Sunteți pe pagina 1din 21

CUPRINS

ARGUMENT
CAPITOLUL I: Notiuni generale privind impozitul pe salarii
1.1 Concept, caracteristici
1.2 Modul de calcul al impozitului pe salarii
1.3 Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe salariu

CAPITOLUL II: Studiu de caz privind calculul impozitului pe salariului


la firma de exercitiu
2.1 Conceptul de firma de exercitiu. Prezentarea FE Beauty Cosmetics SA
2.2 Exemple de calcul si inregistrare a operatiilor specifice impozitului pe
salariului la firma de exercitiu

BIBLIOGRAFIE
ANEXE

1
ARGUMENT

Impozitele şi taxele sunt principalele instrumente de intervenţie a statului în economie,


prin intermediul politicii fiscale pentru constituirea de resurse financiare în vederea
îndeplinirii funcţiilor statului pentru impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei şi pentru
descurajarea evaziunii fiscale.

Impozitul reprezintă un izvor principal al formării veniturilor bugetului de stat şi al


finanţării cheltuielilor publice şi este prelevat obligatoriu şi gratuit de către stat asupra
resurselor sau bunurilor individuale sau colective şi plătită în bani. Constituie o sursă a
finanţării cheltuielilor de interes general al statului şi al administraţiei locale.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înţeles în sensul că plata acestora către


stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o
anumită sursă sau deţine un anumit gen de avere pentru care conform legii datorează impozit.

Impozitele sunt plăti care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil. În
schimbul acestora, plătitorii impozitelor nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare
egală, apropiată, sau mai mică.

Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii economice,
prin intermediul cărora statul îşi procură resurse financiare necesare acoperirii cheltuielilor
publice, de a căror realizare depinde îndeplinirea funcţiilor sale.
Impozitul pe salarii reprezintă prelevarea obligatorie şi nerambursabilă la bugetul
statului, asupra salariului obţinut de o persoană fizică (fie cu carte de muncă, fie prin contract
de colaborare) pentru munca desfăşurată.
Am ales să tratez aceasta tema “Impozitul pe salarii”deoarece mi-a atras atenţia
complexitatea şi structura acestui impozit şi consider că este un subiect de actualitate care
trebuie avut în vedere.
În acest atestat am încercat să subliniez caracteristicile impozitului prin prezentarea
definiţiei, a trăsăturilor cât şi a elementelor din care este constituit şi să aduc în discuţii teme
precum dubla impunere şi metodele de evitare a acesteia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul

2
anului se vor evidenţia în studiul de caz realizat în capitolul III cu privire la impozitul pe
salarii.
Lucrarea am structurat- o in 2 mari capitole:
 Capitolul I: Notiuni generale privind impozitul pe salarii
 Capitolul II: Studiu de caz privind calculul impozitului pe salarii la firma de exercitiu
In capitolul I Notiuni generale privind impozitul pe salarii am prezentat conceptul de
impozit si implicit impozit pe salarii, modul de calcul al impozitului pe salarii, precum si
contul de evidenta cu ajutorul caruia se inregistreaza in contabilitate impozitul pe salariu.
In capitolul II Studiu de caz privind calculul impozitului pe salarii la firma de
exercitiu, am prezentat conceptul de firma de exercitiu, am facut o scurta prezentarea a firmei
FE Beauty Cosmetics SA, iar in ultima parte am prezentat un exemplu de calcul si inregistrare
a operatiilor specifice impozitului pe salarii la firma de exercitiu

3
CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII

1.1 Concept, caracteristici


Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură
obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în
baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a
unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de
denumirea veniturilor ori de forma sub care le se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi
asimilate salariilor.
Sunt considerate venituri asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate
publică,
stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) solda lunară acordată potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau
actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii
cu contract de management, potrivit legii;
e) sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii,
g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte
persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi
completările ulterioare;

4
h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie
publică;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după
caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele
asemenea;
j) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii,
pe perioadadelegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
-în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
-străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a
Guvernului
pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu
caracter temporar;
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au
stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării,
după caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul
neimpozabil stabilit la nivelul egal pentru diurna acordată personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara
respectiva;
Toate aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit. Impozitul pe venit este
acel impozit la care plătitorul (una şi acceeşi persoană cu suportatorul) este persoana
fizică sau juridică care realizează venit şi este totodată una din cele mai importante

5
surse de venituri ale bugetului de stat, izvorul principal al formării venitului bugetului
de stat şi al finanţării cheltuielilor publice.
Din punct de vedere al opţiunilor fiscalităţii, impozitul pe venit este o opţiune
economică, fiind o prelevare obligatorie asupra venitului, acest venit cunoscând mai
multe forme economice.
Obligatia de plata a impozitului pe venit revine angajatorului odata cu calculul
drepturilor salariale iar retinerea acestuia se face direct la sursa (de la angajat).
Achitarea la stat a impozitului pe venitul de natura salariala revine angajatorului
pana in data de 25 a lunii urmatoare achitarii salariului.

1.2 Modul de calcul al impozitului pe salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care


se calculează şi se retine la sursă de către plătitorii de venituri.
Impozitul lunar se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei
de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin
deducerea din venitul brut a:
contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni
 contributiei la bugetul de asigurari sociale (pensii), de 25%
 contributiei la fondul de sanatate este de 10%
contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii,
deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative,
astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de
400 euro;
cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
Mod de calcul al impozitului pe salarii:
1. Calculul salariului brut.

6
Salariul brut este format din salariul de baza la care se adauga toate
drepturile salariale cuvenite luna respectiva
2. Calculul retinerilor contributiilor:
 CAS: 25% din salariul brut
 CIASOC 10% din salariul brut
3. Calculul deducerii personale
Deducerea personala se acorda de catre un singur angajator, oricarei persoane
care are un contract individual de munca (CIM) incheiat pe teritoriul Romaniei.
Deducerea personală se va calcula ținând cont de două variabile:
 salariul brut obținut;
 numărul persoanelor aflate în întreținere.
Valoarea deducerii personale nu se poate fractiona, acordandu-se o singura
data pe luna, astfel:
a) în cazul celor cu un venit lunar brut de până la 1.950 de lei, deducerea
personală va fi de:
Fara persoane in intretinere 510 lei
O persoana in intretinere 670 lei
Doua persoane in intretinere 830 lei
Trei persoane in intretinere 990 lei
Patru sau mai multe persoane in intretinere 1310 lei

b) În cazul salariaților cu venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951
lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale vor fi degresive (vor descrește
treptat) faţă de cele de mai sus și se vor stabili conform unui tabel ce va
apărea în Codul fiscal.
c) Salariatii care castiga mai mult de 3600 lei brut pe luna nu beneficiaza de
deducere personala. Deducerea personala pentru copiii minori se
acorda ambilor parinti.

7
4. Determinarea Bazei de calcul a impozitului pe salarii
Baza de calcul = Salariul brut
- CAS
- CIASOC
- Deducere
- Sindicat
- Fond de pensii facultative

5. Calculul impozitului pe salarii


6. Determinarea venitului net din salarii (salariului net)
Exemplu de calcul al impozitului pe salarii la un salariu brut de 4.500lei
1. Calculul salariului brut.
Salariul brut = 4500 lei
2. Calculul retinerilor contributiilor:
- CAS= 4500 lei x 25% = 1125 lei
- CIASOC = 4.500 lei x 10% = 450 lei;
3. Calculul deducerii personale
Intrucat salariul brut este de 4500 lei, salariatul respectiv nu beneficiaza de
deducere personala.
4. Determinarea Bazei de calcul a impozitului pe salarii
Baza de calcul = Salariul brut - CAS - CIASOC
Baza de calcul = = 4500 lei – 1125 lei – 450 lei = 293 lei;

5. Calculul impozitului pe salarii


Impozitul pe salarii = 2.925 lei x 10% = 293 lei;

6. Determinarea venitului net din salarii (salariului net)


Salariul net = 4.500 lei – (1.125 lei + 450 lei + 293 lei) = 2.632 lei,

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10%


asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile
sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în

8
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte,
precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate
potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau
3,5% din impozit, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de
burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii.
Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi
de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor
venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.
Impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării
plăţii acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii
şi venituri asimilate salariilor:
 asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
 persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au
înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de
până la 3 salariaţi exclusiv;
 persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele
fizice care
 exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică
constituite între persoane fizice,
 Persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte
individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit
legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă

9
Contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri
sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi persoanelor fizice
române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile
diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile
prezentului articol.
Orice contribuabil care îşi prelungeşte perioada de şedere în România, peste
perioada menţionată în convenţia de evitare a dublei impuneri, este obligat să
declare şi să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în
România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut
de respectiva convenţie.
Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi
reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor şi ale
organizaţiilor străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România,
pot opta ca, pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în
România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi plata impozitului pe
veniturile din salarii.
Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îşi
desfăşoară activitatea este obligată să ofere informaţii organului fiscal
competent referitoare la data începerii desfăşurării activităţii de către contribuabil şi,
respectiv, a încetării acesteia, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, cu excepţia situaţiei în care îndeplineşte obligaţia privind calculul,
reţinerea şi plata impozitului pe veniturile din salarii.
Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea
acestuia, un
document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale
contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate,
impozitul calculat şi reţinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia,
nu reprezintă un formular tipizat.

10
1.3 Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe salariu

Inregistrarea in contabilitate a drepturilor salariale se realizeaza conform


Reglementarilor contabile, indiferent de obiectul de activiate al societatii si indiferent de suma
bruta a salariului.
Inregistrari in contabilitate se fac pe baza statului de salarii prevazut in nomenclatorul
documentelor financiar contabile.
Contul de evidenta a impozitului pe venituri de natura salariilor este contul
444”Impozitul pe venituri de natura salariilor”.
Contul 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” (P) - ţine evidenţa
impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului
statului.
Contul 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” se înregistrează:
 sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile
băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
 sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile
efectuate către aceştia (401).
În debitul contului 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” se înregistrează:
 sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura
salariilor şi a altor drepturi similare (512);
 sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii
(758).
Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.
Inregistrarile specifice impozitului pe salarii vor fi urmatoarele:
444 ”Impozitul pe salarii”(P)
DEBIT CREDIT
- plata impozitului pe salarii la bug statului - impozitul pe salarii reținut salariatului (10%)
444 = 5121 421 = 444
”Impozit pe salarii” ”Conturi la bănci ”Personal salarii datorate” ”Impozitul pe
în lei” salarii”
soldul final creditor arată impozitul pe salarii
datorat

11
CAPITOLUL II
STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL IMPOZITULUI PE
SALARIU LA FIRMA BEAUTY COSMETICS SA

2.1 Conceptul de firma de exercițiu


Firma de exercițiu este o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la
cerinţele primului loc de muncă relevant.
O metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,
o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o
abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a
competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.
Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și
aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților
personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile
întreprinderii, de la referent până la întreprinzător.
Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului
de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă
pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.
Fiecare firmă de exercițiu este structurată, ca și în activitatea practică, pe
departamente: departamentul resurse umane, secretariat, marketing, vânzări,
contabilitate
Elevii lucrează în cadrul departamentelor, desfășurând activitățile specifice
acestora.
Pe lângă posibilitatea contactelor, la nivel național și internațional, un alt punct forte al
firmei de exercițiu este simularea. Decizii greșite, care în viața reală a afacerilor pot
duce la periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exercițiu nici o consecință
economică reală.
Ele sunt o parte importantă a experienței proprii a elevilor, un factor esențial al
procesului de învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații de eșec posibile
în economia reală, elevii fiind astfel pregătiți pentru soluționarea / preîntâmpinarea lor.

12
Procesele simulate prin firma de exercițiu sunt similare celor din economia
reală:
 Procese de analiză;
 Procese de planificare;
 Procese de organizare;
 Procese de decizie;
 Procese de execuție;
 Procese de control.

2.2 Prezentarea FE Beauty Cosmetics SRL


Informatii generale
Denumirea firmei: FE BEAUTY COSMETICS SRL
Forma juridică: Societate cu raspudere limitata
Capital social: 600.000 lei
Natura capitalului social: privat in proportie de 100%
Sediul: ORLY 37, Drobeta - Turnu - Severin
Judetul: Mehedinți
Telefon: 0252325042
Fax: 0252325047
E-mail: febeautycosmeticssrl@yahoo.com
Nr. Înreg. Reg.: ROCT J25/38
CIF RO1210006767
Banca: ROCT Banca Virtuala
Cont: RO25ROCT1110231210006767
Obiect de activitate: comertul cu ridicata al produselor cosmetice si de
parfumerie, conform codului CAEN 4645.
Sloganul firmei este: Iubeste frumusetea si ai grija de tine!
Domeniul de activitate:
Situată în Drobeta – Turnu – Severin, Strada Orly, nr. 37, Mehedinți, F.E.
BEAUTY COSMETICS S.R.L. a fost înființată la data de 7.10.2014, având ca obiect
de activitate comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie.

13
Activitatea firmei consta in comercializarea produselor cosmetice şi de
parfumerie.
Cod CAEN: 4645 – comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
parfumerie
Alegerea numelui firmei F.E. BEAUTY COSMETICS S.R.L s-a făcut pe
baza domeniului de activitate fiind sugestiv și în concordanță cu obiectul de activitate
al firmei, astfel, clienții vor ști ce anume comercializăm și vor reține numele mai ușor.
Activitatea actuala a firmei de exercițiu FE BEAUTY COSMETICS SRL se
axează pe comercializarea produselor cosmetice şi de parfumerie.
Gama de produse este diversificata și cuprinde urmatoarele produse:
Parfumuri
Cosmetice
Produsele cosmetice se adresează tuturor vârstelor și genurilor. Însa, principalul
segment de piață îl reprezintă firmele de exercițiu. Principalii clienți ai firmei sunt:
• FE CARGOVIL SRL
• FE DECO STYLE SRL
• FE BUSINESS SOLUTIONS SRL
• FE COLUOR DESIGN SRL
• FE HOBBY SRL
Furnizorii vor fi firme de exercițiu care produc și comercializează produse
cosmetice autohtone și din import. Cu aceștia vor fi încheiate contracte echitabile, în
urma stabilirii de prețuri si comisioane competitive.
Pe piața firmelor de exercițiu principalii furnizori vor fi:
Furnizori de marfuri
• ROCT – Centrala Firmelor de exercițiu
• FE ASLLA SA
• FE MONALICE COSMETIC SRL
Pe langa acestia, firma incheie contracte si cu alți furnizori de bunuri și servicii
existenți atât pe piața locală cât și națională. Printre aceștia se enumeră:
Furnizori de imobilizari:
• FE HOBBY SRL

14
• FE COMPUTER STAR SRL
• FE LOONY SHINE SRL
Furnizori de stocuri (materiale consumabile, obiecte de inventar):
• FE BIROTICASTIL SRL
• FE CARGOVIL SRL
• FE DECO STYLE SRL
• FE COLUOR DESIGN SRL
• FE MOB ART SRL
Furnizori de servicii:
• FE BUSINESS SOLUTIONS SRL
• FE ECOJOBS SRL
• FE CRAZY PARTY 1003 SRL
• FE BLUE EUROPA SRL
• FE MARSHAL SA
Având în vedere importanța produselor cosmetice și în special a produselor
cosmetice naturale în viața de zi cu zi a oamenilor, în ultimii ani s-a inregistrat o
creștere relativ mare a concurenței pe acestă piața.
Pe piaţa firmelor de exercițiu principalii concurenţi sunt:
 FE AFRODITA SRL (Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galati)
 FE MONALICE COSMETIC SRL (Colegiul Economic "Virgil Madgearu"
Galati)
 FE ROUGE-NOIR SA (Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galati)
 FE BEAUTY CHARM SRL (Colegiul Agricol “Sandu Aldea” Calarasi)
 FE ASLLA SA (Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște)
 FE JEUNESSE SRL (Colegiul Economic Buzau)

2.2 Exemple de calcul si inregistrare a operatiilor specifice


impozitului pe salariului la firma de exercitiu

15
In ceea ce priveste contabilitatea firmei, aceasta se organizeaza in
compartiment distinct “Compartimentul Financiar-Contabil”. Inregistrarile in
contabilitate se fac cu ajutorul programului de contabilitate “SAGA”.
- inregistrarea cheltuielii cu salariul brut (cu venitul brut):
641 = 421 4.500 lei
“Cheltuieli cu salariile “Personal salarii datorate”
personalului”
- inregistrarea contributiei la asigurari sociale
421 = 4315 1.125 lei
“Personal salarii datorate” ‘Contribuția de asigurări
sociale”
- inregistrarea contributiei la asigurari sociale de sanatate
421 = 4316 450 lei
“Personal salarii datorate” “Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
- inregistrarea impozitului pe salarii
421 = 444 293 lei
“Personal salarii datorate” “Impozitul pe salarii”
- inregistrarea contribuției asiguratorii pentru muncă (cade in sarcina
angajatorului)
646 = 436 101 lei
“Cheltuieli privind contribuția „Contribuția asiguratorie
asiguratorie pentru muncă” pentru muncă”
- inregistrarea achitarii salariului
421 5121 2.632 lei
“Personal salarii datorate” “Conturi la bănci în lei”

BIBLIOGRAFIE

16
1. Avram Marioara - Contabilitatea financiară a firmei, Editura Universitaria,
Craiova, 2009
2. Avram Marioara - Management contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010
3. Avram M., - Contabilitate – baze teoretice şi aplicative, Editura Sitech,
Pătruţescu M. Craiova, 2011
4. Iacob Petru - Contabilitate Financiară Românească conformă cu
Pântea Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva 2007, Ediţia a
Iia
5. Isai V. - Contabilitate, Editura ALL Educational, Bucureşti, 2002
6. Pătruţescu M. - Contabilitatea financiară, vol. I, Editura Universitaria, Craiova,
2009
7. Ristea Mihai şi - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol II, Editura
colaboratorii Universitară, Bucureşti, 2009
8. Ristea M. - Contabilitatea financiară a întreprinderii, (ediţia a 2-a),
(coord.) Editura Universitară, Bucureşti, 2005
10. Sandu M. , - Bazele Contabilităţii, Ediţia a IIIa, Craiova 2010 Editura
Criveanu M Reprograf,
11. Maria Sandu - Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor economice, editura
Reprograph, Craiova, 2012
12. Staicu C. - Contabilitate financiara: abordare in context european si
şi colaboratorii international, editura Universitaria, Craiova, 2010
14. *** - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată
în Monitorul Oficial al României, nr 1066/17.11.2004

Calcul salarii cu programul Saga


- Introducerea firmei

17
- Introducere date

- Generare nota contabila

18
- Realizarea statului de salarii

- Vizualizare stat

19
- Tipărire stat de salarii

20
21

S-ar putea să vă placă și