Sunteți pe pagina 1din 29

--CONFIRMARI DE LA TERTI--

Conform ISA 500 - “Probele de audit”:


 Credibilitatea probelor de audit este influenţată de sursa şi natura acestora
şi depinde de circumstanţele individuale în care sunt obţinute probele.
• Probele de audit sunt mai credibile atunci când sunt obţinute din surse
independente din afara entităţii.

În consecinţă, probele de audit sub forma răspunsurilor originale scrise la cererile de


confirmare primite direct de auditor de la terţi care nu sunt afiliaţi entităţii auditate,
atunci când sunt luate în considerare individual sau cumulativ cu probe de audit din
alte proceduri de audit, pot ajuta la reducerea riscului de denaturare semnificativă
pentru afirmaţiile aferente la un nivel acceptabil de scăzut.

1. Prezentarea Standardului Internaţional de Audit ISA 505 „Confirmări Externe”

1.1. Considerente generale


Auditorul trebuie să determine dacă utilizarea confirmărilor externe este necesară
pentru a obţine suficiente probe de audit adecvate la nivel de afirmaţii. Pentru aceasta,
auditorul trebuie să analizeze riscul evaluat de denaturare semnificativă la nivel de
afirmaţie şi modul în care probele de audit din alte proceduri de audit planificate vor
reduce riscul de denaturare semnificativă la nivel de afirmaţie până la un nivel
acceptabil de scăzut.

Definiţie. Confirmarea externă este procesul de obţinere şi evaluare a probelor de audit


printr-o declarare a informaţiilor sau printr-o condiţie existentă directă din partea unei
terţe-părţi ca răspuns la o cerere de informaţii privind un anumit element care
influenţează afirmaţiile din situaţiile financiare sau din prezentările conexe. Pentru a
hotărî în ce măsură să se folosească confirmările externe, auditorul analizează
caracteristicile mediului în care operează entitatea auditată şi practicile folosite de
potenţialii respondenţi în tratarea cererilor pentru confirmare directă.
Confirmările externe sunt frecvent utilizate în legătură cu soldurile conturilor şi
componentelor acestora, dar nu trebuie să se limiteze la acestea. Auditorul
financiar poate solicita confirmarea externa a termenilor contractelor sau
tranzactiilor pe care entitatea le-a incheiat cu terte-parti. Alte exemple de situaţii în
care pot fi folosite confirmările externe sunt următoarele:
• Soldurile creanţelor;
• Soldurile datoriilor comerciale.
• Soldurile conturilor la bănci şi alte informaţii de la bănci;
• Stocurile aflate la terţi în depozite pentru a fi prelucrate sau în consignaţie;
• Titluri de proprietate ţinute în custodie sau ca garanţie de avocaţi sau creditori;
• Titluri de valoare cumpărate de la brokeri de valori mobiliare dar nelivrate la
data bilanţului;
• Credite;
• Avansurile acordate managerilor/angajaţilor;
• Comunicarea cu juristii/avocatii entitatii;

Auditorul trebuie să adapteze cererile de confirmare externă la obiectivul


specific de audit. Atunci când concepe cererea, auditorul are în vedere afirmaţiile
rezolvate şi factorii ce pot afecta credibilitatea confirmărilor. Factori precum forma
cererii de confirmare externă, experienţa anterioară în audit şi misiuni similare, natura
informaţiilor ce se urmăresc a fi confirmate şi destinatarul vizat afectează modul în
care sunt concepute cererile deoarece aceşti factori au un efect direct asupra
credibilităţii probelor de audit obţinute prin procedurile de confirmare externă.

Credibilitatea probelor de audit obţinute prin confirmări externe depinde, printre


altele, de:
- aplicarea de către auditor a unor proceduri de audit corespunzătoare pentru
alcătuirea cererii de confirmare externă,
- aplicarea procedurilor de confirmare externă şi
- evaluarea rezultatelor procedurilor de confirmare externă.
Factorii care afectează credibilitatea confirmărilor includ:
- controlul pe care auditorul îl exercită asupra cererilor de confirmare şi
răspunsurilor,
- caracteristicile respondenţilor şi
- restricţiile cuprinse în răspuns sau impuse de management.

Atunci când aplică procedurile de confirmare, auditorul trebuie să menţină controlul


asupra procesului de selectare a destinatarilor cererilor, asupra întocmirii şi
expedierii cererilor de confirmare şi asupra răspunsurilor la acele cereri. In cazul în
care clientul controlează întocmirea solicitării de confirmare, se ocupă de trimiterea
ei prin poştă sau recepţionează răspunsurile, auditorul pierde controlul şi totodată
independenţa; astfel, fiabilitatea probei este redusă.

Cererile de confirmare menţionează, de regulă, autorizarea dată de conducere


respondentului de a dezvălui informaţiile respective auditorului. Este posibil ca
respondenţii să fie mai dornici să răspundă unei cereri de confirmare conţinând
autorizarea conducerii, şi, în anumite cazuri, s-ar putea să nu poată răspunde decât
dacă cererea conţine autorizarea conducerii.

Paragraful 11 al ISA 330 arată că cu cât este mai ridicat gradul de risc evaluat de
auditor, cu atât mai credibile şi mai relevante trebuie să fie probele de audit
căutate de auditor. În consecinţă, pe măsură ce riscul evaluat de denaturare
semnificativă creşte, auditorul proiectează proceduri de substanţă pentru a obţine
probe de audit mai credibile şi mai relevante, sau probe de audit mai convingătoare, la
nivel de afirmaţii. În aceste situaţii, folosirea procedurilor de confirmare externă poate
fi eficientă pentru a oferi probe de audit adecvate şi suficiente.

Exemplu 1: Entitatea ar putea avea un credit pe care-l rambursează conform unui


grafic convenit şi pentru condiţiile căruia auditorul a obţinut confirmare în anii
precedenţi. Dacă din restul activităţii auditorului (inclusiv testele necesare asupra
controalelor) reiese faptul că termenii creditului nu s-au modificat, ceea ce a condus la
scăderea riscului de denaturare semnificativă a soldului rămas din credit, auditorul ar
putea limita procedurile de substanţă doar la testarea detaliilor plăţilor făcute în loc să
confirme din nou soldul direct cu creditorul.

Exemplu 2: Tranzacţiile neobişnuite sau complexe pot fi asociate cu un risc evaluat


de denaturare semnificativă mai mare în comparaţie cu tranzacţiile obişnuite. Dacă
entitatea a încheiat o tranzacţie neobişnuită sau complexă care are ca rezultat un risc
mai înalt de denaturare semnificativă, auditorul are în vedere confirmarea condiţiilor
tranzacţiei cu celelalte părţi pe lângă examinarea documentelor păstrate de entitate.

1.2 Tipuri de confirmări

Auditorul trebuie să adapteze cererile de confirmare externă la obiectivul


specific de audit. Atunci când concepe cererea, auditorul are în vedere afirmaţiile
rezolvate şi factorii ce pot afecta credibilitatea confirmărilor. Factori precum forma
cererii de confirmare externă, experienţa anterioară în audit şi misiuni similare, natura
informaţiilor ce se urmăresc a fi confirmate şi destinatarul vizat afectează modul în
care sunt concepute cererile deoarece aceşti factori au un efect direct asupra
credibilităţii probelor de audit obţinute prin procedurile de confirmare externă.
Auditorul poate folosi cereri de confirmare externă pozitivă sau negativă sau o
combinaţie între cele două:

a) Cererea de confirmare externă pozitivă solicită destinatarului să răspundă


auditorului în toate cazurile fie prin a menţiona acordul său cu privire la informaţiile
furnizate fie prin a completa informaţiile. De regulă, răspunsul la o cerere de
confirmare externă pozitivă este de aşteptat să furnizeze probe de audit credibile.
Cererile de confirmare pozitivă pot fi: în alb (nu este menţionată valoarea, sumele
urmând a fi completate de respondentul cererii, însă pot cauza o viteză mai mică
de răspuns), sau pot fi deja completate (acestea au o rată mai mare de răspuns,
dar există riscul ca respondentul să răspundă cererii fără a verifica dacă
informaţiile sunt corecte).

b) Cererea de confirmare externă negativă solicită destinatarului să răspundă doar


în eventualitatea unui dezacord faţă de informaţiile menţionate în cerere. Totuşi,
atunci când nu primeşte nici un răspuns la o cerere de confirmare negativă,
auditorul rămâne conştient că nu vor exista probe de audit explicite potrivit cărora
terţii vizaţi au primit cererile de confirmare şi că au verificat corectitudinea
informaţiilor cuprinse în acestea. Se folosesc mai ales atunci când:
(a) nivelul evaluat al riscului unor erori semnificative este mai scăzut;
(b) este implicat un număr mare de solduri mici;
(c) nu este preconizat un număr substanţial de erori; şi
(d) auditorul nu are motive să creadă că respondenţii vor ignora aceste
cereri.

c) Se poate utiliza o combinaţie între confirmările externe pozitive şi cele


negative. De exemplu, dacă soldul total al creanţelor este alcătuit dintr-un număr
mic de solduri mari şi un număr mare de solduri mici, auditorul poate decide că
este bine să confirme toate sau un eşantion din soldurile mari prin cereri de
confirmare pozitivă şi un eşantion din soldurile mici utilizând cereri de confirmare
negativă.

Dacă auditorul caută să confirme anumite solduri sau alte informaţii iar conducerea
solicită auditorului să nu facă acest lucru, auditorul trebuie să analizeze dacă există
motive întemeiate pentru o astfel de solicitare şi să obţină probe de audit în sprijinul
validităţii solicitărilor din partea conducerii.

Dacă auditorul nu acceptă validitatea solicitării conducerii şi este împiedicat de la


obţinerea confirmărilor, atunci există o limitare a sferei activităţii auditorului şi acesta
trebuie să analizeze impactul posibil asupra raportului de audit.

În cazul în care auditorul formulează concluzia că procesul de confirmare şi


procedurile alternative nu au generat suficiente probe de audit privind o afirmaţie,
auditorul trebuie să efectueze proceduri suplimentare pentru a obţine suficiente probe
de audit adecvate.
Pentru formularea concluziei, auditorul ia în considerare:
(e) Credibilitatea confirmărilor şi procedurilor alternative de audit;
(f) Natura excepţiilor, inclusiv implicaţiile, atât cantitative cât şi calitative
ale acelor excepţii; şi
(g) Probele de audit oferite de alte proceduri de audit.
Pe baza acestei evaluări, auditorul stabileşte dacă sunt necesare proceduri de
audit suplimentare pentru a obţine suficiente probe de audit.
Auditorul trebuie să evalueze dacă rezultatele procesului de confirmare externă
împreună cu rezultatele celorlalte proceduri de audit aplicate, generează suficiente
probe de audit privind afirmaţia auditată.

1.3. Cereri de confirmare pozitivă fără răspuns

Nonrăspunsurile la confirmări nu generează probe de audit.

În cazul în care nu primeşte nici un răspuns:


1. De regulă se trimite a doua şi chiar a treia solicitare;
2. Auditorul contactează destinatarul cererii pentru a obţine un răspuns. Auditorul
poate încerca comunicarea orală cu acel client.
3. Dacă auditorul nu poate obţine un răspuns, utilizează proceduri de audit
alternative.

Auditorul trebuie să aplice proceduri alternative atunci când nu primeşte nici un


răspuns la o cerere de confirmare externă pozitivă. Procedurile de audit alternative
trebuie să fie de aşa natură încât să furnizeze probele de audit cu privire la afirmaţiile
pe care cererea de confirmare trebuia să le ofere.
2. Confirmarea creantelor

Creanţele trebuie testate din punctul de vedere al:


• existenţei
• valorii
• exhaustivităţii
• prezentării
• proprietăţii.

Confirmarea creanţelor-clienţi este cel mai important test al detaliilor creanţelor-


clienţilor. Confirmarea externă a unei creanţe oferă probe credibile şi relevante de
audit privind existenţa contului la o anumită dată. Confirmarea oferă şi probe de
audit privind eficacitatea procedurilor privind independenţa exerciţiilor financiare.

Totuşi, de regulă, astfel de confirmări nu oferă toate probele de audit necesare cu


privire la afirmaţia privind valoarea, pentru că nu se poate cere debitorului să confirme
informaţii de detaliu cu privire la capacitatea sa de plată a creanţei.

Excepţii. Auditorul poate să aleagă să nu confirme debitorii în următoarele


circumstanţe:
1. Creanţele-clienţi sunt nesemnificative. De exemplu în cazul companiilor
care încasează contravaloarea bunurilor imediat, în numerar sau prin card
bancar.
2. Auditorul consideră că probele furnizate de confirmări sunt ineficace,
deoarece răspunsurile riscă să fie inadecvate sau mai puţin credibile.
3. Nivelul combinat al riscului inerent şi al riscului de control este mic şi
alte probe substanţiale pot fi acumulate pentru a constitui o cantitate
suficientă de elemente probante. Dacă un client are mecanisme eficace de
control intern şi un risc inerent scăzut în ciclul vânzări-încasări, auditorul este
adesea în măsură să răspundă tuturor cerinţelor referitoare la cantitatea de
probe prin testarea mecanismelor de control, testarea operaţiunilor şi prin
proceduri analitice.

Atenţie!!!! Dacă auditorul decide să nu confirme creanţele-clienţi, justificarea


acestei decizii trebuie documentată în foile de lucru.
In Normele Minimale de Audit, la Sectiunea J, testul 5, auditorul trebuie sa
confirme direct un eşantion de solduri ale debitorilor şi sa verifice concordanţa dintre
confirmările primite şi evidenţele contabile ale societăţii.

Etapele confirmării creanţelor.

1. Se alege modelul de confirmare care urmează a fi trimis (Foile de lucru J10. În


unele cazuri, se poate utiliza şi confirmarea unei facturi (nu neapărat întregul sold
al datoriei clientului).

2. Se stabileşte momentul trimiterii confirmărilor.


Cele mai credibile probe rezultate din confirmare sunt obţinute atunci când
scrisorile de confirmare sunt expediate cât mai aproape de data de închidere a
bilanţului contabil, spre deosebire de confirmarea creanţelor făcută la câteva luni
înainte de sfârşitul exerciţiului contabil, care produce cele mai puţin fiabile probe.
Astfel auditorul nu mai trebuie să testeze operaţiunile care au loc între data
confirmării şi data bilanţului contabil prin examinarea unor documente interne de
tipul copiilor facturilor de vânzare, documentelor de livrare şi documentelor de
încasare.

3. Se stabileşte dimensiunea eşantionului. Eşantionul se calculează în etapa de


planificare, fie prin metoda bazată pe riscuri prezentată în Normele Minimale de
Audit, fie pe baza raţionamentului profesional. Oricare ar fi metoda aleasă
aceasta trebuie documentată în partea de planificare a dosarului de audit, iar în
cazul eşantionării bazate pe raţionament profesional, acest raţionament tebuie
explicat.
Indiferent de metoda de eşantionare folosită dimensiunea eşantionului trebuie
să acopere:
 In cazul unui client nou cel putin 60% din valoarea populatiei;
 In cazul unui client recurrent 40% dacă nu au existat modificări
semnificative faţă de anul anterior.

Metoda Paretto: 80:20 de alegere a esantionului (din eşantion se aleg 80%


elemente în funcţie de mărime - primii ca valoare, şi restul de 20% de elemente
se aleg aleatoriu, inclusiv clienţi cu solduri mici).

4. Selectarea elementelor supuse testării.


Trebuie făcută o anumită stratificare a populaţiei testate. O modalitate de
stratificare este selectarea soldurilor de confirmat în funcţie de valoarea
bănească a conturilor individuale sau de durata de timp în care creanţa a rămas
neachitată. Astfel se vor confirma îndeosebi soldurile conturilor mai mari şi mai
vechi, deoarece acestea prezintă cea mai mare probabilitate de a conţine erori
semnificative. Auditorul trebuie să selecteze toate conturile care depăşesc o
anumită valoare monetară şi va extrage un eşantion aleatoriu din conturile
rămase.
5. In urma primirii confirmărilor, auditorul centralizează rezultatele, sub forma unui
tabel.

In cazul in care nu primeşte răspuns, trebuie sa solicite o noua confirmare sau sa ia


legătura direct cu destinatarul cererii de confimare pentru a obţine totuşi un răspuns.
Dacă auditorul nu poate obţine un răspuns, utilizează proceduri de audit alternative.
Natura procedurilor alternative variază în funcţie de contul şi aserţiunea în cauză. La
examinarea creanţelor, procedurile alternative pot include examinarea încasărilor
ulterioare, examinarea documentelor de expediţie sau alte documente referitoare la
clienţi care să aducă probe pentru aserţiunea privind existenţa, şi testele de
independenţa exerciţiilor asupra vânzărilor care să aducă probe pentru aserţiunea
privind exhaustivitatea.

Rezultatele confirmării directe a debitorilor trebuie studiate si în cazul în care apar


diferenţe cauzate de clientul de audit, auditorul financiar trebuie să propună ajustări.
Aceste diferenţe nu trebuie doar constatate ci şi urmărite pentru a vedea daca s-au
făcut ajustările necesare.

Pentru Secţiunea J, testul 10 avem următoarele foi de lucru:

J10.1 reprezintă modelul de scrisoare şi mai jos este şi confirmarea primită de la


debitorul în cauză. După acest model se vor trimite confirmări şi celorlalţi clienţi care
au fost selectaţi.

J 10.2 reprezintă tabelul cu centralizarea confirmărilor primite.

J10.3 reprezintă foaia de lucru în care se explică diferenţele apărute între evidenţele
clientului şi sumele confirmate de debitori. Dacă s-au făcut ajustări, auditorul ar trebui
să verifice şi să îndosarieze notele contabile prin care s-au făcut aceste ajustări.
DEBITORI ŞI PLĂŢI ÎN AVANS – SECTIUNEA J

Iniţiale Data
Client: ABC SA Întocmit de: MP 14.03.2005
Perioada: 31.12.2004 Revizuit de: JEB 16.03.2005

Grad de Ref.
acoperire sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare


10.Verificaţi lista soldurilor finale ale 10 J10 MP Necesită ajustării
debitorilor. Confirmaţi direct un eşantion J.10.1-10;
de solduri ale debitorilor şi verificaţi J10.2;
concordanţa dintre confirmările primite J10.3
şi evidenţele contabile ale societăţii.
Solicitaţi din nou confirmare din partea
debitorilor de la care nu aţi primit
răspuns. Îndosariaţi rezultatele
confirmării directe a debitorilor.
J 10
CREANŢE COMERCIALE
AUDITOR FINANCIAR SRL Data:
Initiale:
Client: ABC SA 10.02.2005
Intocmit de:
Perioada auditata:31.12.2004 15.02.2005
Revizuit de:
CONFIRMAREA SOLDURILOR

Obiectiv
Să ne asigurăm că, în situaţiile financiare ale ABC SA, creanţele comerciale nu sunt supra –
evaluate în mod semnificativ.

Munca de audit

S-a pregătit o scrisoare de confirmare şi a fost trimisă unui eşantion de clienţi pentru soldurile de la
sfârşitul anului.

Selectarea eşantionului

Selectaţi primii zece clienţi ca mărime, asigurându-vă că totalul acoperă mai mult de 60% din total
cont 411. Dacă nu, continuaţi selecţia până când obiectivul este atins.

Rezultate

Vezi J 10.2

Eşantionul ales acoperă 84% din totalul creanţelor comerciale la sfârşitul exerciţiului financiar.

6 răspunsuri concordă cu soldurile ABC SA.

Cibersoft S.R.L nu a răspuns. Conducerea a fost de acord că soldul respectiv va trebui


provizionat.

Ceilalţi 3 clienţi au răspuns cu diferenţe. În urma unor analize ulterioare, sumele au fost punctate
şi se vor face ajustările pentru acele două elemente.

Concluzie

În urma ajustărilor de mai sus, creanţele comerciale nu sunt semnificativ supra - evaluate.

SC ABC SA - Bulevardul Libertăţii, nr. 500, Sector 4, Bucureşti, ROMÂNIA


Cont 25-11 17 03-1 deschis la Banca Traian, Cod fiscal R 6021973

J 10.1

CLASIMOD S.R.L

IAŞI

În atenţia: D.nei Director ANDREEA ANTON


V-am fi recunoscători dacă aţi acorda tot sprijinul dvs. auditorilor noştri de la AUDITOR
FINANCIAR S.R.L., confirmând soldul datoriilor dvs. către noi. Vă rugăm, deci, să analizaţi
soldul cu înregistrările pe care le deţineţi şi să completaţi formularul de mai jos. Dacă doriţi să
obţineţi un extras de cont, vă vom trimite unul la cerere. Pentru a asigura o confirmare
independentă a contului, vă rugăm să adresaţi răspunsul sau orice cerere pentru declaraţii sau alte
întrebări pe care le-aţi avea la AUDITOR FINANCIAR S.R.L.. Menţionăm că această scrisoare nu
reprezintă o cerere de plată din partea noastră. Vă rugăm să nu achitaţi datoria în contul firmei
AUDITOR FINANCIAR S.R.L.. Vom aprecia un răspuns prompt la cererea noastră.

Cu respect,
_______________________________
(semnătura şi ştampila)

VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI ACEST FORMULAR COMPLETAT DIRECT FIRMEI


AUDITOR FINANCIAR S.R.L.
(CONFIRMAREA DATORIILOR)

AUDITOR FINANCIAR S.R.L


În atenţia lui: Marius Petre
Str. Mercur, nr. 12
Sector 2, Bucureşti
Fax: 021/410 7526 sau 021/335 2601

Stimaţi domni,

Suma de __218.800.000 lei__ declarată de către SC ABC SA ca fiind datorată la data de 31


decembrie 2004 de către firma noastră corespunde înregistrărilor noastre, cu excepţia celor de mai
jos (vă rugăm să enumeraţi orice datorii pe care nu le acceptaţi, credite neprimite, sau alte
diferenţe, însoţite de data şi suma corespunzătoare)
Cu respect,
______________________________Data ______ (semnătura autorizată şi ştampila firmei)

J10.1
VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI ACEST FORMULAR COMPLETAT DIRECT FIRMEI
AUDITOR FINANCIAR S.R.L
(CONFIRMAREA DATORIILOR)

De la: CLASIMOD
SRL
AUDITOR FINANCIAR S.R.L
În atenţia lui: Marius Petre
Str. Mercur, nr. 12
Sector 2, Bucureşti
Fax: 021/410 7526 sau 021/335 2601

Stimaţi domni,

Suma de __218.800.000 lei__ declarată de către SC ABC SA ca fiind datorată la data de 31


decembrie 2004 de către firma noastră corespunde înregistrărilor noastre, cu excepţia celor de mai
jos (vă rugăm să enumeraţi orice datorii pe care nu le acceptaţi, credite neprimite, sau alte
diferenţe, însoţite de data şi suma corespunzătoare).

Cu respect,

Andreea Anton
Data 08.03.2005 (semnătura autorizată şi ştampila firmei)

3. Confirmari de la furnizori
Creditorii trebuie testaţi din punctul de vedere al:
* existenţei
* valorii
* exhaustivităţii
* prezentării
* proprietăţii (se referă în întregime la datorii ale întreprinderii).

Pentru auditul afirmaţiei privind exhaustivitatea datoriilor comerciale, auditorul trebuie să


obţină probe de audit că nu există datorii semnificative neînregistrate. Aşadar, trimiterea
cererilor de confirmare către furnizorii principali ai entităţii prin care se solicită furnizarea
de copii de pe extrasele de cont auditorului în mod nemijlocit, chiar dacă evidenţele nu
arată vreo sumă datorată lor, momentan, va fi de obicei mai eficientă pentru detectarea
datoriilor neînregistrate decât selectarea conturilor de confirmat pe baza valorilor mai
mari înregistrate în registrul datoriilor comerciale.

Paşii care trebuie urmaţi în cazul confirmării furnizorilor sunt aceeaşi ca şi pentru
confirmarea creanţelor.

In Normele Minimale de Audit, la Sectiunea L, testul 4, i se solicita auditorului


financiar sa verifice dacă soldurile principalilor furnizori şi un eşantion din soldurile
celorlalţi furnizori concordă cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori.
La partea practica se vor întocmi foile de lucru aferente testului L4.

Pentru obţinerea probelor de audit pentru afirmaţii nerezolvate în mod adecvat prin
confirmări, auditorul analizează alte proceduri de audit pentru completarea procedurilor
de confirmare sau pentru a fi utilizate în locul procedurilor de confirmare.

Secţiunea
CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE L
Data
Iniţiale
Client: ABC SA Întocmit de: MC 28.02.2005
Perioada auditată: 31.12.2004 Revizuit de: JEB 02.03.2005

Ref.
Grad de sit. Iniţiale Probleme apărute
acoperire
Probe de audit necesare

4. Verificaţi lista soldurilor finale ale MC Nu există


creditorilor.
(a) Verificaţi dacă soldurile eşantion L4.a
principalilor furnizori şi un eşantion din
soldurile celorlalţi furnizori concordă cu L4.1.a
extrasele de cont ale respectivilor L4.1
furnizori.

(b) Revizuiţi lista creditorilor din -


exerciţiul anterior pentru a depista eventuale
omisiuni semnificative în exerciţiului
curent.

(c) Investigaţi soldurile debitoare


semnificative din listă şi înregistraţi ca
obligaţii angajate facturile omise, dacă este
cazul.

(d) Cercetaţi dacă există sume în litigiu

Testul L4.a este foaia de lucru întocmită pentru a răspunde la testul 4, subpunctul a. In
spatele acestei foi de lucru sunt modelele de confirmări trimise furnizorilor (L4.1.a),
precum şi centralizarea constatărilor şi analiza diferenţelor, un model pentru acestea
din urmă fiind prezentate la Secţiunea Debitori.

L4.a
AUDITOR FINANCIAR SRL Data:
Initiale:
Client: ABC SA 18.02.2005
Intocmit de:
Perioada auditata:31.12.2004 25.02.2005
Revizuit de:
Creditori şi angajamente
Confirmarea creditorilor

Obiectiv:
Verificaţi lista soldurilor finale ale creditorilor.
a) Verificaţi dacă soldurile principalilor furnizori şi un eşantion din soldurile celorlalţi
furnizori concordă cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori.

Activitate desfasurata:

a) S-au pregătit scrisori de confirmare(L4.1a) , au fost trimise unui eşantion de clienţi


(sectiunea F) pentru soldurile de la sfârşitul anului şi s-a verificat concordanţa dintre
confirmările primite şi evidenţele contabile ale societăţii (L4.1). Pentru diferente s-au purtat
discutii cu clientul de audit in vederea propunerii de ajustari

Rezultat:

Situatia 1: a)Intregul esantion de confirmari corespunde cu evidentele contabile ale societatii.

Situatia 2: Pentru un numar de confirmari de ................in valoare de.......................evidentele


contabile ale societatii nu corespund cu acestea cu o valoare de...................... (Referinţă la tabelul
centralizator unde s-au confruntat evidenţele contabile ale clientului de audit cu confirmările
primite, eventual L4.1). Dupa discutiile cu clientul de audit valoarea din confirmare este cea
corecta necesitand astfel o ajustare in valoare de _______________________.

Situatia 3: Pentru un numar de ...........................scrisori de confirmare nu s-au primit


confirmarile aferente. Scrisorile de confirmare primite acopera un procent de ___% din sold,
procentul confirmat fiind insuficient Auditorul financiar va recurge la procedura alternativa
de testare a soldurilor din esantion neconfirmate pentru a obtine un grad de acoperire de
____% din sold. (Referinţă la foaia de lucru unde s-au documentat procedurile alternative
efectuate).

Concluzie:
Situatia 1:Soldurile aferente creditorilor exista si sunt prezentate corect in situatiile
financiare.
Situatia 2: Soldurile finale ale datoriilor sunt sub/supraevaluate, fiind necesara ajustarea
conturilor de datorii cu valoarea de _____________
SC ABC SA - Bulevardul Libertăţii, nr. 500, Sector 4, Bucureşti, ROMÂNIA
Cont 25-11 17 03-1 deschis la Banca Traian, Cod fiscal R 6021973
L4.1a

Data:
Catre:
Fax: <Fax>
Attn: <Persoana_de_contact>

Stimati Domni/Doamne,

Auditorii nostrii, SC AUDITOR FINANCIAR SRL, auditeaza situatiile noastre financiare


aferente anului 2004 si doresc sa obtina o confirmare directa a sumelor la data de 31.12.2004.
Comparati informatia de mai jos cu inregistrarile dumneavoastra contabile la data respectiva
si confirmati daca aceasta informatie este conform propriilor inregistrari contabile sau notati
detaliul oricarei discrepante in spatiul de mai jos. Apoi semnati aceasta cerere si returnati-o
auditorilor nostri.

AUDITOR FINANCIAR S.R.L


În atenţia lui: Marius Petre
Str. Mercur, nr. 12
Sector 2, Bucureşti
Fax: 021/410 7526 sau 021/335 2601

Inregistrarile noastre la data de 31.12.2004 arata sumele:


RON:
EUR:
USD:
ce urmeaza a fi platite de catre noi in echivalent RON.
De asemenea, va rugam sa confirmati si soldurile altor conturi (avansuri acordate, creante,
avansuri primite) in relatia cu ABC S.A.

Apreciem promptitudinea raspunsului dumneavostra.

Cu respect,
_______________________________
(semnătura şi ştampila)
Re:
Attn: SC Auditor Financiar SRL

CONFIRMARE

Sold datorat la 31.12.2004:


RON:
EUR:
USD:

Informatiile mentionate mai sus de sunt corecte exceptand urmatoarele:


__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Totodata, mentionam ca avem solduri la urmatoarele conturi (moneda si suma):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Confirmări de la bănci

În cazul disponibilităţilor şi numerarului trebuie să se verifice:


* existenţa
* valoarea
* exhaustivitatea
* prezentarea informaţiilor
* deţinerea titlului de proprietate.

Primul pas este următorul:


Se cer directorilor informaţii în legătură cu băncile la care societatea auditată are
conturi sau contractate împrumuturi. Apoi se trimit scrisori băncilor respective.

In Normele Minimale de Audit, la Sectiunea K, testul 7, auditorul trebuie sa obţină


scrisorile de confirmare bancară standard de la fiecare bancă cu care clientul a făcut
tranzacţii în cursul exerciţiului. De asemenea trebuie sa verifice concordanţa între
solduri şi scrisoarea bancară standard şi dacă situaţiile financiare prezintă în mod
corespunzător garanţiile deţinute de bancă.

Informaţii importante pe care trebuie să le conţină scrisoarea pe care auditorul o


cere băncii:
* titluri de valoare deţinute de bancă
* datorii contingente
* confirmarea altor active
* dreptul de compensare al băncii
* limitele împrumuturilor în cont curent.
DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU CASĂ Secţiunea

(inclusiv datorii pe termen lung) K

Iniţiale Data
Client:ABC SA Întocmit de: 15.03.2005
Perioada:31.12.2004 Revizuit de: 17.03.2005
Ref.
Grad de sit. Iniţiale Probleme apărute
acoperire
Probe de audit necesare

5.Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi 100% K5 RT


a conturilor de casă.
Obţineţi scrisorile de confirmare bancară
standard de la fiecare bancă cu care clientul
a făcut tranzacţii în cursul exerciţiului.
Verificaţi concordanţa între toate soldurile
menţionate la punctul 2 şi scrisoarea bancară
standard şi verificaţi dacă situaţiile
financiare prezintă în mod corespunzător
garanţiile deţinute de bancă.

K5
DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI
Auditor financiar SRL Data:
Initiale:
Client: ABC SA 12.03.2006
Intocmit de:
Perioada auditata:-31.12.2004 13.03.2005
Revizuit de:

Obiectiv:
Verificarea soldurilor conturilor la bănci.
Obţineţi scrisorile de confirmare bancară standard de la fiecare bancă cu care clientul a făcut
tranzacţii în cursul exerciţiului. Verificaţi concordanţa între toate soldurile menţionate la
punctul 2 şi scrisoarea bancară standard şi verificaţi dacă situaţiile financiare prezintă în mod
corespunzător garanţiile deţinute de bancă.

Activitate desfasurata:

S-au intocmit scrisori de confirmare bancara. S-au transmis tuturor bancile cu care clientul
are tranzactii. S-a verificat concordanţa între toate soldurile şi scrisoarea bancară standard.
S-au verificat dacă situaţiile financiare prezintă în mod corespunzător garanţiile deţinute de
bancă.

Rezultat:

Situatia 1: Intregul esantion de confirmari corespunde cu evidentele contabile ale societatii.

Situatia 2: Pentru un numar de confirmari de ................in valoare de.......................evidentele


contabile ale societatii nu corespund cu acestea, diferenţa fiind în valoare de...................... Dupa
reconciliere valoarea din confirmarea primită este cea corectă necesitand astfel o ajustare din
partea clientului de audit.

Concluzie:

Situatia 1: Soldurile conturilor bancare sunt corect prezentate in situatiile financiare.


Situatia 2: Soldurile conturilor bancare nu sunt corect prezentate in situatiile financiare,
necesitand o ajustare in suma de ________________
MODEL DE SCRISOARE DE CONFIRMARE – SE VOR ATASA CU REFERINTA ATAT
CELE TRIMISE CAT SI CELE PRIMITE

SC ABC SA - Bulevardul Libertăţii, nr. 500, Sector 4, Bucureşti, ROMÂNIA


Cont 25-11 17 03-1 deschis la Banca Traian, Cod fiscal R 6021973

Către:
BANCA CREDITCo
Str. Lalelelor, nr.210
Bucureşti, sector 5.

In atenţia d-lui Petrescu Ioan, ofiţer de cont

Următoarele informaţii privind soldurile la depozite si împrumuturi la data de 31 decembrie


2004 au fost furnizate auditorilor noştri, firma AUDITOR FINANCIAR SRL. Va rugam sa
confirmaţi acurateţea lor, evidenţiind eventualele diferente. Daca soldurile / informaţiile sunt
in alb, va rugam sa completaţi înscriind soldul / informaţia in spaţiul de mai jos*. Deşi nu va
cerem si nici nu aşteptam de la dumneavoastră sa realizaţi analiza detaliata si cuprinzatoare a
înregistrărilor dumneavoastră, daca pe parcursul completării acestei confirmări dispuneţi de
informaţii suplimentare privind alte conturi de depozite si împrumuturi, va rugam sa le
includeţi mai jos. Va rugam sa folosiţi plicul anexat pentru a trimite formularul direct
auditorilor noştri.

1. La încheierea perioadei de activitate la data menţionată mai sus, înregistrările noastre


indicau următoarele solduri:

Denumire cont Număr cont Valuta Sold *


-
Cont curent LEI ………………… RON
…………….
K1.1
(se preia din foaia
de lucru K1.1)
……………….. …………..
Cont curent USD USD K1.1
(se preia din foaia
de lucru K1.1)

* De obicei, soldurile / informaţiile sunt necompletate daca acestea nu sunt disponibile la


momentul pregătirii formularului. Daca soldurile /informaţiile nu sunt completate, va rugam
sa notaţi aceste informaţii in spaţiul corespunzător.
2. Societatea înregistrează următoarele credite la data mai sus amintita.

Nr. cont Sold * Scadenta Rata Data la Descriere


Descriere Dobânzii care se garanţii
plăteşte
dobânda
………… 10 miliarde 31 8% pe an trimestrial Ipoteca de
Împrumut colateralizat lei decembrie gradul I
2005 pe clădiri
si terenuri

Nota: Banca are ipoteci asupra următoarelor proprietăţi ale ABC SA:

• Clădirile fabricii si ale depozitului si terenul aferent situate pe Sos. Catelu, nr. 963, sector
12, Bucureşti
• Clădirea birourilor situata in Bulevardul Icasu, nr. 500, sector 4 Bucureşti.

3. La încheierea perioadei de activitate la data menţionată mai sus, aveam obligaţii directe
către instituţia financiara provenite din cambii, după cum urmează:

Nr. crt Emitent Valoare Data emiterii Scadenta


nominala

4. La încheierea perioadei de activitate la data menţionata mai sus, aveam următoarele


acreditive neachitate.
_______________________________

5. Va rugam sa prezentaţi o lista a garanţiilor emise de instituţia financiara in numele


nostru la încheierea activităţii la data menţionată mai sus, atât garanţii scrise cat si
verbale.
___________________________________
___________________________________

Cu respect, Data:
_______________________________
(semnătura şi ştampila)

Informaţiile prezentate mai sus de către client corespund cu înregistrările noastre. Cu toate
ca noi nu am făcut o cercetare detaliata si cuprinzătoare a înregistrărilor noastre, nici un alt
cont de depozit sau de împrumut nu ne-a atras atenţia, cu excepţia celor menţionate mai sus.

___________________________________ 18.02.2005
(Semnatura autorizata a institutiei financiare)
Data

__________________________________
Ofiţer de cont

Va rugam sa înapoiaţi acest formular direct auditorilor noştri, pe adresa:

AUDITOR FINANCIAR S.R.L


În atenţia lui: Marius Petre
Str. Mercur, nr. 12
Sector 2, Bucureşti
Fax: 021/410 7526 sau 021/335 2601

4. Confirmări de la jurişti
Litigiile şi revendicările care implică o entitate pot avea un efect semnificativ asupra
situaţiilor financiare şi, de aceea, se poate cere prezentarea lor în situaţiile financiare
şi/sau crearea de provizioane pentru asemenea elemente în situaţiile financiare.

Auditorul trebuie să efectueze procedurile necesare pentru a deveni conştient


de orice litigiu sau revendicare care implică entitatea şi care poate avea un
efect semnificativ asupra situaţiilor financiare. Aceste proceduri trebuie să
includă:
• Efectuarea unei investigări adecvate a conducerii, incluzând obţinerea de
declaraţii;
• Revizuirea proceselor verbale încheiate la şedinţele consiliului de
administraţie şi a corespondenţei purtate cu avocaţii entităţii;
• Examinarea conturilor de cheltuieli cu taxe de timbru, judiciare etc.;
• Utilizarea oricărei informaţii obţinute privind afacerile entităţii, incluzând
informaţii obţinute din discuţiile cu propriul departament juridic.

Atunci când au fost identificate litigii şi revendicări sau atunci când auditorul
crede că acestea pot exista, auditorul trebuie să stabilească o comunicare
directă cu avocaţii entităţii.

O asemenea comunicare va ajuta la obţinerea de probe de audit adecvate şi


suficiente pentru a clarifica dacă litigiile şi revendicările potenţiale semnificative sunt
cunoscute şi dacă estimările conducerii privind implicaţiile financiare, incluzând
costurile aferente, sunt credibile.

Scrisoarea care trebuie întocmită de conducerea entităţii şi trimisă de auditor


trebuie să ceară avocatului să comunice direct cu auditorul.

Scrisoarea trimisa avocaţilor trebuie să specifice, în mod obişnuit, următoarele:


• O listă a litigiilor şi revendicărilor.
• Evaluarea de către conducere a rezultatului litigiilor şi revendicărilor, precum şi
estimarea implicaţiilor financiare, incluzând costurile implicate.
• O cerere prin care avocatul să confirme caracterul rezonabil al evaluărilor
conducerii şi care să ofere în continuare informaţii auditorului, dacă lista litigiilor şi
revendicărilor este considerată de către avocat a fi incompletă sau incorectă.

Auditorul trebuie să ia în considerare situaţia problemelor juridice până la data


raportului de audit. În unele cazuri, auditorul poate avea nevoie de informaţii
actualizate de la avocaţi.
În anumite circumstanţe, de exemplu, acolo unde aspectul este complex sau există
neînţelegeri între conducere şi avocat, poate fi necesar ca auditorul şi să se
întâlnească cu avocatul şi să discute despre rezultatul probabil al litigiilor şi
revendicărilor. Aceste întâlniri trebuie să aibă loc cu acordul conducerii şi de
preferat în prezenţa unui reprezentant al acesteia.
În cazul în care conducerea refuză să-i dea auditorului permisiunea de a comunica
direct cu avocaţii entităţii, acest fapt va fi considerat o limitare a activităţii şi va
conduce în mod obişnuit la o opinie calificată sau la imposibilitatea de a exprima o
opinie.

In Normele Minimale de Audit, la Secţiunea E, testul 5 i se solicita auditorului sa


trimită scrisori avocaţilor. In dosarul de audit trebuie sa existe o foaie de lucru pentru
testul E5 care sa se bazeze pe corespondenta intre avocaţii sau juriştii societăţii
auditate şi auditorul financiar.

Se vor prezenta exemple de solicitări de confirmare a litigiilor si exemple de confirmări


primite din partea avocaţilor.
23 februarie 2005 E 5.1

D-lui Vasilescu Petre


Baroul de Avocati Bucuresti
Str. Trandafirilor, nr. 6
Tel/fax: 4520327

Stimate domn,

In legătură cu auditarea situaţiilor financiare pentru anul încheiat la data de 31


decembrie 2004 v-am fi recunoscători daca aţi furniza auditorilor noştri independenţi,
firma Auditor Financiar SRL, Strada Mercur, nr. 12, sector 2, Bucureşti, România, o
descriere si o evaluare a tuturor problemelor juridice legate de societatea comerciala
SC ABC SA, si/sau de filialele acesteia, probleme pentru care aţi fost solicitat si
cărora le-aţi acordat o atenţie substanţială sub forma consultantei juridice sau a
reprezentării juridice.

Litigii posibile sau iminente, revendicări, precum şi declaraţii sau investigaţii


guvernamentale care ar putea da naştere unor litigii (exclusiv revendicările
neconcretizate în acţiuni juridice)

Cu privire la toate litigiile, revendicările, evaluările si investigaţiile, posibile sau


iminente, incluzând acele cazuri in care societatea este reclamant, in legătură cu
care aţi fost angajat pentru consultanta sau reprezentare juridica, va rugam sa
furnizaţi o descriere a (1) naturii cazului respectiv, (2) evoluţia lui la zi, (3) felul in
care conducerea răspunde sau intenţionează sa răspundă la aceasta problema (ca
de exemplu sa conteste cazul sau sa găsească o soluţie pe cale amiabila); si (4) o
evaluare a probabilităţii unui rezultat negativ si, daca poate fi făcută, o estimare a
pierderii sau câştigului probabil. Răspunsul dumneavoastră va trebui să includă
informaţii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2004 si, in plus, pentru
perioada până la data efectiva a răspunsului dumneavoastră.

Revendicări neconcretizate in acţiuni juridice (a căror declarare este foarte probabila


in viitorul apropiat si care, in ipoteza declarării lor, ar putea avea un rezultat negativ)

Cu privire la toate revendicările neconcretizate in acţiuni juridice incluzând acele


cazuri in care societatea este reclamant, in legătură cu care aţi fost angajat pentru
consultaţii juridice, va rugam sa furnizaţi o descriere a (1) naturii cazului respectiv,
(2) felul in care conducerea intenţionează să răspundă la aceasta problemă; si (3) o
evaluare a probabilităţii unui rezultat negativ si, daca poate fi făcută, o estimare a
valorii pierderii sau câştigului probabil. Răspunsul dumneavoastră va trebui sa
includă date pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 1999 si, in plus, pentru
perioada până la data efectiva a răspunsului dumneavoastră.

Înţelegem că ori de câte ori, in cursul desfăşurării serviciilor pe care vi le-am solicitat
in legătură cu o problemă susceptibila de a da naştere unei posibile revendicări sau
declaraţii care necesita a fi prezentata in situaţiile financiare, aţi ajuns la o concluzie
profesionala in ceea ce priveşte responsabilitatea noastră de a dezvălui o astfel de
problema in raportările noastre financiare, ne-aţi comunicat acest lucru imediat.

Alte probleme

Va rugam sa explicaţi natura si motivele unei eventuale limitări a răspunsului dvs. la


oricare dintre solicitările din aceasta scrisoare.

Pentru a permite evaluarea răspunsului dvs. de către Auditor Financiar SRL va


rugam să răspundeţi la prezenta incluzând informaţii referitoare la perioada de până
la 23 februarie 2005. De asemenea vă rugăm să specificaţi perioada la care se
refera răspunsul dvs, daca este diferita de cea menţionată mai sus.

Va rugam, de asemenea sa ne comunicaţi valoarea si vechimea oricăror datorii


către dvs., facturate sau nu, la 31 decembrie 2004.

Cu stima,

__________________
C. Popovici
Vicepresedinte Financiar
E 5.2
Petre Vasilescu – cabinet de avocatură

2 martie 2005

Către: Auditor Financiar SRL, auditori


Str. Mercur, nr. 12, sector 2
Bucureşti
Fax: 410 75 26

Ref.: ABC SA

CONFIDENŢIAL

Stimaţi domni,
Vă înaintăm această scrisoare la solicitarea scrisă a clienţilor noştri, firma SC ABC SA, din
data de 23 februarie 2005.

Cabinetul nostru reprezintă firma sus-amintită şi oferă asistenţă juridică în toate problemele
în care este solicitată în mod oficial de către SC ABC SA. Nu putem fi însă siguri că
problemele în care suntem solicitaţi sunt singurele probleme de natură juridică sau de altă
natură care v-ar putea interesa în legătură cu firma sus-amintită. Ca atare, răspunsul nostru
va viza exclusiv acele probleme în care suntem implicaţi în mod direct şi nu îşi propune să
facă o descriere mai amănunţită a situaţiei juridice a firmei SC ABC SA.

Cabinetul nostru reprezintă firma SC ABC SA în următoarele procese:

1. Proces intentat de primăria sector 4, dosar nr. 2435/25.07.2003 la judecătoria sector 4.


Primăria acuză pârâta ABC SA că a deversat produse reziduale şi respectiv a
depozitat în mod necorespunzător deşeuri toxice pe un teren viran aparţinând
domeniului public aflat lângă incinta de producţie a pârâtei. Stadiul procesului:
pierdut de ABC SA la prima instanţă, am declarat recurs la Curtea de Apel, primul
termen de judecată este pe data de 15 aprilie 2005. Primăria reclamă amenzi în
valoare de 300.000 RON şi costuri de judecată în valoare de 43.056 RON. De
asemenea instanţa de sector a obligat clientul nostru să îndepărteze deşeurile (operaţie
efectuată de clientul nostru pe cheltuiala proprie) şi să efectueze lucrări de reabilitare
a terenului utilizând o firmă agreată de reclamant. Noi am solicitat o contra expertiză
privind starea de degradare a terenului şi stabilirea amenzii în conformitate cu limitele
maxime prevăzute de legislaţia în vigoare.

2. Proces intentat de reclamanta ABC SA Ministerului de Finanţe pentru recuperarea


unor amenzi calculate şi reţinute în mod abuziv; dosar 1919/11.11.2002. Proces
câştigat de noi în instanţă şi la curtea de apel. În prezent Ministerul a declarat recurs
la Curtea Supremă de Justiţie. Suma reclamată este formată din 250.175.000 lei
reprezentând amenzi şi din 23.254.197 lei reprezentând dobânzi.

În afară de cele două cazuri menţionate mai sus cabinetul nostru nu reprezintă societatea
auditată de dvs. în nici o altă acţiune juridică. De asemenea nu avem cunoştinţă de alte litigii
posibile sau iminente sau de alte revendicări sau investigaţii ale autorităţilor.

Firma ABC SA a achitat toate facturile emise de noi până la data prezentei. Există însă sume
nefacturate la 31 decembrie 2004 reprezentând prestări până la data respectivă, în valoarea
totală de 37.000 RON fără TVA.

În speranţa că am răspuns solicitării clientului nostru, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi


dacă doriţi şi alte lămuriri.

Cu respect

Petre Vasilescu
avocat

In urma analizării corespondenţei cu avocaţii societăţii, auditorul financiar trebuie să


verifice cum au fost tratate efectele celor două litigii în situaţiile financiare. In cazul
primului litigiu, poate fi necesară constituirea unui provizion, în valoare de 343.056 RON,
reprezentând sume ce urmează a fi plătite Primăriei, precum şi costurile de judecată.
Toate ajustările propuse vor fi centralizate la Secţiunea C, unde se cere să se
întocmească o sinteză a erorilor descoperite, urmând ca acestea să fie discutate cu
conducerea.