Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIU DE CAZ PRIVIND MODUL DE CALCUL A IMPOZITULUI PE

VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR
Subiectii acestui tip de impozit direct, sunt persoanele juridice romane care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaz venituri, altele dect cele din consultan si management, n proporie de peste
50% din veniturile totale;
b) au de la 1 pana la 9 salariati inclusiv ;
Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca,
potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in
statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor. Nu se iau in considerare
cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului
individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin
acest mod. In cazul persoanelor juridice cu un singur salariat, conditia amintita se aplica numai
in cazul in care in in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro ;
Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in
calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de
la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul,
autoritatile locale si institutiile publice.
Nu poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are capitalul social detinut de un
actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului
reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile
prevazute mai sus si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul
microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca indeplineste cumulativ conditii
enumerate la data inregistrarii la registrul comertului in termen de 60 de zile inclusiv de la data
inregistrarii. Opiunea este definitiv pentru anul fiscal respectiv.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai aplica
acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una
dintre conditiile prevazute.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele
juridice romane care:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de
organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, casele de schimb valutar, societatile de
credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de
organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurarereasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de
servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia
persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si
agentii de asigurare);

c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor


sportive si al cazinourilor.
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de
angajati.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta
pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la
data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microintreprinderilor, prin prin depunerea unei declaratii de mentiuni organele fiscale teritoriale.
Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de
inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.
Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
In cazul unei persoane juridice care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal
este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.
Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor a fost de 2% in anul 2007, este de
2,5% n anul 2008 si va fi de 3% n anul 2009.
In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai
mari de 100.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in
veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu
trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si
cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Contribuabilul va instiinta organul fiscal cu
privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea in acest scop a declaritiei de
mentiuni, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile
din orice sursa, din care se scad :
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c)veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a
altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului,
care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor
legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii.
Diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor
in valuta existente la data de 31 decembrie 2002, inregistrate in contabilitate in "Rezultatul
reportat" sunt venituri impozabile pe masura incasarii creantelor sau platii datoriilor.
La calculul impozitului pe venit datorat de microintreprinderile care isi inceteaza existenta in
urma operatiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite
din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in
devize sau disponibilului in devize, inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit
pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit
legii, pentru societatile care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit
pe profit, acestea fiind tratate ca dividende si supuse impunerii, potrivit titlului II, III sau V din
Codul fiscal, dupa caz.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a


acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul
in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana
la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului,
declaratia de impozit pe venit.
In cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microintreprindere platitoare de
impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta,
microintreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat
impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce
revin acesteia din asociere.
Pentru a se exemplifica calculul impozitului pe venituri microintreprindere, se va analiza
structura veniturilor la fiecare sfarsit de trimestru, datele fiind preluate din balantele de verificare
din anul 2007 ale S.C. RIPS MEDIA S.R.L, societate platitoare de impozit pe venituri
microintreprindere si TVA. Astfel, pentru primul trimestru, societatea a realizat urmatorele
venituri :
- RON Simbol
cont

Denumire cont

Rulaje cumulate de la inceputul anului pana


la 31.03.2007
Debitoare

Creditoare

701

Venituri
din
produselor finite

vanzarea

45.570

45.570

704

Venituri din lucrari executate si


servicii prestate

4.202

4.202

711
758
766

Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Venituri din dobanzi

24.655
557
299

24.655
557
299

In ianuarie 2007, societatea a achizitionat o casa de marcat in valoare 1.200 Ron+ TVA:
%
= 401 Furnizori
1.428 Ron
303 Obiecte de inventar
1.200
4426 TVA deductibila
228
Pentru a calcula impozitul pe venit, aferent primului trimestru 2007, e nevoie sa se
stabileasca baza de impozitare (B). Cota de impozitare pentru anul 2007 este de 2%.
B = (45.570+4.202+24.655+557+299)- 24.655- 1.200= 49.428

Impozit venit= 2%* B = 989 RON


Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe venit, aferent perioadei 01.01.2007-31.03.207:
698 Alte cheltuieli cu impozitele = 441 Impozit pe venit 989 RON
care nu apar in elem de mai sus
Impozit calculat s-a declarat si depus pana la data de 25.04.2007, prin intermediul declaratiei
100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat . In cazul in care ulterior
depunerii acestei declaratii, s-a constatat o eroare de calcul a impozitului datorat, acesta se
poate rectifica prin intermediul declaratiei 710 Declaratie rectificativa.
Privitor la veniturilor realizate pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru 2007,
societatea prezinta urmatoarea structura :
- RON Simbol
cont

Denumire cont

Rulaje cumulate de la inceputul anului pana


la 30.06.2007
Debitoare

Creditoare

701

Venituri
din
produselor finite

vanzarea

87.850

87.850

704

Venituri din lucrari executate si


servicii prestate

9.800

9.800

711
758
766

Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Venituri din dobanzi

47.532
11.327
639

47.532
11.327
639

Se mentioneaza ca societatea a primit in data de 11.06.2007 o despagubire de 10.000 Ron


pentru o paguba produsa la propriul sau autoturism :
461 Debitori diversi
= 7588 Alte venituri din exploatare
10.000 Ron
Astfel, societatea are o baza impozabila de :
B = 87.850+ 9.800+ 47.532+ 11.327+ 639- 47.532- 10.000- 1.200= 98.416
Impozit venit= 99.616* 2%= 1.968
Impozit venit trim. II 2007= 1.968- 989= 979
Astfel, la 30.06.2007, se inregistreaza in contabilitate :
698 Alte cheltuieli cu impozitele = 441 Impozit pe venit 979 RON
care nu apar in elem de mai sus
Se completeaza declaratia 100, si se depune la Administratia Finantelor Publice pana cel mai
tarziu in data de 25.07.2007.
Pentru calcul impozitului pe venituri aferent trimestrului III 2007, societatea prezinta
urmatoarea situatie a veniturilor :
- RON Simbol
Denumire cont
Rulaje cumulate de la inceputul anului pana
cont
la 30.09.2007

Debitoare

Creditoare

701

Venituri
din
vanzarea
136.650
136.650
produselor finite
704
Venituri din lucrari executate si
15.240
15.240
servicii prestate
711
Variatia stocurilor
73.941
73.941
722
Venituri din productia de
6.880
6.880
imobilizari corporale
7414
Venituri din subventii de
1.170
1.170
exploatare pentru plata pers.
758
Alte venituri din exploatare
12.007
12.007
766
Venituri din dobanzi
915
915
Se face mentiunea ca societatea a angajat la data de 01.08.2007 cu contract de munca cu norma
intreaga o persoana absolventa de studii superioare promotia 2007, cu conditia mentinerii
acesteia in munca pe o perioada de cel putin 3 ani. Astfel, societatea a incheiat o conventie cu
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in baza legii 76/2002, art.80, alin.1, litera
c, fiind astfel beneficiara unor venituri din subventii lunare in valoare de 1,5 * venitul brut pe
economie, timp de 12 luni. Inregistrarea contabila lunara pentru acest tip de venituri este :
445 Subventii de primit = 7414 Venituri din subventii de exploatare
585 Ron
pentru plata pers
Astfel, pana la data de 30.09.2007, societatea a inregsitrat venituri din acest tip de subventii, in
valoare totala de 585*2= 1.170 RON, baza impozabila calculandu-se astfel :
B= 136.650+ 15.240+ 73.941+ 6.880+ 1.170+ 12.007+ 915- 73.941- 6.880- 1.17010.000- 1.200= 153.612
Impozit venit = 2% * 153.612= 3.072
Impozit venit trim. III 2007= 3.072- 1.968= 1.104
Astfel, la 30.06.2007, se inregistreaza in contabilitate :
698 Alte cheltuieli cu impozitele = 441 Impozit pe venit 1.104 RON
care nu apar in elem de mai sus
La 31.12.2007, societatea prezinta urmatoarea situatie a veniturilor :
- RON Simbol
Denumire cont
Rulaje cumulate de la inceputul anului pana
cont
la 31.12.2007
Debitoare
Creditoare
701
Venituri
din
vanzarea
195.230
195.230
produselor finite
704
Venituri din lucrari executate si
21.785
21.785
servicii prestate
711
Variatia stocurilor
105.627
105.627
722
Venituri din productia de
15.450
15.450
imobilizari corporale
7414*
Venituri din subventii de
2.925
2.925
exploatare pentru plata pers.
758**
Alte venituri din exploatare
13.473
13.473

766
7814***

Venituri din dobanzi


Venituri din provizioane pt.
deprecierea activelor circulante

1.239
7.140

1.239
7.140

* - venituri din subventii pentru incadrarea in munca, incepand cu data de 01.08.2007 a unei
persoane in baza legii 76/2002, art.80, alin.1, litera c, conform conventiei incheiata si aprobata
de ANOFM.
** - societatea a primit in data de 11.06.2007 o despagubire de 10.000 Ron pentru o paguba
produsa la propriul sau autoturism ;
*** - societatea si-a constituit venituri din provizioane in valoare totala de 7.140 Ron la data de
21.11.2007, in urma anularii unui provizion constituit pentru deprecierea unei creante, acesta
ramand fara obiect, datorita recuperarii creantei.
491 Provizioane pentru deprecierea
= 7814 Venituri din provizioane pt.
7.140 RON
deprecierea activelor circulante
creantelor clienti
Avand in vedere mentiunile la veniturile realizate de societate, precum si achizitionarea in
timpul anului a unei case de marcat, baza impozabila se calculeaza astfel:
B= 195.230+21.785+ 105.627+ 15.450+ 2.925+13.473+1.239+7.140- 105.627-15.4502.925-10.000-7.140-1.200= 220.527
Impozit venit= 2% * 220.527= 4.411
Impozit venit trim. IV 2007= 4.411- 3.072= 1.339
La 31.12.2007, se inregistreaza in contabilitate :
698 Alte cheltuieli cu impozitele = 441 Impozit pe venit 1.339 RON
care nu apar in elem de mai sus
Impozitul pe venit aferent trimestrului IV 2007, se inscrie in declaratia 100, care se va depune
pana in data de 25.01.2008 la organele fiscale teritoriale competente.