Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

MASTER FINANTE CORPORATIVE


INFLUENTA TVA ASUPRA
REZULTATELOR SI A TREZORERIEI
INTREPRINDERII
-2009-
Bucuresti
1. TVA notiuni generale
Impozitele indirecte reflectate in it!atiile financiare contit!ie" in #eneral" cot!ri ale
a#entilor economici" e$ceptie facand ta$a pe %aloare ada!#ata care ete ec&i%alent!l !nei ta$e
a!pra con!m!l!i" 'azata pe o te&nica de acoperire pecifica(
)
Atfel" mod!l de aezare i
percepere a ta$ei e 'azeaza pe drept!l de ded!cere" ca principi! f!ndamental al ta$ei pe
%aloarea ada!#ata(
Din p!nct de %edere economic %aloarea ada!#ata ete !n indicator care permite
ma!rarea %alorii no! create de *ntreprindere *n !rma acti%itatii ale(
Valoarea ada!#ata poate fi definita ca diferenta *ntre %aloarea '!n!rilor i er%iciilor
prod!e de *ntreprindere i cea a er%iciilor i '!n!rilor !tilizate pentr! realizarea lor + n!mite
con!m!ri intermediare(
Valoarea ada!#ata permite rem!nerarea factorilor, forta de m!nca -alarii." tat -prin
impozite" ta$e %arate la tat." creditari prin do'/nzi %arate i proprietarii *ntreprinderilor
pri%ate -prin 'eneficii.(
0n al doilea r/nd" TVA poate a%ea !n cot pentr! *ntreprindere" deoarece ela'orarea
declaratiilor pri%ind decont!l de TVA i tinerea !nei conta'ilitati detaliate neceita forta de
m!nca deloc ne#li1a'ila(
2iterat!ra de pecialitate *l definete ca !n cot de #eti!ne pentr! *ntreprindere(
Datorita mod!l!i defect!o de *ncaare a fact!rilor pentr! *nt/rzierea lor" *ntreprinderea poate a
ai'a !n cot le#at de #eti!nea trezoreriei" deoarece *ntreprinderea rec!pereaza TVA ded!cti'ila
pe c!mpararile de '!n!ri i er%icii c! !n decala1 mare de timp( Aceeaiit!atie apare i *n caz!l
a%an!rilor pentr! contractele ce !rmeaza a fie realizate !lterior de f!rnizori(
TVA ete deci !n impozit pe con!m !portat de con!mator!l final( 0ntreprinderile a!
rol!l de a colecta impozit!l *n cont!l ficalitatii i de a %ira diferenta dintre TVA colectata i
TVA ded!cti'ila la '!#et!l de tat(
Ete !n impozit care tim!leaza modernizarea *ntreprinderilor -prin red!ceri de ta$e
pentr! ac&izitii de ec&ipamente ind!triale ( a(." c!tiri de TVA pentr! *ntreprinderile cele mai
modete a! prin red!ceri de cote *n f!nctie de cifra de afaceri" de n!mar!l de alariati a!
acti%itatea de e$port(
2. Implicatiile taxei pe valoare adaugata asupra rentabilitatii ntreprinderii
2.1. Taxa pe valoare adaugata n raport cu rezultatele ntreprinderii
Ta$a pe %aloare ada!#ata ete ne!tra pe plan economic" *n raport c! #eti!nea
*ntreprinderii" doar daca a#ent!l economic intra *n fera de plata a T(V(A(" a! a optat pentr!
plata T(V(A( prin cerere apro'ata de or#an!l fical !nde a#ent!l economic repecti% ete
*nre#itrat ca platitor de ta$e
3
(
1
Georgeta Vintila, Fiscalitate metode si tehnici fiscale, 2004
2
Persoana impozabil stabilit !n "om#nia, a crei cifr de afaceri an$al, declarat sa$
realizat, este inferioar plafon$l$i de %&'000 e$ro, ()* poate solicita sc$tirea de ta+,
()*'Persoana impozabil care !ndepline,te conditiile pre-z$te la alin' (1* pentr$ aplicarea
regim$l$i special de sc$tire poate opta oric#nd pentr$ aplicarea regim$l$i normal de ta+ .
/f art'1&2, alin (1*, (%* din /od$l Fiscal 220120200% act$alizat ian$arie 2001
2
E$ita caz!ri *n care a#ent!l economic e *ncadreaza *n it!atia de mai !" dar" potri%it
acti%itatii pe care o defaoara" li%reaza i '!n!ri c!tite de T(V(A( Diferenta neded!cti'ila n!
mai poate fi ne!tra din p!nct de %edere conta'il" deci ea %a afecta cont!l de rez!ltate prin
creterea c&elt!ielilor de e$ploatare(
Din p!nct de %edere conta'il" ta$a pe %aloare ada!#ata ete ne!tral pentr! *ntreprindere"
daca operati!nile defa!rate intra *n fera de aplicare" iar ded!cti'ilitatea ete de )445( Aceata
ne!tralitate ete efecti%a *n ceea ce pri%ete cont!l de rez!ltate" iar dipozitiile Plan!l!i de
Cont!ri 6eneral o'li#a *ntreprinderea a *nre#itreze c!mparat!rile i %/nzarile la %aloarea
lor neta" fara a fi *n#lo'at TVA(
Pentr! ca a#ent!l economic platitor de TVA a ai'a poi'ilitatea *nre#itrarii *n
conta'ilitate a tarii" din p!nct de %edere fical" tre'!ie a *nre#itreze pe 'aza de fact!ri at/t *n
Re#itr!l pentr! V/nzari c/nd li%reaza '!n!ri a! efect!eaza pretari de er%icii" iar at!nci c/nd
ac&izitioneaza '!n!ri pe 'aza de fact!ri a! alte doc!mente *nloc!itoare" e%identiaza *n Re#itr!l
de c!mparari" toate intrarile de '!n!ri !p!e TVA(
Se apreciaza ca TVA implica do!a cate#orii de raport!ri fata de renta'ilitatea
*ntreprinderii,
raport neutral! pentr! a#entii economici !p!i acet!i impozit" care li%reaza
'!n!ri i er%icii impoza'ile i a! prin efect!l le#ii prorata de )445" atfel nefiind afectata
renta'ilitatea intreprinderii( 0ntreprinderea ete o'li#ata la plata TVA pentr! c!mpararile
efect!ate i de a olicita" prin fact!rare" clientilor ai TVA conform le#ilatiei( Atfel"
*ntreprinderea inter%ine ca !n colector de impozit pentr! TVA(
Pentr! a#ent!l economic platitor de TVA" care efect!eaza operatii impoza'ile TVA"
reprezinta o de#a1are de c&elt!iala la/nd cont!l de rez!ltate nemodificat( 0n acete it!atii e
apreciaza ca *ntre conta'ilitate i ficalitate e creeaza !n raport ne!tral" informatia conta'ila
fiind foloita ca o'iect i ca !port pentr! calc!larea ei i decontarea TVA( Atfel" TVA n!
#enereaza pro'leme pentr! amortizarea celor do!a cate#orii de interee" conta'il i fical(
Raport!l ne!tral al TVA a!pra cont!l!i de rez!ltate e c&im'a *n raport inte#rat fata de
#eti!nea ficala a *ntreprinderii" implicit *n conta'ilitate" n!mai *n ma!ra *n care mo'ilizeaza
a#ent!l economic platitor de TVA la !n comportament *ncri *n cot!l optim fical(
raport integrat" infl!enteaza renta'ilitatea *ntreprinderii" TVA *ntr/nd *n cot!l
de ac&izitie pentr! a#entii economici neplatitori( Contri'!a'ilii !p!i acet!i impozit ce li%reaza
'!n!ri i er%icii care prin efect!l le#ii !nt c!tite de TVA" ma1oreaza c&elt!ielile de e$ploatare"
Implicand cot!ri !plimentare de #eti!ne i cot!ri de trezorerie(
Raport!l inte#ral al TVA a!pra renta'ilitatii *ntreprinderii ete determinat de interectia
*ntre intere!l conta'il i cel fical( In caz!l acetor interectii apar dezacord!ri *ntre principiile
conta'ile i cele ficale i" *n conecinta" ele tre'!ie armonizate a! conciliate(
0n caz!l TVA e p!ne pro'lema e%al!arii patrimoni!l!i determinat de ma!rarea
acti%elor i pai%elor c&elt!ielilor i %enit!rilor( Ficalitatea i7a *n!it !n!l dintre principiile
conta'ilitatii" i an!me metodele de e%al!are ale patrimoni!l!i tre'!ie a fie aceleai *n tot c!r!l
e$erciti!l!i financiar i de la !n e$erciti! la alt!l( Daca *n caz!ri 1!tificate e c&im'a metodele"
tre'!ie calc!late infl!entele a!pra it!atiei patrimoniale i financiare" prec!m i a!pra ni%el!l!i
cont!l!i de rez!ltate(
TVA #enereaza cot!ri pentr! *ntreprindere *n calitatea a de colector fical( Acete
cot!ri pot fi determinate de !rmatoarele cate#orii, cot!ri directe" cot!ri de #eti!ne i cot!ri
de trezorerie(
%
"osturile directe inter%in *n caz!l *n care TVA n! ete ded!cti'ila *n totalitate" partea
neded!cti'ila fiind c!prina *n cot!l de ac&izitie al '!n!l!i repecti% i *n it!atia *n care
*ntreprinderea ete ea *nai aimilata con!mator!l!i final(
Daca a#ent!l economic ete c!tit de TVA i nici n! a fac!t opti!nea de platitor de TVA
i e apro%izioneaza c! materii prime a! er%icii de la terti care a! o %aloare relati% mare"
*ncarca cot!l '!n!l!i repecti% i c! %aloarea TVA" ric/nd a fie e$cl! de pe piata prin
conc!renta f!rnizorilor( Pentr! a7i l!a *n calc!l dimeni!nea ficala a afacerilor" a#ent!l
economic tre'!ie a7i analizeze foarte 'ine o'iect!l de acti%itate( Daca con!m!rile
intermediare" ca participante la %aloarea ada!#ata" !nt mari" at!nci poate a aprecieze l!area *n
coniderare a capacitatii ficale i ete decizia a normala de opti!ne ca platitor de TVA(
Pentr! !n a#ent economic" al car!i o'iect de acti%itate *l contit!ie pretarile de er%icii"
prin analize" con!ltatii" e%al!are" proiectare i *n #eneral e$ploatarea inteli#entei" con!m!rile
intermediare %or fi mai mici( In aemenea it!atii" *ntreprinderea n! %a opta pentr! o #eti!ne
eficienta" pentr! plata TVA" deoarece aceata %a fi !portata de client" iar *n conc!renta c! alte
*ntreprinderi neplatitoare de TVA" %a ren!nta la er%iciile ale" c&iar daca calitatea l!crarilor
pretate ete de ni%el *nalt( Daca a#ent!l economic platitor de TVA efect!eaza at/t operatii
impoza'ile" dar i c!tite de TVA" el ete o'li#at la calc!l!l proratei TVA(
Creterea cot!l!i de ac&izitie prin incl!derea ta$ei fical neded!cti'ile cond!ce implicit
la creterea c&elt!ielilor de e$ploatare i micorarea rez!ltat!l!i conta'il(
"osturile de gestiune !nt #enerate de rol!l *ntreprinderii de colector fical pri%ind
TVA( In acet cop" tre'!ie *ntocmite doc!mentele 1!tificati%e i re#itrele pri%ind TVA( De
aemenea" tre'!ie or#anizata o e%identa conta'ila ri#!roaa" detaliata" comple$a pentr! a dip!ne
de timp i
de informatiile neceare *ntocmirii decont!l!i de TVA" neceit/nd o forta de m!nca deloc
ne#li1a'ila( Colectarea TVA e der!leaza" n! *n p!tine caz!ri" pe fond!l ric!l!i de
inol%a'ilitate al clientilor i al liti#iilor ce pot inter%eni *n relatiile c! f!rnizorii( Cot!rile de
#eti!ne implica forta de m!nca !plimentara i deci" creterea c&elt!ielilor c! m!nca %ie(
"osturile de tre#orerie !nt determinate de inter%al!l de timp *ntre creantele a!pra
'!#et!l!i de tat pri%ind TVA ded!cti'ila la intrare i datoriile fata de '!#et!l de tat pri%ind
TVA colectata la ieire( TVA #enereaza credit!l clienti i credit!l f!rnizori( Acete diferente
!nt re#!larizate p/na la data de 38 a l!nii !rmatoare( TVA de plata e ac&ita pe 'aza decont!l!i
TVA dep!( 0n c&im'" TVA de rec!perat e ram'!reaza electi% pentr! an!miti a#enti
economici" *n termen de ma$im!m 94 de zile de la dep!nerea decont!l!i" a cererii de ram'!rare
i a doc!mentatiei 1!tificati%e(
Pentr! alti a#enti economici" TVA de rec!perat e compeneaza c! TVA de plata *n
l!nile !rmatoare( 0n it!atia *n care" pe o d!rata de trei l!ni" TVA de rec!perat n! ete
compenata inte#ral de TVA de plata" diferenta e ram'!reaza de or#an!l fical *n termen de 94
de zile de la dep!nerea decont!l!i aferent l!nii a treia i a cererii de ram'!rare(
TVA an#a1eaza !n cot le#at de #eti!nea trezoreriei pentr! a%an!rile *ncaate de la
clientii creditori( Din p!nct de %edere fical" a%an!rile !nt p!rtatoare de TVA i e fact!reaza(
Daca *n l!na repecti%a" a#ent!l economic n! are con!m!ri intermediare" deci TVA ded!cti'ila
a! marimea a ete neemnificati%a" f!rnizor!l de '!n!ri are o'li#atia de a %ira !n '!#et
inte#ral TVA aferenta a%an!rilor *ncaate( Prin !ma %irata la '!#et e creeaza la !nitatea
f!rnizoare o red!cere de diponi'ilitati 'aneti" !ma ce n! e poate rec!pera dec/t *n l!nile
!rmatoare( Aceata it!atie poate cond!ce *ntreprinderea f!rnizoare *n *nt/rzieri la plata !nor
4
o'li#atii cadente( E$ita i poi'ilitatea ca der!larea operati!nii pentr! care 7a *ncaat a%an!l
a n! e mai realizeze" a%an!l !rm/nd a fi retit!it inte#ral client!l!i(
0ntr!c/t %irarea la '!#et a TVA calc!lata pentr! a%an!rile *ncaate a a%!t loc"
rec!perarea !rmeaza a e realiza *n l!nile !rmatoare de la alte operati!ni a! prin ram'!rarea de
la '!#et( Ete de preferat ren!ntarea *nre#itrarii TVA a!pra a%an!rilor *ncaate :platite(
O it!atie deoe'ita *ntre relatiile comerciale ale a#ent!l!i economic o reprezinta
pierderea" deprecierea a! ditr!#erea '!n!rilor pe timp!l tranport!l!i catre client( Sta'ilirea
ta$ei datorate e face *n tr/na corelatie c! pre%ederile contract!ale( Daca '!n!rile 7a! pierd!t
pe timp!l tranport!l!i catre client i contract!l *l face repona'il pentr! orice pierdere
*nre#itrata d!pa predarea '!n!l!i" f!rnizor!l datoreaza ta$a aferenta '!n!rilor repecti%e"
client!l a%/nd drept de ded!cere a ta$ei c!prine *n fact!ra f!rnizor!l!i *n ma!ra *n care
'!n!rile era! detinate realizarii de operatii impoza'ile(
Pentr! '!n!rile detinate !nor operatii" c!tite de ta$e a! c&elt!ieli care n! a! le#at!ra
directa c! acti%itatea firmei" TVA aferenta '!n!rilor pierd!te pe timp!l tranport!l!i n! poate fi
ded!a(
Daca contract!l *l face repona'il pe f!rnizor pentr! pierderile inter%enite *nainte de
predarea la client" e$ita do!a poi'ilitati de ol!tionare,
a. *n it!atia *n care f!rnizor!l n! a emi fact!ra" at!nci n! datoreaza TVA" deoarece e
conidera ca n! 7a efect!at li%rarea lor( 0n it!atia in%era e datoreaza ta$a incl!a *n fact!ra(
b. Daca client!l ref!za plata fact!rii deoarece n! a primit marfa" pro'lema e
re#lementeaza prin emiterea !nei noi fact!ri" *n ro!" pentr! ta$a de caz!t( 2e#ea nr( 9;8:3443
pri%ind TVA n! permite ded!cti'ilitatea TVA pentr! '!n!ri lipa" pierd!te pe timp!l
tranport!l!i" depreciate calitati%" contatate pe 'aza de in%entariere pete normele le#ale
neimp!ta'ile(
E$ita it!atii *n care 'eneficiarii '!n!rilor a! er%iciilor !nt declarati inol%a'ili prin
&otar/ri 1!decatoreti definiti%e" iar f!rnizorii i pretatorii de er%icii 'eneficiaza de drept!l de
ded!cere prin retit!ire de la '!#et!l tat!l!i a TVA corep!nzatoare !melor ce n! pot fi
*ncaate(
2.2. Impactul T.V.A. asuprea situatiei financiar-patrimoniale si
a fluxurilor de trezorerie
Analiza impact!l!i TVA a!pra it!atiei financiar7patrimoniale i a!pra fl!$!rilor de
trezorerie e refera la infl!enta aceteia a!pra pozitiei financiare i a indicatorilor ec&ili'r!l!i
financiar(
0n it!atia *n care a#ent!l economic are de plata la '!#et!l de tat TVA" aceata !ma
tre'!ie ac&itata *n data de 38 a l!nii !rmatoare" rez!lta ca a#ent!l repecti% 'eneficiaza de !n
!rpl! de trezorerie pentr! 38 de zile" c! conditia ca !ma pentr! %/nzarile efect!ate a fie
*ncaata de la terti p/na la data de *nt/i a l!nii !rmatoare( 0n caz contrar e red!ce proportional
c! n!mar!l de zile aferente ne*ncaarii contra%alorii fact!rilor emie(
Daca clientii intarzie la plata fact!rii c! pete 38 zile at!nci firma ete p!a in it!atia de
a apela la !n credit 'ancar a! a7i iteze platile cadente catre terti" pentr! a7i p!tea onora
datoria fata de '!#et!l de tat( 0n it!atia *n care %/nzarile ram/n contante i termen!l de
cadenta n! e modifica" ocietatea 'eneficiaza din partea tat!l!i de !n credit contant *n
%aloare de ;;444 mii lei pe l!na" caz *n care ocietatea realizeaza !n profit !plimentar
determinat de rata do'/nzii practicata de 'ancile comerciale" pentr! credit!l 'ancar nean#a1at(
&
2.3 Influenta cheltuielilor de exploatare angaate de TVA
asupra rezultatelor ntreprinderii
Potri%it pre%ederilor Cod!l!i fical" *ntreprinderile care *nre#itreaz< o cifr< de afaceri
!' o an!mit< limit< le#al<
9
pot olicita *nre#itrarea ca nepl<titori de TVA( Acete *ntreprinderi
%or *nre#itra cot!ri de ac&izitie mai mari dec/t cele reale c! )=5" reprezent/nd contra%aloarea
TVA aferent< tranzactiei repecti%e" iar pentr! %/nz<rile efect!ate n! %a aplica TVA" ceea ce
%a red!ce pret!l de %/nzare total al prod!elor c! )=5( Atfel" e face c< *ntreprinderea
%a *nre#itra cot!ri de e$ploatare mai mari(
Creterea c&elt!ielilor de e$ploatare implica modificarea old!rilor intermediare de
#eti!ne( Pentr! a#entii economici !p!i platii TVA" care li%reaza '!n!ri i er%icii impoza'ile
i a! prin efect!l le#ii prorata de )445" it!atia #enerala n! ete afectata i nici renta'ilitatea
*ntreprinderii(
Pentr! a#entii economici !p!i platii TVA" care li%reaza '!n!ri i er%icii impoza'ile i
n! a! prorata )445" it!atia #enerala ete afectata infl!ent/nd renta'ilitatea *ntreprinderii( TVA
cond!ce la creterea cot!rilor(
Pentr! cei care li%reaza '!n!ri i er%icii care prin efect!l le#ii !nt c!tite de plata TVA"
e ma1oreaza c&elt!ielile de e$ploatare( Atfel" mar1a comerciala e %a dimin!a *n caz!l !n!i
raport inte#rat al TVA a!pra renta'ilitatii *ntreprinderii" c! TVA neded!cti'ila aferenta
li%rarilor de '!n!ri c!tite( Aceata %a cond!ce la dimin!area %alorii ada!#ate" e$cedent!l 'r!t
din e$ploatare" rez!ltat!l!i e$ploatarii" rez!ltat!l!i c!rent i rez!ltat!l!i e$erciti!l!i c! %aloarea
corep!nzatoare TVA neded!cti'ila(
2a aplicarea proratei mai mica de )445" e %a dimin!a e$cedent!l Br!t din e$ploatare i
implicit" rez!ltat!l e$ploatarii" rez!ltat!l c!rent i rez!ltat!l e$erciti!l!i(
0n it!atia anterioar<" !n rol important *l 1oac< i o'iect!l de acti%itate al firmei(
Atfel" pentr! *ntreprinderile pretatoare de er%icii" !nde con!m!rile intermediare !nt
relati% red!e" e recomand< opti!nea pentr! tat!t!l de nepl<titor de TVA( Moti%atia o
reprezint< fapt!l c< ni%el!l red! al con!m!rilor intermediare n! antreneaz< ma1or<ri la
cot!rile de ac&izitie" *n timp ce la %/nz<ri e *nre#itreaz< !n pret mai mic" ca !rmare a c!tirii
de TVA( Atfel" o decizie fical< poate ad!ce i alte 'eneficii economice ca dimin!area
pret!rilor de %/nzare i porirea n!m<r!l!i de clienti(
0n it!atia *n care *ntreprinderea *nre#itreaz< con!m!ri intermediare mari" ete o
decizie fa%ora'il< *ntreprinderii aceea de a opta pentr! calitatea de pl<titor de TVA" *ntr!c/t *n
acet fel TVA aferent< ac&izitiilor e *nre#itreaz< ca TVA ded!cti'il<" fiind rec!perat< !lterior
prin ded!cere( 0n acet mod e e%it< ma1orarea cot!rilor de e$ploatare(
2.! Impactul TVA aspra pragului de renta"ilitate
si intervalului de siguranta
C!noaterea pra#!l!i de renta'ilitate i inter%al!l!i de i#!ranta prezinta importanta *n
acti%itatea practica deoarece pot fi adoptate decizii care a ani&ileze infl!entele ne#ati%e ale !nor
factori con1!nct!rali(
Pra#!l de renta'ilitate e calc!leaza d!pa form!la,
> = F:-) V: F. " !nde,
> 7 pra#!l de renta'ilitate
%
%&000 e$ro cf art 1&2 alin (1*, (%* din /od$l Fiscal 220120200% act$alizat ian$arie 2001
2
F 7 !ma c&elt!ielilor fi$e
V 7 !ma c&elt!ielilor %aria'ile
Inter%al!l de i#!ranta e calc!leaza d!pa c!m !rmeaza,
I ? -) 7 >:CA.$)44 " !nde,
I + inter%al!l de i#!ranta
CA + cifra de afaceri
C! c/t inter%al!l de i#!ranta ete mai mare" c! at/t ete mai 'ine pentr! *ntreprindere(
0n caz!l *n care TVA determina !n raport ne!tral a!pra renta'ilitatii *ntreprinderii"
at!nci %alorile pra#!l!i de renta'ilitate i a inter%al!l!i de i#!ranta n! e %or modifica(
0na daca TVA #enereaza creterea cot!rilor de ac&izitie prin incl!derea ta$ei ficale
neded!cti'ile" cond!c/nd implicit la cretrea c&elt!ielilor de e$ploatare" cot!ri de #eti!ne"
cot!ri de trezorerie" at!nci e modifica at/t pra#!l de renta'ilitate" c/t i inter%al!l de i#!ranta"
pentr! ca ni%el!l c&elt!ielilor %aria'ile e modifica(
2.# Influenta TVA asupra lichiditatii si solva"ilitatii
$ntreprinderii
Raport!l inte#ral al ta$ei pe %aloarea ada!#ata n! #enereaza micarea %alorii ratelor de
ol%a'ilitate i de lic&iditate(
Infl!enta TVA a!pra ratelor de lic&iditate i ol%a'illiate *n en!l creterii acetora
apare *n it!atia *n care a#ent!l economic are de plata la '!#et!l de tat TVA" 'eneficiind de !n
!rpl! de trezorerie(
In it!atia *n care %/nzarile ram/n contante i termen!l de cadenta n! e modifica"
ocietatea 'eneficiaza din partea tat!l!i de !n credit contant" caz *n care ocietatea realizeaza
!n profit !plimentar" determinat de raza do'/nzii" practicat de 'ancile comerciale" prin foloirea
de diponi'ilitati(
Daca ocietatea are de rec!perat TVA" at!nci e %a confr!nta c! neceitatea de
diponi'ilitati" afl/nd!7e *n it!atia de a contracta !n *mpr!m!t 'ancar" a *i dimin!eze
toc!rile prin accelerarea %itezei de rotatie a acetora" a! a dimin!eze %ol!m!l credit!l!i
acordat clientilor" prin accelerarea proced!rilor de *ncaare a creantelor de la partenerii de
afaceri( Acete ma!ri %or cond!ce la caderea ratelor de lic&iditate i ol%a'ilitate(
2.% Influenta TVA asupra ratelor de echili"ru financiar
si de randament
Ratele de ec&ili'r! financiar !nt,
Rata autonomiei financiare = Capital propriu / (Capital propriu + Capital mprumut)
Rata de finantare a stocurilor = Fond de rulment / Stocuri
Rata autofinantarii activelor = Capital propriu / Active fixe + Active circulante
Rata datoriilor = 1 Rata autofinantarii activelor
Daca ocietatea are de plata TVA" *neamna a ocietatea %a p!tea foloi diponi'ilitatile
create i a ren!nte la credite( Aceata %a cond!ce la creterea ratei a!tonomiei financiare" ratei
de finantare a toc!rilor i caderea ratei datoriilor( 0n caz contrar are loc o cadere a acetor rate(
Ratele de randament !nt,
Rata rentailitatii economice = !rofit / "otal activ x 1##
3
Rata rentailitatii financiare = !rofit net / Cifra de afaceri x 1##
Raport!l ne!tral *n care e afla TVA *n caz!l *n care a#ent!l economic ete platitor de
TVA i efect!eaza operati!ni c! prorata )445 n! %a modifica ratele de renta'ilitate(
Pentr! caz!l *n care TVA n! ete ded!cti'ila *n totalitate" pentr! ca a#ent!l economic
efect!eaza operati!ni care !nt c!tite" a! n! are prorate de )445" cot!rile pe care le
antreneaza %or cond!ce la micorarea ratei renta'ilitatii economice i a ratei renta'ilitatii
financiare(
4
$T%&I% &' "A(
S(C( @ITEC@ S(R(2( are ca domeni! de acti%itate p!'licitatea i reprezentarea media(
Con!m!rile realizate de intreprindere !nt de la f!rnizori din afara Romaniei i fact!rile !nt
fara TVA" iar clientii !nt din Romania !nde e fact!reaza c! TVA( Din acet moti% apare !n
decala1 foarte mare intre TVA ded!cti'il A TVA colectata ?B TVA de plata" care e poate
o'er%a i din it!atia de mai 1o ,
$ituatia )inanciara a $.". *IT'"* $.+.,. pe anul 200-
trim 1 trim 2 trim 3 trim 4
Active imobilizate 45,268.00 56,176.61 75,314.15 112,094.35
Active circulante din care: 817,756.25 929,790.61 827,372.25 1,016,062.22
Clienti 633,092.00 762,465.12 504,613.76 469,138.00
TVA de recuperat 0.00 0.00 0.00 0.00
casa in lei 6,709.27 16,481.82 28,416.64 15,462.94
conturi curente la banci 177,954.98 150,843.67 294,341.85 531,461.28
!A" AC#$ 863,024.25 985,967.22 902,686.40 1,128,156.57
Ca%italuri %ro%rii 291,740.95 232,817.01 208,747.96 260,717.07
&atorii din care: 571,283.30 753,150.21 693,938.44 867,439.50
'urnizori 346,481.66 497,813.62 624,165.32 762,461.75
TVA de plata
178,319.9
8 161,082.98 43,460.80 72,464.13
alte obli(atii )e %lata 46,481.66 94,253.61 26,312.32 32,513.62
!A" *A+#$ 863,024.25 985,967.22 902,686.40 1,128,156.57
D!pa c!m p!tem o'er%a firma noatra are de plata la '!#et!l de tat in fiecare trimetr!
o an!mita !ma de 'ani" !ma ce tre'!ie platita pana la data de 38 a l!nii !rmatoare( Fact!rile
emie in !ltima l!na a !n!i trimetr! ne incarca c! TVA i de cele mai m!lte ori n! !nt incaate
pana in moment!l platii TVA7!l!i( S!nt i it!atii in care fact!rile e emit la incep!t de l!na i
at!nci a%em !n !rpl! de trezorerie pana in moment!l platii" pe 38( Atfel de infl!ente a!pra
trezoreriei pot fi e%identiate in ta'el!l de mai 1o,
'volutia )luxurilor de tre#orerie
Zile
TVA de plata
% afereta peri!adei de
i"a#are
Fl$%$ri de tre&!rerie
i"a#ata ei"a#ata p!&iti'e e(ati'e
0 178,319.98 0.00 25,25-1
1 . 178,319.98 24,25 171,187.18 7,132.80
/ / / / / /
5 . 178,319.98 20,25 142,655.98 35,664.00
/ / / / / /
10 . 178,319.98 15,25 106,991.99 71,327.99
/ / / / / /
20 . 178,319.98 5,25 35,663.99 142,655.99
/ / / / / /
25 . 178,319.98 . . 178,319.98
1
Daca clientii ac&ita fact!ra d!pa 8 zile de la data cadentei" fl!$!rile nete e red!c c!
98CC; ron( C! cat termen!l de plata al fact!rii e indeparteaza de data cadentei c! atat firma are
!n deficit de trezorerie( S!ma aferenta TVA7!l!i de plata care tre'!ia incaata de la clienti ar fi
p!t!t fi foloita in alte cop!ri timp de 38 zile(
Modificarile care pot aparea in tr!ct!ra ocietatii in caz!l in care e incaeaza clientii la
timp !nt doar in interior!l acti%!l!i a! al pai%!l!i fara a e modifica total!l acet!ia decat in
moment!l platii( Aceata it!atie poate fi intetizata atfel -ipotetic. ,
31)*3)2**+ *1)*4)2**+ 1,)*4)2**+ 2,)*4)2**+
Active imobilizate 45,268.00 45,268.00 45,268.00 45,268.00
Active circulante din care: 817,756.25 817,756.25 817,756.25 639,436.27
Clienti 633,092.00 0.00 0.00 0.00
$A )e recu%erate 0.00 0.00 0.00 0.00
casa in lei 6,709.27 6,709.27 6,709.27 6,709.27
conturi curente la banci 177,954.98 811,046.98 811,046.98 632,727.00
!A" AC#$ 863,024.25 863,024.25 863,024.25 684,704.27
Ca%italuri %ro%rii 291,740.95 291,740.95 291,740.95 291,740.95
&atorii din care: 571,283.30 571,283.30 571,283.30 392,963.32
'urnizori 346,481.66 346,481.66 346,481.66 346,481.66
$A )e %lata 178,319.98 178,319.98 178,319.98 0.00
alte obli(atii )e %lata 46,481.66 46,481.66 46,481.66 46,481.66
!A" *A+#$ 863,024.25 863,024.25 863,024.25 684,704.27
In c!r!l an!l!i 344D" ocietatea a inre#itrat !rmatoarele operati!ni,
7 pretari de er%icii in !ma totala de 8 D9; 3=9"=9 ron" TVA )=5
7 pretari de er%icii" c!tite de TVA" fara drept de ded!cere" ) 39D ;38"8) ron
7 con!m de la f!rnizorii e$terni in !ma totala de 9 =9E D34"9C ron
7 c!mparari de marf!ri din Romania in !ma de D=3 9E3"4E ron" TVA )=5
In acete conditii TVA de plata e determina atfel,
Pro rata ? -li%rari !p!e TVA : total li%rari.F)44 ? --8 D9; 3=9"=9:-8 D9; 3=9"=9 G ) 39D
;38"8)..F)44 ? D3";=5
TVA colectata ? 8 D9; 3=9"=9 F )=5 ? ) )4D 8)8"D8 ron
TVA ded!cti'ila ? D=3 9E3"4E F )=5 ? )C= 884"C= ron
TVA de ded! ? )C= 884"C= F D3";=5 ? )9= DC3"9E ron
TVA de plata ? ) )4D 8)8"D8 7 )9= DC3"9E ? =CD C89";D ron
Diferenta dintre TVA ded!cti'ila i TVA de ded! ete foarte mica in comparatie c!
TVA colectata" de aceea nici n! e imte aa m!lt in rez!ltat!l intreprinderii( In c&im' daca
ocietatea e apro%iziona de la nite platitori de TVA at!nci c&elt!ielile aceatea ar fi fot m!lt
mai mari i diferenta ata n! ar mai fi fot atat de e$a#erata( Aceta ete deza%anta1!l firmei de a
e apro%iziona de la f!rnizori din afara tarii(
In acete conditii ocietatii ii ete indiferent daca calc!leaza a! n! pro rata deoarece
diferenta ete neemnificati%a(
10
"./",%(II
In ceea ce pri%ete TVA" c&iar daca ete !n impozit indirect aceta poate a%ea !n impact
det!l de mare a!pra intreprinderii( Tot!l depinde de #rad!l de ded!cti'ilitate al acet!ia i de
domeni!l de acti%itate al firmei( Un e$empl! foarte clar in acet en ete caz!l ocietatii
@ITEC@ care" d!pa c!m 7a p!t!t %edea" a a%!t de plata !me foarte mari de pe !rma acet!i
impozit( In acelai timp aceata ocietate p!tea a n! fie afectata mai deloc de TVA daca ii a%ea
f!rnizorii in tara(
D!pa c!m am %or'it i la incep!t!l acetei l!crari impact!l TVA poate fi de 3 fel!ri,
ne!tral + at!nci cand ocietatea 1oaca rol!l !n!i colector de impozit a%and pro rata de )445 i
nefiind!7i afectata renta'ilitateaH i !n impact Iinte#ratJ in caz!l in care ocietatea n! ete
platitoare de TVA dar in c&im' ii ma1oreaza c&elt!ielile de e$ploatare implicand an!mite
cot!ri directe" de #eti!ne a! de trezorerie(
In ceea ce pri%ete infl!enta a!pra trezorerie aceata poate fi det!l de emnificati%a in
caz!l in care clientii n! ii platec fact!rile la timp iar ocietatea a1!n#e la moment!l in care
tre'!ie a plateaca TVA la '!#et!l de tat -!me det!l de mari !neori + c!m ar fi i caz!l
ocietatii noatre. i e afla in impoi'ilitatea de a face aceata( In aceata it!atie" intreprinderii
n!7i ramane alta it!atie decat a apeleze la !n impr!m!t 'ancar" care la rand!l l!i antreneaza
n!meroae cot!ri(
In c&im' in caz!l in care clientii !nt corecti c! plata fact!rilor" a! mai m!lt decat atat"
platec i mai inainte de cadenta" at!nci ocietatea are de7a face c! !n !rpl! de trezorerie pe o
an!mita perioada -ma$im 38 zile. pe care il poate %alorifica in di%ere mod!ri(
In concl!zie" acet impozit n! ete deloc de ne#li1at pentr! intreprindere deoarece am
%az!t ce infl!ente poate a%ea a!pra ei(
11
Bibliogra)ie0
Cod!l Fical 33:)3:3449 act!alizat ian!arie 344=
6eor#eta Vintila" I Ficalitate + metode i te&nici ficaleJ" Edit!ra Economica"
B!c!reti 344;
Prof( Uni%( Dr( Ana Stoian + I Conta'ilitate i #eti!ne ficalaJ
2( Tat!" C( Ser'anec! + I Ficalitate de la le#e la practicaJ ed a IV7a" Edit!ra
C(@( BecK" B!c!reti 344E
LLL(infot%a(ro
&ttp,::infot%a(mfinante(ro:Lp:portal
12