Sunteți pe pagina 1din 18

1.

        RESURSELE UMANE

 Factorul munca reprezinta un element determinant in procesul de creare a bogatiei.


Prezentarea in documente contabile trebuie sa reflecte rolul personalului in
intreprindere.

Costul factorului munca sau cheltuielile de personal include ansamblul


remuneratilor brute acordate personalului cat si cheltuielile cu caracter social
suportate de intreprindere (cum sunt cotizatiile patronale la asigurarile sociale, la
fondul de somajla un regim complementar de pensii acordate personalului).
Deoarece cheltuielile sociale suportate de patronat sunt destinate sa finanteze
actiuni sociale in favoarea personalului cum sunt indemnizatiile de boala,
indemnizatiile de somaj etc.,acestea pot fi considerate o "forma indirecta de
salarii".

Informatiile privind cheltuielile de personal sunt furnizate de contul de profit si


pierdere sub forma sumelor privind cheltuielile cu remuneratiilor brute acordate
personalului si cheltuielile cu asigurarile si protectie sociala suportate de
intreprindere, fara nici o delimitare a lor pe categorii de personal. Anexa, in
varianta romaneasca , nu impune furnizarea de informatii detaliate privind
personalul intreprinderii. Astfel apare in practica contabila necesitatea intocmirii
unui bilant social.

Costul factorului munca nu se limiteaza doar la cheltuielile de personal angajate de


intreprindere. Gestiunea personalului angajeaza si diverse alte cheltuieli cum sunt
cheltuielile cu transportul personalului suportat de intreprindere, cheltuieli cu
formarea personalului, cheltuieli cu premii etc., contabilizate drept cheltuielidupa
natura lor si nu se regasesc in cheltuielile de personal.

Intreprinderea utilizeaza persoane  angajate pe baza  de contract de munca sau


colaboratori pe baza contactului sau conventiei civile.

1.     DREPTURILE CUVENITE   SALARIATILOR

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite


salariatilor pentru munca prestata sau in urma calitatii de salariat.

Fiecare unitate patrimoniala isi stabileste prin contract colectiv sau individual
de munca propriul sistem de salarizare ce include: sistemul tarifar, sistemul de
sporuri, formele de salarizare, formele de premiere, alte alemente ale sistemului de
salarizare.
Unitatile patrimoniale angajatoare nu pot negocia si stabili salariul tarifar prin
contractul inividual de munca sub salariul tarifar orar minim pe tara (salariul de
baza minim brut pentru salariati, pe luna, caruia ii corespunde un anumit nivel al
salariului tarifar orar minim pe tara, este de  1400000 pana la data de 1 martie 2002
;pentru perioada 1 martie 2002 -1 martie  2003 este de 1750000 lei lunar,conform
HG NR. 1.037 / 18 OCT 2001 ). Salariile tarifare orare sau zilnice se stabilesc de
consiliile de adminisratie  pe baza tarifelor lunare si a regimului de lucru.

Remuneratia salariala este datorata lunar. Formele de salarizare practicate de


angajatori pot fi: acordul direct, acordul progresiv, acordul indirect, salarizare pe
baza de tarife sau cote procentuale din venituri realizate, salarizare in regie sau
dupa timp, alte forme.

Forma de salarizare practicate de angajatori este cea prevazuta in contractul


individual sau/si colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei uni 15115r172p tati.

Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acestea.

Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din:

-sporuri pentru conditii deosebite de munca: sporuri pentru conditii grele,


periculoase, nocive sau penibile de munca;

-sporuri pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si


lucrul in zilele libere si sarbatori legale;

-spor pentru vechime in munca;

-spor pentru lucru in timpul noptii;

-spor de santier;

-spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;

alte sporuri in functie de conditiile concrete de munca (spor de izolare, spor


pentru folosirea unei limbi straine –daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile
postului etc. ).

Prin contractul colectiv de munca se poate preciza si acordarea “sporului de


fidelitate fata de intreprindere”, in functie de vechimea in aceeeasi unitate si
rezultatele obtinute in munca.
In contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, in lipsa
primului, se nominalizeaza fiecare spor si se mentioneaza daca poate face parte sau
nu din salariul de baza. In cazul in care la stabilirea salariilor de baza s-au avut in
vedere conditiile de munca, timpul lucrat suplimentar, exercitarea unei functii
suplimentare si alte cauze care pot genera un spor la salariu, se renunta la
acordarea distincta a unor sporuri de aceeasi natura cu cele avute in vedere la
stabilirea salariilor de baza.

Reprezinta adaosuri la salariul de baza:

-adaosul de acord;

-premiile acordate din fondul de premiere, constituit pe baza fondului de


salarii;

-cota parte din profitul net (pana la 10 %)-premiu anual,ce se impoziteaza


separat de alte drepturi acordate in luna in care se plateste premiul;

-premii speciale cu ocazia unor sarbatori religioase;

-premi acordate in raport cu rezultatele obtinute in munca (performante,


calitatea produselor, reducerea costurilor de fabricatie, organizarea activitatii );

-prima de vacanta, acordata ca un supliment la indemnizatia de concediu de


odihnasi se plateste inainte de plecarea in vacanta;

-premiul anual pentru salariatii bugetaride pana la un salariu mediu lunar de


baza realizat in anul pentru care se face plata, valoarea acestuia ramine la
atitudinea conducerii institutiei publice;

-alte adaosuri.

Criteriile de acordare a premiilor si adaosurilor sunt stabilite prin contractul


colectiv de munca.

Fiecare societate comerciala isi stabileste sistemul propriu de norme de


munca si normative de personal. Normele de munca sunt initializate si
reglementate prin contractul colectiv de munca (pot fi norme de timp, norme de
productie, sfera de atributii, alte forme corespunzatoare activitatii ).
Prin contractul colectiv sau individual de munca sunt stabilite si drepturile
cuvenite salariatiilor sub forma de plata in natura sau avantaje in natura (plata in
natura nu poate depasi 30 % din salariu).         

Alte drepturi de personal acordate in bara normelor legale si contractul


colectiv de munca sunt:

-indemnizatii pentru concediul de odihna;

-indemnizatii pentru concediul pentru evenimente familiare deosebite;

-stimulente si orice premi platite din fondul de salarii;

-indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitate din fondul de salarii sau


din bugetul asigurarilor sociale;

-alte drepturi de personal.

   3. CONTABILITATEA SALARIILOR DATORATE PERSONALULUI

Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii. Salariile


acordate personalului constituie pentru titularul de patrimoniu care efectueaza
plata o cheltuiala de exploatare, la nivelul salariilor brute impozabile (fond de
salarii brut).

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga


sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile
primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor, avantaje in natura ( salariul in
natura ),diminuate cu contributia personalului pentru diverse fonduri..

Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariul de


baza; compensarea reprezinta o suma fixa cese acorda indiferent de marimea
salariului.

Avantajele in natura  (salariul in natura) reprezinta reprezinta o parte a remuneratiei


care nu este varsata sub forma baneasca , ci sub forma de bunuri si servicii (exemplu, acordare
de locuinte de serviciu, acordare de sevicii de transport, primirea unor parti din salariu sub
forma unor produse , bonuri de masa etc. ).

                       DREPTURI  DE PERSONAL


 Pentru timpul efectiv lucrat:

  -salariul

 Alte drepturi de personal:

      -indemnizatii pentru concediul de odihna;

-indemnizatii pentru concediul pentru evenimente familiare


deosebite;

-stimulente si orice premi platite din fondul de salarii;

-indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitate din fondul


de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale;

-alte drepturi de personal.

Evaluarea avantajelor in natura se face la pretul de vanzare al unitatii pentru


produsele din productie proprie si la pretul de aprovizionare, pentru produsele
achizitionate, iar pentru servicii, in functie de tariful acestora. Preturile si tarifele
sunt cele practicate la data efectuarii platii in natura.

Salariul net de plata reprezinta salariul brut impozabil micsorat cu retinerile din
salariu.

Principalele retineri din salariu sunt:

-impozitul pe salariu;

-contributia personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj;

-contributia personalului la     asigurarile sociale;

-avansurile banesti si avansuri in natura acordate salariatilor;

-retineri din salarii datorate tertilor sub forma de chirii, popriri, cumparari in rate
etc. (pe baza de contracte si titluri executorii );

-alte retineri din salariu.

   SALARIUL BRUT DE BAZA


+sporuri, indemnizatii si alte adaosuri
+compensari si indenxari
+avantaje in natura
=SALARIUL BRUT
- contributia personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj

-contributia personalului la asigurarile sociale

- contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

-suma neimpozabila
=SALARIUL BRUT NEIMPOZABIL
-impozit pe salariu

-avansurile banesti

-retineri din salarii datorate tertilor

-alte retineri din salariu


=SALARIUL NET DE PLATA (REST DE PLATA )

Reflectarea drepturilor de personal pentru salarile cuvenite acestuia se realizeaza


prin intermediul contului 421 "personal - remuneratii datorate", care se
crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondurilor brute si se debiteaza cu
retinerile din salarii, salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de
personal in termenul legal.

Plata salariilor se face lunar, in luna urmatoarecelei la care se refera, la datele


stabilite prin contractul de munca  incheiat la nivel de unitate, cu posibilitatea
acordarii unui avans chenzinal. Drepturile de personal neridicate in termen de trei
zile lucratoare se inregistreaza intr-un cont distinct 426 "drepturi de personal
neridicate ", dezvoltat pe persoane.

421 "personal - remuneratii   =   426 "drepturi de personal

                   datorate"                                       neridicate "

In caz de faliment (lichidare juridica), salariatii au calitatea de creditori privilegiati,


urmand sa fie platiti integral, inainte de asi revendica cota-parte ceilalti creditori.

       4. CONTABILITATEA ALTOR DREPTURI DE PERSONAL


In categoria alte drepturi de personal  se includ alte drepturi materiale cuvenite
salariatilor, altele decat cele cuvenite pentru munca efectiv prestata (salarii).

Contabilitatea altor drepturi de personal se face diferit dupa cum acestea sunt
suportate de intreprindere, din fondul de salarii sau sunt suportate din bugetul
asigurarilor sociale de stat.

Conform legislatiei in vigoare, indemnizatiile de boala, pentru prevenirea


inbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii,si cele acordate pentru accidente de
munca  si boli profesionale se suporta atat din fondul de salarii al persoanei
juridice sau fizice care foloseste personal salariat cat si din bugetul asigurarilor
sociale.

Indemnizatiile pentru plata concediilor medicale in caz de boala, prevenirea


inbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii se suporta pentru primele 10 zile
lucratoare,din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice care foloseste
personal salariat, iar incepand cu a 11-a zi lucratoare, din bugetul asigurarilor
sociale. Acelasi regim il au si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de
munca provocata de un accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de
munca, in perioada si pe traseul normal al deplasarii.

Calculul acestor drepturi reprezentand indemnizatii de asigurari sociale suportate


din fondul de salarii al intreprinderii se face dupa aceeasi metodologie ca pentru
indemnizatiile care se suporta din fondurile de asigurari sociale de stat.

Indemnizatiile pentru boli profesionale si accidente de munca, cu exceptia


accidentelor survenite in timpul deplasariila si de la locul de munca, se suporta pe
intreaga perioada din fondul de salarii al persoanei juridice sau fizice la care
salariatul isi desfasoara activitatea.

Indemnizatiile acordate in caz de sarcina si lehuzie, pentru ingrijirea copilului


bolnav in varsta de pana la trei ani, pentru ingrijirea copilului  pana la impinirea
varstei de doi ani si altele sunt suportate de integral din bugetul asigurarilor
sociale.

Contabilizarea decontarii sumelor reprezentand indemnizatiile pentru concediul


de odihna, stabilite prin contractul individual de munca, stimulente si premii de
orice fel platite din fondul de salarii, indemnizatiile de asigurari sociale suportate
din fondul de salarii si alte drepturi de personal suportate de intreprindere se face
ca si in cazul drepturilor reprezentand salarii, prin intermediul contului 421
"personal - remuneratii datorate ".
 

5.     DATORII FISCALE sI SOCIALE PRIVIND REMUNERAREA


FACTORULUI FORŢĂ DE MUNCĂ

 Remunerarea factorului de muncã genereazã o serie de obligatii fiscale: asigurãri


sociale, asigurãri de sãnãtate, contributii la fondul de somaj, impozitele pe
veniturile din salarii, fondurile speciale. Toate impozitele, contributiile si fondurile
speciale cu privire la forta de muncã au ca bazã de calcul salariul brut realizat sau
salariul tarifar.

Pentru societãtile comerciale care utilizeazã fortã de muncã pe o duratã


determinatã sau nedeterminatã, unitatea este obligatã sã depunã pentru toate
persoanele angajate conventia civilã de prestãri servicii în termen de 30 zile de la
data angajãrii. De asemenea, societãtile comerciale sunt obligate sã înregistreze
contractele individuale de muncã la directiile de muncã si protectie socialã a
persoanelor fizice.

a)    ASIGURĂRILE SOCIALE (CAS)

Sunt suportate de unitãtile care utilizeazã forta de muncã pe baza contractului de


muncã si a celui colectiv, precum si pe baza conventiei de prestãri servicii si care
nu au carte de muncã.

Baza de calcul este formatã din salariul efectiv realizat lunar de cãtre
asigurati cu carte muncã si suportatã de angajatori.

In situatia in care o persoana detine un salariu mai mare decat valoarea a 3


salarii medii brute pe economie, contributia sa asigurarile sociale se va calcula la
echivalentul a 3 salarii medii brute pe economie (legea 119/2000, art.23, alin.3).

Cotele de contributie pentru asigurari sociale ale unitatilor economice nu mai au


valoare fixa, ci sunt prevazute anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de
stat si se diferentiaza in functie de conditiile de munca, dupa cum este vorba
deconditii normale de munca , deosebite sau speciale.

Noile cote sunt:

a) Conditii normale de munca: 35%;

b) Conditii deosebite de munca: 40%;


c) Conditii speciale de munca: 45%;

C.A.S. va fi suportat atat de angajator cat si de angajat. Astfel  va fi o cata fixa


pentru angajati de  11,67% indiferent de conditiile de munca, iar pentru angajator
cotele vor fi: 23,33% pentru conditii normale, 28,33% pentru cele speciale si
33,33% pentru cele speciale.

CAS datoratã de angajatori reprezintã o cheltuialã deductibilã fiscal la


calculul profitului impozabil (legea 19/2000, art.21, alin.6). Baza de calcul este
formatã din salariul brut efectiv realizat. Termenul de platã pentru asigurarea
socialã îl reprezintã data lichidãrii salariilor din luna precedentã, dar nu mai târziu
de data de 20 a lunii urmãtoare.

Legislatia acordã facilitãti fiscale contribuabililor în conditiile urmãtoare:

- plata se face la termenul scadent sau cel putin în 3 zile lucrãtoare de la data
acestuia, angajatorul beneficiazã de reducere cu 7% aplicatã asupra  datoriei
sociale privind asigurãrile. Aceastã reducere conduce la diminuarea contributiei de
la 30%, cota normalã, la 27,9%. Regula fiscalã impune ca reducerea acordatã sã fie
transferatã asupra veniturilor din exploatarea care se impoziteazã la calculul
profitului impozitabil, astfel avantajul social este diminuat.

- agentiile economice creazã noi locuri de muncã si încadreazã salariatii cu


contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã. Reducerea este de 4%
pentru încadrarea unui numãr de pânã la 10 salariati, 5% pentru încadrarea unui
numãr de salariati între 11 si 50, 6% pentru încadrarea unui numãr de peste 50
salariati.

Lunar, agentii economici sunt obligati sã depunã „Declaratia privind


asigurãrile sociale, la care se ataseazã si copii de pe ordinele de platã.

 Persoanele care desfãsuarã activitãti exclusiv pe baza de conventii civile de


prestãri servicii suportã o treime din cota de contributie de asigurãri sociale,
stabilitã anual pentru conditii normale de muncã; si de la 01 aprilie 2001, asiguratii
au fost obligati sã declare angajatorului, pe propria rãspundere dacã sunt încadrati
cu contract individual de muncã la alt angajator.

Contabil, se produce:

421  "personal - remuneratii =4312 "contributia      personalului


        datorate"                                     la asigurari sociale"        

Cu suma de 11,67 % din salariul brut.In situatia in care o persoana detine un


salariu mai mare decat valoarea a 3 salarii medii brute pe economie, contributia sa
asigurarile sociale se va calcula la echivalentul a 3 salarii medii brute pe economie
(legea 119/2000, art.23, alin.3).        

6451  „Cheltuieli privind        =4311 „contributia unitãtii la

contributia la asigurãrile                  asigurãrile sociale”.

sociale” analitic CAS                                         

Virarea la termenul legal a contributiei la asigurãrile sociale, permite legal


reducerea contributiei cu cota de 7% aplicatã asupra datoriei sociale.

4311 „contributia unitãtii la = 758 „ alte venituri din

          asigurãrile sociale”                 exploatare”

          analitic CAS

b)    FONDUL INIŢIAL AL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE


SĂNĂTATE (FIASS)

Contributia angajatului la FIASS este datoratã lunar de cãtre toate


persoanele juridice ce utilizeazã forta de muncã pe baza contractului individual de
muncã. Baza de calcul este formatã din salariul efectiv realizat de salariatii angajati
cu carte de muncã. Contributia se calculeazã aplicând 7% asupra bazei de calcul.
Este o cheltuialã deductibilã fiscal la calculul profitului impozabil si se suportã pe
rentabilitatea firmei. Plata se face lunar odatã cu lichidarea drepturilor salariale, dar
nu mai târziu de 20 a lunii urmãtoare. Contabil, contributia angajatorului la FIASS,
genereazã ecuatia:        

6451 „Cheltuieli privind asigurarea =4311„Contributia unitãtii la  socialã”


analitic FIASS                           asigurarea socialã”.analitic

                                                                            FIASS

Contributia angajatului la FIASS este datoratã de toti salariatii angajati


potrivit legii cu contract de muncã individual sau contract de prestãri servicii. Este
achitatã lunar de cãtre angajatori si suportatã de personalul angajat. Baza de calcul
este formatã de salariul efectiv realizat. Se aplicã cota procentualã de 7% la baza
de calcul. Termenul de platã este ziua lichidãrii drepturilor salariale aferente lunii
precedente. Odatã cu plata contributie de cãtre angajatori, acestia au obligatia sã
înlocuiascã si sã depunã, functie de domiciliul societãtii „Declaratia privind
obligatiile de platã pe luna … la Fondul initial al asigurãrilor sociale de sãnãtate” si
„Lista nominalã a persoanelor asigurate pentru care se plãteste contributia de
asigurare socialã de sãnãtate” ce cuprinde: numãrul curent, numele si prenumele,
codul numeric personal si                de asigurat.

Pe baza statului de salarii, în contabilitate se realizeazã formulele contabile:

641 „Cheltuieli  privind remuneratii          = 421 „personal,

        personale”                                                          remuneratii datorat         

621 „Cheltuieli privind colaboratorii”       = 401 „Furnizori” analitic                    


colaboratori

      6451 „Cheltuieli privind contributia unitãtii  la asigurãri sociale FIASS”

     421 „Personal, remuneratii datorate”

     401 „Furnizori, analitic colaboratori”

   = 4311 „Contributia unitãtii, la asigurãrile sociale FIASS

= 4311 „Contributia asiguratilor la FIASS”

= 4311 „Contributia  asiguratiilor    la asigurãrile socialeFIASS”

La lichidarea salariilor, unitatea pe baza ordinului de platã si confirmat prin


extrasul de cont, stinge obligatia socialã:

   %                    = 5121 „Conturi la bãnci în lei"

           4311.unitate
           4311.asigurati salariati

431.asigurati colaboratori

           

c)     AJUTOR DE sOMAJ

Este suportat atât de salariat cât si de unitate în cote procentuale diferite.

Contributia unitãtii la fondul de somaj este achitatã lunar de unitate odatã cu


lichidarea drepturilor salariale din luna precedentã. Baza de calcul este formatã din
salariul efectiv realizat lunar. Cota de impozit de 5% este aplicatã la bazã. Este o
cheltuialã suportatã pe rentabilitatea firmei si este deductibilã fiscal la calculul
profitului impozabil.

6452 „Cheltuielile privind contributia   = 4371 „Contributia unitãtii

           unitãtii pentru ajutor de somaj”                    la fondul de somaj"

Contributia personalului la fondul de somaj este suportatã de salariat si


achitatã de unitate unde îsi desfãsurarã activitatea angajatul. Se aplicã 1% la
salariul tarifar. Este achitatã prin ordin de platã sau depunere  cash, pânã cel mai
târziu la data de 15 ale lunii urmãtoare lichidãrii drepturilor salariale din luna
precedentã. Fiind suportatã de salariatii permanenti, aceastã contributie determinã
un raport neutru în functie de             rentabilitatea firmei.

        421 „personal,                    = 4372 „Contributia   personalului

         remuneratii datorate           la fondul de somaj”

Plata celor 2 contributii se achitã prin ordin de platã odatã cu achitarea datoriilor
salariale:

   %                                                                  = 5121 „Conturi la

4371 „Contributia unitãtii la fondul                    banci în lei”

de somaj"

4372 „Contributia personalului la


fondul de somaj"

Sumele plãtite în plus la asigurãrile sociale sunt evidentiate distinct în


contabilitate, iar regularizarea se efectueazã prin debitul conturilor 43, „Asigurãri
sociale, rezultate ca urmare a regularizãrilor, sunt reflectate în 

contabilitate prin creditul conturilor 43, „Asigurãri sociale, protectie socialã” si


debitul contului 4381. „Alte datorii sociale”

d)    IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

(OG, numãrul 73/1999, privind impozitul pe venit, MO numãrul 419/31 august


1999)

Impozitul pe salarii, ca impozit direct, a reprezentat cel mai important venit


la bugetul statului în primii 6 ani dupã revolutie, deoarece era un impozit sigur,
dificil de practicat evaziune fiscalã, dacã s-ar fi încheiat legal raporturile de muncã
dintre salariati si angajatori.

OU numãrul 85/1997 aplicatã cu data de 1 ianuarie 1998 a fãcut sã scadã


impozitul pe salarii fata de 1996. OG a repetat o stimulare a initiativei, încurajare a
fortei de muncã, o dezvoltare a cifrei de afaceri în raport cu costurile pentru
realizarea venitului.

Se simte nevoia unui sistem just si mai echitabil de impunere a venitului


persoanelor fizice, care sã rãspundã si normelor internationale. Începând cu 1
ianuarie 2000 apare impunerea globalã a venitului persoanelor fizice.

În România:

Venitul anual global impozitabil = venituri nete realizate din activitãti independente + venituri
din cedarea folosintei bunurilor din tarã si strãinãtate – pierderi fiscale raportate – deduceri
personale.

Impunerea anualã se face atât pe salariu din România cât si cele din
strãinãtate, acordându-se credit fiscal extern (se scade din impozitul total, partea
plãtitã în strãinãtate recunoscutã în România). Creditul fiscal extern nu poate fi mai
mare decât impozitul datorat în România pentru veniturile obtinute în strãinãtate.

Venitul ce reprezintã baza de calcul pentru impozitul pe salarii se determinã


ca diferenta între venitul net si deducerile suplimentare si cea personalã de bazã.
Venitul net se obtine prin diminuarea venitului brut cu contributia personalului la
pensia suplimentarã, la fondul de somaj, la asigurarea socialã de sãnãtate si cu
cheltuielile profesionale cu o cotã de 15% din deducerea personalã de bazã la
acelasi loc de muncã.

Deducerea personalã este o sumã fixã corelatã cu inflatia semestrial; a fost


800.000 pentru primul semestru 2000, al doilea semestru 926.000 lei, iar acum
1.300.000.

Deducerile suplimentare se acordã în functie de persoanele aflate în


întretinere, pe baza declaratiei pe propria rãspundere a salariatului, însotitã de
documente justificative (certificatul de nastere al copilului, certificatul medical
pentru copiii cu handicap etc). calculul deducerilor suplimentare se face prin
înmultirea deducerilor personale cu un coeficient stabilit conform legii.

Deducerile personale si cheltuielile profesionale se acordã numai de primul angajator,


dacã în cursul unei luni angajatul îsi schimbã locul de muncã, în limita veniturilor realizate
pentru acea lunã.

Persoana aflatã în întretinere (situatie proprie) K


1 2
a. Sotia/sotul aflatã/aflat în întretinere 0.60
b. Pentru fiecare din primii doi copii 0.35
c. Pentru fiecare din urmãtorii copii aflati în întretinere 0.20
d. Pentru fiecare alt membru de familie aflat în întretinere 0.20
e. Pentru invalizi de gradul I si persoane cu handicap grav 1.00
f. Pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap 0.50
Total a + b + c + d + e + f ≤2.5

Impozit lunar = Venit net bazã de calcul X cotã 1% progresivã (c)

18% < C <40%

Baremul lunar pentru impunerea venitului din salarii prevãzute de lege:

Venitul lunar impozabil (v) lei Impozit lunar (lei)


Pânã la 1.500.000 18%
1.500.001≤ v ≤3.800.000 270.000 + 23% pentru ceea ce depãseste suma de
1.500.000 lei
3.800.001≤ v ≤6.000.000 799.000 + 28% pentru ceea ce depãseste suma de
3.800.000 lei
6.000.001≤ v ≤8.400.000 1.415.000 + 34% pentru ceea ce depãseste suma de
6.000.000
Peste8.400.000 2.231.000 + 40% pentru ceea ce depãseste suma de
8.400.000

Pentru plãtile intermediare (premii, stimulente de orice fel, sume acordate


pentru concedii de odihnã neefectuate) impozitul se calculeazã la fiecare platã prin
aplicarea baremului lunar asupra plãtilor intermediare cumulate pânã la data
ultimei plãti pentru care se face calculul. La lichidarea drepturilor salariale aferente
unei luni, impozitul se calculeazã asupra veniturilor totale obtinute prin cumularea
drepturilor respective cu plãtile intermediare. Impozitul de retinut la lichidarea se
calculeazã ca diferentã între impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma
impozitelor retinute la plãtile intermediare.

Drepturile salariale acordate în naturã si a avantajelor se evalueazã în


momentul acordãrii si se impoziteazã în luna care se acordã. Calculul contravalorii
venitului si avantajelor în naturã, trebuie probate prin documente anexate la statul
de salarii.

Salariile în valutã, realizate în România potrivit legii, se transformã în lei, la


cursul de schimb comunicat la „Banca Nationalã a României” pentru ultima zi a
lunii pentru care se face plata acestor drepturi. Dacã veniturile se plãtesc în cursul
lunii sau în cazul încetãrii activitãtii angajatului, se utilizeazã cursul de schimb
valutar al BNR din ziua precedentã celei în care se face plata.

Pentru colaboratori venitul net lunar (bazã de impozitare calcul) se obtine


prin diferenta dintre venitul brut lunar si contributia la asigurarea socialã de
sãnãtate.

Documentele fiscale ce constituie principala sursã informativã pentru


impozitarea si regularizarea globalã a venitului sunt FF1 pentru salariul cu bazã
fixã si FF2, pentru colaboratori cu dreptul de prestãri servicii (în 2 exemplare).
Lunar, impozitul pe venit din salarii se transmite la organul fiscal, pe baza
teritorialã unde plãtitorul îsi are sediul sau domiciliul, prin „Declaratie privind
obligatiile de platã la bugetul de stat”, care se depune pânã la data de 25 ale lunii
urmãtoare, pentru care s-au lichidat drepturile bãnesti.

Persoanele fizice române cu salariu în strãinãtate trebuie sã depunã lunar o


declaratie de activitate în România. La organul fiscal de pe raza domiciliului.
Documentul justificator de înregistrare în evidenta contabilã a remunerãrii
factorului fortã de muncã este statul de salarii, întocmit în 2 exemplare, lunar, pe
sectii, servicii etc, de compartimentul financiar contabil.

Documentele care stau la baza întocmirii statului de salarii sunt: fisele de


evidentã a timpului efectiv lucrat, documentele de centralizare a salariilor
individuale, pentru personalul salarizat în acord etc, documentele privind retinerile
legale: contracte comerciale pentru plãtile în rate, retineri în contul bugetului de
stat, al bugetului asigurãrilor sociale, al institutiei de stat, retineri conform listelor
de avans chenzinal si concedii de odihnã, certificate medicale, proprii pe baza
sentintelor judecãtoresti etc.

statul de salarii trebuie sã continã, pentru cei cu functie de bazã: venitul brut,
contributia pentru protectia socialã a somerilor, contributia pentru asigurarea
socialã de sãnãtate, cheltuielile profesionale, venitul net, deducerea personalã de
bazã, deducerile personale suplimentare, venitul impozabil, impozitul calculat si
retinut, informatiile necesare completãrii FF1. Pentru FF2, informatiile cuprinse în
statul de salarii sunt: venitul brut, contributiile pentru asigurarea socialã de
sãnãtate, venitul impozabil, impozitul calculat si retinut.

Dupã întocmirea statului de salarii sumate si vizate de cei în drept, urmeazã


instrumentarea tehnicã contabilã, prin nota contabilã, privind salariile personalului
si colaboratorilor pe luna respectivã.

Pe baza notei contabile se întocmesc ordine de platã, în 3 exemplare, cu


explicatii pe verso a fiecãrei plãti.

e)     FONDURI SPECIALE

Cuprind vãrsãminte efectuate cãtre alte organisme publice, cum sunt: fondul
special pentru protejarea asiguratilor, fondul national pentru solidaritate, fondul
special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, fondul special de
sustinere a învãtãmântului de stat etc.

Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap

este datorat de agentiile economice care utilizeazã forta de muncã. Se explicã o


cotã procentualã de 3% veniturilor brute în bani si naturã realizate de toti salariatii,
cu carte de muncã si fãrã carte de muncã, rezultatul obtinut lunar reprezintã suma
de virat în contul Inspectoratului de stat pentru handicapati. Fondul se constituie pe
baza cheltuielilor de exploatare, sunt deductibile fiscal si determinã un raport
integrat asupra rentabilitãtii firmei. Fiscal toate fondurile trebuie evidentiate
contabil, prin crearea obligatiei, virarea acestora, deoarece una din anexele la bilant
solicitã suma datoratã pe anul curent, suma viratã pânã la 31 decembrie anul
curent, sume rãmase de virat dupã 31 decembrie, sume virate în plus. De aceea,
fondurile sunt evidentiate pe sintetice de gradul II, pe feluri de fonduri.

635 „cheltuieli cu alte impozite,                        = 448.0 „fonduri speciale,

       taxe si vãrsãminte asimilate”                      fonduri pentru handicapati

Pe 15 ale luni se achitã salariile aferente lunii anterioare si se achitã la


fondul special pentru handicapati prin ordin de platã.

447.0 „Fond special,                             = 5121 „Conturi la bãnci în lei”

       fond pentru handicapati

Comisionul la „Camera de muncã” este datorat de toti agentii economici ce


utilizeazã forta de munca cu contract individual, pentru pãstrarea si completarea
cãrtilor de muncã ale salariatilor. Comisionul este perceput de „directiile generale
de muncã si protectie socialã” în urmãtoarele cote:

-              0.75% aplicat fondului de salarii, angajatorilor cãrora le pãstreazã si le


completeazã carnetele de muncã ale propriilor salariati.

-              0.25% aplicat fondului de salarii, pentru verificarea si certificarea


legalitãtii înregistrate efectuate de cãtre angajatori în carnetele de
muncã.

Înregistrarea contabilã de creare a obligatiilor si de virare a comisionului la


lichidarea drepturilor salariale sunt:

622 „Cheltuieli cu = 446.0 „alte impozite, taxe,  varsaminte     

         comisioane                comision la Camera de Muncã”

La 15 ale luni, când se lichideazã salariile aferente lunii precedente, prin ordin de
platã se achitã comisionul.

446.0 „alte impozite, taxe, vãrsãminte   =  5121 „Conturi la bãnci în

comision la Camera de Muncã”                          lei”


IN ALTE TARI:

În Franta, impozitul pe venitul global este unic determinat pe venitul realizat


anual si depinde de domiciliul fiscal si sursa de venit a persoanelor fizice
(ansamblul beneficiilor si veniturilor membrilor domiciliul fiscal)

 Cotele veniturilor impozabile în Franta pe numãr de parte.

Venitul impozabil pentru Cota procentualã


o parte în FF
Venituri(v) mai mici de 25.890 0,0
25.891≤ v ≤55.180 10,5
55.181≤ v ≤89.650 24,0
89.651≤ v ≤145.160 33,0
145.161≤ v ≤236.190 43,0
236.191≤ v ≤291.270 48,0
v≥291.271 54,0

Cota este aplicatã la venitul net pe fiecare parte, venitul stabilit pe categorii de
surse, corelat cu deficitul anterior, se deduc taxele deja plãtite în cursul anului.

În SUA, fiecare subiect este impozitat pe cote diferite în functie de statutul


social (cãsãtorit, soti supravietuitori, necãsãtorit, contribuabil individual, etc)
prezentat în declaratia pentru venitul impozitabil si a impozitului aferent. La totalul
venitului anual se scade jumãtate din orice impozit care nu are legãturã cu afacerile
sau veniturile obtinute, ci asupra angajãrii propriei persoane la care este obligat
contribuabilul (venit brut ajustat), se scad deduceri standard si suplimentare (în
functie de situatia familialã si handicap). Deducerile se coreleazã la inflatie. Se mai
scade si o sumã fixã stabilitã de legea bugetarã (scutire personalã). Ratele de
impozitare se stabilesc în favoarea cuplurilor cãsãtorite, fatã de persoane
individuale.