Sunteți pe pagina 1din 32

7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

1. (82) A.P. (persoanã fizicã) ºi SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au


hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a
obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un
teren în suprafaþã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul
constitutive al societãþii, asociaþii au
 prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere
limitatã, sã rãspundã pentru obligaþiile societãþii numai în limita capitalului
social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind
rãspunderea asociaþilor pentru obligaþiile societãþii?

Clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pt


obligatiile societatii este legala potrivit art.3 alin.1 – asociatii raspund limitat
in SRL, In SNC raspund solidar si nelimitat.(art.3-(2) Asociatii in societatea
in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau
in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.
Creditorii societatii se vor
indrepta
societateamai
nuintài impotriva
le plateste acesteiadepentru
in termen obligatiile
cel mult 15 zileeidesi,lanumai daca in
data punerii
intàrziere, se vor
putea indrepta impotriva acestor asociati).

2. (83) SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un


contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC „MB” SA pentru
a-ºi achiziþiona o linie de fabricaþie ºi prelucrare boabe cafea. Constatând cã
societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la
termenele stabilite în contract, creditoarea, în baza art. 3 alin. (2) din Legea nr.
31/1990, republicatã ºi modificatã, a chemat în judecatã pe asociaþii
debitoarei, respectiv pe soþii A.M. ºi A.F., solicitând ca aceºtia sã fie
obligaþi solidar la restituirea creditului acordat societãþii. Asociaþii
rãspund în mod solidar pentru obligaþiile societãþii?
Asociaþii au beneficiul de discuþiune în cazul în care sunt acþionaþi de
creditorii societãþii?

a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic


nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea
societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor
acestuia pentru
recuperarea creantei.
b). Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este
actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura
in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege 1/20
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial

sa fie urmariti asociatii.


L31/1990;Art. 3(2)Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii
comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni
răspund nelimitat şi
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi
 împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în
termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea
îndrepta împotriva acestor asociaţi. 
Contractul de livrare marfuri s-a incheiat intre doua societati comerciale.
Administratorul este organul prin care o societate comerciala stabileste raporturi
 juridice cu tertii (inclusiv alte societati comerciale). Raporturile dintre
administrator si societate sunt raporturi juridice de mandat, iar puterea
administratorului in raporturile cu tertii isi are originea in hotararea
adunarii asociatilor, deci in contractul de mandat pe care l-a incheiat cu
societatea al carei administrator este (deoarece, in cadrul contractului de
mandat, una dintre parti este administratorul, iar cealalta parte este societatea,
a carei vointa este exprimata de adunarea asociatilor).
Prin urmare, in momentul in care administratorul societatii comerciale a semnat
acel contract,
actionat in baza
in numele caruia
si pe a livrat
seama marfuri
societatii, necorespunzatoare
moment calitativ, el a
din care societatea
respectiva
este raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe care si le asuma.
Asadar, actiunea in recuperarea prejudiciului cauzat prin livrarea unor marfuri
necorespunzatoare calitativ trebuia indreptata impotriva societatii care se face
vinovata de acea livrare de marfuri necorespunzatoare, iar ulterior societatea
se putea indrepta impotriva mandatarului sau (administratorul) pentru prejudiciile
pe care i le-a cauzat in indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau
de administrator.

3. (84). Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf


contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata?

In cazul in care societatea nu-si achita datoria catre creditori pana la data
scadenta, aceasta este pusa in intarziere (perioada de gratie) pentru 15 zile,
si daca dupa aceasta perioada datoria nu a fost achitata, creditorii pot actiona
in justitie asociatii beneficiarului.

4.
din trei(85 ) SC „MIXAM”
asociaþi, respectiv SRL douãeste o societate
persoane fizicecu
ºi rãspundere limitatã formatã
o persoanã juridicã.
Asociaþii persoane
fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe
care o vor desfãºura în societate, respective activitate de marketing/publicitate, în
vederea atragerii unei clientele stabile a societãþii, în valoare de 100.000
lei. Pe de altã parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în
acþiunile pe care aceasta le deþine deja la societatea comercialã „FN” SA.
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 2/20
Totodatã, cei trei asociaþi
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 5.000 lei. Verificând


conþinutul actului constitutiv ºi probele depuse la dosar, instanþa de
judecatã a constatat cã existã neregularitãþi în privinþa constituirii
capitalului social al societãþii.
Arãtaþi care sunt neregularitãþile sesizate de instanþa de judecatã cu
privire la capitalul social ºi la felurile aporturilor asociaþilor.

(L31/1990)Art. 16-(4)Prestaţiile în muncă nu pot constitui aport la formar ea


sau majorarea capitalului social. La infiintarea societatii cu raspundere
limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand
aportul in creante.Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi
asociati persoane fizice.

5. (86). Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-


un spatiu in care functioneaza mai multe societati ?

Da. Art. 17-(2)La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi, dacă cel
 puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societăţi.
.(L31/1990)

6. (87) Trei persoane fizice, în calitate de fondatori, au hotãrât


constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã, întocmind
prospectul de emisiune în care s-a menþionat capitalul social, numãrul de
acþiuni, valoarea nominalã a unei acþiuni ºi data închiderii subscripþiei.
Numitul V.R. a subscris un numãr de 100 acþiuni depunând la CEC valoarea
acþiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificând conþinutul
prospectului de emisiune, a solicitat instanþei de judecatã constatarea nulitãþii
acestuia întrucât nu cuprinde menþiunea privind participarea la beneficii
(pierderi) a acþionarilor, menþiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1)
coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã. Acþiunea
în constatarea nulitãþii prospectului de emisiune întocmit de fondatori
este
 întemeiatã? Argumentaþi soluþia.

In cazul in care prospectele de emisune nu cuprind toate mentiunile din


actul constitutiv, acestea sunt nule. (art.18 al.4 din Legea 31/1990
;Prospectele de
emisiune care nu cuprind toate menţiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea
invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 3/20

exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.) 


In concluzie, decizia este corecta.
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 4/20
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

 
Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea
capitalui social.( L31/1990/Art. 16-(5)Asociaţii în societatea în nume colectiv
şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă cu titlu de aport
social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea
capitalului social. În schimbul acestui aport, asociaţii au dreptul să
participe, potrivit actului constitutiv, la împărţirea beneficiilor şi a
activului social, rămânând, totodată, obligaţi să participe la pierderi).

11. (92) În cazul unei societãþi pe acþiuni constituitã prin subscripþie


publicã, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de
subscriitori. Este suficient ca subscriitorii sã accepte avantajele patrimoniale
acordate fondatorilor?

RC:Avantajele acordate
constitutiv pentru membrilor fondatori trebuiesc mentionate in actul
a fi valabile.
L31/1990/Art. 19(3)Participările la  beneficiile societăţii, rezervate de fondatori
în folosul lor, deşi acceptate de subscriitori, nu au efect decât dacă vor fi
aprobate de adunarea constitutivă. 
L31/1990/Art. 8,lit.(m)-orice avantaj special acordat in momentul infiintatii soc.
Sau pana in momentul in care soc este autorizata sa-si inceapa activ.,oricarei
pers care a participat la constituirea societatii....

12. (93) La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã,


aportul în naturã poate fi vãrsat numai în proporþie de 50%?

L31/1990/Art 21-(2)Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui


acoperite
integral.
La constituirea SA prin subscriptie publica, actiunile ce reprezinta aporturi
in natura vor trebui acoperite integral.Aportul in numerar poate fi varsat
numai in prop de 50% diferenta in termen de 12 luni.

13. (94) Precizaþi cine are competenþa legalã de a examina ºi valida


rãspunsul experþilor de evaluare a aporturilor în naturã, în cazul constituirii
unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã.

Adunarea constitutivă are următoarele obligaţii: 


http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 5/20
L31/1990/Art. 28,lit(b)-examinează şi validează raportul experţilor de evaluare a
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

aporturilor în natură;
(c)-aprobă participările la profit ale fondatorilor şi operaţiunile încheiate în
contul societăţii; 

14. (95) SC „MIX” SA este o societate pe acþiuni care s-a constituit prin
subscripþie publicã pe o duratã de 10 ani, prevãzându-se în actul constitutive
cã fondatorii vor încasa timp de 5 ani de la constituirea societãþii un procent
de 6% din profitul net al societãþii. Întrucât societatea nu a realizat profit
în primii doi ani, acþionarii au hotãrât dizolvarea societãþii. Fondatorii cãrora
li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune
dizolvãrii hotãrâte de acþionari?

In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune


de la
societate, dacapedizolvarea
fost infiintata un termens-a
defacut in frauda
10 ani, drepturilor
ea s-a dizolvat lor.2 Societatea
dupa a o
ani este deci
dizolvare
anticipata. Au dreptul la daune, dar nu se pot opune hotararii AGA
singura indreptatita la dizolvare.

15. (96) Indicaþi situaþiile în care, la constituirea societãþii pe acþiuni,


judecãtorul delegat de la oficiul registrului comerþului numeºte unul sau mai
mulþi experþi din lista experþilor autorizaþi pentru efectuarea unei
expertize.

L31/1990Art. 38-(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in


natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea
societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni
incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta
urmeaza sa le ia asupra sa,
 judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul
sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un
raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor
evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor
acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-
delegat.

16. (97) Ce trebuie sã cuprindã raportul de expertizã întocmit de experþi în


cazul în care judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului dispune
efectuarea unei expertize necesarã înmatriculãrii unei societãþi pe acþiuni?
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 6/20

Raportul de expertiza va cuprinde :descrierea si modul de evaluare a fiecarui


bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si
valorii
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul


delegat. (L31/1990/Art. 38-(1))

17. (98) Arãtaþi care sunt incompatibilitãþile prevãzute de Legea nr.


31/1990, republicatã ºi modificatã, privind calitatea de expert?

(L31/1990/Art. 39)- Nu pot fi numiti experti:


a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii
acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le
indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la
fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;
c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca
sau de
familie, ii lipseste
aporturilor independenta
in natura, pentru a speciale
potrivit normelor realiza ocare
evaluare obiectiva a
reglementeaza
profesia

18 (99) .Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: „Filiala reprezintã


sediul secundar al societãþii comerciale mamã”. 
Motivati:
a)
adevãrat;
b) fals.

L31/1990/Art. 42,Art.43(4)- Sediile secundare sunt dezmembraminte fara


personalitate juridica si patrimoniu ale societatilor comerciale.
In schimb filialele au personalitate juridica cu patrimoniu propriu. Ambele
sunt insa constituite pentru nevoile specifice comertului. Societatea mama isi
exercita actiunea prin dreptul la vot la filiale si prin ordine directe in cazul
sediilor secundare.
Raspuns : fals.

19.(100) Cinci persoane fizice ºi o persoanã juridicã au convenit


constituirea unei societãþi pe acþiuni, semnând actul constitutiv,
procurând toate actele
necesare înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului. Pentru depunerea cererii
la registrul comerþului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoanã juridicã
care nu a efectuat procedura în termen de 15 zile de la semnarea actului
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 7/20
constitutiv. Faþã de împrejurarea cã cererea de înmatriculare în registrul
comerþului a societãþii nu a fost depusã de persoana împuternicitã,
asociaþii pot obþine o hotãrâre judecãtoreascã de obligare a persoanei
respective sã efectueze procedura?
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

 
Art. 47-(1)În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii societăţii nu au cerut
 înmatricularea ei în termen legal, oricare asociat poate cere oficiului
registrului comerţului efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau
scrisoare recomandată, i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel
mult 8 zile de la primire.
In cazul in care acesta a avut o imputernicire semnata de asociati, poate fi tras
la raspundere pentru faptele sale.

20. (101) SC „MICA” SRL a fost înmatriculatã în registrul comerþului fãrã ca


administratorul desemnat prin actul constitutiv sã fi depus specimenul de
semnãturã. Totodatã, la dosar nu a fost depusã dovada sediului social. Existã
posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar ºi dupã înmatricularea
societãþii?
In cazul in care s-au constat neregularitati dupa inmatriculare, societatea are
obligatia ca in termen de 8 zile sa rezolve problemele aparute.(art.48
al.1,L.31/1990)
Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in
cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la
tribunal. Daca se depune dovada sediului social si specimenele de semnatura,
nulitatea nu va fi declarata.

21.(102) S-a constituit o societate cu rãspundere limitatã în care unicul


asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan în localitatea
unde s-a declarat sediul social al societãþii. Dupã trecerea unui termen
de doi ani de la data
 înmatriculãrii în registrul comerþului, s-a constatat cã actul constitutiv nu a fost
 încheiat în forma autenticã, aºa cum prevede art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr.
31/1990, republicatã ºi modificatã, formulându-se o acþiune în constatarea nulitãþii
societãþii.
Este întemeiatã acþiunea în constatarea nulitãþii societãþii?

RC: Actiunea in constatarea nulitatii este intemeiata deoarece nulitatea unei


societati inmatriculate in Registul Comertului poate fii declarata de tribunal
cand lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica. Dupa
un an de zile de la inmatriculare dreptul la actiune de regularizare se
prescrie. (art.48 al.3,L31/1990)
Totusi conform art.56 al.1 pct.a se specifica ca se poate cere nulitatea.
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 8/20
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

22.(103) Indicaþi cel puþin patru cauze de nulitate a unei societãþi


înmatriculate.

Art. 56- Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi


declarată de tribunal numai atunci când: 
a)lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică,în situaţiile
 prevăzute la art.5alin.6 
 b)toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii
societăţi; c)obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii
publice; d)lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a
societăţii; e)lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a
societăţii; 
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de
activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;".
g) s-au
vărsat; h)nu s-aîncălcat dispoziţiile
respectat numărul legale
minimprivind capitalul
de asociaţi, social de
prevăzut minim,
lege.subscris
  şi

23.(104) Pentru înmatricularea societãþii, asociaþii F.G. ºi L.M. au încheiat un


contract de închiriere privind un spaþiu în care a fost declarat sediul
societãþii. Dupã înmatriculare societatea a achitat o lunã chiria datoratã, dupã
care a refuzat sã mai plãteascã chiria datoratã numitului M.N., motivând cã
cuantumul este exagerat de mare. Acesta, invocând dispoziþia cuprinsã în art.
53 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, a solicitat asociaþilor F.G.
ºi L.M. plata chiriei restante, motivând cã aceºtia rãspund în mod solidar ºi
nelimitat pentru actele încheiate în contul societãþii. Cui aparþine rãspunderea
pentru actele juridice încheiate de reprezentanþii societãþii în faza de
constituire? Motivaþi soluþia în cazul de faþã.

Fondatorii, reprezentantii si alte persoane care au lucrat in numele unei


societati in curs de constituire raspund solidar si nelimitat fata de terti pt
actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in
care societatea dupa ce a dobandit personalitate juridica le-a preluat asupra
ei.Actele astfel preluate sunt considerate a fii fost ale societatii inca de la
data incheierii lor.
(Legea 31/1990/Art. 53-alin.(1)si (2) -Daca societatea a preluat respectivele acte
 juridice asupra sa, de ex. sediul social declarat dupa inmamtriculare,
societatea a
achitat chiria pe o luna (prin plata chiriei pe o luna a preluat asupra sa actul
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 9/20
juridic incheiat) , fondatorii nu mai pot fi raspunzatori, raspunderea revenind
societatii.
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

24.(105) La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucureºti a constatat


nulitatea SC „MONDOMAR” SA pentru cã lipsea din actul constitutiv
prevederea referitoare la aporturile asociaþilor, fiind menþionat doar
capitalul social.
Societatea fusese înmatriculatã în registrul comerþului la data de 1 septembrie
2000 ºi încheiase cu mai multe societãþi comerciale contracte de livrare de
produse (cherestea) pentru care mai avea de încasat o parte din preþ. Nulitatea
societãþii produce efecte asupra contractelor încheiate pânã la data constatãrii
ei? Care este calea de atac îndreptatã împotriva încheierilor pronunþate de
judecãtorul delegat privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în
registrul comerþului ºi în ce termen se exercitã?

Nu, deoarece declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor


incheiate in numele sau. Calea de atac impotriva incriminarilor
judecatorului delegat este recursul. Termenul de recurs fiind de 15 zile si
curge de la data pronuntarii
incheierii
modificativ pentru parti si
al actului de la datain
constitutiv publicarii
Monitorulincheierii
Oficialsau a actului
pt orice alte
persoane interesate.
L31/1990/Art. 58(1)Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a
nulităţii a devenit irevocabilă, societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în
lichidare.
L31/1990Art. 59
(1)Declararea nulităţii societăţii nu aduce atingere actelor încheiate în numele
său. L31/1990Art. 60
(1)Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice
alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse
numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii
 pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al
actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru
orice alte persoane interesate.

25.(106) În cazul unei societãþii în nume colectiv, asociatul V.M. a adus la


capitalul social un numãr de 100 de obligaþiuni pe care le deþinea la SC
„OVEX” SA, cu termen de rambursare la 15 august 2005. Societatea emitentã
de obligaþiuni nu ºi-a onorat obligaþiile, aºa încât la sfârºitul anului 2005
societatea în nume
colectiv
obligaþiunile s-a adresat
respective. cu Cesomaþie de efectuare
fel de aport reprezintãa obligaþiunile?
plãþii asociatului care a aportat
Este admisibil la
o societate în
nume colectiv? Societatea creditoare poate sã-l urmãreascã silit pe asociatul
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 10/20

care a aportat obligaþiunile respective?


Obligatiunile reprezinta aporturi in creante si sunt admise la o SNC.Asociatul
care
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea
nu a obtinut plata sumei pentru care au fost depuse, deci societatea creditoare
poate sa urmareasca silit pe asociatul care a acordat aceste obligatiuni,
terenul juridic fiind art.84 alin 2. Daca plata nu s-a putut obtine prin
urmarirea debitorului cedat asociatul in afara de daune raspunde de suma
datorata cu dobanda legala din ziua scadentei.
L31/1990,Art. 16-(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor
in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin
subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si
societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate,
potrivit art. 84.
L31/1990,Art. 84-(1)Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe
nu este liberat cât timp societatea nu a obţinut plata sumei pentru care au fost
aduse. (2)Dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedat,
asociatul, în afară de daune, răspunde de suma datorată, cu dobânda legală
din ziua scadenţei
creanţelor. 

26.(107) Între douã societãþi comerciale s-a încheiat un contract de livrare


de mãrfuri, pentru care nu s-a achitat preþul. Societatea beneficiarã a refuzat
achitarea preþului deºi a primit marfa, considerând cã produsele livrate nu
corespund din punct de vedere calitativ ºi susþinând cã administratorul
societãþii furnizoare ar fi direcþionat unele produse calitativ corespunzãtoare
cãtre societatea la care el, administratorul, avea calitatea de asociat. Societatea
beneficiarã a produselor considerate calitativ necorespunzãtoarea chemat în
judecatã pe administratorul societãþii furnizoare pentru ca acesta sã rãspundã.
Acþiunea îndreptatã împotriva administratorului este întemeiatã? Motivaþi
soluþia.

In baza art. 85 din Legea nr. 31/1990, rep., “asociatii sunt obligate
nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de
persoanele care o reprezinta”. 
Raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii are un caracter subsidiar,
intrucat, pentru obligatiile societatii, creditorii acesteia trebuie sa urmareasca mai
intai societatea (art. 3 alin. 2 din Lg. nr. 31/1990, rep). In cazul in care
creditorii
societatii
beneficiulardeurmari discutiune,mai intai pe asociati,
asemanator celuiacestia se pot
prevazut de apara
codul invocand
Civil in
favoarea fidejusorului.
Potrivit art. 3 din Lg. nr. 31/1990, creditorii societatii se pot indrepta
impotriva asociatilor numai daca societatea nu plateste creantele, in termen
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 11/20

de 15 zile de la data punerii in intarziere.


Asadar, pentru actionarea asociatilor, legea nu cere ca, in prealabil, societatea
sa fie supusa executarii silite. Este suficient ca societatea sa nu fi satisfacut
creantele
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

creditorilor in termen de 15 zile de la notificare, ca creditorii soietatii sa


poata actiona pe asociati.
In cazul in care ar exista o hotarare judecatoreasca impotriva societatii,
care dovedeste insolvabilitatea (falimentul) societatii, asociatii vor putea fi
urmariti in temeiul aceleasi hotarari.
RC : Actiunea indreptata impotriva administratorului este intemeiata.
Administatorul care are intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese
contrare intereselor societatii trebuie sa-i instiinteze despre aceasta pe ceilalti
administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nici o
deliberare privitoare la aceasta operatiune

27.(108) S-a constituit o societate în comanditã simplã în care asociatul


comanditat S.M. a ascuns faptul cã soþia sa este asociat într-o societate în
nume
colectiv cu aceleaºidin
solicitat excluderea obiect de activitate.Asociaþii
societate comanditari
a asociatului comanditat M.N.conflict
S.M. pentru ºi S.V. de
au
interese ºi mai cu seamã cã nu i-a încunoºtinþat pe ceilalþi asociaþi
despre existenþa unei alte societãþi în care soþia sa este asociat cu
rãspundere nelimitatã. Poate fi exclus asociatul comanditat în situaþia de
fapt prezentatã? Motivaþi soluþia

RC: Asociatul nu poate fi exclus, insa va fi tras la raspundere pentru


prejudecatile aduse societatii si pentru faptul ca nu a instiintat ceilalti asociati
asupra acestui aspect, insa numai daca acest lucru este prevazut in statut.
L31/1990,ART. 82 : 1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu
raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de
activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de
comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile
fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si
acestia nu au interzis continuarea lor.
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de
dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei
sau sa ceara
despagubiri.
(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a
avut
cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.

28.(109) Societatea în comanditã simplã „MN ºi FL” a fost obligatã, prin


http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 12/20
hotãrâre
 judecãtoreascã, sã plãteascã altei societãþi de antreprizã de lucrãriconstrucþii
suma de 400.000 lei pentru efectuarea mai multor lucrãri de consolidare a
clãdirii în care
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

se aflã sediul societãþii debitoare. Împotriva societãþii debitoare s-a


încercat executarea silitã, dar s-a constatat cã aceasta nu are bunuri cu care sã
achite datoria, motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociaþilor
comanditaþi L.F. ºi V.M. Aceºtia au refuzat achitarea datoriei motivând cã
hotãrârea judecãtoreascã este pronunþatã împotriva societãþii ºi, ca atare, nu le
este opozabilã. Apãrãrile asociaþilor comanditaþi sunt întemeiate? Motivaþi
soluþia.

L31/1990,Art. 85,alin (1)si(2)Daca asociatii comaditati MNsi FL au avut o procura


speciala pentru operatiuni determinate semnate de reprezentantii societatii, acestia
devin raspunzatori fata de terti nelimitat si solidar pentru toate obligatiile.
RC : Apararile nu sunt intemeiate, pentru ca asociatii sunt obligati nelimitat si
solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele pe
care o reprezinta hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este
opozabila fiecarui asociat.

29.(110) SC „LIR” SRL are trei asociaþi, respectiv L.M., N.M. ºi V.P.,
fiecare participând la capitalul social cu un aport în numerar de câte 2.000
lei,adicã un procent din capitalul social de 33% fiecare.În clauza
referitoare la modul de participare la profit ºi pierderi, asociaþii au prevãzut
ca asociatul L.M. sã participe
 în proporþie de 20%, iar ceilalþi doi, respectiv N.M. ºi V.P., cu un procent de
câte 40% fiecare. Este legalã clauza înseratã în actul constitutiv privind
modul de participare a asociaþilor la profitul ºi pierderile societãþii?
Motivaþi rãspunsul.

RC: Este legala deoarece in actul constitutiv s-a facut acesta mentiune.
Doar raspunderea se diferentiaza pana la concurenta capitalului social
subscris.
RC : Clauza este legala pt ca asociatii sunt liberi sa decida modul de
participare la profit si pierderi cu obligatia de a mentiona acest lucru in actul
constitutiv. Sunt interzise clauzele leonine, adica acele clauze prin care unul
sau mai multi asociati sa suporte pierderile iar altii sa participe numai la profi.
Daca asociatii nu prevad in actul constitutiv modalitatea de participare la
profit si pierderi numai atunci dividendele se distribuie asociatilor
proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, dar ei sunt liberi
sa aleaga.

30.(111) În ce termen societatea comercialã este obligatã sã plãteascã


asociaþilor dividendele aprobate de adunarea generalã a asociaþilor
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 13/20
(AGA) ºi care este sancþiunea prevãzutã de lege în cazul neachitãrii lor?

L31/1990,Art. 67 (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota


de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se
prevede altfel.
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau,


dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la
data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar
incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru
perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv
sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia
financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda
mai mare.

31.(112) Arãtati care este momentul de la care se calculeazã termenul de 3


ani prevãzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi
modificatã, privind prescripþia dreptului material la acþiune al asociaþilor
pentru plata dividendelor.

L31/1990,Art.67,alin(5)-Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor se


prescrie
 în termen material
dreptului de 3 ani de la data distribuirii
la actiune lor. =>
al asociatilor pt. nu se dividendelor.
plata refera la prescriptia

32.(113) La data de 15 iulie 2003 s-a încheiat contractul de cesiune de actiuni


prin care M.N. a cesionat lui V.D. un numãr de 100 de acþiuni în valoare
totalã de 100.000.000 lei. Prin hotãrârea AGA din 15 martie 2004 s-a aprobat
distribuirea dividendelor aferente exerciþiului financiar al anului 2003,
fiecare acþionar urmând sã primeascã dividende în funcþie de numãrul de
acþiuni deþinute ºi de cota de participare la capitalul social. Pentru exerciþiul
financiar al anului 2003, dividendele aferente celor 100 de acþiuni au fost
atribuite în totalitate numitului V.D., care deþinea acþiunile respective la data
adoptãrii hotãrârii AGA. M.N. a solicitat achitarea dividendelor aferente
anului 2003 pânã la data de 15 iulie, iar dupã aceasta sã i se atribuie
cesionarului V.D. Cererea de platã a dividendelor formulatã de acþionarul
cedent M.N. este întemeiatã?

Da. Acesta a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile


asociate actiunilor, astfel
ca in speta analizata actiunea este intemeiata, partile nestabilind o alta
modalitate
de repartizare a dividendelor.
L31/1990,Art. 67-(6)Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor 
aparţin cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel. 
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 14/20

33. (114) SC „MILAV” SRL ºi SC „ANVEL” SRL au hotãrât sã


fuzioneze prin absorbþia SC „ANVEL” SRL de cãtre SC „MILAV” SRL. SC
„MILAV” SRL are
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

cinci asociaþi, cu un capital social de 50.000.000 lei, divizat în 500 pãrþi


sociale a
câte 100.000 lei fiecare. SC „ANVEL” SRL are doi asociaþi, respectiv SC
„MILAV” SRL ºi L.M. (persoanã fizicã). Capitalul social al SC „ANVEL” SRL
este de 2.000.000 lei, divizat în 20 pãrþi sociale a câte 100.000 lei fiecare,
 împãrþite în mod egal în  tre cei doi asociaþi. SC „ANVEL” SRL a înregistrat în
ultimii doi ani pierderi în aºa fel încât în conturile societãþii nu a mai existat
nici mãcar capitalul social. Pentru a salva societatea „ANVEL” SRL, SC
„MILAV” SRL a hotãrât absorbþia acesteia cu toate datoriile pe care le avea.
În situaþia de fapt se mai reþine cã SC „ANVEL” SRL concesionase un
teren în scopul construirii unei fabrici ºi încheiase un contract de asociere în
participaþiune cu numiþii M.N. ºi L.A., contract în care nu ºi-a executat
obligaþia de aportare a sumei de 200.000.000 lei pentru achiziþionarea unor
mãrfuri. Adunarea generalã extraordinarã a asociaþilor fiecãrei societãþi a
hotãrât fuziunea prin absorbþie, s-a
 întocmit bilanþul de fuziune la fiecare societate având aceeaºi datã ºi s-a întocmit
proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comerþului pentru a fi avizat de
 judecãtorul delegat ºi a fi publicat în Monitorul Oficial. Dat fiind cã societãþile
care fuzioneazã nu-ºi înceteazã activitatea dupã depunerea proiectului de fuziune
la registrul comerþului, SC „MILAV” SRL hotãrãºte majorarea capitalului social cu
un utilaj procurat din strãinãtate, pentru care beneficia de facilitãþi fiscale
(vamale). Identificaþi problemele de drept privitoare la posibilitatea legalã a
fuziunii

Conform art. 69 din Legea soc. com., la constatarea micsorarii activului


net al societatii, capitalul social va trebui reintregit sau redus. Avand in
vedere art. 222 si 223 ale Lg. Soc. Com, faptul ca societatea are un activ net
sub plafonul minim al capitalului social astfel ca societatea se dizolva de
drept daca nu isi majoreaza capitalul la nivelul minim prevazut de lg. Soc.
Com.
RC : Art.237 (d) – conf.caruia o societate nu are cum sa existe fara capital
social, se solicita dizolvarea
* se poate face absorbtia dar mai intai dizolvarea art. 207 (b), art 238 (1)
pct. b si (4)
(art. 237-(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului
National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea
societatii in
cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor
legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 15/20
depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori
nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut
ori nu au
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; d) societatea nu si-a


completat capitalul social, in conditiile legii;si art. 207-(1) Capitalul social
poate fi redus prin:b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor
sociale;si art. 238-(1) Fuziunea este operatiunea prin care: b) mai multe
societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii
catre actionarii lor de actiuni la societatea nou- constituita si, eventual, al unei
plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel
repartizate,(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori
(2), poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu
conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor
ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

34.(115) Reclamantii B.V. ºi SC „V.S.” SRL au chemat în judecatã pe M.C.


solicitând ca prin
pârâtului din sentinþa
societate, ce se vasocietatea
obligând pronunþala sãplata
se dispunã excluderea
drepturilor ce i se
cuvine celui exclus, cu
motivarea cã M.C., în calitate de asociat ºi administrator, a încãlcat Legea
contabilitãþii prin efectuarea unor activitãþi care au fost de naturã sã
fraudeze societatea. Pârâtul M.C., prin cerere reconvenþionalã, a solicitat
excluderea reclamantului B.V. din societate, motivând cã situaþia falimentarã
a societãþii se datoreazã culpei exclusive a acestuia. În urma probelor
administrate, instanþa de fond a admis atât cererea principalã ºi în parte cea
reconvenþionalã, dispunând excluderea din societate a reclamantului pârât,
cât ºi a pârâtului reclamant, dispunând totodatã ºi dizolvarea societãþii în
condiþiile în care prin excluderea celor doi asociaþi a mai rãmas în societate
un asociat. Celelalte cereri privind pretenþiile bãneºti au fost respinse. Pentru
a pronunþa aceastã soluþie, instanþa de fond a reþinut cã reclamantul a
desfãºurat o activitate contrarã interesului societãþii, în sensul cã a folosit
în scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social,
plãtitã de M.C., a vândut pãrþile componente din utilajele societãþii fãrã
încuviinþarea celorlalþi asociaþi. Pârâtul M.C. a fost exclus din societate, cu
motivarea cã acesta a întreprins activitãþi contrare scopului societãþii,
 în sensul cã a efectuat operaþiuni contabile prin care a schimbat sursele ºi
destinaþia depunerilor deºi nu avea specimen de semnãturã în bancã. Instanþa
de
fond a dispus
nr. 31/1990, ºi dizolvarea
republicatã societãþii,
ºi modificatã, în baza
deoarece art.
prin 229 alin.
excludere (1) din Legea
societatea a rãmas
cu
unic asociat, aceasta fiind cauzã de dizolvare a societãþii cu urmãtoarea
motivare: 1. Dispoziþia cuprinsã în art. 222 lit. c) nu se aplicã asociaþilor
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 16/20

unei societãþi cu rãspundere limitatã, ci unei societãþi în nume colectiv sau


în comanditã simplã.
2. Nedepunerea la bancã a aportului la capitalul social al asociatului
M.C. nu este un motiv de excludere, ci eventual de rãspundere pentru
daunele produse.
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

3. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezintã o faptã care sã însemne


fraudã în dauna societãþii atât timp cât cu sumele respective au fost cumpãrate
alte bunuri în folosul societãþii.
4. Inabilitãþile manageriale ale administratorului nu se sancþioneazã cu
excluderea din societate, ci doar cu revocarea din funcþie ºi obligarea la daune
cãtre societate. Dispoziþiile cuprinse în art. 222 din Legea nr. 31/1990,
republicatã ºi modificatã, privind cazurile de excludere din societate sunt
expres ºi limitativ arãtate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a
fiecãrei dispoziþii legale? Este corectã soluþia de dizolvare a societãþii?

Cf.art. 222 Lg. Soc. com - (1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv,
în
comandită simplă sau cu răspundere limitată: 
a) asociatul care, pus în întirziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit
legalmente incapabil;
c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în
administraţie
ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82; 
d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte
de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. 
RC:Apararea paratului=cerere reconventionala.nu este obligatoriu sa se dizolve,pt
ca soc. se poate transforma intr-un SRL cu unic asociat.Clauzele de excludere
sunt expres prevazute de lege-art. 222

35. (116) Asociaþii care au hotãrât dizolvarea societãþii pot renunþa la


aceasta, chiar ºi dupã publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii
adunãrii generale extraordinare a asociaþilor?

Da.Legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii.


RC : Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de
dizolvare in termen de 30 zile de la data efectuarii publicitatii, iar asociatii
care au hotarat dizolvarea pot renunta la aceasta chiar si dupa publicare.
Opozitia se face in termne de 30 zile de la data publicarii in monitorul oficial.
Opozitia se depune la Of. Reg.
Comertului care in terme de 3 zile o va mentiona in registru si o va inainta instantei
 judecatoresti competente. Art 237 alin 5, art.62 pct 1.
L.31/1990,ART. 237 (5) Orice persoana interesata poate face recurs
impotriva hotaràrii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea
publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a 17/20
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial
recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea
a carei dizolvare a fost pronuntata.
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 18/20
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

Este legalã hotãrârea de majorare a capitalului social în condiþiile


stabilite de acþionari?

Legea prevede intr-adevar ca actiunile emise in schimbul aporturilor in


numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30%
din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la
data publicarii in M. O. al Romaniei, a hotararii adunarii generale.
Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social
presupune existenta unor prime de emisiune, valoarea primelor va trebui
integral achitata la data subscririi.
Ca urmare, hotararea actionarilor in acest sens nu este valabila.
(art.220,alin.1 si 3,L31/1990)

39.
ºi A.L.,(120)
avândSCun„AC” SRL
capital s-a constituit
social de 60.000prin asocierea
lei divizat în numiþilor M.L., în
60 pãrþi sociale F.S.
valoare de 100
lei fiecare. Dupã trei luni de la înmatricularea societãþii în registrul
comerþului asociatul A.L. decedeazã, având ca moºtenitori soþia
supravieþuitoare ºi un copil minor. La prima ºedinþã a adunãrii generale a
asociaþilor a participat în locul asociatului decedat soþia supravieþuitoare
în nume propriu ºi în calitate de reprezentant al copilului minor,
exprimându- ºi votul cu privire la majorarea capitalului social. Soþia
supravieþuitoare are drept de vot în adunarea generalã a asociaþilor în nume
propriu ºi ca reprezentantã a minorului asociatului decedat? Motivaþi
soluþia.

Da, sotia are drept de vot in nume propriu si ca reprezentant al copilului in


conditiile in care prin actul contitutiv al societatii nu se specifica altfel. (adica
nu se
 prevad conditiile alin 2 al art. 202,transmiterea către persoane din afara societăţii
este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei
 pătrimi din capitalul social). 

40. (121) În actul constitutiv al SC „L” SRL s-a prevãzut cã modificarea


actului
constitutiv
calificatã a poate fi decisã
capitalului social.cu votul asociaþilor care reprezintã majoritatea
Având în vedere dispoziþia cuprinsã în art. 192 din Legea nr. 31/1990,
republicatã
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 19/20
ºi modificatã, hotãrârea de modificare a actului constitutive trebuie sã fie
adoptatã de toþi asociaþii?
L31/1990,Art. 192-(2)Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului
7/31/2019 48410587 Spete Dr Comercial

constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau
actul constitutiv prevede altfel.
Astfel in cazul de fata cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea
modificarii actului constitutiv de majoritatea calificata a capitalului social,
prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor pentru
modificarea dorita.
http://slidepdf.com/reader/full/48410587-spete-dr-comercial 20/20

S-ar putea să vă placă și