Sunteți pe pagina 1din 28

Entitatea publică:

Compartimentul:

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
COD: P.O. B00

Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli


Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI


Privind elaborarea şi execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............


Pagina 1 din EDIŢIA I

Exemplar nr. ...........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


responsabilii/
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Contabil
1.2 Verificat Dir adj/cons ed
1.3 Aprobat Director/CA

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Data de la care se aplică
Ediţia sau după caz, Componenta
Modalitatea reviziei prevederile ediţiei sau reviziei
revizia în cadrul ediţiei revizuită
ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X
2.2 Revizia 1
…. Revizia
…… Ediţia II
2.n Revizia 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data primirii Semnătura
difuzării nr. prenumele
3.1. Aplicare 1
3.2. Informare 1
3.3. Evidenta 1
3.4. Arhivare 1 Secretariat
2
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

4. Scopul procedurii operaţionale precizează modul de constituire a bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi de realizare a execuţiei acestuia
pentru unitatea şcolară, precizând sursa veniturilor şi a cheltuielilor legale care pot fi efectuate, a modalităţilor de limitare şi aprobare; stabilind
responsabilităţile privind evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor;
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:
Procedura este aplicată la nivelul unității de învățământ fiind întocmită în scopul prezentării tuturor etapelor pe care responsabilii fiecărui
compartiment trebuie să le parcurgă.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
6.1. Legislaţie primară:
-SREN ISO 9001/2001
-Legea nr. 82/ 1991 – Legea contabilităţii
-Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
-LEGE nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările aduse de Legea 314/2003,96/2006,Hotarârea 185/2006
-OG 92/2003 privind codul de procedură fiscală
6.2. Legislaţie secundară:
- Ordinul nr.400 din 12 iunie 2015 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice.
-Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
-Ordinul 1792/2003 privind Alopul actualizat cu 547/2009
- OMFP 1917/2005 pentu aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
- OMFP 2487/1996 pentu aprobarea normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismelor de finanţare a invesiţiilor
instituţiilor publice

3
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

- OMFP 1169/1997 pentru modificarea şi completarea OMFP 2487/1996


6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învăţământul Preuniversitar;
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1 Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
Procedura operaţională regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul
derulării procesului respectiv
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
3. Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai
Revizia în cadrul ediţiei
multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
4 An bugetar -anul financiar pentru care se aprobă bugetul şi este anul calendaristic de la 01.01-31.12.
5 Buget -document prin care sunt prevazute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile institutiei
6 -suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în
cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii
Credit bugetar
anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru
celelalte acţiuni.
7 Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează,se aprobă, se execută şi se raportează bugetul.
8 -etape consecutive de elaborare, aprobare, executare,control şi raportare ale bugetului, care se încheie cu
Proces bugetar
aprobarea contului de execuţie a acestuia.
9 Executie bugetara -activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget
7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat

4
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

1. P.O. Procedură operaţională

2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

8. Descrierea procedurii operaţionale:


8.1. Generalităţi: Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele
consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, rectificarea, încheierea, controlul şi
aprobarea execuţiei bugetare. Elaborarea proiectului, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi
cheltuielilor bugetului unităţii.
8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Lista documentelor:
-proiect buget
-notă de fundamentare
8.2.2 Modul de lucru:
Modul de lucru: compartiment secretariat
Nr. Etapa Operaţiunea

5
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

crt.
1 Trăsăturile procesului bugetar Procesul bugetar este reglementat prin Constituţia ţării şi Legea finanţelor publice, care reglementează
modul de întocmire, aprobare, executare şi încheiere a bugetului naţional public.Procesul bugetar
prezintă următoarele trăsături comune, şi anume: 
este un proces de decizie, întrucât esenţa sa constă în alocarea resurselor bugetare limitate pentru
bunuri publice (cum sunt invaţământul, sănătatea, apărarea ţarii etc.);
este un proces predominant politic, deoarece deciziile de alocare a resurselor bugetare sunt
determinate de grupuri politice prin mecanismul reprezentării şi al votului;
este un proces complex, cu mulţi participanţi (Şcoli, spitale, ministere etc.);
este un proces ciclic, deoarece se desfasoară după un calendar bine precizat, consecinţa a
cerinţelor principiilor anualităţii şi publicităţii bugetare.
Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară
şi finanţarea suplimentară.
Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin
bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard
per elev/preşcolar:
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
precum şi contribuţiile aferente acestora;
b) cheltuieli cu pregătirea profesională;
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;

6
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

d) cheltuieli cu bunuri şi servicii.


Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite
prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
se face pe baza costurilor standard pe elev/preşcolar.
Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de
cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului
de învăţământ;
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi
elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării
profesionale.
7
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale
pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul
incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare.
2 Etapele procesului bugetar Fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi întocmească bugetul propriu.
Bugetul se întocmeşte de către fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate
juridică. În bugetul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din mediul
rural se includ şi creditele bugetare pentru şcolile fără personalitate juridică din aceeaşi unitate
administrativ teritorială.
Procesul bugetar cuprinde activităţile privind:
 elaborarea proiectului de buget;
 aprobarea proiectului de buget;
 execuţia bugetului;
 rectificarea bugetului;
 încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară;

 controlul bugetar.
3 Elaborarea proiectului de buget În cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat arondate la alte instituţii de învăţământ (la
Centrele de Execuţie Bugetară) sau la unităţi administrativ-teritoriale (la Primării), bugetele se întocmesc
de către conducerile acestora împreună cu conducerea instituţiei la care sunt arondate, distinct pentru
fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat.
Bugetele elaborate de instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat se prezintă administraţiei publice
locale în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a bugetelor locale, astfel:
a) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori
terţiari de credite (au contabilitate proprie) şi instituţiile de învăţământ preuniversitar arondate la

8
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

unităţile administrativ teritoriale (Primării), prezintă autorităţilor publice locale proiectul de buget şi
fundamentările corespunzătoare.
b) Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat cu contabilitate proprie, care organizează şi evidenţa
contabilă a altor instituţii de învăţământ arondate (cazul Centrelor de Execuţie Bugetară), prezintă
bugetul propriu şi câte un buget pentru fiecare dintre acestea, precum şi un buget centralizat pentru toate
instituţiile arondate,inclusiv bugetul propriu.
Acest buget va fi însoţit de fundamentările corespunzătoare. Conducerile instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat răspund de exactitatea datelor cuprinse în notele de fundamentare care au stat la
baza întocmirii proiectului de buget al fiecărei instituţii de învăţământ. Consiliile locale, pe baza sumelor
repartizate de la bugetul de stat, comunică bugetele, aprobate conform legii, instituţiilor de învăţământ şi
trezoreriilor la care acestea sunt arondate. După aprobare bugetele instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat reprezintă documentul pe baza căruia se asigură finanţarea cheltuielilor acestora în
exerciţiul financiar respectiv.
Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia ca, după aprobare, să facă publice bugetele anuale ale
unităţilor pe care le conduc, evidenţiindu-se cuantumul indicatorilor de venit pe fiecare sursă - buget de
stat, buget local şi venituri proprii, precum şi destinaţia cheltuielilor.
Pentru fiecare unitate de învăţământ trebuie să se organizeze distinct evidenţa contabilă proprie şi
această evidenţă se poate organiza în cadrul unităţii de învăţământ (siuaţie de preferat) sau la un Centru
de Execuţie Bugetară.
Conducerea şcolii- Consiliul de Administraţie - directorul are obligaţia să-şi fundamenteze sursele de
venituri şi cheltuieli pe bază de indicatori fizici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare şi să
aplice măsuri de utilizare eficientă a fondurilor băneşti şi a bazei materiale,în interesul exclusiv al
procesului de învăţământ.
9
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

4 Fundamentarea proiectului de Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi fundamenteze cheltuielile
buget
pe bază de indicatori fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare, aplicându-se
măsuri pentru utilizarea cu maximă eficienţă a bazei materiale existente şi a fondurilor, în interesul
procesului de învăţământ şi al elevilor. La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri şi
cheltuieli se va avea în vedere că anul financiar bugetar cuprinde sfârşitul unui an şcolar şi începutul
anului şcolar următor.
5 Veniturile extrabugetare -se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor extrabugetare,pe surse,astfel:
a)Venituri rezultate din activitatea de producţie(ateliere-şcoală,ferme agricole,etc.),prestări servicii,care
cuprind sume încasate de unitatea de învăţământ din activitatea de conversie şi reconversie profesională,
şcolarizare, cursuri de iniţiere în informatică, limbi straine, activităţi de producţie, prestări de servicii şi
alte activităţi, în condiţiile legii.
b)Taxele de la persoane fizice şi juridice.Pentru stabilirea taxelor fiecare instituţie de învăţământ îşi
estimează cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea unor examene şi, în funcţie de numărul
de elevi participanţi, stabileste taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc şi prevederile
din buget la subdiviziunea respectivă. Sumele încasate la eliberarea certificatelor sau a diplomelor de
absolvire, după caz,reprezintă o altă sursă proprie de venit al cărei nivel se stabileşte şi se comunică de
inspectoratele şcolare judeţene. Tarifele/elev,cursant percepute pentru organizarea cursurilor de pregătire
solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de convenţie, cel puţin la nivelul
cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursurilor respective.
c)Veniturile din închirierea spaţiilor temporar disponibile se prevăd în buget la nivelul chiriei stabilită în
contractele de închiriere, la care se adaugă obligatoriu cheltuielile de întreţinere şi utilităţile folosite.
d)Veniturile din donaţii reprezintă sumele donate de persoane fizice sau juridice pentru a fi folosite la
cheltuieli de funcţionare ale instituţiilor.

10
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

e)Venituri din sponsorizări primite de la persoane fizice şi juridice conform legii.


f) Venituri din publicitate de la persoane fizice şi juridice conform legii
g)Alte venituri
6 Cheltuielile pentru activităţile
Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare se înscriu în buget, pe titluri, articole şi alineate, în funcţie
extrabugetare
de conţinutul acestora, avându-se în vedere următoarele precizări:
a) Cheltuielile pentru activitatea de producţie (ateliere-şcoală, ferme agricole etc.) se stabilesc pe bază
de devize întocmite pentru fiecare activitate de producţie, prestări de servicii, în limita veniturilor
prevăzute să fie realizate.
b) Cheltuielile pentru desfăşurarea examenelor sau a cursurilor de pregătire solicitate de persoanele
juridice şi fizice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective.
În acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activităţile
respective şi cheltuielile aferente realizării acestor venituri, şi anume: drepturile cuvenite comisiilor de
examen, cheltuielile de întreţinere a sălilor de examene, procurarea rechizitelor (hârtie, ştampile,
cerneală, tuşuri etc.) necesare în vederea desfăşurării examenelor. De regulă cheltuielile se încadrează în
limita veniturilor prevăzute să fie încasate.
c) Cheltuielile necesare pentru tipărirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc în limita
sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.
d) Cheltuielile din veniturile încasate din închirieri de spaţii
e) Cheltuielile din sumele încasate drept donaţii şi sponsorizări se înscriu în buget pentru realizarea
acţiunii stabilite de donator sau în contractele de sponsorizare, după caz. În situaţia în care nu au fost
stabilite destinaţii împreună cu sponsorii şi cu donatorii, sumele din sponsorizări şi donaţii se folosesc
pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.

11
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în condiţiile legii


Diferenţa dintre totalul veniturilor extrabugetare şi suma cheltuielilor prevăzute la lit. a)-f) se foloseşte,
în completare, în funcţie de necesităţi, de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat la
acoperirea altor cheltuieli ale acestora. În acest scop se efectuează calcule de fundamentare pentru
fiecare categorie de cheltuieli, după care se cuprind în buget la titlurile, articolele şi alineatele respective.
7 Cheltuieli de personal -cuprinde toate cheltuielile efectuate cu drepturile salariale ale personalului încadrat în sistemul de
învăţământ (salarii de încadrare, salarii şi gradaţii de merit, sporuri, indemnizaţii, plata cu ora,,ore
suplimentare, premii, alte drepturi acordate salariaţilor) cheltuielile de deplasare (diurnă), precum şi
contribuţiile la asigurările sociale, la asigurările sociale de sănătate şi la somaj.
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.01.01 Salarii de bază
10.01.02 Salarii de merit
10.01.03 Indemnizaţie de conducere
10.01.04 Spor de vechime
10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă-sporuri pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, spor mediu
rural
10.01.06 Alte sporuri-concediu medical plătit de unitate
10.01.07 Ore suplimentare
10.01.08 Fond de premii-premiile lunare 2% si premiile anuale salariu 13
10.01.09 Prima de vacanţă
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
10.01.11 Fond aferent plăţii cu ora
10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

12
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

10.01.13 Indemnizaţii de delegare-diurnă


10.01.14 Indemnizaţii de detaşare-diurnă
10.01.15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
10.01.16 Alocaţii pentru locuinţe
10.01.30 Alte drepturi salariale în bani
10.02 Cheltuieli salariale în natură
10.02.01 Tichete de masă
10.02.02 Norme de hrană
10.02.03 Uniforme şi echipament obligatoriu
10.02.04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa
10.02.05 Transportul la şi de la locul de muncă
10.02.30 Alte drepturi salariale în natură
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere următoarele:
– tipul unităţii de învăţământ (nivel, filieră, profil);
– numărul de elevi, preşcolari pentru unitatea de învăţământ număr de elevi, preşcolari pe clasă sau
– numărul de clase, grupe/unitatea de învăţământ;
– structura de personal didactic, nedidactic şi didactic auxiliar, aceeaşi atât pentru mediul rural cât şi
13
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

pentru mediul urban;


– numărul normelor didactice pe tip de unitate de învăţământ, stabilite conform normelor legale în
vigoare cu respectarea Legii educației naționale nr.1/2011
– numărul de posturi pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar stabilit pe baza normativelor
actualizate pentru învăţământul preuniversitar cuprinse în Notificarea MEC nr. 44990/1999;
– pentru postul de director s-a luat în calcul salariul de încadrare corespunzător nivelului maxim al
funcţiei didactice, cu peste 40 ani vechime în învăţământ, la care s-a adăugat indemnizaţia de
conducere de până la 35% sau de pâna la 50% la judeţele pilot.
– pentru postul de director adjunct s-a luat în calcul salariul de încadrare al unui profesor grad didactic
II, cu vechime între 20-25 ani în învăţământ, la care s-a adăugat o indemnizaţie de conducere de până
la 25% sau de pâna la 40% la judeţele pilot
– pentru postul de profesor s-a luat în calcul salariul de încadrare al unui cadru didactic grad II, cu
vechime în învăţământ între 18-22 ani;
– sporurile luate în calcul au fost următoarele:
– spor de vechime: 25%
– spor de stabilitate unde este cazul: 15%
– spor de dirigenţie: 10%
– spor de zonă: 15% pentru mediul rural
– gradaţie de merit: 25% pentru 16% din total cadre didactice
– spor control financiar preventiv: 25% contabil responsabil cu CFP
– spor de noapte: 25% din salariul de încadrare pentru paznic,fochist,etc
– nivelul viramentelor bugetare aplicate asupra fondului de salarii în procent de 30,5%
– procentul aplicat la fondul de salarii lunar pe unitate şcolară de 0,35%
14
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

Fundamentarea cheltuielilor de personal se realizează pe baza statului de funcţii întocmit de unitatea


şcolară, aprobat de ISJ şi de ordonatorul de credite, luându-se în considerare salariile aferente lunii
decembrie şi indexările salariale stabilite de Ministerul Finanţelor pentru anul următor. Pentru
fundamentarea celorlalte elemente ce se iau în calcul la stabilirea fondului de salarii(contribuţia la
asigurările sociale de stat, contribuţia la şomaj şi sănătate) se au în vedere prevederile legale privind
modul de calcul şi cotele aferente pentru fiecare element în parte.Tot în categoria cheltuielilor de
personal intră şi cheltuielile cu deplasările personalului unităţii (numai diurna), cheltuieli ce se
fundamentează în funcţie de numărul mediu de deplasări, durata medie şi costul mediu al unei deplasări.
8 Bunuri si servicii -cuprind toate cheltuielile legate de întreţinerea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, dotări cu obiecte
de inventar, reparaţii curente, cărți şi publicaţii achiziţionate pentru fondul de carte al bibliotecii,
manuale şcolare cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de perfecţionare, alte cheltuieli
autorizate prin dispoziţii legale.
Fundamentarea acestor cheltuieli se va face în baza unor calcule proprii. Se va analiza necesitatea,
oportunitatea şi eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiţii normale de funcţionare a unităţii de
învăţământ.În vederea fundamentării acestor cheltuieli se vor avea în vedere nivelul preţurilor şi tarifelor
pentru servicii, creşterea prognozată a acestora şi inflaţia prognozată.
20.01 Bunuri şi servicii
20.01.01 Furnituri de birou-costul rechizitelor de birou(creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri,
hârtie şi cerneală pentru xerox şi imprimantă, diskete, imprimate tipizate pentru contabilitate şi
secretariat.
20.01.02 Materiale pentru curăţenie-materiale pentru curaţenie specifice sectorului, materiale igienico-
sanitare pentru angajaţi.

15
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţa motrică-cheltuieli pentru plata încălzirii şi a curentului electric, taxe
pentru contoare electrice, costul becurilor electrice.
20.01.04 Apa, canal şi salubritate-contravaloarea consumului de apă şi taxele pentru canal, salubritate şi
curăţenie.
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi-pentru autovehicule din dotare
20.01.06 Piese de schimb-pentru întreţinerea mijloacelor de transport.
20.01.07 Transport- pentru elevi
20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet-plata abonamentelor şi a convorbirilor telefonice.
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-materiale didactice, chiria localurilor,
plata primelor de asigurare.
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare- materiale pentru prevenirea incendiilor,
amenajare spaţii verzi, traduceri, paza contractată, multiplicare, legătorie, plata cheltuielilor de
întreţinere a aparaturii , cheltuielile de transport privind materialele sau obiectele de inventar care se
efectuează cu alte mijloace de transport decât cele proprii, alte cheltuieli care nu se încadrează la
celelalte articole şi aliniate.
20.02 Reparaţii curente-costul materialelor pentru întreţinere şi reparaţii curente executate în regie
proprie(zugrăveli interioare şi exterioare, revopsirea tâmplăriei, reparaţii de zidărie, reparaţii pardoseli,
reparaţii acoperişuri,etc.) şi la mobilier. Costul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate
inclusiv costul documentaţiei tehnice.
20.03 Hrana
20.03.01 Hrana pentru oameni -se foloseşte la unităţile şcolare care dispun de cantină
20.03.02 Hrana pentru animale
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
16
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.01 Uniforme şi echipament
20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar-obiecte de inventar cu caracter funcţional sau de uz administrativ-
gospodăresc în limita valorii individuale stabilite de lege pâna la 2500 lei
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări-cheltuieli cu transportul şi cazarea
20.06.02 Deplasări în străinătate
20.09 Materiale de laborator
20.10 Cercetare-dezvoltare
20.11 Cărți, publicaţii şi materiale documentare-procurări de cărţi pentru bibliotecă, costul
abonamentului la monitorul oficial, costul abonamentelor la publicaţiile periodice la care au dreptul
unităţile şcolare.
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.25 Cheltuieli judiciare
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.02 Protocol şi reprezentare
20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă
17
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

20.30.04 Chirii
20.30.06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
20.30.07 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice
20.30.08 Fondul Primului ministru
20.30.09 Executarea silită a creanţelor bugetare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
9 Alte cheltuieli -cuprinde bursele acordate elevilor români, bursele pentru elevii din Republica Moldova precum şi
bursele pentru elevii etnici români din afara graniţelor ţării.
La fundamentare se va avea în vedere numărul de elevi ce pot beneficia de bursa de merit, de studiu sau
de ajutor social şi de criteriile specifice stabilite prin actele normative în vigoare.
59.01 Burse
10 Cheltuieli de capital -cuprinde cheltuielile ocazionate de realizarea unor obiective de investiţii, modernizarea sau finalizarea
unor obiective începute în anii precedenţi şi neterminate precum şi investiţii de natura consolidărilor.
La fundamentarea cheltuielilor de capital trebuie avut în vedere achiziţionarea de mijloace fixe,
realizarea de construcţii, efectuarea unor lucrări de modernizare a unor construcţii sau mijloace fixe
aflate în administrarea unităţii.
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)
71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale)
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
71.02 Stocuri
11 Aprobarea bugetului Proiectul de buget se prezintă Consiliului de Administraţie pentru aprobare, după care se înaintează
18
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

Consiliului Local.
12 Execuţia bugetului Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde în principal operaţiuni care
se referă la:

Deschiderea creditelor bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de


stat
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizează creditele bugetare pentru finanţarea
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat:
a) Pentru activitatea proprie şi, după caz, pentru activitatea instituţiilor arondate, pentru asigurarea în
luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare. Solicitarea se va face până la data de 20 a
lunii în curs pentru luna următoare.
b) Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare se efectuează de către ordonatorul principal de
credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Învăţământ", cu desfăşurarea pe titlurile clasificaţiei
bugetare economice. Repartizarea creditelor se efectuează pe bază de dispoziţii bugetare în perioada 25-
30 a lunii în curs pentru luna următoare, pe seama instituţiilor de învăţământ care au conturi deschise la
unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică.
La primirea dispoziţiei bugetare unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică înregistrează
creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul instituţiei de învăţământ
preuniversitar de stat
c) În cazul în care evidenţa contabilă a instituţiei de învăţământ este realizată de către compartimentul
financiar-contabil al unităţii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum şi plăţile
dispuse în limita acestora se efectuează direct de primărie.
Unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică comunică instituţiilor de învăţământ

19
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

preuniversitar de stat sau primăriilor, după caz, primirea dispoziţiilor bugetare privind repartizarea
creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite, eliberând şi extrase de cont.
Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat răspunde administrativ, dacă nu solicită la
termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea în luna următoare a
finanţării proporţionale şi complementare.
În cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de
credite, răspunderea revine acestuia.
13 Angajarea cheltuielilor se efectuează de către ordonatorii de credite, pe bază de documente legale (state
Angajarea şi efectuarea
de plată salariale, comenzi, contracte, convenţii etc.), vizate pentru controlul financiar preventiv,
cheltuielilor aprobate prin buget
întocmite distinct pentru cheltuieli care se suportă din bugetul local şi din venituri extrabugetare, după
caz. În toate documentele de plată va fi înscrisă în mod obligatoriu subdiviziunea clasificaţiei din buget
în care se încadrează plăţile respective. Pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care îşi
execută bugetele proprii prin unităţi administrativ-teritoriale sau prin alte instituţii de învăţământ la care
sunt arondate, cheltuielile se angajează şi se efectuează astfel:
Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat semnează documentele din punct de vedere al
necesităţii, după care le transmit primăriilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat la care
sunt arondate, care acordă viza de control financiar preventiv. Conducerile acestora din urmă, după
verificarea documentelor din punct de vedere al încadrării, respectării limitelor şi destinaţiei creditelor
din bugetul unităţilor respective, precum şi a dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor
instituţiilor publice, procedează la aprobarea şi efectuarea plăţilor propuse. În acest scop se întocmeşte
ordinul de plată care se prezintă la unitatea trezoreriei statului pentru decontare.
Conducătorul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat la care sunt arondate alte instituţii de
învăţământ îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite numai pe baza documentelor legale

20
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

semnate şi prezentate de către directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat arondate.


La ordonatorii terţiari de credite se organizează şi funcţionează controlul financiar preventiv în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul
financiar preventiv şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv
propriu.
Ordonatorii terţiari de credite conduc evidenţa analitică a plăţilor de casă, pe capitole, subcapitole,
titluri, articole şi alineate, în cadrul următoarelor conturi de finanţare bugetară:
-contul 700.01 "Finanţarea din bugetul de stat" pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării prin inspectoratele şcolare judeţene, care are ca destinaţie componenta locală aferentă
proiectelor de reformă, bursele pentru elevii din Republica Moldova şi pentru elevii străini şi etnicii
români din afara graniţelor ţării, organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale,
perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice;
-contul 700.02 "Finanţarea din bugetul local", pentru fondurile primite de la bugetele locale.
În vederea cunoaşterii modului de utilizare a creditelor bugetare de către instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat fără contabilitate proprie, primăriile sau, după caz, instituţiile la care sunt arondate
vor transmite acestora lunar contul de execuţie, potrivit formularului-anexă la darea de seamă contabilă
pentru instituţii publice.
14 Ordonatorii terţiari de credite întocmesc trimestrial şi anual dări de seamă contabile privind execuţia
Raportarea execuţiei bugetare de
bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice, transmise
către instituţiile de învăţământ
ordonatorilor principali de credite.Pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei Naţionale,
ordonatorii terţiari de credite întocmesc contul de execuţie a bugetului de stat pe formularul anexat la
darea de seamă contabilă pentru instituţii publice şi îl prezintă inspectoratelor şcolare judeţene.

21
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

15 Etapele pe care le parcurge o cheltuială publică sunt:


Etapele unei cheltuieli publice
-angajarea;

- lichidarea;

-ordonanțarea;

-plata.
16 -reprezintă actul care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o suma de bani unui
Angajarea
terț(contract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca etc.); competența în angajarea cheltuielilor
revine, de regulă, conducătorilor instituțiilor publice, este etapa cea mai importantă în efectuarea unei
cheltuieli, de care depinde încadrarea în limitele aprobate prin buget
17 -     reprezintă operaţia prin care se constată serviciul făcut în favoarea instituţiei publice şi se determină
Lichidarea
suma de plată; se bazează pe acte justificative şi efectuarea reală a livrărilor de mărfuri şi a serviciilor
pentru unitatea de învăţământ.
18 Ordonanţarea - înseamnă emiterea unei dispoziții (ordin) de plată a unei sume de bani de la buget în favoarea unei terțe
persoane .
19 Plata -   reprezintă operaţia de achitare propriu-zisă a sumei de bani datorată de unitatea de învăţământ.
8.2.3. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Nr. crt. Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) Activităţile desfăşurate
 Trăsăturile procesului bugetar Procesul bugetar este reglementat prin Constituţia ţării şi Legea finanţelor publice
 Etapele procesului bugetar Procesul bugetar cuprinde activităţile privind:elaborarea proiectului de buget;
executia bugetului;încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară;controlul
bugetar
 Elaborarea proiectului de buget Conducerea şcolii- Consiliul de Administraţie - directorul are obligaţia să-şi
fundamenteze sursele de venituri şi cheltuieli
 Fundamentarea proiectului de buget La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli se va avea în
22
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

vedere că anul financiar bugetar cuprinde sfârşitul unui an şcolar şi începutul


anului şcolar următor.
 Veniturile extrabugetare -se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor extrabugetare,pe surse
 Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare
Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare se înscriu în buget, pe titluri, articole
şi alineate.
 Cheltuieli de personal -cuprinde toate cheltuielile efectuate cu drepturile salariale ale personalului
încadrat în sistemul de învăţământ.
 Bunuri și servicii -cuprind toate cheltuielile legate de întreţinerea şi funcţionarea unităţii de
învăţământ.
 Alte cheltuieli -cuprinde bursele acordate elevilor români, bursele pentru elevii din Republica
Moldova precum şi bursele pentru elevii etnici români din afara graniţelor ţării.
 Cheltuieli de capital -cuprinde cheltuielile ocazionate de realizarea unor obiective de investiţii,
modernizarea sau finalizarea unor obiective începute în anii precedenţi şi
neterminate precum şi investiţii de natura consolidărilor.
 Aprobarea bugetului Proiectul de buget se prezintă Consiliului de Administraţie pentru aprobare, după
care se înaintează Consiliului Local.
 Execuţia bugetului Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde în
principal operaţiuni care se referă la:Deschiderea creditelor bugetare pentru
finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.
 Angajarea cheltuielilor se efectuează de către ordonatorii de credite, pe bază de
Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate prin
documente legale.
buget
 Ordonatorii terţiari de credite întocmesc trimestrial şi anual dări de seamă
Raportarea execuţiei bugetare de către instituţiile de
contabile privind execuţia bugetară
învăţămân

23
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

 Etapele pe care le parcurge o cheltuiala publica sunt:-angajarea;- lichidarea;-


Etapele unei cheltuieli publice ordonantarea;-plata.
 -reprezintă actul care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o sumă
Angajarea
de bani unui terț.
 - reprezintă operaţia prin care se constată serviciul făcut în favoarea instituţiei
Lichidarea
publice
 Ordonanţarea - înseamnă emiterea unei dispoziții (ordin) de plată a unei sume de bani de la
buget în favoarea unei terțe persoane .
 Plata -   reprezintă operaţia de achitare propriu-zisă a sumei de bani datorată de unitatea
de învăţământ.
8.2.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind circuitul documentelor în unitatea școlară,
Asigurarea transparenţei şi eficientizarea procesului de gestiune financiară, prin utilizarea bugetului de venituri şi cheltuieli ca instrument
performant în procesul de management al unităţii şcolare
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
Directorul
Coordonează activitatea financiară a instituţiei;
propune spre aprobarea proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
asigură măsurile necesare pentru întocmirea situaţiilor financiare referitoare la execuţia bugetară;

urmăreşte ca în procesul execuţiei bugetare să se respecte prevederile legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor bugetare;

Contabilul

Întocmește proiectul bugetului anual și multianual;

24
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

întocmește fundamentarea bugetului anual.

10. Anexe, înregistrări, arhivări:


Nr. Denumire anexă Elaborator Aprobat Număr Difuzare Arhivare Alte
Loc. Per.
Anexă Ex. el.
1 PROIECTUL DE BUGET PE TITLURI DE Contabil Director 3 Secretar 3 ani
CHELTUIELI ŞI ALINEATE

11. Cuprins
Nr. componentei în cadrul PO Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale )
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Anexe, înregistrări, arhivări
11 Cuprins

25
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

Anexa 1
Unitatea şcolară

PROIECTUL DE BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI ŞI ALINEATE


Pentru anul................

Nr. DENUMIREA INDICATORILOR Rând COD Prevederi


crt. INDICATOR anuale
0 1 2 3 4
1. TOTAL CHELTUIELI 1 0,00

2. TITLUL I Cheltuieli de personal (rd 3 + 14 ) 2 10 0,00

3. Cheltuieli cu salariile (rd 4 la 13 ) 3 10.01 0


4. Salarii de bază 4 10.01.01 0,00
5. Salarii de merit 5 10.01.02 0,00
6. Indemnizații de conducere 6 10.01.03 0,00
7. Spor de vechime 7 10.01.04 0,00
8. Sporuri pentru condiții de muncă 8 10.01.05 0,00
9. Alte sporuri 9 10.01.06 0,00
10. Ore suplimentare 10 10.01.07 0,00
11. Fond de premii 11 10.01.08 0,00
12. Fond aferent plații cu ora 12 10.01.11 0,00
26
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

13. Alte drepturi salariale( prime instalare, teze cu subiect 13 10.01.30 0,00
unic, etc.)
14. Contribuții 14 10.03 0
15. Contribuții de asigurări sociale de stat 15 10.03.01 0,00
16. Contribuții de asigurări de somaj 16 10.03.02 0,00
17. Contribuții de asigurări sociale de sănătăte 17 10.03.03 0,00
18. Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 18 10.03.04 0,00
profesionale
19. Contribuții pentru concedii și indemnizații conf.legii 19 10.03.06 0,00
158/2005
20. Contribuții la fondul de garantare a creanţelor salariale 20 10.03.07 0,00
21. TITLUL II Bunuri și servicii 21 20 0,00

22. Bunuri și servicii 22 20.01 0,00


23. Furnituri de birou 23 20.01.01 0,00
24. Materiale pentru curățenie 24 20.01.02 0,00
25. Încalzit, iluminat , forța motrică 25 20.01.03 0,00
26. Apă ,canal și salubritate 26 20.01.04 0,00
27. Cheltuieli de transport 27 20.01.07 0,00
28. Poșta ,telecomunicații,radio, tv., internet 28 20.01.08 0,00
29. Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 29 20.01.09 0,00
30. Alte bunuri și servicii pentru întreţinere şi funcţionare 30 20.01.30 0,00
31. Reparații curente 31 20.02 0,00
32. Bunuri de natura obiectelor de inventar 32 20.05 0
33. Lenjerie și accesorii de pat 33 20.05.03 0,00
34. Alte obiecte de inventar 34 20.05.30 0,00
35. Deplasări, detașari,transferări 35 20.06 0,00
36. Deplasări interne detașări ,transferări 36 20.06.01 0,00
37. Deplasări în străinătate 37 20.06.02 0,00
27
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina 1 din EDIŢIA I
Privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................
Nr. de ex. .............

38. Cărti publicații si materiale documentare 38 20.11 0,00


39. Cheltuieli perfecționare 39 20.13 0,00
40. Protecția muncii 40 20.14 0,00
42. Alte cheltuieli 42 20.30 0,00
43. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 43 20.30.30 0,00
44. TITLUL IX Asistenţă socială 44 57 0,00

45. Ajutoare sociale 45 57.02 0,00


46. Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 46 57.02.04 0,00
47. TITLUL X Alte cheltuieli 47 59 0,00

48. Burse 48 59.01 0,00


49. TITLUL XI Cheltuieli de capital 49 70 0,00
50. TITLUL XII Active nefinanciare 50 71 0,00
51. Active fixe 51 71.01 0
52. Construcții 52 71.01.01 0
53. Mobilier,aparatură birotica și alte active corporale 53 71.01.03 0,00
54. Alte active fixe 54 71.01.30 0,00
DIRECTOR, ADMIN. FINANCIAR

28