Sunteți pe pagina 1din 40

C

E
C
C
FISCALITATE Impozitul pe profit
A Impozitarea directa a companiei
R Titlul II
Suport de curs
2 Anul II Semestru I
0
2
1

Stagiu CECCAR 2018 2

• Contribuabili • Reportarea pierderilor fiscale


• Anul fiscal
• Cota de impozit pe profit
• Metodologia de calculare a impozitului pe profit • Sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe
profit
•Determinarea rezultatul impozabil
•Reguli specifice de impozitare (art. 15)
•Veniturile impozabile și neimpozabile la determinarea impozitului • Sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit
•pe profit anual, cu plăți anticipate
•Cheltuieli ce pot fi considerate deductibile determinarea impozitului
•pe profit
•Cheltuieli ce sunt nedeductibile sau cu deductibilitate limitată • Termenele de declarare și plată a impozitului pe profit
•determinarea impozitului pe profit
•Elemente similare veniturilor și cheltuielilor
•Deduceri fiscale • Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende
•Scutiri de la calculul impozitului pe profit
•Creditul fiscal
Contribuabili

Contribuabili Sfera de cuprindere Contribuabili Sfera de cuprindere


Persoane juridice române Profitul impozabil obținut din Persoane juridice străine ce
orice sursă, atât din România, cât obtin venituri din :
Persoane juridice străine cu locul și din străinătate •transferul proprietăților •venituri obținute din transferul
de exercitare a conducerii imobiliare situate în România proprietăților imobiliare situate în
efective în România sau al oricăror drepturi legate de România sau al oricăror drepturi
aceste proprietăți, inclusiv legate de aceste proprietăți,
închirierea sau cedarea inclusiv închirierea sau cedarea
Persoanele juridice cu sediul folosinței lor,
social în România, înființate folosinței lor
potrivit legislației europene
• exploatarea resurselor • venituri din exploatarea
naturale situate în România, resurselor naturale situate în
Persoane juridice străine cu Profitul impozabil atribuibil România
sediu permanent/mai multe sediului permanent/ la nivelul
sedii permanente în România sediului permanent desemnat să •vânzarea-cesionarea titlurilor
îndeplinească obligațiile fiscale de participare deținute la o • veniturile din vânzarea-
persoană juridică română cesionarea titlurilor de
participare deținute la o persoană
juridică română

Anul fiscal Anul fiscal – Data de început

•anul caledaristic Ä de la data înregistrării acestuia în registrul comerţului;

•oricare 12 luni consecutive daca au optat pentru un exerciţiu Ä de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele
financiar diferit judecătoreşti sau alte autorități competente;

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din


Ä de la data la care persoana juridică străină începe să îşi
anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua
anterioară primei zi a anului fiscal modificat. desfăşoare, integral sau parţial, activitatea în România;

Ä la data înregistrării în registrul comerţului - pentru sediul


care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului.
Anul fiscal – Data de sfarsit

1. In cazul fuziunilor/divizărilor cu efect juridic încetarea existenţei 2. In cazul dizolvării urmate de  la data încheierii operaţiunilor
PJ absorbite/divizate prin dizolvare fără lichidare: lichidarea contribuabilului de lichidare, dar nu mai târziu
de data depunerii situaţiilor
în cazul constituirii la data înregistrării în RC/registrul ţinut financiare la organul fiscal
uneia sau mai multor PJ de instanţele judecătoreşti competente competent
noi a noii PJ sau a ultimei dintre ele

daca se stipulează că la data înregistrării ultimei hotarari


operaţiunea va avea AGA care a aprobat operaţiunea sau cea
3. În cazul încetării existenţei  la data radierii înregistrării
efect la o altă dată stabilită prin acordul părţilor
unui sediu permanent fiscale
prin fuziune se la data înmatriculării PJ
constituie PJ înfiinţate
potrivit legislaţiei
europene

Metodologia de calcul a impozitului pe profit


Rezultatul fiscal

• Contribuabilii care se dizolvă cu lichidare - perioada cuprinsă între


prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă
procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare se
± Rezultat brut
consideră un singur an fiscal. + Elemente similare veniturilor
– Elemente similare cheltuielilor
– Deduceri fiscale
– Venituri neimpozabile
+ Cheltuieli nedeductibile
– Pierdere fiscală reportată
= Rezultat fiscal
Cota de impozit Reguli speciale de impozitare (art. 15 CF)

•16% Scutire de impozit pentru anumite venituri (art. 15 alin. 1)


• pentru cultele religioase
Exceptie: • pentru unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de
Activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele
noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive autorizate
• pentru asociațiile de proprietari
Max (16% * Rezultatul fiscal, 5% * Venituri aferente • pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România
activităților respective)
• Veniturile obținute sunt utilizate, în anul curent sau în anii
următori in scopul non profit.

Organizații nonprofit, organizații sindicale, organizații


patronale
Venituri neimpozabile (art 15 alin 2): Venituri neimpozabile:
 cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor • alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000
 contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
simpatizanților neimpozabile
 donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin
sponsorizare/mecenat;
 resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări
nerambursabile;
 veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente
de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole,
conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit
statutului acestora;
 veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în
proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt
sau au fost folosite într-o activitate economică etc.
Venituri neimpozabile
 dividendele primite de la o PJ română /străină plătitoare de PJ română care primeşte dividendele trebuie să deţină:
impozit pe profit/impozit similar impozitului pe profit
 veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare a) certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei
deţinute la o PJ română sau la o PJ străină juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul
 veniturile din lichidarea unei PJ române sau străine de rezidenta;

l Conditii PJ straina: b) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că este


 PJ straina este dintr-un într-un stat cu care România are
plătitoare de impozit pe profit/impozit similar impozitului
încheiată o CEDI,
pe profit în statul terţ;
 la data inregistrării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul
deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din c) documente prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiei
capitalul social al PJ la care are titlurile de participare/supuse de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, a
operaţiunii de lichidare
minimum 10% din capitalul social al PJcare distribuie
dividende.
18

Venituri neimpozabile Venituri neimpozabile


• valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând • veniturile din:
majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente
înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor sau
primelor de emisiune la PJ la care se detin titluri de participare, • anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat
deducere,
impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a • reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a
retragerii capitalului social sau lichidării persoanei juridice la acordat deducere,
care se detin titlurile de participare
• recuperarea cheltuielilor nedeductibile,
• restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere pentru care nu s-a acordat deducere.
• anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor
pentru care nu s-a acordat deducere

19 20
Venituri neimpozabile Deduceri la calculul impozitului pe profit
• veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din • Rezervele legale - in limita a:
reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor • 20% * Capitalul social
necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu
descreşterile anterioare aferente aceleiaşi imobilizări etc. • 5% * Baza de calcul

• despăgubirile primite în baza hotărârilor CEDO; Baza de calcul rezerva legala:


5% * (Rezultat contabil + ct. 691)
• veniturile înregistrate printr-un SP dintr-un stat străin, în condițiile
în care se aplică prevederile CEDI încheiate între România şi statul
străin respectiv, iar convenţia respectivă prevede ca metodă de • Amortizarea fiscala (Catalog+ CF/OMFP 1802/2014)
evitare a dublei impuneri metoda scutirii;
• Alte sume deductibile
• sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile
acționarilor/asociaților, cu ocazia reducerii capitalului social.

22

Clasificarea cheltuielilor cu efect asupra Cheltuieli cu deductibilitate limitata (1)


calculului profitului impozabil Cheltuieli de protocol
Cheltuielile de protocol vor fi tratate din doua puncte de vedere:
• Cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul în scopul
desfăşurării activităţii economice
Exemple in normele de aplicare a art. 25 • Din punctul de vedere al impozitului pe profit
• Din punctul de vedere al TVA.
• Cheltuieli cu deductibilitate limitata

• Cheltuieli nedeductibile

23 24
Aspecte din punct de vedere al impozitului
pe profit Aspecte din punct de vedere al TVA
• Bunuri acordate sub forma de protocol
Cheltuielile de protocol deductibile
• Servicii acordate sub forma de protocol
= 2% * (Rezultat contabil + Cheltuieli de protocol + Cheltuieli
cu impozitul pe profit + TVA depasire 100 lei)

25 26

• Bunurile de mica valoare (<= 100 lei) acordate gratuit in cadrul  Baza impozabila (valoarea depasirilor de plafon) si taxa
actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri colectată aferenta se inscriu in autofactura.
 Valoare cadou oferit <= 100 lei
 Sedeclara in decontul intocmit pentru perioada fiscala in
 Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. care PI a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de
protocol si a depasit plafonul.
 Pentru cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei =>
suma depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale
constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-
a exercitat dreptul de deducere la achizitie.

 Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a


perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost
depasit plafonul.
Exemplu
In ultima zi lucratoare a trimestrului I N se face analiza Cadoul 2
depasirii plafonului: Total cadou = 80 lei + 15 lei TVA
Valoarea fara TVA se afla in limita de 100 lei deductibil =>nu se
Cadoul 1 colecteaza TVA.
Baza aferenta TVA deductibila = 80 lei
Total cadou = 220 lei + 42 lei TVA
TVA colectata pentru protocolul ce depaseste plafonul: 23 lei
Baza aferenta TVA deductibila = 100 lei Se va intocmi autofactura.

Baza impozabila (valoarea depasirilor de plafon) = 120 lei Se va declara in decontul de TVA pentru trim. I 2019 pana la 25
aprilie 2019.
TVA colectata = 120 lei * 19% = 23 lei

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (2) Cheltuieli cu deductibilitate limitata (3)


• cheltuielile sociale - în limita unei cote de până la 5% * • Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor de transport (categoria
Cheltuieli cu salariile personalului M1, max 9 scaune de pasageri) ≤ 1.500 lei/lună

 Costurile sociale pe care societatile trebuie sa le suporte • cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de
conform contractului colectiv la nivel național, de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;
ramură, grup de unități și unități

31 32
Cheltuieli cu deductibilitate limitata (4) Exemplu
• cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe
parcursul transportului de 5.000 lei din totalul cantităţii
locuinţelor de serviciu sau a unui sediu aflat în locuinţa aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost
proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în vândută la un preţ de 70.000 lei.
scop personal - deductibile în limita corespunzătoare
suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza de contract
Limita de perisabilităţi (în normele speciale) = 0,5% * 42.000 =
2.100 lei
• scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din
manipulare/depozitare, potrivit legii (HG 831/2004) Perisabilităţi nedeductibile fiscal = 5.000 – 2.100 = 2.900 lei

TVA aferenta= 19% * 2.900 = 551 lei

Total cheltuieli nedeductibile = 2.900 + 551 = 3.451 lei

33 34

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (5)


• 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate Utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul
care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii cuprinde, fără a se limita la acestea:
economice:
- deplasări în ţară sau în străinătate la clienţi/furnizori,
-cu o masă totală maximă autorizată care să nu pentru prospectarea pieţei,
depăşească 3.500 kg şi - deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru, la bancă,
-care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale,
incluzând şi scaunul şoferului, - utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în
-aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. exercitarea atribuţiilor de serviciu,
- deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii,
- utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto.

35 36
• Utilizarea vehiculului pentru activităţile exceptate rezultă, în • Cheltuieli aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării
funcţie de fiecare situaţie în parte, din informaţii cum sunt: fiscale - cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele
- obiectul de activitate al persoanei impozabile, înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing:
- dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu
calificare în domeniile prevăzute de excepţii,
- foile de parcurs care trebuie să conţină cel puţin elementele - impozitele locale,
prevăzute in Codul fiscal. - RCA,
- orice alte dovezi care pot fi furnizate. - inspecţiile tehnice periodice,
- rovinieta,
Informaţii necesare: - chiriile,
- categoria de vehicul utilizat, - partea nedeductibilă din TVA,
- scopul şi locul deplasării,
- dobânzile,
- kilometrii parcurşi,
- comisioanele,
- norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
- diferenţele de curs valutar etc.
37 38

Atentie
Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la Exemplu 2
determinarea profitului impozabil se efectuează şi asupra TVA pentru Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind
care nu s-a acordat drept de deducere. combustibilii aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în
scopul activităţii economice
Exemplu 1
Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi Cheltuieli privind combustibilii - 800 lei
reparaţiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul Partea de TVA nedeductibilă - 76 lei
activităţii economice
- cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile - 1.850 lei
- partea de TVA nedeductibilă – 176 lei (50%) Baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind
combustibilii
- baza de calcul valoare cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile:
2.026 lei (1.850 + 176) 876 lei (800 + 76)
- valoarea nedeductibilă cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: 2.026 x
50% = 1.013 lei Valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilii
876 x 50% = 438 lei
39 40
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea
Cheltuieli cu deductibilitate limitata (6) creantelor

•cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, Deductibilitate 30% din valoarea creantei
potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea
creanțelor înstrăinate 1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la
data scadenţei;
•cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și
rezerve, în limita prevăzută la art. 26 (garantii, clienti incerti) 2. nu sunt garantate de altă persoană;

3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată


contribuabilului;

Se va admite deducerea integrală a creanțelor (100%) a ajustărilor


pentru deprecierea creanțelor, prevăzute la art. 26 alin.(1) lit.c) CF de42
la 1 ian 2022).

De tinut cont
Deductibilitate 100% din valoarea creantei Sunt deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din
evidenţă a creanţelor neîncasate, în următoarele cazuri:
1. sunt deţinute la o PJ asupra căreia este declarată procedura de
deschidere a falimentului (prin HJ), sau la o PF asupra căreia este
• punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat
deschisă procedura de insolvenţă pe bază de: printr-o sentinţă judecătorească, în conformitate cu
- plan de rambursare a datoriilor; prevederile Legii nr. 85/2014;
- lichidare de active;
- procedură simplificată; • procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza
hotărârii judecătoreşti;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
• debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată moştenitori;
contribuabilului;

43 44
Cheltuieli cu deductibilitate limitata (8)
Costurile excedentare ale indatorarii
• debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere • Contribuabili vizaţi: Societății ce fac parte dintr-un grup
limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
• Costurile excedentare ale îndatorării = Costurile îndatorării –
• debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi Veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct de
afectează întreg patrimoniul; vedere economic

• Dobanda deductibila – pana la 1.000.000 euro annual


• au fost încheiate contracte de asigurare
• Ce depaseste 1.000.000 euro - deductibila limitat în perioada fiscală
în care sunt suportate, până la nivelul a 30% din baza de calcul.
!! Sunt nedeductibile pierderile la scoaterea din evidenta a • Baza de calcul = Venituri - Cheltuieli înregistrate cf reglementări
creantelor incerte sau in litigiu neincasate, pentru partea contabile - Venituri neimpozabile + Cheltuieli cu impozitul pe profit +
neacoperita de ajustare; Costurile excedentare + Amortizarea fiscală

45
Curs Noutăți Fiscale 2018 46

Exemplu

Societățile A și B sunt asociate: A deține peste 25% din capitalul lui B. • Costul excedentar al îndatorării de 5.000.000 lei este deductibil până
A acordă un împrumut societății B, în sumă de 10.000.000 lei. la plafonul de 1.000.000 euro (4.600.000 lei utilizând cursul de
schimb de 4,6 lei/euro).
Societatea B calculează, declară şi plătește impozitul pe profit
trimestrial. Cursul de schimb este 4,6 lei/euro. • Suma ce depaseste plafonul = 5.000.000 – 4.600.000 = 400.000 lei

Veniturile totale: = 20.000.000 • Baza de calcul = Venituri - Cheltuieli - Venituri neimpozabile +


Cheltuielile cu impozitul pe profit + Costurile excedentare ale
- Venituri din dobânzi 15.000
îndatorării + Amortizare fiscală
Cheltuielile totale: = 18.000.000
- Cheltuieli cu dobânzile 5.015.000 • Baza de calcul = 20.000.000 - 18.000.000 - 20.000 + 320.000 +
5.000.000 + 300.000 = 7.600.000 lei
Veniturile neimpozabile = 20.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit = 320.000 • Limita deductibilitate = 30% * 7.600.000 = 2.280.0000 lei

Cost excedentar al îndatorării (5.015.000-15.000) = 5.000.000 • Cheltuiala este integral deductibila.


Amortizare fiscală
Curs Noutăți fiscale 2019 = 300.000 Curs Noutăți fiscale 2019
Cheltuieli nedeductibile (1) Cheltuieli nedeductibile (2)
• dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile,confiscarile si • asigurari ce nu privesc activele firmei sau nu sunt aferente
penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile obiectului de activitate (mai putin asigurarile ce se impoziteaza la
romane/straine; venit global);

Atentie! • cheltuieli in favoarea actionarilor sau asociatilor;


Dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere datorate în
cadrul contractelor economice încheiate cu persoane • cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile
rezidente sunt cheltuieli deductibile. neguvernamentale sau asociaţiile profesionale peste limita
echivalentului în lei a 4.000 euro anual;
• impozitul pe profit, inclusiv cel platit in strainatate si
impozitul cu retinere la sursa pe venitul nerezidentilor
suportat de beneficiarul roman; • cheltuieli inregistrate in evidenta contabila, pe baza unui
document emis de un contribuabil inactiv* conform
• cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. prevederilor Codului de procedură fiscală;

49 50

Art. 11

Cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi și de beneficiarii


* Situatii de declarare ca inactiv (Art 92 alin. (1) din Codul de
procedură fiscală: acestora, vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal
• nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit CPF:
nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
în perioada fiscală din anul în curs, începând cu trimestrul
• se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin reactivării, sau
declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu
permit organului fiscal identificarea acestuia;
prin rectificarea declarației 101 a anului fiscal precedent.
• organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul
fiscal declarat;
• inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului; Observatie: Contribuabilii, declaraţi inactivi conform CPF, care
desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt
• durata de funcţionare a societăţii este expirată; supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
• societatea nu mai are organe statutare; sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada
respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a
• durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este TVA aferente achiziţiilor efectuate.
expirată.
Cheltuieli nedeductibile (3)
• cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor Situații suplimentare
corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile,
pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi
TVA aferentă. 4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum
aproape de expirare, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile
Exceptii: prevăzute la pct.1-2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit
1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile
stabilite prin norme; 5. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman,
2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct.1-3,
contracte de asigurare; dacă eliminarea acestora este efectuată potrivit prevederilor legale
privind diminuarea risipei alimentare;
3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se
face dovada distrugerii;
6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau
7. alte bunuri decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. animal, dacă direcționarea/dirijarea vizează transformarea acestora în
1-6, dacă termenul de valabilitate/expirare este depășit, potrivit legii compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor
53
legale privind diminuarea risipei alimentare.

Cheltuielile nedeductibile (4)


Exemplu:
Cheltuieli cu achiziția AMEF
• contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale
scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat: O societate plătitoare de impozit pe profit înregistrează în TRIM I anul 2021
următoarea situație financiară:
• pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care
aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau -venituri totale 324.430 lei
• anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare -chletuieli totale 133.020 lei
şi plată a impozitului pe profit. -chletuieli nedeductibile 7.772 lei
-venituri neimpozabile 5.000 lei
• Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în
următorii 7 ani consecutivi, în ordinea înregistrării acestora, în Entitatea a achizitionat și pus în funcțiune în ianuarie 2021 o casă de marcat
aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit cu jurnal electronic în sumă de 1.500 lei.
Detreminați impozitul pe profit pe TRIM I anul 2021.
• Cheltuielile cu amortizarea AMEF, pentru care costul de achiziție a fost
dedus din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile. Calcul?

55 56
Cheltuielile nedeductibile (5)
Calcul Cheltuieli cu sponsorizarea

Rezultatul fiscal Cheltuielile cu sponzorizarea vor fi tratate din doua puncte de


= Rezultatul contabil - Venituri neimpozabile + Chletuieli nedeductibile vedere:
= (324.430 lei-133.020 lei) - 5.000 lei + 7772 lei
= 194.182 lei • Din punctul de vedere al impozitului pe profit;

Impozit pe profit=16% x194.182 lei-1.500 lei=29.569 lei • Din punctul de vedere al TVA.

58
Stagiu CECCAR 2018 57

Aspecte din punct de vedere al impozitului pe Aspecte din punct de vedere al impozitului pe
profit (1) profit (2)

• Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit • Sunt incluse si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de
legii sunt integral nedeductibile din punct de vedere fiscal. drept public, în scopul constructiei de localuri, dotarilor,
achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de specifice, finantarii programelor de formare continua a
mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, burse de
daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: specializare, participarea la congrese internationale.

- sunt în limita a 0,75% din cifra de afaceri; • Atentie!


Nivelul cifrei de afaceri – rândul 01, formularul cod 20 din
- nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
contul de profit si pierdere (cifra de afaceri neta)

59 60
Regularizare deducere sponsorizare (din 2021)

 cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul sau bursele Legea nr. 226/2020 introduce o procedură de regularizare a deducerilor
private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit în anul pentru sponsorizare/burse private/meceant în cazul restituirii
sponsorizărilor de către beneficiar.
curent se pot reporta în următorii 7 ani consecutivi.

Dacă beneficiarul restituie suma contribuabilului (sponsorului) într-un


an fiscal diferit de cel în care a fost acordată suma, suma dedusă din
impozitul pe profit în perioadele precedente se va adăuga ca diferență
de plată la impozitul pe profit datorat pentru trimestrul /anul restituirii.

Dacă beneficiarul restituie suma contribuabilului (sponsorului) în


același an fiscal, sumele deduse în trimestrele precedente se regularizează în
trimestrul/anul restituirii.

Stagiu CECCAR 2018 62

Aspecte din punct de vedere al TVA (1) Aspecte din punct de vedere al TVA (2)

Bunurile acordate gratuit în cadrul actiunilor de sponsorizare si • Încadrarea în aceasta limita se determina pe baza datelor raportate
prin situaţiile financiare anuale.
mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri în limita a 3%0
din cifra de afaceri* si nu se întocmeste factura fiscala pentru
Atentie! Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite
acordarea acestor bunuri. sponsorizările, acţiunile de mecenat sau alte acţiuni prevăzute prin legi
acordate în numerar.
Atentie! • Depasirea limitelor = livrare de bunuri => se colectează TVA daca s-a
* CA = Suma, fara TVA, a livrărilor de bunuri si prestărilor de exercitat dreptul de deducere a TVA corespunzătoare depasirii.
servicii taxabile, incluzând si operatiunile scutite cu drept de
deducere Atenţie!
NU se aplica limita de 20% din impozitul pe profit.

Este posibil sa apară situaţii in care o sponsorizare in bunuri sa se


încadreze in limita de la impozit pe profit si in acelaşi timp sa se
colecteze TVA pentru aceasta suma întrucât nu se încadrează in limita
63 pentru TVA. 64
Exemplu Exemplu
O societatea plătitoare de impozit pe profit încheie în data de 02.02.N Rezultat fiscal aferent trimestru I = 250.000 – 160.000 + 12.000 =
un contract de sponsorizare în calitate de sponsor, în valoare de 102.000 lei.
12.000 lei. La 31.03.N situaţia se prezintă astfel:
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea:
102.000 * 16% = 16.328 lei.
Venituri din vânzarea mărfurilor 230.000 lei
Venituri din dobânzi 20.000 lei
Total cifra de afaceri 230.000 lei Condiţii:
Total venituri 250.000 lei - 0,75% din CA = (7.5/1000) * 230.000 = 1.725 lei.
Cheltuieli privind mărfurile 90.000 lei - 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de
Cheltuieli cu personalul 25.000 lei sponsorizare = 20% * 16.328 = 3.266 lei
Alte cheltuieli de exploatare 45.000 lei, din care: sponsorizare 12.000
lei Suma de scăzut din impozitul pe profit este de 1.725 lei.
Total cheltuieli 160.000 lei Impozitul datorat este de 16.328 – 1.725 = 14.603 lei
Calcul?
65 66

Rezerve si provizioane Rezerve


Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost • Rezervele legale şi rezerve reprezentând facilităţi fiscale (cota
anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent redusa la export, profit reinvestit, etc) nu pot fi utilizate pentru
dacă reducerea sau anularea este datorată modificării:
majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În
• destinaţiei provizionului sau a rezervei, caz contrar se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc
• distribuirii provizionului sau rezervei către participanţi sub orice dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data aplicării facilităţii
formă, respective, potrivit legii.
• lichidării,
• divizării,
• fuziunii contribuabilului etc.

In cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea


pierderilor sau este distribuita sub orice forma, rezerva
reconstituita ulterior acestei utilizari in aceeasi limita nu mai este
deductibila la calculul profitului impozabil.

67 68
FACILITATI
Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Investițiile eligibile: Conditii:


•mașini, utilaje și instalații de lucru (subgrupa 2.1)
•calculatoare și periferice, mașini și aparate de casă, de control și de Folosirea echipamentelor in scopul desfasurarii activitatii
facturare (subgrupa 2.2.9 din Catalog) economice.
•programe informatice
•dreptul de utilizare a programelor informatice păstrarea în patrimoniu o perioadă de cel puțin ½ din durata
normată de utilizare economică, maxim 5 ani.
provenite din:
– achiziţii (active considerate noi, respectiv cele care nu au fost
utilizate anterior datei achiziţiei). • Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual;
– producţie, respectiv realizarea acestora în regie proprie;
– contracte de leasing financiar
• Se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada
respectiva.

69 70

Profitul investit = SC 121 Scutirea de impozit a profitului reinvestit se acordă în limita impozitului
pe profit calculat cumulat :
Norme:
de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a
Profit contabil brut cumulat activelor (pentru sistemul trimestrial)
= Profit contabil + Cheltuieli cu impozitul pe profit
Impozului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în
înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor funcțiune a activelor până la sfârșitul anului (pentru sistemul anual).
tehnologice, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de
finanţare
Obligatie
• Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire mai putin Suma investitiei pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe
partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului
financiar sau in anul urmator la rezerve: profit – se repartizeaza la sfarsitu anului sau in anul urmator.
129 =1068 Prioritate: partea aferentă rezervei legale
71
Stagiu CECCAR 2018 72
Exemplu

Societatea A achiziţionează şi a pus în funcţiune în luna


Prevederile art. 22 CF privind scutirea de impozit a profitului octombrie N un echipament tehnologic în valoare de 70.000
reinvestit nu sunt aplicabile pentru achizițiile de aparate de lei.
marcat electronice fiscale (AMEF), realizate de contribuabilii
plătitori de impozit pe profit, pentru care sunt aplicabile
prevederile legii nr.153/2020. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie-31
decembrie N este 500.000 lei.

La sfârşitul anului N societatea înregistrează un rezultat fiscal


în sumă de 600.000 lei.

Calcul?

74
Stagiu CECCAR 2018 73

FACILITATI
Deducerile pentru cheltuielile de cercetare-
Etape dezvoltare
Calculul impozitului pe profit aferent anului N:
16%*600.000 = 96.000 lei •reducerea profitului impozabil prin deducerea suplimentara, de
50% x cheltuieli efectuate in anul fiscal respectiv
Calculul impozitului pe profit aferent profitului investit: (profitul
contabil din 1 ianuarie - 31 decembrie N de 500.000 lei acoperă
investiţia realizată)
•aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si
echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
70.000 x 16% = 11.200 lei
Impozit pe profit scutit = 11.200 lei
Se acorda pentru activitatile care conduc la obtinerea de
Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, in
de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei folos propriu, in scopul cresterii veniturilor.
legale

Suma profitului scutit care va fi repartizat la rezerve (presupunem Deducerile nu se recalculează în caz de eșec al proiectului de
suma de 3.500 lei pentru rezerve legale): cercetare -dezvoltare.
70.000 - 3.500 = 66.500 lei.

Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic este 70.000 lei care se 75


amortizează linear sau degresiv. 76
Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea
deducerii suplimentare

• Activitatile eligibile pentru acordarea stimulentului fiscal sunt activităţi ORDIN Nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor
de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică (cf. ordin privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul
1056/4435/2016) rezultatului fiscal
•cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi
• Activităţile trebuie să fie cuprinse într-un proiect, care conţine cel necorporale (integral/partea aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor
puţin următoarele elemente: obiectivul, perioada de desfăşurare, corporale şi necorporale la activităţi de cercetare-dezvoltare;
domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finanţare, categoria •cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-
rezultatului dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora ;
•cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale şi
• Pentru validarea încadrării activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare necorporale utilizate în activitatea de cercetare;
aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, angajatorul, angajatul sau •cheltuieli cu materialele consumabile, cu materialele de natura obiectelor
autoritățile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de de inventar, cu materiile prime, piese, module, componente, folosite la
experți înscriși în Registrul experților pe domenii de cercetare- activităţi de cercetare-dezvoltare;
dezvoltare (Acest registru a fost înfiinţat la nivelul Ministerului
Cercetarii si Inovarii abia în 2019 desi baza legală exista din 2016) •cheltuielile de regie, alocate activităţilor de cercetare dezvoltare direct sau
prin utilizarea unei chei de repartizare
Stagiu CECCAR 2018 Stagiu CECCAR 2018 78

Creditul fiscal (1) Creditul fiscal (2)


• Dacă o persoana juridică română obţine venituri dintr-un stat • Impozitul plătit unui stat străin este dedus, numai dacă persoana
străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse juridică română prezintă:
impozitului cu reţinere la sursă şi veniturile sunt impozitate atât în
România, cât şi în statul străin, atunci impozitul plătit către statul - documentaţia corespunzătoare, din care să rezulte faptul că
străin, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă impozitul a fost plătit statului străin, respectiv dacă se aplică
persoană, se deduce din impozitul pe profit din Romania prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate
între România și statul străin și
• Deducerea pentru impozitele plătite către un stat străin într-un an - documentul ce atestă plata impozitului confirmat de
fiscal nu poate depăşi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea autoritatea competentă a statului străin cu care România are
cotei de impozit pe profit de 16% aplicata la profitul impozabil încheiată CEDI (HG 791/2010).
obţinut în statul străin, determinat în conformitate cu regulile
prevăzute în prezentul titlu sau la venitul obţinut din statul străin. • Când o persoană juridică rezidentă în România obține
venituri/profituri care în conformitate cu prevederile CEDI
încheiate de România cu statul străin sunt supuse impozitării în
statul străin, pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda
prevăzută în convenție, respectiv metoda creditului sau metoda
scutirii, după caz.
79 80
Pierderea fiscala
O PJ straina rezidentă într-un SM al UE / stat din Spaţiul • Pierderile neacoperite se reportează pentru recuperare în
Economic European îşi desfăşoară activitatea în România următorii 7 ani.
printr-un sediu permanent • Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează
existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către
contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau
+ acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt SM al UE patrimoniul societăţii absorbite, după caz.
sau dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European,
• Pierderea fiscala externă
Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un
+ acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în stat care nu este SM al UE, al Asociației Europene a Liberului
statul unde au fost obţinute veniturile, Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o
CEDI este deductibilă doar din veniturile obținute de sediul
permanent respectiv, separat, pe fiecare sursă de venit.
=> impozitul plătit în statul sursa direct sau indirect prin
reţinerea şi virarea de o altă persoană se deduce din impozitul Pierderile neacoperite se reportează și se recuperează în următorii
pe profit (Titlul II CF) – credit fiscal 5 ani fiscali consecutivi.

82

Sisteme de calcul
• Sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe Nu aplică sistemul anual cu plăți anticipate contribuabilii
profit care:

• Sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit cu • sunt nou-înființați;


plăți anticipate efectuate trimestrial:
• au înregistrat pierdere fiscală la sfârșitul anului fiscal
precedent;
• în sumă de 1/4 din impozitul datorat pentru anul
precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum; • sunt în inactivitate temporară sau au declarat pe propria
răspundere că nu desfășoară activități la sediul
• plătite până la data de 25 inclusiv a lunii următoare social/sediile secundare
trimestrului. Plata anticipata aferentă tr IV se declară şi
plăteşte ≤ 25 decembrie /25 a ultimei luni din anul fiscal • au fost plătitori de impozit pe veniturile
modificat. microîntreprinderilor în anul pentru care se datorează
impozitul pe profit.
83 84
Impozitul pe reprezentante (Titlul VI)
Exemplu
• Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să
• Impozit pe profit N = 24.000 lei funcționeze în RO, potrivit legii, are obligația de a plăti un impozit
anual.
• Plata anticipata trimestrială (1/4din impozit) in anul N+1:
= 24.000 / 4 = 6.000 lei • Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

• Indicele preturilor de consum = 3% • Reprezentanța are obligația să declare și să plătească impozitul pe


reprezentanță la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie
inclusiv a anului de impunere.
• Plata anticipata trimestrială actualizată = 6.000 * 103% =
6.180 lei

85
86 Stagiu CECCAR 2018

Actionar Cota
Impozitul pe dividende
PJ rezidenta • 5%
• scutit, daca se indeplinesc anumite conditii (min
10%, pe mai mult de 1 an)
Dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o PJ unui PJ din UE • scutit, daca se indeplinesc anumite conditii (min
participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare.
10%, pe mai mult de 1 an)
• 5% (fara certificat rezidenta sau nu se indeplinesc
Obligatiile platitorului dividendelor: să rețină, să declare și să plătească conditiile)
impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat
PJ din afara • 5% (fara certificat rezidenta)
UE • min dintre Codul fiscal si CEDI (cu certificat de
Mod de calcul: Cota de impozit * Dividende brute
rezidenta)
PF rezidenta • 5%
PF • 5%
nerezidenta • Min dintre Codul fiscal si CEDI
87 Stagiu CECCAR 2018 88
Obligatii declarative si de plata
Exemplu
Termen:
O societate cu sediul în România, plătitoare de impozit pe profit,
•până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face înregistrează în exercițiul financiar 2020 un profit net în sumă de
plata 100.000 lei.Societatea repartizează în anul 2021 dividende către cei
patru asociați după cum urmează:
•până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor in cazul
dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri
de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite
acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în
care s-au aprobat situațiile financiare anuale

Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

89 Stagiu CECCAR 2018 Stagiu CECCAR 2018 90

• Asociatul A este o persoană fizică rezidentă în România și deține 10% Asociatul A


din capitalul social al societății românești (dividendele brute cuvenite • Dividendele în sumă brută de 10.000 lei distribuite către asociatul
sunt în sumă de 10.000 lei =100.000 lei x 10%); A se impozitează la sursă prin aplicarea cotei de 5% la venitul brut
• Asociatul B este o persoană juridică rezidentă în Italia și deține 70% obținut.
din capitalul social al societății românești de peste 3 ani (dividendele • Impozitul pe dividende este în sumă de 500 lei (10.000 lei x 5%).
brute cuvenite sunt în sumă de 70.000 lei=70% x 100.000 lei);
• Persoana juridică română care plătește dividendele are obligația
• Asociatul C este o persoană fizică rezidentă în Franța și deține 5% din să rețină, să declare și să achite impozitul pe dividende către
capitalul societății românești (dividendele brute cuvenite sunt în sumă bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plății
de 5.000 lei=5% x 100.000 lei); dividendelor.
• Asociatul D este o persoană juridică rezidentă în Turcia și deține 15% • Până la această dată, societatea depune formularul 100
din capitalul societății românești de peste 3 ani (dividendele brute „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.
cuvenite sunt în sumă de 15.000 lei=15% x 100.000 lei)
• Pentru asociatul A, plătitorul de venit trebuie să declare impozitul
A, B , C și D ridică dividendele în cursul anului 2021. reținut la sursă prin transmiterea formularului 205 „Declaratie
informativa privind impozitul retinut la sursa si
Ne propunem să prezentăm obligațiile celor patru asociați sunt forma castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”.
impozitului pe dividende.
Stagiu CECCAR 2018 91 Stagiu CECCAR 2018 92
Asociatul C
•Pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale convențiilor
Asociatul B pentru evitarea dublei impuneri, asociatul C prezintă societății
românești certificatul de rezidență fiscală emis de organul fiscal
competent din statul de rezidență (Franța).
•Dividendele plătite către asociatul B sunt scutite de impozit în condițiile
în care îndeplinesc prevederile art.229 alin.(1) lit.c) CF. •Cota de impozit aplicabilă este cea prevăzută în CF, de 5%, fiind mai
favorabilă.
•Asociatul B persoană juridică italiană prezintă societății românești
certificatul de rezidență fiscală emis de organul fiscal comptent din •Dividendele distribuite către asociatul C se vor impozite la sursă, prin
statul de rezidență (Italia). aplicarea cotei de 5% la venitul brut obțiunt sub formă de dividende.
•Impozitul pe dividende este în sumă de 250 lei (5.000 lei x 5%).
Asociatul B, persoană juridică rezidentă în Italia beneficiază de scutire •Persoana juridică română care plătește dividendul are obligația să
rețină, să declare și să achite impozitul pe dividende către bugetul de
stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plății dividendelor.
•Persoana juridică română depune formularul 100 „Declarație privind
obligațiile de plată la bugetul de stat” si 207„Declaraţie informativă
privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de
Stagiu CECCAR 2018 93
venit nerezidenţi”
Stagiu CECCAR 2018 94

Asociatul D • Asociatul D nu beneficiază de scutire de impozit pe veniturile din


dividende, întrucât nu este persoană juridică rezidentă într-un alt stat
membru al Uniunii Europene ori sediu permanent al unei întreprinderi
•Asociatul D, persoană juridică turcă, prezintă societății românești dintr-un stat membru al UE, situat într-un alt stat membru al UE, chiar
certificatul de rezidență fiscală emis de organul fiscal competent din dacă îndeplinește condițiile de deținere a minimum 10% din capitalul
Turcia. Cota de impozit aplicabilă asociatului D este cea prevăzută în social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă
Codul fiscal, de 5%, fiind mai favorabilă. neîntreruptă de cel puțin un an, care se încheie la data plății
dividendului.
• Impozitul pe dividende este în sumă de 750 lei (15.000 lei x 5%).
• Pentru asociatul C, plătitorul de venit are obligația să declare
impozitul reținut la sursă prin transmiterea formularului 207
„Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”.
• Termenul de depunere al acestui formular este finalul lunii februarie
2022 pentru dividendele distribuite și achitate în anul 2021.
Stagiu CECCAR 2018 95 Stagiu CECCAR 2018 96
Reguli de declarare si plata
(D 101)
Regula generala ≤ 25 martie anul următor celui
pentru care se calculează impozitul
C
• Organizațiile nonprofit ≤ 25 februarie anul următor E
• Contribuabilii care obtin venituri C Impozitul pe venitul
majoritar din cultura cerealelor
C
A
microintreprinderilor
si a plantelor tehnice, R
pomicultură si viticultură Titlul III
2
PJ care se dizolvă cu lichidare în ≤ data depunerii situațiilor 0
cursul anului fiscal financiare la organul fiscal 2
competent din subordinea ANAF 1

PJ care se dizolvă fără lichidare în ≤ închiderea perioadei impozabile


cursul anului fiscal

97

Stagiu CECCAR 2018 98

Obiective Condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:


• Persoanele juridice care aplică regimul impozitului pe venitul
microîntreprinderilor • venituri* < 1.000.000 EUR la sfarsitul anului
• Cotele de impozitare
• Baza de impozitare • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele
• Reguli privind ieșirea din sistem decât statul şi autorităţile locale.

• nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul


comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

100
Cote de impozitare

Schimbare de abordare: • 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi
• minim un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți cu
norma fractionata).
•Nu exista conceptul de pierdere fiscala – atentie la temenul • Alte variante acceptate:
de 7 ani report a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu
timp parțial dacă fracțiunile de normă însumate
reprezintă echivalentul unei norme întregi
•Nu exista conceptul de cheltuieli nedeductibile sau cu b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, cu
deductibilitate limitata; remunerație cel puțin la nivelul salariului minim brut.
• Se verifica numărul de salariaţi existent la sfârsitul ultimei
luni a trimestrului respectiv;
•Nu exista conceptul de venituri neimpozabile.
• 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Curs Noutăți Fiscale 2018 101 Curs Noutăți Fiscale 2018 102

Determinarea impozitului pe veniturile


Baza de impozitare
microîntreprinderilor
Venituri din orice sursa (Clasa 7):
I=C x BI
Unde: Ce se elimina?
I=impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Gr. 71
Gr. 72
C=cota de impozitare (1%/3%) Gr. 74, ct. 7584
BI=baza de impozitare Gr. 78
Ct. 7581 (anulare dobanzi, penalitati – ch neded)
Ct. 7581 (despagubiri soc asig-reasig pt pagube produse
În vederea clarificării nivelului veniturilor utilizate pentru încadrarea stocurilor/imobilizarilor, despagubiri CEDO, )
ca microîntreprindere, precum și pentru stabilirea limitei de ieșire Ct 765, 768 (dif curs valutar in trimestrele I, II, III)
din sistemul de impunere în cursul unui an fiscal, se prevede Ct. 709
includerea tuturor elementelor de calcul ale bazei impozabile, veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată
respectiv, atât veniturile cât și celelalte elemente: rezervele, convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost
impozitate în statul străin.
diferențele de curs valutar, reducerile comerciale etc. Valoarea casei de marcat (in trimestrul punerii in functiune)
Dividende primite de la o persoană juridică română (incepand din
24.12.2020)
Stagiu CECCAR 2018 103
Exemplu 1:
Ce se adauga?
O entitate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Ct. 609 realizează următoarele venituri și cheltuieli, conform balanței de
verificare:
Diferența favorabilă curs valutar înregistrate cumulat de la începutul
anului (RC 765 + RC 768 – RD 665 – RD 668)
Extras rulaje cumulate la 31.03.2021:
 1061, 105 reduse sau anulate, deduse initial la calculul profitului ● 704 „Venituri din servicii prestate” – 60.000 lei
impozabil și neimpozitate în perioada în care microîntreprinderile au
fost și plătitoare de impozit pe profit - indiferent de motiv (modificare ● 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” – 45.000 lei
destinație rezerva, distribuire către participanți sub orice formă,
lichidare, divizare, fuziune etc)
Extras rulaje cumulate la 30.06.2021:
rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în
care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit – ● 704 „Venituri din servicii prestate” – 72.000 lei
utilizate pentru majorare 1012, acoperire pierderi, distribuire
participanti etc. ● 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” – 50.000 lei
! Nota: Daca rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea
nu sunt luate în calculul bazei impozabile ca urmare a lichidării.
Stagiu CECCAR 2018 106

Extras rulaje cumulate la 30.09.2021: Entitatea nu realizează venituri nesupuse impozitului pe veniturile
● 704 „Venituri din servicii prestate” – 93.000 lei microîntreprinderilor și are doi angajați cu normă întreagă, care se
mențin până la sfârșitul anului 2021.
● 705 „Venituri din studii și cercetări” – 20.000 lei
● 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” – 62.000 lei
Calcul impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2021?

Extras rulaje cumulate la 31.12.2021:


● 704 „Venituri din servicii prestate” – 160.000 lei
● 705 „Venituri din studii și cercetări” – 35.000 lei
● 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” – 110.000 lei
● 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”
– 800 lei

Stagiu CECCAR 2018 107 Stagiu CECCAR 2018 108


Determinarea impozitului pe venit la 30.09.2021:
Determinarea impozitului pe venit la 31.03.2021:
• Venituri cumulate =175.000 lei
• Venituri cumulate = 105.000 lei
• Bază de impozitare = 175.000 lei-122.000 lei=53.000 lei
• Bază de impozitare = 105.000 lei
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 53.000 lei x 1% = 530 lei
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 105.000 lei x 1% = 1.050
lei Data plății: 24.10.2021
Data plății: 24.04.2021
Determinarea impozitului pe venit la 31.12.2021:
• Venituri cumulate =122.000 lei • Venituri cumulate = 305.000 lei
• Bază de impozitare = 122.000 lei - 105.000 lei=17.000 lei • Bază de impozitare = 305.000 lei – 175.000 lei = 130.000 lei
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 17.000 lei x 1% = 170 lei • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 130.000 lei x 1% -800 lei
(casa de marcat)= 500 lei
Data plății: 24.07.2021
Data plății: 24.01.2022

Stagiu CECCAR 2018 109 Stagiu CECCAR 2018 110

Exemplu 2:

O entitate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor își începe


activitatea la data de 1.08.2021. Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat
Entitatea are doi salariați încadrați cu contract individual de muncă cu 8 pe trimestrul III 2021:
ore/zi.
La data de 20.08.2021, încheie, în calitate de sponsor, un contract de • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 300.000 lei x 1% = 3.000
sponsorizare care are ca obiect plata a 2.000 lei în aceeași lună. lei.
La 30.09.2021, microîntreprinderea are o bază de venit impozabilă de
300.000 lei.
• Sumă eligibilă pentru creditul fiscal = 20% din impozitul pe veniturile
Entitatea achiziționează și pune în funcțiune o casă de marcat în luna august microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat
2021. Soldul contului 603„Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor cheltuielile de sponsorizare = 3.000 lei x 20% = 600 lei. Suma de 1.400
de inventar” (o casă de marcat pusă în funcțiune în luna august 2021) este în lei (2.000 lei – 600 lei), care nu este scăzută din impozitul pe veniturile
sumă de 800 lei. microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul III, se reportează pe o
Entitatea achită impozitul pe trimestrul III la data de 24.10.2021. perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Calcul impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului III


2021? Stagiu CECCAR 2018 111 Stagiu CECCAR 2018 112
Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul III dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează
2021 venituri mai mari de 1.000.000 euro
= 3.000 lei – 600 lei -800 lei (soldul contului 603 „Cheltuieli privind
materialele de natura obiectelor de inventar” -o casă de marcat pusă în
funcțiune în luna august 2021) Calculul şi plata impozitului pe profit - începând cu
trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limite, luând în
=1.600 lei considerare veniturile şi cheltuielile realizate in acel trimestru.

114
Stagiu CECCAR 2018 113

Reguli pentru trecerea la impozit pe profit


(diferențe favorabile curs valutar) Termene declarare
Aplicarea sistemului de impunere pe  31 martie inclusiv a anului
Legat de diferențele de curs valutar/decontările în funcție de cursul unei veniturile microîntreprinderilor de pentru care se plăteşte
valute se introduc două clarificări :
catre PJR plătitoare de impozit pe profit impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
• în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe
profit potrivit art. 48 alin. (3.1 ) şi art. 52, această diferenţă reprezintă Ieşirea din sistemul de impunere pe  31 martie inclusiv a anului
elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează veniturile microîntreprinderilor ca fiscal următor
impozit pe profit; urmare a depasirii conditiei de capital
• în cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută la art. sau de intrare in dizolvare cu lichidare
48 alin. (3.1 ) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în
primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă
elemente similare veniturilor în acest prim trimestru. Comunicarea aplicarii regimului  30 de zile de la infiintare
microîntreprinderilor de catre
persoanele nou înfiintate în cursul
anului
Stagiu CECCAR 2018 115
Calculul şi plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor
• trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
C
• D100 E
C Legea nr. 170/2016
C
A
OMFP 464/2017
R

2
0
2
1

Stagiu CECCAR 2018 117

Aplicare

Obiective: Prin derogare de la prevederile titlului II din Codul fiscal,


aplicaimpozitul specific u PJR care desfăşoară activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN:
• Persoanele juridice care aplică impozitul specific
• Determinarea impozitului pentru restaurant
• 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare",
• Determinarea impozitului pentru baruri şi alte activităţi de • 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă
servire a băuturilor
durată",
• Determinarea impozitului pentru activităţi de alimentaţie • 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere",
(catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentaţie
• 5590 - "Alte servicii de cazare",
• Determinarea impozitului pentru activităţi de cazare • 5610 - "Restaurante",
• Situația contribuabililor ce obțin venituri și din alte activități • 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente",
decât cele specifice • 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.",
• 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".
Persoane obligate la plata impozitului specific Definitii

PJR care la data de 31 decembrie a anului precedent au • complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni
indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii: de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare
include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una
–aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau
principala sau secundara efectiv desfasurata, una dintre 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute; • sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;
• înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile
–nu se afla in lichidare, potrivit legii. efectuate;
• nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi
5629;

OMFP 464/2017 Definitii

•Daca sunt dedicate doar turistilor, sunt incluse în pachetul • suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN
prestabilit de servicii, vândute la preț total, corespunzător 5610 - "Restaurante" şi 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a
tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri băuturilor" - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de
vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie;
pentru care complexul hotelier – impozit complex hotelier

• suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor


•Daca beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier si CAEN 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru
alti clienti, care nu au fost încluse în pachetul prestabilit de, evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." -
servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor suprafaţa totală construită, conform certificatului de
CAEN, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse clasificare/ autorizaţiei;
impozitului pe profit.
• Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură,
pedichiură, parcare, etc.
Reguli generale

Contribuabilii nou infiintati în se plateste începând cu anul următor • Modificarea suprafeței/numărului locurilor de cazare se
cursul anului înfiinţării realizează în următoarele situații, fără a se limita la acestea:
Se înfiinţează doar o nouă se recalculează pentru perioada ramasa • închiderea activității unei terase pe timpul iernii,
unitate cu activităţi - începând cu semestrul următor • închiderea activității unui bar în extrasezon,
corespunzătoare
• scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere,
Contribuabilii care au mai multe Impozitul specific anual = însumarea
unităţi impozitului specific aferent fiecărei
• introducerea de camere în circuitul turistic, prin
unităţi, calculat conform formulei stabilite modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a
în anexa autorizației de funcționare.
Modificări datorate se recalculează proportional cu
începerii/încetării unei numărul de zile aferent perioadei rămase
activităţi specifice / modificarea din an/perioadei din anul calendaristic
suprafeţelor aferente pentru care contribuabilul a existat -
desfăşurării fiecărei activităţi începând cu semestrul următor

Reguli cazuri specifice

• Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile Incetează să existe în Impozit specific anual * Nr. zile
CAEN specifice determină impozitul specific prin însumarea cursul anului perioada fiscala/365 zile calendaristice
impozitului datorat pentru fiecare activitate desfăşurată.
Retragere definitivă Obligatia platii impozitului pe profit
Excepţie autorizaţie începând cu semestrul următor
• Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui funcţionare/certificat retragerii
complex hotelier - spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de clasificare
de tip restaurant, bar - determină impozitul specific doar pentru
cazare Inactivitate temporară Nu mai datorează impozitul specific
• în cadrul complexului hotelier daca suma locurilor unităților de înscrisă în registrul începând cu semestrul următor
alimentație publică depășește numărul locurilor de cazare, pentru comerţului
locurile ce depășesc numărul locurilor de cazare se plătește Perioada de inactivitate Datorează impozitul începând cu
impozitul specific conform regulilor de la restaurant sau bar încetează semestrul următor celui în care
încetează perioada de inactivitate
Alte activitati (art. 10) Exemplu:

Obligație: să determine și să plătească, concomitent: Un contribuabil realizeaza venituri din exploatarea unui restaurant si din
comert cu amanuntul.
• impozitul specific pentru veniturile din activități
corespunzătoare
• impozitul pe profit pentru veniturile din alte activități în afara Total venituri obtinute de contribuabil – 100.000 lei
celor corespunzătoare codurilor CAEN Total cheltuieli – 80.000 lei din care: alocate direct 50.000 lei și comune
30.000 lei
Venituri obținute din alte activități – 40.000 lei
Pentru stabilirea cheltuielilor comune:
Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități – 20.000 lei
• se utilizează o metodă rațională de alocare, potrivit
reglementărilor contabile aplicabile sau Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri:
• prin repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute 40.000/100.000= 40%
din activitătile vizate în veniturile totale realizate de Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului
contribuabil. fiscal din alte activități sunt: 30.000 lei *40% =12.000 lei.

Declararea şi plata

Impozitul pentru restaurant = impozit specific, cf. L170 • Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.
Impozitul pentru activitatea de comert cu amanuntul = regulile
impozitului pe profit, cf. Codului Fiscal • Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual,
stabilit potrivit prezentei legi.

Venituri din alte activități în sumă de 40.000 lei Comunicarea privind 31 martie inclusiv a anului pentru
aplicarea impozitului care se plăteşte impozitul specific
specific anual
Cheltuieli aferente veniturilor din alte activități în sumă de 32.000
lei din care: cheltuieli directe 20.000 lei și comune 12.000 lei. Comunicarea privind ieşirea 31 martie inclusiv a anului
din sistem următor.
Prevederi fiscale Determinarea impozitului pentru restaurante

• Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende - conform Impozitul specific calculat pentru restaurante, catering sau alte
CF servicii de alimentatie publică

Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z


• Obligativitatea întocmirii registrul de evidenţă fiscală:
• tipurile de activităţi desfăşurate,
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
• coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate, x - variabila in functie de rangul localitatii
• numărul de unităţi, y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de
• suprafeţele de desfăşurare a activităţilor, desfasurare a activitatii
• amortizarea fiscală (evidenta se tine conform titlului II). z - coeficient de sezonalitate
q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate - locatie de desfasurare a activitatilor
Precizare: Sectorul Horeca nu va datora impozit specific pentru 90 de
zile începând cu 1 ianuarie 2021.

Variabila în funcţie de rangul


localităţii – X
Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
Coeficient de sezonalitate - z Zona A 17,0 Suprafaţa cuprinsă între (variabila „y”)
Bucureşti Zona B 16,0 0 mp - 30 mp 2,0
Zona C 15,0 31 mp - 50 mp 7,0
Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Zona D 13,5 51 mp - 70 mp 12,0
Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara 0,45 8 poli (Braşov, Cluj- Zona A 15,0 71 mp - 90 mp 16,0
Municipii, oraşe 0,35 Napoca, Constanţa, Zona B 14,0
91 mp - 120 mp 21,0
Craiova, Iaşi, Ploieşti, Zona C 13,0
Sibiu, Timişoara) 121 mp - 160 mp 29,0
Staţiuni turistice de interes naţional 0,30 Zona D 11,5
Zona A 13,0
161 mp - 200 mp 38,0
Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local 0,10 Zona B 11,0 201 mp - 240 mp 47,0
Municipiu 241 mp - 300 mp 58,0
Zona C 9,0
Zona D 7,0 301 mp - 400 mp 75,0
Oraş 5,0 401 mp - 500 mp 80,0
Staţiuni 5,0 501 mp - 600 mp 85,0
Comună 3,0 601 mp - 700 mp 90,0
701 mp - 800 mp 95,0
peste 801 mp 105,0
Exemplu Determinarea impozitului pentru restaurante

Restaurant in suprafata de 150 mp Pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN
5610:
a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata
Locaţie – comună/sat: b) carucioare mobile care vand mancare
Impozit = 1400 ( 3+29*0.9)*0.10 = 4.074 lei c) prepararea hranei la standuri din piete
Locaţie – staţiune:
Impozit = 1400 ( 5+29*0.9)*0.30 = 13.062 Impozitul specific anual/unitate este in suma de 1500 lei.
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 1400 ( 13+29*0.9)*0.35 = 19.159
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 1400 ( 15+29*0.9)*0.45 = 28.893 lei

Determinarea impozitului pentru baruri si alte activităţi de


servire a băuturilor

Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z Variabila în funcţie de rangul


localităţii (variabila „x”)
Zona A 16,0 Coeficient de sezonalitate - z
• k - 900, valoarea impozitului standard (lei) Zona B 15,0 Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca,
• x - variabila in functie de rangul localitatii Zona C 14,0 Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti,
• y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de Bucureşti Zona D 12,5 Sibiu, Timişoara 0,45
servire/de desfasurare a activitatii 8 poli (Braşov, Cluj- Zona A 14,0 Municipii, oraşe 0,35
• z - coeficient de sezonalitate Napoca, Constanţa, Zona B 13,0 Staţiuni turistice de interes
• q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic Craiova, Iaşi, Zona C 12,0 naţional 0,30
unitate - locatie de desfasurare a activitatilor Ploieşti, Sibiu, Sate, comune şi staţiuni turistice
Timişoara) Zona D 11,0 de interes local 0,10
Zona A 12,5
Zona B 10,0
Zona C 8,0
Municipiu Zona D 4,0
Oraş 2,0
Staţiuni 2,0
Comună 0,4
Exemplu
Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a
Suprafaţa cuprinsă între: locaţiei (variabila „y”) Bar in suprafata de 100 mp
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 4,0
51 mp - 70 mp 6,0 Locaţie – comună/sat:
71 mp - 90 mp 8,0
91 mp - 120 mp 10,0
Impozit = 900 ( 0,4+10*0.9)*0.10 = 846 lei
121 mp - 160 mp 14,0 Locaţie – staţiune:
161 mp - 200 mp 16,0 Impozit = 900 ( 2+10*0.9)*0.30 = 2.970
201 mp - 240 mp 18,0
241 mp - 300 mp 20,0 Locaţie – municipiu (zona A):
301 mp - 400 mp 25,0 Impozit = 900 ( 12,5+10*0.9)*0.35 = 6.772
401 mp - 500 mp 30,0
501 mp - 600 mp 40,0 Locaţie – Braşov (zona A):
601 mp - 700 mp 50,0 Impozit = 900 ( 14+10*0.9)*0.45 = 9.315 lei
701 mp - 800 mp 60,0
801 mp - 900 mp 70,0
901 mp - 1000 mp 80,0
Peste 1001 mp 90,0

Impozit loc de cazare

Determinarea impozitului pentru hoteluri

• hoteluri (CAEN 5510) Pensiune Pensiu


Pensiune Pensiune
LEI/loc Hotel 1*, ne
• facilitati de cazare pt vacante si perioade scurte ( CAEN 5520 ) cazare/an 1*, 2*
Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
2*/marg
3*/marg 4*/marg
5*/mar
arete arete
• parcuri rulote campinguri ( CAEN 5530) arete garete
Bucureşti
• alte servicii de cazare ( CAEN 5590) + 8 poli
205 308 513 820 164 246 410 656
Pensiune
Pensiune Pensiune Pensiune
Municipii
LEI/loc 150Hotel 224 374
Hotel 598 120
1*, 180 299 481
Hotel 3* Hotel 5* 3*/marg 4*/marg 5*/marg
Impozit specific anual/unitate = k* Nr. locuri de cazare cazare/an
Oraşe 1*, 2* 215
142 4*
358 573 2*/marg
113 170 287 458
arete arete arete
arete
unde:
Delta Dunării 43 64 107 171 34 51 86 137
Impozit specific standard (k) - LEI / loc cazare / an Sate,
comune,
45 67 111 178 36 53 89 143
statiuni de
interes local
Statiuni
turistice de
113 171 271 448 91 132 225 358
interes
naţional
Exemplu Exemplu complex hotelier 1

Hotel 3*** - 25 locuri de cazare:


Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea în stațiunea
Locaţie – comună/sat turistică Mamaia printr-un complex hotelier care cuprinde: Hotel de
Impozit = 25* 67 = 1.675 lei 5* cu o capacitate de 200 locuri de cazare, un restaurant cu o
suprafață de 320 mp și 200 locuri și un bar în suprafață de 240 mp și
Locaţie – staţiune de interes naţional:
200 locuri.
Impozit = 25* 171 = 4.275 lei
Locaţie – municipiu (zona A):
Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este:
Impozit = 25* 224 = 5.600 lei
Locaţie – Braşov (zona A): 448 * 200 locuri de cazare = 89.600 lei.
Impozit = 25* 308 = 7.700 lei

Exemplul complex hotelier 2:

Un complex hotelier din Iași, zona A, format din: hotel de 4 * cu 100 Suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică pe tip de
locuri de cazare; restaurant 1 cu 50 de locuri și 100 mp; restaurant 2 structură raportând suprafața aferentă structurii de alimentație
cu 110 locuri și 220 mp; bar 1 cu 20 locuri și 40 mp. publică la numărul de locuri de cazare:
(100 mp + 220 mp) / 160 = 2mp/loc;
• 100 locuri de cazare = locuri impuse la restaurant sau bar
• 160 (50+110) locuri la restaurant > 100 locuri de cazare => 60 Pentru cele 60 de locuri suplimentare revin 120 mp pentru care se
locuri peste cele impuse va plati impozit specific pt stuctura de restaurant.
• 20 locuri la bar < 100 locuri de cazare
Măsuri de încurajare a creșterii capitalurilor
proprii
Pentru structura de cazare impozitului specific anual este :  Baza legală: OUG nr.153/2020
513 lei * 100 = 51.300 lei  Intră în vigoare : 1 ianuarie 2021
 Perioada de aplicabilitate:2021-2025(2026)
Pentru structura de alimentație publică independentă- valoarea
impozitului specific anual pentru restaurant este: Contribuabilii vizați:
1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei • plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;

Valoarea totală a impozitului specific anual este: • plătitori de impozit pe profit , indiferent de sistemul de declarare
51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei. și plată;

• care intră sub incidența legii nr.170/2016 privind impozitul specific


unor activități, cu completările ulterioare

Stagiu CECCAR 2018 150

B) Dacă compania înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu


Nu beneficiază de aceste facilități contribuabilii pentru care ajustat al anului curent față de cel din anul anterior și îndeplinește
reglementările contabile sunt emise de BNR , respectiv Autoritatea de concomitent condiția de la punctul precedent, reducerile sunt:
Supraveghere Financiară.
Tabelul 1
Procente de reducere începând cu anul 2021 Procent de reducere Intervale de creștere anuală a capitalului
a impozitului propriu ajustat
a) Reducere de 2% în cazul în care capitalul propriu contabil, în anul 5% Până la 5% inclusiv
pentru care datorează impozitul este pozitiv
6% Peste 5% și până la 10% inclusiv
Pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social ,
capitalul propriu contabil trebuie să fie la nivelul unei valori cel puțin 7% Peste 10% și până la 15% inclusiv
egale cu jumătate din capitalul social subscris.
8% Peste 15% și până la 20% inclusiv
9% Peste 20% și până la 25% inclusiv

Stagiu CECCAR 2018 151


10% Peste 25%152
Stagiu CECCAR 2018
Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente prezentate c) Procente de reducere începând cu anul 2022
în situațiile financiare anuale /raportări contabile anuale:
•3% în situația în care compania înregistrează o creștere peste nivelul
Capitalul subscris v[rsat/capitalul de dotare; prevăzut în tabelul nr. 2 a capitalului propriu ajustat al anului curent
Patrimoniul regiei/public/privat; față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă
îndeplinește cumulativ și condiția de la punctul a).
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
Primele de capital;
Dacă sunt aplicabile 2 sau 3 din reducerile prevăzute mai sus, pentru
Rezerva legală/statutară sau contractuală/alte rezerve constituite determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se
din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau însumează, iar valoarea finală care rezultă din calcul se va aplica asupra
potrivit prevederilor legale în vigoare; impozitului.
Rezultatul net reportat-sold creditor, reprezentând diferența
pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Stagiu CECCAR 2018 153 Stagiu CECCAR 2018 154

Tabelul nr.2

CCPA an/an precedent = (CPA an pentru care datorează impozitul -


Anul pentru care datorează Procentul minim e creștere a CPA înregistrat în anul precedent/ CPA înregistrat în anul precedent)
impozitul capitalului propriu ajustat x 100
2022 5%
Unde:
2023 10% CCPA-creșterea anuală a capitalului propriu ajustat
CPA-capital propriu ajustat
2024 15%
CCPA an/2020 = (CPA an pentru care datorează impozitul - CPA
înregistrat în anul 2020/ CPA înregistrat în anul 2020) x 100
2025 205
Unde:
CCPA-creșterea anuală a capitalului propriu ajustat
CPA-capital propriu ajustat
Stagiu CECCAR 2018 155 Stagiu CECCAR 2018 156
Modificare termene de depunerea a declarațiilor
anuale pe perioada aplicării schemei Exemplu:
bonificațiilor (2021-2025):
O entitate plătitoare de impozit pe profit prezintă pe anii 2020 și 2021
Termenele pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului: următoarea situație:
-Până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii
plătitori de :
Anul Capitalul propriu Capitalul propriu
ajustat
impozit pe profit,
impozit pe veniturile microîntreprinderilor 2020 100.000 lei (capital social 10.000 lei) 80.000 lei
Impozit specific unor activitati
2021 150.000 lei 90.000 lei

Până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea Beneficiază compania de reduceri la calculul impozitului pe profit în
anului fiscal modificat pentru acei contribaubili care au anul fiscal anul 2021?
modificat
Stagiu CECCAR 2018 157 Stagiu CECCAR 2018 158

Reducerea 1
Verificarea conditiilor și stabilire reducere:
• Cap propriu 2021 este pozitiv (150.000>0) DA
• Capitalul propriu sa fie mai mare decat jumatate din capitalul
subscris (150.000>10.000) varsat DA
• Se acorda o reducere de 2% la impozitul pe venit

Reducerea 2
• Crestere de capital propriu ajustat = (90.000-80.000)/80.000 x100%
= 12,50%
• Reducere de impozit 7% conform tab 1 din OUG 153/2020
• Pentru anul 2021 reducerea este de 2% +7% = 9%

Stagiu CECCAR 2018 159