Sunteți pe pagina 1din 17

Unitatea de învăţare II

REZULTAT CONTABIL VERSUS REZULTAT FISCAL


- IMPLICAŢII CONTABILE ŞI FISCALE

PARTEA 1

CUPRINS

Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe profit

Rezultatul contabil şi rezultatul fiscal

Impozitul amânat privind profitul (IAS 12)

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, vei fi capabil:
- Să înţelegi diferenţierea dintre rezultatul contabil şi
rezultatul fiscal;
- S ă d i s t i n g i el em en t e l e c o m p o n en t e al e
rezultatului contabil şi a rezultatului fiscal;
Să identifici elemente de optimizare a
rezultatului.

1
Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe profit

1. Contribuabili
-persoanele juridice române;
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România;
- persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România
într-o asociere fără personalitate juridica;
- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană
juridică română;
- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât
în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul
datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

2. Baza de impozitare

Contribuabili Baza de impozitare

Persoane juridice române Profitul impozabil obţinut din orice sursă,


atât din România, cât si din străinătate
Persoane juridice străine care Profitul impozabil atribuibil
desfăşoară activitate prin intermediul sediului permanent
unui sediu permanent în România
Persoane juridice străine si persoane Partea din profitul impozabil al asocierii
fizice nerezidente care desfăşoară atribuibile fiecărei persoane
activitate în România într-o asociere fără
personalitate juridică
Persoane juridice străine care realizează Profitul impozabil aferent acestor venituri
venituri din/sau în legătură cu proprietăţi
imobiliare situate în România sau din
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
deţinute la o persoană juridică română
Persoane fizice rezidente asociate cu persoane Partea din profitul impozabil al asocierii
juridice române care realizează venituri atât în atribuibile persoanei fizice rezidente

2
România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică

3. Scutiri
-trezoreria statului;
- instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile
realizate si utilizate;
- persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
- cultele religioase, pentru veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi
produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, şi pentru veniturile obţinute din chirii cu
anumite condiţii;
- institutiile de învatamânt particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile
utilizate;
-asociatiile de proprietari;
- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
-Banca Naţională a României.
Anul fiscal este anul calendaristic.

2.2. Rezultatul contabil şi rezultatul fiscal

Rezultatul unei activităţi economice este tratat din două puncte de vedere: rezultat
contabil şi rezultat fiscal. Consecinţele obţinerii unui tip sau altul de rezultat sunt diferite, în
funcţie de natura rezultatului.
Pierderea contabilă este o contraperformanţă pe care întreprinderea trebuie să o corecteze
cât mai repede posibil, pentru a nu influenţa în mod negativ activitatea viitoare a firmei, fiind
pusă în joc existenţa firmei.
Pierderea fiscală, datorita posibilitatii de reportare, constituie un avantaj ce va fi folosit
de firmă în funcţie de posibilităţile oferite de legislaţie.
Profitul impozabil se determină ca diferenţă între veniturile din livrarea bunurilor
mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate şi
lucrări executate, inclusiv din câştiguri din orice sursă, şi cheltuielile efectuate pentru realizarea
acestora, dintr-un an fiscal, la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
Contabilitatea românească este conectată la fiscalitate, astfel că bilanţul contabil este
destinat nevoilor proprii de informare precum şi altor terţi, neţinând cont de constrângerile
fiscale. În lipsa unui bilanţ fiscal, pentru obţinerea rezultatului impozabil (fiscal) sunt necesare
prelucrări extracontabile.
Rezultatul contabil (rezultat brut al exercitiului sau rezultatul exerciţiului înainte de
impozitare) se calculează având în vedere cerinţele unei contabilităţi de angajamente şi
respectând principiul independenţei exerciţiului. Rezultatul brut al exerciţiului corectat cu
deducerile fiscale şi cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obţinerea
rezultatului fiscal (profit impozabil sau pierdere fiscală).

Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli


nedeductibile din punct de vedere fiscal - Deduceri

3
Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului
impozabil. Profitul impozabil este determinat prin ajustarea profitului contabil, conform
reglementărilor fiscale (Codului fiscal), respectiv prin scăderea veniturilor neimpozabile şi
adăugarea cheltuielilor nedeductibile.

Impozitul pe profit = 16% * profitul impozabil

Din perspectivă practică, atenţia managementului trebuie să se îndrepte asupra


impozitului pe profit suplimentar generat de cheltuielile nedeductibile, fără a pierde din vedere
obligaţia de a respecta prevederile legale.
Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin
acte normative în vigoare. Deoarece criteriul de deducere a cheltuielilor în funcţie de intenţie (în
scopul realizării de venituri) este înţeles, de regulă, diferit de organele fiscale şi de comercianţi,
analiza deductibilităţii cheltuielilor trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a
departamentului financiar.
Deşi nu rezultă explicit din prevederile Codului fiscal şi ale normelor de aplicare, la
calculul impozitului pe profit, cheltuielile se clasifică în 1:
a) cheltuieli deductibile, care pot fi:
· cheltuieli admise la deducere;
· cheltuieli obligatorii, impuse prin diverse acte normative în vigoare;
· cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri (criteriul este subiectiv şi permite
diverse interpretări) sau
· cheltuieli deductibile în limitele prevăzute.
b) cheltuieli nedeductibile, care pot fi:
· cheltuieli nedeductibile integral;
· cheltuieli nedeductibile rezultate în urma aplicării plafoanelor;
· cheltuieli nedeductibile considerate astfel deoarece nu respectă condiţia de a fi efectuate
In scopul realizării de venituri impozabile ori care depăşesc limitele/nu îndeplinesc condiţiile
stabilite prin actele normative în vigoare.
Cheltuielile care ar trebui analizate cu prioritate sunt cheltuielile cu serviciile, cu
amortizarea fiscală, cu dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs sau provizioanele şi pierderile
din creanţe neîncasate. Cu toate acestea, impactul cheltuielilor nedeductibile depinde şi de
specificul activităţii, astfel că elementele enumerate se pot modifica corespunzător ponderii
acelor activităţi. Astfel, în domeniul distribuţiei de bunuri, cheltuielile nedeductibile cu stocurile
degradate sau lipsă pot avea o pondere importantă. In domeniul producţiei industriale, pierderile
tehnologice nedeductibile pot avea o pondere importantă, dacă nu se iau măsuri preventive. In
domenii cu o utilizare intensivă a forţei de muncă, cheltuielile nedeductibile trebuie analizate în
corelaţie cu avantajele acordate salariaţilor sau colaboratorilor.

1 Duca A., Duca E. (2009). Soluţii fiscale pentru perioada de criză. Reorganizarea afacerilor. Aspecte fiscale. Editura Universul
Juridic, Bucureşti, pg. 53-75.

4
Ori de câte ori suma pierderilor contabile şi a reducerilor fiscale diminuate de suma
elementelor nedeductibile dau o valoare mai mare ca 0, pierderea contabilă se transformă în profit
fiscal.
APLICAŢIA 1.
PIERDEREA CONTABILĂ TRANSFORMATĂ ÎN PROFIT IMPOZABIL O
societate comercială prezintă următoarea situaţie:
Venituri totale...................................................................... 200.000 lei

- din care: Venituri din 70.000 lei


dividende..................
Cheltuieli totale................................................................... 225.000 lei

- din care: Cheltuieli de protocol peste limita legală................... 110.000 lei

PIERDERE CONTABILĂ=200.000 lei – 225.000 lei=-25.000 lei


REZULTAT FISCAL= -25.000 lei – 70.000 lei +110.000 lei =15.000 lei
IMPOZIT/PROFIT= 16%*15.000 lei= 2.400 lei

În cazul în care reducerile fiscale sunt superioare elementelor nedeductibile cumulate


cu profitul contabil se poate întâlni cazul în care profitul contabil se transformă în deficit
fiscal. În această situaţie impozitul pe profit este 0.

Noutati fiscale 2017


OG 3/2017, OG 84/2016, Legea 227/2005, Legea 170/2016
Impozit pe profit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit (OUG 84)


 Prelungire aplicabilitate. Fără termen limită.
 Pe lângă investițiile în mașini, utilaje și instalații de lucru (subgrupa 2.1 din Catalog),
eligibile sunt și investițiile în
 (din 2016) calculatoare și periferice, mașini și aparate de casă, de control și de
facturare (subgrupa 2.2.9 din Catalog), precum și
 (din 2016) programe informatice.
 (din 2017) dreptul de utilizare a programelor informatice

Scutirea de impozit pe profit pentru centrele de cercetare-dezvoltare (OUG 3)


Se introduce scutirea de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate pentru
contribuabilii care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare,
precum și activități conexe acesteia

Modificare condiție capital


VARIANTA 2016
 fără obligatie de a fi micro dacă la înființare CS > 25.000 EUR
VARIANTA 2017
 fără obligatie de a fi micro dacă la înființare CS > 45.000 RON
 Cei care au avut >25.000 EUR pot reduce până la 45.000 RON
 pot opta pentru impozit pe profit și cei care au subscris ulterior un capital social
de cel puțin 45.000 RON
 Trecerea se face din trimestrul în care îndeplinesc condiția de capital, luând în
calcul veniturile si cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

Modificare plafon OUG 3/2017

 Plafon mărit de la 100.000 euro la 500.000 euro


 Pentru 2017, PJ române plătitoare de impozit pe profit care la 31 dec 2016
îndeplinesc condițiile pentru a se încadra în categoria micro:
 sunt obligate să aplice impozit micro cu 1 februarie 2017
 010 până pe 25 februarie 2017
 depun declarația de impozit pe profit (101) aferentă perioadei 1-31
ianuarie 2017 până pe 25 februarie 2017
 Art. 48 alin. (7) - pentru 2017, PJ române plătitoare de impozit pe profit care la
31 dec 2016 îndeplinesc condițiile art. 47
 Venituri, altele decât din activit exceptate (ex. asigurări, bănci, jocuri de
noroc)
 > 80% venituri din alte activit decât consult/mng.
 Venituri sub 500.000 eur
sunt obligate să aplice impozit micro cu 1 februarie 2017.
Trec la micro cei care au avut CS > 25.000 EUR la înființare
Cei care au ajuns sau ajung la CS > 45.000 lei nu pot activa opțiunea de aplicare a
impozitului pe profit.
CAZURI SPECIALE

Protocol
 Baza de calcul pentru protocol = 2% asupra profitului contabil + cheltuiala cu IP
+ chelt. protocol
 sold121+rulaj 691+rulaj 623
 TVA aferent chltuielii nedeductibile nu se ajusteaza

Sponsorizare
 Credit fiscal = MIN dintre
 5/1000 din cifra de afaceri
 20%* impozitul pe profit
 Rulaj 6582 din anul 2016 + rulaj reportat din anul 2015
 TVA-ul se autofactureaza doar pentru sponzorizarea in bunuri si servicii (analitic
distinct 6582) care depaseste plafonul.
 Plafon 3/1000*cifra de afaceri
Cheltuieli sociale 5% din fondul de salarii

Rezerva legala
 Trimestrial, contribuabilul care constituie rezervă legală (obligatorie cf. L 31/90,
până la 20% din CS) o poate deduce la calcul IP pt maxim 5% din BAZA.
BAZA = Profit contabil din an = Sold cont 121 + rulaj cont 691
 rezervele se completează sau se diminuează în funcţie de:
 nivelul profitului contabil din perioada de calcul
 nivelul capitalului social (apar la creșteri/scăderi capital)
 Trebuie inregistrate in contabilitate la 31.12.2016 prin nota contabila 129=1061.
In caz de reducere a capitalului social nu este obligatorie reducerea rezervei din
punct de vedere contabil, dar va trebui impozitata din punct de vedere fiscal
 reducerea unei rezerve deduse anterior (cum este și cazul rezervei legale) obligă
la impozitare (reflectare element similar venitului).
 Reducerea rezervelor din facilitati fiscale se impoziteaza similar

Provizioane / ajustări pentru depreciere deductibile


 ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor
contabile aplicabile, sunt deductibile dacă creanțele îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
 nu sunt garantate de altă persoană;
 sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată
 sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data
scadenței în limita unui procent de 30% din valoarea acestora; sau
 sunt deținute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura
de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești; integral
(100%)
 se are în vedere valoarea inclusiv TVA a creanței neîncasate
 pentru creanțe în valută se ține seama de valoarea ajustată a creanței
 creanțele non-clienți avute în vedere sunt cele înregistrate după 1 ianuarie 2016

Pierderi creante clienti


Sunt deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, înregistrate
în urmatoarele cazuri:
 punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentință
judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;
 procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii
judecătorești;
 debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori;
 debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu
asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
 debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi afectează întreg
patrimoniul; Dificultățile financiare majore sunt cele care rezultă din
situații excepționale determinate de calamități naturale, epidemii,
epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale
sau economice, conjuncturi externe și în caz de război
 au fost încheiate contracte de asigurare
 au fost înstrăinate la un pret mai mic decat valoarea nominala
 pentru partea acoperită de provizion in alte cazuri

DECLARAȚII FISCALE

FORMULARUL 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”1 pentru anul 2016 se depune de
catre:
– organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a
plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura
TERMEN : pâna la data de 27 februarie 2017

– contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe


profit trimestrial si contribuabilii platitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea si
plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial
TERMEN : pâna la data de 27 martie 2017

– contribuabilii societati comerciale bancare – persoane juridice române si sucursalele din


România ale bancilor – persoane juridice straine
TERMEN : pâna la data de 27 martie 2017

– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare


TERMEN : pâna la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent
– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare
TERMEN : pâna la închiderea perioadei impozabile

1
Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016
îndeplinesc condiţiile pentru trecerea la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (CA<500.000 euro) - sunt
obligate la plata acestui impozit începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale
modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi
declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017.
Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.
Exemple de elemente similare veniturilor:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta,
inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe;
- castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii
dobandite/rascumparate.

Exemple de elemente similare cheltuielilor:


- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in
valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau
transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe
de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz,
cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv
durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In
mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor
provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.
- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor
de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.

Creditul fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma


impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se
stabileste in Codul fiscal.

Formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat ”

Termenul de depunere a declarației 1002:

2
Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.
Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:
a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de
instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit
- persoane juridice străine;
b) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de către
contribuabilii care au optat, potrivit legii, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu
plăți anticipate, efectuate trimestrial;
c) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române și persoanele juridice străine, altele
decât cele prevăzute la lit. a) și b), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în
România, înființate potrivit legislației europene (trimestrele I-III).

APLICAŢIE PROPUSĂ.
O societate comercială prezintă la sfârşitul anului X următoarea situaţie privind veniturile
şi cheltuielile:
- venituri din vânzarea mărfii: 1.200.000 lei;
- venituri din vânzarea producţiei: 900.000 lei;
- venituri din dobânzi: 150.000 lei;
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele: 550.000 lei;
- cheltuieli cu personalul: 250.000 lei;
- cheltuieli de protocol pentru 100 angajați, reprezentând cadouri 120.000 lei;
- cheltuieli cu prime de asigurare pentru asigurarea de accidente de muncă potrivit legii: 80.000
lei;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei în baza unui contract
scris: 55.000 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaraţia 100 „Declaraţia
privind obligațiile de plată la Bugetul de Stat”: 96.000 lei;
- cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la bănci comerciale: 180.000 lei;
- alte cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal: 124.000 lei.
Se cere:

a) determinaţi impozitul pe profit datorat şi impozitul de plată sau de recuperat, după caz, de la
bugetul de stat;
b) recalculaţi impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal X şi întocmiţi Declaraţia privind
impozitul pe profit pentru anul X, presupunând că în anii precedenţi contribuabilul a înregistrat o
pierdere fiscală în sumă de 54.500 lei.

Se folosesc programe puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Conform OPANAF 2520/2010,
contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.
Impozitul amânat privind profitul (IAS 12)

Metoda impozitului amânat, spre deosebire de metoda impozitului exigibil, a apărut


datorită incidenţelor pe care diferenţele temporare le-au avut asupra rezultatului exerciţiului cu
scopul respectării principiilor contabile. Utilizarea metodei impozitului exigibil (impozitul curent)
are o influenţă negativă asupra realizării imaginii fidele în sensul neconectării veniturilor cu
cheltuielile aferente, provocând o creştere a beneficiului pe termen scurt şi o scădere a acestuia pe
termen lung datorită luării în calcul a diferenţelor permanente asupra rezultatului contabil în
vederea determinării rezultatului fiscal.
Diferenţele permanente apar în cazurile în care anumite tipuri de venituri şi cheltuieli
recunoscute în contabilitate sunt recunoscute parţial sau integral în scopuri fiscale. Diferenţele
permanente trebuie luate In calcul la determinarea impozitului pe profit al perioadei curente şi nu
influenţează rezultatul fiscal al perioadei viitoare.
Diferenţele temporare se Inregistrează In cazurile In care perioadele de recunoaştere a
veniturilor şi cheltuielilor In scopuri contabile şi fiscale nu coincid. Aceste diferenţe apar Intr-o
perioadă de gestiune şi şi se decontează pe parcursul uneia sau a câtorva perioade de gestiune
viitoare, In care societatea comercială Indeplineşte cerinţele legislaţiei fiscale privind
recunoaşterea cheltuielilor şi se referă In special la uzura mijloacelor fixe.
Profit impozabil = Profit contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile
±Diferenţe temporare
Impozit pe profit (al exerciţiului financiar) = Impozit pe profit curent + Impozit pe profit
amânat
Diferenţele temporare se determină ca diferenţă Intre valoarea contabilă sau baza contabilă
a unui activ sau a unei datorii şi baza fiscală (de impozitare) a activului sau datoriei.
Diferenţe temporare= VC (BC) – BF (BI), unde:
VC = valoarea contabilă;
BC = baza contabilă;
BF = baza fiscală;
BI = baza de impozitare.
Baza fiscală este valoarea atribuită unui activ sau unei datorii In scopuri fiscale.
Dacă:
VC>BF => Diferenţă temporară impozabilă; VC<BF => Diferenţă temporară deductibilă.

APLICAŢIE
S.C. Alfa SRL achiziţionează un activ imobilizat la un cost de achiziţie de 200.000 lei,
durata de viaţă utilă estimată de societatea comercială este de 5 ani, iar durata de viaţă
prevăzută de legislaţia fiscală este de 4 ani.
Amortizarea contabilă / an = 200.000 lei: 5 ani = 40.000 lei/an Amortizarea fiscală / an = 200.000
lei: 4 ani = 50.000 lei/an
 Determinarea sumelor după anul 1:
VC = 200.000 lei – 40.000 lei =160.000 lei BF = 200.000 lei – 50.000 lei = 150.000 lei
=> Diferenţă temporară impozabilă = 160.000 lei -150.000 lei =10.000 lei => Diferenţa cu
impozitul amânat = 16%*10.000 lei = 1.600 lei Diferenţa iniţială cu impozitul amânat = 0 lei 17
=> Cheltuiala cu impozitul amânat = 1.600 lei

6912 = 4412 1.600 lei


„Cheltuieli cu impozitul pe profit „Impozitul pe profit
amânat” amânat”

 Determinarea sumelor după anul 2:


VC = 200.000 lei – 80.000 lei =120.000 lei BF = 200.000 lei – 100.000 lei = 100.000 lei
=> Diferenţă temporară impozabilă = 120.000 lei -100.000 lei =20.000 lei => Diferenţa cu
impozitul amânat = 16%*20.000 lei = 3.200 lei Diferenţa iniţială cu impozitul amânat = 1.600 lei
=> Cheltuiala cu impozitul amânat = 3.200 lei - 1.600 lei =1.600 lei

6912 = 4412 1.600 lei


„Cheltuieli cu impozitul pe profit „Impozitul pe profit
amânat” amânat”

APLICAŢIE
S.C. Beta SRL achiziţionează un activ imobilizat la un cost de achiziţie de 200.000 lei,
durata de viaţă utilă estimată de societatea comercială este de 8 ani, iar durata de viaţă
prevăzută de legislaţia fiscală este de 10 ani.
Amortizarea contabilă / an = 200.000 lei: 8 ani = 25.000 lei/an Amortizarea fiscală / an =
200.000 lei: 10 ani = 20.000 lei/an
 Determinarea sumelor după anul 1:
VC = 200.000 lei – 25.000 lei =175.000 lei BF = 200.000 lei – 20.000 lei = 180.000 lei
=> Diferenţă temporară deductibilă = 180.000 lei -175.000 lei =5.000 lei Diferenţa iniţială cu
impozitul amânat = 0 lei
=> Creanţa cu impozitul amânat =16%*5.000 lei= 800 lei =>Venituri cu impozitul amânat =800
lei

4412 = 791 800 lei


„Impozitul pe profit amânat” “Venituri din impozitul pe
profit amânat”

 Determinarea sumelor după anul 2:


VC = 200.000 lei – 50.000 lei =150.000 lei BF = 200.000 lei – 40.000 lei = 160.000 lei
=> Diferenţă temporară deductibilă = 160.000 lei -150.000 lei =10.000 lei Diferenţa iniţială cu
impozitul amânat = 800 lei
=> Creanţa cu impozitul amânat = 16%*10.000 lei = 1.600 lei

18
=> Venit cu impozitul amânat = 1.600 lei - 800 lei =800 lei

4412 = 791 800 lei


„Impozitul pe profit amânat” “Venituri din impozitul pe
profit amânat”

19

S-ar putea să vă placă și