Sunteți pe pagina 1din 4

ACT CONSTITUTIV Al Societatii Comerciale:MIHVAS Societate cu raspundere limitata

Art.1:ASOCIAT FONDATOR In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic,se incheie prezentul act constitutive. Subsemnatul, Mihai Vasile,cetatean roman,nascut la data de 04.06.1973 in Galati,str.Siderurgistilor,Nr.64,Bl:C1,Scara 3,Ap.33,posesorul cartii de identitate seria:GL nr.432836,eliberat de Politia Galati la data de 12.01.2000,C.N.P:1730604170331 Societatea S.C.MIHVAS.S.R.L cu sediul social in Galati str.Brailei nr 34,inmatriculata in registrul comertului din Galati sub nr:J17/201/2005 cod fiscal nr R.O 17523408,in calitate de asociat unic fondator am hotarat sa constitui in conformitate cu art 5 alin(2) din legea nr31/1990 privind societatile comerciale:Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure personae.In acest caz se intocmeste numai statutul,o societate comerciala cu capital integral Romanesc dupa cum urmeaza: Art.2:FORMA,DENUMIRE,SEDIU Societatea se va constitui in forma juridical de societate cu raspundere limitata Denumirea societatii va fi S.C.MIHVAS.SRL,persoana juridical romana desemnata in cuprinsul prezentului act constitutive si cu termenul de societate Sediul social principal al societatii va fi in Galati,str.Brailei,nr.34,judetul Galati codul postal 800245 Prin hotarare a asociatului unic: Sediul social principal al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania,in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege; In orice alt act,scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona:denumirea acesteia urmata de forma juridical,sediul,numarul de inmatriculare in registrul comertului,codul fiscal si capitalul social. Art.3:CAPITALUL SOCIAL Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de 200 lei Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii,iar drepturile corespunzatoare asupra bunurilor care constituie aportul in natura se transfera in patrimonial acesteia in stare de utilizare incepand cu aceeasi data. Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanzi.

Capitalul social se divide in 50 parti sociale. Aportul asociatului unic la constituirea capitalului social si partile sociale care ii rein: MIHAI VASILE:200 lei-50 parti sociale Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii asociatului unic cu respectarea prevederilor legale in acest sens. Atributiile asociatului unic: a)sa aprobe situatia financiara anuala sis a stabileasca repartizarea profitului net; b)sa desemneza administratorii si cenzorii sau dupa caz auditorii interni sa ii revoce sis a le dea descarcare de activitate,precum sis a decida contractarea auditului financiar,atunci cand acesta nu are character obligatoriu c)sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor sau dupa caz,a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societatii,desemnand si persoana insarcinata sa o exercite. d)hotareste modificarea capitalului social,a numarului de parti sociale si a valorii acestora; e)aproba actul constitutive si modificarea acestuia f)desemneaza sau revoca administratotii si cenzorii societatii g)aproba contractarea de imprumuturi bancare; h)aproba cesiunea partilor sociale i)aproba modificarea formei juridice precum si dizolvarea,fuziunea si divizarea societatii; j)decide urmarirea administratorilor,auditorilor interni sau cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii Art.5:ADMINISTRATORII Administratorul societatii avand calitatea de presedinte-director general ester Mihai Vasile nascut la data de 04.06.1973 in Galati domiciliat in Galati str.Siderurgistilor ,Nr.64,Bl:C1,Scara 3,Ap.33,posesorul cartii de identitate seria:GL nr.432836,cetatean roman, C.N.P:1730604170331 caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. a)duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a asociatilor b)semneaza actele,scrisorile sau publicatiile emise de societate c)tine registrul asociatilor d)reprezinta singur sau impreuna cu alti asociati societatea in relatieiile cu partenerii; e)convoaca Adunarea Generala a asociatilor cel putin o data pe an sau ori de kte ori este nevoie f)raspunde in fata Adunarii Generale si a cenzorilor pentru bunul mers al activitatii societatii g)administratorul este obligat ca in termen de 15 zile de la aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a asociatilor,sa depuna copii ale acesteia la registrul comertului. Art.6:REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia.

Art.7:DURATA SOCIETATII Durata societatii este nelimitata de la data inamtricularii in Registrul Comertului. Durata societatii poate fi prelungita prin act aditional la actul constitutiv al acesteia,semnat de asociatul unic sau de mostenitorii sai sau dupa caz autentificat de notarul public,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si inscris in registrul comertului Art.8:DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatie si in conditiile stabilite de lege,precum si cu procedura prevazuta de aceasta: Dizolvarea societatii: Art. 229 (1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur. (2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. (3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar. Lichidarea societatii: Art. 262 (1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. (2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. (3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare. Art. 263

(1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. (1^1) Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. (2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare. (3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini. (4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.