Sunteți pe pagina 1din 52

11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Agenda:
• I. Introducere
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI 1
• II. Codul etic internațional
CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA pentru profesioniștii contabili
2
• II.1.Profesionişti contabili
angajaţi
Lector: Dr. Mariana Bunea – 3
Vicepreşedinte CECCAR
• II.2.Profesionişti contabili
practicieni
4
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 2

1 2

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

BIBLIOGRAFIE

 Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili


(inclusiv Standardele Internaționale privind 1 • Introducere
Independența) al International Federation of
Accountants (IFAC), Ediția 2018, traducere CECCAR,
disponibil la:
 https://www.codetic-standardeinternationale.ro
/codul-etic-international/

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 3 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 4

3 4

1
11/3/2021

ROLUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE A


CONTABILILOR DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
Federația Internațională a Contabililor (IFAC) servește Necesitatea reglementării profesiei contabile

interesul public prin contribuirea la dezvoltarea unor In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public,
organizații, piețe și economii puternice și durabile. organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele trei
comandamente fundamentale ale organismelor profesionale:
Aceasta pledează pentru transparența, responsabilitatea și
– educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
comparabilitatea raportării financiare; ajută la dezvoltarea – etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
profesiei contabile; și face cunoscute importanța și valoarea – calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor.
contabililor pentru infrastructura financiară globală.
Înființată în 1977, IFAC cuprinde în prezent peste 175 de
membri și asociați din peste 130 de țări și jurisdicții,
reprezentând aproximativ 3 milioane de contabili din
practica publică, educație, servicii de stat, industrie și
comerț.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 5 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 6

5 6

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Profesia contabilă și lucrările care pot fi executate de către experții contabili
Profesia contabilă și lucrările care pot fi executate de către experții contabili.
Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi

Profesia contabilã : totalitatea activitãților (serviciilor) juridice, următoarele lucrări:


a) organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi semnează situaţiile
care presupun cunoștințe în domeniul contabilitãții, a
financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe şi contribuţii,
specialiștilor care le efectueazã (presteazã), precum
întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile
și organismele lor profesionale fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.
Prin ţinerea contabilităţii se înţelege înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare
cu respectarea legii contabilităţii şi a reglementărilor contabile aplicabile, precum şi refacerea sau
revizuirea contabilităţii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de
certificare acordată de expertul contabil.
Prin lucrări cu caracter fiscal se înţelege calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi
depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale;

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 7 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 8

7 8

2
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Profesia contabilă și lucrările care pot fi executate de către experții contabili Profesia contabilă și lucrările care pot fi executate de către experții contabili

b) acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităţi de evidenţă electronică a
c)efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informaţii, date şi
prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu documente;
modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se concretizează f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor şi de mandatar
într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a financiar;
Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor;
trezorerie şi ale stării financiare a entităţii, evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, estimarea nivelului h) asigură managementul financiar-contabil şi al performanţei economice;
provizioanelor şi a ajustărilor de valoare, precum şi alte evaluări executate de experţii contabili în i) asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor juridice;
activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea; j) acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii specifice contabilităţii
d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă manageriale şi raportării integrate;
fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile
prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR;

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 9 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 10

9 10

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Activitățile componente ale profesiei contabile În ce constă relația dintre profesia contabilă și fiscalitate?
Lista principalelor activitãți/servicii: Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscalitatii.
a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare;
b) efectuarea de analize economico-financiare; Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera o arie larga de servicii:
c) efectuarea de audit financiar-contabil; conformarea la regulile fiscale,
d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare (evaluãri de întreprinderi și
titluri); planificarea si consultanta fiscala,
e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori reprezentarea in fata instantelor juridice
juridice în condiţiile prevăzute de lege;
f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil ;  servicii legate de impozitarea corporatiilor.
g) executarea de lucrări cu caracter fiscal; Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de
h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform raportare si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare
prevederilor legale;
j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment;
k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor
comerciale;
l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe
de contabilitate;
m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022,
7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 11 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 12

11 12

3
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Rolul profesiei contabile în protejarea interesului public
Rolul profesiei contabile în dezvoltarea economiei

Profesia contabilã se distinge de Nu existã progres uman fãrã dezvoltarea piețelor, dar piețele nu se pot dezvolta fãrã profesioniști
celelalte profesii, între altele, prin contabili;
asumarea responsabilitãții fațã de Bilanțul contabil și situațiile financiare în ansamblul lor constituie cea mai bunã carte de vizitã a unei
interesul public, fațã de toate pãrțile întreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.
interesate. IMM-urile sunt esențiale pentru sănătatea, stabilitatea și creșterea economică durabilă a ambelor tipuri
de economii, fie că sunt economii dezvoltate, fie că sunt economii în curs de dezvoltare.

PMM-urile şi IMM-urile constituie coloana stabilităţii economice.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 13 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 14

13 14

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
95% din totalul firmelor din întreaga lume
Obiectivul PMM de a oferi servicii la un nivel de excelenţă, de

60% din totalul forței de muncă din sectorul o calitate ireproşabilă, care să răspundă exigenţelor pieţei, piaţă

privat marcată de efectele crizei economice şi financiare.

contribuţie semnificativă la produsul intern Aspiraţiile PMM-urilor trebuie să vizeze obţinerea statutului de

brut a țărilor (PIB). “partener de încredere” al clientului, preferat înaintea celorlalţi .

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 15 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 16

15 16

4
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Necesitatea şi rolul unui cod etic al profesiei contabile Necesitatea şi rolul unui cod etic al profesiei contabile

Un cod de conduitã este în general definit de profesioniști ca un ansamblu de principii profesionale Pentru aceasta, organismul profesional trebuie sã aibã capacitatea și resursele necesare pentru
de eticã ce reglementeazã exercițiul profesional al unor activitãți. instituirea unui sistem de investigare și de sancțiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor
Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de eticã trebuie sã includã, în funcție de profesionale și etice.
specificul fiecãrei profesiuni, atât modalitãțile de comunicare comerciale referitoare la profesiile Profesionistul contabil trebuie să se conformeze regulilor de etică emise de IFAC (Federaţia
reglementate, cât și regulile referitoare la condițiile de exercitare a activitãților profesioniștilor ca reguli Internaţională a Contabililor), reguli care au fost adoptate în România de către Corpul Experţilor
deontologice vizând sã garanteze în mod deosebit independența, imparțialitatea și secretul profesional. Contabili şi a Contabililor Autorizaţi sub denumirea de Codul Etic Naţional al Profesioniştilor
Stabilirea de principii și reguli etice și monitorizarea însușirii și respectãrii acestora de cãtre toți Contabili.
profesioniștii contabili constituie una din atribuțiile de bazã ale organismului profesional.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 17 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 18

17 18

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Structura Codului etic național al profesioniștilor contabili. Principiile fundamentale ale eticii în profesia contabilă

Codului etic naţional este structurat în trei secţiuni după cum urmează : Pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile, un profesionist contabil trebuie să respecte
Partea A– (sau secţiunea 100 ) Aplicarea generală a Codului, conţine: următoarele principii etice fundamentale :
Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale a) Integritatea
Sectiunea 110 – Integritatea b) Obiectivitatea
Sectiunea 120 – Obiectivitatea c) Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta d) Confidentialitatea
Sectiunea 140 – Confidentialitatea e) Comportament profesional
Sectiunea 150 – Conduită profesională (profesionalismul) g) Independența
Partea B ( sau sectiunea 200 ) – Destinată profesioniştilor contabili în practica publică
Partea C (sau sectiunea 300 ) – Destinată profesioniştilor contabili angajati

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 19 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 20

19 20

5
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Independența profesioniștilor contabili Amenințările la adresa independeței profesioniștilor contabili

Concept: Principiul independenței cere profesionistului contabil satisfacerea concomitentã a celor douã În functie de natura, distingem urmatoarele tipuri de amenintari:
componente fundamentale ale conceptului, și anume: a1) Amenintarea generata de interesul propriu apare atunci când profesionistul contabil sau un
a) independența de spirit (în gândire) sau independența de drept: constã în acea stare a membru al familiei acestuia are un interes financiar sau de alt gen;
profesionistului contabil potrivit cãreia el considerã cã poate îndeplini o misiune în condiții de integritate a2) Amenintarea generata de autoexaminare (autocontrol) poate aparea atunci când un rationament
și cu obiectivitatea necesarã; anterior trebuie sa fie reevaluat de catre profesionistul contabil responsabil de acel rationament;
b) independența în aparențã (comportamentalã) sau independența de fapt: presupune cã o terțã a3) Amenintarea generata de favorizare poate aparea atunci când un profesionist contabil
persoanã bine informatã, dar și bine intenționatã nu gãsește niciun motiv de naturã comportamentalã promoveaza o pozitie sau o opinie pâna la un punct în care obiectivitatea sa poata fi compromisa;
care sã o determine sã punã la îndoialã integritatea și obiectivitatea profesionistului contabil. a4) Amenintarea generata de familiaritate poate aparea atunci când, în virtutea unei relatii strânse, un
profesionist contabil simpatizeaza prea mult cu interesele altor parti;
a5) Amenintarea generata de intimidare poate aparea atunci când un profesionist contabil poate fi
împiedicat sa actioneze obiectiv prin intermediul unei amenintari, reale sau presupuse.
.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 21 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 22

21 22

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Măsurile de protecție împotriva amenințărilor la adresa independenței
Integritatea în profesia contabilă
profesioniștilor contabili.

Conform Codului etic naţional, profesionistul contabil trebuie să îşi ia în activitatea sa diverse MASURI INTEGRITATEA presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept şi cinstit, să nu fie asociat cu
DE PROTECTIE, pentru a reduce sau elimina amenintarile amintite. Aceste masuri de protectie se fapte ce pot aduce atingere integrităţii sale.
referă la: Un profesionist contabil nu trebuie sã se asocieze la rapoartele, evidențele, comunicatele sau alte
 Măsuri generate de profesie, legislaţie: cerinte educationale, de dezvoltare profesionala, informații când apreciazã cã acestea:
reglementari privind incompatibilitatile profesionale, de drept si procedurale, audit de calitate , raportare – conțin o declarație în mod semnificativ falsã sau care induce în eroare;
activitate desfasurata. – conțin declarații sau informații eronate;
 Măsuri de protecţie în mediul de lucru: politici si proceduri interne, documentare, comunicare la – omit sau ascund informații, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
timp, instruire personal si parteneri, existenta unui sistem de control al calitatii, consultarea unei terte Sunt profesioniștii contabili integri? Deseori integritatea este asemuitã unui elefant: Îl recunoști, dar
persoane , implicarea altui profesionist contabil in realizarea misiunii. ți-e greu sã îl descrii.
.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 23 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 24

23 24

6
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Obiectivitatea în profesia contabilă. Confidenţialitatea în profesia contabilă.

OBIECTIVITATEA presupune că profesionistul contabil trebuie să fie imparţial, fără idei preconcepute, CONFIDENTIALITATEA presupune că profesionistul contabil nu trebuie să divulge şi nici să folosească
să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau în alte situaţii ce pot determina un terţ să pună la în interes personal informaţiile pe care le obţine cu ocazia îndeplinirii misiunilor sale profesionale.
îndoială obiectivitatea acestuia. Principiul confidențialitãții impune ca obligație profesioniștilor contabili de a se abține de la:
Altfel spus, profesioniştii contabili nu trebuie să işi compromită profesia din cauza unor erori, conflicte de dezvãluirea de informații confidențiale în afara firmei sau organizației angajatoare ca urmare a unei
interese sau urmare influenţei nedorite a altor persoane. relații profesionale sau de afaceri, cu excepția cazului în care au fost autorizați în mod special sã facã
publicã o anumitã informație sau dacã existã o obligație legalã sau profesionalã de a face publice acele
informații.
Folosirea informațiilor confidențiale dobândite în timpul executãrii sarcinilor de serviciu în avantajul
personal sau în avantajul unei terțe pãrți.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 25 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 26

25 26

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Competenţa în profesia contabilă. Profesionalismul în profesia contabilă.

COMPETENŢA PROFESIONALĂ presupune că profesionistul contabil deţine competenţele necesare, PROFESIONALISMUL impune ca obligație profesionistului contabil sã se conformeze legilor și
specifice misiunii pe care o are de îndeplinit şi satisface concomitent cele 2 cerinţe ale conceptului: reglementãrilor relevante și sã evite orice acțiune care ar prejudicia profesia, organismul profesional
obţinerea competenţei şi respectiv menţinerea competenţei. sau un membru.
Principiul competenței profesionale și al prudenței impune urmãtoarele obligații pentru profesioniștii Principiul profesionalismului sau comportamentului profesional impune ca obligație profesioniștilor
contabili: contabili de a se conforma legilor și reglementãrilor relevante și de a evita orice acțiuni care pot
– menținerea cunoștințelor și aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienții sau discredita profesia contabilã. Acestea includ acțiuni pe baza cãrora o terțã parte raționalã și informatã, la
angajatorii lor sã fie siguri cã primesc servicii profesionale competente; și curent cu toate informațiile relevante, ar concluziona cã este afectatã în mod negativ buna reputație a
– sã acționeze cu prudențã în conformitate cu standardele tehnice și profesionale atunci când oferã profesiei.
servicii profesionale.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 27 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 28

27 28

7
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
Relația dintre etică și calitate în profesia contabilă.
Relația dintre etică și calitate în profesia contabilă.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 29 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 30

29 30

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Despre IFAC. Despre IFAC.

Federația Internaționalã a Contabililor (IFAC) Misiunea IFAC o constituie întãrirea profesiei contabile capabile sã contribuie la dezvoltarea
S-a înființat în anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de țãri ca rãspuns la provocãrile perioadei: economiilor internaționale prin promovarea aderãrii la standarde profesionale de înaltã calitate
susținerea contabililor în rezolvarea unor probleme tehnice și de afaceri mai complexe, furnizarea unei Profesia contabilã din România este reprezentatã la IFAC prin CECCAR – membru plin din anul 1996 și
direcții și a unui mecanism instituțional care sã orienteze contabilii din întreaga lume pe calea dreaptã și CAFR – membru asociat din anul 2005.
eticã.
În prezent, IFAC este o organizație globalã, semnificativã, care cuprinde 155 de organisme membre și
asociate din 118 state, reprezentând peste 2,5 milioane de contabili care lucreazã în practica publicã sau
angajați în industrie și comerț, educație, instituții publice etc.
IFAC este organizația globalã pentru profesia contabilã care acoperã toate sectoarele și toate
specializãrile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanþã fiscalã, audit, tehnologia informației,
insolvabilitate etc.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 31 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 32

31 32

8
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

Reglementarea profesiei contabile la nivel european Reglementarea profesiei contabile la nivel european

Principalele organizații și grupãri regionale care funcționeazã în Europa sunt: Federaþia Experților Contabili Francofoni (FIDEF);
Federația Experților Contabili Europeni (FEE) - devenita din 2016 “Accountancy Europe” este Federaþia Experților Contabili Mediteraneeni (FCM);
organizația – recunoscutã de IFAC – care gestioneazã profesia contabilã la nivelul Uniunii Europene; Comitetul de Integrare Latinã Europa-America (CILEA);
cuprinde organisme profesionale din toate cele 27 de țãri membre ale Uniunii Europene. Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitãții (SEEPAD).
CECCAR este membru FEE din anul 1996.
Pentru ca un organism profesional dintr-o țarã sã devinã membru AE este necesar:
– sã nu fie organism guvernamental;
– sã fie un organism stabil în cadrul profesiei contabile;
– sã fie recunoscut prin lege sau prin consens general;
– sã provinã dintr-o țarã europeanã.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 33 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 34

33 34

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ Codul etic internațional pentru


profesioniștii contabili

II. Codul etic internațional


2
pentru profesioniștii contabili

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 35 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 36

35 36

9
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


PARTEA 2 – PROFESIONIȘTI CONTABILI ANGAJAȚI
 SECȚIUNEA 200 APLICAREA CADRULUI GENERAL CONCEPTUAL –
PROFESIONIȘTI CONTABILI ANGAJAȚI
 SECȚIUNEA 210 CONFLICTE DE INTERESE
 SECȚIUNEA 220 ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA INFORMAȚIILOR
3 II.1.Profesionişti contabili angajaţi 

SECȚIUNEA 230 DEMONSTRAREA UNOR COMPETENȚE SUFICIENTE
SECȚIUNEA 240 INTERESE FINANCIARE, RECOMPENSARE ȘI
STIMULENTE ASOCIATE RAPORTĂRII FINANCIARE ȘI PROCESULUI
DECIZIONAL
 SECȚIUNEA 250 STIMULENTE, INCLUSIV CADOURI ȘI OSPITALITATE
 SECȚIUNEA 260 REACȚIA LA CAZURILE DE NECONFORMITATE CU
LEGISLAȚIA ȘI REGLEMENTĂRILE
 SECȚIUNEA 270 PRESIUNEA DE A ÎNCĂLCA PRINCIPIILE
FUNDAMENTALE

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 37 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 38

37 38

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


 SECȚIUNEA 200 APLICAREA CADRULUI  1. Introducere
GENERAL CONCEPTUAL – PROFESIONIȘTI Această Parte nu descrie toate faptele și situațiile, inclusiv
CONTABILI ANGAJAȚI activitățile profesionale, interesele și relațiile, care pot fi
 Introducere întâlnite de profesioniștii contabili angajați și care generează
 Prevederi generale
sau pot genera amenințări la adresa conformității cu
principiile fundamentale.
 Identificarea amenințărilor
În consecință, cadrul general conceptual impune
 Evaluarea amenințărilor
profesionistului contabil angajat să fie vigilent față de astfel
 Tratarea amenințărilor de fapte și circumstanțe.
 Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 39 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 40

39 40

10
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Investitorii, creditorii, angajatorii și alte sectoare ale Un profesionist contabil angajat poate fi un angajat, un
comunității de afaceri se pot baza cu toții pe activitatea contractor, un partener, un director (executiv sau
profesioniștilor contabili angajați. neexecutiv), un proprietar-administrator sau un voluntar care
Profesioniștii contabili angajați pot fi responsabili lucrează pentru o organizație angajatoare.
individual sau în comun pentru întocmirea și raportarea
informațiilor financiare și de altă natură, pe care se pot baza
atât organizațiile lor angajatoare, cât și terțe părți. Forma juridică a relației profesionistului contabil cu
Aceștia ar putea fi, de asemenea, responsabili pentru organizația angajatoare nu are niciun efect asupra
asigurarea unei gestiuni financiare eficiente și furnizarea responsabilităților etice care îi revin acestuia.
unei consultanțe competente cu privire la o varietate de
aspecte de afaceri.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 41 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 42

41 42

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


În această Parte, termenul „profesionist contabil” se referă  2. Prevederi generale
la: Un profesionist contabil:
(a) Un profesionist contabil angajat; și - trebuie să se conformeze cu principiile fundamentale ale
(b) O persoană care este un profesionist contabil eticii și să aplice masurile necesare pentru a identifica, a
evalua și a trata amenințările la adresa conformității cu
practician atunci când desfășoară activități profesionale în
principiile fundamentale.
baza relației sale cu firma contabilului, indiferent dacă le - are responsabilitatea de a promova obiectivele legitime ale
desfășoară în calitate de contractor, angajat sau proprietar. organizației sale angajatoare. Codul nu încearcă să
împiedice contabilii să-și îndeplinească această
responsabilitate, ci tratează situațiile în care conformitatea
cu principiile fundamentale ar putea fi compromisă.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 43 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 44

43 44

11
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


În măsura în care pot face acest lucru, ținând cont de poziția
Profesioniștii contabili pot promova poziția organizației, cu și vechimea lor în organizație, contabilii trebuie să
condiția ca declarațiile oferite să nu fie nici false și nici să încurajeze și să promoveze o cultură bazată pe etică în
nu inducă în eroare. Astfel de acțiuni nu creează, în organizație.
general, o amenințare de reprezentare. Exemplele de măsuri care ar putea fi luate includ
Cu cât poziția deținută de profesionistul contabil este mai introducerea, implementarea și supravegherea unor:
înaltă, cu atât sunt mai mari capacitatea și oportunitatea de a Programe de educație și formare etică.
accesa informații și de a influența politicile, deciziile luate și Politici de etică și denunțare.
acțiunile întreprinse de alte persoane implicate în organizația Politici și proceduri concepute pentru a preveni
angajatoare. neconformitatea cu legislația și reglementările

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 45 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 46

45 46

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


3. Identificarea amenințărilor - Un profesionist contabil care participă la angajamente de
Amenințările la adresa conformității cu principiile recompensare prin stimulente oferite de organizația
fundamentale pot fi generate de o gamă largă de fapte și angajatoare.
circumstanțe.
Exemple de fapte și circumstanțe pentru fiecare dintre acele - Un profesionist contabil care primește un cadou sau un
categorii care pot genera amenințări pentru un profesionist tratament special din partea unui furnizor al organizației
contabil atunci când desfășoară o activitate profesională: angajatoare
(a) Amenințări de interes propriu
- Un profesionist contabil care deține un interes financiar în,
sau primește un împrumut ori o garanție de la, organizația
angajatoare.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 47 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 48

47 48

12
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


b) Amenințări de autorevizuire d) Amenințări de familiaritate
- Un profesionist contabil care determină tratamentul - Un profesionist contabil care este responsabil pentru
contabil adecvat pentru o combinare de întreprinderi după raportarea financiară a organizației angajatoare, atunci
ce acesta a realizat studiul de fezabilitate care a sprijinit când o rudă imediată sau apropiată angajată de organizație
decizia de achiziție. ia decizii care afectează raportarea financiară a acesteia.
c) Amenințări de reprezentare: - Un profesionist contabil care are o asociere pe termen
- Un profesionist contabil care are oportunitatea de a lung cu persoane care influențează deciziile de afaceri.
manipula informațiile dintr-un prospect de emisiune în
scopul obținerii unei finanțări favorabile

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 49 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 50

49 50

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


e) Amenințări de intimidare: 4. Evaluarea amenințărilor
-Un profesionist contabil sau o rudă apropiată sau imediată Evaluarea de către profesionistul contabil a nivelului unei
care se confruntă cu amenințarea cu concedierea sau amenințări este influențată de natura și domeniul de
înlocuirea ca urmare a unui dezacord cu privire la: aplicare ale activității profesionale.
○ Aplicarea unui principiu contabil. Evaluarea de către profesionistul contabil a nivelului unei
○ Modul în care vor fi raportate informațiile financiare. amenințări ar putea fi influențată de mediul de lucru din
- O persoană care încearcă să influențeze procesul cadrul organizației angajatoare și de mediul său
decizional al profesionistului contabil, de exemplu, cu operațional.
privire la acordarea de contracte sau la aplicarea unui
principiu contabil.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 51 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 52

51 52

13
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


De exemplu: - Sisteme de supraveghere corporativă sau alte structuri de
supraveghere și controale interne solide.
- O conducere care subliniază importanța conduitei etice și - Proceduri de recrutare care accentuează importanța angajării
așteptarea ca angajații să acționeze în mod etic. unui personal competent de calibru.
-Politici și proceduri care să abiliteze și să încurajeze - Comunicarea oportună a politicilor și procedurilor, inclusiv a
oricăror modificări ale acestora, tuturor angajaților, precum și
angajații să informeze nivelurile superioare de conducere formarea și educarea adecvată cu privire la aceste politici și
cu privire la orice aspecte etice care îi preocupă, fără proceduri.
teamă de repercusiuni. - Politici de etică și cod de conduită
În situațiile în care un profesionist contabil consideră că au existat
- Politici și proceduri de implementare și monitorizare a sau vor continua să existe comportamente sau acțiuni neetice din
calității performanței angajaților. partea altor persoane din cadrul organizației angajatoare, acesta ar
putea lua în considerare obținerea consilierii juridice.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 53 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 54

53 54

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


5. Tratarea amenințărilor 6. Comunicarea cu persoanele responsabile cu
Codul Etic descrie anumite amenințări care ar putea apărea guvernanța
pe parcursul desfășurării activităților profesionale și includ Atunci când comunică cu persoanele responsabile cu
guvernanța, un profesionist contabil trebuie să stabilească
exemple de acțiuni care ar putea trata astfel de amenințări.
persoana potrivită (persoanele potrivite) cu care să
În situații extreme, dacă circumstanțele care au creat comunice din structura de guvernanță a organizației
amenințările nu pot fi eliminate și nu sunt disponibile sau angajatoare.
nu pot fi aplicate măsuri de protecție pentru a reduce În cazul în care contabilul comunică cu un subgrup al
amenințarea la un nivel acceptabil, ar putea fi adecvat ca persoanelor responsabile cu guvernanța, el trebuie să
profesionistul contabil să demisioneze din organizația determine dacă este necesară sau nu și comunicarea cu
angajatoare. toate persoanele responsabile cu guvernanța, astfel încât
acestea să fie informate în mod corespunzător
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 55 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 56

55 56

14
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Atunci când determină cu cine să comunice, un profesionist În unele circumstanțe, toate persoanele responsabile cu
contabil ar putea lua în considerare: guvernanța sunt implicate în administrarea organizației
(a) Natura și importanța circumstanțelor; și angajatoare, de exemplu, în cazul unei întreprinderi mici în
(b) Aspectele care vor fi comunicate. care un singur proprietar administrează organizația și nicio
Exemplele de subgrup al persoanelor responsabile cu altă persoană nu are un rol de guvernanță.
guvernanța includ un comitet de audit sau un membru În aceste cazuri, dacă sunt comunicate aspecte unei (unor)
individual dintre persoanele responsabile cu guvernanța. persoane cu responsabilități de conducere, iar acea persoană
are (acele persoane au) și responsabilități de guvernanță,
profesionistul contabil a îndeplinit dispoziția de a comunica
cu persoanele responsabile cu guvernanța.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 57 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 58

57 58

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 210 CONFLICTE DE INTERESE 1. Introducere
Introducere Profesioniștii contabili sunt obligați să se conformeze cu
Prevederi generale principiile fundamentale pentru a identifica, a evalua și
a trata amenințările.
Identificarea conflictului de interese
Un conflict de interese creează amenințări la adresa
Amenințări generate de conflictele de interese conformității cu principiul obiectivității sau la adresa
Prezentarea informațiilor și acordul conformității cu alte principii fundamentale.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 59 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 60

59 60

15
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


2. Prevederi generale - Întocmirea informațiilor financiare pentru anumiți membri din
conducerea organizației în care este angajat profesionistul
Un profesionist contabil nu trebuie să permită ca un conflict de contabil care încearcă să preia controlul asupra acesteia prin
interese să îi compromită raționamentul profesional sau de intermediul achiziției de acțiuni („management buy-out”).
afaceri. - Responsabilitatea pentru selectarea unui vânzător pentru
organizația angajatoare, atunci când o rudă imediată a
Exemplele de situații în care pot apărea conflicte de interese contabilului ar putea obține beneficii financiare din tranzacția
includ următoarele: respectivă.
- Ocuparea unei funcții de conducere sau de guvernanță pentru - Ocuparea unei funcții de guvernanță într-o organizație
două organizații angajatoare și dobândirea de informații angajatoare care aprobă anumite investiții pentru companie, în
cazul în care una dintre acele investiții va crește valoarea
confidențiale de la o organizație angajatoare care ar putea fi portofoliului personal de investiții al contabilului sau al unei
folosite de profesionistul contabil în avantajul sau dezavantajul rude imediate
celeilalte organizații angajatoare.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 61 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 62

61 62

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


3. Identificarea conflictului de interese 4. Amenințări generate de conflictele de interese
Un profesionist contabil trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a În general, cu cât este mai directă legătura dintre activitatea
identifica situațiile care ar putea genera un conflict de interese și, profesională și problema pe marginea căreia interesele părților
prin urmare, o amenințare la adresa conformității cu unul sau mai intră în conflict, cu atât este mai probabil ca amenințarea să nu
multe dintre principiile fundamentale. Astfel de măsuri trebuie să
includă identificarea: fie la un nivel acceptabil.
(a) Naturii intereselor și relațiilor relevante dintre părțile Un exemplu de acțiune care ar putea elimina amenințările
implicate; și generate de conflictele de interese este retragerea din procesul
(b) Activității și efectelor acesteia asupra părților relevante. decizional legat de problema care generează conflictul de
Pe parcursul desfășurării unei activități profesionale, un interese.
profesionist contabil trebuie să fie atent la modificările care au
loc în timp în natura activităților, intereselor și relațiilor care ar
putea genera un conflict de interese.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 63 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 64

63 64

16
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemple de acțiuni care ar putea fi măsuri de protecție 5. Prezentarea informațiilor și acordul
pentru tratarea amenințărilor generate de conflictele de În general este necesar:
interese includ: (a) Să se prezinte părților relevante, natura conflictului de
● Restructurarea sau separarea anumitor responsabilități și interese și modul în care amenințările generate au fost tratate;
sarcini. și
● Obținerea unei supravegheri adecvate, de exemplu, (b) Să se obțină acordul părților relevante pentru ca profesionistul
acționarea sub supravegherea unui director executiv sau contabil să desfășoare activitatea profesională atunci când
neexecutiv. sunt aplicate măsuri de protecție pentru tratarea amenințării.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 65 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 66

65 66

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Acordul ar putea fi implicit în comportamentul unei părți în SECȚIUNEA 220 ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA
situațiile în care profesionistul contabil are suficiente dovezi INFORMAȚIILOR
pentru a concluziona că circumstanțele sunt cunoscute părților de
o Introducere
la început și acestea au acceptat conflictul de interese dacă nu
aduc obiecții cu privire la existența conflictului. o Prevederi generale
Dacă acea prezentare de informații sau acel acord nu este în scris, o Utilizarea discreției la întocmirea sau prezentarea
profesionistul contabil este încurajat să documenteze următoarele: informațiilor
(a) Natura circumstanțelor care au generat conflictul de interese; o Bazarea pe activitatea altora
(b) Măsurile de protecție aplicate pentru a trata amenințările o Tratarea informațiilor care induc sau ar putea
atunci când este cazul; și
induce în eroare
(c) Acordul obținut.
o Documentare
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 67 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 68

67 68

17
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


1. Introducere 2. Prevederi generale
Profesioniștii contabili sunt obligați să se conformeze cu Profesioniștii contabili de la toate nivelurile unei organizații
principiile fundamentale pentru a identifica, a evalua și a angajatoare sunt implicați în întocmirea sau prezentarea
trata amenințările. informațiilor atât în interiorul, cât și în exteriorul
organizației.
Întocmirea sau prezentarea informațiilor poate genera Părțile interesate pentru care sunt întocmite sau prezentate
amenințări de interes propriu, de intimidare sau alte astfel de informații includ:
amenințări la adresa conformității cu unul sau mai multe Conducerea și persoanele responsabile cu guvernanța.
dintre principiile fundamentale. Investitorii și cei care acordă împrumuturi sau alți
creditori.
Organismele de reglementare.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 69 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 70

69 70

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Aceste informații pot ajuta părțile interesate să înțeleagă și să Atunci când întocmește sau prezintă informații, un
evalueze aspectele situației actuale a organizației angajatoare și profesionist contabil trebuie:
să ia decizii în privința sa.
Informațiile pot fi financiare sau nefinanciare. Exemple: (a) Să întocmească sau să prezinte informațiile în
 Rapoarte de operare și de performanță. conformitate cu un cadru de raportare relevant, după caz;
 Analize pentru susținerea procesului decizional. (b) Să întocmească sau să prezinte informațiile într-o
 Bugete și prognoze. manieră al cărei scop să nu fie nici inducerea în eroare,
 Informații furnizate auditorilor interni și externi. nici influențarea în mod necorespunzător a rezultatelor în
 Analize de risc.
 Situații financiare cu scop special și general. termeni contractuali sau de reglementare;
 Declarații fiscale.
Întocmirea sau prezentarea informațiilor include înregistrarea,
păstrarea și aprobarea informațiilor.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 71 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 72

71 72

18
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


(c) Să-și exercite raționamentul profesional pentru: 2. Utilizarea discreției la întocmirea sau prezentarea
 A reprezenta faptele cu acuratețe și în mod complet din toate punctele de informațiilor
vedere; Întocmirea sau prezentarea informațiilor ar putea impune
 A descrie clar natura reală a tranzacțiilor sau a activităților de afaceri; și exercitarea discreției în realizarea raționamentelor profesionale.
 A clasifica și a înregistra informațiile în timp util și într-un mod adecvat; Profesionistul contabil nu trebuie să exercite o astfel de discreție
și cu intenția de a-i induce în eroare pe alții sau de a influența în
(d) Să nu omită ceva cu intenția de a furniza informații mod necorespunzător rezultatele în termeni contractuali sau de
înșelătoare sau de natură să influențeze în mod reglementare.
necorespunzător rezultatele în termeni contractuali sau de Exemplele de moduri în care discreția ar putea fi utilizată
abuziv pentru a obține rezultate necorespunzătoare includ:
reglementare.  Stabilirea estimărilor, de exemplu, estimări ale valorii juste
pentru a denatura profitul sau pierderea;

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 73 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 74

73 74

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Alegerea sau schimbarea unei politici contabile sau a unei 3. Bazarea pe activitatea altora
metode dintre două sau mai multe variante permise conform Un profesionist contabil care intenționează să se bazeze pe
activitatea altora, fie din interiorul, fie din afara organizației
cadrului de raportare financiară aplicabil, de exemplu, angajatoare, trebuie să-și exercite raționamentul profesional
alegerea unei politici de contabilizare a contractelor pe pentru a stabili care sunt pașii de urmat pentru a îndeplini
termen lung pentru a denatura profitul sau pierderea. responsabilitățile stabilite.
Alegerea prezentărilor de informații, de exemplu, Factorii care trebuie luați în considerare pentru a stabili dacă este
omiterea sau ascunderea informațiilor cu privire la riscul rezonabil să te bazezi pe alții includ:
● Reputația, experiența și resursele disponibile ale celeilalte
financiar sau operațional pentru a induce în eroare. persoane sau organizații.
● Dacă cealaltă persoană se supune unor standarde profesionale
și de etică aplicabile.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 75 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 76

75 76

19
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


4. Tratarea informațiilor care induc sau ar putea induce în Profesionistul contabil ar putea stabili că organizația angajatoare
eroare nu a luat măsurile corespunzătoare.
Atunci când profesionistul contabil știe sau are motive să creadă că
informațiile cu care este asociat induc în eroare, contabilul trebuie să ia În cazul în care contabilul continuă să aibă motive să creadă că
măsurile corespunzătoare pentru a încerca să rezolve problema. informațiile induc în eroare, ar putea fi adecvate următoarele
Măsurile care ar putea fi corespunzătoare includ: acțiuni, sub rezerva respectării principiului confidențialității:
a) Discutarea preocupărilor cu privire la faptul că informațiile ar putea ● Consultarea cu:
induce în eroare cu superiorul profesionistului contabil sau cu
persoanele responsabile cu guvernanța, solicitându-le acestora să ia ○ Un organism profesional relevant.
măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema. Astfel de acțiuni ○ Auditorul intern sau extern al organizației angajatoare.
pot include: ○ Un consilier juridic.
○ Corectarea informațiilor. ● Stabilirea măsurii în privința comunicării cu:
○ Informarea corectă a utilizatorilor vizați, dacă informațiile au fost deja prezentate
acestora. ○ Terțe părți, inclusiv utilizatorii informațiilor.
b) Consultarea politicilor și procedurilor organizației angajatoare ○ Autoritățile de reglementare și supraveghere.
pentru a identifica o modalitate de a trata intern astfel de probleme.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 77 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 78

77 78

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


5. Documentare SECȚIUNEA 230 DEMONSTRAREA UNOR
Profesionistul contabil este încurajat să documenteze: COMPETENȚE SUFICIENTE
 Faptele. Profesioniștii contabili sunt obligați să se conformeze cu
principiile fundamentale și să ia masurile pentru a
 Principiile contabile sau alte standarde profesionale relevante identifica, a evalua și a trata amenințările.
implicate. Acționarea fără competențe suficiente generează o
 Comunicările și părțile cu care au fost discutate problemele. amenințare de interes propriu la adresa conformității cu
 Măsurile luate în considerare. principiul competenței profesionale și al atenției cuvenite.
 Cum a încercat acesta să trateze problema (problemele) Un profesionist contabil nu trebuie să inducă în eroare în
mod intenționat o organizație angajatoare cu privire la
nivelul de competență sau experiență pe care îl posedă.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 79 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 80

79 80

20
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Principiul competenței profesionale și al atenției cuvenite prevede Factorii care sunt relevanți în evaluarea nivelului unei astfel
ca un profesionist contabil să accepte numai responsabilitățile de amenințări includ:
semnificative pentru care deține, sau ar putea obține, suficientă
pregătire de specialitate sau suficientă experiență. ● În ce măsură profesionistul contabil lucrează cu alte
Ar putea fi generată o amenințare de interes propriu la adresa persoane.
conformității cu principiul competenței profesionale și al atenției ● Vechimea relativă în domeniu a contabilului.
cuvenite dacă profesionistul contabil are: ● Nivelul de supraveghere și revizuire aplicat activității.
● Insuficient timp pentru realizarea sau finalizarea sarcinilor
relevante.
● Informații incomplete, restricționate sau inadecvate din alte
motive pentru îndeplinirea sarcinilor.
● Insuficientă experiență, formare și/sau pregătire.
● Resurse inadecvate pentru îndeplinirea sarcinilor.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 81 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 82

81 82

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemple de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de protecție SECȚIUNEA 240 INTERESE FINANCIARE,
pentru tratarea unei astfel de amenințări de interes propriu includ: RECOMPENSARE ȘI STIMULENTE ASOCIATE
● Obținerea de asistență sau pregătire de la persoane care au RAPORTĂRII FINANCIARE ȘI PROCESULUI
competențele necesare. DECIZIONAL
● Asigurarea unei perioade suficiente de timp pentru Profesioniștii contabili sunt obligați să se conformeze cu
îndeplinirea sarcinilor relevante.
principiile fundamentale și să ia masuri pentru a identifica,
Dacă o amenințare la adresa conformității cu principiul
competenței profesionale și atenției cuvenite nu poate fi tratată, a evalua și a trata amenințările
un profesionist contabil trebuie să stabilească dacă să refuze sau Deținerea unui interes financiar sau cunoașterea existenței
nu îndeplinirea sarcinilor respective. În cazul în care contabilul unui interes financiar deținut de o rudă imediată sau
stabilește că refuzul este adecvat, el trebuie să comunice motivele apropiată ar putea genera o amenințare de interes propriu la
acestei decizii. adresa conformității cu principiul obiectivității sau
confidențialității
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 83 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 84

83 84

21
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Un profesionist contabil nu trebuie să manipuleze Exemplele de situații care pot genera amenințări de interes
informații sau să utilizeze informații confidențiale în scopul propriu le includ pe cele în care un profesionist contabil sau
obținerii unui câștig personal sau pentru câștigul financiar al o rudă imediată sau apropiată a acestuia:
altor persoane.  Are un motiv și o ocazie de a manipula informații
sensibile la modificarea prețurilor pentru a obține câștiguri
Profesioniștii contabili ar putea avea interese financiare sau financiare.
ar putea fi la curent cu interesele financiare ale rudelor  Deține un interes financiar direct sau indirect în
imediate sau apropiate care ar putea, în anumite organizația angajatoare și valoarea acestui interes financiar
circumstanțe, să genereze amenințări la adresa ar putea fi direct afectată de deciziile luate de contabil.
conformității cu principiile fundamentale.  Este eligibil(ă) pentru o primă legată de profit și valoarea
primei ar putea fi direct afectată de deciziile luate de
contabil.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 85 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 86

85 86

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Factorii care sunt relevanți în evaluarea nivelului unei astfel de SECȚIUNEA 250 STIMULENTE, INCLUSIV CADOURI
amenințări includ: ȘI OSPITALITATE
 Importanța interesului financiar.
 Politicile și procedurile privind determinarea nivelului sau a Profesioniștii contabili sunt obligați să se conformeze cu
formei de remunerare a conducerii superioare de către un comitet principiile fundamentale și să ia masuri pentru a identifica,
independent față de conducere. a evalua și a trata amenințările.
 În conformitate cu orice politici interne, prezentarea în fața Oferirea sau acceptarea de stimulente poate genera o
celor responsabili cu guvernanța a: amenințare de interes propriu, de familiaritate sau de
○ Tuturor intereselor relevante.
○ Oricăror planuri de exercitare a drepturilor asupra intimidare la adresa conformității cu principiile
acțiunilor relevante sau de tranzacționare a acestora. fundamentale, în special cu principiile integrității,
 Proceduri de audit intern și extern specifice pentru tratarea obiectivității și conduitei profesionale.
aspectelor care generează interesul financiar.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 87 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 88

87 88

22
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Un stimulent este un obiect, o situație sau o acțiune care este folosit Stimulente oferite cu intenția de a influența în mod
(folosită) pentru a influența comportamentul unei alte persoane. necorespunzător comportamentul
Stimulentele pot varia de la gesturi minore de ospitalitate între
parteneri de afaceri până la acțiuni ce pot avea ca rezultat
Un profesionist contabil nu trebuie să ofere, sau să-i
neconformitatea cu legislația și reglementările. Un stimulent poate lua încurajeze pe alții să ofere, cu scopul de a influența în mod
forme diferite, de exemplu: necorespunzător comportamentul celui care îl primește sau
● Cadouri. al altei persoane.
● Ospitalitate. Un profesionist contabil nu trebuie să accepte, sau să-i
● Divertisment. încurajeze pe alții să accepte, niciun stimulent despre care
● Donații politice sau caritabile.
● Apel la relații de prietenie și loialitate. contabilul concluzionează că este acordat cu scopul de a
● Oportunități de angajare sau alte oportunități de natură comercială. influența în mod necorespunzător comportamentul celui care
● Tratament preferențial, drepturi sau privilegii. îl primește sau al altei persoane.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 89 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 90

89 90

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Se consideră că un stimulent influențează în mod Pentru a stabili dacă există o intenție reală sau percepută de
necorespunzător comportamentul unei persoane atunci când o a influența în mod necorespunzător comportamentul este
determină pe aceasta să aibă un comportament neetic. necesară utilizarea raționamentului profesional.
O astfel de influență necorespunzătoare poate fi direcționată fie Factorii relevanți care trebuie luați în considerare includ:
către cel care primește stimulentul, fie către o altă persoană care ● Natura, frecvența, valoarea și efectul cumulat ale
are o anumită relație cu acesta.
stimulentului.
O încălcare a principiului fundamental al integrității apare
atunci când un profesionist contabil oferă sau acceptă, sau îi
● Plasarea în timp a momentului în care a fost oferit
încurajează pe alții să ofere ori să accepte, un stimulent al cărui stimulentul în raport cu orice acțiune sau decizie pe care ar
scop este să influențeze în mod necorespunzător comportamentul putea să o influențeze
celui care îl primește sau al altei persoane.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 91 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 92

91 92

23
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Dacă stimulentul este o practică culturală sau obișnuită în ● Rolurile și pozițiile persoanelor care oferă sau cărora li se
situațiile respective, de exemplu, oferirea unui cadou cu oferă stimulentul.
ocazia unei sărbători religioase sau a unei nunți. ● Dacă profesionistul contabil știe, sau are motive să creadă,
● Dacă stimulentul este o parte auxiliară a unei activități că acceptarea stimulentului ar încălca politicile și
profesionale, de exemplu, oferirea sau acceptarea unei procedurile organizației angajatoare a partenerului.
mese de prânz în legătură cu o întâlnire de afaceri. ● Nivelul de transparență cu care este oferit stimulentul.
● Dacă stimulentul oferit este limitat la o singură persoană ● Dacă stimulentul a fost impus sau solicitat de către
sau disponibil unui grup mai extins. Grupul mai extins ar persoana care îl primește.
putea fi intern sau extern organizației angajatoare, cum ar ● Comportamentul anterior cunoscut sau reputația celui care
fi alți clienți sau vânzători. oferă.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 93 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 94

93 94

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de Stimulente oferite fără intenția de a influența în mod
protecție pentru a trata astfel de amenințări includ: necorespunzător comportamentul
Informarea cu privire la ofertă a conducerii superioare Exemplele de situații în care oferirea sau acceptarea unui
sau a persoanelor responsabile cu guvernanța din astfel de stimulent ar putea genera amenințări chiar dacă
organizația angajatoare a profesionistului contabil sau a profesionistul contabil a concluzionat că nu există nicio
celui care oferă stimulentul. intenție reală sau percepută de a influența în mod
Modificarea sau încheierea relației de afaceri cu cel
necorespunzător comportamentul includ:
care oferă stimulentul ● Amenințări de interes propriu
○ Un vânzător îi oferă profesionistului contabil un
loc de muncă cu jumătate de normă.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 95 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 96

95 96

24
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Amenințări de familiaritate Exemplele de acțiuni care ar putea elimina amenințările
○ Un profesionist contabil ia cu regularitate un client sau create prin oferirea sau acceptarea unui astfel de stimulent
un furnizor la evenimente sportive. includ:
● Amenințări de intimidare ● Refuzul stimulentului sau neoferirea acestuia.
○ Un profesionist contabil acceptă ospitalitate a cărei ●Transferarea responsabilității pentru orice decizie de
natură poate fi percepută ca fiind inadecvată dacă ar fi făcută afaceri care implică partenerul unei alte persoane despre
publică. care profesionistul contabil nu are niciun motiv să creadă că
ar fi influențată sau percepută ca fiind influențată în mod
necorespunzător în luarea deciziei

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 97 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 98

97 98

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de ●Donarea stimulentului în scopuri caritabile după primire și
protecție pentru a trata astfel de amenințări generate de prezentarea corespunzătoare a informațiilor despre donație,
oferirea sau acceptarea unui astfel de stimulent includ: de exemplu, persoanelor responsabile cu guvernanța sau
● Transparența față de conducerea superioară sau persoanei care a oferit stimulentul.
persoanele responsabile cu guvernanța organizației ● Rambursarea costurilor stimulentului primit, de exemplu,
angajatoare a profesionistului contabil sau a partenerului în ospitalitate.
ceea ce privește oferirea sau acceptarea unui stimulent. ● Returnarea stimulentului, de exemplu, un cadou, cât mai
● Înregistrarea stimulentului într-un registru al repede posibil după ce a fost acceptat inițial.
organizației angajatoare a contabilului sau a partenerului.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 99 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 100

99 100

25
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Rude imediate sau apropiate În cazul în care profesionistul contabil află despre un
Un profesionist contabil trebuie să fie atent la potențialele stimulent care este oferit către sau de către o rudă imediată
amenințări la adresa conformității contabilului cu principiile sau apropiată și concluzionează că există intenția de a
fundamentale generate de oferirea unui stimulent: influența în mod necorespunzător comportamentul
(a) De către o rudă imediată sau apropiată a contabilului ori contabilului sau al partenerului, ori consideră că ar fi
a partenerului cu care contabilul are o relație profesională; probabil ca o terță parte rezonabilă și în cunoștință de cauză
sau să concluzioneze că există o astfel de intenție, contabilul
(b) Unei rude imediate sau apropiate a contabilului ori a trebuie să sfătuiască ruda imediată sau apropiată să nu
partenerului cu care contabilul are o relație profesională ofere sau să nu accepte stimulentul

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 101 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 102

101 102

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Atunci când profesionistul contabil află despre oferirea unui SECȚIUNEA 260 REACȚIA LA CAZURILE DE
stimulent, ar putea fi generate amenințări la adresa NECONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ȘI
conformității cu principiile fundamentale dacă: REGLEMENTĂRILE
(a) Ruda imediată sau apropiată oferă sau acceptă Este generată o amenințare de interes propriu sau de
intimidare la adresa conformității cu principiile integrității și
stimulentul în ciuda sfatului contabilului; sau conduitei profesionale atunci când un profesionist contabil
(b) Contabilul nu are motive să creadă că există o intenție află despre o neconformitate sau o suspiciune de
reală sau percepută de a influența în mod necorespunzător neconformitate cu legislația și reglementările.
comportamentul acestuia Pe parcursul desfășurării activităților sale profesionale, un
profesionist contabil ar putea întâlni sau îi pot fi aduse la
cunoștință cazuri de neconformitate sau suspiciuni de
neconformitate cu legislația și reglementările.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 103 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 104

103 104

26
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Obiectivele profesionistului contabil în legătură cu (i) Să le permită acestora să rectifice, să remedieze sau
neconformitatea cu legislația și reglementările să atenueze consecințele neconformității identificate sau
O caracteristică distinctivă a profesiei contabile este suspectate; sau
asumarea responsabilității de a acționa în interesul public. (ii) Să împiedice apariția neconformității atunci când
Atunci când tratează o situație de neconformitate sau o
suspiciune de neconformitate, obiectivele profesionistului aceasta nu a avut încă loc; și
contabil sunt: (c) Să ia orice măsuri suplimentare adecvate în interesul
(a) Să respecte principiile integrității și conduitei public.
profesionale;
(b) Prin sesizarea conducerii sau, după caz, a persoanelor
responsabile cu guvernanța organizației angajatoare, să
încerce:
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 105 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 106

105 106

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Neconformitatea cu legislația și reglementările Neconformitatea ar putea avea ca rezultat amenzi, litigii
(„neconformitatea”) include omisiuni sau fapte comise, sau alte consecințe pentru organizația angajatoare, care îi pot
intenționate sau neintenționate, care contravin legislației afecta în mod semnificativ situațiile financiare.
sau reglementărilor care prevalează, comise de următoarele Trebuie reținut că astfel de neconformități pot avea
părți: implicații mai ample pentru interesul public, concretizate
(a) Organizația angajatoare a profesionistului contabil; în prejudicii potențial substanțiale aduse investitorilor,
(b) Persoanele responsabile cu guvernanța organizației
creditorilor, angajaților sau publicului larg.
angajatoare; Exemplele includ comiterea unei fraude ce conduce la
pierderi financiare semnificative pentru investitori și
(c) Conducerea organizației angajatoare; sau încălcări ale legislației și reglementărilor de mediu care pun
(d) Alte persoane care lucrează pentru organizația în pericol sănătatea sau siguranța angajaților sau a
angajatoare sau în subordinea acesteia. publicului.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 107 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 108

107 108

27
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Atunci când întâlnește o astfel de situație de neconformitate Responsabilitățile conducerii organizației angajatoare și ale
persoanelor responsabile cu guvernanța
sau suspiciune de neconformitate, profesionistul contabil are Conducerii organizației angajatoare, sub supravegherea persoanelor
responsabilitatea de a înțelege prevederile legale sau de responsabile cu guvernanța, îi revine responsabilitatea de a se asigura
reglementare respective și de a se conforma cu acestea, că activitățile de afaceri ale organizației angajatoare se desfășoară în
conformitate cu legislația și reglementările.
inclusiv: Conducerea și persoanele responsabile cu guvernanța sunt, de
(a) Orice dispoziție de a raporta problema către o autoritate asemenea, responsabile de identificarea și tratarea oricărei
adecvată; și neconformități comise de:
(a) Organizația angajatoare;
(b) Orice interdicție de a alerta partea relevantă. (b) O persoană responsabilă cu guvernanța organizației angajatoare;
(c) Un membru al conducerii; sau
(d) Alte persoane care lucrează pentru organizația angajatoare sau în
subordinea acesteia.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 109 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 110

109 110

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Responsabilitățile profesioniștilor contabili angajați de la Dacă, în decursul desfășurării activităților profesionale, un
nivel superior profesionist contabil de la nivel superior identifică informații care
Profesioniștii contabili angajați de la nivel superior vizează o situație de neconformitate sau o suspiciune de
(„profesioniștii contabili de la nivel superior”) sunt directori, neconformitate, contabilul trebuie să înțeleagă problema.
responsabili sau angajați cu funcții de conducere care au Trebuie să înțeleagă:
capacitatea de a exercita o influență semnificativă asupra (a) Natura neconformității sau a suspiciunii de neconformitate
achiziției, repartizării și controlului resurselor umane, financiare, și circumstanțele în care a avut sau ar putea avea loc;
tehnologice, fizice și intangibile ale organizației angajatoare și de (b) Aplicarea legislației și a reglementărilor relevante în acele
a lua decizii legate de acestea. circumstanțe; și
Există așteptări mai mari decât în cazul altor profesioniști (c) O evaluare a potențialelor consecințe asupra
contabili din organizația angajatoare ca aceste persoane să ia organizației angajatoare, investitorilor, creditorilor,
orice măsuri adecvate, în interesul public, ca răspuns la situațiile angajaților sau publicului larg
de neconformitate sau la suspiciunile de neconformitate.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 111 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 112

111 112

28
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Se așteaptă de la profesionistul contabil de la nivel superior Tratarea problemei
să-și aplice cunoștințele și competențele și să-și exercite Dacă profesionistul contabil de la nivel superior identifică
raționamentul profesional. sau suspectează că a avut loc sau ar putea avea loc o situație
Nu se așteaptă, însă, ca acesta să dețină un nivel de de neconformitate, contabilul trebuie să discute problema,
înțelegere a legislației și a reglementărilor care să cu superiorul său imediat, dacă acesta există.
depășească nivelul necesar rolului pe care îl are contabilul în Dacă există indicii că superiorul imediat al contabilului a
cadrul organizației angajatoare. Măsura în care o faptă fost implicat în problema respectivă, contabilul trebuie să
constituie un caz de neconformitate este, în cele din urmă, o discute problema cu următorul nivel ierarhic superior din
problemă care trebuie determinată de o instanță sau de un cadrul organizației angajatoare. Scopul discuției este de a
organism judiciar corespunzător. determina modul în care trebuie tratată problema.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 113 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 114

113 114

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


De asemenea, profesionistul contabil de la nivel superior Exemplele de circumstanțe care ar putea determina
trebuie să ia măsurile necesare astfel încât: profesionistul contabil de la nivel superior să nu mai aibă
(a) Problema să fie comunicată persoanelor responsabile cu încredere în integritatea superiorilor săi și a persoanelor
guvernanța; responsabile cu guvernanța includ situațiile în care:
(b) Să se asigure conformitatea cu legislația și
reglementările aplicabile; ● Profesionistul contabil suspectează sau are dovezi privind
(c) Să se rectifice, să se remedieze sau să se atenueze implicarea acestora sau intenția de a se implica în orice
consecințele neconformității; neconformitate.
(d) Să se reducă riscul de reapariție; și ● În ciuda dispozițiilor legale sau de reglementare, aceștia
(e) Să se încerce să se împiedice comiterea neconformității nu au raportat problema sau nu au autorizat raportarea
dacă aceasta nu a avut încă loc. problemei către o autoritate adecvată, în termen rezonabil.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 115 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 116

115 116

29
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Documentare Responsabilitățile altor profesioniști contabili decât
Profesionistul contabil de la nivel superior este încurajat să profesioniștii contabili de la nivel superior
documenteze următoarele aspecte în ceea ce privește un caz Dacă, în decursul desfășurării activităților profesionale, un
identificat sau suspectat de neconformitate: profesionist contabil identifică informații care vizează o
● Problema. situație de neconformitate sau o suspiciune de
● Rezultatele discuțiilor cu superiorii contabilului. neconformitate, contabilul trebuie să încerce să înțeleagă
● Modul în care superiorii contabiluluiau răspuns la problema.
problema respectivă. Această înțelegere trebuie să includă natura neconformității
● Demersurile avute în vedere de contabil, raționamentele sau a suspiciunii de neconformitate și circumstanțele în
efectuate și deciziile luate. care aceasta a avut sau ar putea avea loc.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 117 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 118

117 118

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Se așteaptă de la profesionistul contabil să aplice Documentare
cunoștințele, competențele și raționamentul profesional. Profesionistul contabil este încurajat să documenteze următoarele
aspecte în ceea ce privește un caz identificat sau suspectat de
Nu se așteaptă, însă, ca acesta să dețină un nivel de neconformitate care intră sub incidența prezentei secțiuni:
înțelegere a legislației și reglementărilor care să depășească ● Problema.
nivelul necesar rolului pe care îl are contabilul în cadrul ● Rezultatele discuțiilor cu superiorul său, cu conducerea și, dacă
organizației angajatoare. este cazul, cu persoanele responsabile cu guvernanța și cu alte
Măsura în care o faptă constituie un caz de neconformitate părți.
● Modul în care superiorul său a reacționat la problema
este, în cele din urmă, o problemă care trebuie determinată respectivă.
de o instanță sau de un organism judiciar corespunzător. ● Demersurile avute în vedere de contabil, raționamentele
efectuate și deciziile luate.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 119 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 120

119 120

30
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 270 PRESIUNEA DE A ÎNCĂLCA Un profesionist contabil s-ar putea confrunta cu presiuni
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE care generează amenințări la adresa conformității cu
Un profesionist contabil nu trebuie: principiile fundamentale.
(a) Să permită ca presiunea din partea altor persoane să Presiunile ar putea fi explicite sau implicite și ar putea
proveni:
genereze o încălcare a conformității cu principiile ● Din interiorul organizației angajatoare, de exemplu, din
fundamentale; sau partea unui coleg sau a unui superior.
(b) Să pună presiune pe alte persoane despre care contabilul ● De la o persoană externă sau o organizație precum un
știe, sau are motive să creadă, că vor încălca principiile vânzător, un client sau un creditor.
fundamentale. ● Ca urmare a obiectivelor și așteptărilor interne sau
externe.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 121 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 122

121 122

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de presiuni care ar putea genera amenințări la adresa ○ Presiunea din partea oficialilor aleși asupra contabililor din
conformității cu principiile fundamentale includ: sectorul public de a prezenta eronat programe sau proiecte
● Presiunile legate de conflicte de interese: alegătorilor.
○ Presiunea din partea unei rude care licitează pentru a acționa ○ Presiunea din partea colegilor de a denatura veniturile,
în calitate de vânzător pentru organizația angajatoare a cheltuielile sau ratele de rentabilitate pentru a influența
profesionistului contabil de a alege acea rudă în detrimentul procesul decizional în cazul proiectelor și achizițiilor de
unui alt potențial vânzător;
capital.
● Presiunea de a influența întocmirea sau prezentarea
informațiilor: ○ Presiunea din partea superiorilor de a aproba sau procesa
○ Presiunea de a raporta rezultate financiare care induc în eroare cheltuieli care nu sunt cheltuieli legitime de afaceri.
pentru a îndeplini așteptările investitorilor, analiștilor sau ○ Presiunea de a suprima rapoarte de audit intern care conțin
creditorilor. rezultate defavorabile.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 123 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 124

123 124

31
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Presiunea de a acționa fără competențe suficiente sau ● Presiunile legate de interese financiare:
fără atenția cuvenită: ○ Presiunea din partea superiorilor, a colegilor sau a altor
○ Presiunea din partea superiorilor de a reduce inadecvat persoane, de exemplu, din partea celor care ar putea
cantitatea de muncă executată. beneficia din participarea în angajamente de recompensare
○ Presiunea din partea superiorilor de a îndeplini o sau stimulente pentru a manipula indicatorii de
sarcină fără suficientă pregătire și aptitudini sau în termene- performanță.
limită nerealiste

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 125 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 126

125 126

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Presiunile legate de stimulente: Factorii care sunt relevanți în evaluarea nivelului
amenințărilor create de presiuni includ:
○ Presiunile din partea altor persoane, fie din interiorul, fie ● Intenția persoanei care exercită presiunea și natura și amploarea
din exteriorul organizației angajatoare, de a oferi presiunii.
stimulente pentru a influența în mod necorespunzător ● Aplicarea legislației, a reglementărilor și a standardelor
raționamentul sau procesul decizional al unei persoane sau profesionale în circumstanțele date.
al unei organizații. ● Cultura și conducerea organizației angajatoare, inclusiv măsura
în care acestea subliniază importanța conduitei etice și așteptarea
○ Presiunile din partea colegilor de a accepta mită sau alt ca angajații să acționeze în mod etic.
tip de stimulent, de exemplu, de a accepta cadouri ● Politicile și procedurile, dacă există, pe care organizația
inadecvate sau divertisment de la potențiali vânzători în angajatoare le-a stabilit, cum ar fi politicile în domeniul
resurselor umane sau al eticii care tratează presiunile.
cadrul unui proces de licitație
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 127 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 128

127 128

32
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Discutarea despre circumstanțele care au creat presiuni și ● Prezentarea problemei în cadrul organizației
consultarea cu alte persoane despre acele circumstanțe ar angajatoare, inclusiv, atunci când este cazul, explicarea
putea ajuta profesionistul contabil să evalueze nivelul oricăror riscuri care ar putea apărea pentru organizație, de
amenințării. Astfel de discuții și consultări, care impun exemplu:
○ Nivelurilor superioare de conducere.
atenția la principiul confidențialității, ar putea include: ○ Auditorilor interni sau externi.
● Discutarea problemei cu persoana care exercită ○ Persoanelor responsabile cu guvernanța.
presiunea pentru a încerca rezolvarea acesteia ● Prezentarea problemei în conformitate cu politicile
● Discutarea problemei cu superiorul contabilului, dacă organizației angajatoare, inclusiv cu politicile privind etica
superiorul nu este persoana care exercită presiunea. și denunțarea, folosind orice mecanism existent, precum o
linie telefonică confidențială dedicată problemelor etice.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 129 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 130

129 130

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Consultarea cu:
○ Un coleg, un superior, personalul de la resurse umane
sau un alt profesionist contabil;
○ Organisme profesionale relevante sau de reglementare • II.2.Profesionişti contabili
sau asociații din domeniu; sau
○ Un consilier juridic. practicieni
Un exemplu de acțiune ce ar putea elimina amenințările 4
create de presiuni este solicitarea de către profesionistul
contrabil a unei restructurări, sau segregări, a anumitor
responsabilități și sarcini, astfel încât contabilul să nu mai
aibă legătură cu persoana sau entitatea care exercită
presiunea.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 131 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 132

131 132

33
11/3/2021

PARTEA 3 –PROFESIONIȘTI CONTABILI PRACTICIENI


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
SECȚIUNEA 300 APLICAREA CADRULUI GENERAL SECȚIUNEA 300 APLICAREA CADRULUI GENERAL
CONCEPTUAL – PROFESIONIȘTI CONTABILI CONCEPTUAL – PROFESIONIȘTI CONTABILI
PRACTICIENI
SECȚIUNEA 310 CONFLICTE DE INTERESE PRACTICIENI
SECȚIUNEA 320 DESEMNAREA PROFESIONALĂ Introducere
SECȚIUNEA 321 FURNIZAREA UNEI A DOUA OPINII
Prevederi generale
SECȚIUNEA 330 ONORARII ȘI ALTE TIPURI DE
REMUNERARE Identificarea amenințărilor
SECȚIUNEA 340 STIMULENTE, INCLUSIV CADOURI ȘI Evaluarea amenințărilor
OSPITALITATE
SECȚIUNEA 350 CUSTODIA ACTIVELOR CLIENTULUI Tratarea amenințărilor
SECȚIUNEA 360 REACȚIA LA CAZURILE DE Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța
NECONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ȘI REGLEMENTĂRILE
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 133 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 134

133 134

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Introducere Prevederi generale
Aceasta sectiune nu descrie toate faptele și circumstanțele, Un profesionist contabil trebuie să se conformeze cu
inclusiv activitățile profesionale, interesele și relațiile, care principiile fundamentale și să ia masurile necesare pentru a
pot fi întâlnite de profesioniștii contabili practicieni și care identifica, a evalua și a trata amenințări la adresa
generează sau ar putea genera amenințări la adresa conformității cu principiile fundamentale.
conformității cu principiile fundamentale. Atunci când profesionistul contabil se confruntă cu aspecte
În consecință, cadrul general conceptual impune etice, acesta trebuie să ia în considerare contextul în care
profesionistului contabil practician să fie vigilent față de acest aspect a apărut sau ar putea apărea.
astfel de fapte și circumstanțe.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 135 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 136

135 136

34
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de situații care se aplică profesionistului Identificarea amenințărilor
contabil practician includ: Amenințările la adresa conformității cu principiile
● Confruntarea cu un conflict de interese atunci când are fundamentale ar putea fi generate de o gamă largă de fapte și
responsabilitatea pentru selectarea unui vânzător pentru circumstanțe. Următoarele reprezintă exemple de fapte și
firmă, atunci când o rudă imediată a profesionistului circumstanțe pentru fiecare dintre acele categorii de
contabil ar putea obține beneficii financiare din contract. amenințări care pot genera amenințări pentru un profesionist
● Întocmirea sau prezentarea informațiilor financiare contabil atunci când prestează un serviciu profesional:
pentru clientul contabilului sau firmei. (a) Amenințări de interes propriu
● Primirea unui stimulent, cum ar fi bilete gratuite oferite în ● Un profesionist contabil cu un interes financiar
mod regulat de către un furnizor al firmei pentru a direct într-un client;
participa la evenimente sportive..
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 137 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 138

137 138

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Un profesionist contabil care solicită un onorariu mic (b) Amenințări de autorevizuire :
pentru a obține o nouă misiune și pentru care onorariul este ● Un profesionist contabil care emite un raport de asigurare
atât de scăzut încât i-ar putea fi dificil să furnizeze un asupra eficacității operării sistemelor financiare după
serviciu profesional în conformitate cu standardele tehnice și implementarea sistemelor.
profesionale în vigoare pentru acel preț. ● Un profesionist contabil care a întocmit datele inițiale
● Un profesionist contabil cu o relație personală apropiată utilizate pentru a genera înregistrări ce reprezintă subiectul
cu un client. specific misiunii de asigurare.
● Un profesionist contabil cu acces la informații
confidențiale care ar putea fi folosite în beneficiul personal.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 139 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 140

139 140

35
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


(c) Amenințări de reprezentare (d) Amenințări de familiaritate
● Un profesionist contabil care promovează interesele sau ● Un profesionist contabil care are o rudă apropiată sau
dobândirea acțiunilor unui client. imediată ce ocupă funcția de director sau responsabil al
● Un profesionist contabil care acționează ca reprezentant al clientului.
unui client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor ● Un director sau responsabil al clientului ori un angajat
cu terțe părți.
într-o poziție care îi permite exercitarea unei influențe
● Un profesionist contabil care face lobby în favoarea semnificative asupra subiectului specific misiunii, care a
legislației în numele unui client. fost recent partener de misiune.
● Asocierea de lungă durată a unui membru al echipei de
audit cu clientul de audit.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 141 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 142

141 142

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


(e) Amenințări de intimidare Evaluarea amenințărilor
● Un profesionist contabil care este amenințat cu concedierea Condițiile, politicile și procedurile ar putea influența
dintr-o misiune a clientului sau a firmei din cauza unui evaluarea măsurii în care o amenințare la adresa
dezacord cu privire la un aspect profesional.
conformității cu principiile fundamentale este la un nivel
● Un profesionist contabil care se simte presat să fie de acord cu
raționamentul unui client deoarece clientul are mai multă acceptabil. Astfel de condiții, politici și proceduri ar putea
experiență în ceea ce privește aspectul în cauză. avea legătură cu:
● Un profesionist contabil care este informat că o promovare (a) Clientul și mediul său operațional; și
planificată nu va avea loc decât dacă contabilul este de acord (b) Firma și mediul său operațional
cu un tratament contabil inadecvat. Evaluarea de către profesionistul contabil a nivelului unei
● Un profesionist contabil care a acceptat un cadou important din amenințări este influențată de natura și domeniul de aplicare
partea unui client și care se simte amenințat că acceptarea ale serviciilor profesionale.
acestui cadou va fi făcută publică.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 143 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 144

143 144

36
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Tratarea amenințărilor ● Implicarea altei firme pentru a efectua sau a reefectua o
Măsurile de protecție variază în funcție de fapte și parte din misiune ar putea trata amenințări de interes
circumstanțe. Exemplele de acțiuni care, în anumite propriu, de autorevizuire, de reprezentare, de familiaritate
circumstanțe, ar putea reprezenta măsuri de protecție sau de intimidare.
pentru tratarea amenințărilor includ: ● Informarea clienților cu privire la orice onorarii de
● Alocarea de timp suplimentar și personal calificat pentru recomandare sau angajamente referitoare la comisioane
sarcinile necesare atunci când misiunea de audit a fost pentru servicii sau produse recomandate ar putea trata o
acceptată ar putea trata o amenințare de interes propriu. amenințare de interes propriu.
● Revizuirea sau consilierea, după caz, a activității de către ● Separarea echipelor atunci când apar probleme de natură
un revizor adecvat care nu este un membru al echipei de confidențială ar putea trata o amenințare de interes propriu.
revizuire ar putea trata o amenințare de interes propriu.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 145 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 146

145 146

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Comunicarea cu persoanele responsabile cu Atunci când determină cu cine să comunice, un profesionist
guvernanța contabil ar putea lua în considerare:
Atunci când comunică cu persoanele responsabile cu (a) Natura și importanța circumstanțelor; și
guvernanța, un profesionist contabil trebuie să determine (b) Aspectele care vor fi comunicate.
persoana adecvată (persoanele adecvate) din cadrul Exemplele de un subgrup al persoanelor responsabile cu
guvernanța includ un comitet de audit sau un membru
structurii de guvernanță a entității cu care să comunice. În individual al persoanelor responsabile cu guvernanța.
cazul în care contabilul comunică cu un subgrup al Dacă profesionistul contabil comunică cu persoane care au
persoanelor responsabile cu guvernanța, el trebuie să responsabilități de conducere, precum și responsabilități de
determine dacă este necesară sau nu și comunicarea cu toate guvernanță, contabilul trebuie să fie convins că prin comunicarea
persoanele responsabile cu guvernanța, astfel încât acestea cu respectivele persoane au fost informați corespunzător toți cei
să fie informate în mod corespunzător. cu rol în guvernanță cu care acesta ar comunica în mod normal.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 147 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 148

147 148

37
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 310 CONFLICTE DE INTERESE Introducere
Un conflict de interese creează amenințări la adresa
Introducere conformității cu principiul obiectivității și ar putea crea
Prevederi generale amenințări la adresa conformității cu alte principii fundamentale.
Astfel de amenințări ar putea apărea atunci când:
Identificarea conflictului de interese
(a) Profesionistul contabil furnizează un serviciu profesional
Amenințările generate de conflictele de interese legat de un anumit aspect pentru doi sau mai mulți clienți ale
Prezentarea informațiilor și acordul căror interese în legătură cu aspectul respectiv sunt în conflict;
sau
Confidențialitate (b) Interesele profesionistului contabil în ceea ce privește un
Documentare anumit aspect și interesele clientului pentru care profesionistul
contabil furnizează un serviciu profesional legat de aspectul
respectiv sunt în conflict.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 149 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 150

149 150

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Prevederi generale
● Furnizarea de servicii către un vânzător și un cumpărător
Un profesionist contabil nu trebuie să permită ca un conflict de interese în legătură cu aceeași tranzacție.
să îi compromită raționamentul profesional sau de afaceri. ● Efectuarea evaluării activelor pentru două părți care se
Exemplele de circumstanțe în care pot apărea conflicte de interese află pe poziții adverse în legătură cu activele respective.
includ următoarele:
● Furnizarea unui serviciu de consultanță pentru o tranzacție către un ● Reprezentarea a doi clienți în aceeași problemă, dacă
client care dorește să dobândească un client de audit al firmei, atunci aceștia se află într-o dispută legală, cum ar fi pe parcursul
când firma a obținut informații confidențiale pe parcursul auditului care unei proceduri de divorț sau al dizolvării unui parteneriat.
ar putea fi relevante pentru tranzacția respectivă.
● Oferirea de consultanță în paralel pentru doi clienți care sunt
● Consilierea unui client să investească într-o întreprindere
concurenți pentru dobândirea aceleiași companii, atunci când în care, de exemplu, soțul sau soția profesionistului contabil
consultanța oferită poate fi relevantă pentru pozițiile concurențiale ale deține un interes financiar.
celor două părți.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 151 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 152

151 152

38
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Identificarea conflictului de interese Un profesionist contabil, în timpul efectuării misiunii, trebuie să
Înainte de a accepta o nouă relație cu un client, misiune sau fie atent la modificările în timp ale naturii serviciilor, intereselor
relație de afaceri, un profesionist contabil trebuie să ia și relațiilor care ar putea genera un conflict de interese.
măsuri rezonabile pentru a identifica circumstanțele care ar Natura serviciilor, intereselor și relațiilor s-ar putea modifica pe
putea genera un conflict de interese și, prin urmare, o
amenințare la adresa conformității cu unul sau mai multe parcursul misiunii. Acest lucru este valabil în special atunci când
dintre principiile fundamentale. Astfel de măsuri trebuie să unui profesionist contabil i se solicită să efectueze o misiune într-
includă identificarea: o situație care ar putea deveni contradictorie, chiar dacă părțile
(a) Naturii intereselor și relațiilor relevante dintre părțile care contractează profesionistul contabil ar putea să nu fie
implicate; și implicate inițial într-o dispută
(b) Serviciului și efectelor acestuia asupra părților
relevante.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 153 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 154

153 154

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Amenințările generate de conflictele de interese Aceste măsuri includ:
În general, cu cât este mai directă legătura dintre serviciile ● Existența unor spații de lucru separate pentru funcțiile
profesionale și aspectul pe marginea căruia interesele specializate din cadrul firmei, care ar putea acționa ca o barieră
părților intră în conflict, cu atât crește probabilitatea ca împotriva transmiterii informațiilor confidențiale despre client
amenințarea să nu fie la un nivel acceptabil. între spațiile de lucru.
Factorii relevanți în evaluarea nivelului unei astfel de ● Politici și proceduri pentru limitarea accesului la documentele
amenințări generate de un conflict de interese includ măsuri clientului.
de prevenire a prezentării neautorizate de informații ● Acorduri de confidențialitate semnate de personal și partenerii
confidențiale atunci când se prestează servicii profesionale firmei.
legate de un anumit aspect pentru doi sau mai mulți clienți ● Separarea fizică și electronică a informațiilor confidențiale.
ale căror interese în ceea ce privește aspectul respectiv sunt ● Formare de specialitate și comunicare specifice și dedicate.
în conflict
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 155 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 156

155 156

39
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Prezentarea informațiilor și acordul În general este necesar:
Un profesionist contabil trebuie să-și exercite raționamentul profesional pentru (a) Să se prezinte natura conflictului de interese și maniera
a determina dacă natura și importanța unui conflict de interese sunt de așa în care amenințările create au fost tratate clienților
manieră încât prezentarea de informații specifice și acordul explicit sunt afectați de conflictul de interese; și
necesare atunci când tratează amenințarea generată de conflictul de interese.
Factorii care trebuie luați în considerare pentru a determina dacă prezentarea (b) Să se obțină acordul clienților afectați pentru a furniza
de informații specifice și acordul explicit sunt necesare includ: servicii profesionale atunci când sunt aplicate măsuri de
● Circumstanțele care generează conflictul de interese. protecție pentru tratarea amenințării.
● Părțile care ar putea fi afectate.
● Natura problemelor care ar putea apărea.
● Potențialul respectivului aspect de a evolua într-o manieră neașteptată.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 157 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 158

157 158

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Dacă acea prezentare de informații sau acel acord nu este în Confidențialitate
scris, profesionistul contabil este încurajat să documenteze Atunci când prezentarea informațiilor specifice în scopul
următoarele: obținerii unui acord explicit ar conduce la o încălcare a
(a) Natura circumstanțelor care au generat conflictul de confidențialității și, prin urmare, un astfel de acord nu poate
fi obținut, firma trebuie să accepte misiunea numai dacă are
interese; certitudinea că:
(b) Măsurile de protecție aplicate pentru a trata amenințările (a) Firma nu acționează în calitate de reprezentant pentru un
atunci când este cazul; și client, într-o poziție adversă față de celălalt client în privința
(c) Acordul obținut. aceluiași aspect;
(b) Există mecanisme specifice pentru prevenirea
prezentării unor informații confidențiale între echipele de
misiune care deservesc doi clienți; și
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 159 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 160

159 160

40
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


(c) Firma are convingerea că o terță parte rezonabilă și în SECȚIUNEA 320 DESEMNAREA PROFESIONALĂ
Acceptarea unei noi relații cu un client sau de modificări ale
cunoștință de cauză ar fi probabil să concluzioneze că este misiunii existente ar putea crea o amenințare la adresa
adecvat ca firma să accepte sau să continue misiunea conformității cu unul sau mai multe dintre principiile
deoarece o restricție referitoare la abilitatea firmei de a fundamentale.
Procedurile de acceptare a clientului și a misiunii
furniza servicii profesionale ar putea produce un rezultat Amenințările la adresa conformității cu principiul integrității sau
advers disproporționat pentru clienți sau pentru alte terțe conduitei profesionale ar putea fi generate, de exemplu, de
părți relevante. aspectele îndoielnice asociate clientului (proprietarilor,
conducerii sau activităților acestuia). Problemele care, dacă ar fi
cunoscute, ar putea genera o amenințare includ implicarea
clientului în activități ilegale, lipsa de onestitate, practici
îndoielnice de raportare financiară sau alte tipuri de conduită
neetică.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 161 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 162

161 162

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Factorii care sunt relevanți în evaluarea nivelului unei astfel O amenințare legată de interesul propriu la adresa
de amenințări includ: conformității cu principiul competenței profesionale și
● Cunoașterea și înțelegerea clientului, a proprietarilor, a atenției cuvenite ar putea fi generată dacă echipa misiunii nu
conducerii și a celor responsabili cu guvernanța și deține sau nu poate dobândi competențele necesare pentru a
activitățile de afaceri ale acestuia; desfășura corespunzător serviciile profesionale.
● Angajamentul clientului față de tratarea aspectelor Factorii care sunt relevanți în evaluarea nivelului unei astfel
îndoielnice, de exemplu, prin îmbunătățirea practicilor de de amenințări includ:
guvernanță corporativă sau a controalelor interne. ● O înțelegere corespunzătoare a:
○ Naturii afacerii clientului;
○ Complexității operațiunilor sale

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 163 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 164

163 164

41
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


○ Dispozițiilor misiunii; și Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de
○ Scopului, naturii și ariei de acoperire ale activității ce protecție pentru tratarea unei amenințări de interes propriu
urmează a fi prestată. includ:
● Cunoașterea sectoarelor de activitate relevante sau a subiectelor ● Alocarea de personal suficient pentru misiune care deține
specifice. competențele necesare.
● Experiență în domeniul dispozițiilor relevante de reglementare ● Convenirea unor termene realiste pentru realizarea
sau de raportare. misiunii.
● Existența politicilor și procedurilor de control al calității ● Utilizarea unor experți, atunci când este necesar.
elaborate pentru a furniza o asigurare rezonabilă că misiunile sunt
acceptate numai atunci când pot fi realizate cu competență

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 165 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 166

165 166

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Modificarea unei desemnări profesionale Exemplele de acțiuni care ar putea fi măsuri de protecție
Un profesionist contabil trebuie să determine dacă există pentru tratarea unei astfel de amenințări de interes propriu
orice motive pentru a nu accepta o misiune atunci când: includ:
(a) Un client potențial îi solicită să înlocuiască un alt ● Solicitarea contabilului existent sau a celui precedent de a
furniza informațiile cunoscute care, în opinia contabilului
contabil; existent sau a celui precedent, trebuie să fie cunoscute
(b) Are în vedere să facă o ofertă pentru o misiune deținută contabilului propus înainte ca acesta să decidă dacă va
în prezent de un alt contabil; sau accepta sau nu misiunea.
(c) Are în vedere realizarea unei lucrări complementare sau ● Obținerea informațiilor din alte surse, cum ar fi prin
suplimentare activității altui contabil. intervievarea terților sau investigațiile de fond cu privire la
structurile de conducere superioară sau persoanele
responsabile cu guvernanța clientului.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 167 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 168

167 168

42
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 321 FURNIZAREA UNEI A DOUA OPINII Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de
Furnizarea unei a doua opinii unei entități care nu este un client protecție pentru tratarea unei astfel de amenințări de interes
existent ar putea crea o amenințare de interes propriu sau altă propriu includ:
amenințare la adresa conformității cu unul sau mai multe dintre ● Cu permisiunea clientului, obținerea de informații de la
principiile fundamentale. contabilul existent sau de la cel precedent.
O amenințare, de exemplu, o amenințare de interes propriu la
● Descrierea limitărilor asociate oricărei opinii în
adresa conformității cu principiul competenței profesionale și
atenției cuvenite, ar putea fi creată dacă furnizarea unei a doua
comunicările cu clientul.
opinii nu se bazează pe aceleași fapte pe care contabilul existent ● Furnizarea unei copii a opiniei contabilului existent sau a
ori cel precedent le deține sau se bazează pe probe celui precedent.
necorespunzătoare.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 169 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 170

169 170

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 330 ONORARII ȘI ALTE TIPURI DE Un profesionist contabil ar putea percepe orice onorariu
REMUNERARE considerat corespunzător. Perceperea unui onorariu mai mic
Nivelul și natura unui onorariu sau alte angajamente de decât onorariul perceput de un alt contabil nu este, în sine,
remunerare ar putea genera o amenințare de interes propriu neetică. Cu toate acestea, nivelul onorariilor percepute
la adresa conformității cu unul sau mai multe dintre creează o amenințare de interes propriu la adresa
principiile fundamentale conformității cu principiul competenței profesionale și
Nivelul onorariilor percepute ar putea influența atenției cuvenite dacă nivelul onorariului perceput este atât
capacitatea profesionistului contabil de a furniza servicii de mic încât ar fi dificil să se realizeze misiunea în
profesionale în conformitate cu standardele profesionale conformitate cu standardele tehnice și profesionale
aplicabile.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 171 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 172

171 172

43
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de SECȚIUNEA 340 STIMULENTE, INCLUSIV CADOURI ȘI
protecție pentru tratarea unei astfel de amenințări de interes OSPITALITATE
propriu includ: Oferirea sau acceptarea de stimulente poate genera o amenințare
● Ajustarea nivelului onorariilor sau a domeniului de de interes propriu, de familiaritate sau de intimidare la adresa
aplicare al misiunii. conformității cu principiile fundamentale, în special cu principiile
● Revizuirea activității efectuate de către un revizor adecvat integrității, obiectivității și conduitei profesionale
Un stimulent este un obiect, o situație sau o acțiune care este
folosit (folosită) pentru a influența comportamentul unei alte
persoane, însă nu neapărat cu intenția de a influența
necorespunzător comportamentul persoanei respective.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 173 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 174

173 174

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Un stimulent poate lua forme diferite, de exemplu: Stimulente oferite cu intenția de a influența în mod
● Cadouri. necorespunzător comportamentul
Un profesionist contabil nu trebuie să ofere, sau să-i
● Ospitalitate. încurajeze pe alții să ofere, niciun stimulent cu scopul de a
● Divertisment. influența în mod necorespunzător comportamentul celui care
● Donații politice sau caritabile. îl primește sau al altei persoane.
Se consideră că un stimulent influențează în mod
● Apel la relații de prietenie și loialitate. necorespunzător comportamentul unei persoane atunci când
● Oportunități de angajare sau alte oportunități de natură o determină pe aceasta să aibă un comportament neetic. O
comercială. astfel de influență necorespunzătoare poate fi direcționată
fie către cel care primește stimulentul, fie către o altă
● Tratament preferențial, drepturi sau privilegii. persoană care are o anumită relație cu acesta.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 175 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 176

175 176

44
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


O încălcare a principiului fundamental al integrității apare Pentru a stabili dacă există o intenție reală sau percepută de
atunci când un profesionist contabil oferă sau acceptă, sau îi a influența în mod necorespunzător comportamentul este
încurajează pe alții să ofere sau să accepte, un stimulent al necesară utilizarea raționamentului profesional. Factorii
cărui scop este să influențeze în mod necorespunzător relevanți care trebuie luați în considerare includ:
● Natura, frecvența, valoarea și efectul cumulat ale
comportamentul celui care primește sau al altei persoane. stimulentului.
● Plasarea în timp a momentului în care a fost oferit
stimulentul în raport cu orice acțiune sau decizie pe care ar
fi putut-o influența.
● Dacă stimulentul este o practică culturală sau obișnuită în
situațiile respective, de exemplu, oferirea unui cadou cu
ocazia unei sărbători religioase sau a unei nunți.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 177 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 178

177 178

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


● Rolurile și pozițiile persoanelor din firmă sau client care Exemplele de acțiuni care ar putea reprezenta măsuri de
oferă sau cărora li se oferă stimulentul. protecție pentru a trata astfel de amenințări includ:
● Dacă profesionistul contabil știe, sau are motive să creadă, ● Informarea conducerii superioare a firmei sau a
că acceptarea stimulentului ar încălca politicile și persoanelor responsabile cu guvernanța clientului cu privire
procedurile clientului. la ofertă.
● Nivelul de transparență cu care este oferit stimulentul. ● Modificarea sau încheierea relației de afaceri cu clientul
● Dacă stimulentul a fost impus sau solicitat de către
persoana care îl primește.
● Comportamentul anterior cunoscut sau reputația celui care
oferă.
curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 179 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 180

179 180

45
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de situații în care oferirea sau acceptarea unui ● Amenințări de familiaritate
astfel de stimulent ar putea genera amenințări chiar dacă ○ Un profesionist contabil merge împreună cu un
profesionistul contabil a concluzionat că nu există nicio client existent sau potențial la evenimente sportive.
intenție reală sau percepută de a influența în mod ● Amenințări de intimidare
necorespunzător comportamentul includ:
● Amenințări de interes propriu ○ Un profesionist contabil acceptă ospitalitate din
○ Unui profesionist contabil i se oferă ospitalitate din partea unui client a cărei natură ar putea fi percepută ca
inadecvată dacă ar fi prezentată public
partea unui potențial achizitor al unui client în timp ce
furnizează servicii financiare corporative clientului

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 181 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 182

181 182

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Exemplele de acțiuni care ar putea elimina amenințările Rude imediate sau apropiate
create prin oferirea sau acceptarea unui astfel de stimulent Un profesionist contabil trebuie să fie atent la potențialele
includ: amenințări la adresa conformității contabilului cu principiile
● Refuzul sau neoferirea stimulentului. fundamentale generate de oferirea unui stimulent:
● Transferarea răspunderii pentru furnizarea oricăror servicii (a) De către o rudă imediată sau apropiată a contabilului
profesionale clientului către o altă persoană despre care către un client existent sau potențial al contabilului.
profesionistul contabil nu are niciun motiv să creadă că va fi (b) Unei rude imediate sau apropiate a contabilului de către
influențată, sau că va fi percepută ca fiind influențată, în un client existent sau potențial al contabilului.
mod necorespunzător atunci când furnizează servicii
profesionale.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 183 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 184

183 184

46
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


În cazul în care profesionistul contabil află despre un SECȚIUNEA 350 CUSTODIA ACTIVELOR CLIENTULUI
stimulent care este oferit unei sau de către o rudă imediată Deținerea activelor clientului generează o amenințare de interes
sau apropiată și concluzionează că există intenția de a propriu sau alte amenințări la adresa conformității cu principiile
influența în mod necorespunzător comportamentul conduitei profesionale și obiectivității.
contabilului ori al clientului existent sau potențial, contabilul Înaintea luării în custodie
trebuie să sfătuiască ruda imediată sau apropiată să nu Un profesionist contabil nu trebuie să preia custodia sumelor de
ofere ori să nu accepte stimulentul. bani sau a altor active ale clientului, cu excepția cazului în care
acest lucru este permis de lege, în conformitate cu orice condiții
în temeiul cărora o astfel de custodie poate fi luată.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 185 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 186

185 186

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


Ca parte a procedurilor de acceptare a clientului și a După luarea în custodie
misiunii referitoare la custodia sumelor de bani sau a altor Un profesionist contabil căruia i-au fost încredințate sume de bani
active ale clientului, un profesionist contabil trebuie: sau alte active aparținând altor părți trebuie:
(a) Să facă cercetări cu privire la sursa activelor; și (a) Să respecte toate legile și reglementările relevante privind
(b) Să analizeze obligațiile legale și de reglementare deținerea și contabilizarea activelor;
(b) Să păstreze aceste active separat de activele personale sau ale
firmei;
(c) Să utilizeze activele doar în scopul stabilit al acestora; și
(d) Să fie pregătit în orice moment să răspundă pentru acele
active și pentru orice venit, dividende sau câștiguri generate în
fața oricărei persoane îndreptățite.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 187 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 188

187 188

47
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


SECȚIUNEA 360 REACȚIA LA CAZURILE DE Obiectivele profesionistului contabil în legătură cu
NECONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ȘI neconformitatea cu legislația și reglementările
REGLEMENTĂRILE
Este generată o amenințare de interes propriu sau de intimidare la O caracteristică distinctivă a profesiei contabile este
adresa conformității cu principiile integrității și conduitei asumarea responsabilității de a acționa în interesul
profesionale atunci când un profesionist contabil află despre o public. Atunci când tratează o situație de neconformitate sau
neconformitate sau o suspiciune de neconformitate cu legislația și o suspiciune de neconformitate, obiectivele profesionistului
reglementările. contabil sunt:
Pe parcursul furnizării unui serviciu profesional pentru un client,
un profesionist contabil ar putea întâlni sau îi pot fi aduse la (a) Să respecte principiile integrității și conduitei
cunoștință cazuri de neconformitate sau suspiciuni de profesionale;
neconformitate.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 189 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 190

189 190

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
(b) Prin sesizarea conducerii sau, după caz, a persoanelor
responsabile cu guvernanța clientului, să încerce:
(i) Să le permită acestora să rectifice, să remedieze sau
să atenueze consecințele neconformității identificate sau
ale suspiciunii de neconformitate; sau 5 • Etică în afaceri
(ii) Să împiedice apariția neconformității atunci când
aceasta nu a avut încă loc; și
(c) Să ia orice măsuri suplimentare adecvate în interesul
public.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 191 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 192

191 192

48
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

1. ETICA ŞI CALITATEA – cartea de vizită a profesiei contabile


a. Originea cuvântului “ETICĂ” - provine din limba greacă, respectiv din :
ETHOS (Homer), care însemna primordial, locul natal, obiceiuri, caracterul
unui individ
ETHIKE (Aristotel), reprezentând ştiința cunoaşterii.

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 193 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 194

193 194

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 195 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 196

195 196

49
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 197 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 198

197 198

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 199 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 200

199 200

50
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ În derularea relaţiilor cu clienţii, sunt esenţiale:

Obiectivul PROFESIONIȘTILOR CONTABILI de a oferi servicii


la un nivel de excelenţă, de o calitate ireproşabilă, care să răspundă
exigenţelor pieţei, piaţă marcată de efectele crizei economice şi
financiare.
Aspiraţiile PROFESIONIȘTILOR CONTABILI trebuie să vizeze
obţinerea statutului de “partener de încredere” al clientului, preferat
înaintea celorlalţi .

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 201 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 202

201 202

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

Relaţia PMM – IMM pe termen lung: relaţie de tip WIN / WIN


(câştig - câştig). 1 2 3

Principiul WIN – WIN: fundamentul însuşi al succesului în toate Câştig /Câştig Câştig /Câştig Câştig /Câştig
Caracter Relaţii Acorduri
aspectele relaţiilor interumane; cuprinde cinci dimensiuni
interdependente ale vieţii.

Sistemele (4) şi procesele (5) care susţin parteneriatul

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 203 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 204

203 204

51
11/3/2021

DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ


DOCTRINA ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ
Prin calitatea serviciilor oferite clientilor şi
profesionalismul de care dau dovadă în
Vă mulţumesc pentru
derularea relaţiilor, P.C. contribuie la atenţia acordată
menţinerea şi consolidarea poziţiei pe piată,
la consolidarea imaginii ca partener de
încredere în mediul de afaceri.

Mariana BUNEA

curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 205 curs ETICA PROFESIONISTILOR CONTABILI 206

205 206

52