Sunteți pe pagina 1din 83

A.

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI

Secţiunea

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII A


ANGAJAMENTULUI
Iniţialele Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
Misiune)

Ref. Iniţiale Probleme apărute

1. Au fost revizuite documentele de lucru?

1. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu


probleme restante?

2. Există note ale întâlnirii cu clientul?

3. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile


financiare definitive şi comunicate clientului după
caz?

4. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din


punct de vedere matematic şi comparate cu tabelele
de la fiecare secţiune?

5. Au fost cifrele din calculaţia impozitului verificate


cu situaţiile financiare finale?

6. A fost emis un raport de audit corespunzător?

7. Au fost respectate toate standardele şi normele


relevante de audit?

8. Au fost urmate procedurile de verificare “la cald”


ale firmei şi s-a documentat această verificare?

9. A fost finalizată scrisoarea de recomandări către


conducere?

10. A fost finalizată scrisoarea de reprezentare?

11. A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efectiv?


A fost acesta comparat cu timpul prognozat?
12. S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a
obţine o nouă numire ca auditori?

13. Au fost notate puncte de planificare pentru anul


viitor?

Ref. Iniţiale Probleme apărute


Concluzie:
Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o
asigurare rezonabilă despre situaţiile financiare, şi anume:

- că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile.

- că au fost întocmite în conformitate cu OMF şi Standardele internaţionale de contabilitate şi


că aceste standarde au fost aplicate în mod consecvent.

- că oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi


profesionale.

- prezintă o imagine fidelă cu excepţia rezervelor din raportul meu de audit.

Rezerve (dacă e cazul) Motiv

Semnat................................................................................ Data..................................................
Verificator / Responsabil de Misiune
B. REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE

1. Sintetizaţi indicatorii contabili semnificativi

Auditorul caută să coroboreze concluziile deja trase în timpul etapelor anterioare ale
auditului şi să se asigure că situaţiile financiare sunt consecvente cu cunoştinţele
sale despre activitatea clientului. Fluctuaţiile neexplicate sau semnificative trebuie
investigate în continuare. Comparaţia de la un an la altul a indicatorilor.

2. Estimări contabile

Auditorul trebuie să confirme rezonabilitatea acestora.

3. Garanţii sau contingenţe neprezentate

Sarcina auditorului este identificarea unor astfel de probleme. După revizuirea


tuturor dovezilor disponibile auditorul trebuie să se asigure că astfel de probleme
sunt incluse în scrisoarea de confirmare a declaraţiilor primită de la conducerea
companiei.

4. Revizuirea scrisorii de la avocat

Trebuie să se asigure că toate aceste probleme care afectează situaţiile financiare


sunt corect reflectate în situaţiile financiare, adică activele asupra cărora există
garanţii deţinute de terţi, cum ar fi banca.

5. Formatul situaţiilor financiare

Situaţiile financiare trebuie să respecte formatul prescris. În mod normal, auditorul


va folosi o listă de verificare pentru a confirma toate aceste aspecte.
6. Evenimente ulterioare

Auditorul trebuie să se asigure că urmează procedurile pentru astfel de elemente


până la data semnării raportului. Procedurile vor include:
discutarea
 acestor probleme cu conducerea;
revizuirea
 proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului după închiderea exerciţiului;
revizuirea
 evidenţelor contabile după închiderea exerciţiului;
revizuirea
 ultimelor conturi de gestiune şi prognoze disponibile;

Procedurile minimale de audit cuprind un program de lucru specific pentru astfel de


evenimente la B1. Activitatea detaliată la B1 trebuie efectuată.

7. Principiul continuităţii activităţii

Auditorul trebuie convins că entitatea îşi va continua activitatea şi în viitor. Aceasta


implică nu numai evaluarea poziţiei prezente a companiei ci şi evaluarea resurselor
adecvate pentru a continua activitatea pe o perioadă de 12 luni de la data
bilanţului.

Auditorul trebuie să evalueze gradul de adecvare a mijloacelor prin care


administratorii s-au asigurat că:

(i) Este adecvat să adopte principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor


financiare;
şi
(ii) Situaţiile financiare cuprind prezentările, dacă există astfel de prezentări,
referitoare la continuitatea activităţii, necesare pentru a oferi o imagine fidelă.
7. Principiul continuităţii activităţii (Cont)

Auditorul trebuie să obţină informaţii despre administratori şi să examineze


informaţiile disponibile; şi având în vedere perioada viitoare căreia administratorii i-
au acordat o atenţie deosebită la evaluarea continuităţii activităţii, auditorul trebuie
să stabilească şi să documenteze gradul de preocupare (dacă există) privind
capacitatea clientului de a-şi continua activitatea. La stabilirea gradului lor de
preocupare, auditorii trebuie să aibă în vedere toate informaţiile relevante de care
au luat la cunoştinţă în timpul auditului.
Procedurile minimale de audit conţin proceduri specifice referitoare la continuitatea
activităţii la B2. Munca detaliată în acest program de lucru trebuie finalizată.

8. Rapoarte către administratori sau conducere

Auditorii trebuie să comunice administratorilor în scris punctele semnificative care


au ajuns în atenţia lor în timpul auditului. Astfel de probleme includ:
observaţii
 asupra proiectării şi operării sistemelor de control intern şi sugestii
pentru îmbunătăţirea lor;
alte
 sfaturi constructive, adică observaţii privind economii potenţiale sau
îmbunătăţiri ale eficienţei şi;
alte probleme cum ar fi erorile din evidenţele contabile.
Auditorul poate considera potrivit să informeze administratorii atunci când nu este
nevoie să întocmească un astfel de raport.

9. Rapoarte către terţi


Auditorul trebuie să verifice dacă există vreun caz suspectat sau efectiv de abatere
de la lege sau alte reglementări care dau naştere obligaţiei legale de a sesiza
autoritatea competentă. Dacă da, ar trebui să documenteze circumstanţele şi
măsurile luate.
10. Revizuirea credibilităţii situaţiilor financiare
Auditorul ar trebui să confirme că situaţiile financiare auditate sunt consecvente cu
cunoştinţele auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit şi că
maniera de prezentare este rezonabilă.
Auditorul trebuie să confirme că informaţiile din toate documentele din situaţiile
financiare auditate, cum ar fi raportul administratorilor, declaraţia preşedintelui etc.
sunt consecvente şi nu conţin erori.

11. Raportul de audit

Auditorul trebuie să întocmească raportul de audit pe baza rezultatelor activităţii


sale.

Auditorul trebuie să exprime o opinie clară asupra situaţiilor financiare şi modul de


formulare a raportului ar trebui să nu fie ambiguu.

O opinie cu rezerve este exprimată atunci când oricare dintre circumstanţele


următoare survine:

(i) Există o limitare a întinderii examinării efectuate de auditor; sau

(ii) Auditorii nu sunt de acord cu tratamentul contabil sau prezentarea unei


probleme în situaţiile financiare iar problema respectivă este sau poate fi
semnificativă pentru situaţiile financiare
Secţiunea

Revizuirea generală a situaţiilor financiare B

Iniţialele Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
Misiune)

Ref.
Iniţiale Probleme apărute
sit.
Activitate de revizuire
1. Se analizează orice indicatori contabili semnifica-
tivi. Se obţin şi se documentează explicaţii de la
directori /manageri privind orice fluctuaţii semnifi-
cative. Aceste explicaţii se testează cu probe
adecvate.
2. Se confirmă rezonabilitatea oricăror estimări conta-
bile incluse în situaţiile financiare
3. Asiguraţi-vă că nu există garanţii sau condiţionări
neprezentate.

4. Trecerea în revistă a scrisorilor avocaţilor.


5. Revizuirea formatului situaţiilor financiare şi sta-
bilirea conformităţii cu cerinţele legale şi profe-
sionale.

6. Efectuarea şi înregistrarea unei verificări a


evenimentelor ulterioare utilizând programul
detaliat (B1).
Principiul continuităţii activităţii
7. Efectuaţi o revizuire a situaţiilor financiare în
întregul lor pentru a stabili credibilitatea şi gradul
de adecvare al principiului continuităţii activităţii.

8. Asiguraţi-vă că există fonduri suficiente pentru a


satisface cerinţele de lichiditate ale societăţii pentru
următoarele 12 luni.

Aplicaţi programul de revizuire a continuităţii


activităţii (B2).
Rapoarte către directori sau management
9. Evaluaţi dacă există aspecte semnificative care să
necesite raportarea către directori /management.
Dacă există o astfel de situaţie documentaţi
circumstanţele şi măsurile care au fost luate.
10. Dacă este potrivit, întocmiţi o scrisoare de
recomandări către conducere sau explicaţi de ce nu
este necesară o astfel de scrisoare.

Ref.
sit. Iniţiale Probleme apărute
Rapoarte către terţi
11. Evaluaţi dacă se înregistrează sau se suspectează
nerespectarea legislaţiei sau a reglementărilor în
vigoare, ceea ce dă naştere la o obligaţie statutară
de raportare către autoritatea adecvată. Dacă a-
ceasta este situaţia, se documentează circumstanţele
şi măsurile luate.
12. Se analizează dacă există aspecte semnificative, ca
de exemplu fraude sau erori sau neconformitate cu
legislaţia şi reglementările în vigoare, care au ri-
dicat semne de întrebare asupra integrităţii direc-
torilor şi de aceea cer raportarea către autoritatea
adecvată în interesul public. Dacă acesta este cazul,
se documentează circumstanţele şi măsurile luate.
Verificarea credibilităţii situaţiilor financiare
13. Se confirmă că situaţiile financiare auditate sunt în
concordanţă cu informaţiile auditorului despre
client şi cu rezultatele altor proceduri de audit, şi că
maniera de prezentare este corectă.
14. Se confirmă că informaţiile din documentele ane-
xate situaţiilor financiare auditate, cum ar fi rapor-
tul directorilor, declaraţia preşedintelui etc. sunt
consecvente şi nu includ declarări eronate.
Raportul de audit
15. Pe baza revizuirii şi a evaluării probelor de audit, se
întocmeşte raportul de audit.
Dacă se sugerează emiterea unui raport cu rezerve,

este recomandabil să se discute aspectele respective

cu un alt auditor /partener şi să se documenteze

concluzia la care s-a ajuns.

Concluzie:
Am încheiat revizuirea situaţiilor financiare în totalitatea lor. Mă declar mulţumit de
credibilitatea cifrelor în ansamblul lor şi de faptul că au fost întocmite pe o bază consecventă şi
acceptabilă.

Semnat............................................................................... Data..................................................
Verificator /Responsabil de Misiune

Secţiunea

VERIFICAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE B1

Iniţialele Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
Misiune)

În ce
Ref. sit. Iniţiale Probleme apărute
măsură
Proceduri de identificare a societăţii
1. Au luat directorii /managementul în consi-
derare existenţa şi posibilul efect al
evenimentelor ulterioare?
2. Există proceduri formale pentru identifi-
carea evenimentelor ulterioare?
Informaţii relevante din procesele verbale
3. Se verifică toate procesele verbale şi se
înregistrează orice eveniment relevant.
Indicatori financiari detaliaţi
4. Se verifică rapoartele de gestiune ulte-
rioare datei bilanţului şi se înregistrează
caracteristicile esenţiale.
5. Se verifică ultimele prognoze ale fluxu-
rilor de numerar şi se înregistrează soldul
net previzionat.
6. Se verifică următoarele jurnale şi docu-
mente, pentru perioada ulterioară datei
bilanţului, neverificate în etapa de lucru
pe teren:
a) Jurnalul de casă şi extrasele de cont
b) Jurnalul vânzărilor zilnice
c) Jurnalul cumpărărilor zilnice
şi se documentează orice elemente semnificative /neobişnuite
care influenţează sumele /prezentările din situaţiile financiare.

7. Se verifică mijloacele fixe şi se înregis-


trează orice diminuare a valorii acestora.
8. Se verifică şi se înregistrează datoriile
fiscale şi alte datorii.
9. Se verifică contingenţele şi se evaluează
impactul acestora asupra prezentărilor.

10. Se verifică orice modificări în capitalul


social sau în cel împrumutat.

În ce Ref.
Iniţiale Aspecte ce apar
măsură sit.
Discuţii cu directorii
11. Se discută cu directorii evoluţia socie-
tăţii după data bilanţului.
11. Se înregistrează orice evenimente care
pot influenţa situaţiile financiare.

Perioada acoperită de verificări


12. Se confirmă că verificarea evenimen-
telor ulterioare a acoperit perioada până
la data raportului de audit.

Atunci când apar evenimente ulterioare


semnificative după data semnării rapor-
tului de audit, dar înainte ca situaţiile
financiare să fie prezentate membrilor,
se iau în considerare implicaţiile
standardului de audit 150 “Evenimente
ulterioare” şi se documentează activita-
tea desfăşurată şi măsurile suplimentare
luate.

Se întocmeşte un tabel cu toate eve-


nimentele semnificative care influen-
ţează imaginea oferită de situaţiile
financiare şi se analizează ajustările ce
se impun.

Concluzie:
Am obţinut o asigurare rezonabilă că s-au făcut ajustările sau prezentările necesare pentru a
reflecta evenimentele ulterioare şi că situaţiile financiare nu au fost modificate semnificativ
de alte evenimente care au avut loc între data bilanţului şi data la care se semnează raportul
de audit.

Semnat............................................................................ Data..................................................
Verificator / Responsabil de Misiune

Secţiunea
B2
REVIZUIREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII
Iniţialele Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
Misiune)

Eventuale probleme Iniţiale


Ref.
legate de principiul şi
sit.
continuităţii data
Da/Nu
1. Se obţin prognoze ale fluxurilor de numerar, ale
contului de profit şi pierdere şi ale bilanţului (dacă
există). Se analizează şi se documentează:
– Rentabilitatea
– Evoluţia fluxurilor de numerar

2. Se consultă directorii şi se revizuiesc informaţiile


obţinute deja în timpul procesului de audit.
3. Se analizează şi se documentează factori precum:
– Comenzi de vânzare /pierderea unor clienţi
importanţi
– Probabilitatea ca personalul să rămână la
dispoziţia societăţii, precum şi ca societatea să
continue să aibă acces la bunuri şi servicii necesare
desfăşurării activităţii sale
– Capacitatea societăţii de a se adapta la
circumstanţe noi
– Probleme financiare
– Perioada pentru care firma a obţinut acces la
facilităţi financiar-bancare
– Cerinţe de rambursare a împrumuturilor cu
termen fix
– Investiţii de capital importante, planificate sau
anulate
– Mijloacele fixe uzate şi cele care trebuie
înlocuite
– Utilizarea finanţării pe termen scurt pentru nevoi
pe termen lung
– Finanţare prin întârzierea plăţilor către furnizori
şi bugetul de stat
– Reducerea sau creşterea excesivă a stocurilor
– Probleme de lichiditate
– Vechimea mijloacelor fixe şi probabilitatea
necesităţii înlocuirii lor
- Contingenţe şi angajamente privind capitalul
4. După analizarea factorilor mai sus menţionaţi, este
principiul contabil al continuităţii activităţii o bază
potrivită pentru întocmirea situaţiilor financiare?

Dacă nu: – Mai oferă situaţiile financiare o imagine


fidelă a companiei? (Au făcut directorii prezentările
adecvate?)

– Este necesară întocmirea unui raport de audit cu


rezerve sau sunt necesare prezentări suplimentare în
raportul de audit? (Dacă da, întocmiţi adăugirile la
raportul de audit).

5. În revizuirea statutului societăţii în ceea ce priveşte


principiului continuităţii activităţii, au luat în
considerare directorii o perioadă de un an de la
aprobarea situaţiilor financiare?

Dacă nu: S-a menţionat aceasta în raportul


directorilor?

Sunt necesare explicaţii sau prezentări


suplimentare în raportul de audit?

6. Se analizează confirmările ce trebuie incluse în


scrisoarea de confirmare a declaraţiilor.

Scrieţi o sinteză a factorilor analizaţi, prezentând


judecăţile emise, opinia privind încadrarea societăţii în
principiul continuităţii activităţii şi impactul asupra
situaţiilor financiare.

Concluzie:
Am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la corecta aplicare a principiului continuităţii
activităţii în elaborarea situaţiilor financiare.

Semnat................................................................................. Data..................................................
Verificator / Responsabil de Misiune

C. LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU


1. Asiguraţi-vă că toate problemele de relevanţă pentru procesul de
audit au fost documentate.

2. Asiguraţi-vă că auditul a fost finalizat în conformitate cu planul de


audit.

3. Revizuiţi pragul de semnificaţie de la etapa de planificare – este încă


aplicabil?

4. Asiguraţi-vă că există la dosar Sinteza diferenţelor de audit.

5. Asiguraţi-vă că toate secţiunile relevante sunt complete şi semnate.


6. Asiguraţi-vă că toate documentele de lucru sunt corect semnate.

7. Asiguraţi-vă că dosarul conţine trimiteri de la o secţiune la alta.

8. Asiguraţi-vă că situaţiile principale conţin cifre comparative.

9. Asiguraţi-vă că documentele de lucru conţin analize şi sinteze care


justifică fiecare element din bilanţ.
10. Asiguraţi-vă că toate cifrele din contul de profit şi pierdere au fost
analizate.

11. În final, doar problemele care apar în situaţia „Puncte finale“


trebuie să fie restante.

LISTA DE VERIFICARE A ÎNTOCMIRII TUTUROR


DOCUMENTELOR DE LUCRU
Data
Iniţiale
Client: Întocmit de:
Perioada: Revizuit de:

Ref.
Sit. Iniţiale Probleme apărute
1. S-au înregistrat în documentele de lucru toate MC
aspectele relevante pentru procesul de audit?

2. S-a încheiat auditul conform planului convenit? MC


Dacă nu, au fost aprobate toate modificările
semnificative?
MC
3. S-a revizuit relevanţa planificării făcute, în lumina
celor mai recente situaţii financiare disponibile?
MC
4. S-a întocmit şi analizat o sinteză a erorilor
neajustate? MC

5. S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante


ale programului de audit? MC

6. Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au


fost datate de persoana care le-a întocmit? MC

7. Au fost toate documentele de lucru corect MC


referenţiate?
MC
8. Prezintă situaţiile principale cifre comparative?

9. Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care MC


să probeze fiecare element din bilanţ?

10. Au fost analizate toate sumele necesare din contul


de profit şi pierdere?

Se iau în considerare aspectele fiscale.


Se analizează explicaţiile date pentru creşteri MC
/scăderi neobişnuite.

11. Sunt aspectele prezentate în situaţia Punctelor


restante singurele aspecte care împiedică finalizarea
activităţii?

D. OBSERVATII FINALE SI INTALNIRILE CU CLIENTUL


1.Asiguraţi-vă că s-a întocmit o agendă de lucru înainte de întâlnire

2. În general, discutaţi următoarele puncte:

(i) punctele finale de audit

(ii) evenimente post-bilanţiere

(iii) aspecte fiscale

(iv) raportul de audit

(v) scrisoarea către conducere

(vi) scrisoare de confirmare a declaraţiilor

(vii) clientul trebuie să aprobe situaţiile financiare

(viii) alte puncte importante


Secţiunea

OBSERVAŢII FINALE ŞI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL D

Data
Iniţiale
Client Întocmit de:
Perioada: Revizuit de:

Ref.
sit. Iniţiale Probleme apărute

Notă pentru contabilul responsabil

Toate chestiunile esenţiale şi importante care se discută


cu partenerul trebuie menţionate în această secţiune şi
clarificate în mod corespunzător.

Trebuie întocmit un proiect de agendă pentru întâlnirea


cu clientul.
(NB Întâlnirea trebuie documentată)

1. Se discută punctele finale. MC

2. Se discută evenimentele ulterioare datei bilanţului. MC

3. Se discută aspectele fiscale. MC

4. Se discută raportul de audit. MC

5. Se discută proiectul de scrisoare de recomandări MC


către conducere.

6. Se discută scrisoarea de confirmare a declaraţiilor MC


(scrisoarea de reprezentare).

7. Clientul urmează să aprobe situaţiile financiare. MC

8. Alte chestiuni importante. MC


E. CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Secţiunea

CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT E

Data
Iniţiale
Client: Întocmit de:
Perioada: Revizuit de:
Ref.
sit. Iniţiale Probleme apărute /
1. Confirmaţi că s-a completat chestionarul privind observaţii
acceptarea angajării / reangajării ca auditor. (A se
vedea E1).

2. Asiguraţi-vă că s-a semnat o scrisoare de misiune


(de angajament) curentă.

3. Decideţi ce sarcini pot fi îndeplinite de client, de


exemplu, întocmirea unor situaţii.

4. Asiguraţi-vă că s-au trimis către terţi scrisorile


bancare şi cererile de confirmare a soldurilor.

5. Trimiteţi scrisorile avocaţilor.

6. Asiguraţi-vă că prezenţa în timpul inventarului este


documentată.

7. Asiguraţi-vă că, dacă s-a realizat controlul prin


confirmare cu debitorii, şi această activitate este
documentată.

8. Asiguraţi-vă că societatea client a reţinut, într-un


dosar separat, extrase de cont de la furnizori la data
bilanţului. Dacă societatea client nu a reţinut sau
nu a primit astfel de extrase, asiguraţi-vă că s-au
trimis scrisori de confirmare către furnizori.

9. Asiguraţi-vă că evidenţele contabile statutare sunt


ţinute la zi.
Secţiunea

ACCEPTAREA MANDATULUI / REÎNNOIREA MANDATULUI E1

Data
Iniţiale
Client Întocmit de:
Perioada: Revizuit de:

Ref.
sit. Da /Nu
1. Ar depinde firma excesiv de client (sau de grup)? - Nu

2. Datorează clientul onorarii care să se ridice la o sumă suficient de mare - Nu


pentru a fi considerate un împrumut (luaţi în considerare suma restantă
plus datoria estimată pentru anul în curs)?

3. I-a acordat firma sau orice persoană strâns legată de firmă clientului un
împrumut sau garanţii sau a luat firma sau orice persoană strâns legată - Nu
de firmă un împrumut sau garanţii de la client?

4. A acceptat vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de


audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau - Nu
ospitalitatea acestuia?

5. Există vreun litigiu în derulare sau potenţial între firmă şi client? - Nu

6. Are vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit - Nu
cunoştinţe personale sau rude în conducerea sau printre angajaţii
firmei-client?

7. A fost vreo persoană cu funcţie de răspundere din societatea-client - Nu


auditor principal sau a avut funcţie de conducere în firma de audit?

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o - Nu


persoană cu funcţie de răspundere sau cu un angajat al firmei?

9. Deţine vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit - Nu
acţiuni sau alte plasamente în societatea-client?

10. Deţine vreunul din auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit - Nu
participaţii într-un trust care posedă acţiuni la societatea-client?

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare din auditorii angajaţi unităţi - Nu
de fond de orice fel la societatea client ?

12. Deţine acţiuni la societatea-client, în orice calitate, vreunul din - Nu


auditorii principali sau din angajaţii firmei de audit?

Ref.
sit. Da/Nu
13. Poate fi ameninţată independenţa firmei, în urma presiunilor generate - Nu
de alte firme de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau
avocaţi?
- Nu
14. A rămas responsabil de audit acelaşi auditor principal timp de cinci
ani? - Nu

15. Are firma de audit o pregătire şi resurse insuficiente pentru


desfăşurarea auditului? - Nu

16. Există anumiţi factori referitori la client care ar putea influenţa decizia
de acceptare a renumirii?

Pentru orice întrebare de mai sus la care s-a răspuns afirmativ, se vor
documenta afirmaţiile făcute şi măsurile necesare pentru menţinerea
independenţei firmei, dacă urmează să se accepte misiunea.

..............................................................(Responsabil de misiune)
F. ABORDAREA AUDITULUI

PLANIFICAREA AUDITULUI
* Etapa vitală a auditului.

*Esenţial ca planificarea să fie efectuată corespunzător pentru a asigura


desfăşurarea auditului într-o manieră eficientă.

* Dacă munca nu este bine planificată, atunci rezultatul este puţin probabil să fie
satisfăcător.

* Revizuiţi în timpul activităţii de teren dacă este necesar.

* Revedeţi acest domeniu în fiecare an pentru a asigura desfăşurarea eficientă a


auditului.

* Esenţial ca etapa de planificare să fie documentată corespunzător.

PLANIFICAREA AUDITULUI (CONT)

Procedurile minimale de audit împart secţiunea de planificare în două.

Acestea sunt:

Confirmarea planului de audit; şi

Abordarea auditului.
CONFIRMAREA PLANIFICĂRII AUDITULUI
Este abordată în Secţiunea E a Procedurilor minimale.
TRATEAZĂ ASPECTE SPECIFICE
CE TREBUIE PLANIFICATE ÎNAINTEA ACTIVITĂŢII DE TEREN

* Numirea/renumirea

* Scrisoarea de angajament

* Gândiţi-vă şi informaţi clientul despre munca pe care o poate efectua

* Faceţi rost de confirmări de la terţi

* Prezenţa la inventar

* Confirmarea creanţelor/creditorilor

* Asiguraţi-vă că situaţiile de la furnizori sunt păstrate de client


ABORDAREA AUDITULUI

* Tratată la Secţiunea F a Procedurilor minimale.

*La etapa de planificare auditorul trebuie să aibă în vedere abordarea de audit ce


urmează a fi adoptată. Vizaţi un audit eficient. Aceasta implică următoarele:

1. LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI

(a) asigurându-vă de actualizarea permanentă a cunoştinţelor despre client ;

(b) asigurându-vă că există o evidenţă adecvată a sistemelor contabile şi mediului


de control pentru a determina abordarea potrivită;

(c) tabelând informaţiile financiare-cheie;

(d) efectuând o evaluare preliminară a continuităţii activităţii;


ABORDAREA AUDITULUI (CONT)

1. LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI


(CONT)

(e) calculaţi pragul de semnificaţie;

(f) asiguraţi-vă că s-a acordat atenţie suficientă efectelor unor posibile fraude sau
erori;

(g) aveţi în vedere legislaţia, reglementările şi standardele de contabilitate şi audit;

(h) evaluaţi riscul existenţei unor tranzacţii cu părţi afiliate semnificative


neprezentate;

(i) dacă e vorba de un angajament nou, verificaţi dacă soldurile de deschidere şi


cifrele comparative sunt credibile.

(j) Verificaţi dacă estimările contabile au fost sau vor fi făcute de administratori şi,
dacă da, vedeţi ce trebuie să faceţi pentru a evalua rezonabilitatea lor.

(k) Atunci când vă bazaţi pe un expert, evaluaţi obiectivitatea, competenţa şi gradul


de adecvare a muncii sale din punctul de vedere al auditului.

(l) Atunci când sunt implicaţi alţi auditori externi sau interni, trebuie să vedeţi cum
va afecta auditul implicarea lor.

(m) Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi componentelor sale riscul inerent,


de control şi de nedetectare. (vezi mai jos)

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând în mod clar domeniile de audit


esenţiale, riscurile şi cum au fost acestea abordate, precum şi metoda de
eşantionare ce urmează a fi folosită.
Eşantionare bazată pe raţionamentul profesional
Eşantionare bazată pe risc
Alte.

2. STABILIŢI PERSONALUL CORESPUNZĂTOR PENTRU LUCRARE,


SPECIFICÂND ÎN SCRIS GRADUL DE ÎNDRUMARE, SUPRAVEGHERE ŞI
REVIZUIRE NECESAR

3. ÎNTOCMIŢI UN BUGET DE TIMP

4. ASIGURAŢI-VĂ CĂ TOT
PERSONALUL ESTE INSTRUIT

EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT


* Auditorii trebuie să evalueze „Riscul de audit“ adică riscul de a exprima o opinie
de audit necorespunzătoare asupra situaţiilor financiare.
* Riscul de audit cuprinde Riscul Inerent (RI), Riscul de Control (RC) şi Riscul de
Nedetectare (RN). Fiecare dintre acestea trebuie luat în considerare.

EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT (CONT)

i). RI reprezintă susceptibilitatea unui sold de cont sau clase de tranzacţii de a


conţine erori semnificative, fie individual fie cumulate cu erorile din alte solduri sau
clase presupunând că nu există controale interne. (Folosiţi raţionamentul
profesional – adică informaţiile despre client şi ramură pentru a evalua)
ii). RC este riscul apariţiei de erori semnificative într-un sold de cont sau clasă de
tranzacţii, fie individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase, şi de a nu fi
prevenite sau detectate la timp de sistemele contabile şi de control intern.
iii). RN este riscul ca procedurile de fond ale auditorului (teste ale detaliilor
tranzacţiilor si soldurilor sau proceduri analitice să nu detecteze erori semnificative
care există în soldul unui cont sau clase de tranzacţii, fie individual fie cumulate cu
erori din alte solduri sau clase.

MODELUL DIN PROCEDURILE MINIMALE

* RA = RI x RC x RNE x RNNE

* Riscul de audit trebuie să fie întotdeauna mai mic de 5%

* RI x RNNE x (RC x RNE) < 5%


* RNNE– toate riscurile de a trage concluzii incorecte pe baza testelor, altele decât
cele specific legate de eşantionare, spre exemplu, folosirea de proceduri greşite,
interpretarea greşită a probelor sau nerecunoaşterea erorilor. Poate fi minimizat
prin selectarea personalului de audit potrivit şi asigurarea unor nivele
corespunzătoare de supraveghere şi revizuire în timpul auditului.

* RNE – posibilitatea de a exista diferenţe între concluziile trase pe baza unui


eşantion şi concluzia care ar fi fost trasă dacă întreaga populaţie ar fi fost supusă
aceleiaşi proceduri de audit. Poate fi minimizat prin alegerea metodei potrivite de
selecţionare a eşantionului şi a mărimii eşantionului.
Lista de verificare a Riscului Inerent

*Este folosită pentru a evalua Riscul Inerent de Mediu şi pentru a clasifica clienţii în
companii cu risc mare, mediu, scăzut şi foarte scăzut. Trebuie completată
indiferent de tehnicile de testare.

* Întrebările acoperă 4 domenii – management, contabilitate, afaceri şi audit.

Întrebările din secţiunea Management

Competenţa
a). Îi lipsesc conducerii suficiente cunoştinţe şi experienţă pentru a
conduce afacerea?

b). Are conducerea tendinţa de a implica societatea în afaceri riscante?

c). S-au făcut schimbări în personalul de conducere-cheie în cursul


perioadei contabile?

Manipularea cifrelor

d). Există cerinţe de a menţine nivelul câştigurilor sau de a atinge anumite


obiective?

e). Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit


conex

Control managerial

f). Sunt slabe controalele manageriale şi administrative?


g). Lipsesc sisteme bune de informaţii manageriale?

Gradul de implicare managerială

h). Este conducerea implicată profund în activitatea zilnică?

Întrebări Secţiunea Contabilitate

ÎNTREBĂRILE DIN SECŢIUNEA CONTABILITATE SUNT EXTREM DE SIMPLE ŞI NU


NECESITĂ ALTE EXPLICAŢII. TRATEAZĂ ÎN GENERAL COMPETENŢA ŞI
CREDIBILITATEA PERSONALULUI CONTABIL

a). Este funcţia contabilă descentralizată?

b). Îi lipseşte personalului contabil pregătirea şi capacitatea de a îndeplini sarcinile


alocate?

(c). Există probleme de atitudine sau moral în departamentul de contabilitate?

(d). Există posibilitatea de a avea greşeli ca rezultat al presiunii care apasă pe


umerii personalului contabil?

Întrebări Secţiunea Afaceri

ACEASTA SECŢIUNE TRATEAZĂ FACTORII CARE AFECTEAZĂ COMPANIA PER


ANSAMBLU, INCLUSIV GRADUL DE CONTROL EXTERN LA CARE SUNT SUPUSE
CONTURILE ŞI POSIBILELE MOTIVE PENTRU MANIPULAREA CIFRELOR

a). Operează compania într-o ramură cu risc ridicat?

b). Există creditori-terţi semnificativi, individual luaţi?

(c). Exista persoane din afara executivului care deţin peste 25% din capitalul social
sau drepturile de vot?
(d). Există expectaţii privind vinderea totală sau parţială a afacerii în viitorul
apropiat?

S-ar putea să supraevalueze profiturile pentru a obţine un preţ mai mare pe


afacere.

(e). A existat o schimbare a controlului în ultimele 12 luni?

(f). Este compania insolvabilă?

Răspunsurile„Da“ la (d) si (f) sunt considerate a avea un impact mai semnificativ


asupra riscului.

Întrebări Secţiunea Audit

ACEASTA SECŢIUNE A LISTEI DE VERIFICARE SE REFERĂ LA INFORMAŢIILE


DESPRE CLIENT DEŢINUTE DE FIRMĂ, PE BAZA EXPERIENŢEI DIN ANGAJAMENTE
ANTERIOARE DE AUDIT ŞI LA RELAŢIA FIRMEI CU CLIENTUL

(a). Este prima oară când firma face auditul clientului?

(b). A cuprins raportul de audit pe oricare din ultimii doi ani rezerve semnificative?

(c). Aţi descrie relaţia cu clientul fie conflictuală, fie deteriorată?

(d). Există vreo presiune semnificativă în ceea ce priveşte onorariul sau timpul?

(e). Există un număr semnificativ de tranzacţii ‘greu de auditat’? (ex. vânzări pe


numerar)
Evaluarea riscului inerent specific

• 6 întrebări pentru evaluarea riscului inerent specific:

Î1 Sistem dispus la erori/sistem inadecvat/sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil nepregătit în acest domeniu?

Î3 Tranzacţii complexe (natura tranzacţiei şi nu modul de înregistrare a acesteia)?

Î4 Susceptibil la pierderi/delapidare/fraudă?

Î5 Multe calcule/raţionament profesional?

Î6 Tranzacţii neobişnuite (natura tranzacţiei sau natura prelucrării în afara


sistemului)?
ABORDAREA AUDITULUI

DOCUMENTAŢI ABORDAREA AUDITULUI INCLUSIV IDENTIFICAREA


DOMENIILOR DE AUDIT ESENŢIALE ŞI STABILIREA METODEI DE
EŞANTIONARE

a) Eşantionare bazată pe raţionament

b) Eşantionare bazată pe risc

c) altele ex. 100% test de date

* Abordarea auditului va fi dictată de câţiva factori.

* Planul de audit general care descrie întinderea şi desfăşurarea auditului trebuie


documentat.
ABORDAREA AUDITULUI

(CONT)

* include următoarele:

i) domenii esenţiale şi cerinţe specifice privind angajamentul şi modul în care


acestea vor fi abordate.

ii) Controale-cheie pe care se poate pune baza, dacă există.

iii) Adaptări necesare la programul de audit în lumina planificării efectuate.

iv) Metodele de eşantionare ce urmează a fi folosite şi nivelul iniţial de testare.

* Eşantionarea poate fi statistică sau bazată pe raţionament.

* Documentaţi metoda în documentele de lucru.


ABORDAREA AUDITULUI

(CONT)

Auditorul trebuie să ia în considerare:

- obiectivul specific de audit, ex: testarea validităţii creanţelor

- populaţia din care urmează a fi desprins eşantionul

-
mărimea eşantionului

- auditorul va trebui să ia în considerare gradul riscului de eşantionare şi eroarea


maximă din populaţie.

- Cu cât nivelul riscului de eşantionare care este acceptabil este mai scăzut, cu atât
este mai mare mărimea eşantionului necesar pentru a obţine certificarea dată de
audit.

Atunci când se folosesc tehnici de eşantionare, evaluarea erorilor este foarte


importantă.
EVALUAREA ERORILOR

Metoda Indicatorului

Eroarea proiectată în populaţie se calculează astfel:

Eroare proiectata în populaţie =

Valoareapopulaţiei
Eroaregăsită×
Valoareaeşantionului

Metoda diferenţei

proiectarea erorii în populaţie se calculează după cum urmează:

Nr. elem.din populaţie


Eroaregăsită×
Nr. elem.din eşantion
* După ce au fost proiectate erorile, acestea trebuie sintetizate pentru ca auditorul
să poată evalua dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă şi corectă.

* Cu toate acestea, erorile proiectate şi cele curente nu vor fi aceleaşi şi de aceea


va fi necesar o dată în plus să se utilizeze raţionamentul profesional pentru a se
decide dacă este probabilă apariţia unei erori semnificative.

* În urma deliberării, s-a decis faptul că a apărut o eroare semnificativă şi trebuie


să se ia următoarele măsuri:

i). Se recomandă clientului să investigheze erorile şi potenţialul apariţiei altor erori


sau

ii). Să se extindă testele de audit pentru a se putea ajunge la o concluzie mai


precisă sau

iii). Dacă este posibil, să se efectueze teste alternative

Altfel va fi necesară emiterea unui raport cu rezerve.


Eşantionarea bazată pe raţionament

* dimensiunile eşantioanelor în cazul eşantionării bazate pe raţionament trebuie


inserate în secţiunea F2 din volumul de proceduri.

* trebuie acordată atenţie aspectelor legate de revizuirea analitică, controale şi


siguranţă.

* trebuie să se asigure afişarea în mod adecvat a motivelor ce au dus la


determinarea dimensiunilor eşantioanelor.

Eşantionarea bazată pe risc

* Dacă se utilizează eşantionarea statistică bazată pe risc, atunci pentru a se


determina un factor de risc iniţial se va utiliza secţiunea F2.

* Apoi se va completa secţiunea F3 din volumul de “Proceduri minimale” pentru a


se documenta modul în care s-a ajuns la dimensiunile eşantioanelor.
Secţiunea

ABORDAREA AUDITULUI F

Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de


misiune)

Ref.
sit. Iniţiale Probleme apărute

1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului


(a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre activitatea societăţii şi că sunt
aduse la zi în mod corespunzător dosarul de audit curent şi cel permanent.

(b) Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă corespunzătoare a sistemului contabil şi


stăpâniţi îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare
adecvată a auditului.

(c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare cheie şi


realizaţi o examinare analitică.
(d) Efectuaţi o evaluare preliminară a respectării
principiului continuităţii activităţii.
(e) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0).

(f) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor


posibile fraude sau erori.
(g) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele

contabile şi de audit cu relevanţă deosebită pentru

misiune. Dacă este cazul, obţineţi informaţii

detaliate privind inspecţiile /rapoartele autorităţilor

de supraveghere şi control.

(h) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul


existenţei unor tranzacţii semnificative,
neprezentate, cu părţi afiliate.
(i) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că
soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte. Dacă
nu aveţi această certitudine, documentaţi impactul
acestei constatări asupra abordării auditului.
(j) Confirmaţi estimările contabile efectuate de
directori / management şi analizaţi activitatea
necesară pentru a le evalua veridicitatea.
(k) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză
anterior efectuată, evaluaţi obiectivitatea şi
competenţa expertului, precum şi dacă activitatea
acestuia corespunde obiectivelor auditului.
Ref.
sit. Iniţiale Aspecte care apar
(l) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie
interni, fie externi, luaţi în considerare influenţa
pe care o vor avea asupra auditului.

(m)Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a


componentelor sale, riscul inerent, de control şi
de nedetectare (a se vedea F1 şi F2).

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând


clar domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi
abordarea acestora, precum şi metoda de
eşantionare care urmează a fi utilizată.
- Eşantionare bazată pe judecată
- Eşantionare bazată pe risc
- Alte metode

2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (listaţi


numele lor mai jos), documentând măsura în care este
necesar ca activitatea lor să fie condusă, controlată şi
revizuită.

3. Întocmiţi un calendar al auditului.

4. Asiguraţi-vă că toţi auditorii sunt puşi în temă.

Numele auditorilor Experienţă Semnătura Iniţiale


Secţiunea
F0
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE
Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de


misiune)

Situaţii financiare Buget


Exerciţii anterioare
exerciţiu curent exerciţiu curent 1998
(Nota 4)
lei lei lei lei
Active totale (înainte de
scăderea datoriilor)
1% 1
2% 2

Cifra de afaceri
0.5% 3
1% 4

Profit înainte de impozitare


(nota 3)
5% 5
10% 6

Prag de semnificaţie

Etapa de planificare -

Etapa exprimării opiniei -

NOTĂ EXPLICATIVĂ privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie.


Note:
1. Pragurile de semnificaţie ar trebui, în mod normal, să se situeze în intervalul indicat de
factorii 1 până la 6. Nu se vor lua în considerare factorii 5 şi 6 dacă există pierderi sau
dacă profitul nu este corect prezentat, oricare ar fi motivul pentru distorsionarea sa. Se
vor utiliza alţi factori, dacă se va considera că sunt mai adecvaţi.

2. Pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare se utilizează, în principal, pentru


determinarea mărimii eşantioanelor; cel din etapa exprimării opiniei – pentru a se
determina dacă sunt necesare ajustări finale. Nu se vor folosi pragurile de semnificaţie
pentru a se verifica remuneraţiile directorilor şi alte elemente sensibile.

3. Înainte de înregistrarea pe cheltuieli a primelor din profit şi a altor elemente extraordinare.


4. Dacă nu există estimări sau un buget pentru exerciţiul în curs, pragul de semnificaţie din
etapa de planificare se va baza pe sumele aferente exerciţiului anterior. Acest prag trebuie
revizuit după ce vor putea fi consultate sumele aferente exerciţiului în curs.
5. Erorile nesemnificative, neajustate trebuie sintetizate pentru a se decide dacă per total
depăşesc pragul de semnificaţie.
Secţiunea

LISTĂ DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL F1

Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de


misiune)

Da Nu

1. Managementul
(a) Le lipsesc managerilor cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a
conduce societatea?
(b) Au managerii tendinţa de a angaja societatea în asocieri cu grad de
risc ridicat?
(c) Au avut loc schimbări ale managerilor cu funcţii-cheie în cursul
exerciţiului financiar?
(d) Există anumite cerinţe privind menţinerea unui nivel al rentabilităţii
sau îndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru îndeplinirea unor
cerinţe din partea creditorilor)
(e) Are rezultatul raportat o semnificaţie personală pentru manageri?
(de ex. prime legate de profit)
(f) Controlul administrativ şi cel exercitat de manageri sunt slabe?

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante?

(h) Sunt managerii implicaţi concret în sarcinile zilnice? (Această


întrebare este relevantă numai dacă se identifică un risc la punctul
(d) sau (e) de mai sus)

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii
Da Nu
CONTINUARE
2. Contabilitate
(a) Este funcţia contabilităţii descentralizată?

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea şi capacitatea de


a-şi duce la îndeplinire sarcinile care le revin?
(c) Există probleme de atitudine sau de moral scăzut în departamentul
de contabilitate?

(d) Există riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului că angajaţii


societăţii lucrează sub presiune?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

3. Activitatea societăţii auditate


(a) Îşi desfăşoară societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat?

(b) Există vreun creditor – terţă parte cu o importanţă individuală


semnificativă?

(c) Există o concentrare de acţiuni sau de drepturi de vot mai mare de


25% în posesia unor membrii ai Consiliului de Administraţie fără
funcţie executivă?
(d) Se anticipează că afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vândută în
viitor?
(e) A fost preluat controlul societăţii de altcineva în ultimele 12 luni?

(f) Este societatea insolvabilă?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii
Da Nu
CONTINUARE
4. Auditul societăţii
(a) Este prima dată când firma va audita acest client?

(b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative


în vreunul din ultimii doi ani?
(c) Aţi descrie relaţia cu societatea-client ca fiind “conflictuală” sau “în
deteriorare”?
(d) Există presiuni legate de onorarii sau de timp?

(e) Există un număr însemnat de operaţiuni “greu de auditat”?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT
Secţiunea

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC F2

Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de


misiune)

Mărimea
Ref. eşantionului
Pragul de semnificaţie = Riscuri inerente specifice sit. (bazată pe
judecată)
/Factorul iniţial
de risc (la F3)
Riscul inerent general = Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare
Imobilizările corporale şi
necorporale
Conturi ale grupului şi
investiţii
Stocuri şi producţie în curs
de execuţie – cantităţi
Stocuri şi producţie în curs
de execuţie – evaluare
Debitori
Plasamente pe termen scurt
Conturi la bănci şi casa –
plăţi
Conturi la bănci şi casa –
încasări
Conturi la bănci –
confruntate cu extrasele de
cont
Creditori
Creditori pe termen lung
Vânzări
Cumpărări
Cheltuieli
Salarii şi indemnizaţii
Alte secţiuni de audit
Balanţa de verificare şi
înregistrări contabile
Situaţii financiare
preliminare şi înregistrări
după sfârşitul exerciţiului
FACTORI DE RISC ÎN FUNCŢIE DE RISCURILE IDENTIFICATE

Număr de riscuri NIVEL GENERAL DE RISC INERENT


inerente specifice
identificate
Foarte scăzuţi Scăzuţi Nivel mediu Nivel ridicat
0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100%
3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100%
5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE

Î1 Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregătit profesional?

Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii efective, nu modul cum este ea înregistrată)?

Î4 Risc de pierderi /deturnări de fonduri / fraudă?

Î5 Multe judecăţi profesionale /calcule?

Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara sistemului)?


Secţiunea

RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA EŞANTIOANELOR INIŢIALE F3


Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRII METODEI DE EŞANTIONARE


BAZATE PE RISC

RDNE Riscul de
Risc inerent Calculul benzii Dimensiunea
(RI): sursa control eşantionului
de
F2 (RC) ri
sc
RI x RDNE x
RC
Imobilizările corporale şi necorporale
Conturi ale grupului şi investiţii
Stocuri şi producţie în curs de
execuţie – cantităţi
Stocuri şi producţie în curs de
execuţie – evaluare
Debitori

Plasamente pe termen scurt

Conturi la bănci şi casa – plăţi

Conturi la bănci şi casa – încasări


Conturi la bănci – confruntate cu
extrasele de cont
Creditori

Creditori pe termen lung

Vânzări

Cumpărări

Cheltuieli

Salarii şi indemnizaţii

Alte secţiuni de audit

Balanţa de verificare şi înregistrări


contabile

Situaţii financiare preliminare şi


înregistrări după sfârşitul exerciţiului
FACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU EŞANTIONAREA

SIGURANŢA ÎN Inexistentă 100%


EXAMINAREA Moderată 56%
ANALITICĂ Ridicată 31%

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL

SIGURANŢĂ CRITERII RISC


Semnificativă Rata eşecurilor până la 2% 13.5%
Moderată Rata eşecurilor până la 5% 23%
Limitată Rata eşecurilor până la 10% 56%
Inexistentă Rata eşecurilor mai mare de 10% 100%

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI la o POPULAŢIE < 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA


EŞANTIONULUI
78.4% PÂNĂ LA 100% 53
58.5% PÂNĂ LA 78.3% 48
43.8% PÂNĂ LA 58.4% 43
33.0% PÂNĂ LA 43.7% 38
24.9% PÂNĂ LA 32.9% 33
18.9% PÂNĂ LA 24.8% 28
14.4% PÂNĂ LA 18.8% 23
11.1% PÂNĂ LA 14.3% 18
8.5% PÂNĂ LA 11.0% 13
6.6% PÂNĂ LA 8.4% 8
0 PÂNĂ LA 6.5% 3

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI la o POPULAŢIE > 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA


EŞANTIONULUI
72.1% PÂNĂ LA 100% 59
58.7% PÂNĂ LA 72.0% 52
47.8% PÂNĂ LA 58.6% 48
39.0% PÂNĂ LA 47.7% 44
30.2% PÂNĂ LA 38.9% 40
23.4% PÂNĂ LA 30.1% 35
18.1% PÂNĂ LA 23.3% 30
14.0% PÂNĂ LA 18.0% 25
10.9% PÂNĂ LA 13.9% 20
8.4% PÂNĂ LA 10.8% 15
6.5% PÂNĂ LA 8.3% 10
PÂNĂ LA 6.4% 5
CLIENT:
EXERCIŢIUL FINANCIAR CU ÎNCHIDERE LA 31 DECEMBRIE

BUGET DE AUDIT

Realizat 200X Buget 200X Realizat 20XX


ore ore ore
Planificare 3,0 3,3

Mijloace fixe 2,5 3,0

Stopuri 6,0 6,0

Creanţe 5,0 5,0

Banca 2,5 2,5

Creditori 5,0 5,0

Salarii 2,0 2,0

Balanţa 4,0 4,0

Finalizare 5,0 6,0

Total 0,0 35,0 36,8

Munca de teren va fi executată de

Misiunea va avea loc în

Inventarul a avut loc pe 31 decembrie , în prezenţa lui


G. ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE SI NECORPORALE

1. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale


- Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea
acumulată, eventualele ajustari pentru depreciere şi valorile nete contabile şi
se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului.
- Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi
confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor
evidenţiată în bilanţ.
- Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în
totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii.
- Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului
imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu
ocazia auditului trezoreriei; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de
afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.
- Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra
structurii financiare a întreprinderii.
2. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale
- Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea
generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor); cu această ocazie se
identifică ajustarile pentru deprecieri;
- Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa
contabilă.
3. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale
- Identificaţi achiziţiile exerciţiului.
- Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei.
- Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis
contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv.
- Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este
proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată.
- Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare:
taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după
instalarea activului, comisioane, onorarii, etc.
- Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi
consecinţele asupra structurii financiare a firmei.
- Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari,
identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii
4. Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere
- Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi).
- Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de
producţie; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor
financiare şi cheltuielilor generale de administraţie; cheltuielile financiare
incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei
de construcţie
- Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul
exerciţiului.
- Controlaţi soldul contului “Producţie imobilizată”.
5. Verificarea cheltuielilor ulterioare
- Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de
viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ.
- Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să
conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile
perioadei.
- Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea
bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului.
6. Verificări specifice imobilizărilor corporale - altele decât fondul comercial şi
cheltuieli de dezvoltare
- Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de
amortizare.
- Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci; distingeţi mărcile
achiziţionate de mărcile create de întreprindere; asiguraţi-vă că mărcile
create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde
cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar
cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie; mărcile
achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru
depreciere; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe
durata producţiei juridice a acestora.
Verificaţi brevetele; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la
costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la
nivelul cheltuielilor de dezvoltare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai
multor exerciţii); brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare
previzională.
7. Cheltuieli de dezvoltare
- Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul
unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume,
individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare.
- Verificaţi modul de amortizare.
8. Fondul comercial
- Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.
- Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele
sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a
valorii înscrise în bilanţ.
- Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial; amortizarea este
permisă pe maxim 5 ani, numai dacă fondul comercial beneficiază de o
protecţie juridică; el poate face obiectul unei ajustari pentru depreciere.
- Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face
prin tehnici de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza
unei metodologii de evaluare; auditorul va aprecia pertinenţa acestei
metodologii.
- Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a
fondului comercial înscris pe bilanţ.
9. Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
- Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei
amortizări; acestea pot face obiectul unei ajustari pentru depreciere.
- Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.
- Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi
metodelor de amortizare reţinute.
- Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al
exerciţiului precedent; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu
planul de amortizare fiscală.
- Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata
de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului.
- Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de
realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.
10. Ieşirile de imobilizări
- Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin
vânzare sau prin casare.
- Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri; asiguraţi-vă că
amortizarea cumulată şi ajustarile pentru deprecieri aferente au fost eliminate
din bilanţ
- Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii;
pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la
achiziţie; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă.
- Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea
rămasă; aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic, fie o politică
de amortizare contabilă neadecvată; trebuie revizuit planul de amortizare?
Prezentaţi impacturile contabile.
- Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor
neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt
cuprinse numai active utile întreprinderii.
Secţiunea

ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE ŞI NECORPORALE G


Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de


misiune)

În ce Ref.
măsură sit. Iniţiale Probleme apărute
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel cu variaţia valorii de
intrare, a amortizării şi a valorii
contabile nete, în cursul exerciţiului
financiar, pentru fiecare categorie de
mijloace fixe.
2. Obţineţi un tabel cu noile active
înregistrate în cursul exerciţiului
financiar auditat. Verificaţi toate
intrările importante de active pe baza
facturilor aferente / documentelor
justificative.
3. Obţineţi un tabel cu ieşirile de active în
cursul exerciţiului financiar. Verificaţi
încasările din fiecare vânzare importantă
de active din cursul exerciţiului
financiar cu documentele justificative.
4. Obţineţi un tabel cu profitul /pierderea
rezultate în urma cedărilor de active din
cursul exerciţiului financiar. Verificaţi
calculul profitului sau pierderii din
vânzare.
5. Obţineţi tabele cu activele deţinute prin
contracte de leasing financiar sau de
cumpărare în rate. Revizuiţi contractele
de leasing financiar şi de cumpărare în
rate şi asiguraţi-vă că atât activele, cât şi
obligaţiile aferente au fost corect
înregistrate şi prezentate.
6. Obţineţi tabele privind cheltuielile cu
amortizarea aferente exerciţiului
financiar auditat. Verificaţi
corectitudinea calculului cheltuielilor cu
amortizarea şi comparaţi politica de
amortizare din exerciţiul curent cu cea
din anii anteriori.
7. Obţineţi tabele cu reevaluările de active
efectuate în cursul exerciţiului financiar
auditat.
Ref.
Măsură sit. Iniţiale Aspecte care apar

8. Obţineţi un tabel cu reparaţiile şi


modernizările de active şi decideţi
dacă există elemente care trebuie
capitalizate.

9. Decideţi dacă este necesară


verificarea fizică a mijloacelor fixe.

10. Examinaţi actele de proprietate ale


activelor semnificative, dacă acestea
nu sunt în custodia unei instituţii de
creditare, ca garanţie. Asiguraţi-vă
că actele sunt pe numele clientului şi
obţineţi confirmarea în acest sens,
dacă nu sunt în posesia societăţii.

11. Obţineţi un tabel cu angajamentele de


investiţii, dacă există aşa ceva, făcând
deosebire între cele contractate, dar
care nu sunt prezentate în situaţiile
financiare şi cele autorizate fără a fi
însă deja contractate.

12. Decideţi dacă există probe privind o


depreciere a mijloacelor fixe şi
asiguraţi-vă că, în caz afirmativ, a
fost făcut un provizion corespunzător.

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări rezonabile că
mijloacele fixe:
1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

2. Există şi aparţin societăţii.

3. Sunt corect evaluate în bilanţ.

4. Sunt corect prezentate, conform OMF .

Semnat.............................................................................. Data..................................................
Responsabil de misiune
I. STOCURI SI CONTRACTE PE TERMEN LUNG

1. Stocuri de:
(i) materii prime
(ii) produse în curs de execuţie
(iii) produse finite
(iv) contracte de constucţii (IAS 11)

2. Testarea stocurilor:

a. existenţă

b.
valoare

c.
exahustivitate

d.
prezentarea informaţiilor

e.
proprietatea

3. Atunci când stocurile sunt semnificative, auditorul trebuie să participe la

inventarul de sfârşit de an.

4. În timpul inventarului trebuie să desfăşoare următoarele activităţi:

* să se efectueze teste prin sondaj. Unde este posibil concentraţi-vă pe elementele


care au valori mari.
* obţineţi o copie a fişelor de inventar
* căutaţi probe privind stocurile uzate moral sau deteriorate
* inventariaţi soldurile de numerar, dacă sunt semnificative
* verificaţi mijloacele fixe
* obţineţi informaţii privind separarea exerciţiilor
5. Verificaţi ca stocurile să fie înregistrate la valoarea minimă dintre cost şi valoarea
netă realizabilă.

6. Verificaţi valoarea stocurilor (IAS 2).

7. Verificaţi dacă stocurile cumpărate sau vândute au fost corect delimitate


corespunzător exerciţiului în care a avut loc tranzacţia.

8. Obţineţi confirmarea scrisă privind stocurile deţinute de terţi.

9. Investigaţi în legătură cu stocurile deţinute în numele terţilor.

10. Verificaţi reflectarea corectă a cantităţilor fizice inventariate în fişele de


inventar finale.

11. Utilizaţi proceduri analitice pentru verificarea rezonabilităţii.


Secţiunea

STOCURI ŞI CONTRACTE PE TERMEN LUNG I

Data
Iniţiale
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
misiune)

În ce Ref.
măsură sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare


1. Obţineţi un tabel sintetic cu stocurile şi
contractele pe termen lung aferente
exerciţiului curent şi celui anterior.
2. Revizuiţi fişele de inventar finale ale
stocurilor, verificând adunarea pe
verticală şi orizontală precum şi
elementele neobişnuite.
3. Asiguraţi-vă că în lista contractelor s-a
făcut deosebirea între cele pe termen
lung şi cele pe termen scurt, iar
prezentarea lor este în concordanţă cu
standardele contabile relevante.
4. Examinarea analitică
Comparaţi viteza de rotaţie a stocurilor,
precum şi clasificarea stocurilor şi a
contractelor din exerciţiul auditat cu cele
din exerciţiul anterior.
Verificarea stocurilor
5. Participarea la inventariere
(a) Notaţi procedurile utilizate în timpul
numărării stocurilor şi instrucţiunile
date, îndosariaţi raportul privind
inventarierea.
(b) Selectaţi un eşantion de stocuri din
fişele de inventar preliminare şi
verificaţi existenţa stocurilor respective,
apoi procedaţi invers.
(c) Identificaţi stocurile terţilor deţinute
de societate.
(d) Obţineţi detalii privind bunurile în
tranzit sau cele aflate în alte locaţii.
(e) Îndosariaţi o copie a fişelor de
inventar preliminare.
(f) Adunaţi informaţii referitoare la
vânzări şi cumpărări, necesare pentru
verificarea respectării principiului
independenţei exerciţiului.

În ce Ref.
măsură sit. Iniţiale Probleme apărute
Revizuiţi fişele 6. Revizuiţi fişele de inventar ale tuturor
stocurilor finale:
a) Comparaţi constatările testelor de
numărătoare a stocurilor realizate în
cursul participării la inventariere cu
fişele de inventar finale.
b) Pentru un eşantion de stocuri,
verificaţi cantităţile din fişele de
inventar finale cu cele din fişele
preliminare şi obţineţi explicaţii
pentru modificări.
c) Verificaţi preţurile stocurilor
c.1) pe baza facturilor de achiziţie la
materii prime şi materiale
c.2) pe baza informaţiilor din
contabilitate la produse finite şi
producţie neterminată
d) Revizuiţi alocarea cheltuielilor de
regie la produsele finite şi producţia
neterminată pentru a vă asigura că
baza de calcul este corectă şi
consecventă.
e) Testaţi dacă valoarea de intrare a unui
eşantion de stocuri nu le depăşeşte
valoarea realizabilă netă.

7. Identificaţi stocurile depreciate şi pe


cele greu vandabile şi asiguraţi-vă că s-
au constituit provizioanele necesare.

8. Verificaţi respectarea principiului


independenţei exerciţiului financiar.

9. Examinaţi condiţiile de aplicare a


clauzei de rezervare a titlului de
proprietate de către furnizori.

Teste suplimentare
Ref.
În ce sit. Iniţiale Probleme apărute
măsură
Contracte pe termen lung
10. Selectaţi un eşantion de contracte şi
discutaţi stadiul derulării lor cu persoana
responsabilă.
11. Verificaţi sumele incluse în cifra de afaceri
pe baza documentelor justificative aferente,
de exemplu certificatul dat de şeful de
şantier că cifra de afaceri reflectă valoarea
muncii depuse.
12. Probaţi costurile realizate cu documentele
justificative aferente, de exemplu: facturi,
fir de pontaj etc., asigurându-vă că sunt
corect alocate între exerciţiului curent şi
cele următoare.
13. Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie pe
contracte pentru a vă asigura că baza de
calcul este corectă şi consecventă.
14. Verificaţi sumele facturate cu jurnalul de
vânzări şi asiguraţi-vă că soldul /plăţile
excedentare sunt calculate şi tratate corect.
15. Asiguraţi-vă că provizioanele pentru
pierderi estimate sunt corect tratate şi
decideţi dacă este necesară constituirea unor
provizioane suplimentare.

Ref.
În ce sit. Iniţiale Probleme apărute
măsură
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut un nivel rezonabil de
asigurare că stocurile şi contractele pe termen lung:
1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.
2. Există şi aparţin societăţii.
3. Sunt corect evaluate în bilanţ.
4. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF .

Semnat............................................................................. Data..................................................
Verificator/Responsabil de misiune
J. CREANTE SI PLATI IN AVANS

1. Creanţele cuprind:

(i) creanţe comerciale

(ii) cheltuieli în avans şi venituri angajate

(iii) sume datorate de societăţi din cadrul grupului

(iv) alte creanţe

2. Creanţele trebuie testate din punctul de vedere al:

• existenţei

• valorii

• exhaustivităţii

• prezentării

• proprietăţii

3. Asiguraţi-vă că soldul contului de control al registrului de vânzări coincide cu cel


al contului de control al registrului de vânzări din registrul-jurnal.

4. Revizuiţi contul de control al registrului de vânzări pentru eventuale elemente


neobişnuite sau de valoare mare.

5. Cereţi o confirmare a creanţelor.


6. Efectuaţi o revizuire a creanţelor pe vârste.
7. Aplicaţi procedurile pentru delimitarea exerciţiilor.

8. Revizuiţi notele de credit după închiderea exerciţiului.

9. Puneţi de acord cheltuielile în avans/venituri angajate cu documentaţia-sursă.


10. Puneţi de acord veniturile angajate cu documentaţia-sursă.

11. Puneţi de acord alte creanţe cu documentaţia-sursă.

12. Asiguraţi prezentarea corespunzătoare a tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate.

13. Aplicaţi procedurile analitice inclusiv indicatorul zile-creanţe.

Secţiunea
CREANŢE ŞI PLĂŢI ÎN AVANS J
Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

În ce Ref.
măsură sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare


1. Obţineţi un tabel sintetic cu debitorii şi
plăţile în avans aferente exerciţiului curent
şi celui următor.
Dacă clientul ţine un jurnal al vânzărilor şi
o situaţie a vânzărilor zilnice, efectuaţi
testul 2. În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă cu soldurile finale din


jurnalul vânzărilor şi asiguraţi-vă că suma
acestora corespunde cu totalul de control
al debitorilor din cartea mare.

Verificaţi contul de control al jurnalului


vânzărilor aferent exerciţiului auditat.
(a) Investigaţi înregistrările contabile cu
valoare mare sau neobişnuită.
(b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a vânzărilor sau a notelor de
credit.
(c) Verificaţi un eşantion de solduri pe
baza jurnalului vânzărilor şi invers.
(d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.

3. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor,


obţineţi o listă a soldurilor finale ale
debitorilor comerciali şi confruntaţi-o cu
evidenţele contabile.

4. Verificaţi soldurile debitorilor, verificând:

(a) Vechimea
(b) Încasarea creanţelor după sfârşitul
exerciţiului.

5. Discutaţi cu conducerea posibilitatea


recuperării creanţelor restante şi decideţi
dacă este necesară constituirea de
provizioane pentru rău platnici.

6. Verificaţi respectarea principiului


independenţei exerciţiului pentru
vânzări /debitori /încasări.

Ref.
În ce sit. Iniţiale Probleme apărute
măsură
7. Examinaţi stornările emise după
încheierea exerciţiului financiar şi decideţi
dacă este necesară constituirea de
provizioane.

8. Verificaţi plăţile în avans la încheierea


exerciţiului financiar.
(a) Verificaţi elementele semnificative pe
baza documentelor justificative aferente.
(b) Comparaţi plăţile în avans din
exerciţiul curent cu cele din anii anteriori
pentru a identifica posibile omisiuni.

9. Examinarea analitică
(a) Comparaţi viteza de rotaţie a
debitorilor din exerciţiul curent cu cea din
exerciţiul anterior şi explicaţi variaţiile.
(b) Comparaţi lista debitorilor ajunşi la
scadenţă cu cea din exerciţiile anterioare
şi notaţi orice modificări semnificative în
indicatorul debitorilor restanţi.

10. Verificaţi lista soldurilor finale ale


debitorilor. Confirmaţi direct un eşantion
de solduri ale debitorilor şi verificaţi
concordanţa dintre confirmările primite şi
evidenţele contabile ale societăţii.
Solicitaţi din nou confirmare din partea
debitorilor de la care nu aţi primit răspuns.
Îndosariaţi rezultatele confirmării directe a
debitorilor.

11. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate


personalului sau directorilor, obţineţi
confirmarea scrisă a soldului, ratei
dobânzii, dacă este cazul, şi a condiţiilor
de rambursare.

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut certitudinea că debitorii:
5. Au fost înregistraţi corect şi în totalitate.

6. Există şi aparţin societăţii.

7. Sunt corect evaluaţi în bilanţ.

8. Sunt prezentaţi corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF


Semnat............................................................................. Data..................................................
Verificator/ Responsabil de misiune

K. DISPONIBILITATI SI NUMERAR

1. În cazul disponibilităţilor şi numerarului trebuie să se verifice:

* existenţa

* valoarea

* exhaustivitatea

* prezentarea informaţiilor

* deţinerea titlului de proprietate

2. Se cer directorilor informaţii în legătură cu băncile la care societatea auditată are


conturi sau contractate împrumuturi.

3. Se trimit scrisori băncilor repective.

4. Se reconciliază conturile bancare cu înregistrările din registrul jurnal în ce


priveşte soldurile din respectivele extrase de cont.

5. Se revizuiesc registrele de încasări şi plăţi/registrul jurnal pentru orice elemente cu


valoare mare, neobişnuite.
6. Atunci când este semnificativ registrul de casă trebuie luat în considerare sau la
data de închidere a exerciţiului sau la o dată diferită şi soldul reconciliat
corespunzător soldului de sfârşit de an din registrul jurnal.

7. În situaţiile în care este semnificativ jurnalul de casă trebuie revizuit pentru


elemente cu valoare mare/neobişnuite.

8. Se trece un eşantion din extrasele de cont prin sistemul contabil al clientului.

9. Atunci când este semnificativ un eşantion de încasări şi plăţi din contul de


disponibilităţi trebuie trecut prin sistemul contabil al clientului.

10. Informaţii importante pe care trebuie să le conţină scrisoarea pe care auditorul


o cere băncii:

* titluri de valoare deţinute de bancă

* datorii contingente

* garanţii acordate în numele directorilor sau de directori

sau

* altor societăţi din cadrul grupului

* confirmarea titlurilor de proprietate

* confirmarea altor active

* dreptul de compensare al băncii

* limitele împrumuturilor în cont curent


11. Asiguraţi-vă de prezentarea corectă a informaţiilor incluzând şi acele elemente
enumerate la 10 mai sus.

Secţiunea
DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU CASĂ (inclusiv datorii pe termen
lung) K
Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de
misiune)

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Probleme
apărute
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel cu toate soldurile finale
ale conturilor la bănci şi ale conturilor de
casă, cu comparative.

2. Analizaţi încasările şi plăţile


(a) Grupaţi încasările şi plăţile
reconciliate, pe posturi care corespund
obiectului de activitate al societăţii.
(b) Verificaţi un eşantion de înregistrări
din registrul de casă pe baza
documentelor justificative aferente şi
verificaţi dacă sunt în concordanţă cu
extrasele de cont.
(c) Revizuiţi registrul de casă pe parcursul
întregului exerciţiu financiar şi verificaţi
înregistrările cu valoare mare sau
neobişnuită.

3. Revizuirea operaţiunilor în numerar.


(a) Revizuiţi fondurile în numerar şi
decideţi dacă este necesară numărarea
lor.
(b) Examinaţi cu atenţie registrul de casă
pentru a găsi eventuale tranzacţii cu
valoare mare sau neobişnuită şi revizuiţi
documentele justificative aferente.
(c) Revizuiţi tranzacţiile cu directorii.
3. Revizuiţi prezentarea soldurilor conturilor
la bănci, în special împărţirea datoriilor pe
termen lung în porţiunea rambursabilă pe
termen scurt (sub un an) şi, respectiv, pe
termen lung.

4. Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi


a conturilor de casă.
Obţineţi scrisorile de confirmare bancară
standard de la fiecare bancă cu care
clientul a făcut tranzacţii în cursul
exerciţiului. Verificaţi concordanţa între
toate soldurile menţionate la punctul 2 şi
scrisoarea bancară standard şi verificaţi
dacă situaţiile financiare prezintă în mod
corespunzător garanţiile deţinute de
bancă.

Ref.
Măsură Sit. Iniţiale Aspecte care
apar
5. Verificaţi contractele încheiate cu băncile
pe termen lung şi scurt şi modul în care
entitatea a respectat prevederile
contractuale. Evaluaţi riscurile ce decurg
din nerespectarea clauzelor contractuale.

Teste suplimentare

Concluzie:

Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă


cu privire la conturile în bănci şi casa şi anume că:

9. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

10. Există şi aparţin societăţii.

11. Sunt corect evaluate în bilanţ.

12. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat..............................................................................
Data..................................................
Verificator / Responsabil de misiune

L. CREDITORI SI ANGAJAMENTE

1 Creditorii trebuie testaţi din punctul de vedere al:


* existenţei
* valorii
* exhaustivităţii
* prezentării
* proprietăţii (se referă în întregime la datorii ale întreprinderii)

2. Principalul risc de audit constă, în general, în subevaluarea datoriilor.

Totuşi, dacă clientul încearcă să-şi micşoreze profitul atunci principalul risc va fi
supraevaluarea creditorilor.
3. Creditorii se împart, în mod normal, pe următoarele categorii:

* credite bancare şi descoperiri de cont

* creditori comerciali

* sumele datorate societăţilor din cadrul grupului

* angajamente şi venituri amânate

* alţi creditori
Aceste categorii sunt mai departe împărţite în sume scadente într-un an şi sume
scadente peste un an.

4. Acolo unde există un credit bancar/descoperire de cont munca de audit va fi


efectuată în general în secţiunea casă şi conturi la bănci a dosarului de audit cu
trimiteri corespunzătoare la secţiunea de creditori a dosarului. Scrisoarea de la
bancă va confirma detaliile despre soldurile la închiderea exerciţiului ale creditelor
bancare/descoperirilor etc.

5. Asiguraţi-vă că nu există diferenţe între contul de control al registrului de achiziţii


şi registrul de achiziţii.

6. Revizuiţi contul de control al registrului de achiziţii din punctul de vedere al


elementelor de valoare mare/neobişnuite şi orice astfel de elemente trebuie
investigate.

7. Gândiţi-vă să solicitaţi confirmarea creditorilor comerciali.

8. Efectuaţi/verificaţi reconcilierea situaţiilor furnizorilor la data închiderii


exerciţiului.

9. Plăţile după închiderea exerciţiului pot fi examinate pentru a dovedi existenţa


unui creditor după închiderea exerciţiului.

10. Registrul de achiziţii al anului anterior trebuie examinat pentru a observa orice
omisiuni surprinzătoare în acest an.

11. Revizuiţi facturile şi plăţile după închiderea exerciţiului pentru a se asigura


includerea de către companie a tuturor obligaţiilor semnificative.

12. Revizuiţi lista de angajamente a clientului pentru a se vedea dacă sunt


rezonabile.
13. Puneţi de acord angajamentele clientului cu documentaţia-sursă acolo unde
angajamentele sunt semnificative.

14. Puneţi de acord ceilalţi creditori cu documentaţia-sursă, acolo unde aceştia sunt
semnificativi.

15. Verificaţi delimitarea creditorilor clientului pe exerciţii.

16. Notaţi detaliile tuturor tranzacţiilor cu părţi afiliate şi aplicaţi tratamentul corect
în situaţiile financiare.

17. Utilizaţi Procedurile analitice pentru a stabili dacă valoarea creditorilor la


închiderea exerciţiului este rezonabilă.

18. Asiguraţi-vă de prezentarea corecta a creditorilor în situaţiile financiare. (într-un


an, peste un an, garanţii etc).
Secţiunea

CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE L
Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Probleme apărute
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel sintetic al creditorilor şi al
obligaţiilor angajate aferente exerciţiului
curent şi anterior.

Dacă clientul ţine un jurnal al cumpărărilor


şi o situaţie a cumpărărilor zilnice, efectuaţi
testul 2.

În caz contrar, efectuaţi testul 3.

2. Obţineţi o listă a soldurilor finale din


jurnalul de cumpărări şi asiguraţi-vă că
suma acestora este egală cu totalul de
control al creditorilor din cartea mare.

Verificaţi înregistrările în contul de control


al jurnalului cumpărărilor din decursul
întregului exerciţiu financiar.
(a) Investigaţi înregistrările cu valoare mare
sau neobişnuită.
(b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a cumpărărilor sau a notelor de
credit.
(c) Comparaţi un eşantion de solduri cu
înregistrările din jurnalul cumpărărilor şi
invers.
(d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.

3. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor,


obţineţi o listă cu soldurile finale ale
creditorilor comerciali şi verificaţi dacă
acestea concordă cu evidenţele contabile.

4. Verificaţi lista soldurilor finale ale


creditorilor.
(a) Verificaţi dacă soldurile principalilor
furnizori şi un eşantion din soldurile
celorlalţi furnizori concordă cu extrasele de
cont ale respectivilor furnizori.
(b) Revizuiţi lista creditorilor din exerciţiul
anterior pentru a depista eventuale omisiuni
semnificative în exerciţiului curent.

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Aspecte care apar
(c) Investigaţi soldurile debitoare semnificative
din listă şi înregistraţi ca obligaţii angajate
facturile omise, dacă este cazul.
(d) Cercetaţi dacă există sume în litigiu.

5. Testaţi respectarea principiului


independenţei exerciţiului pentru
cumpărări / creditori / plăţi.

6. Verificaţi cheltuielile angajate examinând


registrul de plăţi şi facturile primite /
stornările primite după sfârşitul exerciţiului.

7. Impozitul pe salarii /contribuţia la asigurări


sociale, şomaj, pensia suplimentară, etc.
(a) Verificaţi dacă obligaţiile privind
impozitul pe salarii şi contribuţiile la
asigurările sociale şi alte contribuţii similare
corespund cu evidenţele privind decontările
cu personalul.
(b) Testaţi corectitudinea operaţiunilor
privind impozitul pe salarii şi contribuţiile
la asigurările sociale în cursul exerciţiului
financiar (inclusiv decontările privind
angajaţii temporari, dacă este cazul).

8. Asiguraţi-vă că soldurile contractelor de


leasing şi de cumpărare în rate sunt corect
calculate şi prezentate.

9. Examinarea analitică
(a) Comparaţi soldurile finale ale
creditorilor şi ale cheltuielilor angajate cu
cele din exerciţiul anterior, notând
modificări semnificative.
(b) Comparaţi raportul creditori /cumpărări
din exerciţiul auditat cu cel din exerciţiul
anterior.

10. În ceea ce priveşte împrumuturile de la


directori, obţineţi confirmarea scrisă a
soldurilor, ratelor dobânzii, dacă este cazul,
şi a condiţiilor de rambursare.

11. Asiguraţi-vă că s-au înregistrat toate


celelalte obligaţii şi că s-au prezentat
obligaţiile condiţionate.

Secţiunea

CREDITORI ŞI OBLIGAŢII ANGAJATE (CONTINUARE) L

Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Probleme apărute
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că
creditorii şi obligaţiile angajate:

13. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

14. Există şi aparţin societăţii.


15. Sunt corect evaluate în bilanţ.

16. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat.............................................................................. Data..................................................
Verificator/ Responsabil de misiune

O. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

1. Dacă auditorul este mulţumit de situaţia tuturor celorlalte conturi incluse în


bilanţ, atunci el este sigur de mişcările ce au avut loc în timpul anului în contul de
profit şi pierdere. Cu toate acestea, auditorul trebuie să se asigure de
corectitudinea conturilor incluse în contul de profit si pierdere.

2. În această secţiune, auditorul trebuie să se asigure de corectitudinea tuturor


elementelor semnificative incluse în contul de profit şi pierdere. Pentru majoritatea
societăţilor acestea includ:

• vânzările;
• achiziţiile (cheltuielile); şi
• cheltuieli cu forţa de muncă.

Vânzări

3. Asiguraţi-vă că în urma lansării comenzilor au rezultat bunuri ce au fost


expediate şi facturate în mod corespunzător.

4. Asiguraţi-vă că toate facturile sunt înregistrate în registrul de vânzări zilnice şi


notate corect în registrul jurnal, respectiv cel de vânzări. Acelaşi lucru trebuie să se
facă şi pentru notele de credit.

5. Reconcilierea cifrelor corespunzătoare vânzărilor din registrul jurnal cu sumele


înregistrate pentru rambursările lunare de TVA.

6. Asiguraţi-vă de separarea corectă a exerciţiilor.

7. Procedurile analitice se pot dovedi eficiente în cazul asigurării exhaustivităţii


vânzărilor. Se compară vânzările lunare sau cele săptămânale cu cifrele
corespunzătoare anilor trecuţi şi cu cele prognozate. Se compară rezultatele
societăţii cu cele ale altor societăţi similare, dacă astfel de informaţii sunt
disponibile.
8. Trecerea unui eşantion de elemente prin sistemul contabil pentru a se asigura
contabilizarea corectă de către client a acestor elemente, de exemplu de la
emiterea comenzii până la facturare.

9. Aceasta va implica, de asemenea, asigurarea faptului că facturile pentru achiziţii


sunt corect înregistrate în registrul zilnic de achiziţii şi, ulterior, în registrele
jurnal, respectiv cel de achiziţii.

10. Reconcilierea cifrelor totale aferente achiziţiilor anuale cu totalul lunar al


rambursărilor de TVA, acolo unde este posibil.

11.Asiguraţi-vă de separarea corectă a exerciţiilor la sfârşitul anului.

12. Un instrument foarte util pentru audit este utilizarea revizuirii analitice lunare.

13. Revizuirea conturilor de cheltuieli pentru a se asigura că acestea par rezonabile.


(ajută la identificarea potenţialelor înregistrări greşite)

14. Verificaţi funcţionarea sistemului de ştate de plată.

15. Revizuirea analitică poate fi foarte utilă pentru compararea nivelului salariilor de
la o lună la alta comparativ cu anii trecuţi.

* Teoretic poate fi efectuat un calcul foarte aproximativ pe baza cifrelor din anii
trecuţi, ţinând seama şi de măririle de salariu şi de nou angajaţi, precum şi de cei
care părăsesc societatea.

Tranzacţii cu părţile afiliate

16. Activitate desfăşurată în alte secţiuni ale dosarului de audit.

17. Notarea şi asigurarea prezentării corecte de informaţii în legătură cu alte


elemente identificate la auditul acestei secţiuni.
Secţiunea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE O

Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit Iniţiale Probleme apărute
Vânzări
Probe de audit necesare
1. Sintetizaţi veniturile din vânzări aferente
exerciţiului, identificând vânzările nete pe
categorii, precum şi TVA - ul asociat.

2. Reconciliaţi vânzările nete totale aferente


exerciţiului cu deconturile de TVA.

3. Dacă există un jurnal al vânzărilor (zilnice)


(a) Verificaţi concordanţa dintre un
eşantion de facturi şi
(i) registrul cartea mare (via jurnalul
vânzărilor zilnice)
(ii) jurnalul vânzărilor
(b) Verificaţi concordanţa
dintre un eşantion de
vânzări din cartea mare
/jurnalul vânzărilor zilnice
şi facturi.

4. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor


(zilnice), testaţi încasările din registrul de
casă pe baza facturilor aferente şi viceversa
şi a încasărilor prin bancă.

5. Selectaţi un eşantion de chitanţe aferente


vânzărilor în numerar /bonuri de casă şi
verificaţi pe baza jurnalului încasărilor,
jurnalului vânzărilor zilnice şi a
viramentelor bancare.
6. Selectaţi un eşantion de note de credit şi
asiguraţi-vă că sunt autorizate şi înregistrate
corespunzător.

7. Examinarea analitică
(a) Comparaţi vânzările lunare cu
comparativele şi bugetele şi explicaţi orice
trenduri şi variaţii semnificative.
(b) Comparaţi marja brută a profitului cu
cea din exerciţiul anterior şi explicaţi orice
variaţie.

Ref.
Măsură sit Iniţiale Aspecte care apar

8. Comparaţi un eşantion de dispoziţii de


livrare a bunurilor cu facturile aferente,
verificând corectitudinea preţurilor, TVA
etc.

9. Revizuiţi comenzile neonorate la timp.

Cumpărări /Cheltuieli

10. Sintetizaţi cumpărările aferente exerciţiului,


identificând cumpărările nete pe categorii,
inclusiv TVA - ul.

11. Reconciliaţi cumpărările nete totale,


purtătoare de TVA, aferente exerciţiului, cu
deconturile de TVA trimestriale.

12. Dacă există un jurnal al cumpărărilor


(zilnice), comparaţi un eşantion de facturi
cu:
(i) registrul cartea mare (via jurnalul
cumpărărilor zilnice)
(ii) jurnalul cumpărărilor

13. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor


zilnice :
Comparaţi un eşantion al cumpărărilor /
cheltuielilor din registrul de casă cu facturile
aferente, asigurându-vă că
(i) sunt adresate societăţii
(ii) se referă la bunuri /servicii utilizate în
mod normal de societate
(iii) au fost aprobate în mod corespunzător.

14. Examinarea analitică


(a) Comparaţi cumpărările lunare cu
comparativele şi cercetaţi orice trenduri şi
variaţii semnificative.
(b) Comparaţi fiecare post de cheltuieli cu
cele aferente exerciţiului anterior şi de
asemenea rulajele lunare ale exerciţiului
curent şi explicaţi variaţiile semnificative.
15. Comparaţi un eşantion de note de recepţie a
bunurilor /intrări de stocuri pe fişele de
inventar cu facturile aferente, asigurându-vă
de corectitudinea cantităţilor etc.

Secţiunea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE O

Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit Iniţiale Aspecte care apar
Cheltuieli cu personalul

16. Sintetizaţi într-un tabel toate cheltuielile cu


personalul şi numărul angajaţilor în exerciţiul
auditat pe luni.

17. Comparaţi un eşantion de înregistrări în cartea


mare cu sinteza cheltuielilor cu salariile şi a
plăţilor salariale.

18. Comparaţi un eşantion de elemente din sinteza


cheltuielilor cu salariile cu documentele
privind existenţa angajaţilor (carte de munca,
contracte individuale, etc.), asigurându-vă de
corectitudinea calculului salariului de bază, a
deducerilor şi a salariului net.

19. Examinare analitică


Reconciliaţi cheltuielile totale cu salariile cu
cele din exerciţiile anterioare, luând în
considerare numărul angajaţilor, majorările de
salarii etc.

20. Asiguraţi-vă că, pentru un eşantion de noi


angajaţi şi de foşti angajaţi, decontările cu
personalul sunt corecte şi se respectă
principiul independenţei exerciţiului.

21. Asiguraţi-vă că cheltuielile privind contribuţia


la fondul de pensii sunt calculate în
conformitate cu standardele contabile
relevante.

Tranzacţii cu părţile afiliate


Probe de audit necesare
22. Întrebaţi directorii şi managerii dacă s-au
încheiat tranzacţii cu părţi afiliate care trebuie
să fie prezentate conform IAS 24.

23. Obţineţi informaţii referitoare la tranzacţiile


cu părţile afiliate, examinând atent evidenţele
contabile, procesele verbale, corespondenţa
etc.

Ref.
Măsură sit Iniţiale Probleme apărute
24. Asiguraţi-vă că toate tranzacţiile
semnificative, identificate, cu părţile
afiliate sunt înregistrate şi prezentate în
situaţiile financiare în mod corespunzător.

25. Asiguraţi-vă că s-au făcut în situaţiile


financiare prezentările necesare privind
controlul asupra societăţii.

Activitatea de audit
26. Obţineţi declaraţii scrise din partea
directorilor prin care confirmă că
informaţiile furnizate privind tranzacţiile cu
părţile afiliate şi controlul asupra societăţii
sunt complete.

Prezentare
27. Asiguraţi-vă că formatul contului de profit
şi pierdere este în conformitate cu
standardele contabile relevante.

28. Obţineţi tabele care să justifice cifrele ce


vor fi prezentate în notele situaţiilor
financiare, de exemplu remunerarea
directorilor, şi verificaţi aceste tabele cu
documentele justificative aferente.

Teste suplimentare
Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că
tranzacţiile:

17. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

18. Sunt corect evaluate în contul de profit şi pierdere /bilanţ.

19. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF

Semnat............................................................................... Data..................................................
Verificator/ Responsabil de misiune

N. CAPITAL SI REZERVE

1. Capitalul social trebuie testat din punctul de vedere al existenţei, exhaustivităţii,


valorii şi prezentării.

2. Registrul acţiunilor trebuie revizuit.

3. Toate modificările trebuie notate şi puse de acord cu situaţiile financiare.

4. Registrul administratorilor trebuie revizuit

5. Trebuie pus de acord capitalul social autorizat cu contractul de societate.

6. Toate celelalte rezerve, altele decât contul de profit şi pierdere trebuie puse de
acord cu documentele justificative.

7. Examinaţi dosarul cu procesele verbale ale exerciţiului şi pentru perioada până la


data aprobării situaţiilor financiare.
Secţiunea

CAPITAL, REZERVE ŞI REGISTRE CERUTE DE LEGE N

Iniţiale Data
Client: Întocmit: (auditor asociat)
Perioada: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Probleme apărute
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel privind capitalul social
subscris şi capitalul social vărsat şi verificaţi
dacă informaţiile referitoare la participaţiile
la capital concordă cu datele din Registrul
acţionarilor.

2. Verificaţi legalitatea tuturor majorărilor de


capital.

3. Verificaţi registrul acţionarilor la entitatea


sau la societatea care ţine registrul în
condiţiile legii. Identificaţi părţile afiliate.

4. Comparaţi soldurile capitalului social şi


rezervelor cu cele de anul trecut şi
examinaţi mişcările de capital înregistrate în
cursul exerciţiului.

5. Verificaţi concordanţa între mişcările de


rezerve şi contul de profit şi pierdere,
situaţia profitului şi pierderilor recunoscute,
dividende etc.

6. Notaţi şi obţineţi confirmarea clientului


referitoare la:
(a) Numele membrilor consiliului de
administraţie
(b) Participaţiile membrilor consiliului de
administraţie la capitalul social, la începutul
şi sfârşitul exerciţiului.

7. Confirmaţi că documentele contabile


obligatorii sunt ţinute la zi.

8. Examinaţi registrul proceselor verbale şi


copiile minutelor relevante ale şedinţelor
consiliului de administraţie ţinute în cursul
exerciţiului.

9. Obţineţi o copie a minutei şedinţei în care


s-a decis acordarea de dividende şi
asiguraţi-vă că repartizarea dividendelor
este legală.

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Aspecte care apar

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că rezervele
şi capitalul social:

20. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.


21. Sunt corect evaluate în bilanţ.

22. Sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu OMF


23. Standardele contabile sunt consecvent aplicate, iar evidenţa documentelor contabile obligatorii
este ţinută corespunzător.

Semnat............................................................................... Data..................................................
Verificator / Responsabil de misiune

P. CARTEA-MARE SI BALANTA DE VERIFICARE, REGISTRUL-


JURNAL

1. Auditorii trebuie să se asigure în primul rând că soldurile de deschidere din


registrul-jurnal la începutul anului respectiv coincid cu soldurile de închidere din
situaţiile financiare de la sfârşitul anului precedent.

2. În mod normal, auditorii vor verifica şi integritatea registrului-jurnal prin testarea


unui eşantion din înregistrările din registrul-jurnal.

3. Auditorii vor efectua, în mod normal, şi o revizie a registrului-jurnal pentru a


avea probe privind orice tranzacţie neobişnuită sau de mare valoare. Orice astfel de
tranzacţie trebuie investigată şi abordată satisfăcător.

4. Balanţa de verificare de închidere extrasă din registrul-jurnal trebuie de


asemenea verificată, ca şi trecerea înregistrărilor din balanţa de verificare de
închidere în situaţiile financiare.
Secţiunea

CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE P

Iniţiale Data
Client: Întocmit de: (auditor asociat)
Perioada auditată: Revizuit de: (Responsabil de misiune)

Ref.
Măsură sit. Iniţiale Probleme apărute

Probe de audit necesare


1. Verificaţi concordanţa dintre soldurile
iniţiale cu bilanţul exerciţiului anterior.

2. Dacă clientul ţine un registru carte mare:


(a) Verificaţi un eşantion de înregistrări
contabile din toate domeniile;
(b) Revizuiţi cartea mare în căutarea
oricăror conturi sau operaţiuni
neobişnuite.

3. Dacă clientul nu ţine un registru carte


mare:
(a) Confirmaţi că s-au efectuat toate
înregistrările din evidenţele contabile în
documentele de sinteză;
(b) Toate înregistrările contabile sunt
numerotate şi au fost transferate în
totalitate.

4. Verificaţi concordanţa dintre balanţa de


verificare finală şi situaţiile financiare.