Sunteți pe pagina 1din 4

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii,
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din
veniturile totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi
instituţiile publice.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderii este optional.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe venituri
începând cu anul fiscal următor, dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plăteasca impozit pe venitul
microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă la data înregistrării la registrul comerţului realizează
venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale şi
capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile
publice la data înregistrării la registrul comerţului şi dacă are de la 1 până la 9 salariaţi în termen de 60 de zile
inclusiv de la data înregistrării.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică acest sistem
de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească o microîntreprindere.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române
care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata
impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului
fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Aria de cuprindere a impozitului
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor obtinute de
microîntreprinderi din orice sursă, cu excepţia :
veniturilor din variaţia stocurilor;
 veniturilor din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
 veniturilor din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor
resurse pentru finanţarea investiţiilor;
Anul fiscal
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

1
În cazul unei persoane juridice care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada
din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.
Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in
anul 2009.
Baza impozabila
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice
sursă, din care se scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse
pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele
corporale proprii.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se
deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în
funcţiune, potrivit legii.
Procedura de declarare a opţiunii
Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică opţiunea organelor fiscale teritoriale la
începutul anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale
şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv.
Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare
la registrul comertului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită,
microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a
optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile titlului IV din Codul fiscal,
chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile privind microîntreprinderile.
Pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi microîntreprinderile care
desfăşoară activităţi în zonele libere şi/sau în zonele defavorizate.
Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprinderile au obligaţia
de a depune, până la termenul de plata a impozitului, declaraţia de impozit pe venit.
Impozitul pe salarii
« Impozitele reprezinta in zilele noastre obligatii pecuniare, pretinse, in temeiul legii, de catre
autoritatea publica, de la persoane fizice si juridice, in raport cu capacitatea contributiva a acestora,
preluate la bugetul statului in mod silit si fara contraprestatie imediata si folosite de catre acesta ca resurse
pentru acoperirea cheltuielilor publice si ca instrumente de influentare a comportamentului plătitorilor, astfel
incat interesele acestora sa fie armonizate cu interesul public. »
2
Impozitul pe venit este acel impozit la care plătitorul (una şi aceeaşi persoană cu suportatorul) este
persoană fizică sau juridică care realizează venit şi este totodată una din cele mai importante surse de venituri
ale bugetului de stat, izvorul principal al formării venitului bugetului de stat şi al finanţării cheltuielilor
publice.
În art. 39 al Codului Fiscal se precizează categoriile de contribuabili supuşi impozitului pe venit :
- persoanele fizice rezidente
- persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu
permanent în România
- persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România
- persoanele fizice nerezidente care obţin alte venituri prevăzute la art.89 Cod Fiscal.
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor noului cod fiscal, sunt
urmatoarele:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.
Cotele de impozitare
Cota de impozit este de 16% si se aplică asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din
fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: activitati independente; salarii; cedarea
folosintei bunurilor; investitii; pensii; activitati agricole; premii; alte surse.
Perioada impozabila
Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. (este inferioara anului
calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului).
Salariul
« Salariul, indiferent de denumirea sa, reprezinta suma de bani data de patron salariatului, in temeiul
unui contract individual de munca, pentru munca efectuata sau ce trebuie efectuata si pentru serviciile
indeplinite sau ce trebuie indeplinite.”
Salarizarea este componenta centrală a sistemului de recompense. Salariile acordate trebuie să fie
corelate cu productivitatea muncii, şi anume creşterile fondului de salarii trebuie să se situeze, ca ritm, în urma
creşterii productivităţii.
Veniturile din salarii
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obţinute de o persoană
fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statul special prevazut
de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se
acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
Venitul din salarii, conform Art.41 din Codul Fiscal, face parte din categoriile de venituri supuse
impozitarii.
3
Beneficiarii acestor venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care se calculeaza si se retine la
sursă de catre plătitorii de venituri.
Impozitul pe venit / impozitul pe salarii
Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii,
cedarea folosintei bunurilor, pensii,activitati agricole, premii, alte surse este de 16% aplicată asupra
venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Conform art. 57 din Codul fiscal, beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final,
care se calculeaza si se retine la sursă de catre plătitorii de venituri.
Impozitul lunar se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate
ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii
aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca
echivalentul in lei a 200 euro;
b) pentru veniturile obţinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
In cazul veniturilor din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se
calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind
veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare
celei in care s-au platit.
Plătitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru
fiecare contribuabil.
Sunt scutite de la plata impozitului pe venit urmatoarele categorii de persoane:
- invalizii de razboi, orfanii, vaduvele de razboi si persoanele care primesc pensii de invaliditate de
gradul I;
- bursierii;
- cei cu handicap grav sau accentuat;
- veteranii de razboi;
- persoanele persecutate politic, cele deportate ori care au fost prizoniere, urmasii luptatorilor in
Revolutia din 1989, precum si persoanele persecutate etnic.