Sunteți pe pagina 1din 16

013

CUPRINS

Argument………………………........……….............................................1
Capitolul 1 NOTIUNI GENERALE DESPRE CREDIT
1.1.Definirea,formele si rolul creditului………………………........………..1
1.2.Probleme specifice creditarii societatilor comerciale………….........…...3
1.3.Selectarea clientului…………………………………………….....…….4
1.3.1.Criterii generale de creditare ………………………………….......…..4
1.3.2.Criterii speciale de creditare………………………………….......……4
1.3.3.Criterii pentru creditele acordate din resurse speciale………..........….6
1.4.Linia de creditare……………………………………………….....…….6
1.5.Documente necesare acordarii de credite……………………........……..7
1.6.Garantarea creditelor…………………………………………….............8
1.7.Analiza bonitatii clientilor……………………………………......……...9
1.8.Dobanzii si comisioane…………………………………………....…...11
1.8.Dobanzi…………………………………………………………….......11
1.8.2.Comisioane………………………………………………………......12
1.9.Rambursarea ratelor…………………………………………….......….12
Capitolul 2 EVIDENTA CONTABILA A CREDITELOR BANCARE
2.1.Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung……………..........….14
2.2.Contabilitatea creditelor bancare………………………….......……….18
Capitolul 3 STUDIU DE CAZ.CONCLUZII SI PROPUNERI
3.1.Studiu de caz privind creditarea S.C.Office1 superstore S.R.L..........…23
3.2.Concluzii si propuneri……………………………......………………...25
Bibliografie……………………………......………......................………...25

0
ARGUMENT

Lucrarea de fata „Contabilitatea creditelor bancare” a fost conceputa pentru un scop bine
definit,acela al obtinerii certificatului de competente profesionale.In aceasta lucrare notiunile
teoretice se schimba cu cele practice.
Elaborarea notiunilor teoretice a fost posibila cu urmare a unei informatii riguroase din
numeroase cartii de specialitate(dupa cum sunt reprezentate in bibliografie),a prelucrarii si
sintetizarii informatiilor privind creditele bancare din aceste carti dar si datorita bunei coordonari
a doamnei profesoare Miculescu Tatiana.
Analiza pe baza bilantului la S.C. Office1Superstore S.R.L.a fost posibila in urma unei
ample perioade de practica.
Am constatat ca inteprinderea intra in relatii numeroase cu diversi agenti economici pentru
realizarea obiectului de activitate,relatii din care se nasc creante,fiind necesara solutionarea lor
intr-un timp cat mai scurt.
Lucrarea, prin tematica, poate fi considerat un indrumar pentru elevii care vor sa
inteleaga cat mai bine aceasta parte a contabilitatii financiare,pentru cei care vor sa aprofundeze
notiunile legate de creditele bancare.

1
CAPITOLUL 1
NOTIUNI GENERALE DESPRE CREDIT

1.1.Definirea, formele si rolul creditului

Din punct de vedere etimologic cuvantul “credit”vine de la verbul latin”credere”care


inseamna “a crede”,cel ce acorda creditul crede in cel care l-a primit.Cu alte cuvinte se poate
spune ca un bancher denumeste operatiunea de credit,toata activitatea prin care acordand
incredere clintului sau,ai acorda tot concursul capitalurilor sale,cat si garantia sa.
Despre istoricul aparitiei creditului care a anticipat aparitia bancilor,despre evolutia si
raspandirea activitatilor bancare sunt foarte multe informatii.
In esenta daca se incearca definirea conceputului de credit,se poate spune ca aceasta
presupune schimburi de bunuri in present pentru bunuri viitoare,cu scopul de a sustine o afacere
prezenta.
Creditul rezulta conform celor afirmate mai sus din combinatia a trei elemente si
anume:timpul.Increderea acordata debitorului si promisiunea riscanta,care presupune luarea de
masuri ferme pentru reducerea riscului.
Practic, riscul este inseparabil de credit.Este necesar ca orice banca,orice creditare sa tina seama
in primul rand de cele doua forme principale de risc si anume:
-riscul de a nu fi rambursat creditul
-riscul de imobilizare de fonduri.
In economia de piata,creditul se reprezinta sub doua forme principale si anume:creditul
bancar si creditul commercial.
Formele creditului bancar sunt:”de scont,in cont current pe gaj de efecte
publicitare(Lombard),pe gaj de efecte comerciale,documentar”.
Creditul bancar contribuie mai mult decat alte forme la restribuirea capitalurilor intre
diferite sectoare si ramuri ale economiei de piata.
Alte forme principale de credit sunt:creditul public si creditul cooperat. Un element al
creditului care este tot mai mult luat in consideratie oadata cu dezvoltarea acestuia este scopul
pentru care se acorda. Cel mai important este creditul acordat pentru productie,mai ales in
economia de piata de inceput,cand cresterea substantiala a volumului si a calitatii productiei
constituite unul din principali factori de echilibru intre cererea mai mare si oferta mai mica.In

2
cadrul creditelor de productie avem mai multe forme si anume:credite de investitie,credite de
exploatare sau pe termen scurt(de productie propriu-zisa)si credite de speculatie care,in anumite
imprejurari (in principal folosite in actiunile de bursa),pot contribui la consolidarea economico-
financiara a unui agent economic.In afara creditelor de productie,in economiile moderne se mai
intalnesc alte doua forme principale de credite si anume de consum si de circulatie.
Cea mai utilizata modalitate de clasificare a creditelor bancare este in functie de perioada
pentru care sunt acordate.
Astfel avem:
 credite pe termen scurt(pana la un an)
 credite pe termen mediu(intre 1-5 ani)
 credite pe termen lung (intre 5-25 ani)
In linii mari, in ceea ce priveste creditul pe termen scurt,limita acestuia ar putea fi
stabilita,din punct de vedere cantitativ prin corelarea ritmului de crestere a creditului cu cel al
cresterii economice,iar din punct de vedere calitativ prin concordanta structurii resurselor si
plasamentelor.
Creditele pe termen mijlociu si lung sunt acordate de banci pentru finantarea
investitiilor,a exportului de marfuri ,cu incasarea contravalorii lor in termene de peste un an
etc.Si in acest domeniu exista dificultati cum ar fi imbobilizarile la investitii in curs de executie
si neterminate sau nerambursate la scadente,ca urmare a nerealizarii integrale a resurselor
proprii(benefici si amortizarea prevazuta in bugetele de venituri si cheltuieli)necesare
platilor,care si ele afecteaza echilibrul monetary in economie.

1.2. Probleme specifice creditari societatilor comerciale

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii,societatile comerciale sunt deseori


nevoite sa apeleze la credite bancare.
Acordarea acestor credite de catre bancile specializate economico-financiare ale unitatii
solicitatoare prin care rentabilitatea ocupa un loc deosebit.
Derularea creditului bancar are la baza in principal,criterii si principii comerciale si
economice,dintre care retinem:
 negocierea creditului intre banca si solicitant;
 analiza economica a cererilor de creditare;
 destinatia clara a creditului verificat;
 verificarea garantiei creditului aprobat;
 forma contractuala a angajamentului;

3
 rambursarea in tocmai si la timp a creditului;
 asigurarea castigului partenerilor;
 credibilitatea reciproca a partenerilor;
Inprumuturile acordate de banca unui singur debitor nu pot sa depasasca cumulate,20%
din capitalul si rezervele bancii.Se considera un singur debitor orice persoana sau grup de
personae fizice sau juridice,care sunt legate economic intre ele.
In cazul nerespectarii de catre imprumutant a obligatiilor asumate in contractul de
credit,banca,in calitate de creditor are dreptul de a lua urmatoarele masuri:
 sistarea temporara sau definitive a creditului,fara preaviz;
 reducerea plafonului creditului;
 declararea creditului scadent anticipat si platibil cu toate dobanzile si comisioanele
aferente;
recuperarea creditului din conturile de disponibilitati ale imprumutantului;

1.3.Selectarea clientelei

1.3.1.Criterii generale de creditare


Bancile pot acorda credite pe termen scurt,mediu si lung,persoanelor juridice si fizice
care indeplinesc urmatoarele criterii:
1. Agentii economici-persoane juridice sa fie constituiti sis a desfasoare o activitate potrivit
legii iar creditele solicitate sa fie destinate realizarii de activitati si actiuni legate de
obiectul de activitate al acestora.
2. Persoanele care semneaza cererile de credite sa aiba calitatea juridical pentru a-si asuma
obligatii in nume propriu si/sau in numele societatii(regiei autonome,asociatiei)pe care o
reprezinta.
3. Sa aiba contul de baza deschis la unitatea bancara la care se solicita creditele,sa efectueze
operatiunile de incasari si plati(cu si fara numerar)prin acest cont si sa nu deschida
conturi la alte banci decat cu acordul scris al banci.
4. Sa prezinte bancii documentele prevazute si orice date si/sau informatii solicitate de
aceasta.
5. Solicitantul trebuie sa faca dovada existentei fondurilor proprii pentru realizarea
obiectivului creditat,precum si a capacitatii de rambursare a creditelor primate si de plata
a dobanzilor aferente acestora.
6. Sa prezinte bancii garantiile asiguratorii solicitate.

4
7. Agentii economici-persoane juridice sa aiba evidenta contabila organizata potrivit
prevederilor legale si tinuta de zi.
8. Solicitantul de credite,in relatiile anterioare cu banca,sa-si fi respectat toate
angajamentele asumate fata de aceasta.
1.3.2.Criterii speciale de creditare
1. La solicitanti de credite-persoane juridice-indicatorii de bonitate, calculati conform
prevederilor manualului,sa se incadreze in minimul 70 puncte,cu precizarea ca de la
determinarea acestora nu se vor lua in calcul factorii subiectivi.
2. La societatile agricole si societatile comerciale cu profil agricol,pe langa punctajul minim
al bonitatii prevazut la punctul,dimensiunile exploatatiei agricole trebuie sa se incadreze
in urmatoarele limite minime:
2.1. cel putin 100ha teren echivalent arabil,cele cu profil vegetal;
2.2. cel putin 100 unitati vita mare,cu profil zootehnic;
2.3. in cazul exploatantilor agricole mixte,capacitatile prevazute la punctele 2.1,2.2 se
cumuleaza.
2.4. in situatiile indeplinirii de catre exploatatiile mixte a unuia din criteriile prevaute la
punctul 2.1. sau 2.2 cererile de credite pot fi aprobate numai de comitetele de credite ale
sucursalelor.
3. Solicitantii de credite care nu intocmesc bilant contabil trebuie sa indeplinesca
urmatoarele criterii:
3.1.Producatorii agricolii individuali sau constituiti in asociatii fara personalitate
juridica,sa detina suprafete sau un numar de animale din exploatarea carora sa se asigure:
a. consumurile productive ale exploatatiei;
b. consumul direct al familiei(in functie de numarul de membrii)
c. valorificarea unei cantitati corespunzatoare de produse in vederea obtinerii de
venituri pentru:
 nevoile familiei,inclusive pentru plata impozitelor si taxelor comunale
 rambursarea creditelor bancare si plata dobanzilor aferente
3.2.Asociatiile familiale si fermele individuale care desfasoara activitati pe baza liberei
initiative:
a. veniturile nete realizate in anul precedent sa depasasca volumul creditelor
solicitate inclusive dobanzile aferente;
b. produsele sau serviciile oferite sa fie competitive iar preturile practicate sa se
incadreze in limita celor existente pe piata;

5
c. la persoanele fizice,ratele de rambursat si dobanzile aferente san u depasasca ½
din veniturile nete realizate permanent.

1.3.3. Criterii pentru credite acordate din resurse speciale


1. Creditele din fonduri cu destinatie speciala,puse la dispozitia bancii de la bugetul
centralizat al statului se vor acorda cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in
manualul de credite,care vor fi transmise separate unitatilor bancii.
2. Acordarea creditelor clientilor aflati in relatii speciale cu banca se acorda pe baza
normelor elaborate separate de Banca Nationala a Romaniei petru aplicarea legii
nr.58/1988 privind reglementarea activitatii bancare.

1.4.Linia de creditare
Prin linie de credite se intelege modalitatea de creditare in sistem revolving pentru
activitatea globala de exploatare a agentilor economici,in cadrul careia se pot efectua acordari si
rambursari successive pe toata durata de valabilitate a liniei,cu conditia ca soldul debitor al
contului de credite san u depasasca nivelul maxim al liniei de credite aprobate.
Liniile de credit se deschid pentru creditarea activitatii curente de ansamblu a agentului
economic desfasurata in domeniile:aprovizionare, productiei, prestarii service,desfacere,etc.
Pot beneficia de linii de credite agentii economici la care incasarile si platile au caracter
de frecventa si care indeplinesc criteriile prevazute in manualul de creditare precum si
urmatoarele conditii:
 La finalele anului precedent si la data solicitarii deschiderii,majorari sau prelungirii liniei
de credite sa se incadreze in categoria de bonitate STANDARD si sa aiba un serviciu al
datoriei BUN.
 Au realizat in anul precedent sau prelimineaza sa realizeze in anul curent o cifra de
afaceri de peste 500000 RonAu un capital propriu de cel putin 50000 Ron
 Nu au conturi deschise si alte banci fara acordul scris al bancii,iar incasarile din
activitatea agentilor economici respective sa se deruleze prin banca,inclusive cele
provenite din export,daca aceasta reprezinta contravaloarea produselor sau serviciilor
exportate,
 Creditate de banc.Nu au datorii restante fata de banca,bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale;
 Desfasoara activitati economice de cel putin un an iar activitatile desfasurate sunt
eficiente.

6
1.5.Documentele necesare acordarii de credite
Pentru aprobarea unui credit societatile trebuie sa prezinte la banca urmatorele
documente:
 Cererea de credit(anexa)
 Documente de constituire a societatii;
 Societatile cu capital majoritar de stat vor prezenta si hotararea AGA
 Bilantul contabil pe ultimul an incheiat;
 Situatia veniturilor si cheltuielilor ce urmeaza a fi realizate pentru anul in curs si
preliminate pentru perioada care se solicita creditul
 Pentru investiti se prezinta studiul de fezabilitate;
 Lista bunurilor materiale si a valorilor ce vor constitui garantiile de imprumut;
 Contractul de vanzare-cumparare pemtru bunurile care se cumpara din creditl solicitat;
 Producatorii agricoli individuali vor prezenta adeverinta de stare materiala eliberata de
Primarie;
 Contracte privind desfacerea bunurilor de intern si extern;
 Evaluarile tehnice a bunurilor aduse in garantie;
 Orice alte documente solicitate de catre banca

1.6.Garantarea creditelor

In vederea evitarii unor riscuri in incasarea unor credite acordate,banca se va asigura ca


solicitantii sa dispuna de posibilitati de restituire a creditelor in conditiile desfasurarii unei
activitati normale,precum si pentru recuperarea acestora in situatiile in care imprumutatii nu isi
executa obligatiile din diverse cauze.
Garantiile asiguratorii sunt de doua feluri:
 Garantii reale
 Garantii personale.
A.Garantiile reale- bunuri mobile sau imobile oferite de debitor sau de girantii sai.Aceste
garantii reale sunt ipoteca si gajul
a. a)ipotega este o garantie imobiliara fara deposedare constituita asupra cladirilor si
a terenurilor,fiind necesar acordul proprietarilor concomitant cu atasarea
extrasului de carte funciara.Bunul ipotecat se ia in calcul garantiei creditului in
7
functie de valoarea inscrisa la organele financiare pentru imobile apartinand
persoanelor juridice.Stingerea ipotecii se realizeaza in principal odata cu plata
ultimei rate scadente a creditului garantat cu ipoteca.
b. Gajul este un contract accesoriu contractului de credit,prin care debitorul sau
garantul dupa caz,remite bancii un bun mobil pentru garantarea creditului.
In termenul prevederilor codului civil si codului commercial gajul este de doua feluri:
 gajul cu deposedare numit si amanet care presupune denumirea bunului la
banca.
 gajul fara deposedare se constituie pentru bunurile voluminoase.
B. Garantiile personale-angajamentul asumat de o persoana fizica sau juridical,dupa caz
prin care acesta se obliga se sa execute obligatia debitorului in cazul neachitarii ei,de catre
aceasta in urma.
Garantia personala,ai poarta si numele de fidejusiune sau cautiune.
Aceasta garantie prezinta importanta deoarecepe langa debitor este antrenata si
raspunderea unei alte persoane cu intregul ei patrimoniu.
C.Alte garantii.
 Gajul general,care reprezinta cea mai mare garantie,ea fiind in acelas timp un gaj comun
la dispozitia tuturor creditelor,care au cu toti o pozitie egala fata de bunurilor debitorului
impotriva caruia s-a pornit actiune silit,sumele realizate in acest mod impartindu-se intre
banca si ceilalti creditori,proportional cu valoarea creantelor fiecaruia.
 Depozitele in lei si valuta

1.7.Analiza bonitatii clientilor


In valoarea performantelor financiare ale clientilor,societatilor bancare romanesti si-au stabilit
criteri adecvente,reglementarea Bancii Nationale a Romaniei lasand aceasta la atitudinea
fiecaruia.Astfel,majoritatea bancilor folosesc,pentru aprecierea performantelor financiare ale
clientilor,un set de indicatori,care au aceasta capacitate,dintre care amintim:
 lichidarea patrimoniala
 lichidarea imediata
 solvabilitatea
 gradul de indatorare
 rentabilitatea etc.
1. Lichidarea patrimoniala exprima capacitatea unitatii de a-si indeplini la termen,cu
lichiditatile disponibile,obligatiile de plata pe termen scurt.
Lgen =Active circulante *100

8
Datorii curente
2. Gradul de indatorare
Reflecta limita pana la care unitatea economica este finantata din alte surse decat din
fondurile proprii.
GI=Plati exigibile *100
Total active
Acest indicator se apreciaza pozitiv la valori subunitare.
3. Indatorarea globala
Ig=Datorii totale *100
Total pasiv
Valoarea acestui indicator trebuie sa fie de maxim 66%.
4. Rentabilitatea capitalului social
Reflecta ponderea profitului net obtinut din totalul capitalului social.
Rcs= Profit net *100
Capitalul social varsat

5. Rentabilitatea capitalului propriu


Reflecta ponderea profitului net obtinut in totalul capitalului propriu.
Rcp= Profit net *100
Capitalul propriu
6. Rentabilitatea in functie de cifra de afaceri
Reflecta capacitatea clientului de a obtine un anumit nivel al profitului,la un anumit nivel al
vanzarilor.
Rca=Profit net *100
CA
7. Rentabilitatea costurilor
Reflecta ponderea profitului net obtinut in cheltuielile totale ale unitatii economice.
Rch= Profitul net *100
Cheltuieli totale

1.8.Dobanzi si comisioane
1.8.1 Dobanzi
Pentru creditele primite imprumutul va plati bancii o dobanda stabilita prin negocierea
partilor,in limitele procentului prevazut.Calculul dobanzilor se va efectua la numarul exact de
zile raportate la un an de 360 de zile si se va plati lunar sau trimestrial pentru perioada
expirata.Pe parcursul utilizarii creditului banca are dreptul sa negocieze procentul de dobanda in
functie de dobanda pietei.
Pentru neplata la scadenta a oricaror sume in cadrul contractului de credit,imprumutantul
va plati bancii o dobanda majorata,peste dobanda curenta.

9
Dobanda se calculeaza dupa formula:

D=(Md/c)x 100

Unde :Md=masa dobanzii pet imp de un an


C=marimea capitalului dat cu imprumut
De obicei rata dobanzii se stabileste prin contractul de credite,masa dobanzii.

Md=C x D %

1.8.2. Comisioane
Pentru creditul primit imprumutantul va plati bancii un commission de gestiune
fix,calculate asupra valorii creditului perceput la data semnarii contractului de credit.
Pentru neutilizarea creditului la datele si sumele stabilite prin contract,imprumutantul va
plati un commision asupra sumei neutilizate de credit pe perioada si la data stabilita pentru
utilizarea efectiva a creditului.
1.9.Rambursarea creditului
Rambursarea ratelor de credit scadente se face din initiativa debitorului cel mai tarziu in
ziua scadentei in contul de disponibilitatii deschis la banca sa prin depunerea de numerar.
In cazul in care pana in ziua scadentei imprumutantul nu va depune dispozitia de plata a ratei
scadente si nu va aduce suma in numerar,banca va recupera rata scadenta inclusive dobanzile si
comisioanele aferente din incasarile rezultate din activitatea imprumutantului(capital,dobanzi
comisioane).

10
CAPITOLUL 2.
EVIDENTA CONTABILA A CREDITELOR BANCARE

Politicile si practicile contabile au fost si sunt puternic influentate de politicile si


practicile economice.
Reforma contabila in Romania a fost declansata in anul 199,odata cu aparitia Legii
contabilitatii nr.82/1991,care a vizat si vizeaza perfectionarea sistemului contabil romanesc,pe
baza unor principii si reguli prevazute de Directivele Uniunii Europene si Standardele
Internationale de Contabilitate, astfel incat situatiile financiare intocmite de intreprinderi sa
corespunda cerintelor unor categorii cat mai largi de utilizatori. Legea 82/1991 a fost republicata
si aprobata prin Legea urmatoarelor categorii:
a. personae juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a
IV Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de
Contabilitate aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.94/2001;
b. personae juridice incadrate prin reglementari speciale in categoria
microintreprinderi,care incepand cu 1ianuarie 2003 vor aplica prevederile
Ordinului ministrului finantelor publice nr.306/2002.
Persoanele juridice care aplica prevederile Ordinului de profit si pierdere,situatia
modificarilor capitalului propriu,situatia fluxurilor de trezorerie,politici contabile si note
explicative,iar cele care aplica prevederile Ordinului 306/2002 intocmesc situatii financiare
simplificate compuse din:bilant contul de profit si pierdere,politici contabile si note
explicative.Optional,se poate intocmi si situatia fluxurilor de trezorerie.
Evidenta contabila a creditelor bancare se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi:
 Contul 162 “credite bancare pe termen lung”pentru creditele pe termen lung si mediu
 Contul 519 “credite bancare pe termen scurt”pentru creditele bancare pe termen scurt.
Documentul de baza caruia secontabilizeaza creditele bancare este extrasul de cont eliberat de
unitatea bancara care a acordat creditul.
2.1.Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.
Sunt considerate credite bancare pe termen lung cele care au un termen scurt de
exigibilitate de peste un an.

11
Contul 162 “Credite bancare pe termen lung”este un cont de pasiv,face parte din clasa
1 a Planului de conturi general si se dezvolta in urmatoarele analitice:
 1621 Credite bancare pe termen lung
 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
 1623 Credite externe guvernamentale
 1624 Credite bancare externe garantate de stat
 1625 Credite bancare externe garantate de banci
 1626 Credite de la trezoreria statului
 1627 Credite bancare interne garantate de stat
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de la
institutii bancare si alte personae juridice.
Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
In creditul contului 162 “Credite bancare pe termen lung”se inregistreaza:
- suma creditelor bancare pe termen lung primite,in corespondenta cu conturile 401,404,512;
- diferentele nefavorabile de curs valutarrezultate ,in corespondenta cu contul 665.
In debitul contului 162”Credite bancare pe termen lung se inregistreaza:
- suma creditelor rambursate,in corespontenta cu contul 512;
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la incheierea
exercitiului financiar,precum si rambursarea acestora,in corespondenta cu contul 765.
Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

12
CAPITOLUL 3.
STUDIU DE CAZ PRIVIND CREDITAREA
S.C OFFICE 1 SUPERSTORE S.R.L

3.1 Studiu de caz privind creditarea S.C OFFICE 1 SUPERSTORE


SC. OFFICE 1 SUPERSTORE S.R.L., a fost infintata in data de 01.09.2007, societatea
are sediul pe strada: Calea Victoriei nr.25. obiectul de activitate al sau este vanzarea produselor
de papetarie. Capitalul social este 100.000 RO. Directorul societati se numeste Pupazan Marius
Daniel.
S.C OFFICE 1SUPERSTORE S.R.L este incadrata conform Oficiului static al Unuiuni
Europene in categoria inteprinderilor mici. Societatea comerciala S.C OFFICE 1 SUPERSTORE
S.R.L este inregistrata la camera de comert a judetului Gorj sub numarul 1/22/473/2007, avand
codul fiscal R11025243.
Principalul obiect de activitate al firmei il constituie vanzarea produselor de papetarie.
Datorita principalului obiect de activitate, firma doreste sa mai construiasca un sediu in aproierea
sa.
In cadrul acestei societati (se afla) acestea 2 compartimente, Dyler Cosmote, Birou
Credite.
Aceasta societate este singura din oras si de aceea nu are concurenta.
Pentru analiza acordarii creditului sunt necesare urmatoarele documente:
- bilantul
- studiu de fezabilitate
- fluxul de numerar si de incasari si plati
- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.

3.2 Concluzii si propuneri


Dupa revolutia din 1989 au intervenit schimbari majore si in sistemul de credit ca de
altfel in intreaga circulatie baneasca.Intreaga activitate bancara se desfasoara in Romania prin
Banca Nationala si prin societatile bancare constituite in baza Legii nr.58/1998 ca societatii
comerciale.

13
In orice economie moderna exista conceptul de echilibru financiar,care nu poate fi
infaptuit in Romania fara contributia creditului.
In cazul creditarii intreprinderilor mici si mijlocii banca are posibilitatea de a alege aceea
societate care este mai viabila,care raspunde solicitarilor unei economii in curs de dezvoltare,al
carei manager dovedeste calitati de conducere si adaptare rapida la conditiile mediului.
Posibilitatea alegerii dintre mai multi agenti,constituie pentru banca care stie sa-si
organizeze activitatea de creditare o posibilitate de dezvoltare.
Dupa cum am putut remarca,in ultimii ani,sistemul bancar romanesc se afla intr-o
perioada destul de dificila,instabilitatea unor banci ducand la neincredere in randul datoriilor de
credit atat persoane fizice cat si persoane juridice.Acesta este un serios semnal de alarma care
trebuie tras la nivel national in randul bancilor,a caror activitate principala este creditarea si al
carei instrument principal este creditul,element indispensabil al orcareii economii de piata sa
evolueze .
Tocmai de aceea bancile vor trebui sa-si imbunatateasca vechea imagine sau chiar sa-si
cladeasca una noua,bazata pe incredere deplina si sa devina astfel atractive sub toate formele
pentru viitorii imprumutanti. S-a desprins in acest fel concluzia potrivit careia creditul se acorda
in conditii foarte dure pentru intreprinzatorii,fapt ce a adus la o diminuare a cererii de credite din
partea acestora,ajungandu-se chiar la a se renunta la sprijinul acordat de banci.
Aceasta concluzie este totusi depasita,deoarece daca in urma cu doi ani,dobanzile
percepute la un credit in lei,faceau dificil accesul agentilor economici la credite,in prezent
situatia se prezinta altfel.
Scaderea continua a dobanzilor a facut ca suma ce ar trebui sa fie rambursata lunar sa
ajunga la valori acceptabile.Creditul in valuta este mai atractiv din punct de vedere al costurilor
totale pe care le are de achitat imprumutantul,in cazul in care perioada de creditare ese sub cinci
O alta perspectiva bucuratoare, este faptul ca pentru a atrage mai multi clienti,o serie de
banci au luat decizia de a prelungi durata maxima de prelucrare.Efectul acestei masuri nu este
insa foarte spectaculos in cazul creditelor pe termen lung,acordate in lei.Faptul ca bancile dau
credite pe termene mai lungi este un semn puternic ca increderea acestora in economie si in
tendinta de scadere a inflatiei a crescut.
O alta posibilitate se intrevede pentru viitorul in domeniul creditelor bancare in Romania
l-ar putea constitui folosirea la o scara mai mare a garantiilor mobile (reflecatate cel mai adesea
sub forma gajului)creditele socialiste.Acest lucru ar putea fi realizat in special cu concursul
bancilor care sa-si amenajeze in acest sens spatii corespunzatoare depozitarii bunurilor aduse
drept garantie. Pentru ca toate elemenele care concura la acordarea creditelor sa fie in corelatie
deplina,vom avea insa nevoie de un climat social-politic adecvat,caracterizat printr-un regim

14
politic stabilit, o politica economica clara,coerenta,consecventa,sincronizata,eficienta,cu
perspective de viitor care sa consolideze elementul psihologic indispensabil al creditului.
BIBLIOGRAFIE

1. Avram Marioara - Management contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010


2. Avram M., - Contabilitate – baze teoretice şi aplicative, Editura Sitech,
Pătruţescu M. Craiova, 2011
3. Iacob Petru - Contabilitate Financiară Românească conformă cu Directivele
Pântea Europene, Editura Intelcredo, Deva 2007, Ediţia a IIa
4. Pătruţescu M. - Contabilitatea financiară, vol. I, Editura Universitaria, Craiova,
2009
5. Ristea Mihai şi - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol II, Editura
colaboratorii Universitară, Bucureşti, 2009
6. Ristea M., - Bazele contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
Dumitru C.
7. Sandu M. , - Bazele Contabilităţii, Ediţia a IIIa, Craiova 2010 Editura
Criveanu M Reprograf,
8. Maria Sandu - Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor economice, editura
Reprograph, Craiova, 2012
9. Staicu C. - Contabilitate financiara: abordare in context european si
şi colaboratorii international, editura Universitaria, Craiova, 2010
10. *** - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în
Monitorul Oficial al României, nr 1066/17.11.2004
11. *** - Legea contabilităţii nr. 31/1991, republicată în Monitorul Oficial
al României,partea I, nr 454/18.06.2008
12. *** - Ordinul 3055/2009 – privind aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu Directivele Europene publicat în
Monitorul Oficial al României, nr.766/10.11.2009
13. *** - Reviste de specialitate: Tribuna Economică, Gestiunea şi
contabilitatea firmei, colecţie 2008 - 2012

15