Sunteți pe pagina 1din 18

CUPRINS

Argument 2

Capitolul I Aspecte teoretice privind calculul si inregistrarea impozitului pe profit


1.1 Contribuabili. Sfera de aplicare 4
1.2 Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit 5
1.3 Perioada impozabila si cota de impozitare 13
1.4 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale 14
1.5 Evidenta contabila a impozitului pe profit 15

Bibliografie 27

1
ARGUMENT

Impozitul pe profit este un impozit indirect şi reprezintă o forma de prelevare


indirectă a unei părti din veniturile persoanelor juridice la dispozitia statului care vizează
utilitatea venitului.
Pentru profitul realizat persoanele juridice sunt datoare sa platească statului cotă
parte reprezentand contributia acestora la formarea resurselor publice .
Conform reglementărilor legale din Romania contribuabilii impozitului pe profit
sunt persoanele juridice române ,persoane juridice străine care işi desfasoară activitatea în
România ,persoane juridice străine care realizează venituri din /sau în legatură cu proprietăti
imobiliare situate în România sau din vânzarea titlurilor de participare detinute la o persoana
juridică romană.
Lucrarea „ Aspecte teoretice si practice privind modul de calcul si inregistrare a
impozitului pe profit” îşi propune sa abordeze aspecte privind modalitătile de calcul şi
evidentiere a impozitului pe profit având la bază situaţiile financiar contabile furnizate de
societatea în cadrul căreia am efectuat studiul de caz.
Aceasta lucrare se raportează la normele legislative din tara noastră privind calculul
si evidentierea impozitului pe profit cat si virarea acestuia la bugetul de stat.
Intreaga lucrare este structurată pe două capitole ce vizează atat aspectele teoretice
ale temei cât şi analiza principalilor indicatori economici ai societătii.
Primul capitol „Aspecte teoretice privind calculul si inregistrarea impozitului pe
profit”cuprinde aspecte teoretice privind contribuabilii si sfera de aplicare a impozitului
pe profit, modul de calcul al acestuia, perioada impozabila si cota de impozitare, evidenta
contabila a impozitului pe profit.
Capitolul II relateaza un studiu de caz privind calculul si inregistrarea impozitului pe
profit la SC “SERV-REPARATII-DIV” S.R.L

2
Am ales acesta temă pentru a evidenţia din punct de vedere fiscal şi contabil
importanţa şi complexitatea acestui impozit şi beneficiile pe care le aduce într-o societate
aflată în continuă schimbare economic deoarece impozitul pe profit la bugetul de stat este un
venit considerabil.
Scopul fiecărei unităţi economice cu scop lucrativ este obţinerea de profit. Profitul
este cel care măsoara performanţele unei întreprinderii, de obţinerea lui depinzând în cea
mai mare măsura continuarea activităţii. De aceea, pentru fiecare agent economic obţinerea
de profit este o prioritate. Pentru profitul obţinut, agenţii economici, datorează în condiţiile
legii impozit pe profit. Aplicat în diverse cote procentuale, impozitul pe profit este un
indicator al unei situatii financiare sănătoase capabilă să susţină societatea civilă.
Impozitul pe profit reprezintă, ca orice impozit, un venit al bugetului statului, utilizat
pentru acoperirea cheltuielilor statului şi ale cetăţenilor unei ţări. Pentru o unitate
patrimonială el reprezintă o cheltuială, o contribuţie la fomarea bugetului statului.
Impozitul pe profit în decursul timpului a suferit modificări atât în calcul cât şi în
modificarea persoanelor ce se impun. În legislaţia actuală s-au făcut modificări care au avut
un carcater restrictiv şi constructiv la colectarea veniturilor.
Am anexat la aceste capitole referinţele bibliografice şi o serie de documente
specifice impoztului pe profit.

3
Capitolul I
Aspecte teoretice privind calculul si inregistrarea
impozitului pe profit

1.1 Contribuabili. Sfera de aplicare

Impozitul pe profit reprezintă un impozit direct ce afectează cheltuielile şi implicit


profitul întreprinderii.
 Contribuabili
Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane, denumite în
continuare contribuabili:
persoanele juridice române;
persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent în România;
persoanele juridice străine şi care au locul de exercitare a conducerii efective în
Româniaa ;
persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației
europene.
In categoria persoanelor juridice romane se includ: companii nationale, societatile
nationale, regiile autonome, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de
organizare si de forma de proprietate, societati agricole, organizatii cooperatiste, institutii
financiare si institutii de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta
entitate care are statutul legal de persoana juridica potrivit legislatiei romane.
Persoanele juridice straine, cum sunt: companiile, fundatiile, asociatiile, organizatiile
si orice entitati similare, infiintate si organizate in conformitate cu legislatia unei alte tari,
devin subiect al impunerii atunci cand isi desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu
permanent in Romania, de la inceputul activitatii sediului.

4
Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit:
Pentru o serie de contribuabili exista scutire de la plata impozitului pe profit . De aceste
scutiri beneficiaza:
Trezoreria Statului;
instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților economice
desfășurate de aceasta;
Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în
calitate de fondator unic, cu excepția activităților economice desfășurate de
acestea;
Banca Națională a României;
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile
microîntreprinderilor
fundația constituită ca urmare a unui legat;
entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari
recunoscute ca asociații de proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din
exploatarea proprietății comune, potrivit legii.

1.2 Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă
şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor
şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Profit = venituri realizate - cheltuieli efectuate - venituri neimpozabile + cheltuieli

5
nedeductibile

Pentru determinarea profitului impozabil, un instrument util este Registrul de


evidenta fiscala. Completarea se face in ordine cronologica , iar informatiile inregistrate
trebuie sa corespunda cu operatiile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile de impunere.

În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, valorificate pe baza


unui contract cu plata în rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate în
calcul la determinarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform
contractului. Cheltuielile corespunzatoare acestor venituri sunt deductibile la aceleasi
termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a contractului.
Optiunea se exercita la momentul livrarii bunurilor si este irevocabila.

 Venituri neimpozabile

Următoarele venituri sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului


impozabil si nu se vor impozita:
dividendele primite de la o persoană juridică română;
dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau
a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț, cu care România
are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română
care primește dividendele deține la persoana juridică străină din statul terț, la data
înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile aplicabile, pe o perioadă
neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care
distribuie dividende;
valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii
nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se
dețin titluri de participare.
veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu
s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru
care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi

6
și/sau penalități pentru care nu s-a acordat deducere, precum și veniturile
reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la
capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la
persoana juridică la care se dețin titlurile de participare;
veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară;
veniturile reprezentând creșteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe,
terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu
descreșterile anterioare aferente aceleiași imobilizări.
sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a
gestionării deșeurilor;
veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii,
titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
sau moștenitorii legali ai acestora;
despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin, în condițiile în
care se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între
România și statul străin respectiv, iar convenția respectivă prevede ca metodă de
evitare a dublei impuneri metoda scutirii ;
sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile
acționarilor/asociaților, cu ocazia reducerii capitalului social
 Cheltuieli deductibile
Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile
numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative în vigoare.
De asemenea, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către
contribuabil;
cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate
pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

7
cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi
boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru
asigurarea de riscuri profesionale;

cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei,


produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în
categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul
unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la
punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării
vânzărilor;
cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi
şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite
prin norme;
contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de
credit;
taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele
normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii
contractului colectiv de muncă;
cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi,
participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;
cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc
condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere
contabil;
cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii,
obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;
cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;

8
taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi
industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;
pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în
următoarele cazuri:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;
2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;
3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau
lichidat, fără succesor;
4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.
 Cheltuieli cu deductibilitate limitata
In calculul profitului impozabil, următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil
la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidența
acestei limite următoarele:
1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile,
ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi
produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de
plasament;
2. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în
administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci,
cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea;
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou
oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în
cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o
unitate sanitară, tichete culturale și tichete de creșă acordate de angajator în
conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de
tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și
membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale
asociațiilor profesionale ale minerilor;

9
4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă
sau a unui regulament intern;
cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de vacanță acordate de
angajatori, potrivit legii;
scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare,
potrivit legii;
pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară
pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
cheltuielile reprezentând cantitățile de energie electrică consumate la nivelul
normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei
aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,
care include și consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul
distribuției energiei electrice
cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve, în limita
prevăzută de lege
cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic
amortizarea, în limita prevăzută de lege
 Cheltuieli nedeductibile fiscal
Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele
pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și cheltuielile cu
impozitele nereținute la sursă în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente,
pentru veniturile realizate din România, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit
amânat înregistrat în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate
către autoritățile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor
aferente contractelor încheiate cu aceste autorități

10
cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile
constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea
adăugată aferentă, dacă aceasta este datorata
cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii,
prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un
instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații. Aceste
prevederi se aplică numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a
unor tranzacții calificate ca fiind artificiale
cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate
activității contribuabilului, cu excepția celor care privesc bunurile reprezentând
garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este
autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de
leasing, potrivit clauzelor contractuale;
pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea
neacoperită de provizion,
cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situația în care evidența contabilă
nu asigură informația necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea
rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere și administrare, precum și
alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode raționale de
alocare a acestora sau proporțional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective
în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil
cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de
mecenat
cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale
sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de
contribuabili și care depășesc echivalentul în lei a 4. 000 euro annual
cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în
care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor
contabile aplicabile, se înregistrează o descreștere a valorii acestora;

11
cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, în cazul
în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, se înregistrează o descreștere a valorii
acestora;
cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, la momentul transferului din categoria
activelor imobilizate deținute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate
deținute pentru activitatea proprie;
cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării
unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară, se înregistrează o descreștere a valorii acestora;
cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu
decontare în acțiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul
acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate conform legii
cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu
decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea nu
sunt impozitate conform legii
cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite
ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii;
cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, dacă la data
evaluării/reevaluării sunt îndeplinite condițiile
Asocierile fara personalitate juridica presupun stabilirea veniturilor si cheltuielilor
rezultate din asociere pentru fiecare asociat, conform cotei sale de participare.
 Aspecte fiscale internationale
Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu
permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil
care este atribuibil sediului permanent.
Profitul impozabil se determina în urmatoarele conditii:

12
numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile
impozabile;
numai cheltuielile efectuate în scopul obtinerii acestor venituri se includ în
cheltuielile deductibile;
cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, indiferent de locul
în care s-au efectuat, decontate de persoana juridica straina si înregistrate de sediul
permanent, sunt deductibile în limita a 10% din veniturile salariale ale angajatilor
sediului permanent.
1.3 Perioada impozabila si cota de impozitare

Anul fiscal este considerat anul calendaristic. Când un contribuabil se înfiinteaza sau
înceteaza sa mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul
calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.
Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit care
este de 16 %, cu exceptiile prevazute de lege.
Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra
profitului fiscal impozabil.
IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE
IMPOZIT PROFIT
( 16 %)
Atat profitul impozabil cat si impozitul pe profit se calculeaza si se
evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului.
Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal
net.Pentru a se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se scade din
profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat.
PROFIT NET = PROFIT BRUT - IMPOZIT PE PROFIT

1.4 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

13
Calculul, declararea și plata impozitului pe profit, se efectuează trimestrial, până la
data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I - III. Definitivarea și
plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de
depunere a declarației privind impozitul pe profit.
Nu intră sub incidența acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare,
pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă
procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare.
Contribuabilii, pot opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit
anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata
impozitului anual este termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit.
Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se
efectuează la începutul anului fiscal si este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali
consecutivi. Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului se efectuează la
începutul anului fiscal pentru care se solicită. Contribuabilii comunică organelor fiscale
competente modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe
profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului fiscal respectiv.
Instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale
instituțiilor de credit - persoane juridice străine - au obligația de a declara și plăti impozit pe
profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează
plata impozitului anual este data de 25 martie inclusiv a anuli urmator.
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual,
cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o
pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele
prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se
efectuează plățile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru
care se efectuează plata, cu excepția plății anticipate aferente trimestrului IV care se declară
și se plătește până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din
anul fiscal modificat.

14
 Depunerea declarației de impozit pe profit

Contribuabilii au obligația să depună o declarație anuală de impozit pe profit până la


data de 25 martie inclusiv a anului următor.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse
private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii
sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat
cheltuielile respective.

1.5 Evidenta contabila a impozitul pe profit

Pentru evidenţierea în contabilitate a impozitului pe profit este utilizat contul


4411 Impozitul pe profit
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele
locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 4411 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
In creditul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
sumele datorate de unitate catre bugetul statului/bugetelor locale, reprezentand
impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
impozitul pe profit/venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarii
erorilor contabile (658).
In debitul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:
sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe
profit/venit (512);
datorii anulate (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor,
sumele varsate in plus.
 Operatii economice specifice
La nivelul impozitului pe profit există câteva operaţiuni contabile care se realizează
pentru a putea reflecta cât mai corect în contabilitate acest tip de taxă, astfel:

15
1. Înregistrarea obligaţiei de plată trimestrială către bugetul de stat sau către bugetul
local în ceea ce priveşte impozitul pe profit
691 = 4411
cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit
Acelaşi tip de înregistrare contabilă se foloseşte dacă valoarea ce este datorată la
finele unui trimestru a impozitului pe profit cumulat de la începutul anului este mai
mică decât valoarea înregistrată până la finele trimestrului anterior.
2. Achitarea obligaţiei fiscale prin contul de la bancă se înregistrează, astfel:
4411 = 5121
Impozit pe profit Conturi la banci in lei

3. În cazul în care există diferenţe în plus faţă de exerciţiile financiare anterioare cu


privire la impozitul pe profit înregistrarea contabilă este următoarea:
1174 = 4411
Rezultatul reportat provenit din Impozit pe profit
corectarea erorilor contabile
4. Pentru corectarea erorilor în ceea ce priveşte impozitul pe profit anterior există o
înregistrare contabilă specifică:
4411 = 1174
Impozit pe profit Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile
5. Pentru acele societăţi care au facilităţi fiscale la calculul impozitului pe profit vom
avea următoarele înregistrări contabile :
a. De asemenea, se înregistrează trimestrial obligaţia de plată a impozitului :
691 = 4411
cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit

b. Facilităţile fiscale vor fi evidenţiate extrabilanţier, în debitul contul 8038 «Alte


valori în afara bilanţului »
c. Repartizarea profitului pe surse de finanţare se realizează din punct de vedere
contabil, astfel:

129 = 1068
Repartizarea profitului Alte rezerve

16
d. De asemenea, se va diminua impozitul pe profit cu valoarea facilităţilor fiscale
acordate:
691 = 4411
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit
cu sumele in rosu

BIBLIOGRAFIE

17
1. Avram, M. - Contabilitatea financiară a firmei, Editura Universitaria,
Craiova, 2009

2. Avram, M. - Management contabil, Editura Universitaria, Craiova,


2010

3. Hangan Daniela - Finanţe şi fiscalitate, Editura CD Press, Bucureşti, 2006

4. Pătruţescu, M. - Contabilitatea financiară, vol. I, Editura Universitaria,


Craiova, 2009

5. Popan, Maria - Patrimoniul unităţii – Modul I – Manual pentru clasa a


IX-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2014

6. *** - Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată

7. *** - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,


republicată

8. *** - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

9. *** - Legea nr. 60/2019 din 15 aprilie 2019 pentru


modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
10. *** - HOTĂRÂRE Nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea I
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
11. *** - Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activităti

12. *** - Ordinul comun al ministrului turismului și al ministrului


finanțelor publice nr.264/464/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016
privind impozitul specific unor activități

18