Sunteți pe pagina 1din 22

CUPRINS

Argument 1
Cap.1 Organizarea structurala a SC Peco Mehedinti
1.1 Prezentarea generala a S.C. PECO Mehedinţi S.A.
1.2 Organizarea contabilitatii la S.C. PECO Mehedinţi S.A.
Cap. 2 Contabilitatea decontarilor cu nemerar
2.1 Notiuni generale privind decontarile cu numerar
2.2 Evidenta operativa a operatiilor in numerar
2.3 Evidenta contabila a operatiilor in numerar
Cap 3 Monografie contabila privind operatiile cu numerar si
alte valori
Bibliografie

ARGUMENT

1
Trezoreria reprezinta o sectiune importanta a contabilitatii si activitatii oricarui
agent economic, cu o mare influenta asupra desfasurararii normala a programului de
activitate, in vederea mentinerii echilibrului financiar.
Trezoreria cuprinde ansamblul operatiilor financiare pe care le face un agent
economic pentru procurarea mijloacelor banesti, necesare acoperirii cheltuielilor
determinate de activitatea desfasurata.
Trezoreria unui agent economic cuprinde disponibilitatile banesti (mijloace
banesti) reprezentate prin numerarul din caserie,disponibilitatile aflate la banci (in
conturi bancare), precum si alte valori.
Un loc important in activitatea financiara a S.C. PECO Mehedinţi S.A. il au
operatiile de incasari si plati in numerar datorita frecventei si diversitatii acestora.
Lucrarea de faţă, intitulată „Contabilitatea decontarilor cu numerar si alte
valori” este de fapt un studiu de caz pe exemplul S.C. PECO Mehedinţi S.A. , în care
se face referire la o serie de aspecte privind structura trezoreriei cu acent pe operatiile
cu numerar si alte valori, documentele primare utilizate pentru evidenta acestora,
precum şi organizarea şi înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii
economice privind numerarul si alte valori.
Lucrarea este structurată în trei capitole distincte.
În capitoul I „Caracterizarea generală a S.C. PECO Mehedinţi S.A.” este
făcută o scurtă prezentare a societăţii privind modul de înfiinţare şi constituire,
obiectul de activitate al acesteia şi obiectivul major stabilit, precum şi direcţiile în care
se acţionează pentru atingerea acestuia.
Cap II “Contabilitatea decontarilor cu numerar si alte valori pe exemplul S.C.
PECO Mehedinţi S.A. aduce în prim plan cîteva particularităţi ale organizării
contabilităţii numerarului in caserie si alte valori, punandu-se accent pe modul de
evidenta operativa al acestora.
In prima parte a acestui capitol am prezentat documentele primare de evidenta a
operatiilor cu numerar (chitanta, cec de numerar, dispozitie de incasare, liste de avans
chenzinal, state de salarii, liste privind ajutoarele materiale acordate, foaie de
varsamint, ordin de deplasare, dispozitie de plata)

2
In a doua parte a capitolului II am descris conturile cu ajutorul carora se
inregistreaza in contabilitate decontarile cu numerar si alte valori, aratand modul de
functionar al acestor conturi. Evidenta contabila a operatiilor in numerar si alte valori
se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 5 “Conturi de trezorerie”, grupa 53
”Casa” din care fac parte contul 531 “Casa” si contul 532 “Alte valori”, acestea fiind
conturi sintetice de gradul I.
In cap III “Monografie contabila privind operatiile cu numerar si alte valori pe
exemplul S.C. PECO Mehedinţi S.A.” am prezentat principalele operaţii economice
privind decontarile cu numerar si alte valori pe exemplul S.C. PECO Mehedinţi S.A.
În final am anexat o serie de documente justificative şi contabile folosite pentru
înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii economice referitoare decontarile
cu numerar si alte valori.

CAPITOLUL I
ORGANIZAREA STRUCTURALA A

3
S.C. PECO S.A. - MEHEDINTI

1.1. Prezentarea generala a S.C. PECO Mehedinţi S.A.

Compania Română de Petrol, în 15 septembrie 1997 se desfiinţează, fiind


transformată în Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome a Petrolului PETROM S.A. care fuzionează cu cele două rafinării
(Arpechim şi Petrobrazi) şi cu sectorul de distribuţie şi comercializare produse
petroliere cuprinzând cele 41 societăţi comerciale pe acţiuni din judeţe care îşi pierd
personalitatea juridică prin transformarea în sucursale PETROM.
Integrarea pe verticală a Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM S.A. prin
cuprinderea într-o singură unitate a sectorului de exploatare hidrocarburi, rafinare şi
distribuţie, având un singur buget consolidat, asigură posibilitatea punerii în aplicare a
unei strategii şi politici naţionale în sectorul petrolier din România, siguranţa în
aprovizionare cu produse petroliere şi în acelaşi timp un regulator al pieţei interne,
fiind şi un concurent redutabil al companiilor multinaţionale care operează deja din
1991 pe piaţa românească.
Sucursala PECO Mehedinţi s-a înfiinţat prin reorganizare în baza Ordonanţei
de Urgenţă nr. 49 din 15.09.1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului
PETROM S.A. Bucureşti.
Sucursala PECO Mehedinţi este o societate fără personalitate juridică, care are
în folosinţă mijloace fixe şi mijloace circulante, are buget propriu de venituri şi
cheltuieli şi dispune de forţă de muncă necesară îndeplinirii activităţilor productive şi
comerciale ce-i revin.
Obiectul principal de activitate al sucursalei îl constituie aprovizionarea,
depozitarea şi comercializarea produselor petroliere.
Sucursala PECO Mehedinţi este organizată în servicii care coordonează
activitatea birourilor şi a secţiilor comerciale din subordine.

4
Serviciile se află la rândul lor în subordinea directorului sucursalei ca şi
compartimentele Planificare, Juridic, CTC-Protecţia Consumatorilor –
Protecţia mediului şi compartimentul Control Financiar de Gestiune.
Serviciile Resurse Umane răspunde de aplicarea în cadrul sucursalei a
prevederilor legale ale Contractului Colectiv de Muncă, precum şi ale dispoziţiilor
conducerii societăţii în domeniul resurselor umane, organizează şi răspunde de
evidenţa personalului şi furnizează datele necesare întocmirii băncii de date a
personalului. În limita competenţelor acordate participă la negocierea contractelor
individuale de muncă ale salariaţilor şi elaborează regulamentul de organizare şi
funcţionare al sucursalei. De asemenea, asigură activitatea de normare a muncii şi se
preocupă de organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare a personalului.
Serviciul Financiar – Contabilitate efectuează studii şi analize pentru creşterea
eficienţei tuturor activităţilor desfăşurate. Întocmeşte bugete de venituri şi cheltuieli cu
fundamentarea indicatorilor economico-financiari, urmăreşte realizarea profitului
economic şi a rentabilităţii prevăzute în program. Organizează şi conduce
contabilitatea în partidă dublă prin asigurarea unei evidenţe stricte a patrimoniului,
organizează şi exercită controlul financiar propriu sub forma controlului financiar
preventiv şi a controlului financiar de gestiune. Este condus de un şef serviciu care e
află în subordinea directorului economic şi are în subordine compartimentul Acţionari,
compartimentul Informatică.
Serviciul Comercial – Marketing – Transporturi efectuează studii de piaţă
referitoare la cerere-ofertă şi pe baza studiilor privind evoluţia cererii de produse
elaborează planuri şi programe de desfacere a acestora. Întocmeşte cu beneficiarii
contracte economice actuale sau pentru perioade mai scurte privind livrarea produselor
şi executarea de servicii şi răspunde de realizarea lor în termen, stabileşte necesarul de
import anual şi pe termen lung, întocmeşte dările de seamă statistice privind
aprovizionarea tehnico-materială conform metodologiei stabilite. Răspunde de
utilizarea cu maximum de eficienţă a parcului auto şi a capacităţilor de transport din
cadrul sucursalei. Este condus de un şef de serviciu care se află în directa subordine a
directorului comercial. La rândul său are în subordine secţiile comerciale constituite
din depozite de carburanţi şi staţii de distribuţie, precum şi coloana auto.

5
Serviciul Tehnic – Investiţii, subordonat inginerului şef, face propuneri cu
privire la programul de investiţii şi asigură realizarea în termen a tuturor lucrărilor de
investiţii în limitele valorice prevăzute. Analizează şi ia măsuri în vederea evitării
imobilizărilor în activitatea de investiţii. Recepţionează lucrările pentru care a întocmit
documentaţia.
Compartimentul Juridic, aflat în directa subordine a directorului sucursalei,
coordonează activitatea juridică din cadrul sucursalei, formulează acţiuni în justiţie,
întâmpinări şi căi de atac în apărarea drepturilor sau patrimoniului sucursalei. Vizează
deciziile emise de sucursală şi acordă consultaţii juridice celorlalte compartimente.
Compartimentul Planificare, din subordinea directorului sucursalei, elaborează
studii şi prognoze privind dezvoltarea activităţii economico-financiare în perspectivă,
elaborează programe speciale pentru reducerea cheltuielilor de transport şi de
comercializare, creşterea productivităţii muncii şi maximizarea utilizării fondurilor.
Compartimentul CTC – Protecţia consumatorilor şi Protecţia mediului,
asigură îndeplinirea sarcinilor privind controlul calităţii produselor petroliere pe întreg
fluxul de aprovizionare, depozitare, desfacere. Urmăreşte ca livrarea produselor să se
facă în conformitate cu documentaţia tehnică normativă şi a condiţiilor de calitate
stabilite. Iniţiază şi realizează studii privind protecţia mediului înconjurător.
În structura societăţii sunt cuprinse următoarele secţii comerciale din
perimetrului judeţului Mehedinţi:
- secţia comercială Orşova
- secţia comercială Şimian
- secţia comercială Gruia
- secţia comercială Strehaia
Fiecare din aceste secţii au gestiune proprie pentru produse petroliere şi
complementare.

1.2 Organizarea contabilităţii la S.C. PECO Mehedinţi S.A.

6
Organizarea contabilităţii patrimoniului este asigurată în compartimente
distincte la nivelul fiecărei secţii în care evidenţa se ţine simetric de personal propriu
specializat a cărui activitate este subordonată contabililor şefi de la societate.
Centralizarea balanţelor celor patru secţii comerciale se face la sediul societăţii
unde stabilesc obligaţiile către bugetul de stat. Sistemul de prelucrare a datelor
financiar-contabile este automatizat.
Activitatea desfăşurată în cadrul societăţii este coordonată de Directorul
General care este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie. El asigură conducerea
curentă a societăţii comerciale, prin directorii pe domenii de activitate şi
compartimentele funcţionale pe care le coordonează direct conform structurii
organizatorice aprobate, ducând la îndeplinirea tuturor hotărârilor Adunării Generale a
Acţionarilor Consiliului de Administraţie şi hotărârii comisiei de cenzori.
Subordonaţii directorului general sunt: directorul economic şi directorul
comercial.
Directorul economic decide alături de directorul sucursalei, analizează
evoluţia situaţiilor din contul curent, din conturile de împrumut comparativ cu limitele
de creditare stabilite şi organizează analiza lunară a utilizării mijloacelor
circulante.Răspunde de întreaga activitate financiar contabilă a societăţii, răspunde de
întocmirea la termen şi în mod corect a bilanţului contabil şi de îndeplinirea tuturor
sarcinilor stabilite de Consiliul de Administraţie şi Comitetul director.
Directorul comercial are în subordine serviciul marketing, comercial-
transporturi, coloana auto, secţiile comerciale, staţiile de distribuţie, magazinul piese
auto.Inginerul şef răspunde de realizarea sarcinilor ce revin sucursalei în domeniile
tehnico-investiţii, mecanoenergetic, metrologie, determinările fizico-chimice şi
formaţia de întreţinere mecano-energetic calibrării.
Coordonează activitatea serviciului Tehnico-Investiţii, a Biroului
Mecanoenergetic–Metrologie, a laboratorului de determinări fizico-chimice şi a
formaţiei de întreţinere mecanoenergetic – calibrări.

CAPITOLUL II
CONTABILITATEA DECONTARILOR CU NUMERAR

7
2.1 Notiuni generale privind decontarile cu numerar

Trezoreria reprezinta o sectiune importanta a contabilitatii si activitatii oricarui


agent economic, avand influenta importanta in ceea ce priveste desfasurarea normala a
programului de activitate, pentru mentinerea echilibrului financiar.
Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face
unitatea patrimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare acoperirii
cheltuielilor determinate de activitatea desfasurata.
Termenul de trezorerie in sens restrins cuprinde disponibilitatile banesti la banci
si in numerar, iar in sens larg termenul se extinde si la valorile mobiliare de plasament
(de exemplu actiuni) care pot fi transformate prin vinzare in disponibilitati banesti.
Sunt assimilate mijloacelor de trezorerie si creditele bancare pe termen scurt
contractate cu bancile pentru plati.
Un loc important in activitatea financiara a unitatii patrimoniale il au operatiile
de incasari si plati in numerar datorita frecventei si diversitatii acestora.
Cu ajutorul numerarului se realizeaza o serie de plati si incasari, cum ar fi:
- incasarea contravalorii produselor livrate, serviciilor executate si lucrarilor
prestate;
- incasarea contravelorii materiilor prime, materialelor vindute, a caror
valoare nu trebuie sa depaseasca limita stabilita de normele BNR;
- ridicarea din conturile deschise la banca a numerarului necesar desfasurarii
unor activitati,
- incasarea unor debitori, etc.
- plata salariilor si a avansurilor spre decontare salariatilor, premiilor,
ajutoarelor materiale, dividentelor,
- plata unor avansuri de trezorerie, efectuarea unor cheltuieli curente, etc.
Societatile bancare stabilesc prin contract, impreuna cu agentii economice, la
infiintare si ori de cite ori este nevoie, o limita maxima a numerarului ce se poate
pastra in caserie pentru efectuarea unor plati marunte si cu character urgent.

8
Numerarul ce se regaseste in caserie se verifica inopinant, cel putin odata pe
luna, de conducatorul compartimentului financiar contabil sau inlocuitorul acestuia.
Prin intermediul caseriei unitatii patrimoniale se gestioneaza si alte valori de
trezorerie, asimilate lichiditatilor in numerar, care cuprind :
- timbre fiscale si postale
- bilete de tratament si odihna
- tichete si bilete de calatorie
- alte valori

2.2 Evidenta operativa a operatiilor in numerar

Operatiile de incasari si plati in numerar se efectueaza pe baza documentelor cu


regim special de intocmire si circulatie.
Cele mai importante documente cu regim special de incasari sunt:
- chitanta,
- cec de numerar,
- dispozitie de incasare, etc.
Cele mai importante documente cu regim special de plati sunt:
- liste de avans chenzinal,
- state de salarii,
- liste privind ajutoarele materiale acordate,
- foaie de varsamint,
- ordin de deplasare,
- dispozitie de plata, etc.
Chitanta – documentul care atesta operatia de incasare a numerarului in caseria
unitatii. Se intocmeste de casier in 2 exemplare, dintre cre primul exemplar se
inmaneaza platitorului iar exemplarul 2 ramane la casier. Se arhiveaza la
compartimentul financiar contabil.
Dispozitia de incasare/plata – se intocmesteintr-un singur exemplar de
compartimentul financiar contabil. In cazul utilizarii ca dispozitie de plata se
intocmeste cand nu exista alte documente prin care se dispune plata(stat de salarii, lista

9
de avans). In cazul utilizarii ca dispozitie de incasare se intocmeste pentru operatii
determinate de situatia cind nu se intocmeste chitanta(plata avansuri de deplasari,
etc.).Circula si se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.
Ordin de deplasare – documentul intocmit in cazul acordarii avansului de
trezorerie in vederea deplasarii salariatului in interes de serviciu. Se intocmeste din
dispozitia conducerii unitatii la compartimentul resurse umane, in 2 exemplare, din
care exemplarul 1 se preda delegatului iar exemplarul 2 ramine la carnet. Circula la
delegate si la compartimentul financiar contabil si se arhiveaza la compartimentul
financiar contabil.
Foaie de varsamint - este documentul care consemneaza operatia de depunere
a numerarului la banca. Se intocmeste in 2 exemplare manual de catre casier sau in
system informatic de catre banca. Circula la caserie, banca, compartimentul financiar
contabil si se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.
Monetarul – este documentul de evidenta a numerarului realizat din
operatiunile banesti. Se intocmeste de casier la sfirsitul zilei intr-un singur exemplar.
Cec pentru ridicare de numerar – este un document de dispozitie folosit
pentru justificarea operatiei de ridicare de numerar de la banca la care agentul
economic isi are deschis contul current. Se intocmeste intr-un singur exemplar de
compartimentul financiar contabil si se preda apoi casierului. Fiecare fila are doua
parti: partea care se detaseaza si se preda bancii pentru a elibera numerarul si partea
care ramine la cotor pentru evidentierea si controlul operatiunilor banesti.
Documentele de incasari si plati in numerar sunt supuse controlului si aprobarii
controlului financiar-preventiv, inainte de efectuarea operatiei.
Evidenta operativa a numerarului din caserie se tine cu ajutorul registrului de
casa.
Registrul de casa se intocmeste zilnic de casier in 2 exemplare, pe baza
documentelor de incasari si plati. Primul exemplar al registrului de casa, impreuna cu
documentele de incasari si plati (justificative), este depus zilnic sau cel tirziu a doua zi,
la compartimentul financiar contabil, care verifica corectitudinea intocmirii acestuia,
iar al doilea exemplar ramine la carnet.

10
2.3 Evidenta contabila a operatiilor in numerar

Evidenta contabila a operatiilor in numerar si alte valori se realizeaza cu


ajutorul conturilor din clasa 5 “Conturi de trezorerie”, grupa 53 ”Casa” din care fac
parte urmatoarele conturi sintetice de gradul I:
- contul 531 “Casa”, se desfasoara in doua conturi sintetice de gradul II:
5311 Casa in lei
5314 Casa in valuta
- contul 532 “Alte valori”, se desfasoara in patru conturi sintetice de gradul II:
5321 Timbre fiscale si postale
5322 Bilete de tratament si odihna
5323 Tichete si bilete de calatorie
5324 Alte valori
Contul 531 “Casa” tine evidenta numerarului aflat in caseria unitatii, in lei si
valuta. Are functie contabila de activ.
Se debiteaza cu:
- sumele incasate de la clienti (411,419);
- sumele incasate de la asociati reprezentind aport la capital (456);
- sumele incasate reprezentind decontari in cadrul grupului (451,152);
- sumele incasate de la debitori (428, 461);
- sumele incasate de la diversi creditori (462);
- sumele incasate reprezentind venituri anticipate (472);
- sumele incasate reprezentind imobilizari financiare pe termen scurt cedate
(501, 502, 503, 506, 508);
- sumele incasate din prestari de servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati
(706, 707, 708);
- sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- sume restituite in numerar reprezentind avansuri de trezorerie neutilizate
(542);
- sume ridicate de la banca (581);

11
- diferente favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la
inchiderea exercitiului financiar (765).
Se crediteaza cu:
- depuneri de numerar la banca (581);
- costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262,
263, 265, 267, 269, 501, 502, 503, 506, 508);
- platile effectuate catre furnizori (401, 404);
- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- sumele achitate tertilor reprezentind retineri sau popriri din remuneratii
(427);
- sumele achitate reprezentind decontari in cadrul grupului (451, 452);
- sumele restituite asociatilor (455, 456);
- dividende platite asociatilor sau actionarilor (457);
- sumele achitate diversilor creditori (462);
- platile efectuate reprezentind sume transferate intre unitate si subunitati
(481);
- avansuri de trezorerie acordate (542);
- plati in numerar reprezentind alte valori achizitionate (532);
- diferente nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la
inchiderea exercitiului financiar (665);
- platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658).
Soldul final al contului este debitor si reprezinta numerarul existent in caserie
Contul 532 “Alte valori” – tine evidenta bonurilor valorice, a timbrelor fiscale
si postale, a biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, a altor
valori precum si a miscarii acestora.
Contul 532 “Alte valori” este un cont de mijloace circulante banesti, cu functie
contabila de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, a biletelor de
tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori
achizitionate de la furnizori (401)

12
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, a biletelor de
tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori
achitate cu numerar (5311)
Se crediteaza cu:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, a biletelor de
tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, a altor
valoriconsumate (302, 624, 625, 626)
Soldul final al contului este debitor si reprezinta valoarea bonurilor valorice, a
timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de
calatorie si a altor valori existente la sfarsitul lunii.
Pentru sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie se
utilizeaza contul 581 “Viramente interne”, cont de tranzit, destinat sa permita
contabilizarea fara risc de dubla folosire a viramentelor de disponibilitati dintr-un cont
de trezorerie in alt cont de trezorerie (evita dubla contabilizare eronata pe relatia “casa-
banca” si retur).
Contul 581 “Viramente interne” tine evidenta viramentelor de disponibilitati
intre conturile de trezorerie. Este un cont de activ.
Se debiteaza cu:
- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531,
541, 542)
Se debiteaza cu:
- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531,
541, 542). Nu prezinta sold final.

CAPITOLUL III
MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND OPERATIILE
CU NUMERAR SI ALTE VALORI

13
In cursul lunii februarie la S.C.Peco S.A. s-au inregistrat urmatoarele operatii
economice si financiare:

1. In data de 1.02.2018, pe baza cecului de numerar, se ridica de la banca suma


de 500 lei, si tot la aceeasi data pe baza listei de avans chenzinal se acorda
salariatilor un avans chenzinal.

a) se inregistreaza ridicare de numerar de la banca:


581 = 5121 500 lei
Viramente interne Conturi la banci in lei
5311 = 581 500 lei
Casa in lei Viramente interne

b) se inregistreaza avansul chenzinal acordat:


425 = 5311 500 lei
Avansuri acordate personalului Casa in lei

2. In data de 2.02. 2018, conform facturii, se vand marfuri cu incasare in


numerar in suma de 7140 lei, TVA inclus in pret.

5311 = % 7141 lei


Casa in lei 707 6000 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 1140 lei
TVA colectata

3. In data de 3.02. 2018, conform foii de varsamint, se depune la banca suma


rezultata din incasarea zilei precedente.

581 = 5311 7140 lei

14
Viramente interne Casa in lei

5121 = 581 7140 lei


Conturi la banci in lei Viramente interne

4. In data de 6.02. 2018, conform dispozitiei de plata, se acorda unui salariat


un avans de trezorerie in suma de 500 lei, pentru deplasare in vederea
aprovizionarii cu marfuri.
542 = 5311 500 lei
Avansuri de trezorerie Casa in lei

5. In data de 7.02. 2018, conform documentelor anexate, avansul se justifica


astfel:
- 357 lei s-au folosit pentru achizitia de marfuri, conform facturii, TVA
inclusa in aceasta suma
- 100 lei s-au folosit pentru cazare si masa
- diferenta se depune la caserie.

a) achizitie de marfuri cu achitarea direct din avans:

% = 542 357 lei


371 Avansuri de trezorerie 300 lei
Marfuri
4426 57 lei
TVA deductibila

b) justificare avans:

% = 542 143 lei


625 Avansuri de trezorerie 100 lei
Cheltuieli cu deplasari, detasari

15
5311 43 lei
Casa in lei

6. In data de 9.02.2018, conform chitantei, se incaseaza de la clienti un avans


in suma de 200 lei.

5311 = 419 200 lei


Casa in lei Avansuri acordate clientilor

7. In data de 10.02.2018, conform facturii, se livreaza clientilor marfuri in


valoare totala de 595 lei (TVA inclusa in pret).

411 = % 595 lei


Clienti 707 500 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
4427 95 lei
TVA colectata

8. In data de 13.02.2018, conform chitantei, se incaseaza creanta de la clienti si


se deconteaza avansul incasat anterior.
% = 411 595 lei
419 Clienti 200 lei
Avansuri acordate clientilor
5311 395 lei
Casa in lei

9. In data de 16.02.2018, conform chitantei se incaseaza prin caserie suma de


120 lei, reprezentind chirii datorate de terti.
5311 = 706 120 lei
Casa in lei Venituri din chirii

16
10. In data de 20.02.2018, conform chitantei se acorda furnizorilor un avans in
suma de 1000 lei, in vederea achizitiei unui calculator.

409 = 5311 1000 lei


Avansuri acordate furnizorilor Casa in lei

11. In data de 21.02.2018, conform facturii, se achizitioneaza calculatorul,


valoarea totala a acestuia fiind de 2380 lei (TVA fiind inclusa in pret)

% = 404 2380 lei


214 Furnizori de imobilizari 2000 lei
Echipamente si aparatura birotica
4426 380 lei
TVA deductibila

12. In data de 24.02.2018, conform chitantei, se achita datoria fata de furnizor si


se deconteaza avansul acordat.

404 = % 2380lei
Furnizori de imobilizari 419 1000 lei
Avansuri acordate furnizorilor
5311 1380 lei
Casa in lei

13. In data de 25.02.2018, in urma inventarierii se constata o lipsa la caserie in


suma de 150 lei. Se constata ca lipsa se datoreaza gestionarului si se imputa
acestuia.

a) constatarea lipsei:
668 = 5311 150 lei
Alte cheltuieli financiare Casa in lei

17
b) imputarea lisei:
4282 = % 178,5 lei
Alte creante in legatura 758 150 lei
cu personalul Alte venituri de exploatere
4427 28,5 lei
TVA colectata

14. In data de 25.02.2018, conform chitantei se incaseaza de la gestionar


contravaloarea lipsei, inclusive TVA.

5311 = 4282 178,5 lei


Casa in lei Alte creante in legatura
cu personalul

15. In data de 26.02.2018 se achizitioneaza bilete de calatorie cu decontare


imediata, in valoare de 800 lei, TVA 19%, care se utilizeaza pentru
transportul de personae in interesul unitatii

a) achizitie:
% = 5311 952 lei
5323 800 lei
Tichete si bilete de calatorie
4426 152 lei
TVA deductibila

b) consum
624 = 5323 800 lei
Cheltuieli cu transportul de Tichete si bilete de calatorie
bunuri si persoane

18
16. In baza contractului de munca si in limita cotei legale anuale pentru actiuni
sociale, se achizitioneaza bilete de odihna si tratament 2000 lei, TVA 19%,
care se suporta numai partial de intreprindere. Acestea se distribuie
salariatilor care suporta 50% din costul lor.

a) achizitie:

% = 401 2380 lei


5322 2000 lei
Bilete de tratamet si odihna
4426 380 lei
TVA deductibila

b) distribuirea catre salariati:

% = 5322 2000 lei


6458 Bilete de tratamet 1000 lei
Alte cheltuieli privind si odihna
asigurarile sociale
4282 1000 lei
Alte creante in legatura
cu personalul

b) inregistrare TVA:

% = 4427 380 lei


635 TVA colectata 190 lei

19
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
4282 190 lei
Alte creante in legatura
cu personalul

17. In data de 28.02.2018 se achizitioneaza BCF-uri in valoare de 2000 lei, TVA


19%, care se utilizeaza pentru transportul gratuity al salariatilor.

a) achizitie:
% = 401 2380 lei
5328 Furnizori 2000 lei
Alte valori 380 lei
4426
TVA deductibila

b) consum

624 = 5328 2000 lei


Cheltuieli cu transportul de Alte valori
bunuri si personae
18. In data de 28.02.2018 pe baza decontului de TVA se regularizeaza TVA
4427 = %
TVA colectata 4426
TVA deductibila
4423
TVA de plata
19. In data de 28.02.2018 se inchid conturile de venituri si cheltuieli

a) inchiderea conturilor de venituri


% = 121 7770 lei
706 Profit si pierdere 120 lei

20
Venituri din redevente
707
6500 lei
Venituri din vanzarea marfurilor
758 150 lei
Alte venituri din exploatare

b) inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 4350 lei


Profit si pierdere 624 2800 lei
Cheltuieli cu transportul de
bunuri si persoana
625 100 lei
Cheltuieli cu deplasari detasari
si transferari
635 100 lei
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate
6458 1000 lei
Alte cheltuieli privind asigurarile
si protectia sociala
668 150 lei
Alte cheltuieli financiare

BIBLIOGRAFIE

1. Avram Marioara - Management contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010


2. Avram M., - Contabilitate – baze teoretice şi aplicative, Editura Sitech,

21
Pătruţescu M. Craiova, 2011
3. Iacob Petru - Contabilitate Financiară Românească conformă cu
Pântea Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva 2018, Ediţia a
IIa
4. Pătruţescu M. - Contabilitatea financiară, vol. I, Editura Universitaria, Craiova,
2009
5. Ristea Mihai şi - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol II, Editura
colaboratorii Universitară, Bucureşti, 2009
6. Ristea M., - Bazele contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
Dumitru C.
7. Sandu M. , - Bazele Contabilităţii, Ediţia a IIIa, Craiova 2010 Editura
Criveanu M Reprograf,
8. Maria Sandu - Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor economice, editura
Reprograph, Craiova, 2012
9. Staicu C. - Contabilitate financiara: abordare in context european si
şi colaboratorii international, editura Universitaria, Craiova, 2010
10. *** - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată
în Monitorul Oficial al României, nr 1066/17.11.2004
11. *** - Legea contabilităţii nr. 31/1991, republicată în Monitorul
Oficial al României,partea I, nr 454/18.06.2008
12. *** - Ordinul 3055/2009 – privind aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu Directivele Europene publicat în
Monitorul Oficial al României, nr.766/10.11.2009
13. *** - Reviste de specialitate: Tribuna Economică, Gestiunea şi
contabilitatea firmei, colecţie 2008 - 2016

22