relevante pentru a putea
determina valoarea recuperabilă netă a acestor mijloace fixe. În consecinţă, nu am
putut efectua procedurile pe care le-am considerat necesare.

Concluzia cu rezerve
Pe baza revizuirii noastre, cu excepţia posibilelor efecte ale aspectului descris în
paragraful Baza pentru concluzia cu rezerve, nu am luat cunoştinţă de nimic care să
ne facă să credem că situaţiile financiare situaţiile financiare ale SC Bursuci SRL nu
sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările
contabile romȃneşti aprobate prin Ordinului 1802/2014.

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

37
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT
Situaţia 4

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Raport cu privire la situaţiile financiare

Am revizuit situaţiile financiare anexate ale SC Bursuci SRL, care cuprind bilanţul
la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere aferent exerciţiului
încheiat la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi note
explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare care oferă o


imagine corectă şi fidelă în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate. şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţiile


financiare anexate. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de
Revizuire a Situaţiilor Financiare Istorice. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicită să
concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de ceva care să ne facă să credem că situaţiile
financiare, luate ca întreg, nu sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Acest standard prevede, de
asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.
O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o
misiune de asigurare limitată. Practicianul derulează proceduri, constând în principal
în efectuarea de intervievări ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după
caz, şi aplicarea de proceduri analitice şi evaluează probele obţinute.

38
Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanţial mai puţin amănunţite decât
cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit cu privire la
aceste situaţii financiare.

Baza pentru concluzia contrară

În cursul anului, SC Bursuci SRL a fuzionat cu SC Nevăstuica SRL, absorbind-o în


totalitate. Data fuziunii prin absorbţie a fost 30 noiembrie 2017. SC Bursuci SRL
deţinea integral acţiunile SC Nevăstuica SRL. In situaţiile financiare SC Bursuci
SRL prezintă în continuare tilturile deţinute la SC Nevăstuica SRL prin metoda
costului, nefiind reflectată operaţiunea de fuziune. În conformitate cu Ordinul
1802/2014 şi cu Ordinul 897/2015 fuziunea ar fi trebuit reflectată în contabilitate
la data de 30 noiembrie 2017. Dacă fuziunea ar fi fost reflectată în contabilitate,
multe elemente din situaţiile financiare ale SC Bursuci SRL ar fi fost afectate
semnificativ.

Concluzia contrară

Pe baza revizuirii noastre, din cauza importanţei aspectului descris în paragraful Baza
pentru concluzia contrară, situaţiile financiare consolidate nu oferă o imagine
corectă şi fidelă cu privire la poziţia financiară a companiei SC Bursuci SRL la data
de 31 decembrie 2017, şi la performanţa sa financiară şi fluxurile de trezorerie
aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu reglementările
contabile romȃneşti aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate.

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

39
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT
Situaţia 5

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Am fost contractaţi să revizuim situaţiile financiare anexate ale SC Bursuci SRL,


care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere
aferent exerciţiului încheiat la data respectivă şi un sumar al politicilor contabile
semnificative şi note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii


financiare în conformitate cu reglementările contabile romȃneşti aprobate prin
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi pentru acel
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea
de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă
sau eroare.

Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţiile


financiare anexate. Cu toate acestea, din cauza aspectului descris în paragraful Baza
pentru imposibilitatea exprimării unei concluzii, am fost în imposibilitatea de a obţine
probe suficiente şi adecvate ca bază pentru exprimarea unei concluzii asupra
situaţiilor financiare.

Baza pentru imposibilitatea exprimării unei concluzii

Conducerea nu a efectuat o inventariere fizică a stocurilor disponibile la sfârşitul


exerciţiului. Nu am putut efectua procedurile pe care le-am considerat necesare cu
privire la cantităţile stocurilor deţinute la data de 31 decembrie 2017 care sunt
contabilizate la aproximativ 1,5 milioane lei în bilanţul de la 31 decembrie 20X1.
Mai mult, introducerea unui nou sistem informatic de evidenţă a mijloacelor fixe în
iulie 2017 a generat numeroase erori în conturile de mijloace fixe şi amortizări. La

40
data raportului nostru, conducerea era încă în curs de rectificare a deficienţelor
sistemului şi de corectare a erorilor. Ca urmare a acestor aspecte, nu am putut
determina dacă ar fi putut fi necesare orice ajustări cu privire la stocurile şi
conturile de mijloace fixe.

Imposibilitatea exprimării unei concluzii

Din cauza importanţei aspectelor descrise în paragraful Baza pentru imposibilitatea


exprimării unei concluzii, am fost în imposibilitatea de a obţine probe suficiente şi
adecvate ca bază pentru a putea formula concluzii cu privire la situaţiile financiare
anexate. În consecinţă, nu exprimăm o concluzie cu privire la aceste situaţii
financiare.

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

41
RAPORT DE REVIZUIRE AL PRACTICIANULUI INDEPENDENT

Catre: Conducerea SC Bursuci SRL

Am revizuit situaţia anexată a încasărilor şi plăţilor SC Bursuci SRL aferente


exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017şi un sumar al politicilor
contabile semnificative şi alte informaţii explicative (care formează împreună
„situaţia financiară”). Situaţia financiară a fost întocmită de către conducerea
companiei ABC utilizând contabilitatea pe bază de încasări şi decontări descrisă în
Nota 1 care însoţeşte situaţiile financiare.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţia financiară

Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestei situaţii


financiare în conformitate cu contabilitatea pe bază de încasări şi plăţi descrisă în
Nota 1 care însoţeşte situaţiile financiare şi pentru acel control intern pe care
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea unei situaţii financiare
care să fie lipsită de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.
Responsabilitatea practicianului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la situaţia


financiară anexată. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), Misiuni de
Revizuire a Situaţiilor Financiare Istorice. ISRE 2400 (Revizuit) ne solicită să
concluzionăm dacă am luat cunoştinţă de vreun aspect care să ne facă să credem că
situaţia financiară nu este întocmită, sub toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Acest standard prevede, de
asemenea, conformitatea noastră cu cerinţele etice relevante.
O revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu ISRE 2400 (Revizuit) este o
misiune de asigurare limitată. Practicianul derulează proceduri, constând în principal
în efectuarea de intervievări ale conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după
caz, şi aplicarea de proceduri analitice şi evaluarea probelor obţinute.
Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanţial mai puţin amănunţite decât
cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit cu privire la
această situaţie financiară.

42
Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem


că situaţia financiară nu oferă o imagine corectă şi fidelă cu privire la încasările şi
plăţile SC Bursuci SRL aferente exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2017, în
conformitate cu contabilitatea pe bază de încasări şi decontări descrisă în Nota 1
care însoţeşte situaţiile financiare.

Baza contabilă

Fără a ne modifica concluzia, atragem atenţia asupra Notei 1 la situaţia financiară,


care descrie baza contabilă. Situaţia financiară este întocmită pentru a furniza
informaţii SC Găinuşa SRL. Prin urmare, se poate ca situaţia financiară să nu fie
adecvată în alte scopuri.

Semnătura practicianului
Data raportului practicianului
Adresa practicianului

43