Sunteți pe pagina 1din 34

03/08/2021

AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE ASIGURARE


C
ŞI SERVICII CONEXE
E Suport de curs
C Anul II
C Semestrul II
A
R
Autor suport: Mirela Paunescu, PhD, ACCA, MBA
2
0
2
1

Obiective
• Definirea și delimitarea principalelor tipuri de servicii pe care le oferă
auditorii / practicienii

• Familiarizarea și aprofundarea noțiunilor relevante pentru misiunile de


natura auditului financiar a revizuirilor, a procedurilor convenite, a
compilărilor și a altor misiuni de asigurare

• Exemplificarea practică a misiunilor de compilare și a procedurilor


convenite

• Întâlnirea urmaătoare – Misiuni de revizuire și misiuni de asigurare

1
03/08/2021

Bibliografie

• Misiuni de asigurare şi nonasigurare,


altele decȃt cele de audit financiar;
Autori Mirela Paunescu si Gabriel Radu,
Editura CECCAR, 2018
• Standardele emise de IAASB (IFAC) – ISRS
4400, ISRS 4410, ISAE 3000, ISRE 2410
• http://ceccar.ro/ro/wp-
content/uploads/2020/01/Ghid-privind-
misiunile-de-compilare.pdf

Introducere
1. Ce este un audit financiar?
2. Ce este un audit statutar?
3. Cadrul legal și de reglementare
4. Ce alte tipuri de misiuni exista?
5. Diferențe

2
03/08/2021

Auditul financiar
• Scopul unui audit este să crească gradul de încredere al utilizatorilor
vizaţi în situaţiile financiare. Acest lucru este obţinut prin exprimarea
unei opinii de către auditor cu privire la măsura în care situaţiile
financiare sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în
conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil.

• IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor )


• Rolul IAASB (Consiliului pentru Standardele Internaţionale de Audit şi
Asigurare)

Audit statutar (L 162/2017)


• Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale
individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în
conformitate cu standardele internaţionale de audit, în măsura în care:

a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al


dreptului intern;

b) este efectuat în mod voluntar la entităţile mici, iar situaţiile


financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit
statutar, potrivit legii;

3
03/08/2021

Cerintele de audit în România


 Ordinul 1802/2014 – condițiile de mărime, îndeplinirea lor și
aplicabilitate,
Cerințele pentru companiile care sunt sub incidența și supravegherea
BNR,
Cerințele pentru entitățile care sunt pe piața de capital – ASF,
Alte cerințe legislative – L31/1990 privind SA, etc.

Cadrul legislativ in Romania


• Legea 162/2017

• Regulamentul UE 537 / 2014

• Legislație CAFR

• Legislație specială ( emisa de BNR, ASF etc)

4
03/08/2021

Tipuri de misiuni si tipuri de misiuni acoperite


de acest curs
• Click aici – pentru tipuri de misiuni

• Proceduri convenite
• Revizuiri
• Compilari
• Misiuni de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile
informaţiilor financiare istorice

Audit Revizuire Compilare


Tipul asigurarii Rezonabilă Limitată Niciuna
Proceduri aplicate Evaluarea riscurilor şi În principal intervieviere şi Asistenţă oferită
proceduri care răspund analiza conducerii pentru
riscurilor adecvate întocmirea situaţiilor
financiare
Raportare Opinie pozitivă (în opinia Concluzie negativă (nimic Fară concluzie
noastră situaţiile nu ne face să credem că
financiare dau o imagine situaţiile financiare nu ar da
fidelă ) o imagine fidelă)
Este cerută Da Da Nu
independenţa?
Procedurile Trebuie planificate şi Trebuie acoperite toate Suficiente pentru a
planificate? effectuate suficiente elementele semnificative putea compila situaţiile
procedure astfel încȃt din situaţiile financiare şi financiare ale clientului
riscul de denaturare al note.
situaţiilor financiare să Efort concentrat pe
fie redus la un nivel elementele SF care e
acceptabil de scăzut probabil să conţină
denaturări semnificative

Erori identificate? Se adună, se evaluează şi Se evaluează şi se cere Se corectează în


se cere corecţia lor corecţia lor procesul compilării
situaţiilor financiare10

5
03/08/2021

EXEMPLU

Raport de audit 1 Click aici


Raport de audit 2 Click aici

Raport de revizuire 1 Click aici

Raport de asigurare ISAE Click aici

11

Program azi

1. Cod etic
2. Instrumente utile
3. Exemplu de proceduri
analitice
4. Proceduri convenite
5. Exemplu de misiune de
proceduri convenite
6. Misiuni de compilare
7. Exemplu de misiune de
compilare

12

6
03/08/2021

Codul etic

1. Principiile fundamentale
2. Amenințări la adresa principiilor
fundamentale
3. Măsuri de siguranță
4. Independența
5. Conflicte privind independența

13

CODUL ETIC IFAC


• trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de
Integritate afaceri

• trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau


Obiectivitate sub influenţe nedorite ale altor părţi, care să prevaleze asupra
raţionamentului profesional sau de afaceri

• trebuie să își menţină cunoştinţele şi aptitudinile pentru a se


Competenţa asigura că un client primeşte servicii profesionale competente,
profesională şi bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică și
atenţia cuvenită acţionează în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale
aplicabile

• trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor primite ca


urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri, nu trebuie să divulge
astfel de informaţii către terți fără o autorizare adecvată, cu
Confidenţialitate excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie
legală/profesională de a dezvălui aceste informaţii, şi nici să
folosească aceste informaţii în avantajul său personal

Conduita • trebuie să respecte legile şi reglementările relevante şi să evite


profesionala orice acţiune care discreditează profesia

7
03/08/2021

Independenţă
• În cazul misiunilor de asigurare (obligatoriu), precum şi în al celor de
nonasigurare (recomandabil), este în interesul public ca auditorul (atât firma
cât şi parterul de audit precum şi alte persoane cheie din echipa de audit) să
fie independenţi faţă de clienţii lor.

Independenţa de raţiune
• Starea mentală care permite exprimarea unei concluzii fără a fi afectată de
influenţe care compromit raţionamentul profesional, permiţându-i astfel
unei persoane să acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi
scepticismul profesional.

Independenţa de aparență
• Evitarea faptelor şi a situaţiilor care sunt atât de importante încât o parte
terță informată şi rezonabilă, care, apreciind toate faptele specifice şi
circumstanţele relevante, ar concluziona că integritatea, obiectivitatea sau
scepticismul profesional ale firmei sau ale unui membru al echipei de audit
au fost compromise.

15

Ameninţarea generată de interesul propriu - ameninţarea conform căreia interesul financiar sau alt gen de interes va influența
într-un mod inadecvat raționamentul sau conduita auditorului. De exemplu, dacă onorariile încasate de la un client sunt de 30%
în fiecare an, se consideră că ameninţarea apărută este cea de interes propriu.

Amenințarea generată de auto-revizuire - amenințarea conform căreia un auditor nu evaluează în mod adecvat rezultatele unui
raționament precedent sau ale unui serviciu efectuat de auditorul sau de către altă persoană din cadrul firmei auditorului,
evaluare pe baza căreia va dezvolta un raționament ca parte integrantă din procesul de furnizare a unui serviciu curent. De
exemplu, dacă auditorul a acordat clientului servicii de evaluare a bunurilor imobile la finalul anului, se consideră că
ameninţarea apărută este cea de auto-revizuire.

Ameninţarea generată de reprezentare – amenințarea care constă în faptul că un auditor va promova poziția unui client sau a
unui angajator, astfel încât obiectivitatea auditorului este compromisă. De exemplu, un auditor nu poate reprezenta interesele
clientului într-un proces de emisiune de noi acţiuni din cauza acestei ameninţări de reprezentare.

Ameninţarea generată de familiaritate – amenințarea creată de legăturile apropiate sau îndelungate cu angajatorul sau clientul,
auditorul fiind astfel simpatizant al intereselor acestora sau având tendința să accepte rezultatele muncii acestora. De exemplu,
un auditor care este înrudit cu CFO-ul unei companii pe care o auditează se consideră că se află într- astfel de situaţie.

Ameninţarea generată de intimidare – amenințarea conform căreia un auditor poate fi împiedicat să acţioneze obiectiv datorită
unor presiuni reale sau percepute, inclusiv din cauza încercărilor de exercitare a unei influențe nedorite asupra auditorului. De
exemplu, neplata la timp a onorariilor şi acumularea unor sume mari poate pune auditorul într-o astfel de situaţie.

8
03/08/2021

Măsuri de protecție

Măsuri de protecţie Măsuri de protecţie la Măsurile de protecţie


create de profesie, nivelul firmei, aferente specifice misiunii
legislaţie sau mediului de lucru, aferente mediului de
reglementări lucru
• Cerinţe educaţionale, de formare şi  Conducerea firmei insistă asupra  Desemnarea unui profesionist
experienţă pentru accesul la importanţei conformităţii cu contabil care nu a fost implicat în
profesie principiile fundamentale si arată că serviciile de non-asigurare pentru a
• Cerinţe de dezvoltare profesională se așteaptă ca membrii echipei de revizui activitatea de non-asigurare
asigurare să acționeze în interes prestată sau pentru a oferi
continuă
public. asistenţa necesară.
• Reglementări referitoare la
 Politici şi proceduri de  Desemnarea unui profesionist
guvernanţa corporativă implementare şi monitorizare a contabil care nu a fost membru al
• Standarde profesionale controlului calității misiunilor. echipei de asigurare pentru a
• Proceduri profesionale sau de  Politici şi proceduri interne revizui activitatea de asigurare
monitorizare a reglementărilor şi documentate care prevăd prestată sau pentru a oferi
proceduri disciplinare conformitatea cu principiile asistenţa necesară.
• Revizuirea externă a rapoartelor, fundamentale.  Consultarea unei terţe părţi
rezultatelor, comunicărilor sau  Politici şi proceduri care vor independente, precum un comitet
informaţiilor prezentate de un permite identificarea intereselor şi independent de directori, un
profesionist contabil, de către o relaţiilor dintre firmă sau membrii organism profesional de
terţă parte împuternicită prin lege echipelor de misiune şi clienţi. reglementare sau un alt
 ETC profesionist contabil.
 Discutarea problemelor de etică cu
persoanele responsabile cu
guvernanţa clientului.
 ETC

Identificarea
amenințărilor la
adresa
independenței;

Evaluarea
importanţei
amenințărilor
identificate; şi

Aplicarea măsurilor de
protecție, atunci când
este necesar, pentru a le
elimina sau pentru a le
reduce la un nivel
acceptabil.

9
03/08/2021

Instrumente utile. Planificare


• Planificarea unei misiuni (fie că este de asigurare conform ISAE 3000, fie că
este de revizuire conform ISRE 2400 sau de alt tip) presupune colectarea și
evaluarea informațiilor, precum și adoptarea unei strategii cu privire la sfera,
abordarea, programarea în timp și resursele estimate a fi necesare misiunii.

• Obiectivul planificării este de a desfășura o misiune care să reducă la un nivel


acceptabil de scăzut riscul de a se ajunge la o concluzie eronată.

• Rezultatele planificării constau în planul misiunii precum și în programele


misiunii.

• Nici o misiune nu presupune o serie de paşi executați în mod mecanic, ci


aplicarea raționamentului profesional și adaptarea procedurilor la specificul
misiunii respective.

• Click aici

19

Instrumente utile. Prag de semnificație


• Un element sau un grup de elemente sunt semnificative în cazul în care
pot modifica decizia utilizatorilor.

• Pragul de semnificaţie este valoarea peste care o eroare poate afecta


decizia utilizatorilor.

• Pragul de semnificaţie se determină de practician, folosind raţionamentul


său professional, în funcție de utilizatorii identificaţi, nevoia lor specifică şi
circumstanţele particulare aplicabile în acea situaţie, la acel moment de
timp.

20

10
03/08/2021

Repere
• Profit brut 5% – 10% (se utilizează doar dacă se raportează profit, nu
pierdere)
• Profit net 5% – 10% (se utilizează doar dacă se raportează profit, nu
pierdere)
• Marja bruta 0.5% - 1%
• Active nete 2% – 5%
• Total active 1% – 2 %
• Cifra de afaceri 0.5% - 1% (în Romȃnia se acceptă şi 1% - 2%, conform
metodologiei CAFR)

21

EXEMPLU

Click aici

22

11
03/08/2021

Instrumente utile. Riscurile


• Într-o misiune de audit, riscul de audit este riscul pe care auditorul este dispus să îl
accepte de a ajunge la o concluzie eronată. Acest risc este de maxim 5 % pentru o
asigurare rezonabilă. Riscul de audit reprezintă contrariul asigurării de audit si este
inevitabil. Misiuni cu asigurare mai mica – risc acceptabil mai mare.

• Riscul inerent este riscul ca situaţiile financiare (rapoartele/ tranzacţiile) să ascundă o


denaturare semnificativă. RI poate fi urmărit la nivel general sau la nivel de element
sau clasă de tranzacţii. RI general este legat de natura entității şi activitatea sa. RI
specific depinde de natura elementului, de complexitatea tranzacţiilor, de frecvenţa
sa, de probabilitatea de a ascunde denaturări etc.

• Riscul de control este riscul ca sistemul de control intern al entităţii să nu detecteze o


denaturare semnificativă din situaţiile financiare (rapoartele/ tranzacţiile) care fac
obiectul misiunii respective.

• Riscul de detectare este riscul ca auditorul/practicianul să nu detecteze o denaturare


semnificativă din situaţiile financiare (rapoartele/ tranzacţiile) care fac obiectul
misiunii respective. Acesta este singurul risc care depinde în totalitate de
auditor/practician.

• Proceduri de evaluare a riscurilor

23

Instrumente utile. Riscurile

Riscul de audit

Riscul de
Riscul inerent Riscul de control
detectare

Riscul ca situatiile
Risc ce tine
financiare
de auditor
sa fie denaturate

24

12
03/08/2021

Mini-studiu de caz – IFAC


• Ca practician, sunteți conștient de faptul că o misiune realizată în
conformitate cu ISRS 4410 (revizuit) vă impune să aveți implementate
standarde de control al calității care sunt cel puțin la fel de exigente ca
cele din ISQC 1. Sunteți convins că firma dumneavoastră respectă
această dispoziție.

• Recent, ați fost abordat de doi clienți noi. Primul este o firmă de
tehnologie consacrată din zona dumneavoastră, care are reputație
pentru integritate și inovație; proprietarii s-au bucurat de legături
strânse cu comunitatea pe ultimele trei generații. Practicianul precedent
a fost un prieten de încredere pentru mulți ani. Răspunsul său la
scrisoarea de preluare a indicat că nu există niciun motiv profesional
pentru care ar trebui să nu acceptați contractul. Sunteți conștient că
firma dumneavoastră a fost abordată pentru a prelua contractul
deoarece prietenul dumneavoastră plănuiește să iasă în curând la
pensie.

Mini-studiu de caz – IFAC


• Cel de-al doilea client este o întreprindere nouă care a creat agitație
atunci când și-a început activitatea în comunitate. Având în vedere că
operează ca un cazinou 24 de ore din 24, comunitatea a încercat inițial,
fără succes, să plaseze afacerea departe, în afara orașului, deoarece atât
forțele de ordine locale, cât și membrii consiliului erau preocupați de
consecințele sociale negative și de teama creșterii ratei infracțiunilor
minore. Până acum, acest client și-a întocmit situațiile financiare pe plan
intern.

• Folosindu-vă de dispozițiile procedurilor de acceptare/continuare a


relațiilor cu clienții concepute ca parte a sistemului de control al calității,
analizați următoarele puncte de discuție:
• Care dintre acești doi clienți este mai riscant? De ce?
• Ar trebui să acceptați sau să refuzați pe oricare dintre acești noi
clienți?
• Ce ar forma baza deciziei dumneavoastră?

13
03/08/2021

Instrumente utile. Probe de audit


• Probele de audit reprezintă informațiile utilizate de auditor pentru a
emite concluzii pe care se bazează opinia auditorului.

• Practicianul/auditorul trebuie să conceapă şi aplice proceduri de audit


bazȃndu-se pe raționamentul și scepticismul sale profesionale, astfel
încât să obţină probe de audit suficiente (cantitate) și adecvate
(relevante) pentru a putea ajunge la concluzii rezonabile.

• Probele trebuie sa fie si credibile.

27

Instrumente utile. Probe de audit


Calitatea probelor de audit depinde de următorii factori:

1. Independenţa şi obiectivitatea sursei care furnizează proba.


2. Observaţie directă faţă de deducţie.
3. Eficienţa controlului intern.
4. Caracterul original.
5. Oral versus scris.
6. Probe obţinute direct faţă de cele furnizate.
7. Calitatea/calificarea celui ce furnizează proba.

28

14
03/08/2021

Proceduri de audit
• Intervievarea (investigarea)
• Observarea
• Inspecția activelor și a documentelor
• Confirmarea externa:
• 1. Confirmare pozitivă “în alb”
• 2. Confirmare pozitivă cu informaţii de confirmat incluse în scrisoare
• 3. Confirmarea negativă
• Recalcularea
• Reefectuarea
• Proceduri analitice

29

Intervievarea
• Când?
• Pe cine întrebăm?
• Ce întrebăm?
• Cum documentăm?

30

15
03/08/2021

Inspecția activelor si documentelor


• Câteva cuvinte despre inventariere
• La ce tipuri de misiuni participam la inventariere?
• Documentare

31

Confirmarea externă
1. Confirmare pozitivă “în alb”
2. Confirmare pozitivă cu informaţii de confirmat incluse în scrisoare
3. Confirmarea negativă

Vezi modele

32

16
03/08/2021

Proceduri analitice. Etapele aplicării lor


1. Determinarea caracterului corespunzător al procedurilor analitice alese (şi alegerea
unui anumit tip de indicator sau tendinţă ce vor fi calculate şi analizate);

2. Evaluarea gradului de credibilitate a informaţiilor pe baza căruia sunt elaborate


aşteptările practicianului cu privire valorile înregistrate, luând în considerare sursa,
gradul de comparabilitate şi natura şi relevanţa informaţiilor disponibile, ca şi a
controalelor aferente întocmirii acestora;

3. Elaborarea unei aşteptări cu privire la valorile înregistrate şi evaluarea dacă


aşteptarea este suficient de precisă pentru a identifica o denaturare care, în mod
individual sau atunci când este considerată împreună cu alte denaturări, ar putea face ca
situaţiile financiare să fie semnificativ denaturate;

4. Determinarea valorii oricărei diferenţe între sumele înregistrate şi valorile aşteptate,


care este acceptabilă, fără investigaţii suplimentare; şi

5. Investigarea diferenţelor peste valoarea celei acceptabile.

33

EXEMPLU

Click aici

34

17
03/08/2021

Documentație

• Inspirȃndu-ne din ISA 230 Documentaţia de audit, considerăm că o


documentaţia corectă şi relevantă este cea care furnizează:
• Dovada faptului că angajamentul a fost planificat şi efectuat în
conformitate cu standardele şi legislaţia aplicabile; şi
• Dovada modului în care s-a fundamentat concluzia practicianului.

• Documentaţia este corespunzătoare atunci cȃnd un alt practician/auditor cu


experienţă, fără nicio legătură anterioară cu auditul, poate înţelege:
• Natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor de efectuate în vederea
conformităţii standardele şi cu cerinţele legale şi de reglementare
aplicabile;
• Rezultatele procedurilor efectuate şi probele obţinute; şi
• Aspectele semnificative ce au apărut în timpul misiunii, concluziile la care
s-a ajuns pe marginea acestora şi raţionamente profesionale semnificative
aplicate în vederea formulării acelor concluzii .

35

Misiuni pe baza procedurilor convenite


ISRS 4400

StagiuStagiu
CECCAR
CECCAR 2018 2021 36

36

18
03/08/2021

Misiuni pe baza procedurilor convenite


• Obiectivul unei misiuni pe baza procedurilor convenite îl constituie efectu-
area de către auditor a unor proceduri ce ţin de natura unui audit, conve-
nite de către auditor, entitate şi orice părţi terţe adecvate şi raportarea
asupra constatărilor efective.

• Deoarece auditorul furnizează doar un raport asupra constatărilor efective


aferente procedurilor convenite, nu este exprimată nicio asigurare. În
schimb, utilizatorii raportului evaluează ei înşişi procedurile şi constatările
raportate de către auditor şi îşi formulează propriile concluzii pe baza
activităţii auditorului.

• Raportul este restricţionat la acele părţi care au convenit asupra


procedurilor ce trebuie efectuate, dat fiind că alte părţi, necunoscând
motivele care au stat la baza procedurilor, pot interpreta eronat
rezultatele.

37

Codul etic și independența


• Practicianul trebuie să se conformeze Codului Etic IESBA.

• Independenţa nu constituie o cerinţă pentru misiunile pe bază de


proceduri convenite; cu toate acestea, termenii sau obiectivele unei
misiuni sau ale unor standarde naţionale îi pot solicita practicianului să
se conformeze cerinţelor de independenţă din Codul IESBA.

38

19
03/08/2021

Definirea termenilor misiunii


• Decizia de a accepta misiunea

• Scrisoarea de misiune:

• Natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor


constitui un audit sau o revizuire şi, în consecinţă, nu va fi exprimată
nicio asigurare.
• Scopul declarat al misiunii.
• Precizarea informaţiilor financiare asupra cărora vor fi aplicate pro-
cedurile convenite.
• Natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor specifice care vor
fi aplicate.
• Forma anticipată a raportului asupra constatărilor efective.
• Limitările cu privire la distribuţia raportului asupra constatărilor
efective. Când o astfel de limitare ar fi în contradicţie cu cerinţele
legale, dacă există, auditorul nu ar trebui să accepte misiunea.

39

Planificare & Documentaţie


• Obiectivul planificării este de a desfășura o misiune care să reducă la un
nivel acceptabil de scăzut riscul de a se ajunge la o concluzie eronată.

• Planificarea unei misiuni presupune colectarea și evaluarea informațiilor,


precum și adoptarea unei strategii cu privire la sfera, abordarea,
programarea în timp și resursele estimate a fi necesare misiunii.

• Practicianul ar trebui să documenteze aspectele care sunt importante în


furnizarea de probe care să sprijine raportul asupra constatărilor efective
şi probele conform cărora misiunea a fost desfăşurată în conformitate cu
cerinţele standardelor relevante şi cu termenii misiunii.

40

20
03/08/2021

Proceduri şi probe
Practicianul desfăşoară procedurile convenite şi utilizează probele
obţinute, ca bază pentru raportul asupra constatărilor efective.

De regulă:
• Intervievare şi analiză
• Recalculare, comparaţii şi alte verificări ale acurateţei redactării
• Observare
• Inspecţie
• Obţinerea de confirmări

41

Raportare 1
• Raportul trebuie să descrie suficient de detaliat obiectivul şi procedurile convenite ale misiunii,
pentru a îi permite cititorului să înţeleagă natura şi amploarea activităţii desfăşurate.

• Raportul asupra constatărilor efective ar trebui să conţină:


• Titlul;
• Destinatarul (de obicei clientul care l-a contractat pe auditor să efectueze procedurile
convenite);
• Precizarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra cărora au fost aplicate
procedurile convenite;
• O declaraţie conform căreia procedurile efectuate au fost cele convenite cu beneficiarul;
• O declaraţie conform căreia misiunea a fost efectuată în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Serviciile Conexe aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite sau în
conformitate cu standardele sau practicile naţionale relevante;
• Dacă este cazul, o declaraţie conform căreia auditorul nu este independent faţă de entitate;
• Precizarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile convenite;

42

21
03/08/2021

Raportare 2
• O enumerare a procedurilor specifice efectuate;
• O descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând suficiente detalii cu privire la erorile
sau excepţiile identificate;
• O declaraţie conform căreia procedurile efectuate nu constituie un audit sau o revizuire şi, în
consecinţă, nu este exprimată nicio asigurare;
• O declaraţie conform căreia, dacă auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o
revizuire, ar fi putut fi identificate alte aspecte care ar fi fost raportate;
• O declaraţie conform căreia raportul este restricţionat la acele părţi care au convenit procedurile
ce trebuie efectuate;
• O declaraţie (după caz) conform căreia raportul se referă doar la elementele, conturile, aspectele
sau informaţiile financiare sau nefinanciare specificate şi nu se extinde asupra situaţiilor
financiare ale entităţii, luate ca întreg;
• Data raportului;
• Adresa auditorului; şi
• Semnătura auditorului.

43

EXEMPLU

Click aici

44

22
03/08/2021

Misiuni de compilare
ISRS 4410

StagiuStagiu
CECCAR
CECCAR 2018 2021 45

45

Misiuni de compilare

• Misiunile de compilare sunt definite ca fiind misiunile în care practicianul îşi aplică
cunoştinţele şi experienţa contabilă şi de raportare financiară pentru a asista
conducerea în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale unei entităţi,
în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil, şi pentru a raporta
conform prevederilor ISRS 4410.

• Se pot compila informatii istorice dar nu numai (proforma, nefinanciare etc.)

• Avantaje?

• Dezavantaje?

46

23
03/08/2021

Obiectivele practicianului

1. Aplicarea expertizei contabile şi de raportare financiară pentru a asista


conducerea în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare în conformitate
cu un cadru de raportare financiară aplicabil, pe baza informaţiilor furnizate de
către conducere; şi

1. Raportarea în conformitate cu cerinţele prezentului ISRS.


• Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, o misiune de
compilare nu prevede ca practicianul să verifice acurateţea sau exhaustivitatea
informaţiilor furnizate de conducere în vederea compilării, sau să adune probe, în
alt mod, pentru a exprima o opinie de audit sau o concluzie de revizuire pe
marginea întocmirii informaţiilor financiare.
• Conducerea e responsabila pentru informaţiile financiare şi pentru baza în funcţie
de care acestea sunt întocmite şi prezentate, inclusive pentru aplicarea de către
conducere a raţionamentului prevăzut pentru întocmirea şi prezentarea
informaţiilor financiare, selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate şi,
unde este cazul, elaborarea de estimări contabile rezonabile.

47

Codul etic si independenta


• Practicianul trebuie să se conformeze Codului Etic IESBA.

• Independenţa nu constituie o cerinţă pentru misiunile pe bază de


proceduri convenite; cu toate acestea, termenii sau obiectivele unei
misiuni sau ale unor standarde naţionale îi pot solicita practicianului să
se conformeze cerinţelor de independenţă din Codul IESBA.

48

24
03/08/2021

Raţionamentul profesional
• Practicianul trebuie să îşi exercite raţionamentul profesional în
desfăşurarea unei misiuni de compilare.

• Când?

49

Controlul calităţii aferent misiunii

Partenerul de misiune trebuie să îşi asume responsabilitatea cu privire la:


• Calitatea integrală a fiecărei misiuni de compilare în care este desemnat acel partener;
şi
• Desfăşurarea misiunii în conformitate cu politicile şi procedurile de control al calităţii
firmei, prin:
1. Aplicarea unor proceduri adecvate privind acceptarea şi continuarea relaţiilor cu
clientul şi a misiunilor;
2. Asigurarea că echipa misiunii deţine, colectiv, competenţa şi capacităţile adecvate
în vederea desfăşurării misiunii de compilare;
3. Atenţia la indiciile de neconformitate ale membrilor echipei misiunii cu cerinţele
etice relevante şi stabilirea acţiunilor corespunzătoare dacă partenerul de misiune
ia la cunoştinţă de aspecte care indică faptul că membrii echipei misiunii nu s-au
conformat cerinţelor etice relevante;
4. Coordonarea, supervizarea şi desfăşurarea misiunii în conformitate cu standardele
profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile; şi
5. Asumarea responsabilităţii cu privire la faptul că este menţinută documentaţia
corespunzătoare misiunii.
50

25
03/08/2021

Etape
1. Acceptare (decizia ca practicianul poate desfasura
activitatea si decizia de a accepta sau reaccepta
clientul)

2. Planificare (cunoasterea clientului si a factorilor


relevanti)

3. Desfasurare ( discutia cu conducerea/guvernanta


despre estimarile sau aspectele semnificative, cererea
de ajustari daca e nevoie SI compilarea)

4. Raportare (managementul/guvernanta trebuie sa


aprobe situatiile financiare, APOI practicianul emite
raportul )

51

Misiunile de compilare
Informaţiile financiare care fac obiectul unei misiuni de compilare pot fi solicitate în
diferite scopuri, inclusiv:
• Conformitatea cu cerinţele de raportare financiară periodică obligatorie, prevăzute
prin legi sau reglementări; sau
• În scopuri care nu se referă la raportarea financiară obligatorie prevăzută în legile sau
reglementările relevante, incluzând, de exemplu:
• Când informaţiile financiare sunt întocmite pentru conducere/ guvernanţa, pe o
bază adecvată scopurilor lor specifice (precum întocmirea informaţiilor financiare
pentru uz intern).
• Când informaţiile financiare sunt întocmite pentru raportarea financiară periodică,
efectuată pentru părţi externe, conform unui contract sau unei alte forme de acord
(precum informaţiile financiare înaintate unui organism de finanţare, în vederea
furnizării sau continuării unei subvenţii).
• Când informaţiile financiare sunt întocmite în scopuri de tranzacţionare, de exemplu
în vederea unei tranzacţii care implică modificări ale drepturilor de proprietate ale
entităţii sau ale structurii de finanţare (precum în cazul unei fuziuni sau achiziţii).

52

26
03/08/2021

Acceptarea misiunii
Doar dacă s-a convenit termenii misiunii cu conducerea/guvernanța privind:
1. Utilizarea vizată şi distribuţia informaţiilor financiare şi orice restricţii aferente fie
utilizării, fie distribuţiei acestora;
2. Identificarea cadrului de raportare financiară aplicabil;
3. Obiectivul şi aria misiunii de compilare;
4. Responsabilităţile practicianului, inclusiv cerinţa de a se conforma cerinţelor etice
relevante;
5. Responsabilităţile conducerii pentru:
• Informaţiile financiare şi întocmirea şi prezentarea acestora în conformitate cu
un cadru de raportare financiară acceptabil în vederea utilizării vizate a
informaţiilor financiare şi a utilizatorilor vizaţi;
• Acurateţea şi exhaustivitatea înregistrărilor, documentelor, explicaţiilor şi altor
informaţii furnizate de conducere, în ceea ce priveşte misiunea de compilare; şi
• Raţionamentele necesare în vederea întocmirii şi prezentării informaţiilor
financiare, inclusiv în vederea celor pentru care practicianul poate oferi
asistenţă pe parcursul misiunii de compilare;
6. Formatul şi conţinutul prevăzut al raportului practicianului.
53

Acceptarea misiunii

Alte aspecte
cuprinse în scrisoare

Reînnoirea scrisorii

Misiuni recurente

54

27
03/08/2021

Înțelegerea și cunoașterea clientului (1)

• Practicianul trebuie să obţină o înţelegere suficientă a următoarelor


aspecte, pentru a putea efectua misiunea de compilare:

• Afacerile şi operaţiunile entităţii, inclusiv sistemul contabil şi înregis-


trările contabile ale entităţii; şi
• Cadrul de raportare financiară aplicabil, inclusiv aplicarea sa în sectorul
de activitate al entităţii.

55

Înțelegerea și cunoașterea clientului (2)

• Concret:
• Dimensiunea şi complexitatea entităţii şi a operaţiunilor sale.
• Complexitatea cadrului de raportare financiară.
• Obligaţiile sau cerinţele de raportare financiară ale entităţii, dacă acestea sunt
prevăzute de legi sau reglementări aplicabile, de prevederile unui contract sau altă
formă de acord cu o parte terţă, sau în contextul unor aranjamente voluntare de
raportare financiară.
• Nivelul de dezvoltare al structurii de conducere şi guvernanţă a entităţii, cu privire la
gestionarea şi supravegherea înregistrărilor contabile şi sistemelor de raportare
financiară ale entităţii, care stau la baza întocmirii informaţiilor financiare de către
entitate.
• Nivelul de dezvoltare şi complexitate al sistemelor financiar-contabile şi de raportare
ale entităţii şi controalele aferente.
• Natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor entităţii.
56

28
03/08/2021

Concret: cunoașterea clientului


• Dimensiunea şi complexitatea entităţii şi a operaţiunilor sale.
• Complexitatea cadrului de raportare financiară.
• Obligaţiile sau cerinţele de raportare financiară ale entităţii, dacă acestea
sunt prevăzute de legi sau reglementări aplicabile, de prevederile unui
contract sau altă formă de acord cu o parte terţă, sau în contextul unor
aranjamente voluntare de raportare financiară.
• Nivelul de dezvoltare al structurii de conducere şi guvernanţă a entităţii, cu
privire la gestionarea şi supravegherea înregistrărilor contabile şi sistemelor
de raportare financiară ale entităţii, care stau la baza întocmirii informaţiilor
financiare de către entitate.
• Nivelul de dezvoltare şi complexitate al sistemelor financiar-contabile şi de
raportare ale entităţii şi controalele aferente.
• Natura activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor entităţii.

57

Compilarea informaţiilor financiare


Practicianul trebuie să:
1. compileze informaţiile financiare utilizând înregistrările, documentele,
explicaţiile şi alte informaţii, inclusiv raţionamentele semnificative, furnizate
de către conducere.
2. discute cu membrii conducerii sau cu persoanele responsabile cu
guvernanţa, după caz, acele raţionamente semnificative pentru care acesta
a furnizat asistenţă pe parcursul compilării informaţiilor financiare.
3. să citească informaţiile financiare compilate din perspectiva înţelegerii sale
cu privire la afacerile şi operaţiunile entităţii şi a cadrului de raportare
financiară aplicabil, anterior finalizării misiunii de compilare.

Practicianul trebuie să obţină o scrisoare de confirmare din partea conducerii


sau a persoanelor responsabile cu guvernanţa, după caz, că şi-au asumat
responsabilitatea pentru forma finală a informaţiilor financiare compilate.

58

29
03/08/2021

Compilarea informaţiilor financiare


• Dacă, pe parcursul misiunii de compilare, practicianul află de înregistrări,
documente, explicaţii sau alte informaţii, inclusiv raţionamente semnificative,
furnizate de către conducere cu privire la misiunea de compilare, care sunt
incomplete, incorecte sau nesatisfăcătoare, din orice alte puncte de vedere,
practicianul trebuie să aducă această situaţie în atenţia conducerii şi să solicite
informaţii suplimentare sau corectate.
• Practicianul trebuie să îi propună conducerii amendamentele adecvate dacă
află, pe parcursul misiunii, despre:
• Informaţii financiare compilate care nu tratează sau nu descriu, în mod
corespunzător, cadrul de raportare financiară aplicabil;
• Necesitatea unor amendamente la informaţiile financiare compilate, pentru
ca informaţiile financiare să nu fie denaturate semnificativ; sau
• Caracterul de inducere în eroare, prin alte mijloace, a informaţiilor
financiare compilate

59

Compilarea informaţiilor financiare


• Dacă membrii conducerii refuză sau nu îi permit practicianului să efectueze
amendamentele propuse la informaţiile financiare compilate, practicianul
trebuie să se retragă din misiune şi să informeze membrii conducerii şi
persoanele responsabile cu guvernanţa cu privire la motivele retragerii.
• Dacă practicianul nu poate finaliza misiunea din cauză că nu a reuşit să obţină
de la conducere înregistrările, documentele, explicaţiile sau alte informaţii,
inclusiv raţionamentele semnificative, solicitate, practicianul trebuie să se
retragă din misiune şi să informeze conducerea şi persoanele responsabile cu
guvernanţa cu privire la motivele retragerii.
• Dacă nu este posibilă retragerea din misiune, practicianul trebuie să determine
care sunt responsabilităţile sale profesionale şi legale, aplicabile circum-
stanţelor.

60

30
03/08/2021

Documentaţia
1. Aspectele semnificative survenite pe parcursul misiunii de compilare şi modul
în care acestea au fost abordate de către practician;

2. O înregistrare a modului în care informaţiile financiare compilate sunt


reconciliate cu înregistrările, documentele, explicaţiile şi alte informaţii care
stau la baza lor, furnizate de către conducere; şi

3. O copie a formei finale a informaţiilor financiare compilate, pentru care


conducerea sau persoanele responsabile cu guvernanţa, după caz, şi-a(au)
asumat responsabilitatea, şi raportul practicianului.

61

Raportul practicianului 1
• Un obiectiv important al raportului practicianului este să comunice clar
natura misiunii de compilare, precum şi rolul şi responsabilităţile
practicianului în cadrul misiunii. Raportul practicianului nu reprezintă,
sub nicio formă, o modalitate prin care este exprimată o opinie sau o
concluzie asupra informaţiilor financiare.

• Practicianul trebuie să dateze raportul la data la care a finalizat misiunea


de compilare.

62

31
03/08/2021

Raportul practicianului 2
Raportul practicianului emis pentru misiunea de compilare trebuie să fie scris şi trebuie
să includă următoarele elemente:
• Titlul raportului;
• Destinatarul (destinatarii), aşa cum prevăd termenii misiunii;
• O declaraţie că practicianul a compilat informaţiile financiare pe baza informaţiilor
furnizate de conducere;
• O descriere a responsabilităţilor conducerii/guvernanţei in raport cu misiunea de
compilare şi în raport cu informaţiile financiare;
• Precizarea cadrului de raportare financiară aplicabil şi, dacă este utilizat un cadru
de raportare cu scop special, o descriere sau o trimitere la descrierea acelui cadru
de raportare cu scop special din informaţiile financiare;
• Precizarea informaţiilor financiare, inclusiv a titlului fiecărui element din
informaţiile financiare, şi a datei informaţiilor financiare sau perioadei la care se
referă acestea;
• O descriere a responsabilităţilor practicianului cu privire la compilarea informaţiilor
financiare, inclusiv a faptului că misiunea a fost efectuată în conformitate cu
prezentul ISRS, şi a conformităţii practicianului cu cerinţele etice relevante;

63

Raportul practicianului 3
• O descriere a ceea ce prevede o misiune de compilare;
• Explicaţii că:
(i) Deoarece o misiune de compilare nu este una de asigurare, practicianului nu i se solicită să verifice
acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor furnizate de conducere, în contextul compilării; şi
(ii) În consecinţă, practicianul nu exprimă o opinie de audit sau o concluzie de revizuire cu privire la măsura
în care informaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.
• Dacă informaţiile financiare sunt întocmite pe baza unui cadru de raportare cu scop special, un paragraf de
explicaţii, care:
• Descrie scopul pentru care sunt întocmite informaţiile financiare şi, dacă este cazul, utilizatorii vizaţi, sau
conţine o trimitere la o notă din informaţiile financiare care prezintă aceste informaţii; şi
• Atrage atenţia cititorilor raportului cu privire la faptul că informaţiile sunt întocmite în conformitate cu un
cadru de raportare cu scop special şi, în consecinţă, este posibil ca informaţiile să nu fie adecvate în alte
scopuri;
• Data raportului practicianului;
• Semnătura practicianului; şi
• Adresa practicianului.

64

32
03/08/2021

EXEMPLU

Click aici

65

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

66

33
03/08/2021

MULȚUMESC

PENTRU

ATENȚIE!

67

34