Sunteți pe pagina 1din 9

II CONCEPTUL DE IMPOZIT

Impozitul – este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de


catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale
colectivitatii (in cazul nostru capitalul) si platita in bani. El constituie o
sursa a finantarii cheltuielilor de interes general al statului si al
administratiei locale, fiind un instrument al politicii economice, prin
care se redistribuie o parte a veniturilor, putand fi stimulate investitiile
si inviorarea conjuncturii economice. Impozitul reprezinta izvorul
principal al formarii veniturilor bugetului de stat si al finantarii
cheltuielilor publice. El este o functie crescatoare a venitului: la o rata
de impunere fiscala data , el sporeste cand venitul creste.

I.11 SFERA DE CUPRINDERE A IMPOZITULUI

Noua lege privind impozitul pe profit care se aplica incepand cu


anul 2004 urmareste, pe de o parte, armonizarea cu legislatia
comunitarea, iar pe de alta parte, introducerea unor prevederi fiscale
neuter, nediscriminatorii pentru toti platitorii de impozit pe profit..
Catgoriile de personae care in in sfera platitorilor de impozit pe
profit sunt:
 Persoana juridica romana, in aceasta categorie intra:companiile
nationale, societatile nationale,regiile autonome,cocietatile
comerciale, societatile agricole, organizatiile cooperatiste,
institutiile financiare, fundatiile, orice alta entitate care are
statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei
romane.
 Persoana juridica straina, cum sunt: companiile, fundatiile,
asociatiile, organizatiile si orice entitati similare, infiintate si
organizate in conformitate cu legislatia unei alte tari, devin
platitoare de impozit pe profit atunci cand isi desfasoara
activitate ,integrala sau partial prin intermediul unui sediu
permanent in Romania , de la inceputul activitatii sediului.
 Persoanele juridice starine si al persoanelor fizice nerezidente
care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara
personalitate juridical, asupra partii din profitul impozabil al
asocierii stribuibile fiecarei personae.

1
 Persoane juridice straine care realizeaza venituri din/sau in
legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, sau din
vanzarea/cesionare titlurilor de participare detinute la o
persoana juridical romana, asupra profitului impozabil aferent
acestor venituri.
 Persoanele fizice rezidente associate cu personae juridice
romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in
strainatate, din asocieri fara personalitate juridical, asupra partii
din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice
rezidnte.

I.2. EXCEPTARI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT

Sunt exceptati de la plata impozitului pe profit urmatorii


contribuabili:
1. terzoreria statului;
2. institutiile publice;
3. persoanele juridice romanae care platesc impozitul pe
veniturile microintreprinderilor;
4. fundatiile romane;
5. cultele religioase;
6. instituiile de invatamant particular acreditate, precum si cele
autorizate;
7. asociatiile de proprietary si locatari recumoscute potrivit Legii
locuintei nr.114/1996;
8. fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar,
constituit potrivit legii;
9. fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;
10. organizatiile non-profit,organizatiile sindicale si
organizatiile patronale

I.3. COTE DE IMPOZITARE

In Romania, politica fiscala impune practicarea de cote


differentiate de impozit pe profit,in functie de natura activitatii

2
desfasurate.Cota standard de impozit pe profit este de 16% cu
urmatoarele excetii:
 pentru veniturile obtinute din desfasurarea de activitati de
natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive si la care
impozitul pe profit datorat pentru aceste activitati este mai
mic de 5% din veniturile respective, se plateste un impozit
de 5% aplicat asupra veniturilor realizate.
 Profiturile obtinute de catre persoanle juridice romane si
straine care vand-cesioneaza proprietati imobiliare situate in
Romania sau titluri de participare detinute la o persoana
juridical romana, sunt impozitate cu o cota de impozit de
10%.
 Profiturile obtinute, pana la data de 31 decembrie 2006, din
desfasurarea unor activitati in zona libera, pe baza de
licenta, si care a obtinut licenta pana la data de 1 iulie 2002,
realizand investitii in zona libera, in active corporale utilizate
in industria prelucratoare, in valoare de cel putin 1.000.000
dolari, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe profit in
continuare.
 Veniturile realizate din aplicarea unei investitii brevetate in
Romania,inclusive din fabricarea produsului sau aplicarea
procesului,sunt scutite de la plata impozitului pe profit pe o
perioada de 5 ani de la prima aplicare.

I.4 CALCULUL PROFITULUI IMPOZABIL

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate


din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri,
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se
adauga cheltuielile nedeductibile..

3
I.4.2 VENITURILE

Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate ori de


incasat,precum si castigurile din orice sursa.Acestea se grupeaza
dupa natura activitatii producatoare de rezultate.In cadrul fiecarei
activitati, veniturile se structureaza in functie de natura rezulatatelor
obtinute, rezultand urmatoarele categorii:
a) Veniturile din exploatare
- Venituri.din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor
executate si serviciilor prestate;
- Venituri din variataia stocurilor;
- Venituri din productia de imobilizari;
- Venituri din subventii de exploatare;
- Alte venituri din exploatarea curenta.
b) Venituri financiare
- Venituri din imobilizari financiare;
- Venituri din investitii financiare pe termen scurt;
- Venituri din creante imobilizate;
- Venituri din investitii financiare cedate;
- Venituri din diferente de curs valutar;
- Venituri din dobanzi;
- Venituri din sconturi obtinute;
- Alte venituri financiare;
c) Venituri extraordinare
- Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare;
- Venituri financiare din provizioane.

I.4.2 CHELTUIELILE

In cadrul categoriei cheltuielilor pentru realizarea veniturilor se


include:
a)a Cheltuieli de exploatare cuprind:
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile:
- Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti respective:
intretinere si reparartii,redevente,locatii de gestiune,chirii,
studii si cerecetari, comisioane,onorarii,reclama si
publicitate, transport de bunuri si personal, posta si taxe
de telecomunicatii, servicii bancare:

4
- Combustibilul,amabalajele,piesele de schimb:
- Costul de achizitie al materialeler nestocate;
- Costul energiei, al gazelor naturale ai al apei consummate;
- Costul marfurilor vandute;
- Cheltuieli cu personalul;
- Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate;
- Cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat;
- Cheltuieli privind provizioanele;
- Cheltuieli cu primele de asigurare;
- Alte cheltuieli de exploatare.

b) Cheltuieli financiare, respectiv:


- Cheltuieli privind investitiile financiare cedate;
- Cheltuieli privind diferentele nefacorabile de curs;
- Cheltuieli cu dobanzile privind exercitiul financiar in curs;
- Pierderi din creante de natura financiara;
- Sconturile acordate clientilor;
- Alte cheltuieli financiare.

c) Cheltuieli extraordinare cuprind:


- Cheltuieli privind calamnitatile si alte evenimente
extraordinare.

Inregistarea veniturilor si cheltuielilor in evidenta contabila se face


conform reglementarilor contabile.
Pentru determinarea profitului impozabil se tine cont de veniturile
neimpozabile cat si de cheltuielile nedeductibile.
In cadrul veniturilor neimpozabile intra:
 dividente, diferentele favorabile de valoare a titlurilor de
participare;
 veniturile rezultate din anularea obligatiilor;
 veniturile rezulatate din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere;
 veniturile prevazute expres in acorduri si memorandumuri
aprobate prin acte normative;
 venituri expres prevazute in acte normative speciale.
La calculul profitului impozabil urmatoarele cheltuieli nu sunt
deductibile:
 cheltuieli cu impozitul pe profit;

5
 cheltuieli cu impozitul pe venit;
 amenzile, confiscarile, majorarile si penalitatile datorate
autoritatilor romane;
 cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau activelor
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,
neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de
asigurare, precum si taxa pe valaore adaugata aferenta;
 cheltuieli facute in favoarea actionarilor;
 indemnizatia administarotorului societatii, dar nu este angajat
al societatii, este deductibila la nivelul persoanei fizice;
 cheltuieli cu taxa pe valoarea adugata aferenta bunurilor
acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca
valoarea acestora nu a fost impozabila prin retinere la sursa;
 cheltuieli inregistarte in contabilitate ,care nu au la baza un
document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada
efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz;
 sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil reducerile de
natura comerciala si/sau financiara, acordate clientilor, care nu
sunt evidentiate distinct in documente justificative de vanzare;
 cheltuieli deteminate de diferentele nefavorabile de valoare a
titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin
participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare
aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor
deteminate de vanzarea – cesionarea acestora;
 cheltuieli inregistrate de societatile agricole, constituite in baza
legii, pentru drepturile de folosinta al terenului agricol adus de
membri asociati;
 cheltuieli cu serviciile de management, consultanta, asistenta
sau alte prestari de servicii, pentru care nu se poate justifica
necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii
proprii si pentru care nu sunt incheiate contracte;
 cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau
care nu sunt reglementate prin acte normative;
 cheltuieli cu primele de asigurare platite de angajator, in
numele angajatului care nu sunt incluse in veniturile salariale
ale angajatului;
 alte cheltuieli salariale si/sau assimilate acestora, care nu sunt
impozitate la angajat;

6
 cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit
Legii nr.32/1994
II. STUDIU DE CAZ – S.C. SPOT S.R.L societate
platitoare de impozit pe profit

S.C. Spot S.R.L. infiintata in 1999 , avand ca obiect de activitate


comert cu produse de uz casnic si industriale, prezinta la finele anului
2005 urmatoarea situatie, conform registrului de evidenta fiscala;

Venituri TOTALE 10,294,012


Cheltuieli TOTALE 10,911,458
CH.NEDEDUCTIBILE-total 141,111
CH.CU PRODUSELE DIN gestiune 3,780
SCADERE GESTIUNE 12,281
CH PROTOCOL NEDEDUCTIBIL 4,192
CH.NEDEDUCTIBILE -
CH.CU ALTE TAXE SI impoz. Nedeductibile 10,047
PIERDERI DIN CREANTE SI debitori diversi -
DESP,AMENZI SI PENALIT CU bugetul satului 85
CH.SPONSORIZARE-GEST 1,573
CH.SPONSORIZARE LEI 33,097
CH ACTIVE CEDATE SI ALTE op de capital neded 36,323
CH.PROVIZIONE nedeductibile -
AMORTIZARE (Diferenta amortiz contabila-amortizarea fiscala) 11,764
VANZARE SUB COST -
CH.CU IMPOZIT PROFIT -
CH.PROTOCOL -FORMULA 27,968
VN-NEIMPOZABILE -
PROFIT IMPOZABIL (476,335)

Total venituri impozabile 10,294,012


Total cheltuieli deductibile 10,770,347
Pierdere de acoperit din ani precedenti -
Profit/pierdere contabil impozabil(a) (476,335)
impozit 16 % -
diminuare impozit profit -SPONS. -
Impozit de plata -

7
Impozit pe profit AN 2005 201,882
Impozit pe profit ramas de plata/recuperat (201,882)
La finele perioadei fiscale societatea a inegistrat o pierdere fiscala

de 476,335 lei.

8
BIBLIOGRAFIE

IMPOZITUL PE PROFIT

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA IMPOZITUL PE PROFIT

1. legea nr.571 din 22 dec.2003 privind codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei.
2. Hotararea Guvernului nr.44 din 22 ian.2004, pentru aprobarea Normelor
metodologige de aplicare a legii nr.571/2003 privind codul fiscal.
3. Ordinul al ministrului finantelor publice nr 576/2004 pentru aprobarea Deciziei
Comisiei fiscale centrale nr 2./2004, privind aplicarea unitarea a unor prevederi
referitoare la impozitul pe profit ,conventiile de evitare a dublei impuneri, accize
si taxa pe valaoarea adugata.
4. Ordin al ministrului finantelor publice nr.987/2004