Sunteți pe pagina 1din 14

Impozitul pe venitul

microintreprinderilor
Impozitul pe venitul microintreprinderilor este un
impozit obligatoriu pentru contribuabilii care se
incadreza in categoria microintreprinderilor din
punct de vedere fiscal
Definitia microintreprinderii
dpdv fiscal
Microintreprinderea este pj romana care indeplineste
cumulativ la 31 decembrie a anului fiscal precedent
urmatoarele conditii:
a) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a
1.000.000 euro
b) capitalul social este detinut de persoane , altele decat
statul si autoritatile locale
c) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul
comertului sau la instantele judecatoresti
Persoane juridice nou
infiintate
• Persoanele juridice nou infiintate datoreaza impozit pe venitul
microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca respecta conditia
cu privire la detinatorii capitalului la data inregistrarii la registrul
comertului

• Exceptie de la obligativitatea platii impozitului pe venitul


microintreprinderilor: microîntreprinderile care au subscris un capital
social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură
dată, să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care aceste
condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă.
- calculul impozitului pe profit se realizeaza incepand cu trimestrul in care s-
a exercitat optiunea
- daca numarul de salariati scade sub 2 pentru a pastra regimul de impozit pe
profit trebuie revenirea la respectarea conditiei in 60 de zile
Nu se mai aplica impozitul pe
veniturile microintreprinderilor
- de la inceputul anului urmator - in cazul in care la 31 decembrie nu
indeplineste una conditiile pentru a fi microintreprindere – declarare
mentiuni 31 ianuarie

- de la inceputul anului urmator daca numarul de salariati scade sub 2 si/sau


capitalul social scade sub 45.000 lei

- dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai


mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu
trimestrul în care s-a depășit această limită (cu luarea in calcul a veniturilor
si cheltuielilor incepand cu acel trimestru).
Anul fiscal
Regula – anul fiscal este anul
calendaristic

Exceptia – perioada din an cât


microintreprinderea a existat
Cota de impozitare
1% pentru microîntreprinderile care au 1 sau mai
multi salariati
3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi

Modificarea nr de salariaţi duce la modificarea cotei


de impozitare începând cu trimestrul în care are
loc modificarea

Numarul de salariati se determina in functie de


contractele de munca cu norma intreaga (sau sume
de contracte partiale)
Pentru microîntreprinderile care nu au niciun
salariat, în situația în care angajează un salariat,
în scopul modificării cotelor de impozitare, noul
salariat trebuie angajat cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată sau pe durată
determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
Pentru p.j. române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o
durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de
participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni
de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se
aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.
Prevederile se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării,
microîntreprinderea nu se află în următoarele situații:
• - lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;
• - dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
• - inactivitate temporară, potrivit legii;
• - declararea pe propria răspundere a nedesfășurării de activități la sediul
social/sediile secundare, potrivit legii;
• - majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi
acționari/asociați;
• - acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deținute.
Baza impozabila
Toate veniturile, cu exceptia:
- Veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse
- Veniturile aferente serviciilor in curs de executie
- Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale
- Veniturile din subventii
- Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
- Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului neimpozabil
- Veniturilor realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare,
pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale
proprii
- Veniturilor din diferente de curs valutar
- Valoarii reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii

- etc
Baza impozabila
Pentru determinarea impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, la baza impozabilă se adaugă
următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;

b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din


diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca
urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un
curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi
cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare
aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.
Etc.
Facilitate

In cazul in care microintreprinderea


achizitioneaza case de marcat,
valoarea de achizitie se deduce din
baza impozabila in trimestrul punerii
in functiune
Calculul si plata
impozitului

Calculul impozitului se face trimestrial,


iar scadenta de plata este data de 25
inclusiv a lunii urmatoare trimestrului
pentru care se calculeaza impozitul
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea
entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de
servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat,
potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru
trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele nescazute se pot reporta în trimestrele următoare, pe o


perioadă de 28 de trimestre consecutive.

S-ar putea să vă placă și