Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Economice


Prof. univ. dr. Nicolae Balteş

Expertiză şi diagnostic financiar

– note de curs pentru uzul studenţilor an II Master B8 –ZI


ID ŞI FR

- 2020-

1
CUPRINS

CAP.I. Cadrul legislativ privind profesia contabilă in România

1.1.Titlul profesional de expert contabil


1.2.Exercitarea profesiei de expert contabil
1.3.Drepturi, obligaţii şi interdicţii ale expertilor contabili
1.4. Organizarea şi funcţionarea CECCAR
1.5.Recunoaşterea internaţională a profesiei contabile în România
CAP.II. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor profesionistului contabil
2.1 Comportamentul profesional al expertului contabil
2.1.1.Independenta
2.1.2.Competenta
2.1.3.Calitatea lucrarilor
2.1.4. Secretul professional si confidentialitatea
2.1.5. Acceptarea si mentinerea misiunii
2.2. Norme de lucru
2.2.1. Programarea lucrarilor
2.2.2. Contractarea lucrarilor
2.2.3. Delegarea si supravegherea lucrarilor
2.2.4. Utilizarea lucrarilor altor profesionisti
2.2.5. Documentarea lucrarilor
2.3. Norme de raportare
CAP.III Expertiza contabilă
3.1.Concept
3.2 Clasificare

2
3.3 Beneficiarii expertizelor contabile
3.4. Raportul de expertiză contabilă

Bibliografie selectivă

CAP.I. Cadrul legislativ privind profesia contabilă in România

Profesia contabilă este o profesie cu un câmp larg de acţiune şi cu multe specializări


diferite.Profesioniştii contabili lucrează independent, atât in firme(mari sau mici), cât şi individual; ei
lucrează ca angajaţi în organisme şi instituţii publice sau private, în organisme non-profit sau în
educaţie, unde pot avea roluri diferite.Profesia contabilă include şi consultanţi în domenii variate şi
numeroase legate de administraţia publică sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme
informaţionale, finanţe corporative, supravegherea întreprinderilor şi multe altele. Chiar dacă în
anumite organisme profesionale membrii sunt specializaţi pe una sau pe foarte puţine dintre aceste
specializări, profesia contabilă în ansamblul ei le include pe toate,constituindu-se într-un tot unitar. 1
În România profesia contabilă este prin natura ei o profesie tradiţional liberală.
Consacrarea titlului de contabil în România s-a înfăptuit prin promulgarea în iulie 1921 a
Legii privind constituirea Corpului Contabililor Autorizaţi şi a Experţilor Contabili, sub conducerea
d-lui Grigore L. Trancu-Iaşi.La scurt timp ,adică in octombrie 1921 fiind publicat în Monitorul
Official şi Regulamentul pentru aplicarea Legii de organizare a Corpului.
Dupa organizarea în ţară ,Corpul a intrat în rândul organizaţiilor internaţionale de specialitate,
unde a fost remarcat după cum spunea renumitul professor la Columbia University din New York
citind pasaje din legea de organizare : ,,Este destul de curios că cea mai largă literatură cu privire la
legislaţia profesiei vine din România,,.
Astfel prin modul de organizare, prin atribuţiile şi rolul său pentru dezvoltarea economiei,
Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili a fost în acea vreme unul dintre cele mai active
şi mai puternice organisme profesionale din Europa.
A urmat apoi o perioadă de decline după instaurarea regimului communist, cand s-a trecut la
economia dirijată, dar s-a revenit ulterior printr-o reorganizare şi funcţionare a Corpului conform
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 aprobată prin Legea nr.42/1995.
Misiunea CECAR reflectată prin strategiile şi programele de activitate constă în dezvolarea
unei profesii contabile să satisfacă interesul public şi sa contribuie la dezvoltarea economiei naţionale
prin aplicarea celor mai înalte standarde de educaţie, de etică ţi de calitate.
Profesia contabilă în România se caracterizeză prin standarde profesionale la nivelul cel mai
înalt.

1
Marin TOMA şi Jacques POTDEVIN-,,Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile,, -Introducere pag.8

3
1.1.Titlul profesional de expert contabil

Expertul contabil este persoana care a dobândit acestă calitate în condiţiile legii(OG
nr.65/1994) şi are competenţa profesională de a verifica şi a aprecia modul de organizare şi de
conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea
societăţior comerciale şi de a întocmi situaţiile financiare, şi de a efectua expertizele contabile.2

Expertul contabil este considerat în doctrina europeană a profesiei ca fiind specialistul cu cel
mai înalt nivel de pregătire în domeniul contabilităţii şi are acces la toate activităţile profesiei
contabile fără restricţii.3

Profesia de expert contabil se exercită de către persoanele care au această calitate. Accesul la
profesia de expert contabil se face de bază de examen de admitere la care sa se obţină cel puţin media
7 si minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.

Persoana care a dobândit această calitate are competenţă profesională de a verifica şi de a


aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare si de contabilitate, de
a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierdere. În urma expertizelor contabile efectuate el are obligaţia de a întocmi
rapoarte cu privire asupra constatărilor, concluziilor opiniilor şi recomandărilor sale.
Expertul contabil poate, de asemenea, să organizeze si să conducă contabilitatea societăţilor
comerciale si să analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situatia economică, financiară şi
fiscală a acestora.

Accesul la titlul de expert contabil stabilit prin reglementarea românească care transpune
directivele europene în domeniu se face îndeplinind următoarele condiţii:
 studii superioare economice urmate de examen de acces la stagiu;
 stagiu practic de 3 ani(tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+ pregătire
deontologică şi doctrină profesională);
 susţinerea unui examen de aptitudini(examen scris, probă orală).

1.2. Exercitarea profesiei de expert contabil

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice următoarele lucrari4:
 ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi certifică bilanţul contabil;
o acordarea asistentei privind organizarea si ţinerea contabilităţii, inclusiv în cadrul
sistemelor informatice;

2
OG nr.65/2004 privind organizarea activităţii de expertiză contabila şi a contabililor autorizaţi-Cap.1-art.2-pag.2
3
Marin TOMA-Suport de curs -,,Doctrina şi deontologia profesiei contabile,,
4
Ordonanta nr.65 din 19 august 1994 *** Republicata privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a
contabililor autorizati

4
o elaborarea şi punerea in aplicare de: procedee contabile; planul de conturi adaptat
unităţii, contabilitate de gestiune, tabloul de bord, control de gestiuni şi control prin
buget, în baza si prin respectarea normelor generale;
 efectuează analize economico-financiare ca:
o analiza structurilor financiare;
o analiza gestiunii financiare si a rentabilităţii capitalului investit;
o tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;
o sisteme de credit – leasing, factoring etc;
o determinarea situatiei financiare şi de gestiune prin rapoarte procentule
o elaborarea de tablouri de finanţare si de planuri de trezorerie;
o elaborarea de tablouri si de utilizări si resurse;
o asistenţa în prevenirea si înlăturarea dificultăţilor unităţii;
 efectuarea de audit financiar contabil ca:
o diagnostic financiar – creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
o auditul intern – organizarea şi controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;
o studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;
o audit si certificarea bilanţului contabil.
 efectuarea de evaluări patrimoniale ca:
o evaluări de bunuri si active patrimoniale;
o evaluări de intreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje,
donaţii sau la cererea celor interesaţi;
o evaluări de elemente intangibile;
 efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice
ori juridice in condiţiile prevăzute de lege ca:
o expertize amiabile (la cerere);
o expertize contabil – judiciare;
o arbitraje in cauze civile;
o expertize de gestiune
 execută alte lucrări cu caracter finaciar-contabil ca:
o întocmirea de situaţii periodice;
o consolidarea conturilor si bilanţului;
o întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;
 executarea de lucrări cu caracter fiscal ca:
o studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
o participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
o asistentă în problema de TVA şi impozite;
o fiscalitate imobiliară;
o asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
o asistarea contribuabilului cu ocazia verificării;
 efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică ca:
o organigrame, structuri, definiri de funcţii;
o legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
o mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
o analiza şi organizarea fluzului informaţional;
o alegerea soft-urilor necesare;
o formarea profesională continuă;

5
o contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
 îndeplineşte, potrivit dispozitiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor al
societăţilor comerciale.
 îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment;
 acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor
comerciale;
 efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de
contabilitate.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit
financiar şi consultanta fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile expertului contabil numit să efectueze expertiza


contabilă

Expertul are dreptul:

 să ia cunoştinţă de materialul necesar pentru efectuarea expertizei;


 să participe la stabilirea obiectivelor expertizei şi să solicite organelor competente care au
dispus efectuarea expertizei modificarea sau completarea obiectivelor la care să răspundă;
 să primească cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul care a dispus efectuarea
expertizei lămuriri şi explicatii de la părţi;
 să solicite efectuarea controlului în cazul în care constată că expertiza nu se poate efectua fără
un prealabil control;
 să ceară lămuriri organelor care au dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte sau
împrejurări ale cauzei;
 să fie remunerat pentru munca depusă.

Expertul are obligatia:

 să sesizeze organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dacă se află în situaţia de
abţinere sau recuzare;
 să aplice principiul de imparţialitate în activitatea de expertiză contabilă;
 să execute personal, cu competenţă, şi la termen mandatul încredinţat de organul de urmărire
penală sau de instanţa judecătorească;
 să respecte normele legale privind expertiza contabilă;
 să se prezinte la chemările organelor abilitate pentru: a i se aduce la cunostinţă obiectul
expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă, a da explicaţii suplimentare, a completa
raportul de expertiză sau a efectua expertiza suplimentară.

Expertul contabil numit sa efecueze expertiza contabila are urmatoarele interdicitii:

 să încredinţeze altei persoane efectuarea expertizei pentru care a fost numit;


 să divulge datele de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii mandatului primit;
 să ridice şi să păstreze la domiciliul sau dosarul cauzei sau materialele din acesta;

6
 să ridice de la părţi acte de orice fel pe care sa le depună la dosarul cauzei sau să le ataşeze la
raportul de expertiză;
 să efectueze control financiar de gestiune, inventarierea sau aducerea la zi a evidenţelor
contabile;
 să ia explicaţii scrise de la terţi sau de la părţi;
 să elibereze părţilor în cauză sau terţilor copii după raportul de expertiză.

Profesia de expert contabil se poate exercita individual sau în societăţi de expertiză contabilă.

La societăţile de expertiză contabilă :

 cel puţin 51% dintre acţionari sunt experţi contabili;


 cel puţin 51% din numărul membrilor Consiliului de Administraţie sunt experţi
contabili membri ai Corpului.

Societăţile de expertiză contabilă nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale


industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurări, şi nici în societăţi civile.
Societăţile de expertiză pot fi române, străine sau mixte.
Societăţile de expertiză se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii impuse
membrilor Corpului.Excepţia constă în dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale
Corpului.
Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi a membrilor care le
alcătuiesc se realizează prin exercitarea drepturilor administrative şi a celor de natură tehnică de
către:
- conducătorul(administratorul) societăţii: drepturile administrative şi sociale (de exemplu,
faţă de bancă, reprezentarea societăţii în faţa terţilor şi a administraţiei publice,etc.), acesta
dispunând de semnătura socială a societăţii;
- experţii contabili şi ceilalţi asociaţi sau acţionari ai societăţii, care asigură cerinţele de
natură tehnică ale propriilor lor lucrări executate, prin semnarea acestora, alături de
semnătura autorizată a conducerii societăţii.

1.3. Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Din punct de vedere juridic, CECCAR este definit ca persoană juridică autonomă de interes
public.
Deci are statut de persoană juridică, organizare de sine stătătoare, patrimoniu propriu, scop
determinat şi nu este subordonat vreunui organism guvernamental.Dimpotrivă, prin delegaţia primită
din partea autorităţilor publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi
contabil autorizat, si are dreptul sa controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi.
Corpul colaborează cu organele de specialitate ale statului la elaborarea de norme legate de
profesia contabilă, însă normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul activităţii Corpului.
CECCAR reprezintă profesia în raport cu alte instituţii din România şi din afara ţării:
- relaţiile cu bugetul, directe;
- are cont în bancă;
- organizează contabilitate proprie, întocmeşte bilanţ propriu, potrivit legii;

7
- gestionează întregul patrimoniu al Corpului, inclusive pe cel dat în administrarea
operativă filialelor;
- conţinutul capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu este dat de atribuţiile pe care le are
Corpul (interne şi externe).

Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucuresti.CECCAR are filiale fără personalitate
juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti.Este astfel organizat încât să îşi poată
îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare:

La nivel central:

 Organe de decizie (alese):


- Conferinţa Naţională;
- Consiliul Superior;
- Biroul Permanent;
- Preşedintele Corpului.

 Organe de execuţie (numite sau desemnate):


- Director general executive;
- Sectoare (departamente, servicii).

La nivel de filială:

 Organe de decizie (alese):


- Adunarea Generală;
- Consiliul Filialei;
- Biroul Permanent;
- Preşedintele Filialei.

 Organe de execuţie (numite sau desemnate):


- Director executive;
- Sectoare (departamente, servicii).

Conform OG nr.65/1994 atribuţiile Corpului sunt următoarele:

a). Organizează examenul de admitere:


- organizează efectuarea stagiului;
- organizează susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la
profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;
- elaborează programele de examen privind stagiul şi examenul de
aptitudini, care se avizează de MEF, urmărindu-se armonizarea
cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b). Organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de


profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

8
c). Asigură buna desfăşurare a activităţilor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

d). elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita experţilor contabili şi a
contabililor autorizaţi, elaborează ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e). Asigură buna desfăşurare a activităţii de evaluare, pe baza Standardelor Internaţionale de


Evaluare,

f). Sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă;

g). Apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi;

h). Colaborează cu asociaţiile profesinale de profil din ţară şi din afara ei;

i). Editează publicaţiile de specialitate;

j). Alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Evidenţa membrilor se realizează cu ajutorul Tabloului Naţional al experţilor contabili şi


contabililor autorizaţi, care publică anual în Monitorul Oficial al României.În Tabloul Corpului sunt
înscrişi toţi membrii, persone fizice, experţi contabili, separate de contabilii autorizaţi, precum şi
persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul territorial.
Tabloul asigură unicitatea membrilor şi este un instrument de punere în legătură a membrilor
cu beneficiarii(intreprinderile).
Acesta este împărţit în opt secţiuni după cum urmează:

1. Secţiunea întâi - ,,Experţii contabili liber-profesionişti, care îşi desfăşoară activitatea în mod
individual sau ca persone fizice autorizate,,.

2. Secţiunea a doua - ,,Experţii contabili care au statut de angajaţi în intreprinderi, instituţii


bancare şi de asigurări,educaţie, cercetare,instituţii centrale sau locale,,.

3. Secţiunea a treia - ,,Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului,,.

4. Secţiunea a patra - ,,Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi,
companii sau cabinete membre ale Corpului,,.
A. cu capital străin sau mixt;
B. cu capital autohton.

5. Secţiunea a cincea - ,,Contabilii autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea


individual sau ca personae fizice autorizate,,.

6. Secţiunea a şasea - ,,Contabilii autorizaţi carea au statut de angajaţi în întreprinderi, instituţii


bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, instituţii centrale sau locale,,.

9
7. Secţiunea a şaptea - ,,Contabilii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor
de contabilitate membre ale Corpului,,.

8. Secţiunea a opta - ,,Titluri onorifice,,:


A.preşedinţii de onoare;
B. experţi contabili de onoare;
C. contabili autorizaţi de onoare.

1.4. Recunoaşterea internaţională a profesiei contabile din România

Profesia contabilă din România a fost recunoscută internaţional odată cu recunoaşterea


CECCAR ca membru în mai toate organismele internaţionale şi regionale astfel:
- membru organismului mondial – IFAC din 1996, unde în present ocupă doua funcţii în
structurile de conducere ;
- la nivel European membru al organismului FEE tot din 1996;
- membru şi cu funcţie în conducere la Federaţia Contabililor Mediteraneeni – FCM;
- membru fondator la constituirea Comitetului pentru Integrare Latină Europa-Americană-
CILEA;
- membru la Federaţia Experţilor Contabili Francofoni – FECF.

Un rol important l-au avut Congresele profesiei contabile organizate de CECCAR din doi în
doi ani, la care s-a înregistrat o mare participare internaţională.Acest lucru s-a datorat aportului pe
care profesia contabilă românească îl aduce la rezolvarea problemelor din profesia contabilă
europeană şi internaţională.

CAP.II. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor profesionistului contabil

2.1.COMPORTAMENTUL PROFESIONAL AL EXPERTULUI CONTABIL:


2.1.1. Independenţa:
„Profesionistul contabil este obligat sa fie independent atunci cand isi exercita activitatea ca
liber-profesionist, evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta.
Trebuie nu numai sa manifeste o atitudine independenta care sa-i permita efectuarea
misiunilor sale cu integritate si obiectivitate, dar, de asemenea, trebuie sa nu fie supus nici unei
constrangeri care ar putea sa-i ameninte integritatea si obiectivitatea.
Trebuie, de asemenea, sa se asigure ca si colaboratorii sai respecta regulile de
independenta.”
Exercitarea libera e profesiei contabile necesita, ca obligatie de prima marime, respectarea
principiului independentei, care este incompatibil cu:
 implicarea financiara, directa sau indirecta, in activitatile unui client, ca, de exemplu:
acceptarea unor forme de salarizare, detinerea de participatii la capital, darea sau luarea cu imprumut
de bunuri, servicii sau bani, cu execeptia celor date sau primite in conditiile oferite tertilor, acordarea
sau primirea de gajuri sau cautiuni de la/ pentru clientii profesionistului contabil;

10
 implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client in calitate de membru al
executivului acestuia sau ca angajat, sub controlul celui care gestioneaza patrimoniul;
 acte de comert sau activitati salarizate in afara Corpului, asigurate in acelasi timp cu
exercitarea libera a profesiei, atunci cand pot sfarsi printr-un conflict de interese sau care sunt prin
natura lor, incompatibile sau in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care sunt
incompatibile cu necesitatea de a pastra pozitia de independenta, integritatea si obiectivitate a
profesionistului contabil;
 incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
 conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare
pentru cifra de afaceri a societatii de expertiza sau a unui practician individual; aceasta presupune ca
majoritatea activitatii liber-profesionistilor contabili sa nu conste in executarea de lucrari pentru o
singura unitate patrimoniala, respectiv societate comerciala;
 acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale neprecizate anticipat in suma
absoluta, prin contract;
Lista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa
si nici un membru al Corpului nu trebuie sa se gaseasca intr-o situatie de natura a-i stirbi
independenta, chiar daca nu se afla sub incidenta cazurilor de incompatibilitate mai inainte amintite
sau a celor expres prevazute de legile in vigoare sau de normele Corpului.
Liber-profesionistul contabil este obligat sa evite orice situatie care ar presupune o lipsa de
independenta. Trebuie de asemenea, sa se asigure ca si colaboratorii sai respecta regulile de
independenta.
In general, liber-profesionistul contabil trebuie sa fie independent fata de client si fata de toate
intreprinderile –mama, filialele si afiliatii acestora.
In privinta profesionistului contabil salariat, acesta datoreaza fidelitate angajatorului, dar in
acelasi timp si profesiei sale si principiului de independenta al acesteia, pe care este necesar sa-l
respecte si sa-l aplice fiind constient si pregatit in fata factorilor care pot da nastere la conflicte de
interese

2.1.2. Competenţa
„Calitatile necesare exercitarii profesiei de expert contabil sunt reglementate.
Profesionistii contabili isi completeaza si isi actualizeaza permanent cunostintele.
Ei se asigura ca incredinteaza lucrari colaboratorilor care au o competenta apropiata de
natura si de complexitatea acestora.
Ei vegheaza, de asemenea, la formarea lor continua.”
Profesionistul contabil trebuie sa-si intretina nivelul de competenta pe tot parcursul carierei
sale profesionale; el nu trebuie sa efectueze decat lucrarile pe care el insusi sau societatea din care
face parte le poate realiza cu competenta profesionala.
Fiecare profesionist contabil isi stabileste propriul program de formare (invatamant
individual, cursuri, seminarii si alte forme cu testari).
Consiliul superior al CECCAR publica in fiecare an o nota de orientare cu caracter
informativ, contribuind la promovarea actiunilor de formare asupra normelor si doctrinei
profesionale.
Perfectionarea continua constituie o conditie de mentinere a competentei profesionale a
membrilor Corpului. In acest sens membrii trebuie:
 sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura
generala, singurele capabile sa-i intareasca discernamantul;

11
 sa acorde fiecarei operatii si situatii examinate toata atentia si timpul necesare pentru a-si
fundamenta o opinie personala inainte de a face propuneri;
 sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui care-l consulta
si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca este nevoie, rezervele necesare
asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;
 sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de
gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
 sa considere ca independenta sa trebuie sa-si gaseasca manifestarea deplina in exercitarea
profesiei si in protejarea ei cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si a regulilor stabilite de
Corp;
Un instrument de orientare a membrilor Corpului il constituie Programul national de
dezvoltare profesionala continua a contabililor.

2.1.3. Calitatea lucrărilor


„Este necesar ca profesionistii contabili sa-si exercite profesia cu constiinciozitate si
devotament.
Corectitudinea, impartialitatea si, in cadrul profesiei, dorinta de a fi utili clientilor lor trebuie
sa le inspire profesionistilor contabili recomandarile pe care le fac si sa le orienteze executarea
lucrarilor.”
Calitatea lucrarilor este direct influentata de corecta aplicare a normelor de competenta, de
delegare si de supervizare, de planificare-programare si de documentare a lucrarilor executate.
Profesionistii contabili trebuie sa cunoasca personal anumite aspecte fundamentale privind
executarea lucrarilor, ceea ce implica necesitatea ca anumite insarcinari sa nu poata fi repartizate
colaboratorilor.
De fiecare data cand o lucrare este repartizata profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca
au fost respectate de catre colaboratorii sai toate criteriile de calitate cerute pentru executarea
lucrarilor incredintate .
Programarea lucrarilor profesionistilor contabili si colaboratorilor lor este necesara pentru
asigurarea calitatii, permitand garantarea unei repartizari adecvate a lucrarilor colaboratorilor.
Eficacitatea planificarii presupune existenta unui proces permanent si materializat dupa
modalitatile adaptate la dimensiunea si activitatea societatii. Profesionistii contabili au dreptul si
datoria sa studieze, in folosul clientilor lor, in conditiile respectarii legalitatii, sinceritatii si
corectitudinii, masurile susceptibile sa evite plata unor cheltuieli pentru taxe si impozite nedatorate.
Calitatea lucrarilor depinde de constiinciozitatea si integritatea profesionistilor contabili si a
colaboratorilor lor, in care scop aplica:
 normele Corpului privind exercitarea profesiei si executarea lucrarilor, trebuind sa fie in
masura sa justifice aplicarea acestora prin documente corespunzatoare.
 obligatiile contabile enuntate de textele legale si precizate de doctrina contabila;
Asigurarea calitatii lucrarilor executate in interiorul cabinetului sau societatilor de profil si in
cadrul normelor mai inainte amintite este obligatorie pentru toti profesionistii contabili.
Organizarea judicioasa a planificarii lucrarilor, mai ales in cazul existentei mai multor
colaboratori, cere cu necesitate prevederea exercitarii autocontrolului si controlului lucrarilor
executate.
Profesionistii contabili salariati, evident, datoreaza fidelitate angajatorului, prioritatea fireasca
fiin aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta si regulile si procedurile redactate pentru
sustinerea si realizarea lor. Dar respectarea normelor profesiei de catre profesionistul contabil salariat

12
este obligatorie, chiar cu riscul aparitiei unor situatii conflictuale intre el si angajator, intrucat unui
salariat, in mod legitim, nu i se poate cere:
 sa nu respecte legea;
 sa incalce regulile si normele profesiei;
 sa ii minta sau sa ii induca in eruare pe cei care actioneaza ca auditori;
 sa semneze sau sa fie asociat la raportare care practic denatureaza faptele.

2.1.4. Secretul profesional şi confidenţialitatea


„Profesionistul contabil trebuie sa respecte caracterul confidential al informatiilor obtinute
cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre
terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizata in mod expres in acest scop sau daca are obligatia
legala sau profesionala sa faca aceasta divulgare (de plida, denuntarea unor infractiuni).”
Profesionistii contabili, impreuna cu colaboratorii lor, raspund de respectarea principiului
deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent,
organizata si responsabila, situandu-i pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidentii
clientelei, precum avocatii, medicii si notarii.
Faptele implicate in secretul profesional au o cuprindere larga, incluzandu-le nu numai pe cele
incredintate de clienti ci si pe cele de care s-a luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate.
Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta nici sa confirme faptele care-l privesc pe
clientul sau angajatorul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public.
Pot fi considerate secrete si acele informatii a caror divulgare este susceptibila de a atinge
onoarea sau demnitataea umana.
Profesionistul contabil are obligatia ca secretul sa fie dezvaluit atata timp cat legea ii impune
sau ii permite sa o faca.
Obligatia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse, iar rezolvarea
ei sta in puterea exigenta aprecierii celui care-l detine: daca o interpretare favorabila „divulgarii
autorizate” poate sa faca lumina in domeniul secretului medical, nu acelasi lucru se poate spune
despre ceilalti detinatori de secrete incredintate prin statut, profesie sau functie.
In practica exista o regula, aceea ca numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au
acces la anumite informatii si numai acestia sunt susceptibili de a avea obligatii de natura secretului
profesional.
Obligatia de confedintialitate se aplica tuturor informatiilor generale pe care profesionistul
contabil le cunoaste cu ocazia executarii misiunii sale.
Profesionistul contabil poate divulga anumite informatii numai cu acordul clientului.
Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocata autoritatii judiciare – nici in materie penala
si nici in materie civila.
Profesionistul contabil chemat ca martor in fata Tribunalului sau a organelor de ancheta, din
oficiu sau citat, nu poate divulga confidentele pe care i le-a facut clientul sau informatiile la care a
avut acces.
In schimb el trebuie, respectand intrutotul aceasta regula sa raspunda la toate intrebarile
referitoare la problemele contabile, financiare sau fiscale.
Organele de cercetare (Politie si Parchet) si Tribunalul pot cere informatii de la specialisti;
informatii contabile specifice care se refera la client; in cautarea infractiunilor clasice comise in
cadrul social (abuz de bunuri si bani publici, excrocherii), cazurilor de bancruta (mai ales cand este

13
vorba de forma contabila a acestora) sau infractiunilor proprii reglementarilor profesiei ( de pilda
acoperirea exrcitarii ilegale a profesiei.
Specialistii nu a rtrebuie sa dezvaluie neconditionat nici chiar Tribunalului (in afara cazurilor
prevazute de lege, mai ales atunci cand le sunt intentate procese), ceea ce au aflat in timpul misiunii
lor. Acest lucru trebuie sa li se ceara. Cu ocazia acestor marturii declaratiile lor trebuie sa se limiteze
strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. Daca profesionistul contabil poate
raspunde toate intrebarilor privind tehnica financiara, contabila sau fiscala, el ramane legat de
secretul profesional in fata organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informatiile
confidentiale care i-au fost incredintate de client. Este important a se avea in vedere ca informatiile
confidentiale nu pot fi folosite in beneficiul personal si nici al unei terte persoane.

2.1.5. Acceptarea şi menţinerea misiunilor


„Profesionistul contabil, inainite de a accepta o misiune trebuie sa aprecieze posibilitatea de
a o indeplini, tinand seama de regulile etice si profesionale ale profesiei si in mod deosebit de
regulile de independenta si de incompatibilitate.
Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic daca evenimentele permit sau nu
mentinerea lor.”
Lipsa experientei in anumite sectoare de activitate poate face dificila misiunea
profesionistului contabil; el trebuie sa se asigure ca propriile competente, ale personalului sau salariat
sau ale colaboratorilor folositi sunt suficiente pentru executarea misiunii.
O atentie deosebita este bine sa se acorde criteriilor de a alegere a unor noi clienti, cat si
mentinerii celor vechi, apreciind si evaluand riscurile, prevazand situatia lor prezenta si viitoare, in
raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.
In acest sens prealabil acceptarii si incheierii contractului se va face:
 o evaluare a riscurilor potentiale si posibile;
 o verificare privind respectarea principiului independentei profesionale;
 o apreciere a eficientei executarii lucrarilor, in raport indeosebi cu competenta si cu
mijloacele profesionistului contabil.
Evident decizia finala apartine profesionistului contabil.
In cazul in care un liber - profesionist contabil este solicitat de un client sa inlocuiasca un alt
liber – profesionist contabil in exercitiu, acesta nu trebuie sa accepte aceasta misiune decat in
conditiile in care:
 a obtinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor si a obtinut de la
acesta informatiile necesare privind activitatile clientilui.
 s-a asigurat ca inlocuirea nu este motivata de considerente rezultand din dorinta clientului de a
eluda efectele unei respectari stricte a indatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele
predecesorului de a aduce la lumina adevarul, de a respecta si cere respectarea legilor si
reglementarilor in activitatile respective;
 a obtinut justificarea (dovada) platii onorariilor datorate colegului predecesor, cand acestea
rezulta dintr-un contract si tinand seama de faptul ca executarea efectiva si corecta a lucrarilor
nu este contestata de client;
 se abtine de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
 asigura pastrarea seecretului informatiilor primite din partea colegului predecesor.
Liber – profesionistul contabil in exercitiu trebuie sa transmita succesorului sau, dupa ce
acesta a incheiat contractul cu clientul, toate registrele si documente clientului care sunt sau pot fi in

14
posesia sa, fara intarziere, avizandu-l pe client in consecinta, in afara de cazul in care liber –
profesionistul contabil in exercitiu are dreptul legal de a le pastra.
Sunt situatii in care, potrivit reglementarilor in cauza, clientul solicita o oferta sau o
participare la licitatii privind serviciile care pot fi oferite de liber – profesionistii contabili (de pilda,
contractarea de audit financiar de catre regiile autonome sau locale).
In oferta depusa de liber - profesionistul contabil, in cazul in care numirea sa poate conduce la
inlocuirea unui coleg existent in exercitiu, acesta va mentiona necesitatea ca clientul sa fie de acord
ca profesionistul contabil in exercitiu sa poata fi contractat. Daca oferta sa a fost adjudecata, va trebui
contactat profesionistul contabil in exercitiu.
Liber – profesionistii contabili care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor
contractate din cauza neprimirii datelor si a informatiilor necesare conform prevederilor contractului
sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt in drept sa rezilieze, motivat, contractul cu acest
client.

2.2. NORME DE LUCRU


2.2.1. Programarea lucrărilor
„Profesionistul contabil trebuie sa isi planificice executarea misiunilor sale astfel incat
acestea sa fie realizate in mod eficient.
Va trebui ca elaborarea si documentarea planului misiunii sa descrie felul, intinderea
misiunii si modul in care aceasta va fi realizata; planul va fi suficient de detaliat pentru a permite
elaborarea programului de lucru.
Prin programul de lucru se definesc natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare
pentru punerea in aplicare a planului misiunii.”
Profesionistul contabil trebuie sa aiba o cunoastere globala asupra activitatilor clientului sau
ale unitatii patrimoniale unde este salariat, care sa-i permita orientarea si planificarea/programarea
misiunii si depistarea domeniilor si a sistemelor semnificative.
Cunoasterea globala de catre profesionistul contabil a activitatilor clientului sau ale unitatii
patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenta
semnificativa asupra conturilor, conditionand astfel programarea initiala a interventiilor, a
controalelor, si planificarea ulterioara a misiunii.
Forma si continutul planului misiunii se vor stabili in functie de marimea intreprinderii
clientului sau acelui unde profesionistul contabil este salariat, de complexittea misiunii, de
metodologia si tehnicile specifice care se vor aplica.
Programul de lucru consta intr-un ansamblu de instructiuni destinattuturor colaboratorilor
profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executari si a unui bun control – autocontrol – al
lucrarilor.
Programul de lucru poate, de asemenea, sa precizeze alaturi de obiectivele misiunii si un
buget de ore pe fiecare capitol – subdiviziune – competent(a).
Planul misiunii si programul de lucru trebuie, daca se dovedeste necesar, sa fie modificate in
timpul realizarii misiunii si a lucrarilor sale.

2.2.2.Contractarea lucrărilor
„Relatiile liber-profesionistilor contabili cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari
servicii, semnat de ambele parti.”

15
Contractul de prestari de servici defineste misiunea liber-profesionistului contabil, precizand
drepturile si obligatiile fiecarei parti, facandu-se referire, daca este cazul, la normele profesionale.
Misiunea propusa trebuie adaptata la particularitatile clientului si la nevoile acestuia. Aceasta
implica din partea profesionistului contabil cunoasterea entitatii clientului si in special modului de
organizare, asa incat sa fie capabil sa defineasca tipul de misiune cel mai bine adaptata clientului, sa
determine un buget de ore si sa propuna nivelul onorariilor.
Contractul de prestari de servicii cuprinde, in general, urmatoarele elemente:
 scopul misiunii si descrierea sa;
 referirea, daca este cazul, la normele profesionale ale Corpului;
 obligatiile fiecarei parti;
 termenele de executie;
 conditiile financiare;
 durata misiunii;
 mentiunea ca orice modificare importanta va face obiectul unui act aditional;
 modalitatea de incetare a misiunii;
 modalitatea de rezolvare a litigiilor.
Atunci cand este necesar , contractul de prestari servicii va face obiectul unei actualizari
periodice.
Cabinetul liber-profesionistului contabil, sau societatea de expertiza contabila trebuie,
periodic, sa efectueze o evaluare a fiecarui client, hotarand, daca este cazul continuarea executarii
contractului existent, tinand seama atat de propria independenta, cat si de capacitatea sa de a se achita
de obligatiile sale fata de client.

2.2.3. Delegarea si supravegherea lucrărilor


„Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenti sau
de colaboratori. El poate delega acestora executarea unor lucrari, pastrandu-si raspunderea finala e
executarii misiunii.”
Lucrul in echipa presupune existenta impartirii raspunderilor intre membrii echipei. Orice
delegare de atributii – responsabilitati -, respectiv de lucrari catre asistenti sau colaboratori trebuie sa
se efectueze astfel incat sa se asigure un grad rezonabil de certitudine ca aceste lucrari vor fi
executate de persoane independente, care poseda aptitudinea si competenta necesare indeplinirii in
bune conditii a lucrarilor cerute. Aceste persoane trebuie sa posede:
 calitati personale: respectarea principiilor de integritate, obiectivitate, independenta si
secret profesional;
 aptitudini si competente: cabinetul sau societatea de expertiza contabila trebuie sa
dispuna de un personal care si-a insusit si isi intretine competenta si aptitudinile necesare care sa-i
permita indeplinirea responsabilitatilor sale.
Organizarea echipei se realizeaza prin:
 repartizarea de responsabilitati diferite in fucntie de nivelul de aptitudini, competente
si calitati personale ale fiecarui asistent sau colaborator;
 fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat.
Lucrul in echipa este organizat in cadrul unui program de lucru. Organizarea satisfacatoare a
supravegherii este de natura sa aduca la un numitor comun calitatea muncii si costul misiunii.

16
Liber – profesionistul contabil care poarta raspunderea finala a executarii misiunii este
responsabil si cu supraveghearea totala a indeplinirii lucrarilor delegate asistentilor si colaboratorilor,
in care scop asigura:
 instructiuni suficiente si corespunzatoare pentru realizarea lucrarilor delegate;
 transmiterea catre asistenti si colaboratori a programului individual de realizat de catre
acestia;
 revederea lucrarilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal, fie
membru al cabinetului/societatii avand o competenta egala sau superioara celui verificat.
Sunt de responsabilitatea liber – profesionistului contabil urmatoarele operatii: acceptarea sau
refuzul unei misiuni, semnarea contractului de prestari servicii si a deciziilor privind sistarea sau
anularea acestuia, analiza si semnarea rapoartelor si a oricaror alte atestari/certificari cerute de client.
Delegarea implica, in schimb, un control al lucrarilor realizate.
Supravegherea poate fi asigurata partial si de catre colaboratorii detinand un nivel de
competenta satisfacator, adica o capacitate si o experienta corespunzatoare unor responsabilitati care
le pot fi incredintate.
Aceasta supraveghere se exercita, in principal, prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se
asigura ca lucrarile progreseaza conform programului si termenelor prevazute pentru executarea
lucrarilor colaboratorilor si pentru a le da acestora indicatiile de care au nevoie.
Supravegherea se concretizeaza, in special, prin:
 o nota de comentarii – care se arhiveaza la dosarul lucrarii;
 adnotari la documentele stabilite de catre colaboratori sau orice alte documente de lucru;
 note personale ale liber – profesionistului contabil.
Dimensiunile delegarii si supravegherii lucrarilor depind de:
 marimea si complexitatea lucrarilor;
 volumul lucrarilor de executat si termenele de realizare ale acestora.
Este de retinut ca liber – profesionistul contabil care deleaga o parte din lucrari asistentilor si
colaboratorilor sai ramane personal raspunzator pentru formarea si exprimarea opiniei sale in cadrul
final al indeplinirii misiunii.

2.2.4. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti


„Profesionistii contabili care utilizeaza lucrarile altor profesionisti – specialisti, experti –
externi cabinetului / societatii de expertiza contabila sau unitatii patrimoniale unde sunt salariati
apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii
(responsabilitatilor) lor. De regula se recurge la un specialist, tehnician, expert, atunci cand
executarea lucrarilor necesita o alta competenta.”
Termenul profesionist – specialist, tehnician, expert – desemneaza o persoana, un cabinet sau
o societate de profil care poseda competentele, cunostintele si experienta specifice unui domeniu
particular, altul decat contabilitatea, auditul sau specializarile proprii profesionistului contabil,
cabinetului sau societatii de expertiza contabila in cauza.
Profesionistul – specialist, tehnician, expert – poate fi:
 angajat al clientului sau al unitatii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat;
 angajat de client sau de unitatea patrimoniala;
 angajat de liber – profesionistul contabil;
 angajat al liber – profesionistului contabil;

17
Cand liber – profesionistul contabil utilizeaza lucrarile altor profersionisti, aceste lucrari sunt
considerate mai degraba ca apartinand unei persoane care are capacitatea unui specialist, tehnician,
expert decat ca apartinand unui colaborator sau unui salariat al sau.
In acest caz profesionistul contabil va supune lucrarile acestor profesionisti procedurilor
controlului de calitate.
In cursul efectuarii misiunilor – responsabilitatilor - -profesionistii contabili au nevoie sa
utilizeze lucrarile altor profesionisti, prezentate sub forma de rapoarte, avize, evaluari si declaratii de
expert – specialist.
De pilda:
 evaluarea anumitor tipuri de active;
 evaluarea cantitatilor sau starii fizice/morale a activelor;
 evaluari bazate pe tehnici si metode specializate;
 evaluarea gradului de inaintare in realizarea fizica a produselor in curs de fabricatie;
 avize ale juristilor privind interpretarea acordurilor, statutelor, contractelor specifice unui
sector de activitate sau altor reglementari.
Profesionistul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile unui alt profesionist trebuie sa
determine competenta profesionala a acestuia.
In acest scop, va tine seama, de pilda, de:
 calificarile profesionala, diplome sau inscrierea profesionistului pe lista – tabloul –
profesionistilor agreati de un organism profesional;
 experienta si reputati profesionistului in domeniu pentru care profesionistul contabil doreste
un aviz de specialitate.
Riscul de lipsa de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare in cazul cand
profesionistul:
 este angajat al clientului sau al unitatii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil
salariat beneficiar al lucrarilor profesionistului;
 este legat intr-un fel sau altul de client sau de unitatea patrimoniala mentionata in aliniatul
precedent.
Validitatea si temeinicia ipotezelor si metodelor utilizate, cat si aplicarea lor au in vedere
rationamentele profesionistului solicitat. Nedispunand de aceleasi competente ca acesta,
profesionistul contabil nu poate sa puna in discutie ipotezele si metodele utilizate de profesionistul
solicitat. Dar, pe baza cunostintelor sale despre obiectivele asupra carora profesionistul solicitat si-a
exprimat opinia, profesionistul contabil se va stradui sa le inteleaga si va stabili daca ele par
rezonabile, cunoscand ca responsabilitatea finala a misiunii sale ii revine in totalitate.

2.2.5. Documentarea lucrărilor


„O buna organizare a misiunilor – responsabilitatilor – include tinerea dosarelor de lucru.
Ele ajuta la intelegerea si controlul lucrarilor. Permit, de asemenea, profesionistului contabil,
materializarea punerii in aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune indeplinita.
Profesionistul contabil pastreaza dosarele sale de munca pe perioada prescriptiei legale
protejand confidentialiatea acestora.”
Termenul documentare semnifica documentele pregatite sau obtinute de profesionistul
contabil si pastrate in dosarele de lucru ale misiunii respective.
Dosarele de lucru pot fi pe suport de hartie, microfilm sau suport informatic.

18
Dosarele de lucru constituie un mijloc util care-l orienteaza pe profesionistul contabil si pe
colaboratorii acestuia in organizarea si executarea misiunii.
Dosarele de lucru asigura profesionistului contabil:
 modalitatea de indeplinire a lucrarilor executate si controlul acestora;
 regasirea informatiilor pe care in mod frecvent trebuie sa le precizeze clientului sau
angajatorului;
 mijlocul eficace de cunoastere a entitatii;
 buna predare partiala sau totala a misunii atunci cand apar noi colaboratori pe parcursul
executarii acesteia;
 ameliorarea calitatii interventiei ulterioare, in masura in care elementele pe care le contin
(descrierea entitatii, dificultatile intalnite etc), permit completarea sau realizarea programului
de lucru;
 elementele de proba ale realizarii diligentelor profesionale, ale intinderii lucrarilor si ale
concluziilor la care s-a ajuns.
Continutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietatii
misiunilor si a modalitatilor de executie. Totusi anumite documente de baza trebuie sa isi gaseasca
locul intr-un dosar de lucru, asigurand in acest fel satisfacerea obiectivelor mai inainte amintite:
 contactul de prestari servicii, anexele, aditionalele si corespondenta legata de acesta;
 documentele justificand interventiile facute pe langa client/angajator pentru obtinerea
informatiilor si documentelor necesare realizarii misiunii;
 informatiile si datele – documente – primite de la client si de la terti;
 documentele elaborate de profesionistul contabil;
 elementele administrative proprii realizarii misiunii (bugetul, urmarirea acestuia in timp – a
programelor individuale de lucru ale colaboratorilor, facturarea onorariilor).
Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizarii misiunii si nu trebuie
considerat ca fiind un scop in sine.
Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare interna a cabinetului/societatii de
expertiza contabila. O structura sau o forma particulara a formelor de lucru nu poate fi preconizata.
Totusi este important, pentru a facilita accesul la dosar ca profesionistul contabil sa opteze pentru o
strcutura si o forma definite.
Atunci cand misiunea este repetitiva si se desfasoara pe mai multe exercitii financiare dosarul
de lucru poate fi imparti in doua:
 o parte permanenta – dosarul permanent –, care este constituita din ansamblul documentelor
susceptibile de a fi utile executarii misiunilor succesive si care prezinta deci un interes
durabil;
 o parte aferenta unui exercitiu financiar dat – dosarul exercitiului –, care cuprinde
documentele privind lucrarile efectuate a caror utilitate nu depaseste exercitiul in cauza.
Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil sa se utilizeze documente de lucru
standardizate. Dosarele de lucru apartin profesionistului contabil, care trebuie sa ia toate masurile
necesare pentru asigurarea pastrarii lor pe durata prescrierii legale si pentru a evita divulgarea
nepermisa a continutului lor.
Continutul dosarelor de lucru reprezinta documentatia proprie a profesionistului contabil, iar
clientul trebuie considerat ca o terta persoana in ceea ce priveste secretul profesional.
Documentele confidentiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate in
exterior decat cu acordul profesionistului contabil.

19
Documentatia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele, piesele
care nu apartin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale ai fi inmanate clientului
cu ocazia desfasurarii misiunii.

2.3. NORMA DE RAPORTARE


„Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. Documentul stabilit este
diferit in functie de tipul de misiune.
Raportul este realizat in scopul de a face cunoscute clientului si, daca este cazul, tertelor
persoane, natura lucrarilor profesionistului contabil si concluziile emise la sfarsitul lucrarilor sale.”
Documentul - raportul – stabilit poate lua forme variate: scrisoare, atestare sau nota de
comentarii si raport de audit financiar – statutar sau contractual.
In cuprinsul documentelor – raportului – se face referire la normele profesionale care
guverneaza misiunea, atunci cand ele exista.
Documentul – raportul este datat si semnat de catre profesionistul contabil si eventual de catre
un colaborator care l-a asistat in timpul misiunii.
In societatile de expertiza contabila, documentele – rapoartele realizate sunt semnate de catre
profesionistul contabil care a condus misiunea si de cel care angajeaza societatea prin semnatura sa
sociala (expert contabil/contabil autorizat, independent – liber – profesionist inscris ca atare in
Tabloul Corpului).
Documentul – raportul este adresat numai clientului acesta hotarand difuzarea lui.

Expertiza constituie o notiune care depaseste si notiunea de control si pe cea de verificare, incat
reflecta in sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului, in ceea ce priveste faptul sau
faptele asupra carora s-a efectuat expertiza. Deci expertiza este prin excelenta o lucrare personala si
critica cuprinzand numai rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si
materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obietul supus cercetarii
sale.

CAP.III Expertiza contabilă

3.1. Conceptul de expertiză contabilă

Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către
persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viză la zi,
în tabloul experţilor contabili, actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România (CECCAR).5
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de
expert contabil in condiţiile legii şi sunt înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili si al
Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR).

5
Colectia Standarde Profesionale – Standardul professional nr.35 Expertizele contabile, Ghid de
aplicare, Editura CECCAR, Bucuresti, 2013

20
3.2. Clasificarea expertizelor contabile

Expertizele contabile pot fi clasificate după următoarele criterii :

1. Dupã scopul principal în care au fost solicitate, există:

a. Expertize contabile judiciare - reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura


penala şi de alte legi speciale.
b. Expertize contabile extrajudiciare - numite şi amiabile, sunt expertizele efectuate in afara
procedurilor reglementate, privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Aceste
expertize, sunt realizate in afara unui proces, aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti şi nu au
calitatea de mijloc de proba in justiţie, fiind destinate soluţionării unor litigii pe cale amiabilă.

2. După natura obiectivului la care se referă, sunt:

a. Expertize contabile civile - dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;


b. Expertize contabile penale - dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate
litigiilor penale;
c. Expertize contabile comerciale - dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
d. Expertize contabile fiscale - dispuse sau acceptate în rezolvarea
litigiilor fiscale;
e. Alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare - dispuse de organele in
drept sau solicitate de către clienţi.

3. În funcţie de natura juridicã, expertizele contabile pot fi:


a). civile;
b). penale;
c). extrajudiciare.

Trăsaturi specifice pentru expertiza judiciară şi extrajudiciară:

Expertizele contabile extrajudiciare au următoarele trăsături:


- sunt efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse
verdictului justiţiei
- nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie
- sunt efectuate în baza unui contract de prestări servicii încheiat între beneficiar şi un expert
contabil în care se stipuleaza obiectivele, termenul de predare şi onorariul
- rezultatele documentării expertului contabil sintetizate în raportul de expertiză contabilă
extrajudiciară sunt comunicate de către expert parţii care a solicitat lucrarea prin predarea
raportului de expertiza la scadenţa stabilită prin contractul de prestări servicii.

Expertizele contabile judiciare au următoarele trăsături:


- sunt reglementate procedural prin Codul de procedura civilă, Codul de procedură penală şi
alte legi speciale
- numirea expertului, stabilirea obiectivelor, a onorariului şi a termenului de predare a
raportului de expertiză se stabilesc prin Încheiere de şedinţă sau Ordonanţă de numire

21
- Expertul contabil poate lua legătura cu părţile numai dupa citarea lor(în cazul dosarelor civile)
sau cu încuviinţarea organului de cercetare sau a instanţei de judecată în cazul dosarelor
penale
- Expertul contabil depune raportul de expertiza pentru auditare la filiala CECCAR de care
aparţine iar apoi la instanţa sau organul care a dispus efectuarea expertizei, fără să comunice
în mod direct părţilor interesate rezultatul documentării sale reflectat în raportul de expertiză.

Beneficiarii expertizelor contabile

În cazul expertizelor contabile judiciare , beneficiarii sunt:


- în primul rând instanţele de judecată care au dispus proba cu expertiza contabilă,
- organele de cercetare penală, părţile implicate în aceste dosare.

Iar în cazul expertizelor contabile extrajudiciare , beneficiarii sunt:


- partea solicitantă care a încheiat contractul de prestări servicii cu expertul contabil.

Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să
cuprindă cel puţin trei capitole.

3.3.Raportul de expertiză contabilă

Raportul de expertiză contabilă judiciară se structurează pe trei capitole :

Cap. I – Introducerea – aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe:


- datele expertului care efectuează lucrarea
- părţile implicate în proces
- împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul
- obiectivele expertizei contabile
- perioada şi locul desfăşurării expertizei contabile
- materialul documentar care a stat la baza efectuării ei
- dacă s-au folosit şi alte documentaţii întocmite de alţi experţi
- data fixate si dacă au fost prelungiri perioada expertizei

Cap. II – Desfăşurarea expertizei contabile – care cuprinde răspunsurile şi documentele folosite


pentru fiecare obiectiv în parte

Cap. III – Concluzii – care cuprinde concluziile pe fiecare obiectiv in parte si daca expertul
consideră necesar face anumite precizări care sa vină în sprijinul beneficiarului.

Raportul de experiză întocmit de către expertul care a dobândit calitatea de expert contabil în
condiţiile legii şi este înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili si al Contabililor Autorizaţi din
Romania (CECCAR), se parafează şi se semnează filă de filă,inclusive anexele.
Anexele la raportul de expertiză contabilă fac parte integrantă din raportul de expertiză
contabilă şi se întocmesc de către exprtul contabil cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul
raportului de expertiză contabilă.

22
Raportul de expertiză nu se semnează de către niciuna din părţile interesate în efectuarea
expertizei contabile.
Raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în trei sau patru exemplare originale:unul pentru
organul care a dispus expertiza şi câte unul pentru fiecare din părţile aflate în litigiu.
Raportul de expertiză contabilă semnat şi parafat se depune astfel:
1. în cazul expertizei judiciare se depune la sediul filialei CECCAR de care aparţine expertul
contabil, pentru auditul de calitate iar după obţinerea vizei, raportul de expertiză se depune la
organul care a dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată;
2. în cazul expertizei extrajudiciare raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă
clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.

Model de raport de expertiză contabilă

RAPORT
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I - INTRODUCERE
Paragraful 1
Subsemnatul………………………..expert contabil, domiciliat în………………………… posesor al
carnetului de expert contabil numărul………… înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea………….
poziţia…………
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili, aceasta se repetă pentru fiecare)
Paragraful 2
Am fost numit(ţi) prin…………. din data de………….. expert contabil în dosarul nr…………..,
părţile implicate în proces sunt:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
(Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea, domiciliul sau sediul social şi
calitatea procesuală)
Paragraful 3
Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Paragraful 4
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele
obiective (întrebări):
1. …………………………………..
2. …………………………………..
4. n. …………………………………..
Paragraful 5

23
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada………………………………………. la sediul
social / domiciliul……………………………………………………………………………………….
Paragraful 6
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Paragraful 7
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada…………………….. . În
cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările
altor experţi (tehnici fiscali etc).
Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării
expertizei sunt ………………………………………………………………………………………… .
Paragraful 8
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la……………………. şi
prelungită la …………………………………..(dacă este cazul)

Capitolul II - DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectivul nr. i (i = 1,n).
Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea nr. i) s-au examinat următoarele documente şi
acte:……………………………………………………………………………………………………

(descriere detaliată dacă este cazul)
În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulăm, la obiectivul nr. i, următorul
răspuns………………………………………………………………………………………………….
.
(se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi)

Capitolul III - CONCLUZII


În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi
cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la
obiectivele (întrebările) fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1…………………………………………………………………………………….
La obiectivul nr. 2…………………………………………………………………………………….
La obiectivul nr. n…………………………………………………………………………………….
(se vor relua răspunsurile din Capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului, considerăm
necesar să facem următoarele
precizări:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului
expertizei contabile.
El poate face obiectul unui capitol separat: Capitolul IV - CONSIDERAŢII PERSONALE ALE
EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).)

24
Expert(ţi)contabil(i):

RAPORT
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I - INTRODUCERE
Paragraful 1
Subsemnatul……………………………expert contabil, domiciliat în………………… posesor al
carnetului de expert contabil numărul……….. înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea…….. poziţia…………. .
(dacă sunt mai mulţi experţi contabili, aceasta se repetă pentru fiecare)
Paragraful 2
În baza contactului nr. ………………………. am acceptat misiunea efectuării unei expertize
contabile extrajudiciare pentru……………………………………………………. .
(se menţionează denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului)
Paragraful 3
Împrejurările şi circumstanţele care l-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:
…………………………………………………………………………………………………………..
Paragraful 4
Conform art. nr. ……….. din contractul nr. ………. obiectivele fixate prezentei expertize
extrajudiciare sunt:
- Obiectivul nr.
1…………………………………………………………………………………..
- Obiectivul nr. 2
…………………………………………………………………………………..
- Obiectivul nr. n
…………………………………………………………………………………..
Paragraful 5
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada………………………………… la sediul
social /
domiciliul………………………………………………………………………………………………..
Paragraful 6
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
.
Paragraful 7
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada……………….. . În
cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările
altor experţi (tehnici, fiscali etc).
Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul
efectuării expertizei sunt ……………………………………………………………………………… .
Paragraful 8

25
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la………………. şi
prelungită la ………………………… (dacă este cazul).

Capitolul II - DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectivul nr. i (i = 1,n).
Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea nr. i) s-au examinat următoarele documente şi acte:
…………………………………………………………………………………………………………..
(descriere detaliată dacă este cazul)
În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulăm, la obiectivul nr. i, următorul
răspuns ………………………………………………………………………………………………….
(se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi)

Capitolul III - CONCLUZII


În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi
cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la
obiectivele (întrebările) fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1……………………………………………………………………………………….
La obiectivul nr. 2……………………………………………………………………………………….
La obiectivul nr. n……………………………………………………………………………………….
(se vor relua răspunsurile din Capitolul II, DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului, considerăm
necesar să facem următoarele
precizări:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului
expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat: Capitolul IV, CONSIDERAŢII
PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).)

Expert(ţi)contabil(i):

26
Bibliografie selectivă
-Nicolae Balteș, -Expertiză și diagnostic financiar –studii de caz, Editura ProUniversitaria,
București, 2020 ISBN 978-606-26-1202-3
- Nicolae Balteş, Alexandra Gabriela Maria Dragoe, Performanța financiară în industria
prelucrătoare, Editura Tehno Media, Sibiu, 2018, ISBN 978-606-616-340-8
- Nicolae Balteş, Georgiana Piko, Poziția și performanța financiară la entități economice
aparținând industriei farmaceutice –evoluții și tendințe, Editura Tehno Media, Sibiu, 2018,
ISBN 978-606-616-285-2
- Nicolae Balteş, Maria Daciana Cozma, Performanță și risc în activitatea bancară, Editura
Tehno Media, Sibiu, 2017, ISBN 978-606-616-276-0
- Nicolae Balteş, Vasiu Diana Elena,- Analiza performanţei financiare a entităţii economice,
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2015
Nicolae Balteş, - Consideraţii privind calitatea serviciilor contabile, Conferinţa: Profesia
contabilă în contextul reglementărilor fiscale “Pavel Ciuce”, ediţia a XIII-a, Moneasa, 2-4
octombrie 2015, ISSN 2344-2239, pp. 23-31
- Nicolae Balteş (coordonator), - Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013
- Nicolae Balteş, -Analiză şi diagnostic financiar, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din
Sibiu, 2010
- Boulescu, M., Ghiţă M., - Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient, Bucureşti,
1996.
- Boulescu, M., Ghiţă M., - Expertiză contabilă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2001.
- Marin Toma, Jacques Potdevin – Elemente de doctrină şi deontologie profesională, Editura
CECCAR, 2008.
- Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi, republicată, Monitorul Oficial nr. 13/08.01.2008.
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară
şi extrajudiciară, Monitorul Oficial nr. 26/25.01.2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Ordonanţa nr. 23/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, Monitorul Oficial nr.
624/02.09.2012.
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Monitorul Oficial nr. 545/03.08.2010
cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, Monitorul Oficial, Partea I nr. 486
din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

- Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile – ghid de aplicare, Ediţia a VI-a revizuită
şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2014.

27
- Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 08/91 din 14 mai 2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, Monitorul Oficial
nr. 472/26.06.2008.
- Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, Ediţia a V-a, revizuită şi adăugită Editura
CECCAR, Bucureşti, 2011.

28