Sunteți pe pagina 1din 27

Finan e Publice

Analiza veniturilor fiscale ale Romniei n perioada 2006-2011

Cuprins: y Premise.pag.3 y Venituri fiscale-generalit i.pag.3 o Impozite directe.pag.4 o Impozite indirecte.pag.5 y Veniturile fiscale n anii 2006-2011pag.7 y Previziuni.pag.23 y Concluzii..pag.26

Analiza veniturilor fiscale ale Romniei n perioada 2006-2011


Premise
Un aspect important al ,,calit ii" finan elor publice l reprezint politica fiscal promovat de statele europene. Scopul principal al impozit rii este de a asigura resursele financiare pentru finan area serviciilor publice. Se pot ata a i alte obiective complementare, n mod normal serviciile asigurate de sistemul public fiec rui cet ean nu sunt direct propor ionale cu pl ile efectuate de fiecare contribuabil, impozitarea are i rolul de redistribuire a veniturilor. Dac n cazul politicii monetare se poate vorbi de o politic unic , politic fiscal a statelor membre a r mas n zon de autonomie na ional n elaborarea politicii macroeconomice, respectiv cel mai important instrument al statului n asigurarea stabilit ii economice. Politica n domeniul impozit rii este esen ial pentru toate statele membre, iar ac iunile unei ri pot avea impact nu numai n acea ara, dar i n rile nvecinate. Datorit evolu iei financiare att pe plan na ional ct i pe plan interna ional precum i a crizei economice ce s-a conturat este necesar a se observa mai ndeaproape evolutia financiar a taxelor i impozitelor pe perioada ader rii Romniei n Uniunea European , structura lor i evolu ia att ca pondere din total venituri ct i ca valoare.

Venituri fiscale-generalit

i1

Veniturile fiscale mbrac forma impozitelor, taxelor i contribu iilor obligatorii stabilite prin lege de c tre stat i au un caracter obligatoriu i nu sunt restituibile. Ele reprezint prelev ri legale din veniturile create de agen ii economici i din veniturile popula iei, inclusiv n leg tur cu de inerea de c tre ace ti contribuabili a unor averi sau propriet i impozabile. Potrivit Legii bugetului de stat, la bugetul administra iei centrale de stat se ncaseaz urm toarele impozite i taxe: y y y y impozite directe: impozitul pe profit; impozitul pe venitul persoanelor fizice; impozitul pe profitul ob inut din activit i comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protec ia consumatorilor;

Conform site-ului : www.biblioteca.ase.ro

y y y y y y

impozitul pe dividende la societ ile comerciale. impozite indirecte: taxa pe valoarea ad ugat ; accizele i impozitele asupra i eiului din produc ia intern taxele vamale de la persoanele juridice i fizice; alte impozite indirecte.

i gazelor naturale;

Impozitele directe
O prezentare a diferitelor prelev ri bugetare presupune clarificarea a dou domenii de ordin fiscal i anume: Obliga ia fiscal reprezint ndatorirea de a pl ti la stat impozitele, taxele i alte prelev ri fiscale reglementate prin lege. Crean fiscal reprezint dreptul statului de a percepe, prin aparatul fiscal, impozite, taxe i alte venituri n contul bugetului statului sau n fonduri bugetare speciale. Obliga ia fiscal se stinge n momentul n care rela ia juridic nu mai exist , iar dreptul de crean al statului asupra contribuabilului nceteaz . C ile i modalit ile de stingere a obliga iei fiscale sunt: y y y y y plat (numerar, virament); compensarea (din pl ti exigibile la o anumit scaden sunt deduse sumele pl tite n plus la buget, la scaden ele anterioare); sc derea (n caz de insolvabilitate sau dac se constat eroarea n percepere); anularea (amnistie fiscal , anularea total sau par ial ); prescrip ia, executarea silit .

Din numeroasele impozite directe, taxe, contribu ii operabile n sistemul fiscal romnesc, cele mai importante c semnifica ie fiscal sunt urm toarele: y y y y y y y y y impozitul pe profit; impozitul pe salarii; impozitul pe dividende de la societ ile comerciale; taxa pe valoarea ad ugat ; taxa pe jocurile de noroc; taxe vamale; taxe pentru eliber ri de licen e i autoriza ii de func ionare; taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale; taxa asupra tranzac iilor cu valori mobiliare;
4

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat; impozitul pe cl diri i impozitul pe terenuri; taxa asupra mijloacelor de transport; impozitul pe venitul agricol; taxe de timbru; Contribu ii la diferite fonduri publice, dup cum urmeaz : contribu ia la asigur rile sociale; contribu ia angajatorului i angaja ilor la fondul pentru ajutor de omaj; contribu ia personalului pentru pensia suplimentar ; contribu ia unit ii i a personalului la fondul pentru asigur ri de s n tate; contribu ia la fondul special al drumurilor publice; contribu ia la fondul special pentru s n tate; contribu ia la fondul special pentru modernizarea punctelor de trecere a frontierei precum i a celorlalte unit i vamale; contribu ia la fondul special de risc i accident pentru protec ia persoanelor cu handicap; contribu ia la fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic; contribu ia la fondul special pentru protejarea asigura ilor; contribu ia la fondul cultural na ional; contribu ia la fondul pentru promovarea turismului; contribu ia la fondul special al avia iei civile; contribu ia la fondul cinematografic na ional etc;

Impozitele indirecte
Al turi de impozitele directe orice ara apeleaz impozitelor pe cheltuieli (pe consum). i la cele indirecte care mbr ca forma

Pentru a pune n eviden con inutul i necesitatea impozit rii indirecte se impune compararea diferen elor ce exist , att din punct de vedere tiin ific, ct i juridic-administrativ, ntre cele cele dou mari categorii de impozite: directe i indirecte. Din punct de vedere tiin ific, o prim deosebire reiese din aceea c , dac n cazul impozitelor directe obiectul acestora l reprezint existen a venitului/averii, n cazul celor indirecte obiectul impunerii l constituie cheltuirea/consumul venitului/averii. O a doua diferen ntre cele dou tipuri de impozitare rezid n inciden a i repercursiunea lor, adic a modului n care impozitele afecteaz pe cineva i ceva. Impozitele directe au o inciden direct , adic pl titorul este aceea i persoan cu suportatorul i nu pot fi repercutate (de regul ) asupra altor persoane.

n cazul impozitelor indirecte, inciden (sarcin fiscal ) este indirect , acest lucru fiind prev zut prin lege. Din punct de vedere juridic-administrativ se distinge o alt diferen important ntre cele dou categorii de impozite. Astfel, n cazul impozit rii directe a venitului sau averii exist a a numitul rol nominativ (o pozi ie, un fi ier n memoria calculatorului); orice pl titor are o pozi ie deschis la fisc. Acest lucru nu se reg se te ns i la impozitele indirecte unde nu se cunoa te dinainte contribuabilul. Printre avantajele impozitelor directe putem aminti echitatea fiscal statului venituri relativ stabile. i faptul c asigur

Impozitarea direct are marele dezavantaj al perceperii lente, la mari intervale de timp a impozitului. De asemenea, impozitarea direct este vizibil i, mai ales, iritabila pentru contribuabili i, nu independent de acestea, prezint un randament destul de sc zut. Impozitarea indirect prezint marele avantaj al randamentului, deoarece se impun nu un profit, un venit, o avere ci o circula ie, o vnzare, o cump rare, un consum. Un alt avantaj este rapiditatea perceperii impozitului i n acela i timp este i mai pu in costisitoare dect impozitarea direct . Marele inconvenient al impunerii indirecte l reprezint inechitatea fiscal , pe de o parte, c urmare a propor ionalit ii cotei de impunere, iar, pe de alt parte, din cauza faptului c nu ine seam de situa ia personal a pl titorului. Principalele categorii de impozite indirecte sunt: y y y y taxele de consuma ie; taxele vamale; monopolurile fiscale; taxele de nregistrare i de timbru.

Veniturile fiscale n anii 2006-2011


Analiza indicatorilor de nivel(Date prelucrate de pe Eurostat)
Romnia

UE27

Analiza indicatorilor de structur


Romnia

UE27

Analiza indicatorilor de dinamic


Romnia

UE27

I.Perioada 2006-2008(nainte de criz )


ncas ri realizate / Receipts obtained Denumirea indicatorilor 2006 2007 2008

VENITURI - total Venituri curente Venituri fiscale Impozit pe venit, profit i c tiguri din capital Impozit pe venit, profit i c tiguri din capital de la persoane juridice

40698.1 40513.0 37900.2 11474.3

48984.6 48346.0 44824.2 14523.3

61151.0 59325.0 55133.6 18563.2

9281.9

11795.0

14405.3

Impozit pe profit Alte impozite pe venit, profit i c tiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venit, profit i c tiguri din capital de la persoane fizice Impozit pe venit Cote i sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit, profit i c tiguri din capital Impozit pe salarii - total Impozite i taxe pe proprietate Impozite i taxe pe bunuri i servicii Taxa pe valoarea ad ugat Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii Accize Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii bunurilor sau pe desf urarea de activit i Impozit pe comer ul exterior i tranzac iile interna ionale

7905.5

10528.9

13039.9

1376.4

1266.1

1365.4

2189.0 9739.3 -7550.3

2728.2 13828.8 -11100.6

4156.3 18398.3 -14242.0

3.4 14.5 29.5 23777.8 27763.0 -14539.0 348.5 9943.1 -0.9

0.1 48.8 0.4 29332.8 31243.2 -14552.5 189.1 11207.8


1)

1.6 15.6 91.4 35368.1 40873.6 -18634.3 21.8 12382.5


1)

263.1 2596.2

1245.2 855.7

724.5 962.3

10

Alte impozite i taxe fiscale Contribu ii de asigur ri Contribu iile angajatorilor Contribu iile asigura ilor

7.9 331.0 221.9 109.1

63.2 408.3 256.0 152.3

133.0 454.2 291.9 162.3

Indicele relativ al fiscalit


Romania Impozit pe profit

ii n Romania(2005-2006)
2005 16% 16% 19% 32% 17% 100% 2006 16% 16% 19% 29,25% 17% 97,25%

Impozit pe venit T.V.A Contributii angajator Contributii angajat Total

Evolu ia gradului de fiscalitate n Romania n perioada 2005-2007


Produsul intern brut 288.176,1 344.535,5 404.708,8 Venituri fiscale Grad de fiscalitate generala (%) 87.629,4 106.885,1 127.108,2 30,4 31,0 31,4

Anul

2005 2006 2007

11

Conform Guvernului, primii doi ani de cot unic n Romnia au nsemnat venituri bugetare mai mari cu 14,8% (comparativ cu nivelul din 2004), descurajarea muncii la negru, oficializarea veniturilor i crearea de noi locuri de munc (efectivul salaria ilor din economie a crescut cu circa 177 mii persoane n luna decembrie 2006 fa de sfr itul anului 2004).Un alt aspect important vizat de reforma fiscal este reprezentat de transformarea impozitelor i taxelor pe bunuri i servicii n principala surs de venituri ale bugetului de stat. Realizarea acestui obiectiv este sus inut de ponderea sporit pe care au dobndit-o aceste impozite, ndeosebi taxa pe valoarea ad ugat , n formarea veniturilor bugetului de stat. Totodat , impozitele pe bunuri i servicii au participat la formarea veniturilor bugetului de stat ntr-o propor ie de 58,4% n 2006 fa de 62,5% n perioada corespunz toare a anului 2005. Dintre acestea, cea mai important contribu ie apar ine taxei pe valoarea ad ugat , de 32,5% (35,6% n perioada ianuarie-decembrie 2005), urmat de accize (a c rei pondere n totalul veniturilor bugetului de stat a fost apropiat n 2006 de cea din anul 2005 i anume 24,4% fa de 24,8%. Spre deosebire de autorit ile romne, care consider c implementarea cotei unice a adus venituri la buget, speciali tii Fondului Monetar Interna ional2 consider c introducerea acestei m suri a determinat o pierdere de venituri din impozitul pe venit i impozitul pe profit de aproximativ 1% din PIB n 2005. Totu i, sus in ei, aceast pierdere a fost compensat de colectarea unor venituri mai mari dect cele prev zute din impozite indirecte, datorit unei cereri puternice de bunuri i servicii. Veniturile totale au fost deci, constante ca procent din PIB. Complementar, reducerea semnificativ a cheltuielilor de capital i necesarul redus de resurse publice pentru cofinan are, ca urmare a gradului sc zut de absorb ie a fondurilor europene, au condus la ob inerea unui deficit bugetar moderat n 2005, de 0,9% din PIB.

Conform Anuarului statistic din 2009 (www.insse.ro)

Fondul Monetar Interna ional Raportul Fondului privind Consult rile din 2006 pe Articolul IV, 30 martie 2006, disponibil pe www.fmi.ro 12

Sistemul fiscal din 2005-2007: stimulativ pentru afacerile mari i consum


De i sondajele efectuate n rndul oamenilor de afaceri n ultimii 5 ani arat c nivelul fiscalit ii este una dintre preocup rile secundare ale managementului companiilor (mult mai pu in important dect, de exemplu, predictibilitatea fiscal ), reforma fiscal din 2005 a intit ncurajarea afacerilor mari, a companiilor cu for financiar ridicat , mizndu-se pe efectele de antrenare ale investi iilor masive realizate de ace ti investitori. De la 1 ianuarie 2007, au intrat n vigoare amendamentele, ndelung disputate, aduse Codului Fiscal. Amendamentele nu au avut n vedere modificarea elementelor esen iale ale sistemului fiscal romnesc, construit, n principal, pe baza cotei unice de 16% aplicate veniturilor i a unei taxe pe valoarea ad ugat de 19%. Impozitul pe dividende, pl tit de c tre ac ionarii persoane juridice, este de 10% n condi iile n care nu de in participa ii de minimum 15% pn la 1 ianuarie 2009, respectiv 10% dup aceast dat pentru o perioad de minimum doi ani nainte de data pl ii. Excep ia de la regula de impozitare a societ ilor comerciale este, n continuare, dat de impozitarea venitului microntreprinderilor, cu condi ia ca acestea s realizeze minimum 50% din venituri din alte activit i dect cele de consultan pentru management i afaceri. Prevederea se dore te o solu ie n sensul elimin rii folosirii microntreprinderilor pentru ncasarea salariilor de c tre unii angaja i. Cota de impozitare a veniturilor este, n cazul microntreprinderilor, de 2% n anul 2007, 2,5% n anul 2008 i 3% n anul 2009. Pentru c tigurile ob inute din r scump rarea titlurilor la fondurile deschise de investi ii se aplic o rat de impozitare diferen iat n func ie de durata de de inere a acestor titluri dup cum urmeaz : dac sunt de inute o perioad mai mic de 365 de zile, se aplic rata de impozitare general de 16%; dac sunt de inute o perioad mai mare de 365 de zile, se aplic o rat de impozitare de 1% pe c tigul net ob inut. Pentru titlurile de valoare, valori mobiliare, cump rate i r scump rate se aplic un impozit de 16% pe c tigul net ob inut din opera iunile de vnzare - cump rare din cursul exerci iului fiscal. Dividendele, inclusiv sumele primite ca urmare a de inerilor de titluri la fondurile nchise de investi ii, ob inute de c tre persoanele fizice, se impoziteaz cu o cot de 16% din valoarea dividendelor brute cuvenite. Sistemul fiscal intrat n vigoare n 2005 i ajustat n 2007, i-a stabilit ca obiectiv asigurarea unor venituri disponibile mai mari, poten iala expansiune a afacerilor, cre terea investi iilor directe, reducerea ponderii economiei subterane, o cre tere economic sustenabil , mai multe locuri de munc , cre terea economisirii i a investi iilor. Dintre aceste inte, anali tii consider c au fost atinse cre terea investi iilor str ine (un record n perioada postdecembrist , 9,1 miliarde de euro n 2006), o cre tere economic ridicat (7,7% n 2006, chiar dac n mare parte bazat pe consum) i expansiunea afacerilor desf urate de firmele mari, puternice din punct de vedere financiar. Ce nu a reu it s ob in reforma sistemului fiscal promovat de
13

guvernarea de dup 2005 au fost cre terea ponderii veniturilor bugetare n PIB, cre terea economisirii iar ceea ce a nr ut it este accentuarea deficitului de cont curent. Veniturile disponibile mai mari au nsemnat un consum mai mare (mai ales de bunuri din import) i implicit, adncirea deficitului balan ei comerciale.

Evolu ia veniturilor fiscale n cadrul bugetului general consolidat ca raport din PIB, n perioada 2005-2007
Pe categorii, ponderea n PIB a principalelor impozite a avut urm toarea evolu ie n anul 2005 comparativ cu 2006: - impozitul pe venit i salarii a crescut cu 0,6%, c urmare a cre terii c tigului salarial mediu brut cu 12,5% n anul 2006 fa de anul 2005 precum i a num rului mediu de salaria i cu 2,1%; - impozitul pe profit a nregistrat o tendin a constan a; - taxa pe valoarea ad ugat a nregistrat o cre tere de 0,3% (de la 7,8% n anul 2005 la 8,1% n anul 2006), c urmare a cre terii activit ii economice i a gradului de colectare a impozitelor.
14

- accizele au inregistat o u oar sc dere a ponderii n PIB (de la 3,2% n anul 2005, la 3,1% n anul 2006); - impozitului pe comer ul exterior i tranzac iile interna ionale (taxele vamale) a nregistrat o tendin a constan a. Veniturile bugetare n anul 2007 au continuat tendin a ascendent din anul 2006 c urmare att a pozi iei ciclice favorabile a economiei ct i a eforturilor de reforma a administra ie fiscale i a mbun t irii colect rii. Consolidarea bazei veniturilor bugetare este esen ial pentru asigurarea resurselor necesare ndeplinirii angajamentelor Romniei n calitate de stat membru al Uniunii Europene. Pe categorii, ponderea n PIB a principalelor impozite a avut urm toarea evolu ie n anul 2007 comparativ cu anul 2006: - impozitul pe venit i salarii a crescut cu 0,6%, determinat n principal, de cre terea c tigului salarial mediu brut cu 12,4% i a num rului de salaria i cu 1,8%; - impozitul pe profit s-a caracterizat printr-o tendin a de cre tere cu 0,6% fa de anul 2006, c urmare a dezvolt rii activit ii economice i a gradului de colectare; - taxa pe valoarea ad ugat a nregistrat o cre tere de 1% (de la 8,1% n anul 2006 la 9,1% n anul 2007), c urmare a cre terii activit ii economice i a gradului de colectare, dar i a elimin rii unor scutiri de taxa pe valoarea ad ugat pentru punerea de acord cu Directiva a Vl-a a Comunit ii Economice Europene; - accizele au nregistrat o tendin a de cre tere n PIB (de la 3,1% n anul 2006, la 3,6% n anul 2007) datorit continu rii procesului de majorare al acestora conform calendarului stabilit n procesul de negociere a ader rii la Uniunea European i o sc dere a impozitului pe comer ul exterior i tranzac iile interna ionale (taxele vamale) de la 0,8% n anul 2006 la 0,4% n anul 2007.

Compara ia sistemului fiscal romnesc cu sistemele fiscale din rile UE27 n aceast perioad
Specificul Romniei fa de rile UE27 const n structura veniturilor ncasate la bugetul de stat. n Romnia, veniturile fiscale i bugetare sunt dependente de veniturile din taxele i impozitele indirecte (TVA, accize, taxe vamale etc.), n timp ce, n Uniunea European , contribu iile celor trei mari categorii de impozite i taxe (impozite directe, indirecte i contribu iile sociale) la formarea veniturilor sunt relativ apropiate. n acest context, putem observa c fiscalitatea din Romnia este una medie fa de rile Uniunea European , situndu-se
15

la un nivel relativ apropiat de Irlanda sau Slovacia (unde se aplic o cot unic de 19% att pentru venituri, ct i pentru TVA) i mult mai redus att fa de cea din rile UE15, de exemplu, Suedia, Fran a sau Danemarca, ct i n compara ie cu unele dintre rile nou-venite n UE n anul 2004, precum Cehia sau Ungaria. n aceast perioad (2005-2008), Romnia are una dintre cele mai reduse cote din UE27 la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Cu o rat de impozitare de 16%, Romnia se afl ntre Serbia (cu venituri impozitate progresiv, cu o rat minim de 10% i una maxim de 14%) i rile dezvoltate din UE, n care predomin , la fel, sistemul progresiv. Cele mai mari rate de impozitare a veniturilor sunt n Danemarca (38%-59%), Suedia (30%-55%), Finlanda (29%53,5%), Olanda (34,2%-52%) i Norvegia (28%-51,3%). Dintre cele 12 ri noi membre ale UE (zece care au aderat n mai 2004 i dou n ianuarie 2007), majoritatea au cote de impozitare mai ridicate dect Romnia. Astfel, Ungaria are cote cuprinse intre 18% si 36%Cehia (12%-32%), Polonia (19%-40%) iar Bulgaria ntre 10% i 24%. n ceea ce prive te impozitul pe profitul companiilor, Romnia are printre cele mai sc zute cote dintre rile din UE27. Pentru persoanele fizice, rata de impozitare a dividendelor este de 16%, astfel c profiturile unei societ i comerciale sunt impozitate cu 29,44%, n cazul ac ionarilor persoane fizice i cu 24,4%, n cazul persoanelor juridice. Bulgaria impune o cot de impozitare pe profitul companiilor de 10%, Ungaria 16% iar Estonia 22% (trebuie men ionat c Bulgaria i Estonia nu impoziteaz veniturile din dividende). Dac avem n vedere rata de impozitare combinat (impozit pe profit + impozit pe dividende), observ m c rile dezvoltate din UE au un regim de impozitare mult mai restrictiv dect al Romniei. Astfel, dac impozitul final combinat este de 19% n Slovacia, n Irlanda acesta este de 26%, mai mic dect n Polonia (34,4%), Fran a (55,9%), Germania (52,4%), Cehia (35,4%) i aproximativ egal cu cel din Grecia (29%). Comparativ cu ratele practicate de statele membre UE, cota TVA aplicat n Romnia se situeaz la un nivel relativ mediu. Aceea i rat , 19%, este ntlnit n Slovacia (unde se practic principiul cotei unice extins i la TVA), Germania, Cehia etc. Cea mai mare rat a TVA este nregistrat n Suedia, Norvegia i Danemarca (25%). Rata utilizat n Romnia este mai mare dect cea practicat de alte state, cum ar fi, de exemplu, Luxemburg i Cipru (15%) sau Marea Britanie (17%). Altfel, legat i de taxa de prim nmatriculare, nou introdus n Codul Fiscal i att de contestat , trebuie men ionat c , n Romnia, taxele pe mediu sunt de 10 ori mai mici n compara ie cu Uniunea European . Reforma sistemului fiscal n tea n continuare multe controverse n Romnia. Succesul sau e ecul ei depindea de momentul n care este aplicat , mediul economic n care este implementat i m surile acompaniatoare reducerea cheltuielilor publice, impunerea de constrngeri tari r u-platnicilor, flexibilizarea Codului Muncii etc n Romnia, opiniile pro cota unic vorbesc despre cre teri de venituri la buget, magnet pentru investi iile str ine, crearea de locuri de munc etc. P rerile contra recunosc cotei unice de impozitare doar avantajul reducerii
16

birocra iei fiscale (simplitatea ei administrativ ), imputndu-i lipsa de echitate. Se argumenteaz c veniturile la buget s-au m rit prin cre terea ncas rilor din TVA, generate de expansiunea consumului datorat transferurilor b ne ti de la romnii pleca i n str in tate i m ririi cererii celor cu venituri mari, care au c tigat mai mult ca urmare a aplic rii cotei unice. n mod cert, consensul minim privind consolidarea unei strategii fiscale predictibile n Romnia este necesar deoarece concuren a fiscal ntre rile UE este din ce n ce mai puternic .

II.Perioada 2008-2011(apari ia crizei interna ionale)


Economia global a intrat n anul 2008 n cea mai mare criz economic dup marearecesiune din anul 1930, care a afectat att rile dezvoltate, ct i rile emergente, demonstrnd gradul de interdependen a economiilor lumii. ncepnd cu ultimul trimestru al anului 2008 criza s-a propagat i n Romnia n contextul n care economia rii noastre a nregistrat o cre tere nesustenabil (7,3% n anul 2008) care a alimentat un deficit de cont curent excesiv de circa 11,6% din PIB n anul 2008. Ca i n alte ri, gestionarea boomului economic s-a dovedit a fi dificil , politica fiscal a alimentat dezechilibrele prin cheltuirea veniturilor aferente cre terii suplimentare, ceea ce a condus la deficite fiscale mai mari. Criza financiar a pus n fa a guvernelor o serie de provoc ri, dintre care cele mai importante: -o nou abordare a politicilor fiscal bugetare de c tre guverne -un r spuns global coordonat al autorit ilor din rile afectate -necesitatea recunoa terii mbun t irii serviciilor publice i reforma acestora, nevoia de a face mai mult cu mai pu ine resurse. Rezultatele economice actuale ne alimenteaz optimismul c relansarea economic a Romniei este mai s n toas i c reformelor dure aplicate n ultimii doi ani au fost necesare. PIB-ul a crescut cu 1,6% (serie brut ) i cu 0,3% (serie ajustat sezonier) n primul trimestru al acestui an fa de aceea i perioad din anul 2010, pentru prima dat dup doi ani de recesiune. Fa de trimestrul al IV-lea din anul precedent, cre terea PIB-ului a fost de 0,6%. Au fost luate m suri necesare pentru ns n to irea finan elor publice: o M surile de reducere a cheltuielilor publice luate de Guvern au stopat cre terea alert a deficitului bugetar. De la nivelul de 4,8% n anul 2008, deficitul bugetar a crescut cu 2,5 puncte procentuale n anul 2009 i ar fi ajuns la 13,7% din PIB n anul 2010 n lipsa m surilor de austeritate. Datorit eforturilor Guvernului, n anul 2010 acesta a fost de 6,4%. o n anul 2010, veniturile bugetare au atins un nivel record de 34,3% din PIB (sistem ESA, Eurostat, aprilie 2011; echivalentul a 33% din PIB sistem cash) cu 1,7 puncte procentuale mai
17

mare dect n anul 2008, an cu vrf de cre tere economic . Trendul pozitiv continu i n primul trimestru al anului 2011, cnd veniturile au crescut cu 10,2% fa de aceea i perioad a anului precedent.

CONFORM PROGRAMULUI DE CONVERGEN

PE 2008-2011

o Datoriile administra iei publice c tre mediul economic s-au njum t it din anul 2008 pn n prezent. o Aloc rile bugetare pentru investi iile publice au crescut la 35,2 miliarde lei n anul 2011, adic 6,5% din PIB, fa de 6,3% din PIB n anul 2008. Investi iile totale realizate, publice i private, ca pondere n PIB, plaseaz Romnia pe locul al doilea n UE-27 n anul 2010. Stabilizarea situa iei macroeconomice

18

o Acordul cu Fondul Monetar Interna ional a garantat stabilitatea macroeconomic a rii, a men inut cursul de schimb n limite reduse de varia ie (ntre -2,0% i +5,3%) i a readus ncrederea investitorilor n economia Romniei. Prima de risc a rii a sc zut pn la 227 puncte n luna mai a anului 2011, fiind mai redus dect cea a Ungariei (247 puncte). o Evolu iile favorabile la nivel monetar i bancar au determinat aprecierea n termeni reali a monedei na ionale fa de euro cu 5,8% n primele patru luni ale anului curent fa de perioada corespunz toare a anului trecut. Cursul de schimb leu/euro a fost men inut relativ echilibrat (3,7218 n martie 2008 4,1646 n martie 2011). o Rata dobnzii de politic monetar a sc zut de la 10,25% n anul 2008 la 6,25% n prezent pentru a asigura relansarea credit rii. Au fost diminuate dezechilibrele macroeconomice

o Deficitul bugetar i continu tendin a descendent , ajungnd la nivelul de 4,35 miliarde lei (0,8% din PIB) n primele patru luni din anul 2011. Fa de aceea i perioad din anul 2010, deficitul bugetar a sc zut cu 64,1%. Pentru anul 2011 este preconizat un nivel de 4,4% din PIB. o Deficitul comercial s-a diminuat cu 58% ntre 2008 i 2011, de la 22,7 miliarde euro n anul 2008 la 9,5 miliarde euro n anul 2010, pe fondul unei cre teri semnificative a exporturilor, care a devansat cre terea nregistrat de volumul importurilor. o Deficitul de cont curent a sc zut cu aproape 70%, de la 16,9 miliarde euro n anul 2008 la 5,15 milioane euro n anul 2010. Performan e economice ob inute

o Exporturile au nregistrat un nivel record n anul 2010 din ntreaga istorie a Romniei i i continu trendul ascendent n anul 2011. Volumul exporturilor a crescut cu peste 27% n perioada 2008-2010, atingnd 37,25 miliarde euro n anul 2010, mai mari cu 3,5 mld euro fa de nivelul din anul 2008. n primul trimestru din anul 2011, volumul exporturilor a fost de 11 miliarde euro, fa de 7,97 miliarde euro n aceea i perioad din anul 2008. o Ritmul de absorb ie a fondurilor europene s-a nte it. Pl ile totale c tre beneficiari s-au ridicat la suma de 2,43 miliarde euro, reprezentnd prefinan ri i ramburs ri (cu excep ia ramburs rii de TVA) adic 12% din alocarea 20072013, de peste 14 ori mai mari dect sumele nregistrate la sfr itul anului 2008. Au fost recupera i n bun parte anii pierdu i, ntruct pn la 20 mai 2011 au fost semnate 5736 contracte de finan are cu beneficiarii, n valoare eligibil de 12,9 miliarde euro, din care fondurile UE reprezint 10,3 miliarde euro. Contribu ia UE aferent contractelor semnate, n raport cu alocarea UE 20072013, este de 53,6%. o Evolu iile pozitive pentru investi iile str ine directe, care au ajuns la valoarea de 379 milioane euro n primul trimestru din anul 2011, permit acoperirea n propor ie de aproape 60% a deficitului de cont curent. n primul trimestru din anul 2008, nivelul ISD-urilor a fost de 167
19

miliarde euro, acoperind n propor ie de 47,6% deficitul de cont curent. o Industria romneasc r mne unul dintre pilonii de cre tere ai economiei. Produc ia industrial a cunoscut o cre tere cu 11,4% n primul trimestru din anul 2011 fa de acela i trimestru din anul precedent. Cifra de afaceri din industrie a crescut cu aproximativ 24,3% n primele trei luni ale anului 2011 fa de aceea i perioad a anului trecut. Comenzile industriale noi au crescut cu peste 26% n primul trimestru din anul 2011, comparativ cu perioada corespunz toare a anului 2010. o Cifra de afaceri din comer ul cu am nuntul a nregistrat o evolu ie pozitiv n luna martie a anului curent, devansnd cu 18,6 puncte procentuale valoarea atins n luna precedent . o Dup ce a crescut de la 4,4% n 2008, la 8,36% n martie 2010, omajul i-a reluat descre terea lun de lun , ajungnd la nivelul de 5,17% n mai 2011. o La nivelul aparatului public au loc corec iile necesare privind num rul i performan a resurselor umane: Reforma aparatului bugetar a dus la o diminuare cu peste 140.000 a num rului de angaja i din sectorul public n anul 2011 fa de anul 2008. De la intrarea n vigoare a noului Cod al Muncii, la 1 mai 2011, num rul de contracte de munc nregistrate oficial a cunoscut o cre tere cu peste 300.000. Ponderea veniturilor fiscale n PIB s-a diminuat la nivelul Uniunii Europene in ultimii ani de criza economica severa, cu toate ca aproximativ jumatate din statele membre au recurs la creseterea TVA intre 2008 si 2011. Totusi, povara fiscal european r mne ridicat comparativ cu SUA i Japonia, conform ultimului raport publicat de catre Eurostat. Romnia i Ungaria au fost nevoite sa recurga la cele mai mari cre teri de TVA din Uniunea European (cre teri de 5 puncte procentuale). Cu toate acestea, Romnia are a 6-a cea mai redus rat de impozitare a companiilor i a 4-a cea mai mic rat de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din Uniunea European n anul 2011. n anul 2009, ponderea veniturilor fiscale n PIB s-a diminuat n Uniunea European pn la nivelul de 38,4%, fa de 39,3% n anul 2008. n mare parte, evolu ia s-a datorat recesiunii economice. o Compara iile interna ionale relev men inerea unei poveri fiscale ridicate n UE-27, mai exact, cu peste o treime mai mare dect n SUA sau Japonia. La nivelul statelor membre ale UE, povara fiscal variaz de la valori reduse,sub 30%, pn la valori de peste 45%. o Cele mai reduse valori ale poverii fiscale se nregistreaz n Letonia (26,6%) i Romnia (27%), iar cele mai ridicate valori n Danemarca (48,1%) iSuedia (46,9%). De la nceputul crizei economice, valoarea medie a cotei standard de TVA a cunoscut o cre tere cu 1,3 puncte procentuale n UE-27 (de la 19,4% n anul 2008, la 20,7% n anul 2011). o n anul 2011, cotele standard de TVA variaz ntre 15% n Cipru i Luxemburg i 25% n Danemarca, Suedia i Ungaria. o Aproximativ jum tate din statele membre ale UE au crescut cotele de TVA ntre 2008 i 2011.
20

Cele mai mari cre teri de TVA au fost aplicate n Ungaria (5 puncte procentuale), Romnia (5 puncte procentuale), Grecia (4 puncte procentuale) i Letonia (4 puncte procentuale). Impozitarea veniturilor persoanelor fizice a sc zut, la nivel european, de la 37,6% n anul 2010 la 37,1% n anul 2011. o n anul 2011, cele mai mari rate de impozitare se g sesc n Suedia (56,4%),Belgia (53,7%), Olanda (52%) i Danemarca (51,5%), iar cele mai reduse nBulgaria (10%), Cehia (15%), Lituania (15%) i Romnia (16%). o Romnia are a 4-a cea mai mic rat de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din UE27 n anul 2011. Impozitarea companiilor i-a continuat trendul descresc tor n anul 2011. o n anul 2011, cele mai mari rate ale impozit rii se nregistreaz n Malta (35%), Fran a (34,4%) i Belgia (34%), iar cele mai reduse n Bulgaria (10%), Cipru (10%) i Irlanda (12,5%). oRomnia are a 6-a cea mai mic rat de impozitare a companiilor din UE-27 n anul 2011. Rata implicit de impozitare a muncii continu s scad la nivel european. n anul 2009, aceasta s-a diminuat pn la 32,9% de la 33,8% n anul 2008. o Cele mai mici rate implicite de impozitare a muncii au variat n anul 2009 ntre 20,2% i 41%. o Malta (20,2%), Portugalia (23,1%), Romnia (24,3%) i UK (25,1%) au avut cele mai mici rate implicite de impozitare a muncii. oItalia (42,6%), Belgia (41,5%), Fran a (41,1%) i Ungaria (41%) au avut cele mai ridicate rate implicite de impozitare a muncii.3

DATE PRELUATE DIN STRATEGIA FISCAL BUGETAR PE PERIOADA 2011-2013

Conform http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

21

DATE PRELUATE DIN STRATEGIA FISCAL BUGETAR PE PERIOADA 2011-2013

Previziuni
n 2009, venitul anual disponibil din ara noastr a fost de 91,3 miliarde de dolari, cifr ce ne plaseaz pe locul patru ntre rile europene, n func ie de venitul total disponibil, dup Rusia, cu 743,6 miliarde dolari, Polonia a 266,3 miliarde dolari i Cehia, cu 103,2 miliarde dolari. Romnia a fost afectat puternic de criz economic n perioad 2008-2009, cnd venitul anual pe cap de locuitor a sc zut cu 11,1% n termeni reali n 2009 fa de 2008, iar cheltuielile de consum pe cap de locuitor au sc zut cu 12,7%. Cre terea pe termen lung este constrns ns de anumi i factori cum ar fi mb trnirea i sc derea rapid popula iei, precum i cre terea economic lent . n 2009, cele mai mari venituri brute au fost ob inute n cadrul grupului de vrst 30-34 de ani, format n principal de tineri profesioni ti. Cele mai mari cheltuieli de consum din ara, n 2009, au fost nregistrate n capital i n mprejurimile sale. Continu s existe mari diferen e sociale i economice ntre locuitorii Capitalei i cei din mediul rural, unde locuiesc cei mai mul i romni. n 2009, 30% dintre cele mai bogate gospodarii au fost responsabile pentru mai mult de jum tate din totalul cheltuielilor de consum pe haine i
22

nc l minte, transport, comunica ii, activit i de agrement i recreere, educa ie, hoteluri i catering. Romnia este o ara relativ s rac , de aceea cre terea cheltuielilor de consum, precum i a veniturilor este moderat . De i cheltuielile de consum au sc zut puternic n 2009, se estimeaz o majorare considerabil a cheltuielilor n sectoarele s n tate i transport n perioad 2009-2020. Vor r mne n continuare diferen e mari ntre cheltuielile de consum din capital i cele din mediul rural. Euromonitor Interna ional previzioneaz c n 2012 cheltuielile anuale pe cap de locuitor vor ajunge la 5.300 de dolari, acestea urcnd treptat pn la 9.200 dolari n 2020. n ceea ce prive te veniturile, estim rile arat aceea i sum pentru 2012, sum ce va ncepe din 2014 s dep easc cheltuielile, ajungnd n 2020 pn la 9.700 de dolari pe cap de locuitor, anual. Evolu ia veniturilor anuale pe cap de locuitor aferente perioadei 2004-2020 n Romnia, precum i cele pentru Europa de Est poate fi consultat n tabelul de mai jos.

(preturi curente - rata de schimb fixa - 2010) Evolutia anuala a veniturilor si cheltuielilor mii US $ pe locuitor Europa de Est Venituri Romania Venituri 2,3 3,0 4,7 4,6 5,3 6,2 7,3 8,4 9,7 2004 2,6 2006 3,8 2008 6,1 2010 5,4 2012 6,6 2014 7,8 2016 9,1 2018 10,7 2020 12,5

Conform Euromonitor Interna ional

Obiectivele politicii fiscal-bugetare pe orizontul 2011-2013

DATE PRELUATE DIN STRATEGIA FISCAL BUGETAR PE PERIOADA 2011-2013

23

-Consolidarea fiscal , prin limitarea deficitului fiscal i o reducere credibil pe termen mediu. Pentru anul 2010 este prev zut o int de deficit de 6,8% din PIB, iar pentru anul 2013 se prevede un deficit de 2,5%din PIB. Ajustarea intei de deficit de la 5,9% ct era prev zut ini ial pentru anul 2010 a fost determinat de: revizuirea n jos a produsului intern brut; colectarea veniturilor bugetare a fost mai redus dect se a tepta datorit redres rii economice suba tept ri; cre terea evaziunii fiscale; presiunile care se men in pe partea de cheltuieli curente n special pentru transferuri sociale, pensii i bunuri i servicii, care au determinat dep irea intei de arierate ale bugetului general consolidat i au generat o disponibilitate redus a cheltuielilor pentru investi ii. Eforturile guvernamentale au n vedere atingerea unui buget echilibrat pe durata ciclului economic. Dup anul 2010 vor fi necesare i alte m suri pentru contracararea unui deficit de baz n continua deteriorare determinat de mb trnirea popula iei i de cheltuieli recurente mari. Se apreciaz c implementarea complet a reformelor institu ionale prev zute n Legea responsabilit ii fiscal-bugetare va contribui la consolidarea disciplinei fiscale. Noua lege prevede inte obligatorii pe doi ani pentru deficitul total al bugetului general consolidat i cheltuielile de personal, inte ce reprezint valori de referin a Strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu. Astfel, intele de deficit de 4,4% i 3,0% din PIB pentru anul 2011 i respectiv 2012 trebuie s fie Respectate de bugetul public. Guvernul a modificat cadrul legal privind finan ele publice locale astfel nct ncepnd cu anul 2011 unit ile administrativ teritoriale nu mai pot acumula pl i restante. Totodat , prin aceasta strategie fiscal-bugetar ordonatorii principali de credite i cunosc resursele bugetare pe termen mediu i i pot planifica i prioritiza activitatea proprie astfel nct s evite acumularea de datorii. Ca urmare, ncepnd cu anul 2011 discrepan a dintre deficitul calculat conform metodologiei na ionale i deficitul calculate potrivit normelor europene se va diminua, deficitul ESA n 2011 i 2012 se estimeaz a fi de 4,5% din PIB, respectiv 3% din PIB. n situa ia n care consolidarea fiscal apare ca fiind o ncercare credibil de a reduce necesarul de finan are n sectorul public exist posibilitatea inducerii unui efect de avu ie pozitiv, care conduce la o sporire a consumului privat. Reducerea necesarului de finan are n sectorul public diminueaz prima de risc asociat cu instrumentele de ndatorare emise, ceea ce reduce ratele reale ale dobnzii i permite o crestere a investi iilor private. Dac procesul de consolidare fiscal genereaz efecte negative pe termen scurt asupra cre terii PIB real, amnarea excesiv a consolid rii fiscale va genera n ultim instan costuri chiar mai ridicate cu ajustarea, n
24

condi iile n care datoria public acumulat n timp va necesita ulterior o corec ie fiscal chiar mai pronun at .

DATE PRELUATE DIN STRATEGIA FISCAL BUGETAR PE PERIOADA 2011-2013

Concluzii
Romnia a fost atins sever de criza economic mondial . Exist nc incertitudini cu privire la mediul extern. n aceste condi ii, Strategia fiscal prezint programul de reform ntreprins de autorit i pe liniara ionaliz rii cheltuielilor publice, precum i a restructur rii sectorului public, continu rii m surilor de lupt mpotriva evaziunii fiscale, a prioritiz rii investi iilor i sus inerii activit ii economice, a absorb iei accelerate afondurilor europene. Acest proces de reform , va asigura sustenabilitatea pe termen lung a finan elor publice, crearea premiselor necesare relans rii economice a rii i fundamentul pentru asigurarea stabilit ii macroeconomice i asigurarea capacit ii de finan are a acesteia. Strategia demonstreaz c Guvernul a avansat n zona de guvernan fiscal : Adoptarea Legii responsabilit ii fiscale de c tre Parlament, dezbaterea noii legi a pensiilor i a teptarea ca
25

aceasta s fie aprobat de Parlament la mijlocul lunii septembrie, progresele semnificative nregistrate n elaborarea legisla iei de implementare a legii privind salarizarea unitar , progresele n ceea ce prive te reglementarea i supravegherea sectorului financiar ne ndrept esc s credem c ara noastr va dep i momentul dificil n care ne afl m. Obiectivele i priorit ile stabilite pe orizontul de referin sunt bine intite, au caracter bine definit, iar m surile ce se au n vedere pentru realizarea lor trebuie asumate n parteneriat, care, de i austere i dureroase pe termen lung vor cre te capacitatea economiei romne ti de a face fa presiunilor competitiveglobale, de a atrage investi ii str ine directe i de a crea locuri de munc . Consecven a mixului de politici macroeconomice cu un dozaj adecvat fiec rei componente este esen ial pentru ca obiectivele strategiei s devin viabile, pentru men inerea stabilit ii financiare i relansarea durabil a activit ii economice. Romnia a parcurs dup 1990 un ciclu economic complet, ncheiat, cu perioada de recesiune (2009), dup cea de supranc lzire (2007-2008). Romnia a nv at o lec ie deosebit de important . Ob inerea finan rii pentru dezvoltare strategic nu va fi la fel de u oar ca n precedentul ciclu economic. Baza dezvolt rii va fi reprezentat de reforme ample n sistemul cheltuielilor publice, de m suri fiscal care s realizeze un echilibru ntre nivelul veniturilor i al cheltuielilor corelat cu obiectivele macroeconomice, de orientarea resuselor bugetare c tre investi ii care nu sunt creatoare de fluxuri de datorie, iar lec ia cea mai important este aceea c deficitele bugetare se acoper cu economii i opera iuni inteligente.

26

Bibliografie:
y y y y y y y y y y y y y y y www.bnro.ro www.insse.ro www.oecd.org www.fmi.ro www.mfinante.ro www.biblioteca.ase.ro http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11 /100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en STRATEGIA FISCAL BUGETAR PE PERIOADA 20112013 PROGRAMUL DE CONVERGEN 2007-2010 PROGRAMUL DE CONVERGEN 2008-2011 PROGRAMUL DE CONVERGEN 2009 - 2012 Banca Central European ,Buletin Lunar,Martie 2007 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ LEGEA 69/2010 Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 571/2003 coroborat cu HG 44/2004 privind CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE

27