Sunteți pe pagina 1din 15

CAP. 3.

APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND STABILIREA


MĂRIMII EŞANTIOANELOR

S.C. ALIMENTA SRL este o companie ce produce şi comercializează mezeluri şi


produse din carne. Următoarele informaţii provin din situaţiile financiare ale societăţii (în
mii lei):

1. Cifra de afaceri = 204.3111,00 RON

2. Profitul înainte de impozitare = 27.537,00 RON

3. Active totale = 120.224,00 RON

Societatea este o filială a unei societăţi familiale mari, pe care firma nu o


auditează, şi există obiective anuale de performanţă stabilite pentru conducerea societăţii.

Anul trecut raportul de audit a fost fără rezerve.

Societatea are un număr de aproape 250 de clienţi, în marea lor majoritate


angrosişti şi supermarketuri. Societatea se aprovizionează de la un număr de aproximativ
70 de furnizori.

Aprovizionarea se face într-un ritm de 35 de facturi pe luna (între 420 şi 450 de


intrări pe an). Facturarea se face într-un ritm de 25 da facturi pe zi (peste 7500 de facturi
anual).

Determinarea statistică a mărimii eşantioanelor

Determinarea mărimii eşantioanelor se realizează după următorul algoritm:

1. calculul riscului de audit (RA)

2. calculul riscului inerent (RI)

2.a. calculul riscului inerent general

2.b. calculul riscului inerent specific

3. calculul riscului de control (RC)

4. calculul riscului de nedetectare prin neeşantionare (RNNE)

5. determinarea eşantionului.
1. Calculul riscului de audit

Firma de audit este pregătită să accepte un risc de audit (RA) nu mai


mare de 5%. Secţiunea
F
ABORDAREA AUDITULUI
Data
Iniţiale
Client: ALIMENTA SRL Întocmit de: AA 15.01.2007
Perioada: 31.12.2006 Revizuit de: IP 17.01.2007

Ref.
Sit. Iniţial Probleme
e apărute
1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului ref AA
(a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre -
activitatea societăţii şi că sunt aduse la zi în mod
corespunzător dosarul de audit curent şi cel
permanent.
ref AA -
(b) Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă corespunzătoare a
sistemului contabil şi stăpâniţi îndeajuns mediul
respectiv pentru a putea stabili o abordare
adecvată a auditului. F1c AA Există indicaţii că
s-a produs pe stoc
(c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare cheie şi
realizaţi o examinare analitică. F1d AA Există dubii cu
privire la
(d) Efectuaţi o evaluare preliminară a respectării respectarea
principiului continuităţii activităţii. acestuia
F0 AA
-
(e) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0). ref AA
-
(f) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor
posibile fraude sau erori. ref AA
-
(g) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele
contabile şi de audit cu relevanţă deosebită pentru
misiune. Dacă este cazul, obţineţi informaţii
detaliate privind inspecţiile /rapoartele ref AA
autorităţilor de supraveghere şi control. -
(h) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul
existenţei unor tranzacţii semnificative, ref AA
neprezentate, cu părţi aflate în relaţii speciale. -

(i) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că


soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte.
Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi ref AA
impactul acestei constatări asupra abordării
auditului.

(j) Identificaţi estimările contabile efectuate de ref AA


directori / management şi analizaţi activitatea
necesară pentru a le evalua veridicitatea.

(k) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză


anterior efectuată, evaluaţi obiectivitatea şi
competenţa expertului, precum şi dacă activitatea
acestuia corespunde obiectivelor auditului.

Ref.
Iniţiale Aspecte care
sit.
apar
(l) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie ref AA -
interni, fie externi, luaţi în considerare influenţa
pe care o vor avea asupra auditului.

(m)Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a F1,F AA


componentelor sale, riscul inerent, de control şi 2,F3
de nedetectare (a se vedea F1 şi F2).

(n) Documentaţi abordarea auditului, identificând F1,F AA


clar domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi 2, F3
abordarea acestora, precum şi metoda de
eşantionare care urmează a fi utilizată.
- Eşantionare bazată pe judecată
- Eşantionare bazată pe risc
- Alte metode

2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (listaţi F AA Asigurat


numele lor mai jos), documentând măsura în care este
necesar ca activitatea lor să fie condusă, controlată şi
revizuită.
F4 AA
3. Întocmiţi un buget de timp al misiunii. Şedinţă de
E1 AA informare ţinută
4. Asiguraţi-vă că toţi auditorii sunt puşi în temă. pe 14.01.2007
Numele auditorilor Experienţă Semnătura Iniţiale
Ion Popescu partener IP
Avram Anton asistent AA

Data 17.01.2007

Secţiunea
F0
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE
Data
Iniţiale
Client: ALIMENTA SRL Întocmit de: AA 18.01.2007
Perioada auditată: 31.12.2006 Revizuit de: IP 19.01.2007

Situaţii financiare Buget


Exerciţii anterioare
exerciţiu curent exerciţiu curent 2005
(Nota 4)
lei lei lei

Active totale (înainte de


scăderea datoriilor) 120.224.000 81.177.000
1% 1 1.202.240 811.770
2% 2 2.404.480 1.623.540

Cifra de afaceri 204.311.000 202.599.000


0.5% 3 1.021.555 1.012.995
1% 4 2.043.110 2.025.990

Profit înainte de impozitare


(nota 3) 27.537.000 45.473.000
5% 5 1.376.850 2.273.650
10% 6 2.753.700 4.547.300

Prag de semnificaţie 2.043.110 2.025.990

Etapa de planificare 2.043.110 2.025.990

Etapa exprimării opiniei


NOTĂ EXPLICATIVĂ privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie.
Pragul de semnificaţie a fost calculat în funcţie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost
indicatorul cel mai constant în ultimii ani. Cifra profitului / pierderii a variat considerabil şi
de aceea nu a fost luată în considerare.

2. Calculul riscului inerent

2.a. Riscul inerent (RI) este dat de completarea listei de verificare a riscului
inerent general (F1) şi a riscului inerent specific (F2), pentru fiecare secţiune de audit.
Riscul general, aşa cum rezultă din F1, este mediu. Riscurile specifice, pe secţiuni, se
identifică răspunzând la cele şase întrebări din cadrul paragrafului „Audit” din secţiunea
F (lista de verificare F2). Întrebările sunt formulate de aşa natură încât un răspuns pozitiv
indică un risc.

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE1

Î1 Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregătit profesional?

Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii efective, nu modul cum este ea


înregistrată)?

Î4 Risc de pierderi /deturnări de fonduri / fraudă?

Î5 Multe judecăţi profesionale /calcule?

Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara


sistemului)?

Astfel, fiecare secţiune de audit trebuie analizată prin prisma chestionarului de


mai sus, avându-se în vedere riscul inerent general al clientului. Tabelul de mai jos
conţine procentajele riscului inerent, care trebuie ataşate fiecărei secţiuni pe baza celor
şase întrebări şi a riscului general deja stabilit la nivelul societăţii auditate.

1
Norme Minimale de Audit, Ed. Economică, Bucureşti, pag. 176
T1
Număr de riscuri
inerente specifice NIVEL GENERAL DE RISC INERENT
identificate
Foarte scăzut Scăzut Nivel mediu Nivel ridicat
0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100%
3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100%
5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

2.b. În cazul societăţii comerciale ALIMENTA SRL, coloana relevantă este


coloana a treia (risc mediu): sursa F1. La secţiunile unde răspunsurile la întrebări au fost
negative sau au existat maxim două răspunsuri pozitive , procentul ataşat RI este de 70%.
Dacă am fi avut trei răspunsuri pozitive, acest procent ar fi fost de 100% (nu este cazul
societăţii auditate).

Secţiunea
F1

LISTĂ DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT


GENERAL

Data
Iniţiale
Client: ALIMENTA SRL Întocmit de: AA 15.01.2007
Perioada auditată: 31.12.2006 Revizuit de: IP 17.01.2007

Da Nu

1. Managementul
(a) Le lipsesc managerilor cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a Nu
conduce societatea?
(b) Au managerii tendinţa de a angaja societatea în asocieri cu grad de Nu
risc ridicat?
(c) Au avut loc schimbări ale managerilor cu funcţii cheie în cursul Nu
exerciţiului financiar?
(d) Există anumite cerinţe privind menţinerea unui nivel al rentabilităţii Da
sau îndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru îndeplinirea unor
cerinţe din partea creditorilor)
(e) Are rezultatul raportat o semnificaţie personală pentru manageri? Nu
(de ex. prime legate de profit)
(f) Controlul administrativ şi cel exercitat de manageri sunt slabe? Nu

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante? Nu

(h) Sunt managerii implicaţi concret în sarcinile zilnice? (Această Da


întrebare este relevantă numai dacă se identifică un risc la punctul
(d) sau (e) de mai sus)

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

Datorită faptului că ALIMENTA SRL trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de


performanţă pentru a putea beneficia în continuare de creditare din partea băncii
Transilvania.
Da Nu
CONTINUARE
2. Contabilitate
(a) Este funcţia contabilităţii descentralizată? Nu

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea şi capacitatea de Nu


a-şi duce la îndeplinire sarcinile care le revin?
(c) Există probleme de atitudine sau de moral scăzut în departamentul Nu
de contabilitate?
(d) Există riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului că angajaţii Nu
societăţii lucrează sub presiune?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii
Există în general probleme cu o parte a sistemului care este în general
satisfăcător. Se va alcătui o listă a creditorilor şi a achiziţiilor ce prezintă
un risc specific.

3. Activitatea societăţii auditate


(a) Îşi desfăşoară societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat? Nu

(b) Există vreun creditor – terţă parte cu o importanţă individuală Da


semnificativă?

(c) Există o concentrare de acţiuni sau de drepturi de vot mai mare de Nu


25% în posesia unor membrii ai Consiliului de administraţie fără
funcţie executivă?
(d) Se anticipează că afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vândută în Nu
viitor?
(e) A fost preluat controlul societăţii de altcineva în ultimele 12 luni? Nu

(f) Este societatea insolvabilă? Nu

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii
Banca Comercială Romană deţine o pondere semnificativă în rândul creditorilor.
Da Nu

CONTINUARE
4. Auditul societăţii
(a) Este prima dată când firma va audita acest client? Nu

(b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative Nu


în vreunul din ultimii doi ani?
(c) Aţi descrie relaţia cu societatea-client ca fiind “conflictuală” sau “în Nu
deteriorare”?
(d) Există presiuni legate de onorarii sau de timp? Nu

(e) Există un număr însemnat de operaţiuni “greu de auditat”? Nu

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT
Secţiunea

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT F2


SPECIFIC
Data
Iniţiale
Client:ALIMENTA SRL Întocmit de: AA 15.01.2007
Perioada: 31.12.2006 Revizuit de: IP 17.01.2007

Mărimea
eşantionului
Ref. (bazată pe
Pragul de semnificaţie = Riscuri inerente specifice sit. judecată)/
2.043.110,00
Factorul iniţial
de risc (la F3)
Riscul inerent general = Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare
scăzut
Imobilizările corporale şi - - - - - - Mediu 70%
necorporale
Conturi ale grupului şi - - - - - - Mediu 70%
investiţii
Stocuri şi producţie în curs - - - - - - Mediu 70%
de execuţie – cantităţi
Stocuri şi producţie în curs - - - - Da - Mediu 70%
de execuţie – evaluare
Debitori - - - - - Da Mediu 70%

Investiţii pe termen scurt - - - - - - Mediu 70%


Conturi la bănci şi casa – - - - - - - Mediu 70%
plăţi

Conturi la bănci şi casa – - - - - - - Mediu 70%


încasări
Conturi la bănci – - - - - - - Mediu 70%
confruntate cu extrasele de
cont
Creditori - - - - - - Mediu 70%

Creditori pe termen lung - - - - - - Mediu 70%

Vânzări - - - - - - Mediu 70%

Cumpărări - - - - - - Mediu 70%

Cheltuieli - - - - - Da Mediu 70%


Salarii şi indemnizaţii - - - Da - - Mediu 70%

Alte secţiuni de audit - - - - - Da Mediu 70%

Balanţa de verificare şi - - - - - - Mediu 70%


înregistrări contabile

Situaţii financiare - - - - - - Mediu 70%


preliminare şi înregistrări
după sfârşitul exerciţiului

3. Calculul riscului de control

Următorul element în cadrul ecuaţiei riscului este riscul de control (RC). În cazul
societăţii comerciale ALIMENTA SRL abordarea auditului este una de fond (adică nu ne
bazăm pe sistemele de control intern). În acest caz RC este 1 sau 100% (se poate nota cu
„N/A” în coloana a patra din tabelul F3).
În situaţia în care auditorul se poate baza pe sistemele de control ale clientului,
riscul de control poate fi introdus în ecuaţia riscului. Într-un astfel de caz auditorul va
testa aceste sisteme şi, în funcţie de gradul de siguranţă, va completa coloana
corespunzătoare din F3 cu valorile preluate din tabelul de mai jos:

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL


T2
GRADUL DE CRITERIUL RISCUL
SIGURANŢĂ
Semnificativă Rata eşecurilor până la 2% 13.5%
Moderată Rata eşecurilor până la 5% 23%
Limitată Rata eşecurilor până la 10% 56%
Inexistentă Rata eşecurilor mai mare de 10% 100%

4. Calculul riscului de nedetectare prin neeşantionare (RNNE)

Riscul de nedetectare prin neeşantionare (RNNE) este riscul ca procedurile


analitice să nu ducă la depistarea de erori sau neconcordanţe în situaţiile financiare.
Acesta intră în ecuaţie în momentul când auditorul se bazează pe procedurile analitice în
faza de planificare şi în munca de fond. În funcţie de decizia auditorului (de a se baza sau
nu pe procedurile analitice), se folosesc procentele din tabelul de mai jos. Valorile se vor
regăsi în coloana corespunzătoare din Secţiunea F3.
FACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU
EŞANTIONAREA
T3
GRAD DE Zero 100%
SIGURANŢA ÎN Moderat 56%
EXAMINAREA Ridicat 31%
ANALITICĂ

5. Determinarea eşantionului

Ultimul risc, care rezultă din ecuaţia riscului o dată ce toate celelalte riscuri au
fost identificate, este riscul de nedetectare prin eşantionare (RNE). acesta este invers
proporţional cu mărimea eşantionului.
În tabelele T4 şi T5 de mai jos, banda de risc este reprezentată de produsul (pe
care-l notăm cu y):
RI*RNNE*RC

Ecuaţia riscului devine: RA = y*RNE


Riscul de audit (RA) este o constantă pe care auditorul o stabileşte de la început
(de obicei, nu mai mare de 5%).
y se regăseşte în tabele de risc stabilite pe bază de modele statistice şi diferă în
funcţie de mărimea populaţiei (cele două situaţii sunt prezentate mai jos):

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE < 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA


EŞANTIONULUI
78.4% PÂNĂ LA 100% 53
58.5% PÂNĂ LA 78.3% 48
43.8% PÂNĂ LA 58.4% 43
33.0% PÂNĂ LA 43.7% 38
24.9% PÂNĂ LA 32.9% 33
18.9% PÂNĂ LA 24.8% 28
14.4% PÂNĂ LA 18.8% 23
11.1% PÂNĂ LA 14.3% 18
8.5% PÂNĂ LA 11.0% 13
6.6% PÂNĂ LA 8.4% 8
0 PÂNĂ LA 6.5% 3

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE > 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA


EŞANTIONULUI
72.1% PÂNĂ LA 100% 59
58.7% PÂNĂ LA 72.0% 52
47.8% PÂNĂ LA 58.6% 48
39.0% PÂNĂ LA 47.7% 44
30.2% PÂNĂ LA 38.9% 40
23.4% PÂNĂ LA 30.1% 35
18.1% PÂNĂ LA 23.3% 30
14.0% PÂNĂ LA 18.0% 25
10.9% PÂNĂ LA 13.9% 20
8.4% PÂNĂ LA 10.8% 15
6.5% PÂNĂ LA 8.3% 10
PÂNĂ LA 6.4% 5

Dimensionarea eşantionului se calculează ţinându-se seama de mărimea


populaţiei, după următorul algoritm:
1. calculul benzii de risc: RISC = RI*RC*RNNE
2. selectarea mărimii eşantionului corespunzător benzii de risc calculate.

Secţiunea

RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA F3


EŞANTIOANELOR INIŢIALE
Data
Iniţiale
Client: ALIMENTA SRL Întocmit de: AA 15.01.2007
Perioada auditată: 31.12.2006 Revizuit de: IP 17.01.2007

Risc RNNE: Riscul de Calculul


benzii de risc
inerent sursa T3 control:surs Dimensionarea
(RI): sursa a T2 eşantionului: sursa
RI x RDNE x
F2 RC T4, T5
Imobilizările corporale şi 70% 56% N/A 39.2% 38
necorporale
Conturi ale grupului şi 70% 100% N/A 70% 48
investiţii
Stocuri şi producţie în curs 70% 100% N/A 70% 48
de execuţie – cantităţi
Stocuri şi producţie în curs 70% 100% N/A 70% 48
de execuţie – evaluare
Debitori 70% 100% N/A 70% 48

Investiţii pe termen scurt 70% 100% N/A 70% 48


Conturi la bănci şi casa – 70% 100% N/A 70% 52
plăţi

Conturi la bănci şi casa – 70% 100% N/A 70% 52


încasări
Conturi la bănci – 70% 100% 13,5% au 9,45% 13
confruntate cu extrasele de fost testate
cont şi sunt
fidele
Creditori 70% 100% N/A 70% 52

Creditori pe termen lung 70% 100% N/A 70% 48

Vânzări 70% 31% N/A 21.7% 30

Cumpărări 70% 31% N/A 21.7% 30

Cheltuieli 70% 31% N/A 21.7% 30

Salarii şi indemnizaţii 70% 31% N/A 21.7% 30

Alte secţiuni de audit 70% 31% N/A 21.7% 30

Balanţa de verificare şi 70% 56% N/A 39.2% 38


înregistrări contabile

Situaţii financiare 70% 56% N/A 39.2% 30


preliminare şi înregistrări
după sfârşitul exerciţiului
CLIENT: ALIMENTA SRL
F4
EXERCIŢIUL FINANCIAR CU ÎNCHIDERE LA 31 DECEMBRIE 2006

BUGET DE AUDIT

Realizat 2006 Buget 2006 Realizat 2005


ore ore ore

Planificare 3,0 3,0 3,3

Mijloace fixe 3,0 2,5 3,0

Stocuri 7,0 6,0 6,0

Creanţe 5,0 5,0 5,0

Banca 2,0 2,5 2,5

Creditori 5,0 5,0 5,0

Salarii 2,0 2,0 2,0

Balanţa 3,0 4,0 4,0

Finalizare 5,0 5,0 6,0

Total 35,0 35,0 36,8

Concluzie:Diferenţa de ore nu este semnificativa, nu necesita explicaţii suplimentare

AA
11.01.2007

S-ar putea să vă placă și