Sunteți pe pagina 1din 18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE


GESTIUNE

*** 2008 ***


CUPRINS

Cap. 1 Impozitul pe profit conform Codului Fiscal .............................................pag 3

Cap. 2 Declaratiile fiscale privind impozitul pe profit conform


Codului de Procedura Fiscala ....................................................................pag 9

Cap. 3 Criteriile de audit si documentatia de audit pentru impozitul pe profit ....pag 11

Cap. 4 Studiu de caz ………………………………………………………….…pag 12

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………….pag 18

-2-
IMPOZITUL PE PROFIT CONFORM CODULUI FISCAL

Impozitul pe profit reprezinta o forma de impozit direct pe venitul persoanelor


juridice (societatilor de capital).
Pentru stabilirea acestuia, in unele tari se foloseste acelasi sistem ca si in cazul
persoanelor fizice, iar in altele se practica un sistem distinct. De exemplu, in Belgia
societatile de persoane pot opta – cu respectarea unor conditii – pentru sistemul de
impunere ce se practica in cazul persoanelor fizice. In schimb, in tari ca Marea Britanie,
Italia, Germania, Franta, S.U.A etc., intalnim un sistem de impunere distinct pentru
profitul realizat de societatile de capital.
In general, modul in care se realizeaza impunerea profitului realizat de persoanele
juridice este determinat de organizare acestora, ca societati de persone sau ca societati de
capital.
In cazul societatilor de persoane , impunerea veniturilor acestora se face frecvent pe
baza sistemului aplicat veniturilor persoanelor fizice, deoarece este dificil sa se faca
distinctie intre averea fiecareia dintre persoanele asociate si patrimoniul societatii
respective.
La societatile de capital, poate fi facuta o demarcatie neta intre averea personala a
actionarilor si patrimoniul societatii; actionarii raspund pentru actele si faptele societatii
numai in limitele partii pe care o detin.

Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform Codului Fiscal, urmatoarele


persoane :
 persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice
sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;
 persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui
sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil atribuibil sediului
permanent;
 persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara
activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, pentru
partea din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;
 persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu
proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea
titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, pentru
profitul impozabil aferent acestor venituri;
 persoanele juridice romane si persoanele fizice rezidente cu care realizeaza
venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate
juridica, pentru partea din profitul impozabil al asocierii atribuibile
persoanei fizice rezidente.

-3-
Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.
Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive si la care impozitul pe profit
datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile
respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.
Companiile cu o cifra de afaceri pana in 100 000 euro si care au intre 1 – 9 angajati
(asa-numitele microintreprinderi) sunt impozitate cu 3% din cifra de afaceri.

Calculul profitului impozabil

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa
si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Conform Codului Fiscal, pentru calculul profitului impozabil, avem:

Venituri neimpozabile

 dividendele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana


juridica romana.
 sunt, de asemenea, neimpozabile, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea
Europeana, dividendele primite de la o persoana juridica straina, din statele
Comunitatii Europene, daca persoana juridica romana detine minimum 25%
din titlurile de participare la persoana juridica straina, pe o perioada
neintrerupta de cel putin 2 ani, pana la data platii dividendului;
 diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca
urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune de
persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele
din reevaluarea investitiilor financiare pe termen lung. Acestea sunt
impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii
titlurilor de participare, precum si la data retragerii capitalului social la
persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
 veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
 veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri
aprobate prin acte normative.

Cheltuieli deductibile

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile


numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative in vigoare.

-4-
Conform Codului Fiscal, urmatoarele cheltuieli sunt considerate a fi efectuate in
scopul realizarii de venituri:

 cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor


 cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a
bolilor profesionale;
 cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri
profesionale;
 cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii
firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si
costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea
mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si
publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare
ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de
vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii
vanzarilor;
 cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de
catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza
profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti;
 contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a
cooperativelor de credit;
 taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate
de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul
destinat negocierii contractului colectiv de munca;
 cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a
personalului angajat;
 cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele
existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de
afaceri, editarea de materiale informative proprii;
 cheltuielile de cercetare ;
 cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor
informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de
management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de
calitate;
 cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

Cheltuieli cu deductibilitate limitata

 cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra


diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de
protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;
 suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor
pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru institutiile publice ;

-5-
 cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra
valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modificarile ulterioare
 perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale
administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul
Ministerului Finantelor Publice;
 cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori,
potrivit legii;
 cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale
sau asociatiile profesionale, in limita echivalentului in lei a 2.000 euro
anual
 cheltuielile cu provizioane in limita a: 20%, 25% si 30% din valoarea
creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ anumite conditii
 cheltuieli cu rezerva legala, in limita de 5% aplicata asupra profitului
contabil;
 cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in functie de
gradul de indatorare a capitalului, pot fi : integral deductibile, in limita a
10%;
 amortizarea, in limita de 20%;
 cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de
pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei
a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
 cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei
sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal,
pentru fiecare participant;
 cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de
serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde
societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare
suprafetelor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza
din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenta nedeductibila trebuie
recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;
 cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu
aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si
in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse
la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest
scop;
 cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un
singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii.
Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de
autoturismetrebuie justificate cu documente legale.
 cheltuieli cu sponsorizari sau acte de mecenat, in limita a 3% din cifra
de afaceri, dar nu mai mult de 60% din impozitul pe profit datorat.

-6-
Cheltuieli nedeductibile

 cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat,


inclusiv cele reprezentand diferentele din anii precedenti sau din anul
curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate ;
 amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale,
altele decat cele prevazute in contractele comerciale ;
 cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile,
pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si TVA
aferenta acestor cheltuieli ;
 cheltuieli cu TVA aferenta bunurilor acordate subunitatilor sau forma
unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozata prin
retinere la sursa ;
 cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat
cele garantate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate
contribuabilului la pretul de piata pentru aceste bunuri si servicii ;
 cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document
justificativ, potrivit legii contabilitatii, prin care sa se faca dovada
efectuarii operatiunii ;
 cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituie conform legii,
pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati,
peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia,
prevazuta in contractul de societate sau asociere ;
 cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a
titlurilor de participare la societatile la care se detin participatii, precum
si a diferentelor nefavorabile aferente obligatiunilor emise pe termen
lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea/cesionarea acestora ;
 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ;
 cheltuieli cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative ;
 cheltuieli cu primele de asigurare platite de angajator in numele
angajatului care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului ;
 cheltuielile salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozabile la
angajat ;
 cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte
prestari de servicii, in situatia in care nu sunt incheiate contracte in
forma scrisa si beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora pentru
activitatea autorizata ;
 cheltuieli cu primele de asigurare care nu privesc activele
contribuabilului precum si cele care nu sunt aferente obiectului de
activitate ;
 cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2% aplicata asupra
diferentei dintre totalul veniturilor impozabile si totatul cheltuielilor
aferente veniturilor impozabile ;

-7-
 cheltuielile cu sponsorizarile care depasesc limita de 3% din cifra de
afaceri sau mai mult de 6% din impozitul pe profit datorat.

Amortizarea fiscala

Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau


imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin
deducerea cheltuielilor cu amortizarea.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform
urmatoarelor reguli:
 in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
 in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si
instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale
acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara,
degresiva sau accelerata;
 in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

Pierderi fiscale

Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din


profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.
Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare
termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul
inregistrarii acestora.

-8-
DECLARATIILE FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
CONFORM CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Declaratia 101 privind impozitul pe profit

 Plata si controlul impozitului pe profit

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a


primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a
societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.
Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu
permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul
impozabil care este atribuit sediului permanent.
Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozit anual , pana la data de 10
februarie, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii care efectueaza plati trimestriale si lunare platesc pentru ultimul
trimestru si pentru luna decembrie o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru
trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si
evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a
impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen limita
pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.
Plata impozitelor se face in lei.
Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere,
potrivit legislatiei in vigoare.

 Depunerea declaratiilor

Declaraţia privind impozitul pe profit se completează si se depune anual de către


plătitorii de impozit pe profit, până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările si completările ulterioare, au obligaţia să completeze si să depună
declaraţia privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2007, până la data de 31 martie
2008.
Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care definitivează până la data de 15 februarie
inchiderea exerciţiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit, precum si contribuabilii
care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si
viticultură au obligaţia să completeze si să depună declaraţia privind impozitul pe profit
până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează
impozitul.
Contribuabilii care au obligaţia declarării in cursul anului a impozitului pe profit si care au
definitivat inchiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 15 februarie inclusiv, a
anului următor celui de raportare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit, fără a

-9-
depune formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat",
pentru trimestrul IV al anului de raportare, respectiv pentru luna decembrie a anului de
raportare.
Contribuabilii care incetează să existe in cursul anului fiscal au obligaţia să completeze si
să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor financiare la
registrul comerţului.
La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare, precum §i deciziile Comisiei fiscale centrale.
În cazul in care plătitorul corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia rectificativă
se intocmeste pe acelasj model de formular, inscriind "X" In spaţiul special prevăzutm acest
scop.
Declaraţia privind impozitul pe profit se depune in format electronic, la
unitatea fiscală in a cărei rază teritorială plătitorul isj are domiciliul fiscal sau
acesta este luat in evidenţa fiscală, după caz.
Formularul se editează in 2 exemplare:
 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, impreună cu suportul electronic;
 1 exemplar se păstrează de plătitor.

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat

 Depunerea declaraţiei

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune


de platitorii de impozite si taxe carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile
de plata cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat .

 Termenul de depunere a declaraţiei

Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând:


 plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de
societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele
din România ale băncilor, persoane juridice străine;
 impozit pe profit, datorat de persoane juridice române, altele decât cele
prevăzute la lit. a);
 impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
 impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele
prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine
care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România, impozit pe profit din asociere fără personalitate juridică,
impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care
vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de
participare deţinute la o persoană juridică română.

- 10 -
CRITERIILE DE AUDIT SI DOCUMENTATIA DE AUDIT
PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT

Criterii de audit

- criteriile de audit ce trebuie verificate de auditor sunt :

 Criteriul realitatii  Se verifica daca forma de impozit aplicat de


societate corespunde cu realitatea declarata prin vectorul fiscal;
 Criteriul existentei  Se verifica daca baza de impozitare exista ca
suma absoluta;
 Criteriul exhaustivitatii  Se verifica daca toate tranzactiile
evenimentele economice aferente impozitului pe profit sunt corect si
complet inregistrate in contabilitate si au la baza documente justificative.
 Criteriul perioadei corecte  Se verifica daca toate tranzactiile si
evenimentele aferente impozitulul pe profit au fost recunoscute in
contabilitate in perioada corecta din punct de vedere fiscal;
 Criteriul imputarii corecte  Se verifica daca au fost respectate
caracteristicile din punct de vedere al contabilitatii respectiv prevederile
Planului Contabil General.
 Criteriul calculului corect  Se verifica daca impozitul pe profit a fost
calculat corect cu respectarea prevederilor Codului Fiscal si a Normelor
de Aplicabilitate a Codului fiscal.
 Criteriul prezentarii corecte  Se verifica daca impozitul pe profit
calculat este desemnat corect la nivelul Balantei de Verificare si in
situatiile financiare si daca a fost raportat catre autoritatea fiscala cu
respectarea normelor din Codul de Procedura Fiscala

Documentatia de audit

- documentatia de audit solicitata de auditor si anexata ca proba de audit in dosarul


exercitiului se refera la :

 Balanta de Verificare;
 Registru Jurnal privind inchiderea conturilor de Venituri si Cheltuieli;
 Fisa de Cont Sintetica pentru conturile de Venituri si Cheltuieli (Fisa de
Cont Cumulata pe fiecare luna fara conturi analitice);
 Registru de Evidenta Fiscala;
 Documente justificative ce au stat la baza stabilirii cheltuielilor
nedeductibile sau veniturilor neimpozabile.

- 11 -
STUDIU DE CAZ

 Societatea SC ACL CONSULTING SRL prezinta in balanta de verificare


urmatoarele informatii:
 RD691 = 6.000
 RC441 = 6.000
 SIC1061 = 500
 RC1061 = 1.000
 SFC1012 = 200.000
 In registrul de evidenta fiscala intocmit de societate sunt identificate urmatoarele
posturi:

Simbol Semnificatie Sume


Cont
601 Cheltuieli cu materii prime 80.000
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 20.000
605 Cheltuieli privind energia si apa 5.000
607 Cheltuieli privind marfurile 42.500
613.1 Cheltuieli cu primele de asigurare – 5.690
asigurare viata
623 Cheltuieli de protocol 5.000
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si 10.500
personal
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari 2.000
641 Cheltuieli cu salariile personalului 14.500
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati 2.500
6588.1 Alte cheltuieli de exploatare 1.500
6588.2 Alte cheltuieli de exploatare – fara 1.600
documente justificative
665 Cheltuieli din diferentele de curs 2.000
valutar
666 Cheltuieli privind dobanzile 4.210
6813 Cheltuieli de exploatare privind 30.000
provizioanele pentru deprecierea
imobilizarilor
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 6.000
TOTAL CHELTUIELI 233.000
701 Venituri din vanzarea produselor finite 150.000
704 Venituri din lucrari executate 30.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 55.000
708 Venituri din activitati diverse 20.000
761 Venituri din imobilizari financiare 12.000
7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea 8.000
activelor circulante
TOTAL VENITURI 275.000

- 12 -
 Certificarea calculului corect al impozitului pe profit prezentat de SC ACL
CONSULTING SRL:

SC DOSAR EXERCITIU INTOCMIT


ACL CONSULTING SECTIUNEA : TERTI DATA: REFERINTA
SRL CAPITOL : IMPOZITE SI TAXE REVIZUIT EDS F1
SUBCAPITOL: IMPOZIT PE PROFIT DATA:

I. Obiectiv : Certificarea calculului corect al impozitului pe profit prezentat de


SC ACL CONSULTING SRL
II. Metoda folosita : Recalculare
III. Documente justificative :
 Fisa contului 121
 Fisa de cont sintetica pentru conturile de Venituri
si Cheltuieli
 Registru de Evidenta Fiscala
 Declaratia impozitului pe profit
 Balanta de Verificare

IV. Calcule si analize:

SC
ACL CONSULTING AUDITORI DIFERENTE REZULTAT
SRL
RD691 6.000 RD691 11.4371 5.437 Nesatisfacator
RD441 6.000 RD441 11.4371 5.437 Nesatisfacator
V. Calculul erorilor:

Eroare = diferenta / corect *100

 E691 = 5.437 / 11.437 = 47.5%


 Ē = (E691 + E441) / 2 = 47.5 %
 E441 = 5.437 / 11.437 = 47.5%

VI. Opinie:

Noi auditorii acordam o opinie contrara asupra calculului impozitului


pe profit prezentat de societatea SC ACL CONSULTING SRL in Balanta de
Verificare.
Opinia noastra se bazeaza pe faptul ca nu au fost respectate intocmai
prevederile Codului Fiscal constatandu-se o eroare medie de 47.5% .

1
Calcule conform anexa

- 13 -
ANEXA

Schema de calcul a impozitului pe profit

Venituri Totale 275.000


- Cheltuieli Totale (233.000)
- Rezerva Legala Deductibila (*) (1.000)

- Venituri Neimpozabile (20.000)

 Venituri din imobilizari financiare (12.000)


 Venituri din ajustari pentru deprecierea
activelor circulante ( 8.000)

+ Cheltuieli Nedeductibile 50.480

 Cheltuieli cu primele de asigurare – asigurare viata 5.690


 Cheltuieli cu protocol (**) 4.340
 Cheltuieli cu deplasari, detasari (***) 350
 Despagubiri, amenzi si penalitati 2.500
 Alte cheltuieli de exploatare
fara documente justificative 1.600
 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizarilor 30.000
 Cheltuieli cu impozitul pe profit 6.000

= Baza de Impozitare (BI) 71.480

Impozit pe profit (16% * BI) 11.437

* Rezerva legala deductibila

RC1061 <= 5% * 42.0001 ----------- 1.000 <= 2.100


2
SFC1061 <= 20% * 200.000 ----------- 1.500 <= 40.000

1
Profit Brut = Venituri Totale – Cheltuieli Totale
2
Capital Social

- 14 -
** Cheltuieli cu protocol = 2% ( Venituri Totale – Cheltuieli Totale –Venituri
Neimpozabile + Cheltuieli cu impozit pe profit +
Cheltuieli cu protocol)
= 2% (275.000 – 233.000 – 20.000 + 6.000 + 5.000)
= 2% * 33.000
= 660
 nedeductibil = 5.000 – 660 = 4.340

*** Cheltuieli cu deplasari, detasari = 2.5 * 16.5 * 4 salariati * 10 zile = 1.650

nedeductibil = 2.000 – 1.650 = 350

- 15 -
- 16 -
- 17 -
BIBLIOGRAFIE

 Codul Fiscal 2008 – Editura Meteor Press

 Site-ul Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro

 Cursuri si seminarii de Audit Fiscal

- 18 -

S-ar putea să vă placă și