Sunteți pe pagina 1din 33

ARGUMENT

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru


majoritatea utilizatorilor , fiind esenţiale în economiile bazate pe investiţii private.
Furnizarea de informaţii despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma
desfăşurării activităţii sale pentru îndeplinirea obiectului său de activitate revine
situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii.
Prin intermediul acestora sunt oferite informaţii unei sfere largi de utilizatori
cum ar fi: investitorii actuali sau potenţiali, salariaţii, creditorii, furnizorii şi alti
creditori comerciali, clienţii, conducătorii întreprinderilor respective, care vor lua
decizii economice bazate pe analiza acestor informaţii.
Nevoile informaţionale ale fiecărei categorii de investitori se concretizează
astfel: investitorii vor evalua posibilităţile de cumpărare, vânzare sau păstrare a
acţiunilor întreprinderii; salariaţii vor avea informaţii privind stabilitatea şi
profitabilitatea întreprinderii luând decizii privind considerarea altor oportunutăţi
profesionale sau schimbarea locurilor de muncă; creditorii vor determina capacitatea de
plată a întreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau păstrarea în continuare a
nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate; furnizorii şi ceilalţi creditori
comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al întreprinderii pronunţându-se asupra
iniţierii de noi legături comerciale, acordarea sau anularea facilităţilor comerciale;
clienţii vor lua decizii privind cumpărarea produselor firmei şi colaborări pe termen
lung, iar conducătorii întreprinderii iau decizii privind operaţiunile pa care urmează să
le întreprindă pentru bunul mers al întreprinderii.
Lucrarea de fata intitulata „Contabilitatea exercitiului”, trateaza cateva aspecte
privind modul de determinare si inregistrare a rezultatului exercitiului la SC ALMIS
DECOR SRL.

1
Lucrarea este structurata in 3 capitole, astfel:
Capitolul I „Prezentarea generala a SC ALMIS DECOR SRL”
prezinta cateva aspecte privind modul de constituire si functionare al societatii.
In capitolul II „Contabilitatea rezultatului exercitiului”, am prezentat
notiunea si structura veniturilor si cheltuielilor, de asemenea am analizat
modul de calcul al rezultatului execitiului si am prezentat conturile de
evidenta a rezultatului exercitiului.
In capitolul II „Analiza modului de inregistrare a rezultatului
execitiului”, am prezentat documentul de evidenta a rezultatului execitiului
(Contul de profit si pierdere) si am prezentat cateva aspecte teoretice privind
reflectarea in contabilitate a rezultatului execitiului la SC ALMIS DECOR
SRL.

2
CAP I PREZENTAREA GENERALA A
SC ALMIS DECOR SRL

1.1 Modul de constituire si functionare al societatii comerciale

Firma a luat fiinta in anul 2005 in ideea realizarii unei societati prestatoare
de servicii care sa raspunda cererii pietei privind organizarea de evenimente si a
altor activitati adiacente.
Daca in anul 2005 societatea a inregistrat o cifra de afaceri sub 1 miliard,
anul 2006 a fost incheiat cu o cifra de afaceri este de 3 miliarde.
Acest lucru a determinat conform legislatiei , ca societatea sa devina platitoare de
T.V.A in conditia in care aceasta fusese inregistrata ca neplatitoare.
este o societate comerciala cu rasundere
limitata, cu un capital social integral privat inregistrat la Registrul Comertului
Mehedinti sub numarul J 25/92/2005.Sediul societatii este in municipiul Orsova.
Societatea functioneaza avand 5 puncte de lucru :
-1 in Orsova
- 3 in Drobeta Turnu Severin
- 1 in Timisoara
Obiectul de activitate
Dintre activitatile principale enumeram conform codului CAEN
urmatoarele activitati:
- 7487-alte activitatii de servicii prestate
- 3663-fabricarea de produse manufacturiere
- 5147-comert cu ridicata a altor bunuri de consum nealimentare ,
n.c.a (necuprinse anterior)

3
- 5247-comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si a articolelor de
papetarie
- 5248-comertul cu amanuntul, in magazine specializate a altor
produse n.c.a
In municipiul Orsova unde este si sediul firmei functioneaza o serie de
magazine de profil de papetarie si obiecte de ocazie(cadouri).Tot in Drobeta Turnu
Severine strada Revolutiei functioneaza doua unitati: una care este centrul de
primire a comenzilor pentru organizarea de evenimente festive unde se vand si
articole destinate acestor evenimente, a doua unitate reprezinta unitatea de
productie manufacturierea a diverselor produse folosite in cadrul contractelor pe
care le deruleaza societatea.
In municipiul Drobeta Turnul Severin functioneaza inca un centru de primire
a comenzilor pentru organizarea evenimentelor festive.In cadrul acesteia gasindu-
se si un punct de vanzare de flori naturale si obiecte destinate evenimentelor
festive.
Din punct de vedere al resurselor scietatea se incadreaza la categoria
microintrerinderi avand un personal incadrat ermanent in numar de 9 oameni.In
sezon din cauza largirii activitatii, societatea mai foloseste si personal angajat
temporal dimensionat dupa nevoile de moment. Societatea dispune de mijloace
auto proprii si are o importanta baza materiala compusa din diverse accesorii care
sunt folosite pentru organi-zarea de evenimente festive.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.
Adunarile Generale a Actionarilor sunt oridinare si extra-ordinare si au urmatoarele
atributii principale:

4
- aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si normativul de
constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- alege membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de Cenzori, inclusiv
cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
- alege directorii generali si adjunctii acestuia, le stabileste remuneratia, ii descarca
de activitate si ii revoca;
- stabileste competentele si raspunderile Consiliului de Administratie si a Comisiei
de Cenzorie;
- aproba si modifica programele de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli;
- hotaraste cu privire la contratarea de imprumuturi bancare si acordarea de
garantii;
- aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierdere dupa analiza
rapoartelor Consiliului de Administratie, ale Comisiei de Cenzori sau ale expertului
de gestiune; dupa caz, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
- hotarase cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, birouri,
agentii, reprezentante;
- hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
hotaraste cu privire la modificarea statutului societatii, precum si la transformarea
formei juridice a societatii;
- hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii;
- hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii
noi;
- hotaraste cu privire la actionarea in judecata a membrilor Consiliului de
Administratie, directorului general, directorilor adjuncti si a cenzorilor pentru
paguba adusa societatii;
- hotaraste privind modificarea obiectului de activitate al societatii;

5
- hotaraste cu privire la participarea societatii la constituirea de noi societati
comerciale.
Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre presedin-tele
Consiliului de Administratie sau de catre vicepresedintele Consiliului de
Adminisratie.
Adunarile generale ordinare au loc odata pe an, la doua luni de la incheierea
exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de
profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si
a bugetului de venituri si cheltuieli.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea Comisiei de Cenzori,
precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va fi cel putin 15 zile inaintea
datei stabilite, fiind publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de raspandire din
localitatea unde se afla sediul socie- tatii. Convocarea va cuprinde locul si data
tinerii adunarii, ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor fi
obiectul dezbaterilor. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convoca-rea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca
la prima convocare actionarii prezenti detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la
a doua convocare detine cel putin1/2 din capitalul social. Adunarea generala
extraordinara este contituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti
detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare cel putin 1/2 din
capital.
Adunarea Generala a Actionarilor e prezidata de presedintele Consiliului de
Administratie,iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.

6
Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre membrii Adunarii
Generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa
intocmeasca procesul verbal al adunarii. Acesta se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat.
La sedintele ordinare si extraordinare in care se dezbat problemele privitoare
raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentanti ai
sindicatelor.
Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. La propunerea persoanei care
prezideaza sau a unui grup de actionari ce deti 1/4 din capitalul social votul poate
deveni secret. Hotararile generale sunt obigatorii chiar pentru actionarii absenti sau
nereprezentanti.

Societatea comerciala este administrata de Consiliul de Administratie format dintr-


un numar de persoane alese de Adunarea Generala a Actionarilor. Presedintele
Consiliului de Administratie este de obicei directorul general al societatii.
Consiliul de Administratie se intruneste la la sediul societatii ori de cate ori
este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor
sai.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor Consiliului de Administratie si votul majoritatii.
Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai
unele imputerniciri de probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea
anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului
de Administratie in baza imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor.
Membrii Consiliul de Administratie pot exercita orice act care este legat de
administrarea societatii in interesul acesteia.

7
Presedintele, vicepresedintele si ceilalti membrii ai Consiliului de
Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, pentru abaterile de la statut
sau pentru greseli de administrare.
COMISIA DE CENZORI
Gestiunea societatii este controlata de Comisia de Cenzori alesi de Adunarea
Generala, formata din trei membrii din care cel putin unul trebuie sa fie expert
contabil si reprezentant al Ministerului de Finante.
Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii:
- verifica gospodarirea fondurilor societatii, a portofoliului de efecte, casa si
registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Admi-nistratie asupra
neregurilor gasite;
- la incheierea exercitiului financiar contracteaza exactitatea inven- tarului, a
documentelor si informatiilor asupra conturilor societatii, a bilantului, a contului de
profit si pierdere;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare.
Comisia de Cenzori poate convoca Adunarea extraordinara ori de cate ori
considera necesar

CAP II. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXRCITIULUI

8
2.1. Notiunea si structura veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor

REZULTATUL EXERCITIULUI reprezinta indicatorul forte în cadrul


oricarei societati comerciale si anume: “pozitiv” sau “negativ”,ne putem da seama
imediat de situatia econimico-financiara în care se afla intreprinderea.
Astfel: daca societatea are ca trend descendent,tinde spre “faliment”,sau
ascendent înseamna ca este bine,are o evolutie buna.
Pentru a rezista concurentei acerbe de pe piata,orice firma trebuie sa lupte sa-si
câstige un “loc pe piata”,altfel dispare,în acest sens trebuie sa–si intensifice studiile
de marketing si management,tinând cont de toate oportunitatile chiar si
legislative,precum si de inconvenientele aparute.Pâna când se implementeaza cu
adevarat “o economie de piata” si în România unde “CONCURENTA” reprezinta
factorul hotarâtor,fiind puse în valoare,atributele fundamentale ale produsului:
“CALITATE-PRET”,activitatile firmelor se bucura,unele,de subventii din partea
statului,altele chiar detin monopol(electrica.gazul,apa etc.) iar altele,desfasoara o
concurenta neloiala si “CEREREA” înca nu este bine definita-sa nu faca
compromis de la “calitate”.
Astfel, trebuie data o importanta majora a “ciclului de viata” al produsului:
lansare,crestere,maturitate si declin.
Pentru “lansarea” oricarui produs se fac niste investitii mari, iar recuperarea
lor se face numai dupa 2-3 ani,deci pâna atunci,se inregistreaza un beneficiu
negativ, dupa care se trece la un beneficiu pozitiv,astfel curba “creste” pâna la un
“punct maxim”când produsele ajung la “maturitate” ,preferabil ca aceasta
perioada sa fie cât mai lunga,profiturile fiind maxime. Dupa care, vânzarile incep
sa scada deoarece produsul s-a invechit,apare “declinul”si profitul scade. În
aceasta ultima faza se are în vedere:

9
- reducerea cheltuielilor totale,
- valorificarea ultimelor stocuri,
- restrângerea articolelor de produse,
- reducerea pretului,
- pubilicitate redusa.
Concomitent, în aceasta perioada,se fac eforturi uriase la departamentele de
cercetare-dezvoltare si marketing pentru “înbunatatirea” produsului sau elaborarea
de “noi produse”,numai tinând cont de CEREREA DE PE PIATA, conform stilului
japonez.
REZULTATUL EXERCITIULUI se determina ca diferenta intre veniturile
obtinute si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori
descresteri ale datoriilor care se concretizeaza în cresteri ale capitalului propriu,
altele decât din contributii ale actionarilor.
Veniturile totale reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat cu
urmatoarea structura:
 venituri din exploatare, respectiv venituri din vanzarea produselor,
lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din
productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte
venituri din exploatarea curenta;
 venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte
imobilizari financiare, din creante imbilizate,din titluri de plasament,
din diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute,
creante imobilizate si alte venituri financiare;
 venituri extraordinare adica venituri din subventii pentru
evenimente extraordinare.

10
Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori
cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza în reduceri ale capitalului propriu,
altele decât cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
Cheltuielile totale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, dupa
natura lor,care sunt aferente realizarii veniturilor.
Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la
perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza in cheltuielile curente
ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare.
In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ:
 cheltuielile de exploatare, respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale
si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile execuate de terti, cheltuielile cu
personalul, cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate,
cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuielile cu primele de
asigurare care privesc activele fixe si circulante, cheltuielile cu primele de
asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care
conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit
normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare;
 cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament
cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile,
pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare;
 cheltuielile extraordinare privind calamitatile naturale sau alte evenimente
extraordinare.

2.2 Analiza modului de calcul al rezultatului exercitiului

11
Rezultatul exercitiului sub forma de profit sau pierdere se determina prin
compararea veniturilor totale cu cheltuielile totale.
In situatia in care veniturile sunt mai mari ca cheltuielile, rezultatul este sub forma
de profit; iar daca veniturile sunt inferioare cheltuielilor rezultatul obtinul este sub
forma de pierdere.
Profitul obtinut prin compararea veniturilor cu cheltuielile se numeste profit
contabil sau profit brut si exprima acel profit care nu a fost influentat de veniturile
neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin
lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit.
PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE – CHELTUIELI TOTALE
Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta
intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si
lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice
sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care
se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile .
PROFIT PROFIT DEDUCERI CHELTUIELI
IMPOZABIL = B RUT - FISCALE + NEDEDUCTIBILE
FISCAL
Deducerile fiscale sau veniturile neimpozabile sunt acele venituri care
sunt scutite de impozitare, care nu se iau in calcul la determinarea profitului
impozabil si includ:
- dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta
persoana juridica romana;
- diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca
urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de
emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin
participatiile;

12
- veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate
cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru
care nu s-a acordat deducerea sau a veniturilor realizate din recuperarea
unor cheltuieli nedeductibile;
- alte venituri neimpozabile, prevazute expres in acte normative speciale.
La calculul profitului impozabil sunt deductibile urmatoarele sume utilizate
pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor:
- rezerva, in limita de 5 % din profitul contabil pana ce aceasta va atinge
a cincea parte din capitalul social subscris si varsat;
- provizioanele obligatorii constituite potrivit normelor Bancii Nationale a
Romaniei de catre banci si cooperative de credit autorizate;
- rezervele tehnice calculate de catre societatile de asigurare si reasigurare;
cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate conform legii in
limita a 5 % asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul
cheltuielilor , inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe
profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul;
- perisabilitatile, in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a
Guvernului.
Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute expres prin lege a
fi scazute din cheltuielile totale pentru a se afla cheltuielile deductibile ce se iau
in calcul la determinarea profitului fiscal impozabil.
Sunt cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat,
inclusiv cel reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul
curent, precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate;

13
- amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere
datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat
cele prevazute in contractele comerciale;
- suma cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare acordate salariatilor,
pentru deplasari in tara si in strainatate, care depasesc de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru institutiile publice;
- sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limitele stabilite
prin hotarare a Guvernului;
- suma cheltuielilor sociale care depasesc limitele considerate deductibile,
conform legii anuale a bugetului de stat;
- cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale
constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu
au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoare
adaugata aferenta acestor cheltuieli;
- cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate
salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a
fost impozitata la sursa;
- orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat
cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate
contribuabilului la valoarea de piata;
- cheltuielile de cercetare – dezvoltare, de conducere si administrare
inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau
juridice straine, care nu s-au efectuat in Romania,care depasesc 10 % din
salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania;
- cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document
justificativ, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii;

14
- cheltuielile inregistrate de societatile agricole , pentru dreptul de folosinta
al terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din
productia realizata din folosinta acestuia, prevazute in contractul de
societate sau asociere;
- cheltuielile inregistrate in contabilitate,determinate de diferentele
nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare, ale titlurilor
imobilizate ale activitatii de portofoliu, cu exceptia celor determinate de
vanzarea acestora; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
- cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, daca
nu sunt acordate in limita dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat;
- cheltuielile privind contributiile platite la fondurile speciale peste limitele
stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative,inclusiv
contributiile la fondurile de pensii, altele decat cele obligatorii;
- cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele
angajatului cu exceptia cheltuielilor cu primele de asigurare pentru
accidente de munca , boli profesionale si risc profesional; cheltuielile de
protocol care depasesc limita de 2 % aplicata asupra diferentei dintre
totalul veniturilor si cheltuielilor,inclusiv accizele, mai putin cheltuielile
cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul
anului;
- cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, prestari de servicii
sau asistenta, in situatia in care nu sunt incheiate contracte in forma scrisa
si pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora pentru
activitatea autorizata;
- cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele corporale si
necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente
obiectului de cativitate pentru care este autorizat, cu exceptia celor care

15
privesc bunurile reprezentand garantia bancara pentru creditele utilizate
in desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este autorizat.
Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit
care este de 16 % , cu exceptiile prevazute de lege.Impozitul pe profit se
calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal
impozabil.
IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE
IMPOZIT PROFIT
( 16 %)
Atat profitul impozabil cat si impozitul pe profit se calculeaza si se
evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului.
Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal
net. Pentru a se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se
scade din profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat.
PROFIT NET = PROFIT BRUT - IMPOZIT PE PROFIT

16
2.3. Conturi de evidenta a rezultatului exercitiului

Pentru evidenţierea în contabilitate a elementelor referitoare la rezultatul


exerciţiului sunt utilizate conturile existente în Planul general de conturi la grupa
10 „Capital şi rezerve” şi grupa 12 „Rezultatul exerciţiului”:
- Contul 121 „Profit si pierdere”
- Contul 129 „Repartizarea profitului”
- Contul 117 „Rezultatul reportat”

Contul 121 Profit si pierdere

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul
exercitiului.
Contul 121 "Profit si pierdere" este un cont bifunctional.
In creditul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei (luna), soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701
la 786);
- pierderea contabila reportata (117).
In debitul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza
- la sfarsitul perioadei (luna), soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601
la 698);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (117);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe
destinatii (129).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc
cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc
veniturile.

17
Contul 129 Repartizarea profitului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in


exercitiul curent.
Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit
legii.
Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
In debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent (106);
- acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile precedente din
profitul realizat in exercitiul curent (117);
- sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende,
varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome, surse
proprii de finantare (117).
In creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe
destinatii legale (121).
Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.

Contul 117 Rezultatul reportat


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul
exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a
actionarilor sau asociatilor.
Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul
exercitiului curent (129);

18
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din rezerve
(106);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social
(101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (121);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile (411, 461,
4282);
In debitul acestui cont se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve,
participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor
autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor (106, 424, 446,
457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281,
301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul
creditor, profitul nerepartizat.

19
CAP III. ANALIZA MODULUI DE INREGISTRARE A
REZULTATULUI EXERCITIULUI

3.1 Documente de evidenta a rezultatului exercitiului

Documentul de reflectare a rezultatului activităţii desfăşurate este Contul


de profit şi pierdere sau Contul de rezultate.
Contul de profit şi pierdere se constituie într-un formular distinct al
documenetelor de sinteză „Bilanţul contabil”. El evidenţiază şi explică într-o formă
analitică rezultatele activtăţii întreprinderii prin prisma raportului de echilibru
dintre cheltuieli şi venituri.
Se prezintă sub forma unei liste care grupează veniturile şi cheltuielile după
natura activităţii desfăşurate, iar în cadrul lor pe elemente primare de venituri şi
cheltuieli.
Prezentarea informaţiilor în contul de profit şi pierdere se face cu date
comparative pentru exerciţiul financiar precedent.
Contul de profit ţi pierdere se structurează pe trei părţi, în funcţie de cele trei
tipuri de activităţi pe care se clasifică veniturile şi cheltuielile societăţilor
comerciale: activitatea de exploatare, activitatea financiară şi activitatea
extraordinară. El reflectă veniturile, cheltuielile şi rezultatele obţinute pe fiecare
tip de activitate şi în final, modul de obţinere a rezultatului brut al exerciţiului
(profit sau pierdere), cheltuielile cu impozitul pe profit aferent (în cazul obţinerii
de profit) şi profitul net.
Structura contului de profit şi pierdere conţine:
 venituri din exploatare, grupate în: venituri din vânzări de mărfuri, venituri
din producţia vândută, venituri din producţia stocată, venituri din producţia

20
de imobilizări corporale şi necorporale, venituri din subvenţii de exploatare,
venituri din anulări de provizioane pentru activitatea de exploatare;
 cheltuieli din exploatare care includ: cheltuieli cu mărfuri vândute, cheltuieli
cu materii prime şi materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie
şi apă, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de
terţi, cheltuieli cu impozite şi taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu
asigurări şi protectie socială, alte cheltuieli de exploatare.
Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii :
I. Cifra de afaceri = venituri din vânzări de mărfuri +venituri din
producţia vândută
II. Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare – Total
cheltuieli din exploatare
 venituri financiare, grupate în: venituri din titluri şi creanţe imobilizate,
venituri din titluri de plasament, venituri din diferenţe de curs valutar, alte
venituri financiare sub formă de dobânzi sau sconturi obţinute, venituri din
anulări de provizioane pentru activitatea financiară
 cheltuieli financiare care sunt alcătuite din: cheltuieli privind creanţele
imobilizate, cheltuieli din titluri de plasament, cheltuieli din diferenţe de curs
valutar, alte cheltuieli financiare sub formă de dobânzi şi sconturi acordate,
cheltuieli cu amortizări pentru primele privind rambursarea obligaţiunilor şi
cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru activitatea financiară.
Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii :
III. Rezultatul financiar = Total venituri financiare – Total cheltuieli
financiare
IV. Rezultatul curent al exerciţiului = Rezultatul din exploatare +/-
Rezultatul financiar
sau

21
Rezultatul curent al exerciţiului = Total venituri din exploatare +
Total venituri financiare – Total cheltuieli din exploatare – Total
cheltuieli financiare.
 venituri extraordinare, grupate în venituri din operaţiuni de gestiune, venituri
din operaţii de capital, venituri din anulări de provizioane pentru activitatea
extraordinară,
 cheltuieli extraordinare constând din cheltuieli din operaţii de gestiune,
cheltuieli din operaţii de capital, cheltuieli cu amortizări extraordinare şi
constituirea de provizioane pentru activitatea extraordinară.
Pe baza lor se calculează :
V. Rezultatul extraordinar = Total venituri extraordinare – Total
cheltuieli extraordinare
VI. Rezultatul brut al exerciţiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul
extraordinar
VII. Impozitul pe profit = Rezultatul exerciţiului x Cota de impozit pe
profit (16%)
VIII. Rezultatul net = Rezultatul exerciţiului – Impozitul pe profit.

22
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.N

- lei -
Denumirea indicatorului Realizari in
Nr. perioada de
rd. raportare
31.12.N 31.12.N
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) 01 0 0
Productia vanduta
(ct.701+702+703+704+705+706+708) 02
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror
obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) 04
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (ct.7411) 05
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C 06
si a productiei in curs de executie -Sold D 07
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale
proprii si capitalizata (ct.721+722) 08
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd.01+05-06+07+08+09) 10 0 0
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile (ct.601+602-7412) 11
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-
7413) 13
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) 15 0 0
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642-7414) 16
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
(ct.645-7415) 17
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale
si
necorporale (rd. 19-20) 18 0 0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19
a.2) Venituri (ct.7813) 20

23
b) Ajustari de valoare privind activele circulante
(rd.22-23) 21 0 0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 22
b.2) Venituri (ct.754+7814) 23
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 0 0
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+6
27+628-7416) 25
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate (ct.635) 26
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
(ct.658) 27
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate
de entitate, al caror obiect de activitate il constituie
leasingul (ct. 666) 28
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) 29 0 0
- Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0
- Venituri (ct.7812) 31 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11
la 15+18+21+24+29) 32 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32) 33 0 0
Pierdere (rd.32-10) 34 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 36
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac
parte din activele imobilizate (ct.763) 37 0 0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0
11. Venituri din dobanzi (ct.766) 39
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 40
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 41
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd.35+37+39+41) 42 0 0
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare
si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
(rd.44-45) 43 0 0
- Cheltuieli (ct.686) 44
- Venituri (ct.786) 45
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 46

24
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 47 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd.43+46+48) 49 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA -
Profit (rd.42-49) 50 0 0
Pierdere (rd.49-42) 51 0 0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): -
Profit (rd.10+42-32-49) 52 0 0
Pierdere (rd.32+49-10-42) 53 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55 0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd.54-55) 56 0 0
- Pierdere
(rd.55-54) 57 0 0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) 58 0 0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) 59 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
- Profit ( rd.58-59) 60 0 0
- Pierdere (rd.59-58) 61 0 0
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 62
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai
sus (ct.698) 63
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL
EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd.60-61-62-63) 64 0 0
- Pierdere (rd.61+62+63-60) 65 0 0

Administrator, Intocmit,
Numele si
Numele si prenumele prenumele
Calitatea
Nr. de
inreg. in
Semnatura organismul
______________________________________ profesional

25
Stampila unitatii Semnatura
3.2. Reflectarea in contabilitate a operatiilor economice specifice
contabilitatii rezultatelor

Din punct de vedere contabil, pentru a stabili rezultatul exercitiului se


procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, astfel:

1. Inchiderea veniturilor la finalul lunii :

Clasa 7 = 121

Conturi de venituri
Profit sasu pierdere

2. Inchiderea cheltuielilor la finalul lunii :


121 = clasa 6

Profit sasu pierdere Conturi de cheltuieli


In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al
contului 121 “Prodit si pierdere “ si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta
prin soldul final debitor al aceluiasi cont
3. Repartizarea (reportarea) castigurilor din exercitiile precedente in exercitiul
curent:
117 = 121
Rezultat reportat Profit si pierdere
4. Repartizarea pierderilor din exercitiile precedente in exercitiul curent:
121 = 117
Profit si pierdere Rezultat reportat

5. Contabilizarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul precedent:


121 = 129
Profit si pierdere Repartizarea profitului

6. Contabilizarea diminuarii profitului brut cu impozitul pe profit calculat:

26
121 = 691
Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit
7.
8. Inregistrarea sumelor repartizate la rezerve legale :
129 = 1061
Repartizarea profitului Rezerve legale
8. Inregistrarea sumelor repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din
exerciţiile precedente:
129 = 117
Repartizarea profitului Rezultatul reportat
9. Sumele repartizate pentru participarea salariaţilor la profit:
129 = 112
Repartizarea profitului Fond de participare al salariaţilor
la profit
10. Sumele repartizate la dividende :
129 = 457
Repartizarea profitului Dividende de plată
11. Sumele repartizate ca surse proprii de finanţare :
129 = 118
Repartizarea profitului Fonduri proprii
12. Sumele repartizate la surse proprii de finanţare reprezentând profitul rezultat
din vânzări de active fixe şi din facilităţi fiscale la impozitul pe profit:
117 = 1068
Rezultatul reportat Alte rezerve
13. Sumele repartizate la dividende la sfârşitul exerciţiului financiar :
129 = 457
Repartizarea profitului Dividende de plată

27
14. După aprobarea bilanţului contabil şi deschiderea exerciţiului următor :
121 = 129
Profit şi pierdere Repartizarea profitului.
3.3. Studiu de caz privind contabilitatea rezultatului la SC

In cursul lunii ianuarie au avut loc urmatoarele operatiuni economico-


financiare, constatate pe baza documentelor justificative :
1.In data de 05.01.2003, conform facturii nr .2139850 societatea a
achizitionat un mijloc de transport necesar desfasurarii operatiilor de aprovizionare
cu marfuri de la furnizor , la pret de achizitie 41 000 lei cu t.v.a. 19 %.
% = 404 48 790 lei
2124 Furnizori de imobilizări 41 000 lei
Mijloace de transport
4426 7 790 lei
Tva deductibilă
2.Conform facturii nr. 2139849 din data de 10.01.2003 se achiziţionează
mărfuri la preţ de cumpărare 463 400 000 lei, tva 19 %:

% = 401 551 446 lei


371 Furnizori 463 400 lei
Mărfuri
4426 88 046 lei
Tva deductibilă
3.In aceiasi zi, se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente nr.71
constatandu-se valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoare adaugata
neexigibila.( adaos comercial 15 %, tva 19 % ):
371 = % 167 634 lei

28
Mărfuri 378 69 510 lei
Diferenţe de preţ la marfuri
4428 98 124 lei
Tva neexigibilă
4.Se inregistreaza in data de 12.01.2003, factura nr.1275693 de la
Romtelecom privind serviciile de posta si telecomunicatii din perioada analizata
in suma de 4 500 lei si tva 19 %.
% = 401 5 355 lei
626 Furnizori 4 500 lei
Cheltuieli cu telecomunicaţii
4426 855 lei
Tva deductibilă
5.Conform facturii nr 118965 din 13.01.2003 se inregistreaza consumul de
energie termica in valoare de 5 100 lei , tva 19%.
% = 401 6 069 lei
605 Furnizori 5 100 lei
Cheltuieli cu energia şi apa
4426 969 lei
Tva deductibilă
6.Pe baza situatiei de calcul a amortizarii mijlocului fix existent in
patrimoniu se inregistreaza amortizarea lunara in suma de 500 lei.
6811 = 2812 500 lei
Cheltuieli cu amortizarea Amortizarea echip.tehng.
7. Conform registrului de casa, a monetareler si bonurilor fiscale vanzarea
de marfuri la pret cu amanuntul a fost de 400 000 000 lei.
5311 = % 400 000 lei
Casa în lei 707 336 134 lei
Venituri din vânzarea

29
mărfurilor
4427 63 865 lei
Tva colectată

8. In data de 20.01 2003 se achita conform ordinului de plata nr 8 datoria


privind impozitul pe profit aferent perioadei precedente.
441 = 5121 1 000 lei
Impozit pe profit Conturi la banci în lei
9. Se depun la banca conform foii de varsamant nr.765 suma de 350.000
lei:
581 = 5311 350 000 lei
Viramente interne Casa în lei
5121 = 581 350 000 lei
Conturi la banci în lei Viramente interne
10. Din disponibilul aflat in contul de la banca se platesc datoriile fata de
furnizorii de imobilizari si furnizori astfel: plati la furnizorii de imobilizari
48.790.000 lei; plati la furnizori 20.000. lei; de asemenea se achita datoria fata de
bugetul de stat privind taxa pa valoare adaugata aferenta lunii precedente;platile se
fac conform ordinelor de plata nr.9, 10, si respectiv 11 din data de 16.01.2003.
404 = 5121 48 790 lei
Furnizori de imobilizări Conturi la banci
401 = 5121 20 000 lei
Furnizori Conturi la banci
4423 = 5121 4 000 lei
Tva de plată Conturi la banci

30
11. Se primesc obiecte de inventar de natura mobilierului comercial , rafturi
conform avizului de insotire nr. 1610100 din 28.01.2003., in valoare de
34.140.000 lei , tva 19 %:

% = 408 40 626 lei


321 Furnizori-facturi nesosite 34 140 lei
Obiecte de inventar
4428 6 846 lei
Tva neexigibilă
12. In data de 30.01.2003 se fac operatiunile de regularizare a taxei pe
valoare adaugata aferenta lunii ianuarie ,intocmindu-se decontul de tva.
% = 4426 97 660 lei
4427 Tva deductibilă 63 865 lei
Tva colectată
4424 33 794 lei
Tva de recuperat
13. Pe baza notelor de contabilitate, la aceiasi data se descarcă gestiunea de
marfurile vandute şi se închid conturile de venituri si cheltuieli .

% = 371 400 000 lei


607 Mărfuri 291 917 lei
Cheltuieli cu mărfuri
378 44 216 lei
Diferenţe de preţ la mărfuri
4428 63 865 lei

31
121 = % 302 017 lei
Profit şi pierdere 626 4 500 lei
Cheltuieli cu telecomunicaţii
605 5 100 lei
Cheltuieli cu energia şi apa
6811 500 lei
Cheltuieli cu amortizarea
607 291 917 lei
Cheltuieli cu mărfurile

707 = 121 336 134 lei


Venituri din vânzarea Profit şi pierdere
mărfurilor
15.Se calculeaza si se inregistraza cheltuiala cu impozitul pe profit.
Profit brut = Venituri - Cheltuieli
Profit brut = 336 134 - 302 017 = 34 116 lei
Impozitul pe profit = 34.116.542 x 16 % = 8 529 lei
691 = 441 8 529 lei
Cheltuieli cu impozit Impozit pe profit
pe profit
16. Se închide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit:

121 = 691 8 529 lei


Profit şi pierdere Cheltuieli cu impozitul
pe profit

32
33