Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT AUDIT FINANCIAR

Teslariu Roxana
Mogîrzan Anca
CIG III, grupa 3
1. Denumire firmă

Firma S.C. ALFA S.R.L. esteqoqSocietateqComercialăqcuqrăspundereqlimitată, situată


pe Str. Morilor, nr. 2, Rm. Vâlcea, avândqcaqacţionari: Popovici Ileana Maria şi Popovici
Adrian, fiecareqdeţinând 1496 părţiqsociale. S.C. ALFA S.R.L.a fost înfiinţatăqîn dataqde
14.12.2001, are ca obiectqdeqactivitate prioritar comertul engros nespecializat,pe langa care încă
de la înfiinţare, a desfasurat activitati de transport marfă atat in cont propriu cat si contracost.
Primele autovehiculeqauqfostqachiziţionateqdinqimportqdirectqde cătreqfirma noastră, din
Germania, qulteriorqachiziţionându-seqşi vehiculeqde la firmeqromâneşti în cursqde lichidare:
ITIA, Transporturi Bucureşti Noi, Cenean Trans SRL.

  Începând cuqanul 1999 auqînceput să se schimbeqNormeleqdeqpoluare EURO 1


– EURO 2. Prin urmare s-a început schimbarea parcului auto directqcu autovehicule EURO 2
prin colaborare cu Afin Leasing AG. În aniiqurmători, 2002 respectiv 2003, s-a continuat
achiziţionareaqdeqmaşini EURO 3, mărindqparculqauto. În prezent, parcul nostru auto
este compus din: 

- 22 autotractoare EURO 3;

- 20 semiremorci EURO 3.

Conform clasificatie obiectelor de activitate, obiectul de activitate al firmei este 4690 la


care se adauga cel de transportul intern şi internaţional deqmărfuri, activitateqdin codul
CAEN/2008 regăsită la grupaq494, clasaqv4941.

Structura ierarhică a conducerii societăţii este compusă din: 

administrator: Popovici Ileana Maria;

director executiv: Popovici Adrian;

director transporturi: Cojocaru Iuliana.

Dinqpunctqdeqvedere al garantăriiqtransportului există contracteqcu următoarele


urătoareleqfirme: SC VILMAR SA (firmă mixtă româno-franceză), SC DONALAM (firmă
mixtă româno-italiană), SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION, SC OMNITECH.Din punct
de vedere al combustibilului este asigurat, cu contract ferm încheiat încă de lasfârşitul anului
2004, de LUKOIL Vâlcea.

 „Din punct de vedere tehnic, a fost pregătit personalul de întreţinere şi reparaţii în cursul


anului 2005 şi de asemenea s-a făcut un contract pentru aprovizionare cu piese, la preţ de fabrică,
cu firma CEFIN ROMÂNIA pentru autovehicule IVECO care vor fi achiziţionate. Având in
vedere noile cerinţe de transport, s-a efectuat şcolarizarea precum şi examinarea la Institutul de
Formare Profesională, a unui număr de 16 conducători auto la sfârşitul anului 2004, urmând a se
continua acest sistem de şcolarizare şi în anul 2005 cu un număr de 10 conducătoriauto.
Conducătorii auto sunt atestaţi din punct de vedere profesional de către Autoritatea
RutierăRomână pentru transportul internaţional de mărfuri, noua şcolarizare efectuându-se şi
pentru transportul de mărfuri periculoase (ADR). Totodată, la aceste cursuri, a fost pregătit şi un
coordonator specialist în mărfuri periculoase care să coordoneze consilierea şi urmărirea pe
traseu a acestor transporturi.

Există un angajat desemnat pentru efectuarea lunară a protecţiei muncii, şi de asemenea


încontractul de modernizare al sediului este prevăzut un birou special pentru protecţia muncii şi
consiliere pentru contractele de angajare care vor urma.

Conform noilor reglementări ale Ministerului şi Protecţiei Sociale, firma are un contract
cuun medic specialist în medicina muncii care efectuează controale de specialitate trimestrial,
atât personalului tehnic cât şi conducătorilor auto şi personalului necalificat din cadrul
firmei. Toate autovehiculele deţinute au echipament conform Normelor Europene de
PoluareEURO 3 din directiva CEE. Transporturile de marfă sunt urmărite de către personalul
coordonator, încă din anul 2003 printr-un GPS de urmărire prin satelit, care permite urmărirea
traseului autovehiculului,verificarea parametrilor de funcţionare în timpul cursei precum şi
comunicarea prin mesaje SMS între biroul de coordonare şi bordul fiecărui autovehicul. Acest
sistem împiedică devierea de latraseu, urmăreşte strict consumurile de combustibil şi realizează o
protecţie totală în cazul unui furt din sau chiar a autovehiculului complet.

Firma deţine un teren intravilan pe strada Balaciului, Copăcelu, unde se doreşte a se


construiun sediu cu service auto, spălătorie şi parcare TIR -uri, deoarece unde funcţionează în
momentul actual este foarte central în Rm. Vâlcea, respectiv str, Morilor, nr.2, Cartierul 1 Mai.
Începutull ucrărilor pentru această investiţie va fi în martie 2010.

2. Mărime firmă

Conform situațiilor financiar contabile publicate de-a lungul perioadei am selectat ultimii
3 ani cu intenția de a elabora o analiză a evoluțiilor elementelor de activ și pasiv. Rolul acestei
analize este de a exemplifica modul în care au variat elementele patrimoniale ale firmei în
structura bilanțieră a firmei precum și cauzele care au generat anumite evoluții”1

1
www.romanian-companies.eu , accesat 01.09.2018
Tabel 1 - Rateleqdeqstructurăqaleqactivului
Activ 2015 2016 2017 ∆ %

Lei % Lei % Lei % 2016/2015 2017/2016 2016/201 2017/201


5 6
Imobilizări 134.236.35 61,7 126.374.818 62,22 154.131.28 62,88 -7.861.532 lei 27.756.467 94,14 121,96
0 5 5 lei
Stocuri 21.765.140 10,0 21.824.824 10,75 18.445.550 7,52 59.684 lei -3.379.274 100,27 84,52
1 lei
Alteqactiveqcircu- 61.346.031 28,2 54.835.779 27,00 72.344.079 29,51 -6.510.252 lei 17.508.300 89,39 131,93
lante din care: 2 lei

- disponibilități 4.539.592 2,09 3.413.177 1,68 11.769.172 4,80 -1.126.415 lei 8.355.995 75,19 344,82
lei
- creanțe 56.806.439 26,1 50.375.936 24,8 55.172.656 22,51 -6.430.503 lei 4.796.720 88,68 109,52
3 0 lei
- investiții pe 0 0,00 1.046.666 0,52 5.402.251 2,20 1.046.666 lei 4.355.585   516,14
termen scurt lei

Cheltuieliqînqavan 29.997 0,01 67.723 0,03 217.148 0,09 37.726 lei 149.425 lei 225,77 320,64
s
Total Activ 217.377.51 100 203.103.144 100 245.138.06 100 -14.274.374 42.034.918 93,43 120,70
8 2 lei lei
Sursă: Prelucrare proprie a autorului
Din analizaqratelor deqstructură ale activuluiqpentru societatea ALFA S.R.L. se
observăqcă postul bilanțierqde imobilizăriqevaluate la valori nete deține
pondereaqceaqmaiqridicată, respectiv 61,75% în anul 2015, cuqcreșteriqușoare în următoriiqani,
respectiv cu 0,47% în anul 2016 față de anul 2015 și cu 0,66% în anul 2017 față
deqanulqprecedent. Din analiza „Situației activelor imobilizate” și dat
fiindqobiectulqdeqactivitate, această pondereqesteqjustificată întrucâtqpentruqbuna
desfășurareqa activității caqunitateqproducătoare suntqnecesare licențe de producției,
mărciqcomerciale pentruqprotejareaqbrandului, a produselor, precumqși un numărqridicat de
instalațiiqtehnice și mașiniqpentru procesulqtehnic. Totodată, având în vedere și răspândirea
teritorială a punctelor de colectare, de procesare și prelucrare a laptelui , construcțiile deținute de
S.C. ALFA S.R.L.. sunt un element important în activele societății.
În acelașiqtimpqnivelulqcreanțelor scadqdeqlaqun an laqaltul, în timpqce
disponibilitățileqbănești dinqcasierie și conturiqbancareqcresc. Aceste modifică, semnificăqîn
opinia autorilorqprezentei analize, o maiqbună gestionare aqcreanțelor și oqmai
rapidăqrecuperare și transformareqa creanțelor înqdisponibilitățiqbănești.

În analizaqacestuiqindicator seqobservă, deqasemenea, că începândqcu anulq2016


managementul societății a hotărât investirea în plasamente
(investițiiqfinanciareqpeqtermenqscurt) deținândqînqanul 2017 o pondere 2,20% din
totalulqactivului.
Făcând oqanaliza asupraqactivului totalqal societățiivputemqobserva că qîn anul 2016
acestaqscadeqcu 14.274.374 lei față de anulq2015 șiqcreșteqînqanul 2017 fațăqdeqanul 2016qcu
20,70%.
Tabel 2 - Rateleqdeqstructurăqaleqpasivului
2015 2016 2017 ∆ %
Pasiv
Lei % Lei % Lei % 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016

CapitalqPropri 89.979.768 41,39 97.407.611 47,96 98.487.183 40,18 7.427.843 lei 1.079.572 lei 108,26% 101,11%
u
Provizioane 208.663 0,10 208.663 0,10 208.663 0,09 0 lei 0 lei 100,00% 100,00%

Datoriivqpe 31.235.334 14,37 22.246.828 10,95 36.282.852 14,80 -8.988.506 lei 14.036.024 lei 71,22% 163,09%
termenqlung
Datoriiqpe 91.306.493 42,00 78.857.924 38,83 106.042.330 43,26 -12.448.569 lei 27.184.406 lei 86,37% 134,47%
termenqscurt
Venituriqin 4.647.260 2,14 4.382.118 2,16 4.117.034 1,68 -265.142 lei -265.084 lei 94,29% 93,95%
avans
Totalqpasiv 217.377.518 100 203.103.144 100 245.138.062 100 -14.274.374 lei 42.034.918 lei 93,43% 120,70%
Sursă: Prelucrare proprie a autorului
Înqceeaqce privește resurseleqentității, niciuna din componenteleqmajore ale pasivului
bilanțierqnu depășește pragul de 50% dinqtotal pasiv. Totuși, ponderiqcu influență notabilăqse
înregistrează în dreptulqcapitalului propriu și în rândulqdatoriilor pe termenqscurt. Pe fondul
uneiqdiminuări valoriiqpasivului cuqaproximativ 6,57% față de anul precedent capitalulqpropriu
sporește cu 6,26%, având pondereaqcea mai ridicatăqdin perioada analizată. Al doileaqelement
de pasivqimportant din punctul deqvedere al valorilor înregistrateqsunt, așa cum am precizat,
datoriileqpe termen scurt, care atingqvalori superioareqcapitalului propriu, excepție făcândqanul
2016. În rândul indicilorqde evoluție, modificăriqnotabile a înregistratqși structuraqde datoriiqpe
termenqlung, după cum seqpoate observa dinqtabel, în anul 2016 avândqloc o diminuare cu
28,78% față de anul 2015, ulterior avândqloc o creștere cu 63% (în anul 2017 față de anul
precedent).

3. Prag de semnificație – indicatori și calcul


Standardele Internaționale de audit nr. 320 „Pragul de semnificație” definește pragul de
semnificație ca fiind: „nivelul, mărimea unei sume, peste care auditorul consideră că o eroare, o
inexactitate sau o omisiune poate afecta atât regularitatea și sinceritatea conturilor anuale, cât și
imaginea fidelă a rezultatului, a situației financiare și a patrimoniului întreprinderii”.
Pentru determinarea pragului de semnificație pot fi utilizate diferite elemente de referință, ca
de pildă: capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri. Aceste elemente sunt cunoscute drept
bază de referință, în raport cu care pragul de semnificație se determină în valori absolute sau
relative.
Pentru societatea noastră, calculul pragului de semnificație se prezintă astfel:

Situatii financiare 2017 2016


Active totale 217.377.518 lei 203.103.144 lei
1% 2.173.775 lei 2.031.031 lei
2% 4.347.550 lei 4.062.063 lei
Cifra de afaceri 137.654.981 lei 109.245.984 lei
0,50% 68.827 lei 54.623 lei
1% 1.376.550 lei 1.092.460 lei
Profit inainte de impozitare 14.569.321 lei 9.546.321 lei
5% 7.284.661 lei 4.773.161 lei
10% 1.456.932 lei 954.632 lei

Prag de semnificatie – 68.827 lei – indicat de cifra de afaceri.


4. Prezentare speță
Speță pe care ținem sa o prezentăm face referire la situația în care un agent economic a
solicitat rambursare de TVA în valoare de 967.000 lei pt care a primit aprobare doar pentru suma
de de 752.000 lei. Diferența neaprobata la rambursare fiind justificată pe motive ce țin de
incapacitatea demonstrării agentului economic că respectivele achiziții au fost realizate în folosul
activității firmei. Diferența de 215.000 lei neaprobată la rambursare ar fi trebuit înregistrată de
către agentul economic ca si cheltuială, parțial aferentă anului curent, parțial aferentă anilor
precedenți. Pentru a nu înregistra cheltuieli suplimentare aferente exercițiilor finaniare
precedente, pentru ca suma de 967.000 lei a fost formată pe decursul a ultimelor 18 luni, agentul
economic a decis constituirea cheltuielii doar asupra rezultatului curent. Motivul pentru care s-a
decis aceasta înregistrare contabilă a fost de a nu diminua rezultatele anterioare, existând riscul
de a se înregistra pierderi reportate , în condițiile în care existau proiecte europene accesate care
impuneau obtinerea de profit pentru ca firma să fie eligibilă.

5. Încadrare speță
Este o speță ce are ca obiect denaturarea rezultatului financiar și raportare litigioasă a rezultatelor
reportate.
6. Prezentare tabel aserțiuni
• D   Imobilizări necorporale 
• E    Imobilizări corporale 
• F    Investiţii
• G   Stocurile şi producţia în curs
• H    Debitori
• I     Soldurile bancare şi numerarul disponibil 
• J     Creditori
• K    Impozite
• L    Datorii, angajamente și contingențe
• M   Aspecte legale și statutare, capital propriu şi rezerve 
• N    Vânzări şi venituri 
• O   Achiziţii şi cheltuieli 
• P    Salarii și datorii asimilate
• Q    Contul de profit şi pierdere 
• R    Părţi afiliate 
• S    Situaţia fluxurilor de numerar 
• T    Conformitatea cu legile şi reglementările 
• U    Balanţa de verificare 
• V    Auditurile situațiilor financiare ale grupului
În situația noastră, aserțiunea reprezentativă este Q – Contul de profit și pierdere
Aserțiunile și obiectivele specifice, precum și programul de audit constă în definirea unor
proceduri prin care auditorul culege probe aferente fiecărui obiectiv specific.

Nr.crt. Aserțiuni Obiective specifice Programul de audit


(Proceduri)
1. Evaluare și alocare Să asigurăm o raportare 1.1. Recalculare
corectă a rezultatului curent cheltuiala
la sfâșitul exercițiului nedeductibilă cu
financiar. TVA nerambursat pe
fiecare an din cele 18
luni cuprinse în
perioadă
2. Acuratețea Să ne asigurăm că se 2.1. Reîntocmirea notelor
realizează notele contabile contabile și a balanțelor
corecte pentru înregistrarea de verificare.
corectă a rezultatelor
reportate.

7. Reflectarea corecțiilor efectuate


Astfel conform raportului de inspecție s-a determina că :
- TVA nerambursat pt anul curent este în valoare de 94.000 lei
- TVA nerambursat pentru anul anterior este în valoare de 87.000 lei
- TVA nerambursat pentru anul N-2 este în valoare de 34.000 lei

Astfel se va întocmi nota contabilă de mai jos pentru a corecta rezultatul curent:

635 = 4424 -121.000 lei

Pentru a repartiza cheltuiala asupra rezultatelor anilor precedenti se vor intocmi urmatoarele
note contabile

1174.01 = 4424 94.000 lei – Pierdere reportata aferenta corectarii erorilor contabile din anul N-1

1174.02 = 4424 37.000 lei – Pierdere reportata aferenta corectarii erorilor contabile din anul N-2
8. Principii încălcate
Considerăm ca prin înregistrarea întregii cheltuieli pe cheltuială curentă s-a încălcat
principiul independenței exercițiului, înregistrându-se o cheltuială curentă pentru evenimente și
tranzacții economice ce aparțin altor exerciții financiare.

9. Opinia auditorului.
Considerăm modul de contabilizare a utilizat inițial ca fiind unul incorect, care nu reflectă
realitatea economică și financiară a societății. Corelând problematica înregistrărilor contabile cu
faptul că există obligații prin prisma unor proiecte europene încheiate anterior de a nu înregistra
pierdere, agentul economic în cauză a desfășurat o activitate lipsită de prudență, fără să țină cont
de efectul nerambursării TVA, riscând să desfășoare o activitate frauduloasă.
ANEXE

CERERE DE INFORMAȚII

Data 14.12.2001
Stimate domnule director,

În vederea începerii auditului pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2014 vă trimitem


următoarea cerere de informații:

1. Balanța de verificare la 31 decembrie 2014 (și în format electronic).


2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2014 pe grupe de mijloace fixe în format Excel.
Acest registru trebuie sa conțină cel puțin următoarele informații:
 Nr. de inventar al mijlocului fix;
 Denumirea;
 Valoarea de achiziție;
 Data achiziționării.
3. Lista intrărilor de mijloace fixe în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 pe grupe de mijloace
fixe în format Excel (număr de inventar al mijlocului fix, denumirea mijlocului fix, data cumpărării,
valoarea de cumpărare și durata de viața).
4. Lista ieșirilor de mijloace fixe în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 pe grupe de mijloace
fixe în format Excel (vezi datele de mai sus plus data ieșiri, tipul ieșiri și daca au fost vândute, prețul față
TVA obținut);
5. Lista intrărilor și ieșirilor de terenuri în perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2014;
6. Lista intrărilor și ieșirilor de imobilizări necorporale în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014;
lista trebuie făcuta pe fiecare tip de imobilizare în parte (după cont).
7. Lista intrărilor și ieșirilor de imobilizări în curs în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014
(denumire, data cumpărării, valoarea de cumpărare, tipul ieșiri, data ieșiri/transferului, dacă au fost
transferate în ce număr de inventar de mijloc fix se regăsesc și din ce se compune suma transferată –
valoare și data intrării);
8. Lista imobilizărilor în curs la 31 decembrie 2014 (denumire, data de achiziție și valoare).
9. Lista imobilizarilor financiare ramase în sold la 31 decembrie 2014 pe tip de imobilizare financiară,
precum și a miscarilor în timpul anului. De asemenea – informatii privitoare la eventualele dividende
obținute sau preturile de vânzare în 2014.
10. Lista de stocuri la 31 decembrie 2014 pe categorii de stocuri în format Excel (contul, gestiunea, codul
materialului, denumirea, cantitatea, prețul unitar, valoarea, data achiziției);
11.Situația privind stocurile primite sau date în custodie la 31 decembrie 2014 (daca exista).
12. Reconcilierea conturilor de cheltuieli cu creditul conturilor de stocuri.
13.Analiza cheltuielilor înregistrate în avans și a avansurilor plătite furnizorilor la data de 31 decembrie
2014;
14.Calculația provizioanelor înregistrate la 31 decembrie 2014;
15.Lista conturilor bancare în valuta la 31 decembrie 2014 (banca, valuta, suma în valută); adresele (care
sa cuprindă și un număr de fax) băncilor respective, și o persoană de contact pentru trimiterea de
confirmări.
16.Lista scrisorilor de garanție emise de bănci în următorul format:

Nr. Crt. Banca emitenta Perioada de Suma Obiectul garanției


valabilitate

17.Lista livrărilor de produse finite si/sau serviciilor prestate de alți sau de companie altora până la 31
decembrie 2019 dar facturate după această dată.
18.Lista împrumuturilor obținute și aflate în sold la 31 decembrie 2014 (banca sau societatea de la care
s-a obtinut imprumutul, suma în lei sau valuta obtinuta initial, rambursarile facute si/sau incasarile
primite în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014, suma ramasă de plată la 31 decembrie 2014,
valuta acolo unde este cazul, dobânzile plătite în perioada menționată mai sus, dobânzi rămase de plată
la 31 decembrie 2014.
19.Situația patrimoniului ipotecat/gajat la 31decembrie 2014 pentru creditele obținute (inclusiv
numerele de inventar pentru mijloacele fixe).
20. Copii după toate extrasele de cont al tuturor băncilor care sa evidențieze soldul din balanța la 31
decembrie 2014;
21.Copii după registrul de casa care sa evidențieze soldul din balanța la 31 decembrie 2014;
22.Copii dupa deconturile de TVA și declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru
Decembrie 2014;
23.Copii după ordinele de plata din 2014 ce evidențiază achitarea tuturor obligațiilor către stat rămase
în sold la finele anului 2014;
24.Componența soldurilor pentru toate conturile de clienți și furnizori la 31 decembrie 2014 în format
Excel (inclusiv diverși sau plătiți/încasați în avans);
25. În cazul în care există confirmării trimise la clienți pentru efectuarea inventarierii patrimoniului la 31
decembrie 2014, și pentru care s-au primit răspunsuri, am dori copii și după acestea (primii ……..clienți
după soldul la 31 decembrie 2014);
26. În cazul în care există confirmări primite de la furnizori pentru efectuarea inventarierii patrimoniului
la 31 decembrie 2014, am dorii copii și după acestea (primii …….de furnizori atât din punct de vedere al
soldului cat și al rulajelor);
27.O listă a soldului clienților și a tuturor debitorilor (pe cont) la data de 31 decembrie 2014, precum și
vechimea lor după următoarea structură, în format Excel:
 30 de zile;
 între 30 și 90 de zile;
 între 90 și 180 de zile;
 între 180 și 365 de zile;
 peste 365 de zile.
28. Lista cu toate litigiile societății la data de 31 decembrie 2014. Daca avocatul ce gestionează aceste
procese este extern, numele și adresa (telefon, număr de fax) pentru a putea confirma aceste procese.
29. Eventuale datorii care nu sunt cuprinse în bilanț la data de 31 decembrie 2014 (impozite sau
penalități datorate la bugetul statului etc.).
30. Lista oricăror angajamente asumate de către societate la data de 31 decembrie 2014 care nu sunt
reflectate în conturile bilanțiere (investiții în mijloace fixe impuse de obținerea unor avize de mediu,
sume contractate ferm etc.). Evoluția conturilor de rezerve și fonduri (clasa 1) de la constituirea
companiei pana la 31 decembrie 2014 în următorul format:
31. Modificările capitalul social în cursul anului financiar curent, în formatul de mai jos, și copie după
înregistrările de mențiuni la Registrul Comerțului corespunzătoare modificărilor respective:

Sold inițial Data Creșteri de Ieșiri de Sursa Sold final Sursa


modificării capital capital
(suma) (suma)

Structura acționariatului la 31 decembrie 2014.


Mișcările conturilor de rezerve și fonduri (clasa 1) de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie 2014, în
următorul format:

Sold inițial Data Creșteri de Ieșiri de Sursa Sold final Sursa


modificării rezerve rezerve
(suma) (suma)

32.Copii după procesele AGA și ale consiliului de administrație din anul 2014 până în prezent.
33.Confirmare de la Registrul Acționarilor referitoare la structura acționariatului (structura sintetică
consolidată a acționariatului la 31 decembrie 2014, topul acționarilor la 31 decembrie 2014, lista
acționarilor persoane juridice la 31 decembrie 2014, topul acționarilor persoane juridice la 31 decembrie
2014).
34.Copii după actele constitutive ale societății și modificărilor ulterioare pana în prezent.
35.O baza de date aferenta vânzărilor pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 (situație
obținuta de la un departament independent de departamentul financiar/contabilitate).
36. Lista de tranzacții efectuate cu companii din cadrul grupului care să fie în prealabil reconciliate cu
celelalte companii (indicând și contul unde au fost înregistrate aceste tranzacții) :
 cumpărări de mijloace fixe;
 vânzări de mijloace fixe;
 cumpărări și vânzări de stocuri;
 credite primite;
 credite acordate;
 soldurile conturilor de clienți și debitori diverși;
 soldurile conturilor de furnizori și creditori diverși;
 toate facturile emise de companie către societăți din cadrul grupului;
 toate facturile primite de companie de la societăți din cadrul grupului.
37.Copii după confirmările de solduri și rulaje cu companiile din cadrul Grupului – cu semnătura
ambelor părți.
38.Copii după procesele verbale întocmite în urma verificărilor desfășurate în 2014 (de la data ultimului
audit) și 2013.

Această listă nu este definitivă. Pe măsura ce prelucrăm aceste date este posibil să avem nevoie
și de alte informații.
Am rugămintea să trimiteți toate acele situații care pot fii transpuse în format electronic prin e-
mail la adresa teslariu_roxana@yahoo.com sau mogîrzan.anca@yahoo.com.

Mulțumesc,

Auditor financiar, Popa Ioan


DECLARAȚIE DE CONDUCERE
Către,

Auditorul financiar, Popa Ioan

Am întocmit această scrisoare de reprezentare în legătură cu auditul situaţiilor financiare ale S.C.
ALFA S.A. („Societatea”) pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 (denumite în
continuare „situaţiile financiare”) în scopul exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare în care să
se specifice dacă acestea prezintă în mod corect, în toate aspectele semnificative, poziţia financiară,
rezultatele operaţiunilor şi fluxurile de numerar ale Societăţii în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.
Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea corectă a situaţiilor financiare în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările
ulterioare. („OMFP 1802”). De asemenea, ne asumăm responsabilitatea pentru implementarea şi
funcţionarea sistemelor contabile şi de control intern, proiectate pentru a preveni şi detecta fraudele şi
erorile.
Pe baza informaţiilor pe care le deţinem, confirmăm următoarele:
1. Situaţiile financiare la care se face referire mai sus nu conţin erori sau omisiuni semnificative. Situaţiile
financiare, inclusiv notele aferente, cuprind toate informaţiile necesare pentru o prezentare corectă a
poziţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi fluxurilor de numerar ale Societăţii în conformitate cu
OMFP 1802/2014.
2. Efectele erorilor necorectate din situaţiile financiare sunt nesemnificative, atât individual cât şi per
total, pentru situaţiile financiare considerate ca întreg.
3. V-am furnizat următoarele:
3.1 procese verbale ale tuturor adunărilor acţionarilor Societăţii
3.2 toate documentele contabile şi alte informaţii referitoare la activitatea financiară şi operaţională a
Societăţii. Nu avem cunoştinţă de tranzacţii sau acorduri semnificative care să nu fi fost prezentate
corect şi reflectate adecvat în înregistrările contabile pe care se bazează aceste situaţii financiare.
4. Nu există deficienţe semnificative, inclusiv puncte slabe, ale modului de proiectare sau funcţionare a
sistemului de control intern care să afecteze negativ capacitatea Societăţii de a înregistra, procesa,
rezuma şi raporta datele financiare sau de a preveni şi detecta fraudele.
5. V-am prezentat rezultatele evaluării de către noi a riscului ca prezentarea situaţiilor financiare să
conţină erori semnificative ca urmare a fraudelor. Nu avem cunoştinţă de existenţa unor fraude reale
sau potenţiale. (Standardul Internaţional de Audit nr. 240).
6. Toate activele Societăţii de care avem cunoştinţă sunt incluse în situaţiile financiare. Societatea are
titluri de proprietate corespunzătoare pentru toate activele pe care le deţine. Societatea detine/nu
deţine gajuri, ipoteci sau alte garanţiile asupra activelor Societăţii. Societatea detine/nu deţine la data
de 31 Decembrie 2014 acorduri încheiate cu bănci, instituţii financiare şi alte instituţii care implică
restricţii ale soldurilor de numerar sau alte aranjamente similare.
7. Valoarea brută a soldului de creanţe înregistrat în situaţiile financiare reprezintă pretenţii bona fide
asupra debitorilor Societăţii pentru vânzări de bunuri (prestări de lucrări, servicii), plăţi în avans şi alte
astfel de cheltuieli la data respectivă. Aceste creanţe nu includ:
a) reducerile / sconturile, cu excepţia reducerilor normale în numerar, şi
b) sume care pot fi recuperate după un an.
Nu considerăm necesară înregistrarea unui provizion pentru clienţi îndoielnici la data de 31 
Decembrie 2014.
8. Toate stocurile înregistrate în situaţiile financiare sunt prezentate la cea mai mică valoare dintre cost
şi valoarea realizabilă netă. Costul este calculat pe baza metodei costului mediu ponderat consecvent cu
anul anterior. Toate stocurile, al căror preţ de vânzare net a scăzut sub cost sau care au devenit
degradate moral sau şi-au pierdut o parte din calităţile iniţiale, au fost identificate şi reduse la valoarea
realizabilă netă în situaţiile financiare. Nu avem planuri sau intenţii care să aibă ca rezultat un excedent
de stocuri sau stocuri degradate moral.
9. Toate cantităţile de stocuri al căror titlu de proprietate a fost transferat către clienţi la data bilanţului
contabil sunt excluse din situaţiile financiare.
10. Societatea nu a utilizat alte instrumente financiare (inclusiv derivative) în afara celor înregistrate în
situaţiile financiare sau prezentate în notele la acestea. Instrumentele financiare sunt evaluate la
valoarea justă, la cost amortizat sau la cost, după caz. Clasificarea instrumentelor financiare în situaţiile
financiare reflectă intenţia şi capacitatea conducerii de a utiliza aceste instrumente financiare.
11. Duratele de viaţă utilă şi consumurile estimate de beneficii economice stabilite de Societate pentru
toate activele amortizabile reprezintă o bază adecvată pentru alocarea sistematică a valorii amortizabile
a activelor. Valorile reziduale folosite în calculul amortizării reprezintă valoarea justă la care activele ar
putea fi valorificate dacă ar fi deplin amortizate.
12. Am revizuit active imobilizate precum imobilizări corporale, participaţii în filiale şi întreprinderi
asociate, în scopul stabilirii dacă este necesar un provizion pentru depreciere, atunci când evenimentele
sau schimbările de conjunctură indicau faptul că valoarea contabilă a activelor nu mai poate fi
recuperată. Consideram/Nu considerăm că aceste active imobilizate sunt depreciate la data de 31 
Decembrie 2019, drept urmare nu considerăm necesară înregistrarea unei ajustări în această privinţă
în conformitate cu OMF 1802/2014.
13. Toate datoriile Societăţii, atât existente cât şi potenţiale, de care avem cunoştinţă, au fost reflectate
în situaţiile financiare.
Nu există alte datorii semnificative sau câştiguri sau pierderi contingente care trebuie să fie
înregistrate sau prezentate. Nu au existat încălcări reale sau potenţiale ale unor legi sau acte normative
ale căror efecte să fie luate în considerare în prezentarea situaţiilor financiare sau ca bază de înregistrare
a unui provizion în situaţiile financiare.
În plus, nu avem cunoştinţă de alte revendicări, care au fost formulate sau este posibil să fie
formulate de părţi terţe, inclusiv acţiuni în instanţă, cazuri de arbitraj sau acţiuni la Curtea de Arbitraj
care pot rezulta în pierderi semnificative pentru Societate. Societatea şi-a îndeplinit toate obligaţiile
contractuale a căror nerespectare ar fi putut avea efecte semnificative asupra situaţiilor financiare. În
situaţiile financiare au fost create suficiente provizioane pentru pierderile rezultate din îndeplinirea sau
care urmare a incapacităţii de a îndeplini angajamentele de vânzări şi pentru pierderile rezultate din
angajamentele de achiziţii care depăşesc cerinţele anticipate.
14. Nu există obligaţii legale sau constructive ale Societăţii de a oferi beneficii privind pensii precum şi
alte beneficii post angajare angajaţilor. În plus, Societatea nu are planuri de beneficii sau alte planuri de
compensaţii care să îi impună să efectueze plăţi în funcţie de vechimea în muncă, din care unele servicii
au fost deja furnizate.
15. Nu au existat informări din partea unor instituţii de reglementare referitoare la neconformitatea cu
legi sau reglementări care ar putea afecta semnificativ situaţiile financiare. Nu avem cunoştinţă de
existenţa unor anchete guvernamentale care ar putea cere constituirea de provizioane sau alte obligaţii
semnificative la data acestei scrisori. Nu avem cunoştinţă de alte obligaţii suplimentare semnificative în
ce priveşte obligaţiile şi penalităţile fiscale care să nu fi fost prezentate adecvat în situaţiile financiare.
16. Cu excepţia aspectelor menţionate în situaţiile financiare, nu există:
16.1 garanţii scrise sau orale oferite de Societate în numele sau în favoarea unui acţionar,
asociat, director, angajat sau altă parte terţă;
16.2 acorduri şi opţiuni de răscumpărare a unor active vândute anterior;
16.3 opţiuni sau acorduri de răscumpărare a capitalului social sau capital social reţinut pentru
opţiuni, certificate, convertibilităţi, sau alte cerinţe; 16.4 alte conturi extra-bilanţiere;
16.5 alte acorduri semnificative în afara cursului normal al activităţii.
17. Nu au existat alte evenimente între data bilanţului contabil şi data acestei scrisori care să necesite
ajustări sau prezentarea în situaţiile financiare. Înregistrările contabile ale Societăţii pentru perioadele
ulterioare exerciţiului financiar încheiat şi până la data acestei scrisori nu includ înregistrări semnificative
de care nu aveţi cunoştinţă, referitoare la tranzacţii care ar fi trebuit incluse în situaţiile financiare
pentru perioadele anterioare.
18. Societatea nu are planuri sau intenţii care să afecteze semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea
activelor şi pasivelor
19. Societatea a respectat toate aspectele prevăzute de OMF 1802/2014 referitoare la tranzacţiile cu
părţile afiliate/ legate, în special: nu există solduri şi tranzacţii cu părţi afiliate care să nu fie înregistrate
corespunzător sau prezentate în mod adecvat în situaţiile financiare.
20. Considerăm că tranzacţiile cu părţile afiliate au fost încheiate la preţuri care corespund preţurilor
pieţei şi nu vor determina riscuri fiscale semnificative, rezultate din reevaluarea din perspectiva preţului
de transfer a tranzacţiilor respective de către autorităţile fiscale.
21. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele constitutive şi cu deciziile relevante ale
organelor care o guvernează. Societatea deţine toate licenţele şi permisele necesare pentru
desfăşurarea activităţilor sale şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu acestea.
22. Situaţiile financiare prezintă toate aspectele despre care avem cunoştinţă şi considerăm că sunt
relevante privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea, inclusiv toate condiţiile şi
evenimentele semnificative, factorii de diminuare a riscurilor, precum şi planurile Societăţii. De
asemenea, Societatea are intenţia şi capacitatea de a lua măsurile necesare pentru a-şi continua
activitatea. V-am furnizat toate informaţiile relevante referitoare la capacitatea Societăţii de a-şi
continua activitatea care ar putea afecta situaţiile financiare, inclusiv recuperabilitatea sau clasificarea
activelor şi datoriilor înregistrate. În consecinţă, situaţiile financiare ale Societăţii au fost întocmite
adecvat pe baza principiului continuităţii activităţii.
23 Alte aspecte: nu avem cunostinţă.

Data:28.04.2015
Administrator, Popescu Florin
SCRISOARE CONFORMARE DEBITORI-CREDITORI

Către S.C. ALFA S.A.


În atenția: D-lui Director Sandu Gabriel

V-am fi recunoscători dacă aţi acorda tot sprijinul dvs. auditorilor noştri de la SC Audit SRL,
confirmând soldul datoriilor dvs. către noi.
Vă rugăm, deci, să analizaţi soldul cu înregistrările pe care le deţineţi şi să completaţi formularul de mai
jos. Dacă doriţi să obţineţi un extras de cont, vă vom trimite unul la cerere.
Pentru a asigura o confirmare independentă a contului, vă rugăm să adresaţi răspunsul sau orice
cerere pentru declaraţii sau alte întrebări pe care le-aţi avea la SC Audit SRL.
Menţionăm că această scrisoare nu reprezintă o cerere de plată din partea noastră. Vă rugăm să
nu achitaţi datoria în contul firmei SC Audit SRL.
Vom aprecia un răspuns prompt la cererea noastră.

Cu respect,
_________Popa Ioan_____________ (semnătura şi ştampila)

VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI ACEST FORMULAR COMPLETAT DIRECT FIRMEI


SC Audit SRL În atenţia lui: Popa Ioan, Str. Universității, nr. 13 Sector 2, Suceava Fax: 0230/345 7526
sau 0230/345 2601

Stimaţi domni,
Suma de 222.900 lei declarată de către S.C. ALFA S.A. ca fiind datorată la data de 31 decembrie
2015 de către firma noastră corespunde înregistrărilor noastre, cu excepţia celor de mai jos (vă rugăm să
enumeraţi orice datorii pe care nu le acceptaţi, credite neprimite, sau alte diferenţe, însoţite de data şi
suma corespunzătoare).
Cu respect, Popa Ioan
Data _30.04.2015_____
(semnătura autorizată şi ştampila firmei)

DECLARAȚIE DE INDEPENDENȚĂ

Subsemnatul/subsemnata Popa Ioan în calitate de membru al echipei de audit/ responsabil de


misiune/partener al societatii de audit/PF care efectuează auditarea situaţiilor financiare ale S.C. ALFA
S.A. pentru anul 2014 declar următoarele :
 cunosc și voi respecta principiile fundamentale ale Codului Etic al profesioniştilor
contabili si anume :
 integritate și obiectivitate ;
 competența profesională ;
 confidenţialitate ;
 conduita profesională și
 îmi voi desfăşura activitatea in conformitate su standardele de audit relevante.
 cunosc ameninţările la adresa independenței prevăzute de Codul Etic al profesioniştilor
contabili și anume :
 ameninţarea de interes propriu ;
 ameninţarea de auto-revizuire ;
 ameninţarea de reprezentare legală ;
 ameninţarea familiaritate ;
 ameninţarea de intimidare.
și declar că nu mă aflu în vreuna din situaţiile de incompatibilitate.
În situaţia în care, pe parcursul derulării misiunii de audit vor interveni schimbări față de cele
declarate mai sus, mă angajez sa anunţ societatea de audit.

Semnătura, Popa Ioan Data 04.05.2015


TEST PENTRU ACCEPTAREA MISIUNII

Inițiale Data
Client S.C. ALFA S.A. . Întocmit de: PI 25.05.2015
Perioada auditată: 01.01.2014-31.12.2014 Revizuit de: SM 26.05.2025

Obiectiv
În ceea ce priveşte companiile necotate, venitul din onorarii (obţinut de la firma client sau
grupul de firme) depăşeşte, de obicei,15% din veniturile brute din onorarii (ale companiei sau ale acelei
părţi din companie în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit, după caz)?
Dacă da, atunci firma va demisiona din calitatea de auditor sau nu va accepta să fie renumită, după caz.

Activitate desfăşurată

Responsabilul de misiune a analizat dacă au existat probleme în încălcare a prevederilor din


Codul de Conduita Etică (înainte de acceptarea contractului de audit) care pot conduce la neacceptarea
angajamentului.
În consecinţă au fost verificate toate obiectivele de mai sus, urmărindu-se dacă sunt respectate
procedurile interne de control al calităţii proprii societatii de audit ISA 220 si ISQC 1 cu privire la
îndeplinirea condiţiilor de independență față de un client de audit.
De asemenea a fost verificată și independețta financiară față de client:
1) Ponderea clientului de audit S.C. ALFA S.A. în total venituri din audit ale societăţii de audit:
21947/21947=100% 43 894/43 894
2) Ponderea clientului de audit S.C. ALFA S.A. în totalul cifrei de afaceri a societăţii de audit:
43 894/ 296754=14,79 %
3) Ponderea clientului de audit S.C. ALFA S.A. în totalul cifrei de afaceri a societăţii de audit+ alte venituri
ale asociaţilor (chirii, dobânzi, salarii, dividende, etc):
43 894/ 296754=14,79 %

Rezultat

În urma activităţii desfăşurate s-a constatat ca nu au rezultat nici un fel de ameninţări in ceea ce
priveşte independența față de clientul de audit.

Concluzie

Clientul de audit poate fi acceptat de către societatea de audit.

S-ar putea să vă placă și