Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT LA DISCIPINA FISCALITATE SI POLITICA FISCALA

Impozitul pe veniturile din salarii -diferenţele veniturilor din salarii,


deducerea personală, determinarea impozitului pe veniturile din salarii, termenul de
plată al impozitului – studiu de caz
IMPOZITUL PE SALARII

Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului


individual de muncă. Pentru munca prestată în baza acestui contract, fiecare salariat are
dreptul la un salariu exprimat în bani. La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă
orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
Impozitul reprezintă prelevarea unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor
la dispoziţia statului în vederea constituirii resurselor financiare necesare pentru
acoperirea cheltuielilor publice.
Caracteristicile impozitelor:
1. au caracter obligatoriu, ceea ce presupune ca toate persoanele fizice şi/sau
juridice care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere
să participe prin impozite la constituirea fondurilor generale ale statului;
2. sunt plăţi către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil, în sensul că odată
făcute, ele sunt utilizate numai la finanţarea unor acţiuni şi obiective necesare membrilor
societăţii;
3. sunt o prelevare fără contracompensaţie sau fără vreun echivalent direct şi
imediat din partea statului în favoarea contribuabilului.
Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale realizate de catre
persoanele fizice romane sau straine, pe teritoriul Romaniei, sint supuse impozitului
potrivit prevederilor prezentei legi.
Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile in bani primite de
catre salariati de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe
teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi
desfasoara activitatea in Romania.
Venitul sub forma de salariu si alte drepturi salariale impozabile cuprinde
totalitatea sumelor primite in cursul unei luni, indiferent de perioada la care se refera si
care sint realizate din:
a) salariile de orice fel;
b) sporurile de orice fel;
c) indemnizatiile de orice fel;
d) stimulentele din fondul de participare la profituri, recompensele si premiile de orice
fel;
e) sumele platite din fondul asigurarilor sociale in caz de incapacitate temporara de
munca si de maternitate;
f) sumele platite pentru concediul de odihna;
g) orice alte cistiguri primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice la
care sint angajati permanenti;
h) sumele platite salariatilor sub forma de indexare sau compensare, ca urmare a cresterii
preturilor si tarifelor.

2
Se impoziteaza, in conditiile prevederilor prezentei legi, si urmatoarele drepturi
banesti cuvenite persoanelor fizice:
a) cistigurile salariatilor zilieri sau temporari;
b) onorariile incasate de avocati prin barouri;
c) sumele realizate de medici si personalul sanitar de la policlinicile cu plata;
d) sumele obtinute din colaborari de orice natura;
e) onorariile incasate din expertize de orice fel.
Nu se cuprind in venitul lunar impozabil si nu se impun:
a) sumele platite in baza contractelor de munca, a statutelor sau a dispozitiilor legale, cu
ocazia mutarii sau transferarii in interesul serviciului a unui salariat intr-o alta localitate,
sumele platite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, precum
si indemnizatiile care se platesc la incadrarea in functie;
b) sumele primite de salariati pentru munca prestata in perioada preavizului de
concediere;
c) ajutoarele sociale, ajutoarele acordate salariatilor, precum si persoanelor care nu au
calitatea de salariati;
d) pensiile de orice fel;
e) alocatiile, indemnizatiile si orice alte sume de aceasta natura acordate persoanelor cu
copii, cu exceptia celor de la art. 2 lit. e), precum si alocatiile de intretinere acordate
persoanelor carora li s-au dat in plasament familial sau li s-au incredintat minori;
f) alocatiile acordate, potrivit legii, pentru masa gratuita, alimentatia antidot si tainurile in
natura.
Sint scutite de plata urmatoarele categorii de persoane:
a) corespondentii de presa straini, pentru salariile pe care le primesc, sub conditia
reciprocitatii;
b) elevii, studentii si doctoranzii, pentru burse;
c) persoanele care, in cursul aceleasi luni, obtin venituri sub forma de salarii si alte
drepturi salariale, de pina la 2.000 lei, de la unitatea unde au functia de baza;
d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate ce se
stabilesc de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza actelor
doveditoare, pentru veniturile realizate la unitatea unde au functia de baza;
e) urmasii eroilor-martiri ai Revolutiei, ranitii, precum si pensionarii de invaliditate care
si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in lupta pentru victoria Revolutiei din
decembrie 1989, stabiliti prin Legea nr. 42/1990;
f) militarii in termen, elevii si studentii militari, pentru drepturile banesti primite.
Inainte de introducerea cotei unice de impozitare de 16 %, impozitul pe salarii se
calcula lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata
de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:
- pina la 500 lei, 6%
- intre 501 - 600 lei, 30 lei + 10% pentru ceea ce depaseste 500 lei
- intre 601 – 700 lei 40 lei + 18% pentru ceea ce depaseste 600 lei
- intre 701 - 1.200 lei, 58 lei + 22% pentru ceea ce depaseste 700 lei
- intre 1.201 - 2.000 lei, 168 lei + 23% pentru ceea ce depaseste 1.200 lei
- intre 2.001 - 3.000 lei, 352 lei + 24% pentru ceea ce depaseste 2.000 lei
- intre 3.001 - 5.000 lei, 592 lei + 25% pentru ceea ce depaseste 3.000 lei
- intre 5.001 - 7.000 lei, 1.092 lei + 26% pentru ceea ce depaseste 5.000 lei

3
- intre 7.001 - 10.000 lei, 1.612 lei + 28% pentru ceea ce depaseste 7.000 lei
- intre 10.001 - 15.000 lei, 2.452 lei + 31% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei
- intre 15.001 - 20.000 lei, 4.002 lei + 35% pentru ceea ce depaseste 15.000 lei
- intre 20.001 - 25.000 lei, 5.752 lei + 40% pentru ceea ce depaseste 20.000 lei
- peste 25.000 lei, 7.752 lei + 45% pentru ceea ce depaseste 25.000 lei
In cazul cind prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui
salariat, realizat la unitatea unde are functia de baza, s-ar reduce sub 2.000 lei, impozitul
se diminueaza, astfel incit sa se asigure realizarea acestui venit.
Fractiunile de pina la 50 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului, se
neglijeaza, iar fractiunile de peste 50 de bani se rotunjesc la un leu.
Veniturile sub forma de salarii si alte venituri salariale, provenite din munca
prestata in mai multe locuri de munca, se impun separat, pe fiecare loc de munca, cu
cotele si in conditiile prevazute.
In cazul salariilor si altor drepturi salariale in valuta, impozitul datorat se
calculeaza prin transformarea in lei, la cursul de schimb in vigoare in ultima zi a lunii
pentru care se face plata, dupa care impozitul in lei, se transforma, se retine si se varsa la
buget in valuta, la acelasi curs.
Impozitul pe salarii calculat in aceste conditii se reduce cu 20% in cazul
persoanelor cu unu sau mai multi copii. De asemenea, beneficiaza de aceasta reducere
salariatii care au avut unu sau mai multi copii nascuti si inregistrati, potrivit legii,
decedati ulterior, precum si sotii invalizilor de gradul I sau II, pe timpul cit dureaza
invaliditatea si casatoria. De aceasta reducere beneficiaza si salariatii in virsta de pina la
25 ani inclusiv, fara copii, salariatii fara copii, casatoriti cu persoane care au copii, pe
timpul cit dureaza casatoria, daca la data incheierii acesteia copiii erau in intretinerea
efectiva a unuia dintre soti sau unul dintre acestia platea pensie de intretinere.
Se considera persoane cu copii si salariatii cu copii infiati sau incredintati spre
crestere si educare, in conditiile legii.
Dupa introducerea cotei unice de 16% impozitul pe salarii ce calculeaza astfel:
Impozitul pe Salariu = Salariul Impozabil *16%
Salariul Impozabil = Venitul Net – Deduceri
Venitul Net = Venitul Brut – Contributii
Salariu Brut (venitul brut) = Salariu de baza + Sporuri + Prime + alte sume asimilate
veniturilor salariale
Salariul Net = Salariu Brut – Contributii – Impozitul pe Salariu
În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore
zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază
minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru
aprobat.
•Deducerea personală este acordată în funcţie de mărimea venitului brut şi de
numărul de persoane aflate în întreţinerea angajatului, astfel:
In cazul în care venitul brut lunar nu depăşeşte 1.000 lei, deducerea personală este:
- 250 lei, dacă angajatul nu are în întreţinere nici o persoană;
- 350 lei, dacă angajatul are în întreţinere o persoană;
- 450 lei, dacă angajatul are în întreţinere două persoane;
- 550 lei, dacă angajatul are în întreţinere trei persoane;
- 650 lei, dacă angajatul are în întreţinere patru sau mai multe persoane.

4
Daca venitul brut lunar se incadreaza intre 1000 si 3000, deducerea se calculeaza
astfel:
- 250*[1-(VBL-1000)/2000], dacă angajatul nu are în întreţinere nici o persoană;
- 350*[1-(VBL-1000)/2000], dacă angajatul are în întreţinere o persoană;
- 450*[1-(VBL-1000)/2000], dacă angajatul are în întreţinere două persoane;
- 550*[1-(VBL-1000)/2000], dacă angajatul are în întreţinere trei persoane;
- 650*[1-(VBL-1000)/2000], dacă angajatul are în întreţinere patru sau mai multe
persoane.
In cazul in care venitul brut lunar este mai mare de 3000, nu se acorda deducere.
Sunt considerate persoane în întreţinere: soţul/soţia, copiii minori (în vârstă de
până la 18 ani), rudele contribuabilului până la gradul al doilea inclusiv, ale caror venituri
sa nu depaseasca 250 lei lunar.
Nu sunt considerate persoane în întreţinere: persoanele fizice care deţin terenuri
agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare si de ses si de peste
20.000 m2 in zonele montane.
Deducerile cuprind:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât să nu depăşească nivelul
echivalentului in lei a 200 euro pe an.
Fiecare angajat datoreaza urmatoarele contributii:
- contribuţia pentru constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj care se constituie
in procent de 1% din salariul de baza;
- contribuţia pentru asigurările sociale care se constituie ca procent de 9,5% din
venitul brut;
- contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate care se constituie ca procent de
6,5% din venitul brut.
Sume care nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt impozabile:
- ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderile din gospodăriile proprii
ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru boli grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naşteri;
- cadourile oferite de angajatori pentru copii minori ai angajaţilor cu ocazia zilei de
1 iunie, Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,
cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, cu condiţia ca valoarea
cadoului oferit să nu depăşească 150 lei;
- tichetele de masă şi drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor;
- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie
de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-
sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, etc.
Introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor salariale la un nivel suportabil
(rezonabil) a generat scaderea reala a presiunii fiscale suportate atat de angajator cat şi de
angajat, deci accelerarea cresterii economiei romaneşti. Tarile care au optat pentru
impozitarea cu o rata unica au inregistrat o dinamica superioara a cresterii economice
comparativ cu tarile care au ales o impozitare progresiva, în transe.

5
BIBLIOGRAFIE

http://ro.wikipedia.org/wiki/Impozit

http://www.codulmuncii.ro/titlul_4/capitolul_1/art_154_1.html

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11606

http://www.wall-street.ro/top_categorii/anul-2005/luna-1/tip-afisari/perioada-
week/pagina-1/liminf-5

http://www.contabilul.ro/index.php?pag=a&aid=1856

S-ar putea să vă placă și