Sunteți pe pagina 1din 262

Unitatea de învăţământ___________________

Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia .................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI


Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


Pagina.............. din EDIŢIA I
Exemplar nr. .....

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I


Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

1
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ NUMELE ŞI
FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ
OPERAŢIUNEA PRENUMELE
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT PROFESOR 20.02.2012
1.2 VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 24.02. 2012
1.3 APROBAT DIRECTOR 26.02. 2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:


Ediţia sau după caz, revizia în Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediţiei reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X 26.02.2012
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I


Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura

2
difuzării nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 1 Personal didactic Director 26.02.2012
adjunct
3.2. informare 2 Consiliul profesoral Director 26.02.2012
3.3. informare 3 Consiliul de Preşedintele 26.02.2012
administraţie consiliului de
administraţie
3.4. evidenţă 4 Secretariat Secretar şef 26.02.2012
3.5. arhivare 5 Secretariat Secretar şef 26.02.2012
3.6. Alte 6 Secretar şef Secretar 26.02.2012
scopuri
4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;
4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I
Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
- Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - învăţare – evaluare respectiv monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în
concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei disciplinei în parte.
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;

3
- Comisia privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare este constituită şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al
şcolii. Aceasta comisie este formată din 3 membri, desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, conform rolului său prevăzut în ROF, referitor la stabilirea
componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ vizată.
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 Personalului didactic din unitatea de învăţământ.
b. De această activitate depind în cadrul deplasărilor efectuate în ţară compartimentele:
 Personalului didactic din unitatea de învăţământ;
 Conducere.
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în
procesul activităţii.
a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
 Personal didactic;
 De această activitate beneficiază în cadrul deplasărilor efectuate în ţară următoarele compartimente:
 Personal didactic;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I


Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
6.1. Legislaţie primară
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
6.2. Legislaţie secundară
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

4
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Regulamentul de ordine interioară;
 Graficul de evaluare.
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I


Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah Arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare

5
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I
Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1. Generalităţi - Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - învăţare – evaluare respectiv monitorizarea numărului de note acordat
fiecărui elev în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei disciplinei în parte
8.2. Resurse necesare
8.2.1. Resurse materiale - conform listei de inventar anexată
8.2.2. Resurse umane - conform statelor de funcţii anexate
8.2.3. Resurse financiare - conform bugetului anual aprobat
8.3. Modul de lucru - 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)
1 Stabilirea comisiei în structura - conducerea instituţiei de învăţământ va stabili componenţa comisiei privind monitorizarea notarii ritmice

6
organizaţională şi a sarcinilor şi parcurgerea programei şcolare;
acesteia; - conducerea unităţii de învăţământ va emite decizia de numire şi stabilire a atribuţiilor comisiei privind
monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei şcolare;
2 Întocmirea programului de lucru Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare îşi desfăşoară activitatea, conform unui program
a comisiei de monitorizare; de activitate.
3 Verificarea modului de - comisia va verifica modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de către învăţători sau de
completare a cataloagelor către profesorii diriginţi;

4 Stabilirea graficului de urmărire - comisia privind monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei şcolare va întocmi graficul de
şi verificare a notării ritmice; urmărire a notării ritmice;
5 Comisia privind monitorizarea - comisia conform graficului va monitoriza notarea ritmică la fiecare clasă în parte;
notării ritmice şi parcurgerea - periodic Comisia de monitorizare verifică concordanţa între notele trecute pe lucrările scrise ale elevilor şi a
programei monitorizarea notelor trecute de către cadrul didactic în catalog şi atenţionează cadrele didactice atunci când este cazul.
efectivă; - a sfârşitul primului semestru şi sfârşitul fiecărui an şcolar, Comisia de monitorizare verifică:
• corectitudinea încheierii mediilor pentru fiecare disciplină în parte cât şi media generală a elevilor;
• completarea proceselor-verbale de la sfârşitul cataloagelor şcolare;
• numărul de absenţe acumulate de fiecare elev în parte;
- Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei şcolare în conformitate cu planificările calendaristice,
la fiecare disciplină pentru fiecare cadru didactic în parte.
6 Se analizează informaţiile - analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra ritmicităţii notării elevilor;
obţinute prin monitorizare şi se - prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate;
întocmeşte un raport final care - întocmirea raportului final
să cuprindă observaţiile
rezultate în urma monitorizărilor
efectuate;
7 Discutarea activităţii cu cadrele - prezentarea activităţii în Consiliul Profesoral
didactice

8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

7
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) Activităţile desfăşurate
1 Stabilirea comisiei în - conducerea instituţiei de - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele legi;
structura organizaţională şi a învăţământ va stabili - înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;
sarcinilor acesteia; componenţa comisiei privind - aprobarea referatelor de conducătorul instituţiei publice;
monitorizarea notarii ritmice şi - stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
parcurgerea programei şcolare; - stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la
- conducerea unităţii de îndeplinire prevederile deciziei;
învăţământ va emite decizia de - întocmirea deciziei propriu-zise;
numire şi stabilire a atribuţiilor - vizarea deciziei de către compartimentul de specialitate;
comisiei privind monitorizarea - înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
notarii ritmice şi parcurgerea - semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
programei şcolare; - înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să
actualizeze deciziile emise;
2 Întocmirea programului de Comisia de notare ritmică şi - Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare îşi desfăşoară
lucru a comisiei de parcurgerea programei şcolare activitatea, conform unui program de activitate înregistrat la registratura
monitorizare; îşi desfăşoară activitatea, instituţiei de învăţământ, în care fiecare membru al comisiei are sarcini
conform unui program de stabilite în conformitate cu atribuţiile anuale ale comisiei.
activitate.
3 Verificarea modului de - Comisia va verifica modul de - până la data de 30 septembrie al fiecărui an şcolar, Comisia de notare
completare a cataloagelor întocmire şi completare a ritmică şi parcurgerea programei şcolare verifică corectitudinea completării
cataloagelor de la clasă de către cataloagelor claselor;
învăţători sau de către - Comisia îndrumă profesorii debutanţii în învăţământ cum se completează
profesorii diriginţi; şi cum se notează ritmic elevii in concordanţă cu numărul de ore alocat
fiecărei disciplinei programa şcolară.
4 Stabilirea graficului de - comisia va întocmi graficul de - comisia va întocmi graficul de urmărire şi verificare a notării ritmice;
urmărire şi verificare a notării urmărire a notării ritmice; - comisia va înregistra graficul de urmărire a notării ritmice la registratura

8
ritmice; instituţiei de învăţământ;
- conducerea instituţiei de învăţământ va aproba graficul de urmărire a
notării ritmice;
- graficul după aprobare va fi afişat la în cancelarie.
5 Comisia privind monitorizarea - Comisia conform graficului va - monitorizarea notării ritmice a elevilor din unitate de la învăţământul de
notării ritmice şi parcurgerea monitoriza notarea ritmică la zi în concordanţă cu graficul aprobat de conducerea instituţiei de
programei - monitorizarea fiecare clasă în parte; învăţământ.
efectivă; - periodic Comisia de - monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev din instituţia de
monitorizare verifică învăţământ în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei discipline în
concordanţa între notele trecute parte;
pe lucrările scrise ale elevilor si - monitorizarea parcurgerii programei şcolare în concordanţă cu
a notelor trecute de către cadrul planificările fiecărui cadru didactic în parte;
didactic în catalog şi - diversificarea procedeelor, a metodelor şi a instrumentelor de evaluare a
atenţionează cadrele didactice elevilor;
atunci când este cazul. - verificarea periodică şi sistematică de către comisie a corectitudinii cu
- La sfârşitul primului semestru care se completează cataloagele de către cadrele didactice;
şi sfârşitul fiecărui an şcolar, - colaborarea comisiei cu diriginţii pentru realizarea unei bune
Comisia de monitorizare monitorizări.
verifică:
• corectitudinea încheierii
mediilor pentru fiecare
disciplină în parte cât şi media
generală a elevilor;
• completarea proceselor-
verbale de la sfârşitul
cataloagelor şcolare;
• numărul de absenţe acumulate
de fiecare elev în parte;

9
- Comisia va monitoriza
periodic parcurgerea programei
şcolare în conformitate cu
planificările calendaristice, la
fiecare disciplină pentru fiecare
cadru didactic în parte.

6 Se analizează informaţiile - analizarea informaţiilor şi - informarea profesorilor asupra ritmicităţii notarii elevilor în vederea
obţinute prin monitorizare şi informarea profesorilor asupra remedierii situaţiei atunci când este cazul;
se întocmeşte un raport final ritmicităţii notării elevilor; - prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate
care să cuprindă observaţiile - prezentarea către conducerea lunar/semestrial/ anual privind ritmicitatea notării şi masurile luate.
rezultate în urma - întocmirea raportului final, înregistrarea acestuia la registratura instituţiei
scolii - a informărilor realizate;
monitorizărilor efectuate; - întocmirea raportului final publice şi predarea spre aprobare conducerii entităţii publice.
-aprobarea raportului de către conducătorul instituţiei de învăţământ;
7 Prezentarea activităţii - prezentarea activităţii comisiei - activitatea comisiei de monitorizare va fi dicutată în consiliul profesoral
comisiei de monitorizare; de monitorizare în Consiliul în baza rapoartelor întocmite de către aceasta.
Profesoral.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
 îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind notarea ritmică;
 Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind decontarea privind notarea ritmică;

10
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I
Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9.1. Atribuţii ale comisiei:
 Monitorizarea notării ritmice a elevilor din unitate de la învăţământul de zi;
 Monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev din instituţia de învăţământ în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei discipline în parte;
 Diversificarea procedeelor, a metodelor şi a instrumentelor de evaluare a elevilor;
 Verificarea periodică şi sistematică de către comisie a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice;
 Colaborarea comisiei cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări;
 Realizarea unor scurte informări lunare, sub forma unui raport înregistrat la registratura unităţii de învăţământ privind ritmicitatea notării, situaţia
frecvenţei elevilor şi măsurile luate de către cadrele didactice-diriginţi, precum şi prezentarea acesteia către conducerea şcolii;
 Programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evit a aglomerarea elevilor;
 Verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrările scrise şi a notelor trecute în catalog;
 Constituirea legală şi corectă a mediei semestriale şi a celei anuale;
 Verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau abandon şcolar în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei
situaţii, spre validare, în şedinţele consiliului profesoral;
 Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de către profesorii diriginţi în cauză.

11
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............. din EDIŢIA I
Privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins
Nr. componentei în
cadrul procedurii Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Cuprins

12
Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL

COD: P.O. B009

Ediţia ÎNTÂI

Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
MATRICOL EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............

13
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale.
Elemente privind responsabilii/ Numele şi Funcţia Data Semnătura
operaţiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT SECRETAR 01.04.2013
1.2. VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 10.04.2013
1.3 APROBAT DIRECTOR 15.04.2013

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea Data la care se aplică
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei prevederile ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 15.04.2013
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............

14
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operationale
Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 aplicare 1 Secretariat Secretar 15.04.2013
3.2 aplicare 2 Pers.didactic Inv.dirig 15.04.2013
3.3 informare 3 Consiliul de administraţie Director 15.04.2013
3.4 verificare 4 Conducere Director adj. 15.04.2013
3.5 aprobare 5 Conducere Director 15.04.2013
3.6 evidenţă 6 Secretariat Secretar 15.04.2013
3.7 arhivare 7 Secretariat Secretar 15.04.2013

4. SCOPUL PROCEDURII:
1. completarea corectă şi în termen a situaţiei şcolare a elevilor la sfârşitul anului şcolar (iunie) şi după sesiunea exsamenelor de corigenţă(septembrie);
2. stabileşte modul de realizare a activitătii, compartimentele şi persoanele implicate;
3. dă asigurări cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor;
4. asigură continuitatea activitătii, , stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare (cataloage, registre matricole);
5. alte scopuri specifice procedurii operaţionale

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............


5. DOMENIUL DE APLICARE:
5.1-Precizarea activităţii la care se referă PO - completarea anuală a registrelor matricole cu situaţia şcolară a elevilor din instituţia de învăţământ.

15
5.2 - Delimitarea activităţii în cadrul portofolliului de activităţi desfăşurate (toate etapele ce vor fi parcurse privind verificarea încheierii corecte a situaţiei
şcolare în cataloagele claselor (note, medii semestriale, media anuală) informaţiile cerute prind identitatea elevilor trecuţi în cataloage şi registrele matricole,
5.3. - Lista principalelor activitati de care depinde:
a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 secretariat , învăţatori, diriginţi.
 toate cadrele didactice
b) de această activitate depind următoarele compartimente:
 secretariat, conducere.
5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale, listarea compartimentelor implicate
în procesul activitaţii.
a) activitatea depinde de furnizarea datelor:
 secretariat, învăţători, diriginţi
b)de această activitate depind compartimentele:
 secretariat;
 învăţatori, diriginţi;
 conducere.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............

16
6.DOCUMENTE DE REFERINTA
6.1. Legislaţie primară:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;
6.2. Legislaţie secundară:
 Ordinul nr. 5565/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Circuitul documentelor;
 Regulamentul instituţiei de învăţamânt;
 Regulamentul privind regimul actelor de studii şi documentele şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar din 07 octombrie
2011 (anexă la Ordinul nr. 5565/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar);
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţamănt preuniversitar referitor la actele de studii.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............

17
7.1. Definiţii :
a) procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tutror paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor şi procedelor cu privire la aspectul
procesual;
b) Ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale
c) Revizie în cadrul unei ediţii – acţiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PO
7.2. Abrevieri ale temenilor:
a) PO – procedură operaţională;
b) MO - Monitorul Oficial;
c) MECT - Ministerul Educaţiei Cercetarii si Tineretului;
d) LI – Legea învăţamântului;
e) CNP - codul numeric personal;
f) RM- registru matricol;
g) FM –foaie matricolă;
h) CC - catalogul clasei.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............


8.1. Documente utilizate
1. Registrul matricol;

18
2 - Cataloagele pentru formaţiunile de studiu constituite pentru anul şcolar în curs;
3 - Situaţiile şcolare primite sau expediate în timpul anului şcolar privind mişcarea elevilor şi situaţia lor la învăţătură (foile matricole);
b) Conţinutul şi rolul documentelor
1. Registrul matricol
a) serveşte ca document obligatoriu pentru evidenţa situaţiei şcolare a tuturor elevilor unităţii de învăţamânt;
b) se gestionează de compartimentul secretariat;
c) se arhivează de către compartimentul resurse umane, departamentul secretariat din cadrul instituţiei;
d) conţine minimum obligatoriu:
 denumirea instituţiei, nivelul de învăţământ (după caz);
 în interior se vor scrie obligatoriu: numărul matricol/nr.volulmului matricol, numele iniţiala tatălui ,prenumele elevului, data şi locul naşterii, numele şi
prenumele părinţilor, CNP-ul (codul numeric personal);
 menţiuni privind transferurile elevului, data efectuării,
 unitarea şcoalră la/de la care se transferă, data;
 situaţia şcolară pe fiecare an de studiu şi pe fiecare disciplină cu menţiunea unităţii şcolare unde a fost înmatriculat elevul;
 semnătura prof. diriginte, secretarului, directorului,
 stampila rotundă a unităţii;
 se completează cu situaţia la învăţătură la sfârşitul fiecărui an şcolar (iunie) şi după examenele de corigenţa (septembrie);
e) după completare devine document şcolar cu regim special.
2. Cataloagele formaţiunilor de studiu (claselor)
a) documente de bază şi servesc la înscrierea situaţiei şcolare a elevilor de către personalul didactic al unitătii, pe parcursul anului şcolar (toate notele, la
toate disciplinele, medii semestriale, menţiuni privind mişcarea elevilor (plecat la, venit de la), la elaborarea unei statistici privind situaţia la învăţatură a
elevilor la sf. semestrelor, anului şcolar;
b) circulă: cadre didactice, director, secretar;

19
c) se arhivează de către comparimentul secretariat, pe baza unui proces-verbal de predare primire tipizat, întocmit la sfârşitul fiecărui catalog de către
profesorul diriginte sub semnătura acestuia, a directorului şi a secretarului.
3. Foile matricole :
a) documente tipizate care conţin situaţia şcolară a elevilor şi folosite în următoarele situaţii: miscarea elevilor la / de la unităţile şcolare, pe parcursul anului
şcolar şi sunt formate din două părţi distincte:
1. date de identificare a unităţii şcolare, a elevului: numele, iniţala tatălui, prenumele elevului, CNP-ul, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor,
domiciliul elevului/părinţilor, unitatea şcolară de unde vine/pleacă elevul, anii de studiu/unitate şcolară;
2. Siţuaţia şcolară a elevului (conţine mediile la toate disciplinele pe fiecare an de studiu); când transferul are loc în timpul unui semestru, în dreptul obiectului
respectiv, se scriu notele obţinute, folosindu-se formula din catalog ex: 10/25x, semnătura directorului şi secretarului;
b) circulă: între unităţile şcolare, se eliberează la cererea persoanelor în cauză;
c) se arhivează de către compatimentul secretariat.
8.2. PLANIFICAREA OPERAŢIUNILOR:
Acţiuni Oservaţii
1. - procurarea Registrului Matricol;
2. - înregistrarea în evidenţa uniţăţii;
3. - numerotarea volumului 1,2,3 …sau I,II,III…..;
4. - numerotarea filelor (nr. filei este nr. matricol al elevului);
5. - desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM;
6. - desemnarea prin decizie a Comisiei care răspunde de completarea RM;
7. - înscrierea pe coperta registrului a instrucţiunilor de completare;
8. - înscrierea elevilor;
9. - atribuirea numărului matricol pentru fiecare elev în parte;
10.- consemnarea anual a situaţiei la învăţatură pentru fiecare elev în parte;
11.- certificarea anuală a situaţiei şcolare;
12.- verificarea şi confirmarea anuală a datelor înscrise în registrul matricol;
13.- completarea în registrul matricol a actelor de studii eliberate şi a medilor la reziultatele examenelor (pentru elevii care au promovat examenul
de finalizare a studiilor)
14.- întocmirea procesului-verbal pe ultima filă a RM;
15.- arhivarea registrului matricol.

20
8.5. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ŞI DERULAREA ACTIVITĂŢILOR
Acţiuni Obiective
- procurarea RM;  Întocmirea unui referat de necesitate înregistrat la registratura unităţii şi aprobat de directorul unităţii
pentru achiziţionarea unui formular tipizat de registru matricol;
 Achiziţionarea RM tipizat pt. fiecare nivel de învăţământ unde.
- înregistrarea în evidenţa uniţăţii;  Înregistrarea la registratura entităţii publice a formularului tipizat achziţionat de registru matricol;
- numerotarea volumului 1,2,3 …sau I,II,III…..;  Numerotarea fiecărui volum de registru matricol folosit în instituţia de învăţământ;
- numerotarea filelor ( nr. filei este nr. matricol al  Numerotarea registrului matricol achiziţionat, filă cu filă;
elevului);
- desemnarea prin decizie a persoanei responsabile Întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele legi;
cu RM; - înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;
- aprobarea referatelor de către conducătorul instituţiei publice;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de către conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;
desemnarea prin decizie a Comisiei care răspunde - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte normative;
de completarea RM; - înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;
- aprobarea referatelor de către conducătorul instituţiei publice;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

21
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
-înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei de către conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;
Înscrierea pe coperta registrului a instrucţiunilor de - Instrucţiunile de completare a registrului matricol se tipăresc, parţial sau total, şi se ataşează pe copertă.
completare;
Înscrierea elevilor; - Înscrierea elevilor în registrul matricol se face în conformitate cu datele din actul de identitate,
certificatul de naştere, cartea de identitate, certificatul de căsătorie, alte acte emise de organele
competente, menţionându-se şi CNP-ul.
- Schimbările de nume intervenite pe parcursul frecventării nivelului de învăţământ se operează la
solicitarea scrisă a titularului, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza actelor doveditoare,
în toate documentele şcolare. Actele doveditoare ale schimbării de nume, în copie legalizată notarial, se
arhivează, cu termen de păstrare permanent.
- Modificarea se face cu tuş sau cu cerneală roşie, menţionând actul în temeiul căruia au fost efectuate.
Atribuirea numărului matricol pentru fiecare elev - Atribuirea numărului matricol se face începând cu numărul 1, la începutul şcolarizării, pe niveluri şi
în parte; forme de învăţământ, pe baza documentelor de stare civilă, cu modificările ulterioare.
- Pentru elevii transferaţi în timpul anului şcolar, numărul matricol se atribuie în continuarea seriei anului
respectiv.
- În mod obligatoriu, numărul matricol al fiecărui elev din catalog trebuie să corespundă cu cel din
registrul matricol, număr care se păstrează pe toată durata şcolarizării.

22
Consemnarea anual a situaţiei la învăţatură pentru - În registrul matricol, se scriu citeţ şi în întregime toate disciplinele înscrise în planul-cadru aferent
fiecare elev în parte; filierei/profilului/specializării corespunzătoare/ corespunzător fiecărei clase.
- Înscrierea mediilor pe ani de studiu se face pe baza mediilor anuale încheiate în catalogul clasei, la care
se adaugă menţiuni cu privire la eventualele examene de diferenţă.
Certificarea anuală a situaţiei şcolare; - Anual, situaţia şcolară înscrisă în registrul matricol este certificată de secretarul unităţii de învăţământ.
Verificarea şi confirmarea anuală a datelor înscrise - Anual, situaţia şcolară este certificată este confirmată, după verificare, de către directorul instituţiei de
în registrul matricol; învăţământ.
- După semnare de către director se aplică sigiliul unităţii de învăţământ.
Completarea în registrul matricol a actelor de studii - Pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, odată cu eliberarea actelor de
eliberate şi a medilor la reziultatele examenelor studii se completează în caseta corespunzătoare din registrul matricol, datele de identificare ale acestora,
(pentru elevii care au promovat examenul de precum şi rezultatele examenului.
finalizare a studiilor) - Pentru absolvenţii învăţământului profesional, ai şcolilor de arte şi meserii şi/sau ai anului de
completare, care îşi continuă studiile în învăţământul liceal, în rubricile corespunzătoare anilor şcolari
absolviţi se trece baza legală de continuare a studiilor, respectiv se continuă studiile conform Hotărârii
Guvernului nr. ..... sau Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ........ "; în
această situaţie, media finală a anilor de studii se calculează pentru anii şcolari frecventaţi la învăţământul
liceal, ciclul superior, şi nu se iau în calcul mediile anilor de studii din învăţământul profesional şi de la
eventualele examene de diferenţe.
Întocmirea procesului-verbal pe ultima filă a RM; - în momentul completării pe filele registrului matricol se va trece la completarea procesului-verbal, care
va fi ataşat, tipărit pe ultima sa pagină.
Arhivarea registrului matricol. - Registrul matricol, după completarea procesului-verbal, tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la
unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.
8.6 Valorificarea rezultatelor activităţii
 îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei privind completarea RM;
 cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind gestionarea şi completarea RM.

23
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............


9. RESPONSABILITATI
1. Directorul unitătii de învăţământ :
 verifică modul de completare a RM, referitor la :
- corectitudinea datelor înscrise de personalul didactic în termenele stabilite de normele legale în vigoare conform cu cataloagele claselor şi FM primite,
eliberate în timpul anului şcolar,
 semnează pentru verificare;
 aplică ştampila unităţii.
2. Diriginţii şi învăţătorii şcolii completează situaţia şcolară în RM
3. Secretarul:
 completează RM împreună cu diriginţii şi învăţătorii, după CC şi foile matricole primite în timpul anului şcolar, urmăreşte ca situaţia scolară să fie
încheiată corect în catalog, face menţiunile necesare mişcării populaţiei şcolare sau a situaţiei de repetenţie.

24
 eliberează acte de studii(adevereinţe, diploma, certificate) pe baza înscrisurilor din RM
 răspunde de păstrarea şi gestionarea RM în bune condiţii.
4. Comisia:
 verifică împreună cu directorul unităţii , modul de completare a situaţiei şcolare în RM;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


ÎNTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B009 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins
Numarul componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
in cadrul procedurii
operationale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

25
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Soluţionarea restrângerilor de activitate în anul şcolar 2013-2014
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din


Soluţionarea restrângerilor Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
de activitate în anul şcolar EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
2013-2014

26
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură
responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Secretar 25.02.2013
1.2 Verificat Director adj. 28.02.2013
1.3 Aprobat Director 01.02.2013
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în Data de la care se aplică prevederile ediţiei
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediţiei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X 01.02.2013
2.2 Revizia 1

27
…… Ediţia II x x
2.n Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data primirii Semnătura
prenumele
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 1 Personal didactic Director adjunct 01.02.2013
3.2. aplicare 2 Conducere Director 01.02.2013
3.3. aplicare 3 Consiliul de administraţie Preşedintele Consiliului 01.02.2013
de Administraţie
3.4. evidenţă 4 Secretariat Secretar-şef 01.02.2013
3.5. arhivare 5 Secretariat Secretar-şef 01.02.2013
4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;

28
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
5.1. Legislaţie primară:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;
5.2. Legislaţie secundară:
- OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014,
aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012;
- ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
- Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ,
unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011.
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;

29
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
6.1. Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
6.2. Abrevieri ale termenilor
NR. Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
1. P.O. Procedura operaţională
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. I. Instruire
7. S. Semnare
8. Î. Înregistrare
9. P. Primire
10. V. Verificare
11. D. Depozitare
12. Pr. Predare

30
13. Ev. Evaluare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
7. Descrierea procedurii operaţionale
În conformitate cu prevederile punctului 2) din Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-
2014, Anexa nr.19 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, modificat prin OMEN nr. 3104/30.01.2013, în perioada 4 – 28 martie 2013, se
organizează transferul consimţit între unităţile de învăţământ pentru soluţionarea restrângerilor de activitate şi repartizarea la nivelul inspectoratului şcolar, în
şedinţă publică, a personalului didactic titular desemnat în restrângere de activitate în anul şcolar 2013-2014.
Precizări:
Situaţia de restrângere de activitate este definită în art. 25 (2) din Metodologie:
„Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în
conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare
privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, se află în situaţia de restrângere de activitate”.
În art. 25 (3) din Metodologie sunt prezentate criteriile şi ordinea de prioritate care permit stabilirea în mod direct a persoanei care intră în restrângere de
activitate sau soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul unităţii prin renunţarea la anumite categorii de personal didactic.
Stabilirea persoanei care intră în restrângere de activitate, după aplicarea prevederilor art. 25(3), se face în conformitate cu prevederile art. 26 (1), prin
concurs sau prin evaluare obiectivă, în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Desemnarea prin concurs a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face de către o comisie stabilită conform prevederilor art. 26 (2);
Directorul, în calitate de preşedinte al comisiei, solicită inspectoratului şcolar nominalizarea unui reprezentant al acestei instituţii, ca membru evaluator al
comisiei. Concursul constă într-o inspecţie specială la clasă şi o probă scrisă.
Desemnarea prin evaluare obiectivă, conform criteriilor stabilite în Anexa nr.2 la Metodologie, se face de către o comisie stabilită în conformitate cu
prevederile art. 26 (3).

31
Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la
nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate la nivel judeţean, conform prevederilor art.
48 (4).
Nu sunt afectate de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai mulţi titulari, decât cu acordul sau la cererea lor, cadrele
didactice prevăzute la art. 27 (1).
Dispoziţiile generale privind organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic aflat în restrângere de activitate sunt prevăzute în art. 34-41.
Datorită modificării Metodologiei, se modifică art. 4, lit. g) şi h), astfel încât etapa de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate se desfăşoară
înaintea etapei de pretransfer consimţit, în conformitate cu prevederile art. I, alin. 1 din O.M.E.N. nr. 3104/30.01.2013.
Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun solicitări pentru obţinerea consimţământului de transfer la unităţile de învăţământ la care sunt
publicate posturi/catedre vacante, conform prevederilor art. 42-45.
Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată directorului, se află în Anexa nr. 14 la Metodologie, pag.60.
La nivelul unităţii de învăţământ se constituie comisia de mobilitate în conformitate cu prevederile art. 43 (1). Această comisie analizează dosare,
documente, face ierarhizări, face propuneri referitoare la acordul de transfer, către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform
Anexei nr. 18 la Metodologie.
Directorii emit acordul de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, conform modelului nr. 2 din Anexa nr. 18 şi înştiinţează
inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform modelului nr. 3 din Anexa nr. 18 la Metodologie.
Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun dosarul şi acordul la inspectoratul şcolar; comisia judeţeană de mobilitate soluţionează
restrângerea de activitate în şedinţă publică, în conformitate cu prevederile art. 46-50.
Cererea tip de transfer consimţit între unităţi, adresată inspectorului şcolar general, pentru soluţionarea în şedinţă publică a restrângerii de activitate,
se află în Anexa nr. 14 la Metodologie, pag. 62.
Restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer, se soluţionează, la finalul şedinţei publice de soluţionare a restrângerilor de activitate sau în
etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea
restrângerii de activitate; art. 48 (1).
Calendar:

32
 04 martie 2013 – afişarea la IŞJ a listei posturilor/catedrelor pentru soluţionarea restrângerilor de activitate; afişarea listei cadrelor didactice titulare aflate
în restrângere de activitate în anul şcolar 2013-2014;
 05-08 martie 2013 – titularii aflaţi în restrângere de activitate depun solicitările la unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului de transfer consimţit;
 11 martie 2013 – analiza în consiliul de administraţie al unităţii a cererilor de obţinere a acordului de transfer; directorul emite acordul de transfer şi
informează inspectoratul şcolar;
 11-18 martie 2013 – înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor titularilor care solicită rezolvarea restrângerii de activitate în şedinţă publică; cererea
tip – Anexa nr.14, pag. 62 din Metodologie;
 19 martie 2013 – desfăşurarea probelor practice/orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate;
 20 martie 2013 – afişarea listelor cu punctajele candidaţilor care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;
 20-21 martie 2013 – depunerea contestaţiilor referitoare la punctajele pentru soluţionarea restrângerilor de activitate;
 22 martie 2013 – soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
 26 martie 2013 – şedinţă publică la inspectoratul şcolar pentru soluţionarea restrângerilor de activitate:
A. soluţionarea cererilor de transferare prin consimţământ între unităţi; titularii care au obţinut acordul;
B. soluţionarea cererilor de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind
transferul consimţit între unităţi de învăţământ;
C. soluţionarea cererilor de transferare pentru titularii aflaţi în restrângere de activitate care nu s-au adresat unităţilor de învăţământ pentru
obţinerea acordului, dar care au depus cereri la IŞJ în perioada prevăzută de Calendar;
D. detaşarea în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.
 26-27 martie 2013 – înregistrarea contestaţiilor referitoare la soluţionarea restrângerilor în şedinţa publică;
 28 martie 2013 – soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al IŞJ Suceava.
 01 aprilie 2013- IŞJ Suceava emite deciziile de transfer/detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2013.
Cerinţe:
 În situaţia prezentată la comisia de mobilitate a IŞJ Suceava se trec numai titularii aflaţi în restrângere de activitate (sub ½ normă), mai precis se trec titularii
cu restrângeri nesoluţionate din anii anteriori şi noile restrângeri apărute.

33
 Directorul prezintă la IŞJ Suceava/Resurse Umane documentul cu situaţia preliminară a restrângerilor de activitate, alături de celelalte documente
referitoare la etapele de mobilitate în perioada 6-11 februarie 2013;
Termen: Situaţia cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate se transmite la IŞJ Suceava până în data de 15 februarie 2013, şi poate fi actualizată
până cel târziu în data de 1 martie 2013.
7.1 Valorificarea rezultatelor activităţii
1. Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind soluţionarea restrângerilor de activitate în anul şcolar 2013-2014;
2. Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind soluţionarea restrângerilor de activitate în anul şcolar 2013-2014 din cadrul instituţiilor publice;

34
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
DIRECTORII:
- Numesc comisia pentru soluţionarea restrângerilor de activitate conform prevederilor art. 26 (2) sau 26 (3), după caz;
- Directorul, în calitate de preşedinte al comisiei, solicită inspectoratului şcolar nominalizarea unui reprezentant al acestei instituţii, ca membru evaluator
al comisiei. Concursul constă într-o inspecţie specială la clasă şi o probă scrisă.
- Directorii emit acordul de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, conform modelului nr. 2 din Anexa nr. 18 şi înştiinţează
inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform modelului nr. 3 din Anexa nr. 18 la Metodologie.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
- Stabilirea persoanei care intră în restrângere de activitate, după aplicarea prevederilor art. 25 (3), se face în conformitate cu prevederile art. 26 (1), prin
concurs sau prin evaluare obiectivă, în funcţie de hotărârea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.
CADRELE DIDACTICE:
- Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun solicitări pentru obţinerea consimţământului de transfer la unităţile de învăţământ la care
sunt publicate posturi/catedre vacante, conform prevederilor art. 42-45. Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată
directorului, se află în Anexa nr. 14 la Metodologie, pag. 60.
- Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun dosarul pentru soluţionarea restrângerii şi acordul la inspectoratul şcolar; Cererea tip
de transfer consimţit între unităţi, adresată inspectorului şcolar general, pentru soluţionarea în şedinţă publică a restrângerii de activitate, se află în Anexa nr.
14 la Metodologie, pag. 62.

35
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................... din EDIŢIA I
Soluţionarea restrângerilor de activitate în Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. ...........
anul şcolar 2013-2014
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............
9. Cuprins
Nr. componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
cadrul procedurii
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
7 Descrierea procedurii operaţionale
8 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

36
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia .................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din


Vacantarea posturilor didactice/catedrelor Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

37
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Elemente privind responsabilii/ Numele şi Funcţia Data Semnătură
operaţiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Secretar 25.02.2013
1.2 Verificat Director adj. 28.02.2013
1.3 Aprobat Director 01.02.2013
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
Ediţia sau după caz, revizia în Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediţiei reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X 01.02.2013
2.2 Revizia 1
…… Ediţia II x x
2.n Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8

38
3.1 aplicare 1 Personal didactic Director adjunct 01.02.2013
.
3.2 aplicare 2 Conducere Director 01.02.2013
.
3.3 aplicare 3 Consiliul de Preşedintele Consiliului de 01.02.2013
. administraţie Administraţie
3.4 evidenţă 4 Secretariat Secretar-şef 01.02.2013
.
3.5 arhivare 5 Secretariat Secretar-şef 01.02.2013
.

4. Scopul procedurii operaţionale


4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini pentru circuitul documentelor necesare acestei activităţi;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


5.1. Legislaţie primară:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;

39
5.2. Legislaţie secundară:
- OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014,
aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012;
- ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
- Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ,
unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

40
1 Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de
operaţională aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
proceduri operaţionale
3 Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente
ediţii ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
6.2. Abrevieri ale termenilor
NR. Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
14. P.O. Procedura operaţională
15. E. Elaborare
16. A. Aprobare
17. Ap. Aplicare
18. Ah. Arhivare
19. I. Instruire
20. S. Semnare
21. Î. Înregistrare
22. P. Primire
23. V. Verificare
24. D. Depozitare
25. Pr. Predare
26. Ev. Evaluare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

7. Descrierea procedurii operaţionale:Având în vedere prevederile punctului 2) din Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul
preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014, Anexa nr.19 la Metodologia - cadru aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, modificată prin OMEN nr.
3104/30.01.2013, în perioada 4-15 februarie 2013 la nivelul unităţilor de învăţământ se constituie posturile didactice/ catedrele, se încadrează personalul

41
didactic titular şi angajaţii pe perioadă determinată, care nu au obţinut definitivatul, conform prevederile art. 21 (4) din Metodologie şi se stabileşte lista orelor/
catedrelor/ posturilor didactice vacante/ rezervate începând cu data de 01.09.2013.
Precizări:
Constituirea posturilor didactice şi încadrarea personalului didactic se fac în conformitate cu prevederile art. 4 - 21 din Metodologia – cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Constituirea posturilor didactice/catedrelor se face pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse şi
a planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare.
Prin OMEN nr. 3104/30.01.2013 au fost modificate articolele 8, 9, 19 şi 23 referitoare la constituirea normei didactice, la echivalarea studiilor cu ciclul I
de studii universitare de licenţă, respectiv la încadrarea titularilor în situaţiile de restructurare a reţelei şcolare.
La nivelul unităţilor de învăţământ, încadrarea la clase sau grupe de elevi/ preşcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a
directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de titularizare (numire/ transfer/ repartizare), cu respectarea prevederilor art. 8*, art. 9* alin. (1) -
(5), alin. (7), alin. (9) - (17), art. 10, art. 12, art. 14 - (17) şi a principiului privind continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de
elevi/preşcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobarea acestuia
de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
După încadrarea titularilor, conform art. 21, alin. (1) - (3), se încadrează după aceeaşi procedură, cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în
învăţământ, cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe
post/catedră.
Conform prevederilor art. 8, alin. (8) schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/ acreditare din cluburile sportive şcolare, precum şi
din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, se realizează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform art. 93 din Legea educaţiei nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean, de regulă
în perioada întocmirii proiectului planului de şcolarizare.
Conform prevederilor art. 29 din Metodologie:

42
 Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/ incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-
evaluare a cadrelor didactice titulare, în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin.
(4), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor
normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/ consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) - (6) şi
după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) - (3).
 Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând
viabilitatea acestora şi perioada de angajare: „perioadă nedeterminată” sau „perioadă determinată de cel mult un an şcolar”, conform art. 254 alin. (1)
din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titularizabile) nu se includ ore din cadrul stagiilor de
pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a
şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă.
 În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titularizabile) pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore
opţionale.
 În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată (titularizabile), prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau
rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu.
 În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic.
 În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate
catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
 În mod excepţional, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, pot fi
publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional (art. 39/OMEN nr. 3104/30.01.2013).

43
 Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate şi de pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.
 Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul.
 La nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de administraţie şi directorul unităţii de învăţământ răspund de constituirea corectă a posturilor
didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate.
 Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului unităţii de învăţământ.
Conform prevederilor art. 28 din Metodologie:
 Proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.
 Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul
preuniversitar.
 Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în cadrul fiecărei etape a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Conform prevederilor art. 57 din Metodologie:
 Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile) sunt posturi/catedre complete în concordanţă cu
Centralizatorul, care au viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opţionale,
constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2).
 În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt constituite în consorţii şcolare/asocieri temporare se pot constitui şi catedre vacante/rezervate din ore
existente la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare.

44
 În unităţile de învăţământ gimnaziale şi unităţile de învăţământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore
compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-
fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea
cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie,
sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă,
educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală,
religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în
două sau mai multe unităţi de învăţământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu
Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor
vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor
didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore
în catedră precum şi graficele de desfăşurare a probelor.
Termene generale de actualizare/publicare a listei posturilor:
Conform prevederilor art. 28 alin. (2) din Metodologie şi a Calendarului, Anexa nr. 19 la Metodologie, modificată prin OMEN nr. 3104/30.01.2013, lista
posturilor se publică/actualizează la următoarele termene:
 26.02.2013 - afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică;
 04.03.2013 - afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru soluţionarea restrângerilor de
activitate prin transfer/detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii;
 29.03.2013 - afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante pentru şedinţele publice de pretransfer consimţit;
 30.04.2013 – afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a:
o soluţionării restrângerilor de activitate;
o soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
o soluţionării menţinerii în activitate ca titular, peste vârsta de pensionare;
o soluţionării cererilor cadrelor care au avut calitatea de titular şi li s-a recunoscut calitatea de titular, în 2013-2014;

45
o soluţionării cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011.
 02.05.2013 – afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele
şcolare;
 07.05.2013 - verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a
graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
 13.08.2013 - transformarea posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, rămase neocupate după Etapa I de repartizare la
nivelul centrelor de concurs, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată;
 16.08.2013 - publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate după
Etapa I şi Etapa a II-a de repartizare la nivelul centrelor de concurs;
 26.08.2013 - reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul
învăţământului;
 27.08.2013 - reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării
prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
 04.09.2013 – unităţile şcolare transmit la IŞJ Suceava lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate după
şedinţele publice din 28-29 septembrie 2013 şi a listei posturilor didactice vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării
la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;
 05.09.2013 - afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
 12.09.2013 - afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare, după atribuirea posturilor în regim plata cu ora,
pentru ocuparea acestora de către candidaţii repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi şi care solicită o nouă repartizare
ori pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2010.
Calendar:
 04-15 februarie 2013, constituirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
 4-5 februarie 2013, proiectul de încadrare şi lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se analizează în consiliul profesoral şi se aprobă în
consiliul de administraţie al unităţii;

46
 6-11 februarie 2013, directorul prezintă comisiei judeţene de mobilitate documentele solicitate de inspectoratului şcolar, inclusiv lista
orelor/catedrelor/posturilor didactice vacante/rezervate, neocupate
 12-18 februarie 2013, se definitivează încadrarea unităţii, stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi destinaţia lor/modul de ocupare,
pentru anul şcolar 2013-2014;
 18 -25 februarie 2013, urmare analizei făcută în comisia de mobilitate a IŞJ Suceava, directorul reface, dacă este cazul, proiectul de încadrare a unităţii cu
personal didactic şi lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate neocupate şi le retransmite compartimentului resurse umane al inspectoratului
şcolar
Cerinţe:
 Lista posturilor comunicate de unităţile de învăţământ este introdusă în aplicaţia online a Ministerului Educaţiei Naţionale unde se atribuie câte un cod unic
fiecărui post; posturile se ocupă prin introducerea codului numeric personal, a numelui celui repartizat după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic;
 În cazul în care lista posturilor didactice prezentată de director în comisia judeţeană de mobilitate trebuie refăcută/actualizată, aceasta poate fi retransmisă
inspectoratului şcolar până cel târziu în data de 25 februarie 2013 sau o dată anterioară la care MEN închide aplicaţia online pentru introducerea posturilor
didactice, dată ce va fi dată publicităţii;
7.1 Valorificarea rezultatelor activităţii:
1.Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014;
2.Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014din cadrul
instituţiilor publice;
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

DIRECTORII:

47
- răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi
incomplete, rămase neocupate.
- întocmirea proiectului de încadrare care totodată stabileşte lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
- răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi
incomplete, rămase neocupate.
- proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .................... din EDIŢIA I
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2013-2014 Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

9. Cuprins
Nr. componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
cadrul procedurii
operaţionale

48
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
7 Descrierea procedurii operaţionale
8 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

Procedură operaţională
privind întocmirea proiectului didactic

Cod P.O.D. 01

Editia ÎNTÂI
Revizia ……………

49
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din
Privind întocmirea Nr. de ex. 29 EDIŢIA I
proiectului didactic EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Responsabil comisie metodică 1
Responsabil comisie metodică 2

50
Responsabil catedra de
specialitate1
Responsabil catedra de
specialitate2
1.2. Verificat Responsabil catedra de
specialitate3
1.3 Aprobat Director

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul difuzării Compartiment Nume şi Data
Exemplar nr._ Funcţia Semnătura
prenume primirii
3.1 Aplicare 1 Direcţiune Director
.
3.2 Aplicare 2-4 Învăţământ preşcolar Profesor pentru învăţământul
. preşcolar
3.3 Aplicare 5-7 Învăţământ primar Profesor pentru învăţământul
. primar

51
3.4 Aplicare 8-10 Învăţământ gimnazial Profesor învăţământ
. Compartiment limba şi comunicare gimnazial
12-15 Învăţământ gimnazial Profesor învăţământ
Compartiment Matematica şi ştiinţe gimnazial
16-18 Învăţământ gimnazial Profesor învăţământ
Compartiment Om şi societate gimnazial
19-21 Învăţământ gimnazial Profesor învăţământ
Compartiment Arte gimnazial
3.5 Evidenta 22 Învăţământ preşcolar Responsabil comisie
. metodica inv. preşcolar
23 Învăţământ primar Responsabil comisie
metodica înv. primar
24 Învăţământ gimnazial Responsabil catedra limba şi
Compartiment limba şi comunicare comunicare
25 Învăţământ gimnazial Responsabil catedra
Compartiment matematica şi ştiinţe matematica şi ştiinţe
26 Învăţământ gimnazial Responsabil catedra om şi
Compartiment Om şi societate societate
27 Învăţământ gimnazial Responsabil catedra arte
Compartiment Arte
3.6 Evidenta 28 Secretariat Secretar
.
3.7 Arhivare 29 Secretariat Secretar
.

52
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

4. Scopul procedurii operaţionale


a) Procedura reglementează modalitatea de întocmire a proiectului didactic în mod uniform pentru întregul personal didactic al unităţii de învăţământ;
b) Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a proiectului didactic
c) Asigură continuitatea activităţii, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare.
5. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică de către Compartimentele învăţământ preşcolar, învăţământ primar şi învăţământ gimnazial prin comisiile metodice şi catedrele pe
discipline de învăţământ.
Procedura se aplică pentru întreg personalul didactic al Şcolii gimnaziale (PJ)
Lista principalelor activităţi de care depinde :
Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :
- învăţământ preşcolar

53
- învăţământ primar
- învăţământ gimnazial

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate


6.1. Reglementari internaţionale –
- Obiectivele UE pe termen lung, privind pregătirea absolvenţilor necesari pentru piaţa muncii;
- Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2011-2013; priorităţi strategice;
- Obiectivele specifice şi generale ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii;
- Înspre Şcolile secolului XXI: deschidere, inovare şi pertinenţă;
- Conducerea şcolilor şi competenţa cadrelor didactice;
- Competenţele de baza şi "competenţele-cheie transversale".
6.2. Legislatie primară
- Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011
6.3. Legislaţia secundară

54
- ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I –a VIII-a;
- Programele şcolare în vigoare
6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii de învăţământ
- Planificările calendaristice ale personalului didactic;
- Decizia Consiliului de Administraţie Nr.____/_____;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
- Procedura opraţională privind circuitul documentelor.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

7.1 Definiţii ale termenilor:


Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
operaţională realizării proiectului didactic
2. Ediţie a unei PO Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
unei ediţii procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
4. Proiect didactic Proiectul lecţiei este un plan anticipat al modului de stabilire şi realizare în timp a interacţiunilor dintre obiective, unităţi de conţinut şi
strategii pedagogice în cadrul unei unităţi didactic determinate. Elaborarea proiectului didactic al unei lecţii are ca punct de plecare
proiectul unităţii didactice din care derivă.
7.2 Abrevieri ale termenilor:
Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedura operaţională
2. E Elaborare

55
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CP Consiliul profesoral
8. CA Consiliul de administraţie
9. D Director
10. CFC Comisie formare continua
11. Presc învăţământ preşcolar
12. Prim învăţământ primar
13. R Responsabil comisie/catedră
14. S Secretariat

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

8. Descrierea procedurii operaţionale


8.1 Generalităţi:
- Procesul de învăţământ este o activitate conştientă, sistematică, organizată, orientată spre realizarea unor finalităţi precise;
- Este un sistem care include o serie de subsisteme intre care se stabilesc multiple interacţiuni;
- Pentru buna sa funcţionare este necesară luarea în considerare a tuturor relaţiilor şi coordonatelor instituite între diversele sale componente;
- Obligă la o pregătire temeinică şi anticipare a modului în care urmează a se desfăşura întreaga activitate;
- Procesul de învăţământ este un proces de proiectare-desfăşurare a activităţii didactice;
- Proiectarea activităţii este o necesitate impusă de unele note caracteristice ale procesului de instrucţie şi educaţie, şi anume:
 complexitatea deosebită;
 multitudinea, varietatea proceselor şi acţiunilor pe care le subsumează;
 corelaţia şi interdependenţa dintre componentele sale;
 antrenarea a numeroşi factori în desfăşurarea sa;

56
 realizarea finalităţilor sale pe o perioada îndelungată în timp;
 dependenţa de condiţiile în care are loc, de resursele de care dispune.
- Proiectarea activităţii didactice este impusă de cerinţa creşterii calităţii şi eficienţei pedagogice, economice şi sociale a acestei activităţi, ştiut fiind
faptul ca proiectarea este o condiţie esenţială a teoriei generale a acţiunii eficiente, care evidenţiază ca orice lucru bine făcut şi este rezultatul unui proiect bine
gândit.
- Aceasta obligă la prefigurarea cât mai exactă a demersului didactic în ideea de a ameliora raportul dintre certitudine şi aleatoriu în favoarea certitudinii
şi de a înlătura improvizaţia, care de cele mai multe ori nu are efecte benefice.
- Proiectarea didactică este un proces deliberativ de anticipare, de pre-figurare mentală a paşilor ce urmează a fi parcurşi în realizarea eficientă a
activităţii didactice.
- Reprezintă un ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic raţional şi eficient;
- Proiectarea constă în efectuarea unor operaţii de construcţie şi organizare anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de dirijare a învăţării, a
probelor de evaluare şi, mai ales, a relaţiilor dintre acestea.

8.2. Documente utilizate:


8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor
- planurile cadru de învăţământ (MEN)
- programele şcolare pe niveluri şi discipline de învăţământ (MEN)
- ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD)
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
- distribuţia pe niveluri/clase/număr de ore alocate fiecărei discipline de învăţământ;
- obiectivele generale, de referinţă şi specifice ale fiecărei discipline de învăţământ;
- conţinuturile fiecărei discipline de învăţământ;
- competentele specifice de atins;
- resursele umane/materiale implicate;

57
- strategiile didactice abordate în funcţie de obiective/resurse;
- evaluarea rezultatelor obţinute;
- valorificarea feed-back-ului.
8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Modul de lucru


8.3.1. Planificarea operatiunilor şi acţiunilor activităţii
În funcţie de perioadă de timp luată ca referinţă se cunosc două niveluri ale proiectării didactice:
 proiectarea globală;
 proiectarea eşalonată.

8.3.1.1 Proiectarea globală

- Prefigurează activitatea instructiv-educativă pe un ciclu de instruire sau ani de studiu;


- Operează cu obiective, conţinuturi şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate şi se materializează în elaborarea planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare;
- Este de competenta organelor de decizie în probleme de politica şcolară;

58
- Asigura cadrul necesar pentru proiectarea eşalonată.
8.3.1.2 Proiectarea eşalonată
- Se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline, unei lecţii, fiind aplicabilă la o clasă de elevi.
- Proiectarea eşalonată se concretizează în:
 proiectul anual al predării unei discipline (planificarea calendaristică);
 proiectul unei unităţi de învăţare;
 proiectul fiecărei lecţii în parte.
8.4.Planificarea operaţiunilor:
Nr. crt. Acţiuni Observaţii
1. Întocmirea modelelor de proiecte didactice în cadrul comisiilor metodice/catedrelor de specialitate
2. Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu verificarea modelelor de proiecte didactice
Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de proiecte didactice în Comisia de formare continuă a personalului
3.
didactic
4. Înregistrarea în evidenţa unităţii
5. Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 …sau I,II,III…..;
6. Numerotarea filelor modelelor de proiecte didactice
În urma analizei în comisia de formare continuă, modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa Consiliului de
7.
Administraţie unde sunt aprobate
În urma aprobării Consiliului de administraţie modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi aprobării în consiliul
8.
profesoral
După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele de proiecte didactice sunt transmise responsabililor comisiilor
9.
metodice/responsabililor catedrelor de specialitate
Modelele de proiecte didactice devin obligatorii pentru personalul didactic debutant, pentru personalul didactic care se
10. prezintă la examenele de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a constatat că întocmirea detaliata a unui proiect
didactic este necesară; redactarea primei părţi a proiectului didactic este obligatorie pentru întregul personal didactic
11. Arhivarea modelelor de proiecte didactice.
8.5. Identificarea actiunilor şi derularea activităţilor:
Acţiunea Activităţi desfăşurate
1. Întocmirea modelelor de proiecte didactice în - În cadrul fiecărei comisii metodice/catedre de specialitate, fiecare membru al respectivei

59
cadrul comisiilor metodice/catedrelor de comisii/catedre va întocmi un proiect didactic;
specialitate - Proiectele didactice întocmite vor fi discutate în comisii/catedre unde se va alege/completa
proiectul care va fi considerat cel mai complet;
- Acest proiect va constitui modelul comisiei/ catedrei;
2. Desemnarea prin decizie a persoanelor - stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
responsabile cu verificarea modelelor de proiecte - stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
didactice prevederile deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile
emise;
3. Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de - În cadrul Comisiei de formare continuă a personalului didactic, comisie numită prin
proiecte didactice în Comisia de formare continua decizia de mai sus, se vor evalua şi armoniza modelele de proiecte didactice între diferitele
a personalului didactic compartimente (preşcolar, primar, gimnazial)
4. Înregistrarea în evidenţa unităţii - Înregistrarea la secretariatul unităţii de învăţământ a modelelor de proiecte didactice ale
comisiilor metodice/catedrelor de specialitate
5. Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 - Numerotarea fiecărui model de proiect didactic folosit în unitatea de învăţământ;
…sau I,II,III…..;
6. Numerotarea filelor modelelor de proiecte - Numerotarea filă cu filă a fiecărui model de proiect didactic
didactice
7. În urma analizei în comisia de formare continuă - În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului de administraţie al şcolii, responsabilii
modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa comisiilor metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte

60
Consiliului de Administraţie unde sunt aprobate didactice au fost desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;
- Membrii Consiliului de administraţie vor discuta/evalua/corecta modelele prezentate care
vor fi prezentate în Consiliul profesoral
-După definitivarea modelelor de proiecte didactice Consiliul de administraţie va decide
data prezentării acestora în Consiliul profesoral.
8. În urma aprobării Consiliului de administraţie - În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului profesoral al şcolii, responsabilii comisiilor
modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte didactice au fost
aprobării în consiliul profesoral desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;
- Membrii Consiliului profesoral vor discuta/ evalua/corecta modelele prezentate care vor
primi o forma definitivă;
- Consiliul profesoral va aproba prin vot modelele de proiecte didactice în forma definitivă.
9. După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele - Aprobarea dată în Consiliul profesoral va fi consemnată de către secretarul Consiliului
de proiecte didactice sunt transmise profesoral în registrul de procese-verbale;
responsabililor comisiilor - Toţi membrii Consiliului profesoral vor semna procesul verbal al şedinţei;
metodice/responsabililor catedrelor de specialitate
10. Modelele de proiecte didactice devin obligatorii - Directorul unităţii de învăţământ va emite o decizie referitoare la modul de întocmire a
pentru personalul didactic debutant, pentru proiectelor didactice;
personalul didactic care se prezintă la examenele - Stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a prevederile deciziei;
constatat că întocmirea detaliată a unui proiect - Întocmirea deciziei propriu-zise;
didactic este necesara; redactarea primei părţi a - Înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
proiectului didactic este obligatorie pentru întregul - Semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
personal didactic - Înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- Semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- Predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile

61
emise;
11. Arhivarea modelelor de proiecte didactice. - Modelele de proiecte didactice se arhivează la unitatea de învăţământ cu termen de
păstrare 5 ani.

9.Responsabilităţi
Nr. Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI
Crt.
1 Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de
Elaborare
învăţământ
2 Comisia de formare continuă Verificar
e
3 Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, Director Aprobare
4 Personalul didactic al unităţii de învăţământ Aplicare
5 Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de Arhivare
învăţământ curentă
6 Secretariat Arhivare generală

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea proiectului didactic Nr. de ex. 29 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.D. 01 Revizia ................
PERSONAL DIDACTIC
Nr. de ex. .............

10.Cuprins

Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

62
componentei
în cadrul
PO
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1 Generalităţi
8.2 Documente utilizate
8.3 Modul de lucru
8.4 Planificarea operaţiunilor
8.5 Identificarea acţiunilor şi derularea activităţilor
9. Responsabilităţi
10. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

Procedură operaţională
privind întocmirea planului managerial

Cod: P.O. D001

Editia INTAI
Revizia ……….....

63
Entitatea publică Procedura Ediţia ÎNTÂI Pagina..........................
operaţională Nr. de ex. 6 din EDIŢIA I
Privind întocmirea EXEMPLARE Exemplar nr. .....
planului managerial
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind
responsabilii/ Numele şi Funcţia Data Semnătura
operaţiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Comisia de elaborare a planului managerial 14.09.2012
1.2. Verificat Director adj. 18.09.2012
1.3 Aprobat Director 21.09.2012

64
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Componenta revizuită
Modalitatea reviziei
Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x 21.09.2012
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Exemplar Compartiment Nume şi


Funcţia Data primirii Semnatura
difuzării nr._____ prenume

3.1. Aplicare 1 Direcţiune Director 21.09.2012


3.2. Aplicare 2-3 Învăţământ preşcolar Profesor pentru 21.09.2012
învăţământul preşcolar

65
3.3. Aplicare 2-3 Învăţământ primar Profesor pentru 21.09.2012
învăţământul preşcolar
Învăţător 21.09.2012
3.4. Aplicare 2-3 Învăţământ gimnazial Profesor 21.09.2012
3.5 Aplicare 4 Secretariat Secretară 21.09.2012
3.6 Aplicare 4 Contabilitate Administrator financiar 21.09.2012
3.7 Aplicare 4 Administraţie Administrator 21.09.2012
3.8 Aplicare 4 CDI Bibliotecar 21.09.2012
3.9 aplicare 5 Personal nedidactic Îngrijitori 21.09.2012
Şofer 21.09.2012
3.5. Evidenta 1 Directiune Director 21.09.2012
3.6. Evidenta 6 Secretariat Secretar 21.09.2012
3.7. Arhivare 6 Secretariat Secretar 21.09.2012 -

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............

4. Scopul procedurii operaţionale


4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
4.6. Prin aceasta Procedură se reglementează modalitatea de întocmire a planului managerial pentru întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al
unităţii de învăţământ;
4.7. Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a planului managerial.
5. Domeniul de aplicare

66
Procedura se aplică de către Compartimentele învăţământ preşcolar, învăţământ primar învăţământ gimnazial secretariat, contabilitate, administraţie, bibliotecă
şi personal nedidactic ,îngrijitori şi transport elevi.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I


Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate


6.1. Legislaţie primară:
1. Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011;
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
6.2. Legislaţia secundară:
1. Ordinul nr. 3638/2001 cu privire la Planul-cadru pentru clasele I – VIII;
2. Ordinul nr. 4925/2005 privind aprobarea ROFUIP;
3. Ordinul nr. 5635/2012 privind structura anului şcolar 2012-2013;
4. Ordinul nr. 5606/2012 privind evaluarea naţională la cl. a VIII-a 2012-2013;
5. Ordinul nr. 5608/2012 privind admiterea în învăţământul liceal 2013-2014;
6. Ordinul nr. 4505/2009 privind evaluarea personalului didactic;

67
7. Ordinul nr. 3062/2012 privind învăţământul simultan;
8. Ordinul nr. 3064/2012 privind înscrierea în cl. I şi cl. pregătitoare;
9. Ordinul nr. 3654/2012 privind planurile-cadru la cl. pregătitoare, cl. I şi a II-a;
10. Ordinul nr. 6143/2011 privind evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar;
11. Ordinul nr. 5560/2011 privind mobilitatea personalului didactic 2012-2013;
12. Ordinul nr. 5561/2011 privind formarea continuă;
13. Ordinul nr. 5562/2011 privind recunoaşterea, acumularea şi echivalarea creditelor;
14. Ordinul nr. 5565/2011 privind regimul actelor de studii;
15. Ordinul nr. 1409/2007 privind reducerea fenomenului de violenţă
6.3 Alte documente
1. Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2013-2020;
2. Strategia ISJ privind accesul la educaţie;
3. Programul de guvernare 2012;
4. Plan de acţiune al jud.________, secţiunea învăţământ preuniversitar.
6.4 Documente interne ale unităţii de învăţământ
1. Raportul privind activitatea instructiv-educativă în anul şcolar 2011-2012;
2. Regulamentul intern al şcolii;
3. Informările comisiilor şi colectivelor metodice;
4. Decizia Consiliului de Administraţie din 5 octombrie 2012.

68
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I
Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati în procedura operaţională
7.1 Definiţii ale termenilor
Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
operaţională metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
planului managerial
2. Ediţie a unei PO Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată
3. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
unei ediţii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
4. Plan managerial Procesul de stabilire a obiectivelor, de structurare, alocare şi utilizare a
resurselor, de motivare şi coordonare a personalului, de monitorizare a

69
realizării obiectivelor

7.2 Abrevieri ale termenilor

Abrevierea Termenul abreviat


1. PO Procedura operaţională
2. PM Plan managerial
3. I Informare
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7. Ap. Aplicare
8. Ah. Arhivare
9. CP Consiliul profesoral
10. CEPM Comisie elaborare plan managerial
11. CA Consiliul de administraţie
12. D Director
13. Preşc. Invăţământ preşcolar
14. Prim. Invăţământ primar
15. Gimn. Invăţământ gimnazial

70
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I
Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............
8.Descrierea procedurii operaţionale:
8.1Generalităţi:
Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei
şi contabilitate. Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Cum managementul implică în mod necesar oameni,
este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale – abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe de lucru. Pentru a avea succes, un manager
trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii.
În opinia specialiştilor români în domeniul managementului (Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Eugen Burduş) funcţiile managementului sunt următoarele:
1. Planificarea. Este procesul de stabilire a obiectivelor şi a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective.
2. Organizarea. Este procesul de structurare, alocare şi utilizare a resurselor pentru atingerea obiectivelor stabilite.
3. Coordonarea şi antrenarea. Este procesul de inspirare, motivare şi coordonare a oamenilor pentru atingerea obiectivelor.
4. Controlul. Este procesul de monitorizare a realizării obiectivelor vizând adoptarea unor acţiuni proactive sau corective cu caracter de reglare sistemică
8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Circuitul documentelor

71
8.3. Modul de lucru
8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
8.3.1.1 Proiectarea globală prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu obiective, resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad
ridicat de generalitate. Este de competenţa Consiliului profesoral şi a Consiliului de Administraţie.
8.3.1.2 Proiectarea eşalonată se materializează prin elaborarea planurilor şi programelor operaţionale semestriale.
Această eşalonare a proiectării didactice este determinată de nevoia de a imprima unitate şi coerenţă întregii activităţi din şcoală prin punerea în relaţie a
obiectivelor şi a activităţilor întreprinse pentru realizarea acestora.
8.4 Etapele intocmirii planului managerial
Nr. crt. Acţiuni
1. Compartimentele funcţionale - didactic şi didactic auxiliar întocmesc informări şi le prezintă directorului
2. Directorul numeşte prin decizie Comisia de elaborare a planului managerial;
3. Comisia de elaborare a planului managerial pe baza informărilor primite şi a observaţiilor proprii le analizează şi întocmeşte
proiectul planului managerial
4. Proiectul planului managerial este prezentat în şedinţa Consiliului de Administraţie unde este analizat, corectat/completat şi
verificat de directorul adjunct
5. Directorul aprobă forma finală a planului managerial analizată,corectată/completată şi verificată de directorul adjunct în

72
cadrul şedinţei Consiliul de administraţie
6. În urma aprobării directorului planul managerial este supus dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral
7. După aprobarea în Consiliul Profesoral planul managerial este înregistrat
8. Planul managerial devine obligatoriu pentru toate compartimentele şi este transmis responsabililor comisiilor
metodice/responsabililor catedrelor de specialitate şi celorlalte compartimente sub semnătură
9. Arhivarea curentă se face la direcţiunea şcolii
10. La sfârşitul anului şcolar directorul transmite compartimentului secretariat planul managerial pentru arhivarea generală

8.5. Identificarea acţiunilor şi derularea activităţilor

Acţiunea Activităţi desfăşurate


1 Compartimentele funcţionale - didactic şi - în perioada 1-15 septembrie personalul didactic şi didactic auxiliar vor întocmi informări
didactic auxiliar întocmesc informări şi le despre activitatea desfăşurată pe parcursul întregului an şcolar trecut;
prezintă directorului - aceste informări vor fi transmise directorului;
- directorul le studiază şi numeşte o comisie însărcinată cu elaborarea proiectului planului
managerial pentru anul şcolar în curs;
2. Directorul numeşte prin decizie Comisia de - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte normative;
elaborare a planului managerial; - înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;
-aprobarea referatelor de conducătorul instituţiei publice;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
-înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

73
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;
3. Comisia de elaborare a planului managerial - Comisia de elaborare a planului managerial va întocmi proiectul acestui plan după următoarea
pe baza informărilor primite şi a observaţiilor structură:
proprii le analizează şi întocmeşte proiectul I. Introducere
planului managerial II. Fundamentare
II.1 Acte normative
II.2 Analiza mediului intern şi extern(analiza SWOT)
II.3 Analiza nevoilor educaţionale în context politic, social,economic şi tehnologic(analiza
PEST)
II.4 Viziunea şcolii
II.5 Misiunea şcolii
III. Direcţii de acţiune şi priorităţi ale şcolii
III.1 Direcţii de acţiune
III.2 Priorităţi
IV. Obiective generale ale activităţii
V. Obiective specifice pe domenii funcţionale
V.1 Management
V.2 Curriculum
V.3 Resurse
V.4 Relaţii comunitare
VI. Planul operaţional pentru anul şcolar în curs cu urmatoarea structură:
Resurse Termen

74
Obiective materiale financiare
Indicatori Măsuri
Acţiuni Compartiment
de de
specifice responsabil
realizare reglare
VI.1 Management
VI.1.1 Asigurarea coerenţei manageriale prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză,
la proiectarea managerială, la deciziile şi hotărârile CA şi CP
VI.1.2 Eficientizarea activităţii compartimentelor funcţionale
VI.1.3 Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale
VI.1.4 Asigurarea calităţii educaţiei
VI.2 Curriculum
VI.2.1 Desfăşurarea demersurilor didactice având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie
europene
VI.2.2 Participarea la programe de pregătire pentru performanţă,la activităţi formale şi non-
formale
VI.2.3 Identificarea situaţiilor problematice în rândul elevilor, orientarea şcolară şi profesională
VI.2.4 Corelarea planului de şcolarizare cu evoluţia demografică a localităţii
VI.3 Resurse
VI.3.1 Asigurarea accesului personalului şcolii la formare profesională continuă
VI.3.2 Încadrarea şcolii cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic conform
prevederilor legale
VI.3.3 Conservarea infrastructurii şi realizarea dotărilor necesare
VI.3.4 Monitorizarea utilizării bazei didactico-materiale
VI.4 Relaţii comunitare
VI.4.1 Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale şi ale Uniunii

75
Polonezilor din Romania la exercitarea atribuţiilor care le revin în activităţile şcolii
VI.4.2 Responsabilizarea părinţilor în asigurarea serviciilor educaţionale din şcoală
VI.4.3 Dezvoltarea de parteneriate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional
VI.4.4 Participarea la proiecte europene
4. Proiectul planului managerial este prezentat - comisia însărcinată cu elaborarea proiectului planului managerial prezintă în şedinţa
în şedinţa Consiliului de Administraţie unde Consiliului de administraţie proiectul elaborat;
este analizat, corectat/ - membrii Consiliului de administraţie analizează, corectează şi completează proiectul planului
completat şi verificat de directorul adjunct managerial prezentat.
5. Directorul aprobă forma finală a planului - după analizarea, corectarea şi completarea proiectului planului managerial, directorul unităţii
managerial analizată,corectată/completată şi şcolare îl va aproba şi semna;
verificată de directorul adjunct în cadrul - după semnarea de către director, proiectul planului managerial va fi prezentat în şedinţa
şedinţei Consiliul de administraţie Consiliului profesoral.
6. În urma aprobării directorului planul - în şedinţa Consiliului profesoral directorul unităţii de învăţământ va prezenta proiectul
managerial este supus dezbaterii şi aprobării planului managerial;
în consiliul profesoral - în cadrul şedinţei personalul didactic da dezbate şi, după caz, va complete/modifica proiectul
planului managerial;
- după încheierea tuturor dezbaterilor/propunerilor de modificare/completare planul managerial
va fi supus aprobării Consiliului profesoral;
- Consiliul profesoral va aproba planul managerial pe anul şcolar în curs.
7. După aprobarea în Consiliul Profesoral - Planul managerial va fi înregistrat la serviciul secretariat
planul managerial este înregistrat
8. Planul managerial devine obligatoriu pentru - după înregistrare planul managerial devine obligatoriu pentru întregul personal salariat al
toate compartimentele şi este transmis unităţii de învăţământ;
responsabililor comisiilor metodice/ - planul managerial va fi înmânat sub semnătura responsabililor comisiilor metodice/
responsabililor catedrelor de specialitate şi responsabililor catedrelor de specialitate şi celorlalte compartimente;

76
celorlalte compartimente sub semnătură - un exemplar al planului managerial va fi afişat la avizierul fiecărei structuri a unităţii de
învăţământ (PJ)
9. Arhivarea curentă se face la direcţiunea şcolii - un exemplar al planului managerial se va afla la direcţiunea unităţii de învăţământ (PJ)

10. La sfârşitul anului şcolar directorul transmite Planul managerial se arhivează la arhiva generală a unităţii de învăţământ (PJ) cu termen de
compartimentului secretariat planul păstrare de 70 de ani.
managerial pentru arhivarea generală

9.Responsabilităţi

Nr. Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI


Crt.

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Compartimentele funcţionale-didactic şi didactic auxiliar întocmesc informare
informări şi le prezintă directorului
2 Directorul informare
3 Comisia de elaborare a planului managerial elaborare
4 CA,CP,D aprobare
5 D, Presc, Prim, Gimn, S, Co, Ad, B aplicare
6 Secretariat arhivare

77
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.......................... din EDIŢIA I
Privind întocmirea planului managerial Nr. de ex. 6 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. D001 Revizia ................
DIRECŢIUNE
Nr. de ex. .............
10.Cuprins

Numărul
componentei
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul
PO
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1 Generalităţi
8.2 Documente utilizate
8.3 Modul de lucru
9. Responsabilităţi
10. Cuprins

78
Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
COD: P.O. B010
Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.....................


Privind promovarea Nr. de ex. 10 din EDIŢIA I
imaginii scolii EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

79
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţîei procedurii operaţionale.
Elemente
privind Numele şi
Funcţia Data Semnătura
responsabilii/ prenumele
operatiunea
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT PROFESOR

1.2. VERIFICAT DIRECTOR ADJ.

1.3 APROBAT DIRECTOR

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale


Ediţia
Componenta Modalitatea Data la care se aplică
sau după caz,
revizuită reviziei prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
revizia în cadrul ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x

2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

80
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............


3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operationale
Scopul difuzării Ex. nr Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura
3.1 aplicare 1 Secretariat Secretar

3.2 aplicare 2 Pers.didactic Înv. dirig

3.3 informare 3 Consiliul profesoral Director

3.4 verificare 4 Conducere Director adj.

3.5 aprobare 5 Consiliul de administraţie

3.6 evidenţă 6 Secretariat Secretar

3.7 arhivare 7 Secretariat Secretar

4. SCOPUL PROCEDURII:
a) Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate
b) Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;
c) Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi
beneficiarilor procesului educaţional;
d) Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice;
e) Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea
elevilor în alte abilităţi;
f) Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;
g) Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

81
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............

5. DOMENIUL DE APLICARE:
5.1 - Precizarea (definirea) activităţii la care se referă PO:
- promovarea imaginii instituţionale ale şcolii.
5.2 - Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică
5.3. - Lista principalelor activităţi de care depinde:
a) această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
- secretariat ,
- contabilitate;
- conducerea şcolii;
- consilierul educativ;
- comisia de promovare a imaginii şcolii;
- toate cadrele didactice.
b) de această activitate depind următoarele compartimente:
- secretariat;
- conducerea şcolii;
- elevii şcolii;
- comunitate locală.
5.4 - Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale, listarea compartimentelor
implicate în procesul activităţii.
a) activitatea depinde de furnizarea datelor :
- secretariat;
- învăţători, diriginţi;

82
- consilier educativ;
- conducerea şcolii.
b)de această activitate depind compartimentele :
- secretariat;
- învăţatori, diriginţi;
- conducere.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Standarde internaţionale:
- Standarde internaţionale de management
6.1. Legislaţie primară:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011
6.2. Legislaţie secundară:
- SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Circuitul documentelor;
 Regulamentul instituţiei de învăţământ;
 Regulamentul privind regimul actele de studii şi documentele şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar din 07 octombrie 2011
(anexă la Ordinul nr. 5565/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi
al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar);
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar referitor la actele de studii.

83
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............


7. Definiţii şi abrevieri:
A. Definiţii
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor
de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
B.Abrevieri
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah Arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

84
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............


8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Generalităţi:
- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;
- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;
- Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi
beneficiarilor procesului educaţional;
- Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice;
- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea
elevilor în alte abilităţi;
- Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;
- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista şi proveninţa documentelor:
- ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD);
- documentele comisiei de promovare a imaginii şcolii
- calendarul activităţilor extraşcolare ( judeţene, naţionale)
- documente interne (rapoarte, analize, informări, planificări)
- M.E.N. (ordine şi dispoziţii)
8.2.3.Circuitul documentelor

85
8.3. Modul de lucru - 8.3.1 PLANIFICAREA OPERAŢIUNILOR ŞI ACŢIUNILOR ACTIVITĂŢILOR:
8.3.1.1. Proiectarea globală-prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu obiective, resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad
ridicat de generalitate, fiecare membru al Comisiei de promovare a imaginii şcolii având termene şi acţiuni bine stabilite de Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie;
8.3.1.2. Proiectarea eşalonată - se materializează prin propunerile cadrelor didactice şi nu numai de modalităţi de promovare a imaginii şcolii, elaborarea
Proiectului de promovare a imaginii şcolii de către membrii comisiei, delegarea de atribuţiuni pentru punerea în aplicare a proiectului de către persoanele
implicate;
3.1.3. Etapele întocmirii unui Proiect privind promovarea imaginii şcolii.
Unitatea şcolară:
Tipul şcolii: Şcoală gimnazială

86
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară:
Număr de elevi:
Număr de clase:
Provenienţă: mediu:
Personalul şcolii:
Număr de cadre didactice:
Personal auxiliar:
I . ANALIZA DE NEVOI
1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
Populaţie şcolară – nr. elevi
- rata abandonului şcolar:
 ciclul primar
 ciclul gimnazial
- rata de promovabilitate;
- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune;
- frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare;
- promovabilitatea la examenul de evaluare naţională.
Personal didactic – nr. cadre didactice
- nr. cadre didactice calificate (%);
- nr. cadre didactice titulare cu gradul I (%);
- nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică.
Resurse materiale – nr. spaţiilor şcolare – , dintre care:
- săli de clasă – ;

87
- cabinete – ;
- laboratoare – ;
- ateliere – ;
- biblioteca – ;
- nr. spaţiilor sanitare – ;
- material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material didactic modern;
- şcoala are (nu are) fonduri băneşti extrabugetare.
2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
- Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu
- Calitatea personalului didactic:
 calificat – %;
 cu performanţe în activitatea didactică – %.
- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;
- Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul
managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala
funcţionează după un plan managerial propriu.
3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii,
respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional,
individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor
instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

88
Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie,
îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice
4) ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele
paliere:
- oferta curriculară;
- resursele umane;
- resursele materiale şi financiare;
- relaţiile cu comunitatea.
a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative,
auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ:
- managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
- administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;
- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor.
OPORTUNITĂŢI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.
Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.

89
AMENINŢĂRI
- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul
pentru această unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
b) Resurse umane
PUNCTE TARI
- personal didactic calificat în proporţie de - %;
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de - %;
- ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de -%;
- relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ;
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 16 comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora;
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor.
PUNCTE SLABE
- slabă motivare datorită salariilor mici;
- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe;
- lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică;
- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o
comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi;
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice;
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile).

90
AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea
materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);
- scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan local;
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-
elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie, limba română, educaţie tehnologică, precum
şi a unui cabinet de perfecţionare pentru învăţători-profesori;
- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;
- şcoala are bibliotecă.
PUNCTE SLABE
- nu există sală de sport;
- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică;
- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu este conectată la reţeaua Internet;
- materialul didactic este insuficient şi depăşit;
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru
întreţinerea spaţiilor şcolare.
OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională;
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme;
- existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti;

91
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii.
AMENINŢĂRI
- administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente;
- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii.
d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;
- în şcoală s-au desfăşurat programe educaţionale: ..............;
- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare;
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu
cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE
- nu există legături de parteneriat cu primăria de sector;
- slabe legături de parteneriat ce O.N.G.-uri;
- legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate.
OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi;
- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;
- interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat;
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.
AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;

92
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.
II. MISIUNEA ŞCOLII
Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
DEVIZA ŞCOLII
Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.
III. SCOPURILE STRATEGICE
1. Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi tehnologic.
2. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE
OBIECTIVE RESURSE
(TERMENE) PERFORMANŢĂ
Identificarea cererii şi - părinţi, profesori, elevi - învăţători, diriginţi – - Alcătuirea unui centralizator al
nevoilor de educaţie ale - chestionare adresate elevilor şi părinţilor; coordonaţi de directorul opţiunilor
beneficiarilor - alocarea timpului necesar unor discuţii cu beneficiarii şcolii şi de Consiliul pentru
reglementările în vigoare privind organizarea CDS curriculum
TERMEN –
Identificarea resurselor - profesori şi învăţători; - Consiliul pt. curriculum; -Listarea resurselor existente
existente în vederea alcătuirii - spaţii şi dotări materiale existente; - director; privind potenţialele opţionale
CDS - reglementări în vigoare cu privire la organizarea CDS; - profesori, învăţători.
Dezvoltarea ofertei - cadre didactice - Consiliul pentru - Întocmirea unei liste cu abilităţi,
curriculare - baza materială curriculum; competenţe pentru cadrele didactice
- cursuri de perfecţionare oferite de CCD, ONG, - director; cu atestate, diplome, certificate etc.;

93
universităţi. - profesori, învăţători. - Achiziţionarea de noi echipamente
şi materiale didactice.
Realizarea ofertei şcolii în - cadre didactice; - director; - Oferta pentru fiecare an de studiu să
funcţie de nevoile - baza materială. - Consiliul pentru conţină cel puţin patru opţionale
beneficiarilor şi de resurse curriculum;
3. Menţinerea imaginii şcolii având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor. (Obiectiv pe termen lung)
IV. OPŢIUNI STRATEGICE
1. a) Dezvoltarea curriculară;
b) Dezvoltarea resurselor umane;
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a:
- ofertei curriculare;
- calificării şi prestigiului personalului didactic;
- bazei materiale a şcolii;
- modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii.
2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor (potenţiali).
V. PLANURILE OPERAŢIONALE: a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)
b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Identificarea nevoilor şi - conducerea şcolii; - conducerea şcolii; Dezbatere în consiliul profesoral
posibilităţilor de formare - oferta de la CCD, ONG, universităţi; - Comisia pentru perfecţionarea şi privind nevoile şi posibilităţile de
- chestionar adresat cadrelor didactice privind formarea cadrelor didactice; formare
nevoile lor de formare;
- centralizatorul opţiunilor beneficiarilor.
Atragerea şi selectarea de - resursele materiale şi financiare ale şcolii - conducerea şcolii Număr mare de candidaţi la
personal didactic competent - poziţia geografică şi reputaţia şcolii concursurile de ocupare a

94
- oferta curriculară a şcolii catedrelor vacante
Perfecţionarea şi formarea - ofertele CCD, ONG, universităţi, dezbateri - conducerea şcolii; Realizarea de către toate cadrele
continuă a cadrelor didactice tematice ale Consiliului profesoral - Comisia de formare şi perfecţionare. didactice a orelor obligatorii de
- abonamente la reviste de specialitate - Consiliul de administraţie formare;
- achiziţionarea de către biblioteca şcolii de Întruniri tematice la nivel de
lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice; catedră.
- informaţii obţinute internet

c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE


Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri - scrisoarea de intenţii a şcolii - conducerea - Planul strategic privind obţinerea de resurse
(fund raising) - cadre didactice şi părinţi şcolii financiare;
- planul de dezvoltare al - Informarea părinţilor privind situaţia economică a
şcolii şcolii prin intermediul şedinţelor cu părinţii la nivel de
- baza materială existentă clasă şi şcoală.
Continuarea contractelor pentru obţinerea - contractele existente (două - directorul
fondurilor extrabugetare contracte) şcolii;
- contabilul.
Identificarea surselor de finanţare - instituţii potenţial partenere - directorul - Listarea posibilelor surse de finanţare
- cadrele didactice şcolii
- părinţii
Încheierea de contracte de sponsorizare - instituţii partenere - directorul - Creşterea numărului de contracte şi a fondurilor
- Consiliul de administraţie şcolii extrabugetare cu 30 %.
- contabilitatea - contabilul
d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE
Identificarea potenţialelor - Biserica, Poliţia, Primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu - Centralizarea potenţialilor parteneri;
instituţii partenere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală; - Întruniri ale Comisiei pentru relaţii cu

95
- cadrele didactice; comunitatea.
- părinţii.
Stabilirea de contacte; - biserica, poliţia, primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu
negociere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală;
- cadrele didactice;
- părinţii.
Planificarea activităţilor - instituţii partenere - Comisia pentru relaţii cu - Alcătuirea de programe de activităţi de către
comune - şcoala comunitatea fiecere clasă şi centralizat la nivelul şcolii
- schema orară - învăţători şi diriginţi
Realizarea programelor - reprezentanţii instituţiilor partenere - învăţători şi diriginţi; - Respectarea schemei de programe;
- cadrele didactice - Comisia de activitate - Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare
- conducerea şcolii extracurriculară; program.
- spaţii de întâlnire - Comisia PSI şi PM;
- bază materială - Comisia pentru relaţii cu
comunitatea.
e) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE
Identificarea mediilor de - cadre didactice - Comisie special - Specificarea a cel puţin 3 medii eficiente de distribuire a
distribuire a informaţiilor - Consiliul reprezentativ al elevilor constituită (2 membri) informaţiilor
Elaborarea planurilor - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare - Alcătuirea a cel puţin 3 planuri de promovare a imaginii
concrete de prezentare a - resurse financiare; a imaginii şcolii şcolii
imaginii şcolii - laboratorul de informatică.
Realizarea planurilor (Revista - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare - Apariţia a cel puţin 2 numere pe an a Revistei şcolii
şcolii, prezentare pe Internet, - resurse financiare; a imaginii şcolii - Publicarea pe Internet a prezentării şcolii;
Broşuri informative) - laboratorul de informatică; - Tipărirea şi distribuirea de broşuri informative.
- elevi;
- profesorul de informatică.

96
Alcătuirea unui plan de - directorul; - directorul; - Elaborarea unui instrument de colectare a datelor
evaluare continuă a - Comisia de promovare a imaginii - Comisia de promovare
impactului şi materialelor şcolii. a imaginii şcolii.
distribuite

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............


9. RESPONSABILITATI
1. Directorul unităţii de învăţământ :
a) verifică modul de elaborare a Proiectului de promovare a imaginii şcolii, referitor la:
- corectitudinea datelor transmise de personalul didactic în termenele stabilite către comisia de elaborare;
- structura Proiectului de promovare a imaginii şcolii;
b) Înaintează spre discutare şi aprobare proiectul către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

97
c) aprobă proiectul;
d) verifică modul de punere în aplicare a acestuia.
2. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii:
- primeşte propunerile cadrelor didactice şi altor angajaţi ai şcolii privind proiectul;
- întocmeşte Proiectului de promovare a imaginii şcolii;
- prezintă proiectul directorului şi directorului adjunct pentru verificare;
- afişează proiectul după aprobare şi înregistrare şi trasează sarcini pentru punerea în aplicare a acestuia.
3. Secretarul:
- înregistreză proiectul după aprobare;
- arhivează proiectul la sfârşitul anului şcolar.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind promovarea imaginii scolii Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B010 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins
Numărul componentei
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul PO

Coperta

98
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei PO

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
3.
operaţionale

4. Scopul procedurii operaţionale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

8. Descrierea procedurii operaţionale

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

10. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
ÎNTOCMIREA ORARULUI

99
COD: P.O. 008

EDIŢIA ÎNTÂI

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia .............
...

Nr. de
ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


1. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind Numele şi


Funcţia Data Semnătura
responsabilii / operaţiunea prenumele
1.1. ELABORAT SECRETAR 9 sept. 2012
1.2. VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 9 sept. 2012
1.3. APROBAT DIRECTOR 8 sept.

100
2012

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Data la care se aplică


Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea
prevederile ediţiei sau
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei
reviziei ediţiei
2.1 Ediţia 1 x x 17 sept. 2012
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia
… Revizia
… Ediţia II x x
2.n Ia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării prenumele primirii
3.1 aplicare 1 Secretariat Secretar
3.2 aplicare 2 Pers.didactic Inv.dirig
3.3 informare 3 Consiliul de administraţie Director
3.4 verificare 4 Conducere Director adj.
3.5 aprobare 5 Conducere Director
3.6 evidenţă 6 Secretariat Secretar
3.7 arhivare 7 Secretariat Secretar
4. SCOPUL PROCEDURII :

101
Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii şcolare, conform reglementărilor legale şi cu respectarea planurilor cadru, pe clase şi pe profesori şi
a condicii de prezenţă;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


5. DOMENIUL DE APLICARE:
5.1. - Precizarea activităţii la care se referă P.O. – clasele de elevi şi cadrele didactice.
5.2 - Delimitarea activităţii în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate (toate etapele ce vor fi parcurse privind verificarea încheierii corecte a
situaţiei şcolare în cataloagele claselor (note medii semestriale, media anuală) informaţiile cerute privind identitatea elevilor trecuţi în cataloage şi registrele
matricole,
5.3. - Lista principalelor activităţi de care depinde :
a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :
 secretariat;

102
 învăţători;
 diriginţi;
 toate cadrele didactice.
b) De această activitate depind următoarele compartimente :
 secretariat;
 conducere.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Legislaţie primară:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011.
6.2. Legislaţie secundară:
 Ordinul nr. 5565/2011al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

103
 Circuitul documentelor;
 Regulamentul instituţiei de învăţământ;
 Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar din 07 octombrie
2011 (anexă la Ordinul nr. 5565/2011al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar. )
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar referitor la actele de studii;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


7. Definiţii şi abrevieri:
7.1. Definiţii :
d) procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor şi procedeelor cu privire la aspectul
procesual;
e) Ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale;
f) Revizie în cadrul unei ediţii – acţiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale P.O;
g) Orar: - Program săptămânal pe baza căruia se desfăşoară activitatea didactică în şcoli;
h) Condica de prezenţă: Document prin care se poate verifica prezenţa personalului conform sarcinilor cuvenite;
7.2. Abrevieri:

104
i) PO – procedură operaţională;
j) CL – clase;
k) PROF – profesori;
l) COND – condica;
m) MO – Monitorul Oficial;
n) MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale;
o) LEN –Legea Educaţiei Naţionale;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Documente utilizate
1. Decizia de numire a comisiei;
2. Încadrările pe profesori;
3. Orarul pe clase şi pe profesori;
4. Condica de prezenţă;
5. Graficul de repartizare a sălilor de clasă;
8.2. Planificarea operaţiunilor

105
Nr.
Acţiuni Obs.
crt.
1 2
1. Comunicarea deciziei de numire a comisiei;
2. Repartizarea sălilor de clasă;
3. Stabilirea încadrării;
4. Întocmirea orarului
5. Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;
6. Afişarea orarului
7. Scrierea condicii de prezenţă.
8. Urmărirea modului de respectare a orarului;
9. Monitorizarea orarului;
10. Analiza fişelor de monitorizare;
11. Respectarea planului de îmbunătăţire,
8.3. Identificarea obiectivelor şi derularea activităţilor:
Nr.
Acţiuni OBIECTIVE
crt.
1. Comunicarea deciziei de numire a comisiei;  stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
 stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile deciziei;
 întocmirea deciziei propriu-zise;
 vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
 înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
 semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
 înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
 semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
 predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;
2. Repartizarea sălilor de clasă;  Întocmirea unui tabel cu toate spaţiile disponibile;
 Spaţiile pot fi în administrarea şcolii sau închiriate de alţi deţinători de spaţii;
 Stabilirea necesarului de săli de clasă;
 Constituirea claselor şi numirea diriginţilor şi a învăţătorilor;

106
 Repartizarea sălilor de clasă;
3. Stabilirea încadrării;  Directorul stabileşte încadrarea cadrelor didactice, numărul de ore prevăzut pe baza planurilor
de învăţământ;
Întocmirea orarului  Introducerea datelor în program şi generarea orarului;
 Aranjarea orelor se face ţinând cont de: numărul de ore optim pe zi, încărcarea sălilor de
clasă, continuitatea orelor pe profesor şi gradul de solicitar al elevilor la diferite discipline (să
nu fie mai mult de 2 ore de acelaşi fel pe zi);
4. Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;  Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;

5. Afişarea orarului  Afişarea orarului la avizierul şcolii şi înmânarea orarelor pe clase profesorilor diriginţi;

6. Scrierea condicii de prezenţă.  Responsabilul cu condica de prezenţă întocmeşte condica pe clase şi o pune la dispoziţia
profesorilor;
7. Urmărirea modului de respectare a orarului;  Se urmăreşte modul de respectare a programului conform orarului aprobat în C.A. (pentru o
eficientă monitorizarea, fiecare sală de clasă va avea afişat pe uşă orarul clasei);
8. Monitorizarea orarului;  Fiecare membru al subcomisiei va efectua monitorizarea conform planificării şi va completa
fişa de monitorizare a orarului.
9. Analiza fişelor de monitorizare;  Se vor face raportări intermediare şi anuale şi se va elabora un plan de măsuri de îmbunătăţire.

10. Respectarea planului de îmbunătăţire,  Orice sugestie este binevenită şi înregistrată.

9. RESPONSABILITATI
9.1. Directorul unităţii de învăţământ:
Directorul stabileşte componenţa comisiei de orar, responsabilul de comisie şi responsabilităţile acesteia;
9.2. Comisia

107
Comisia preia încadrările de la director şi se întocmeşte orarul şcolii;
9.3. Responsabilul de procedură
Responsabilul comisiei răspunde de buna desfăşurare a procesului de elaborare, aplicare şi verificare a orarului.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Întocmirea orarului Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 008 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins
NUMĂRUL DENUMIREA COMPONENTEI DIN CADRUL PAGINA
COMPONENTEI PROCEDURII OPERAŢIONALE
ÎN CADRUL
PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau,
după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale
7. Definiţii şi abrevieri ai termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activităţii
10. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________

108
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar
COD P. O.
Ediţia ÎNTÂI
Revizia 0

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.....................


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea Nr. de ex. 0 EXEMPLARE din EDIŢIA I
absenteismului şcolar Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

109
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
CEAC
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ


1.1 ELABORAT PROFESOR 12.09.2012
1.2 VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 14.09.2012
1.3 APROBAT DIRECTOR 16.09.2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
ediţiei reviziei ediţiei
2.1 Ediţia I x X
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

110
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării nr. prenumele primirii
3.1 Aplicare 40 Personal didactic Director adjunct
.
3.2 Informare 2 Consiliul Profesoral Director
.
3.3 Informare 4 Consiliul de Administraţie Preşedintele consiliului de administraţie
.
3.4 Evidenţă 1 Secretariat Secretar şef
.
3.5 Arhivare 1 Secretariat Secretar şef
.
3.6 Alte scopuri 1 Informatică Inginer de sistem
. (pentru situl şcolii) Profesor informatică

4. Scopul procedurii operaţionale:

4.1. Stabilirea modului de realizare a monitorizării, prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar;


4.2. Asigurarea existenţei documentaţiei necesare derulării activităţilor de monitorizare a absenţelor;
4.3. Asigurarea continuităţii activităţilor de monitorizare prin redistribuirea sarcinilor în cazul schimbărilor de personal;
4.4. Sprijinirea managerului şcolii, diriginţilor şi Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor privind exmatricularea, scăderea notei la purtare şi alte
măsuri disciplinare;

111
4.5. Identificarea punctelor slabe la nivelul şcolii, dar şi a fiecărei clase în parte şi stabilirea de planuri de îmbunătăţire a situaţiei;
4.6. Stabilirea persoanelor responsabile, a sarcinilor ce revin acestora şi a ierarhiei etapelor în realizarea monitorizării absenţelor;
4.7. Scopul procedurii operaţionale.

Procedura are drept scop reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate ale elevilor la cerinţele şcolii, ştiind
fiind faptul că absenteismul este primul pas către abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului educaţional.

4.8. Delimitarea activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi:


Comisia privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar este constituită şi funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare (ROF) al şcolii. Aceasta este formată din 4 membri, desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, conform rolului său prevăzut în ROF referitor la
stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ vizată.
4.9. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;
Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 Personalului didactic din unitatea de învăţământ;
 Consiliului de Administraţie al şcolii;
 Consiliului Profesoral;
 Managerilor şcolii.

112
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


5.1. Legislaţie primară
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
5.2. Legislaţie secundară
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.);
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.);

113
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

6. Definiţii şi abrevieri ai termenilor utilizaţi în procedura operaţională:


Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;
4. Absenteismul şcolar Un tip de conduită permanentă a elevului ce reflectă lipsa de interes faţă de şcoală.

7. Abrevieri ai termenilor utilizaţi


Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 P.O. Procedură operaţională
2 E. Elaborare
3 V. Verificare
4 A. Aplicare
5 Ap. Aprobare
6 Ah. Arhivare
7 R.O.I. Regulament de Ordine Interioară

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

114
8. Descrierea procedurii operaţionale (modul de lucru):
8.1. Generalităţi: Procedura are drept scop reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate ale
elevilor la cerinţele şcolii, ştiind fiind faptul că absenteismul este primul pas către abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului educaţional.
8.2. Resurse necesare: În punerea în practică a procedurii sunt necesare în special resurse umane (profesori, diriginţi, pedagogi) şi materiale pentru
întocmirea registrelor speciale şi a formularelor pentru monitorizarea absenţelor.
8.3. Modul de lucru - 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)
1 Stabilirea comisiei în structura organizaţională - conducerea instituţiei de învăţământ va stabili componenţa comisiei privind monitorizarea absenţelor;
şi a sarcinilor acesteia; - conducerea unităţii de învăţământ va emite decizia de numire şi stabilire a atribuţiilor comisiei privind
monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar.
2 Întocmirea programului de lucru a comisiei de Comisia îşi desfăşoară activitatea, conform unui program de activitate.
monitorizare;
3 Verificarea modului de aplicare a procedurii şi Comisia va verifica:
regulamentului şcolar  modul de înregistrare a absenţelor în cataloagele de la clasă de către profesori şi de către profesorii
diriginţi;
 prezenţa la ore a elevilor, prin sondaj, la ore alese aleatoriu;
 respectarea procedurii curente şi a ROI privind aplicarea măsurilor pentru combaterea şi prevenirea
absenteismului;
 consemnarea periodică a absenţelor la serviciul secretariat de către profesorii diriginţi.
4 Analizarea informaţiilor obţinute prin -analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra absenteismului şcolar;
monitorizarea absenţelor; - prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate;
- întocmirea raportului final
5 Discutarea activităţii cu cadrele didactice - prezentarea activităţii în Consiliul Profesoral

8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:


Operaţiunea Acţiunea

115
1 Monitorizarea - conceperea de către ISJ a machetei de colectare a datelor cu privire la absenţele elevilor din fiecare unitate şcolară;
- întocmirea de către ISJ a adresei pentru colectarea machetelor trimise către unităţile şcolare;
absenteismului şcolar:
- transmiterea de către ISJ prin e-mail-ul creat către toate unităţile şcolare din judeţ;
- postarea machetei pe site-ul I.S.J.___________;
- cadrele didactice vor consemna, în mod obligatoriu, la fiecare ora de curs absenţele, în catalog;
- centralizarea absenţelor din catalogul clasei / grupei, pe discipline / module de diriginte / învăţător / educator;
- transmiterea datelor centralizate pe clasă de diriginţi / învăţători / educatori către responsabilii desemnaţi de fiecare unitate şcolară
cu astfel de sarcini specifice în fişa postului;
- centralizarea tuturor datelor privind absenţele pe unitate şcolară cu P.J. pe luna respectivă, conform machetei transmisă de către
I.S.J. ___________. Directorii vor centraliza şi absenţele pe unităţile şcolare arondate şi apoi vor realiza centralizarea finală pe
unitate cu P.J.;
- transmiterea la I.S.J. ___________ a bazei de date centralizate pe unitatea şcolară cu P.J. conform machetei pe adresa de e-mail.
2. Prevenire şi - profesorii diriginţi vor aduce la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor în cadrul orelor de consiliere şi la şedinţele cu părinţii,
combatere prevederile ROFUIP, în special Secţiunea a 2 a, Cap. VIII, (Exercitarea calităţii de elev) şi a prezentei Proceduri.
- profesorii diriginţi vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. 94, alin. 2, lit. a,b,c din ROFUIP şi în
absenteismului şcolar;
conformitate cu acest articol.
- profesorii diriginţi vor motiva absentele în termenul prevăzut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au
absentat.
- analiza cauzelor producerii absenţelor şi stabilirea unui plan de măsuri de reducere a ratei de absenteism în unitatea şcolară;
- profesorii diriginţii / învăţătorii / educatoarele elevilor / preşcolarilor vor analiza cauzele absenţelor împreuna cu elevul şi părinţii
acestuia / reprezentanţii legali, în cel mai scurt timp;
- cadrele didactice îşi vor centra demersul didactic pe elev, formându-i şi dezvoltându-i acestuia competenţele cheie, prin
activizarea activităţilor didactice;
- întocmirea bazei de date cu elevii care absentează frecvent (minim 10 absenţe pe săptămână) de către profesorul în centre şi
cabinete de asistenţă psihopedagogică şi realizarea de programe de consiliere individuală / de grup a elevilor cu risc / absenteism
şcolar, corelate nevoilor individualizate ale acestora;
- informarea părinţilor / reprezentanţilor legali cu privire la frecvenţa şcolară a elevului;
- antrenarea elevilor cu risc de absenteism şcolar în activităţi extracurriculare ale unităţii de învăţământ;
- centralizarea de către I.S.J. ___________ a tuturor machetelor care conţin datele privind absenţele pe unitatea şcolară cu P.J. pe

116
luna respectivă;
- realizarea unei analize de către I.S.J. ___________ privind absenteismul şcolar pe luna respectivă în unităţile de învăţământ din
judeţul ___________;
- transmiterea către M.E.C.T.S. a materialelor cu privire la absenteismul şcolar înregistrat în unităţile de învăţământ din judeţul __.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

1 Managerii Monitorizarea, - Coordonează, sprijină şi supraveghează desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi activitatea comisiei numită în acest
şcolii prevenirea şi combaterea scop;
absenteismului - Realizează centralizarea lunară a tuturor absenţelor efectuate în luna respectivă de curs şi înştiinţează Inspectoratul
Şcolar Judeţean ______________;
- Înregistrează permanent observaţiile transmise de către comisia de monitorizare;
- Întocmesc un raport pe care îl prezintă Consiliului de Administraţie al şcolii şi Consiliului Profesoral. – Acest raport va
conţine statistici privitoare la absenteismul şcolar, pe perioade calendaristice şi colective de elevi. De asemenea raportul
va conţine centralizarea problemelor identificate de către comisia de monitorizare. Pe baza acestor documente vor putea

117
fi stabilite măsurile necesare prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar;
- Evaluează eficienţa activităţii responsabililor cu implementarea curentei proceduri şi propun eventuale îmbunătăţiri.
2 Cadrele Monitorizarea, - vor consemna, obligatoriu, la fiecare oră de curs, absenţele în catalog;
didactice prevenirea şi combaterea - profesorii de educaţie fizică şi cei de limbi moderne vor consemna, la sfârşitul programului, absenţele elevilor la orele
absenteismului de curs din ziua respectivă;
- vor respecta cu stricteţe orarul şcolii pentru a nu perturba activitatea didactică şi mai ales pentru a nu constitui un
exemplu negativ pentru elevi;
- vor consemna absenţele în registrul clasei;
- vor considera întârziere justificată doar cea produsă de elevii navetişti a căror nume este consemnat la începutul
catalogului;
- vor transmite corect numărul de absenţi la ora de curs atunci când acesta le este cerut de către un membru al comisiei
de monitorizare;
- vor analiza motivul pentru care elevul a lipsit de la ore şi vor informa profesorii diriginţi în cazul în care sesizează o
problemă sau absenţe repetate la disciplina sa, de către acelaşi elev;
- vor menţine în clasă o atmosferă care să stimuleze participarea elevilor la orele de curs prin: agresiuni verbale şi fizice
asupra elevilor, promovarea cooperării între elevi, stimularea performanţei, aplicarea de strategii didactice potrivite
clasei respective, crearea unui sistem echitabil de recompense şi sancţiuni verbale sau scrise (prin notă), comunicarea cu
elevii şi centralizarea acţiunilor pe recompensă şi nu pe sancţiune şi manifestarea de interes faţă de problemele elevilor.
3 Profesorii Monitorizarea, - vor prelucra la clasă şi la şedinţele cu părinţii, încă de la începutul anului şcolar şi apoi de câte ori este necesar,
diriginţi prevenirea şi combaterea prevederile ROI al şcolii privind absenteismul;
absenteismului - motivarea absenţelor elevilor se va face numai pe baza documentelor justificative precizate în ROI şi doar în cazuri
excepţionale, pe baza cererii verbale sau scrise a tutorelui legal al elevului;
- motivarea absenţelor se va face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la întoarecerea elevului la şcoală;
- vor întocmi lista cu elevii navetişti, în care vor preciza şi ora la care ajung sau pleacă de la şcoală şi o vor ataşa la
începutul catalogului astfel încât aceasta să fie disponibilă tuturor profesorilor;

118
- vor monitoriza săptămânal absenţele efectuate de fiecare elev, se va interesa în legătură cu motivele efectuării acestora
şi va lua legătura cu părinţii ori de câte ori este necesar;
- în cazul în care există elevi care lipsesc nemotivat mai mult de câteva zile şi dirigintele nu primeşte feed-back pozitiv
de la părinţi, va convoca profesorii clasei pentru a stabili măsurile ce se impun şi va informa comisia de monitorizare a
absenteismului şi managerii şcolii;
- vor întocmi registrul de consemnarea absenţelor şi vor instrui şeful clasei şi elevul de serviciu asupra obligativităţii
completării acestuia;
- vor preda comisiei de monitorizare, săptămânal, situaţia consemnată în registrul specificat anterior;
- vor preda lunar situaţia absenţelor la secretariatul şcolii;
- vor informa lunar consilierul educativ în legătură cu elevii care lipsesc nemotivat, efectuând mai mult de 15 absenţe
lunar;
- vor implica elevii în activităţile extracurriculare ale şcolii.
4 Consilierul Monitorizarea, - va iniţia, organiza şi coordona activităţi extracurriculare în care să fie implicaţi cât mai mulţi elevi în vederea stimulării
educativ prevenirea şi combaterea creativităţii şi încrederii acestora în sistemul educaţional precum şi responsabilizarea faţă de comunitatea locală şi
absenteismului societate în general;
- va discuta cu diriginţii şi va coopta în activităţile educative toţi elevii cu tendinţe în efectuarea de absenţe nemotivate.
5 Pedagogul Monitorizarea, - va întocmi registrul pentru monitorizarea zilnică a absenţelor şi va efectua cel puţin două activităţi zilnice de
şcolar prevenirea şi combaterea monitorizare a tuturor claselor;
absenteismului - va preda zilnic situaţia monitorizărilor la conducerea şcolii.
6 Elevii Absenteismul şcolar - beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
- sunt obligaţi să frecventeze cursurile şi să participe la toate activităţile curriculare derulate în şcoală, la care sunt
solicitaţi;
- vor prezenta documente justificative profesorului diriginte, la cel mult 3 zile după revenirea la şcoală;
-vor anunţa părinţii atunci când prezenţa acestora la şcoală este solicitată de către diriginte sau conducerea şcolii;
- vor lua la cunoştinţă prevederile ROI referitoare la absenteism;

119
- vor primi avertisment de exmatriculare la 20 de absenţe nemotivate efectuate şi de exmatriculare la 40, vor accepta
scăderea notei la purtare cu 1 punct la fiecare 10 absenţe nemotivate efectuate, îşi vor pierde o serie de drepturi (bani de
liceu, etc) dacă efectuează absenţe şi vor fi sub incidenţa prevedirilor ROI.
7 Secretariatul Monitorizarea, - va întocmi situaţia lunară a absenţelor efectuate la nivelul şcolii şi pentru fiecare clasă în parte;
şcolaii prevenirea şi combaterea - va întocmi şi elibera documentele necesare aplicării prevederilor ROI şi a prezentei proceduri în privinţa
absenteismului absenteismului şcolar (ex. Eliberarea de avertisemnte de exmatriculare, etc).

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

10. Cuprins
NR. DENUMIREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROCEDURII PAGINA
COMPONENTEI OPERAŢIONALE
ÎN CADRUL
PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în proceduri operaţionale
7 Abrevieri ai termenilor utilizaţi
8 Descrierea procedurii operaţionale

120
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE
Cod: P.O. 01
Editia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din


Privind concursuri Nr. de ex. 20 EDIŢIA I
extraşcolare Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 01 Revizia ................
ACTIVITATEA
EXTRAŞCOLARĂ Nr. de ex. .............

121
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ...................... din EDIŢIA I
Privind concursuri extraşcolare Nr. de ex. 20 Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. 01 Revizia ................
ACTIVITATEA
EXTRAŞCOLARĂ Nr. de ex. .............

1. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura
responsabilitatea prenumele
1.1 Elaborat Profesor Conducător cerc 15 oct. 2012
artistic/tehnic
1.2. Verificat Profesor 30 oct. 2012
1.3. Aprobat Director 15.noiembrie 2012

2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul ediţiilor procedurilor operaţionale


Ediţia sau, după Componenta Modalitatea Data la care se aplică prevederile
caz, revizia în cadrl revizuită reviziei ediţiei sau reviziei ediţiei
ediţiei
2.1. Ediţia I x x 30 oct. 2012
2.2. Revizia 1

122
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Exemplar nr. Compartiment Funcţia Nume/ Data primirii Semnătura
difuzării prenume
3.1 aplicare 1 Cond. cercuri Profesor 01.10.2012
3.2 aplicare 2 Secretariat Secretar 15.10.2012
3.3 informare 3 Comisie metodică Profesori 25.10.2012
3.4 informare 4 Conducere Director 30.10.2012
3.5 evidenţă 5 Secretariat Secretar 30.10.2012
3.6 arhivare 6 Secretariat Secretar 30.10.2012
.
3.7 avizare 7 ISJ Inspector Responsabil cu Activit. 16.11.2012
Extraşcolară
3.8 aplicare 8 Cond. cercuri Profesori Aprilie- iunie 2013
3.9 Alte scopuri 9 Conducere Director Aprilie - iunie
2013
4. Scopul procedurii operaţionale:
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate pentru derularea activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv de fluctuaţii ale personalului;
4.4. Sprijină pe managerii de proiecte/concursuri în luarea deciziilor ce se impun;
4.5. Stabileşte sarcini pentru circuitul documentelor necesare desfăşurării concursurilor.

123
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:


5.1. Stabilirea activităţilor ce se desfăţoară pentru concursurile şi activităţile extraşcolare propuse;
5.2. Delimitarea explicită a activităţilor extraşcolare – concursuri, festivaluri, expoziţii – propuse a se desfăşura;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde activitatea procedurală:
 Această activitate depinde de Calendarul Activităţilor Extraşcolare
 De această activitate depind în cadrul activităţilor efectuate următoarele compartimente:
- Administraţie; Personal didactic; Conducere; Personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale (listarea compartimentelor implicate în
procesul activităţii):
a) Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
- I.S.J.; Secretariat;Conducere;
b) De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate următoarele compartimente:
- Personal didactic; Conducere; Personal didactic auxiliar şi nedidactic.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale:
Standarde internaţionale:
- Standarde internaţionale de management;
- Standarde internaţionale privind locaţia şi condiţii de desfăşurare a activităţilor internaţionale.
Legislaţie primară:
- Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale;
- OMECTS nr. 5567 / 2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitatea extraşcolară;
- OMECTS nr. 5635 / 31.08.2012 – privind structura anului şcolar;

124
- ORDINUL nr. 946 / 4 iulie 2005 – privind aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management;
- OMECTS nr. 3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
- Ordinul privind modificarea şi completarea OM nr. 4925 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar 5619 / 11.11. 2010.
Legislaţie secundară:
- Norme metodologice privind REGULAMENTUL de organizare si desfasurare a concursurilor scolare;
- O.M. 3035 / 10.10. 2012 – Regulament de organizare a ctivităţilor cuprinse în Calendarul Activităţiilor Educative Şcolare şi Extraşcolare – Anexa 1 şi
Anexa 2.
Alte documente, inclusiv reglementări interioare ale entităţii publice:
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern.

125
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I
Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

7.Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


Definiţii ale termenilor:
Nr. crt. Termenul Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul
procedural.
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a
ediţii mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaşionale, acţiuni ce au fost aprobate
şi difuzate.
Abrevieri ale termenilor:
Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedură operaţională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. Ev. Evaluare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


CEAC
Nr. de ex. .............

126
8. Descrierea procedurii operaţionale:Generalităţi
Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat specializate în activităţi extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-
educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii
copiilor, se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative
Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară, în afara orelor de curs, în spaţii aparţinând unităţilor de învăţământ, în palate şi cluburi ale copiilor, în
tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement, etc.
Organizarea activităţii educative extraşcolare în cadrul unităţilor şi instituţiilor de stat sau private şi acreditate care oferă educaţie nonformală este
reglementată prin proceduri proprii, elaborate de autorităţile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale altor
acte normative în vigoare.
Concursurile extraşcolare constituie forma concretă de evaluare a muncii din cadrul cluburilor şi palatelor copiilor, de aceea organizarea şi desfăşurarea
acestora trebuie foarte bine gândită pentru a nu da loc la interpretări sau situaţii confuze.
Iniţierea şi organizarea de concursuri extraşcolare se face pe bază de proiecte cuprinse în calendare judeţene, naţionale şi internaţionale, cu obiective
precise şi concrete, proiecte ce sunt avizate şi aprobate de către comisii specializate din cadrul M.E.C.T.S. Aceste concursuri sunt monitorizate cu toată
răspunderea de către inspectoratele şcolare şi compartimentele speciale ale ministerului.
8.1. Documente utilizate
Lista şi provenienţa documentelor:
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Palatelor şi Cluburilor copiilor Ord. MECTS nr. 5527 / 2011;
- O.M. 3035 / 10.10. 2012 – Regulament de organizare a ctivităţilor cuprinse în Calendarul Activităţiilor Educative Şcolare şi Extraşcolare –
Anexa 1 şi Anexa 2;
- Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale;
- Calendarul Activităţilor Extraşcolare interjudeţene şi regionale;
- Calendarul Activităţilor Extraşcolare judeţene.
Conţinutul şi rolul documentelor:
- Stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a unităţilor ce oferă educaţia nonformală prin activităţi extraşcolare;

127
- Modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursurilor extraşcolare;
- Competenţe specifice muncii extraşcolare;
- Modalităţi de evaluare a rezultatelor în concursurile extraşcolare şi monitorizarea acestora;
- Graficul de desfăşurare a concursurilor, festivalurilor, simpozioanelor, manifestărilor culturale şi ştiinţifice pe parcursul unui an şcolar.
Modalitatea de lucru
Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Proiectarea globală – prefigurează activitatea şi concursurile extraşcolare din unitate pe parcursul unui an şcolar, fiecare din acestea având termene şi
regulamente bine stabilite de către iniţiatorii proiectelor de concursuri educative extraşcolare.
Acestea sunt de competenţa Consiliului de Administraţie să le urmărească şi să le monitorizeze.
Proiectarea eşalonată – cuprinde etapele de desfăşurae, responsabilităţile şi evaluările pe fiecare concurs separat.
În funcţie de momentele de desfăşurare a activităţilor, proiectarea eşalonată se concretizează în:
- transmiterea Regulamentelor de concurs;
- monitorizarea înscrierilor pe bază de fişe de concurs;
- mediatizarea concursurilor în presa scrisă şi vorbită;
- stabilirea juriului şi a comisiei de evaluare a rezultatelor;
- stabilirea modalităţilor de premiere a concurenţilor.
Etapele întocmirii unui proiect educativ pentru concursuri extraşcolare
- se stabileşte echipa de proiect, formată din cadre didactice, elevi, părinţi şi agenţi economici cu rol în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
propuse;
- se alege tema concursului în funcţie de posibilităţile şi specificul unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice de specialitate şi se stabileşte
scopul principal al concursului;
- se trece la elaborarea Regulamentului de concurs, stabilindu-se clar obiectivele urmărite, categoriile de vârstă, etapele de desfăşurare, etc.
- se întocmeşte documentaţia proiectului pe baza Formularului de aplicaţie standard elaborat de M.E.N.;

128
- se stabilesc responsabilităţi concrete pentru fiecare etapă a concursurilor, conform metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare;
- se transmite proiectul spre avizare şi aprobare Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral şi Inspectoratului Şcolar, respectându-se
termenele stabilite;
- după avizare şi aprobare se trece la desfăşurarea activităţilor propriu-zise din cadrul proiectului, pe baza unei planificări riguroase şi a unui
calendar ce va fi trimis tuturor participanţilor;
- în urma evaluărilor se vor stabili rezultatele finale ce vor fi făcute publice şi transmise organelor competente.
Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare şi Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în Calendarul activităţilor
extraşcolare, Anexa 1 şi Anexa 2, recomandă ca proiectele educative ce vor fi cuprinse în C.A.E.N., C.A.E.R./I. şi C.A.E.J. să fie întocmite pe baza următoarei
rubricaţii:
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
- Instituţia
- Adresa completă
- Nr. telefon / fax
- Site şi adresă e-mail
- Persoană de contact
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului
B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul
B.3. Ediţia nr.
B.4. Bugetul proiectului
C. REZUMATUL PROIECTULUI
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificativ

129
D.2. Scopul proiectului
D.3. Obiectivele specifice proiectului
D.4. Grupul ţintă căruia se adresează proiectul
D.5. Durata proiectului
D.6. Descrierea activităţilor proiectului
D.7. Rezultate aşteptate
D.8. modalităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului
D.9. Sustenabilitatea proiectului
D.10. Promovarea şi mediatizarea proiectului
D.11. Parteneri implicaţi în proiect
E. DEVIZ ESTIMATIV
F. ALTE INFORMAŢII DESPRE PROIECT
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina..................... din EDIŢIA I


Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar Nr. de ex. 0 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

130
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
CEAC
Nr. de ex. .............

9 Cuprins
NUMĂRUL PAGINA
COMPONENTEI DENUMIREA COMPONENTEI DIN CADRUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
ÎN CADRUL
PROCEDURII
OPERAŢIONALE
Coperta
1. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul ediţiilor procedurilor operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

131
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
COD: P.O.
EDIŢIA ÎNTÂI

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din


Activitatea comisiilor Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
metodice EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind responsabilii Numele şi Funcţia Data Semnătura

132
/ operaţiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1. ELABORAT PREŞEDINTE 9 sept. 2012
CEAC
1.2. VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 10 sept. 2012
1.3. APROBAT DIRECTOR 11 sept. 2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Data la care se aplică


Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea
prevederile ediţiei sau
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 17 sept. 2012
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 aplicare 1 Secretariat Secretar
3.2 aplicare 2 Personal didactic Profesori

133
3.3 informare 3 Consiliul de administraţie Membri CA
3.4 verificare 4 Conducere Director adj.
3.5 aprobare 5 Conducere Director
3.6 evidenţă 6 Secretariat Secretar
3.7 arhivare 7 Secretariat Secretar

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:


Modul de constituire a comisiilor metodice şi atribuţiile ce le revin membrilor sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN, nr. 4925 / 08.09.2005, art. 35, 36, 37. Scopul acestei proceduri este de a optimiza activitatea comisiilor
metodice, prin:
 Cunoaşterea etapelor pe care responsabilii fiecărui compartiment - comisie trebuie să le urmeze în vederea organizării activităţii în anul şcolar 2012-
2013;
 Asigurarea coerenţei funcţionării comisiilor metodice în cadrul instituţiei;
 Facilitarea aplicării instrumentelor de lucru ale CEAC/SCMI;
 Realizarea circuitului informaţional/ comunicare ierarhică eficientă;
 Lărgirea colaborării membrilor în cercul inter- şi transdisciplinar;
 Crearea unui cadru obiectiv de evaluare a activităţii cadrelor didactice;
 Fundamentarea măsurilor cuprinse în Planul de îmbunătăţire pentru sporirea eficienţei.

134
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

5. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE


În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată de compartimentele şi comisiile metodice ce funcţionează la nivelul unităţii şcolare, în
vederea organizării activităţii în anul şcolar 2012-2013 pentru dobândirea de către personalul unităţii a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele
obţinute la sfârşitul anului şcolar de fiecare comisie metodică, pentru a pune în evidenţă valoarea adăugată dobândită în intervalul parcurs de la constituirea
comisiei metodice până la sfârşitul anului şcolar.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legislaţie primară:
- Legea 1/2011, Legea Educaţiei,
Legislaţie secundară:
- Statutul personalului didactic, completată şi modificată ( art. 5, 7, 34, 35, 36, 37, 42, 43)

135
- R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08. 09. 2005;
- Regulamentul de ordine interioară.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ


7.1 Definiţii
CM - Comisie metodică – formă de organizare a activităţii personalului didactic din unitatea şcolară, încadrat în învăţământul preuniversitar; se constituie
conform prevederilor R.O.F.U.I.P. Consiliul profesoral aprobă componenţa nominală a catedrelor - comisiilor metodice, conform art. 28, lit.e), atribuţiile lor
fiind precizate în art. 36.
RCM -Responsabil comisie metodică – responsabilitate stabilită în cadrul comisiei metodice şi desemnată de directorul unităţii şcolare, conform prevederilor
R.O.F.U.I.P (art.19, lit. h) atribuţiile acestora fiind precizate în art. 36-37 şi conform atribuţiilor stabilite de director (art.19, lit. k) RCM
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.

136
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce
au fost aprobate şi difuzate.
7.2. Abrevieri
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
D – Director
CA – Consiliul de Administraţie
CP – Consiliul profesoral
MEN – Ministerul Educatiei Naţionale
PO – Procedură operaţională
OM – Ordinul Ministrului
AC– Arie curriculară
PACM – planul de activităţi al comisiei metodice
RCM – responsabil comisie metodică
CRU – compartiment resurse umane
R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul preuniversitar.

137
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. PLANIFICAREA operaţiunilor:
Nr.
Acţiuni Obs.
crt.
1 2
1. Constituirea CM
2. Organizarea CM
3. Elaborarea şi aprobarea planului de activităţi
4. Desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor conform planului
5. Autoevaluarea activităţii membrilor C.M.
6. Evaluarea activităţii C.M.
7. Elaborarea planului de îmbunătăţire

138
8.2. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ŞI DERULAREA ACTIVITĂŢILOR:
Nr.
Acţiuni OBIECTIVE
crt.
1 2
Constituirea CM - În prima şedinţă a CP din anul şcolar în curs, directorul şcolii solicită constiturea CM;
- CP propune componenţa CM conform, R.O.F.U.I.P, directorul supune la vot şi se aprobă componenţa acestora.
Înfiinţarea CM - RCM din anul şcolar anterior convoacă toate cadrele didactice titulare la aceeaşi disciplină sau de la discilplinele
înrudite curricular;
- RCM din anul şcolar anterior prezintă raportul de activitate şi propune îmbunătăţiri;
- RCM din anul şcolar anterior declară încheiată activitatea CM în vechea strucrură şi solicită propuneri pentru anul
şcolar în curs;
Membrii CM constituite propun responsabilul CM, dintre membrii de drept sau aleşi ai CM; se încheie un proces verbal
de constituire care va fi păstrat în mapa comisiei; o copie a acestuia este înmânată directorului.
- CA validează componenţa CM şi RCM şi intrumentele de lucru ale CM la nivelul instituţiei;
- CRU elaborează deciziile de constituire a CM, de numire a responsabililor CM;
- Directorul emite deciziile de constituire a CM şi de numire a responsabililor CM;
- CRU aduce la cunoştinţă responsabililor decizia de numire.
Elaborarea şi aprobarea - RCM elaborează procedurile de lucru ale CM, anexe tip ale documentelor ce trebuie cuprinse în dosar, planul
planului de activităţi managerial şi planul de activităţi al CM şi le prezintă spre aprobare directorului unităţii în termen de 15 zile de la data
luării la cunoştinţă de conţinutul prezentei PO;
- Procedurile operaţionale ale CM vor fi elaborate de RCM, verificate de un membru al CEAC şi aprobate de directorul
adjunct căruia i se subordonează comisia respectivă;
- Anexa cu documentele ce trebuie depuse la dosar de fiecare membru al CM trebuie aprobată de directorul unităţii;
- Dosarul depus de fiecare membru al CM va purta avizul responsabilului CM;
- Anexa cu documentele ce trebuie depuse la dosarul CM face parte din prezenta PO.
Desfăşurarea şi monitorizarea - Activităţile CM. se desfăşoară conform PACM şi sunt monitorizate de directorul adjunct, cu scopul de a se atinge

139
activităţilor conform planului obiectivele propuse, de a identifica punctele slabe şi de a stabili unele măsuri corective.

5. Evaluarea activităţilor - Fiecare membru al CM se autoevaluează. Apoi, în cadrul CM, are loc evaluarea membrilor care se realizează într-o
membrilor C.M. şedinţă condusă de RCM. Fiecare membru prezintă un raport de activitate privind activitatea desfăşurată, pe care îl
susţine în plenul comisiei. Se acordă un punctaj transformat în calificativele „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”,
„Insuficient”, având în vedere îndeplinirea sarcinilor şi progresul realizat în plan profesional. Calificativele sunt
înregistrate într-un PV şi reprezintă dovada evaluării personalului didactic în cadrul CM.
- CA evaluează activitatea membrilor fiecărei CM pe baza rapoartelor individuale.
6. Autoevaluarea rezultatelor - RCM prezintă periodic (semestrial sau ori de câte ori este solicitat) un raport către CEAC, privind nivelul de atingere a
C.M. obiectivelor propuse, ce includ progresul şcolar, dezvoltarea profesională, baza materială, performarea managerială la
nivelul comisiei. Acest raport constituie punctul de plecare pentru Planul de ameliorare a activităţii al CM.
7. Elaborarea planului de Membrii CM propun activităţi şi măsuri de îmbunătăţire care vizează activitatea pentru anul şcolar următor. RCM
ameliorare a activtăţii C.M. elaborează planul de măsuri pe care îl transmite pe suport electronic şi pe hârtie directorului, apoi responsabilului
CEAC, cu scopul integrării în Planul de îmbunătăţire al CEAC.

140
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII


Directorul:
 Convoacă CP;
 Include în ordinea de zi a primului CP al anului şcolar constituirea CM;
 Supune aprobării CP componenţa CM;
 Emite deciziile de constituire a CM / de desemnare a RCM;
 Aprobă documentele CM;
Directorul adjunct:
 Verifică întocmirea documentelor CM;
 Monitorizează activitatea CM.
CEAC
 Verifică documentele CM;
 Monitorizează cu instrumentele proprii activitatea CM;
 Preia planul de îmbunătăţiri elaborat la nivelul CM.
CP
 Propune componenţa CM;

141
 Aprobă componenţa CM.
CA
 Validează componenţa CM şi RCM;
 Validează intrumentele de lucru ale CM la nivelul instituţiei;
 Evaluează activitatea membrilor CM.
C.R.U.
 elaborează deciziile de constituire a CM;
 elaborează deciziile de numire a RCM;
 aduce la cunoştinţă RCM decizia de numire.
Responsabil C.M.
 Elaborează documentele / rapoartele/ informările CM;
 Coordonează activitatea CM;
 Stabileşte atribuţiile membrilor CM;
 Consiliază membrii CM;
 Efectuează asistenţele la nivelul CA;
 Supune dezbaterii instrumentele de lucru propuse de membrii CM;
 Aplică instrumentele de lucru impuse de CEAC;
 Evaluează în cadrul CM activitatea membrilor şi propune CA calificativele;
 Elaborează Planul de îmbunătăţire al activităţii CM.
Membrii CM / Cadre didactice
 Constituie CM;
 Aleg RCM;
 Participă la întrunirile/activităţile CM;

142
 Propun activităţi pentru PACM;
 Dezbat PACM;
 Desfăşoară activităţile propuse prin PACM;
 Desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară/de natură remedială;
 Întocmesc documentele/ rapoarte individuale impuse la nivelul CM;
 Elaborează instrumente de lucru;
 Se autoevaluează;
 Propun măsuri de îmbunătăţire a activităţii.

143
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................


RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

10. ÎNREGISTRĂRI, ANEXE, ARHIVĂRI


Anexa 1. Constituirea comisiilor metodice; atribuţiile membrilor
Extras din Ordinul MECTS nr. 4925 / 08. 09. 2005, art. 35, 36, 37- Catedrele/comisiile metodice
Art. 35.(1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe
discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ.
Art. 36.Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi
umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie
calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

144
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul
catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Art. 37. (1) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor
acesteia.
(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special
la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare - învăţare sau în relaţia profesor - elev.
(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul ori
membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar.
Anexa 2. Planul de activităţi al Comisiei metodice
Comisia metodică .............................
An şcolar ......................................
PLAN DE ACTIVITĂŢI
Nr. Activităţi Responsabil Data Mod de
crt. evaluare

Obiectivul 1 .............................................................................................................

Obiectivul 2 .............................................................................................................

Anexa 3. Mapa comisiei metodice – conţinut


 Tabelul cu cadrele didactice – membri ai catedrei / comisiei metodice, specializarea, vechimea, grade didactice şi încadrarea acestora în anul şcolar
respectiv (filiera – profil – clasa; ore în trunchiul comun, aprofundare, extindere, ore discipline opţionale);

145
 Tabelul cu responsabilităţile cadrelor didactice în comisia metodică;
 Propuneri pentru oferta educaţională a şcolii şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, resurse materiale şi umane, opţionalele;
 Planul de activitate pentru anul şcolar în curs;
 Graficul anual / semestrial al activităţilor din comisia metodică;
 Mape didactice (programe şcolare, proiecte pe unităţi de învăţare, proiecte de lecţie model, teste docimologice, subiecte date la olimpiade şi concursuri
şcolare etc);
 Analiza semestrială a performanţelor şcolare ale elevilor;
 Graficul activităţilor de pregătire suplimentară cu elevii (pentru concursuri, prevenirea eşecului şcolar);
 Planificarea tezelor;
 Dosarul cu procese verbale, în care se consemnează acţiunile desfăşurate, materiale informative etc

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Activitatea comisiilor metodice Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

146
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

11.CUPRINS:
Numărul
componenţei în
Denumirea componenţei Pagina
cadrul procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale
7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

147
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Privind consilierea educativă
COD: P.O. A011
Editia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................


Privind consilierea Nr. de ex. 10 din EDIŢIA I
educativă EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Consilier educativ
1.2 Verificat Director adjunct

148
1.3 Aprobat director
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei revizuită reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii
3.1 aplicare 1 Conducere Director
.
3.2 aplicare 4 Personal didactic Director adjunct
.
3.3 informare 8 Consiliul de Preşedintele consiliului de

149
. administraţie administraţie
3.4 evidenţă 9 Secretariat Secretar şef
.
3.5 arhivare 10 Secretariat Secretar şef
.
4. Scopul procedurii operaţionale
Scopul este acela de a defini oferta şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului precum şi cu aşteptările societăţii, cu resursele umane si materiale
de care dispune şcoala.
4.1. Abordarea activitaţii de consiliere educativă, unitar şi eficient, prin raportare la obiectivele specifice şi la legislaţia în vigoare;
4.2. Stabileşte modul de realizare a activităţii şi persoanele implicate;
4.3. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.4. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.5. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.6. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
4.7. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;

150
Prezenta procedură se aplică activitaţiilor de elaborare, verificare, aprobare a proiectelor de programă de tip consiliere educativă, parte a trunchiului comun.
Procedura se aplică consilierului educativ, pe parcursul anului şcolar 2012-2013. Prevederile procedurii urmăresc asigurarea standardelor de calitate şi a
elementelor de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească documentele asociate consilierii educative
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;
Activitatea se desfăşoară în cadrul domeniului functional curriculum şi se referă la activitatea desfăşurată de compartimentul de resurse umane.
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 resurse umane;
 De această activitate depind compartimentele:
 Personal didactic;
 Conducere;
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
6.1. Legislaţie primară:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
6.2. Legislaţie secundară:
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 4925/2005;
 OMECTS nr 4714/23 .08. 2010 - modifică componenţa CA;
 Ordinul privind modificarea şi completarea OM nr. 4925/2005 al Ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea regualmentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 5619/11.11 2010 (modifică componenţa CA)
 OMEC nr.3337/8.03.2002 – fişa postului coordonatorului de proiecte şi programe;
 OMECTS nr. 3753/9.02.2011 – comisie de violenţă;
 OMEN nr. 6211/2013 – gradaţie de merit; modificată prin OMEN 3281/2013;
 OMECTS 4247/21.06.2010 – Consiliul Naţional al Elevilor;

151
 OMECTS nr.5635/31.08.2012 – programul “Să ştii mai mult, să fii mai bun!”;
 Programele şi ghidul metodologic “Consiliere şi Orientate”;
 Strategia MECTS privind educaţia formală şi nonformală;
 Strategia privind reducerea fenomenelor de violenţă în mediul şcolar.
 Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin ORDIN COMUN nr. 5298/07.09.2011
(MECTS şi nr. 1668/09.12.2011 (MS), şi publicată în MO nr. 25/12.01.2012.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională:
7.1.Definiţii ale termenilor:
Nr. crt. Termenul Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a

152
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procedural.
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
ediţii componente ale unei ediţii a procedurii operaşionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate.
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare
8 CP Consiliul profesoral
9 CA Consiliul de administraţie

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


8. Descrierea procedurii operaţionale
Consilierea educativă din unitatea şcolară este condusă de consilierul educativ şi relizată de educatori, învăţători, profesori diriginţi. Prezenta procedură descrie
activitatea acestora cu urmatoarele priorităţi:
 Standardele şi indicatori de performanţă pentru evaluarea de calitate – reper în munca educativă;
 Proiectele educative incluse în PDI/la nivelul unităţilor şcolare;
 Constituirea de comisii lucrative la nivelul unităţii şcolare – violenţă, trafic de persoane, rutieră, etc.
 Încurajarea iniţiativelor educative la nivel judeţean/ regional/ naţional;
 Formarea unor grupe de lucru în vederea scrierii şi depunerii de proiecte cu finanţare;
 Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;

153
 Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala;
 Încheierea de parteneriate/ protocoale de colaborare cu asociaţii, fundaţii, ONG-uri;
 Secţiune proprie pe site-ul şcolii (Activităţi extraşcolare);
 Consolidarea relaţiei cu media locală – promovarea iniţiativelor;
8.1. Generalităţi:
Procedura privind consilierea educativă corespunde clauzei 7.3 – Proiectarea şi dezvoltarea programelor educaţionale - din SR EN ISO 9001: 2008, ales ca
model de referinţǎ pentru implementarea sistemului de management al calitǎţii în şcoală.
8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Lista documentelor:
- ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD);
- documentele comisiei de consiliere educativa;
- calendarul activităţilor extraşcolare( judeţene, naţionale);
- documente interne (rapoarte, analize, informări, planificări).
8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Resurse necesare:

154
8.3.1. Resurse materiale: - conform listei de inventar
8.3.2. Resurse umane: - conform statelor de funcţii
8.3.3. Resurse financiare:- conform bugetului anual aprobat
8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Numirea consilierului educativ; - Directorul va emite o decizie pentru numirea consilierului educativ care
este propus în CP şi avizat în CA;
- Vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- Înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- Semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
- Înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile acesteia;
- Semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- Predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să
actualizeze deciziile emise.
1. Elaborează şi propune Consiliului de administraţie al şcolii Programul - Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de
activităţilor educative (dirigenţie, consiliere şi orientare, activităţi extracurriculare). învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ;
- Stabilirea standardelor şi criteriilor de performanţă în scopul fezabilităţii
obiectivelor.
2. Elaborează propuneri pentru întocmirea planului managerial privind activităţile - Realizarea analizei diagnostic prin recunoaşterea punctelor foarte slabe, a
educative oportunităţilor şi a riscurilor din activităţile anterioare;
- Stabilirea priorităţilor şi grupurilor ţintă;
- Menţinerea în plan a modalităţilor de corecţie/actualizare a obiectivelor, a
modalităţilor de comunicare, monitorizare şi evaluare.

155
3. Propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale consiliului de administraţie - Obţinerea operativă de informaţii în vederea fundamentării activităţii
Consiliului de administraţie.
4. Propune şi susţine în Consiliul de administraţie discipline opţionale cu specific - Monitorizarea şi evaluarea ofertei educaţionale în conformitate cu
educativ. indicatorii de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum.
II. Managementul educaţiei formale şi nonformale
OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Coordonează activitatea comisiei metodice a profesorilor diriginţi - Obiectivitatea, corectitudinea şi consecvenţa în aprecierea activităţii
diriginţilor;
-Calitatea documentelor comisiei metodice a diriginţilor.
2. Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extracurriculare. - Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale
colectivului de elevi;
- Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea activităţilor;
- Asigurarea bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi
concursuri şcolare;
- Sprijinirea vieţii asociative a elevilor (consiliul elevilor, cercuri,
redacţii reviste, radio).
3. Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul, abandonul - Evaluează impactul activităţilor educative asupra stării disciplinare a
şcolar, delincvenţa juvenilă, dependenţa şi programele de prevenţie/intervenţie. elevilor.
- Întocmirea programelor de prevenţie şi intervenţie în conformitate cu
starea disciplinară şi cu influenţele exterioare exercitate asupra elevilor.
4. Îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţi - Supervizarea activităţilor de formare continuă organizate la nivelul
extracurriculare. comisiei;
- Participarea la programe de formare şi autoformare continuă în
management educaţional şi informarea la zi în domeniu.
III. Managementul resurselor umane
OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI

156
1. Propune Consiliului de administraţie repartizarea profesorilor diriginţi - Capacitatea de analiză a resurselor umane implicate în procesul educaţional;
pe clase - Stabilirea / operaţionalizarea criteriilor de selecţie, utilizare, motivare a resurselor
umane.
2. Propune Consiliului de administraţie atribuţii privind activitatea - Corelarea propunerilor şi legislaţia şsolară în domeniul educativ (ROF-2005,
dirigintelui pentru completarea fişei postului Repere educative).
3. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi - Numărul de diriginţi consiliaţi;
- Numărul de activităţi metodice desfăţurate pentru profesorii diriginţi debutanţi .
3. Implicarea în negocierea / rezolvarea conflictelor Rezolvarea rapidă, eficientă şi transparentă a conflictelor cu/sau între copii şi tineri,
cadre didactice şi nedidactice, părinţi etc.
Număr de situaţii conflictuale soluţionate
4. Coordonează activitatea comisiei de alocare a burselor şi ajutoarelor Stabilirea şi aplicarea criteriilor specifice de acordare şi a ajutoarelor ocazionale.
ocazionale Monitorizarea situaţiei şcolare şi frecvenţei elevilor bursieri.
Identificarea şi monitorizarea cazurilor sociale.
5. Identifică nevoile de formare ale profesorilor diriginţi Instrumente pentru identificarea nevoilor de formare
Baza de date privind oferta de formare la nivel local, naţional şi internaţional
Număr de cadre didactice înscrise la cursuri de formare
IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
OPERAŢIUNI ACTIVITĂŢI
1. Oferă informaţii în legătură cu oferta educaţională a - Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, mass media, unităţi de învăţământ, agenţi economici.
şcolii instituţiilor/ organizaţiilor interesate
2. Elaborează şi implementează programe/proiecte de - Număr de parteneriate cu instituţii naţionale şi regionale de cultură, biserica, Inspectoratele pentru
educaţie civică, promovarea sănătăţii, culturale, sănătatea publică, organele de poliţie, pompieri, Agenţiile pentru protecţia mediului, Direcţiile
ecologice, sportive şi turistice judeţene pentru tineret şi sport, O.N.G.-uri, cluburile copiilor şi sportive.
3. Organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale - Echipe mixte elevi/profesori care participă la diferite proiecte locale, naţionale şi internaţionale.;
şi internaţionale de elevi desfăşurate în cadrul - Numărul proiectelor/programelor de parteneriat, şi eficienţa educativă a acestora.
programelor de parteneriat educaţional

157
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
Conducerea unitãţii:
Director: propune în CP Comisia pentru consiliere scolara;
- emite decizia de numire a Comisiei si Consilierului educativ;
- avizeaza documentele si le transmite spre inregistrare;
- propune Consiliului de administraţie repartizarea profesorilor diriginţi pe clase;
- propune Consiliului de administraţie atribuţii privind activitatea dirigintelui pentru completarea fişei postului;
Secretar: - înregistrează documentele şi le returnează consilierului educativ;
- arhivează definitiv proiectul pentru consiliere educativă.
Cadre didactice învăţători, educatori, profesori diriginţi:
- elaborează şi implementează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice;
- organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale de elevi desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
Consilierul educativ:
- elaborează şi propune Consiliului de administraţie al şcolii Programul activităţilor educative (dirigenţie, consiliere şi orientare, activităţi
extracurriculare);
- elaborează propuneri pentru întocmirea planului managerial privind activităţile educative;
- coordonează activitatea comisiei metodice a profesorilor diriginţi;
- propune şi susţine în Consiliul de administraţie discipline opţionale cu specific educativ.
- Comisia pentru consiliere educativă:
- oferă informaţii în legătură cu oferta educaţională a şcolii instituţiilor/ organizaţiilor interesate;
- elaborează şi implementează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice;

158
- organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale de elevi desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................ din EDIŢIA I
Privind consilierea educativă Nr. de ex. 10 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A011 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins
Nr. componentei în cadrul procedurii Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale )
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

159
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
EVALUAREA INIŢIALĂ A ELEVILOR
COD: P.O.E.I.E.

EDIŢIA ÎNTÂI

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ....................... din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

160
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind
Numele şi
responsabilii / Funcţia Data Semnătura
prenumele
operaţiunea
1.1. ELABORAT GRUPUL DE LUCRU AL CONSILIULUI PENTRU CURRICULUM 9 sept. 2012
1.2. VERIFICAT DIRECTOR ADJUNCT-RESPONSABIL CEAC 10 sept. 2012
1.3. APROBAT DIRECTOR 13 sept. 2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:


Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea Data la care se aplică prevederile ediţiei
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei sau reviziei ediţiei
2.1 Ediţia 1 x x 17 sept. 2012
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii

161
3.1 aplicare 1 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
3.2 aplicare 2 Personal didactic Profesori 17 sept. 2012
3.3 aplicare 3 Comisia metodică de specialitate Responsabil şi membri ai comisiei 17 sept. 2012

3.4 aplicare 4 Consiliul pentru Curriculum Membri CC 17 sept. 2012


3.5 informare 5 Consiliul de Administraţie Membri CA 17 sept. 2012
3.6 informare 6 Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii Membri CEAC 17 sept. 2012
3.7 verificare 7 Conducere Director adj. 17 sept. 2012
3.8 aprobare 8 Conducere Director 17 sept. 2012
3.9 evidenţă 9 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
3.10 arhivare 10 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
4.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Scopul acestei proceduri este de a optimiza activitatea de evaluare iniţială la nivelul instituţiei de învăţământ, prin:
 Cunoaşterea etapelor de urmat în vederea organizării evaluării iniţiale în anul şcolar 2012-2013;
 Asigurarea coerenţei evaluării iniţiale în cadrul instituţiei;
 Facilitarea utilizării instrumentelor de analiză şi raportare a evaluării iniţiale;
 Realizarea circuitului informaţional şi de comunicare ierarhică eficientă privind evaluarea iniţială;
 Fundamentarea şi asigurarea cadrului aplicării Planului de acţiune privind măsurile remediale;
 Monitorizarea eficientă a activităţii de evaluare iniţială şi a măsurilor remediale.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

5.Domeniul de aplicare:

 Procedura se utilizează de către toate cadrele didactice ce predau discipline la care se realizează evaluarea iniţială;

162
 Procedura se foloseşte pentru aplicarea unitară la nivelul instituţiei a testării iniţiale, pentru cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor, pentru a
stabili un parcurs individualizat şi pentru a elabora planuri de acţiune ce vor duce la îndeplinire obiectivele vizate prin măsurile remediale.

6.Documente de referinţǎ:

Legislaţie primară:
Legea 1/2011, Legea educaţiei naşionale, Art.71 şi art.72
Legislaţie secundară:
R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08. 09. 2005;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

7.Definiţii şi abrevieri :
7.1.Definiţii
Evaluare iniţială – reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct.
Consiliul profesoral - este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ
respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

163
Consiliul de administraţie - are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Consiliul pentru Curriculum - este compus din responsabilii comisiilor metodice, directori, consilierul psihopedagogic şi consilierul pentru probleme
educative şi activităţi extracurriculare. Preşedintele consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de consiliul profesoral.
CMS - Comisie metodică de specialitate – formă de organizare a activităţii personalului didactic din unitatea şcolară, încadrat în învăţământul preuniversitar;
se constituie conform prevederilor R.O.F.U.I.P. Consiliul profesoral aprobă componenţa nominală a catedrelor – comisiilor metodice, conform art. 28 ,lit. e),
atribuţiile lor fiind precizate în art. 36.
RCM - Responsabil comisie metodică – responsabilitate stabilită în cadrul comisiei metodice şi desemnată de directorul unităţii şcolare, conform prevederilor
R.O.F.U.I.P (art.19, lit. h) atribuţiile acestora fiind precizate în art. 36-37 şi conform atribuţiilor stabilite de director (art.19, lit. k)
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce
au fost aprobate şi difuzate.
7.2. Abrevieri
CP - Consiliul profesoral
CA - Consiliul de administraţie
CC - Consiliul pentru Curriculum
CEAC - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
CMS - Comisia metodică de specialitate
RCM – responsabilul comisiei metodice
CNEE – Centrul naţional de examinare şi evaluare
EI – evaluare iniţială
PA – plan de acţiune

164
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

8.DESCRIEREA PROCEDURII-
8.1. Planificarea operaţiunilor:
Acţiuni Obs.

165
1. Informarea privind evaluarea iniţială
2. Stabilirea atribuţiilor în cadrul CMS
3. Parcurgerea etapei de pregătire
4. Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii de evaluare iniţială
5. Analiza rezultatelor evaluării iniţiale
6. Realizarea PA privind măsurile remediale
7. Implementarea PA
8.2. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ŞI DERULAREA ACTIVITĂŢILOR:
Acţiuni OBIECTIVE
1 Informarea privind evaluarea iniţială - Informarea în cadrul CP privind organizarea evaluării iniţiale;
. - Întrunirea CC pentru stabilirea modalităţii de organizare şi aplicare a Ei;
- Întruniri ale CMS pentru a organizarea Ei;
- Documentarea individuală privind cadrul legislativ / programe şcolare/ evaluare/ standarde de performanţă.
2 Stabilirea atribuţiilor în cadrul CMS - Organizarea în CMS a activităţii de Ei;
. - Analiza programei;
- Analiza modelelor elaborate la nivel naţional de CNEE (dacă este cazul);
- Elaborarea testelor în CMS.
3 Parcurgerea etapei de pregătire - Informarea elevilor de către profesori;
. - Parcurgerea etapei de recapitulare.
4 Organizarea, desfăşurarea şi - Stabilirea programului de aplicare;
. monitorizarea evaluării iniţiale - Aprobarea programului de aplicare în CC şi informarea CP;
- Aplicarea propriu-zisă;
- Evaluarea propriu-zisă;
- Întocmirea tabelelor nominale cu rezultatele.
5 Analiza rezultatelor evaluării iniţiale - Comunicarea rezultatelor şi analiza lor;
. - Întocmirea rapoartelor pe clase;

166
- Analiza în CMS a rezultatelor globale ale claselor, a problemelor tipice.
- Dezbaterea în CMS a abordării metodologice;
- Realizarea planurilor operaţionale de măsuri remediale la nivelul CMS.
- Analiza rezultatelor la nivelul CC şi CP;
- Colectarea de către CEAC a proceselor-verbale/ rapoartelor cu interpretarea rezultatelor şi cu planurile de
îmbunătăţire.
6 Realizarea PA privind măsurile - Întocmirea PA la nivelul instituţiei;
. remediale - Dezbaterea PA în CP;
- Informarea CA şi CEAC.
7 Implementarea PA - Aplicarea măsurilor stabilite prin PA;
. - Monitorizarea implementării de către CEAC.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

9.Responsabilităţi
Directorul :
- Informează;
- Convoacă CP şi CA;
- Supune dezbaterii în CC, CA şi CP programul evaluării iniţiale, organizarea şi analiza rezultatelor;
- Întocmeşte PA la nivelul instituţiei.
Directorul adjunct
- Coordonează activitatea CC;

167
- Monitorizează organizarea, desfăşurarea şi raportarea rezultatelor Ei.
- Responsabili comisie metodică/ membri ai CC:
- Organizează activitatea în CMS;
- Elaborează instrumentele de lucru ale Ei;
- Întocmesc rapoartele pe CMS;
- Redactează PA la nivel CMS.
CEAC:
- Verifică documentele CMS;
- Monitorizează cu instrumentele proprii activitatea CMS;
- Preia planul de îmbunătăţiri elaborat la nivelul CMS.
CP
- Dezbate programul, desfăşurarea şi raportarea rezultatelor Ei, precum şi PA.
CA
-Validează raportarea privind Ei;
- Validează PA de la nivelul instituţiei;
- Monitorizează aplicarea măsurilor remediale din PA.
RCM:
- Participă la întrunirile CC;
- Coordonează activitatea de EI la nivelul CMS;
- Întocmeşte raportul EI la nivelul CMS;
- Elaborează PA la nivelul CMS;
Profesori:
- Participă la CP şi întruniri ale CMS;
- Se informează;

168
- Organizează recapitularea în vederea EI;
- Elaborează instrumente de evaluare în cadrul CMS;
- Aplică nstrumentele Ei;
- Analizează rezultatele Ei;
- Comunică rezultatele Ei;
- Întocmesc rapoartele individuale şi PA pe clase/elevi;
- Aplică măsurile remediale.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

10. ANEXE ANEXA 1

169
PROCES-VERBAL - MODEL

1. Încheiat astăzi, ................, în urma evaluării iniţiale la începutul anului


şcolar la obiectul ………………………… .

Am constatat următoarele rezultate ale testelor iniţiale pe clase:

Clasa Test initial

Cauzele identificate:

1.

Măsuri propuse:

1.

ANEXA 2

COMISIA METODICĂ ……………………………………..


ANUL ŞCOLAR …….
PLAN OPERAŢIONAL
PENTRU MĂSURI REMEDIALE STABILITE
ÎN URMA ANALIZEI REZULTATELOR LA TESTELE DE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA
Obiective Acţiuni Termen Responsabil Indicatori de performanţă

ANEXA 3
PLAN INDIVIDUALIZAT DE ÎNVĂŢARE
Obiectul:
DATELE ELEVULUI

170
NUME: PRENUME:
CLASA PROF.
ORE SUPLIMENTARE ÎN AFARA PROGRAMULUI ŞCOLAR:
Competenţe Unităţi de învăţare, Adaptări Data Loc
specifice concepte-cheie,
conţinuturi, teme

STUDIU INDIVIDUAL /SPRIJINUL FAMILIEI:


Competenţe Unităţi de învăţare, Adaptări Data Loc
specifice concepte-cheie,
conţinuturi, teme

ANEXA 4
ANGAJAMENT

Subsemnatul/a__________________________________ părinte/tutore al elevului/ei


______________________________________________
am luat la cunoştinţă că fiul meu /fiica mea a obţinut la testul iniţial nota……………… la
disciplina ______________________________________________.
În mod solidar cu profesorii şcolii, mă angajez să monitorizez şi să sprijin activitatea
individuală a copilului meu pentru remedierea situaţiei .
Data Semnătura
Cod formular Denumire formular Nr. pagini Locul arhivării Durata păstrării
F01 Model proces verbal 1 Portofoliu CEAC 5 ani
F02 Plan operaţional 1 Portofoliu CMS 1 an
F03 Plan individualizat de învăţare 1 Portofoliu cadru didactic 1 an
F04 Angajament 1 Portofoliu cadru didactic 1an
Formular analiză procedură
Compartiment Conducător compartiment Aviz favorabil Aviz nefavorabil Semnătura Data

171
Nume şi prenume Da Semnătura Data Observaţii
Comisia de Evaluare şi asigurare a calităţii

Lista de difuzare a procedurii


Nr.
Compartiment Nume şi prenume Data primirii Semnătura Data retragerii Data intrării în vigoare a procedurii Semnătura
crt.
1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ............................. din EDIŢIA I
Evaluarea iniţială a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.E.I.E. Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

11.CUPRINS:
Numărul Denumirea componentei Pagina
componenţei
în cadrul

172
procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activitătii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI DESFĂŞURAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
COD: P.O. ………
Ediţia ÎNTÂI

173
Revizia .................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
consiliului de administraţie EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ...............
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL .

Nr. de
ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind responsabilii / Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 11.09.2012
1.2. Verificat 11.09.2012
1.3 Aprobat 11.09.2012

174
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE

Modalitatea reviziei
Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x 17.09.2012
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia din cadrul p.O.:
Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 1 Financiar contabil Contabil şef
3.2. aplicare 2 Secretariat Secretar şef
3.3. aplicare 3 Administraţie Administrator
3.4. aplicare 3 Personal didactic Director adjunct

3.5. aplicare 4 Conducere Director


3.6. aplicare 5 Personal didactic Bibliotecar
auxiliar
3.7. aplicare 6 Personal nedidactic Administrator
3.8. informare 7 Consiliul de Preşedintele
administraţie consiliului de
administraţie
3.9. evidenţă 2 Secretariat Secretar şef
3.10. arhivare 2 Secretariat Secretar şef

175
3.11. alte 2 Secretar şef Secretar
scopuri

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
4. SCOP
Procedura are ca scop optimizarea desfăşurării Consiliului de Administraţie şi implicit a procesului instructiv-educativ din Şcoala Gimnazială __________.
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în Şcoala Gimnazială __________ şi descrie metodele folosite pentru atingerea obiectivelor propuse.
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională
- Modul de desfăşurare a operaţiunii de emitere a deciziilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;
- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea compartimentelor din cadrul instituţiei publice;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;
a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;
b. De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:

176
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale; listarea compartimentelor implicate în
procesul activităţii.
a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;
b. De această activitate beneficiază, următoarele compartimente:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;

177
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE
6.1. Reglementări internaţionale
 Standardele internaţionale de contabilitate ;
 Standardele internaţionale de management / control intern;
6.2. Legislaţie primară
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925 din 08.09.2005;
 O.M.E.C.T.S. nr. 4607 din 28.06.2012 pentru completarea ROFUIP;
 Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
6.3. Legislaţie secundară
- Nomenclator din 14/12/2004 si modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor financiar-contabile, comune pe economie,
care nu au regim special de înscriere si numerotare;
- Norma metodologică din 14/12/2004 de întocmire şi utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi
contabilă;
- art.19, lit. ”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925 din
08.09.2005;

178
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
- Circuitul documentelor; - Regulamentul intern;
- Ordine şi metodologii emise de M.E.C.T; - Alte acte normative.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
7.1. Definiţii :
 Procedură - modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau al unui proces;
 Consiliul Profesoral - este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-
educativ si personalul didactic auxiliar;
 Participarea la sedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
 Consiliul de administraţie – este alcătuit din conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor;
 Proces educaţional optim - ansmblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale
şi fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate;
 Raport de monitorizare internă - document prin care se analizează punctele tari şi punctele slabe din procesul de predare - învăţare în scopul
identificării din timp a oricăror probleme şi remedierea lor;
 Raport de autoevaluare - document în care se analizează ce este bine, satisfăcător şi ce nu este bine în procesul de educare şi formare profesională
desfăşurat în unitatea şcolară pe baza descriptorilor de performanţă;
 Plan de îmbunătăţire - un ansamblu de măsuri luate pe baza punctelor slabe identificate în raportul de autoevaluare pentru a reduce la minim impactul
asupra elevilor.
7.2. Abrevieri:
L – Lege

179
HG – Hotărâre de Guvern
PL - Procedură de Lucru
PC - Personal Contractual

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Generalităţi
Procedura operaţională are ca scop optimizarea desfăşurării Consiliilor de Administraţie şi implicit a procesului instructiv-educativ din Şcoala Gimnazială
__________.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista documentelor:
- documentele utilizate sunt :
- foaia de prezenţă;
- alte referate;
- registrul de procese-verbale.
8.2.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor:
A. Foaia colectivă de prezenţă:
1. Serveşte ca document centralizator privind evidenţa profesorului la activităţile respective;
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar;
3. Circulă:
- cadrele didactice;
- conducerea unităţii;

180
4. Se arhivează la serviciul secretariat;
B. Registrul de procese-verbale:
1. Serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la sfârşitul şedinţei;
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către secretarul Consiliului de Administraţie;
3. Nu circulă;
4. Se arhivează la serviciul secretariat;
8.2.3. Circuitul documentelor: conform anexei
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
8.3.2. Resurse umane:
8.3.3. Resurse financiare:
Pentru optimizarea desfăşurării Consiliilor de Administraţie din Şcoala Gimnazială __________ se vor efectua următoarele activităţi:
Elaborarea la începutul anului şcolar a tematicii şi a graficului şedinţelor Consiliilor de Administraţie.
Informarea la avizierele din cancelarii a tuturor factorilor implicaţi cu privire la tematica şi graficul de desfăşurare a şedinţelor şi a obligativităţii
participării la şedinţe.
Convocarea membrilor Consiliului de Administraţie telefonic şi trimiterea ordinii de zi pe cale electronică, iar după şedinţă trimiterea procesului-verbal.
8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Consiliului de Administraţie:
Nr.crt. Etapa / Şedinţa Operaţiunea

1 Proiectul planului de şcolarizare pentru anul 2013 / 2014 - Pregătirea şedinţei;


- Desfăşurarea şedinţei;
- Întocmirea procesului-verbal;
8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Nr. Acţiunea Activităţile desfăşurate
crt. (operaţiunea)

181
0 1 2
1 Pregătirea şedinţei - Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de preşedinte al CA, stabileşte tema, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei,
conform atât calendarului de pregătire a lucrărilor manageriale pentru derularea în bune condiţii a anului şcolar următor –
2013/2014, stabilit la nivel naţional, cât şi în funcţie de graficul întâlnirilor lunare ale consiliului de administraţie.
2 - Secretarul consiliului de administraţie îi convoacă pe bază de semnătura de luare la cunoştinţă pe membrii CA, cu
minimum 48 de ore de data şi de ora stabilită de către directorul şcolii pentru derularea şedinţei (anexa)
3 - Secretarul unităţii de învăţământ pregăteşte pentru şedinţă:
 LEN 2011;
 metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare elaborată de MEN;
 planurile cadru în vigoare;
 planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar în curs;
 macheta proiectului pentru planul de şcolarizare 2013/2014 (anexe);
 datele statistice centralizate din documentele referitoare la ultimul recensământ al copiilor de vârstă şcolară;
 proiectul de curriculum la decizia şcolii;
 încadrarea curentă;
 bugetul estimat pentru 2013.
4 - Directorul şcolii împreună cu membrii consiliului pentru curriculum studiază documentele pregătite şi propun un proiect
de plan de şcolarizare pentru anul 2013/2014, asigurându-se că respectă prevederile LEN 2011 referitoare la media
efectivului de elevi pe clasă şi cuantumul sumei alocate pentru fiecare elev / nivel de şcolarizare / an.
5 Desfăşurarea - Şedinţa CA este condusă de directorul şcolii, ca preşedinte al acestuia. Pentru început, directorul verifică prezenţa,
şedinţei asigurându-se că participă la întâlnire cel puţin 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie, precum şi liderul de sindicat
ca observator. Apoi directorul declară deschisă şedinţa.
6 - Directorul anunţă ordinea de zi şi modul de desfăşurare a şedinţei.
7 - Directorul aminteşte baza legală (cea menţionată în etapa de pregătire a şedinţei) şi care sunt etapele de realizare a
planului de şcolarizare şi de constituire a acestuia:
 etapa I: redactarea planului de şcolarizare, la nivelul şcolii;

182
 etapa II: înaintarea proiectului la ISJ Suceava, în termenul solicitat de către ISJ;
 etapa III: revederea planului după înaintarea proiectului de încadrare cu personal didactic;
 etapa IV: aprobarea planului de şcolarizare de către ISJ/MEN.
8 Fiecare membru al CA şi observatorul din partea sindicatului, primeşte o mapă de lucru în care se află:
 planul de şcolarizare aprobat pentru 2012/2013;
 macheta proiectului planului de şcolarizare;
 macheta claselor din şcoală şi a efectivelor de elevi pentru anul şcolar în curs (2012/2013);
 procesul-verbal al întâlnirii de lucru cu membrii consiliului pentru curriculum;
 propunerea de proiect al planului de şcolarizare realizat de echipa de lucru.
9 - Directorul îi informează pe membrii CA care au fost criteriile pe care echipa de lucru le-a în vedere în realizarea propunerii
consemnate în machetă, precum şi care este baza legală a formulării propunerilor respective. Directorul anunţă măsurile care
s-au impus, în faţa echipei de lucru pentru respectarea normativelor în vigoare la fundamentarea cifrei de şcolarizare şi la
redactarea corectă a proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013/2014.
10 - Membrii CA analizează propunerile făcute şi îşi exprimă acordul / dezacordul cu acestea. Se fac noi propuneri în locul
celor considerate inoportune şi se motivează conform legislaţiei în vigoare.
11 - Se consemnează propunerile şi se supun la vot. Se completează macheta cu proiectul planului de şcolarizare aşa cum a fost
votat pentru fiecare nivel de şcolarizare, pentru fiecare profil şi pentru fiecare specializare.
12 - Directorul şcolii supune la vot întregul proiect şi solicită consemnarea acestora şi a concluziilor, în procesul verbal al
şedinţei.
13 - Directorul propune data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ, destinat
aprobării planului de şcolarizare pentru anul 2013/2014, realizat şi aprobat de către CA. Data Consiliului Profesoral se
stabileşte în funcţie de calendarul comunicat şcolilor de către ISJ pentru finalizarea acestei lucrări.
14 Directorul declară închisă şedinţa CA şi îi invită pe participanţi să semneze procesul-verbal încheiat.

15 Întocmirea Pe parcursul şedinţei, secretarul CA întocmeşte procesul-verbal.


procesului -

183
verbal
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
 îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind casarea valorilor materiale;
 Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind decontarea casarea valorilor materiale;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
a. Director:

184
 Elaborează la începutul fiecărui an şcolar tematica şi graficul şedinţelor Consiliilor de Administraţie;
 Numeste prin decizie un secretar al Consiliului de Administraţie;
 Convoacă Consiliul de Administraţie conform graficelor şi ori de câte ori este cazul;
 Aduce la cunoştinţa cadrelor didactice la prima întâlnire a Consiliului de administraţie tematica, graficul întâlnirilor, obligativitatea
participării la şedinţe.
b. Secretarul Consiliului de Administraţie:
 Anunţă membrii Consiliului de Administraţie pentru participarea la şedinţe şi le trimite ordinea de zi;
 Întocmeşte procesele-verbale ale tuturor întâlnirilor şi se asigură că toţi participanţii au semnat procesele - verbale.
c. Membrii Consiliului de Administraţie:
 Iau la cunoştinţă, la prima întâlnire a Consiliului de Administraţie, tematica şi graficul întâlnirilor;
 Participă activ la şedinţe (iau cuvântul, fac propuneri, votează etc.)
9.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
-COMPONENTĂ, ROL, ATRIBUŢII
În funcţie de mărimea şi complexitatea unităţii de învătământ, Consiliul de Administraţie va fi format din 9-15 membri aleşi / desemnaţ i după cum
urmează :
Nr. Reprezentant Organismul care alege/desemnează Numele şi prenumele persoanei
crt. desemnate
1 Director De drept, conform legii
2 Director adjunct / Consilier educativ De drept, conform legii
3 3 cadre didactice reprezentând toate ciclurile si structurile scolare din Consiliul profesoral al unităţii de învătământ
unitatea de învătământ
4 Reprezentantul consiliului local Consiliul local
5 Reprezentantul primarului Primarul
6 Reprezentant ai părintilor Consiliul reprezentativ al părinţilor al unităţii

185
de învăţământ
7 Reprezentant al operatorului economic sau, după caz, încă un părinte
8 Liderul de sindicat - observator Consiliul de administraţie al unitătii de
învăţământ
9 Reprezentantul elevilor - observator Consiliul Elevilor
Rolul şi atribuţiile Consiliului de Administratie al unitătii de învătământ
1. are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
2. asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi ale deciziilor inspectorului şcolar
general;
3. aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
4. aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul Profesoral;
5. elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
6. acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe aza analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
7. aprobă anual, la propunerea directorului, fişele postului pentru persoanele angajate în instituţie;
8. componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
9. hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
10. avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ;
11. stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru
fiecare categorie de personal;
12. validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în
vigoare.
13. analizează restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementărilor în vigoare;
14. aprobă propunerile de gradaţii de merit ale personalului didactic şi didactic auxiliar, alte stimulente, precum şi măsuri de sancţionare a acestuia în
conformitate cu metodologiile şi legislaţia în vigoare;

186
15. stabileşte sancţiuni în cazul abaterilor disciplinare.
(extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.MECT. nr. 4925/08.09.2005, publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 874/ 29 septembrie 2005)

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Privind constituirea şi desfăşurarea consiliului de administraţie Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............
10. Cuprins
Numărul Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
componentei
în cadrul
procedurii

187
operaţionale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea editiei sau, dupa caz, 2
a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 3
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia din cadrul P.O. 3
4. Scop 4
5 Domeniu 4
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activtăţii procedurale 6
7. Definitii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7
8. Descrierea procedurii operaţionale 8 - 13
9. Responsabilităti şi răspunderi în derularea activităţii 14 – 17
10. Cuprins 18
11. Anexe 19 ...

Anexa ....
CONVOCATOR
Membrii Consiliului de Administraţie sunt învitaţi să participe la şedinţa cu tema: DISCUTAREA ŞI APROBAREA PROIECTULUI PLANULUI
DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2013/2014.
Şedinţa va avea loc în data de ..................................., în biroul directorului şcolii la ora ............
Nr. Numele şi prenumele Calitatea în CA Semnătura
crt
1 Preşedinte
2 Secretar
3 Membru
4 Membru
5 Membru
6 Membru
7 Membru
8 Membru
9 Membru

188
10 Membru
11 Membru
1 Observator
2 Observator
Preşedinte C.A. ..................................
Director .............................................
Data ................................... Secretar C.A. .................................
Anexa ....
TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013
SEPTEMBRIE 2012 - Repartizarea sarcinilor pe membrii Consiliului de administraţie. Aprobarea planului de muncă pentru anul şcolar 2012 - 2013
Răspunde: Directorul şcolii
OCTOMBRIE 2012 - Actualizarea şi aprobarea fişelor posturilor pentru angajaţii şcolii. Discutarea dosarelor pentru burse.
Răspunde: Directorul şcolii
NOIEMBRIE 2012 - Analiza execuţiei bugetare pe 2012 şi stabilirea priorităţilor pe 2013. Analiza activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi
nedidactic.
Răspunde: Directorul şcolii
DECEMBRIE 2012 - Analiza activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi nedidactic. Aprobarea concediilor pentru 2013.
Răspunde: Directorul şcolii, responsabilul formare continuă
IANUARIE 2013 - Şedinţă comună cu Consiliul profesoral: Analiza activităţii din sem I şi adoptarea de măsuri pentru sem II .
Răspunde: Directorul şcolii
FEBRUARIE 2013 - Păstrarea, folosirea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii. Aprobarea comisiei de inventariere şi a graficului de desfăşurare a ei.
Răspunde: Directorul şcolii, contabila scolii, membrii Consiliului de Administraţie
MARTIE 2013 - Analiza activităţii de PSI, Protecţia Muncii şi Educaţia Rutieră.
Răspunde: Beldianu Stelian împreună cu responsabilii pe domenii
APRILIE 2013 - Analiza activităţii bibliotecii şcolare. Analiza execuţiei bugetare pe semestrul I.

189
Răspunde: Directorul şcolii şi bibliotecara.
MAI 2013 - Analiza activităţii de orientare şcolară şi profesionala precum si de pregătire a examenelor naţionale.
Răspunde: Directorul şcolii, diriginţii clasa VIII şi profesorii lb.română şi matematică
IUNIE 2013 - Analiza activităţii de secretariat. Adoptarea programului de activitate pentru vacanţă.
Răspund: Directorul şcolii şi Consilierul educativ
IULIE 2013 - Stabilirea calificativelor pentru personalul didactic, pentru anul şcolar 2012 - 2013
Răspund: Şefii de comisii şi catedre
AUGUST 2013 - Pregătirea deschiderii anului de învăţământ.
Răspunde: Consiliul de administraţie

190
Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI DESFĂŞURAREA CONSILIULUI PROFESORAL
COD: P.O. ………
Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din


Privind constituirea si desfasurarea Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
consiliului profesoral EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ...............

191
MANAGEMENTUL .
EDUCAŢIONAL
Nr. de
ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I


Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL
EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE:

Elemente privind responsabilii / Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 11.09.2012
1.2. Verificat 11.09.2012
1.3 Aprobat 11.09.2012

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE:


Data de la care se
Ediţia/ revizia în cadrul Componenta Modalitatea aplică prevederile
ediţiei revizuită reviziei ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x 17.09.2012

192
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I


Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia din cadrul p.O.:


Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 1 Financiar contabil Contabil şef
3.2. aplicare 2 Secretariat Secretar şef
3.3. aplicare 3 Administraţie Administrator
3.4. aplicare 3 Personal didactic Director adjunct

3.5. aplicare 4 Conducere Director


3.6. aplicare 5 Personal didactic Bibliotecar
auxiliar
3.7. aplicare 6 Personal Administrator
nedidactic
3.8. informare 7 Consiliul de Preşedintele
administraţie consiliului de
administraţie
3.9. evidenţă 2 Secretariat Secretar şef
3.10. arhivare 2 Secretariat Secretar şef
3.11. alte scopuri 2 Secretar şef Secretar

193
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I
Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

4. SCOP:
Procedura are ca scop optimizarea desfăşurării Consiliului Profesoral şi implicit a procesului instructiv-educativ din Şcoala Gimnazială __________.
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în Şcoala Gimnazială __________ şi descrie metodele folosite pentru atingerea obiectivelor propuse.
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională
- Modul de desfăşurare a operaţiunii de emitere a deciziilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;
- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea compartimentelor din cadrul instituţiei publice;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;
c. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;
d. De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;

194
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale; listarea compartimentelor implicate în
procesul activităţii.
a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;
b. De această activitate beneficiază, următoarele compartimente:
 Conducere, secretariat, administrativ, financiar contabil;
 Personal didactic, personal didactic auxiliar (laborator, bibliotecă), personal nedidactic;

195
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I
Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE


6.1. Reglementări internaţionale:
 Standardele internaţionale de contabilitate ;
 Standardele internaţionale de management / control intern;
6.2. Legislaţie primară:
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925 din 08.09.2005;
 O.M.E.C.T.S. nr. 4607 din 28.06.2012 pentru completarea ROFUIP;
 Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
6.3. Legislaţie secundară:
- Nomenclator din 14/12/2004 şi modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie,
care nu au regim special de înscriere şi numerotare;
- Norma metodologică din 14/12/2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi
contabilă;
- art.19, lit. ”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR.4925 din
08.09.2005;
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
- Circuitul documentelor; - Regulamentul intern; - Ordine şi metodologii emise de M.E.C.T.;
- Alte acte normative.

196
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I
Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ


7.1. Definiţii :
 Procedură - modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau al unui proces;
 Consiliul Profesoral - este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-
educativ si personalul didactic auxiliar;
 Participarea la şedintele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
 Consiliul de administraţie – este alcătuit din conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor;
 Proces educaţional optim - ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale
şi fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate;
 Raport de monitorizare internă - document prin care se analizează punctele tari şi punctele slabe din procesul de predare - învăţare în scopul
identificării din timp a oricăror probleme şi remedierea lor;
 Raport de autoevaluare - document în care se analizează ce este bine, satisfăcător şi ce nu este bine în procesul de educare şi formare profesională
desfăşurat în unitatea şcolară pe baza descriptorilor de performanţă;
 Plan de îmbunătăţire - un ansamblu de măsuri luate pe baza punctelor slabe identificate în raportul de autoevaluare pentru a reduce la minim impactul
asupra elevilor.
7.2. Abrevieri :
a. L – Lege
b. HG – Hotărâre de Guvern
c. PL - Procedură de Lucru
d. PC - Personal Contractual

197
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I
Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Generalităţi
Procedura operaţională are ca scop optimizarea desfăşurării Consiliilor Profesorale şi implicit a procesului instructiv-educativ din Şcoala Gimnazială
__________
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista documentelor:
- documentele utilizate sunt :
- foaia de prezenţă;
- alte referate;
- registrul de procese verbale.
8.2.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor:
A. Foaia colectivă de prezenţă:
1. Serveşte ca document centralizator privind evidenţa profesorului la activităţile respective;
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar;
3. Circulă:
- cadrele didactice;
- conducerea unităţii;
4. Se arhivează la serviciul secretariat;
B. Registrul de procese-verbale:
1. Serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la sfârşitul şedinţei;

198
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către secretarul Consiliului Profesoral;
3. Nu circulă;
4. Se arhivează la serviciul secretariat;
8.2.3. Circuitul documentelor: conform anexei
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
8.3.2. Resurse umane:
8.3.3. Resurse financiare:
Pentru optimizarea desfăşurării Consiliilor Profesorale din Scoala Gimnazială __________ se vor efectua următoarele activităţi:
Elaborarea la începutul anului şcolar a tematicii şi a graficului sedinţelor Consiliilor Profesorale.
Informarea la avizierele din cancelarii a tuturor factorilor implicaţi cu privire la tematica şi graficul de desfăşurare a şedinţelor şi a obligativităţii
participării la şedinţe.
Convocarea cadrelor didactice pentru participarea la şedinţele Consiliului Profesoral prin informare la avizierele din cancelarii/electronic.
8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Consiliului Profesoral:
Nr. Etapa / Şedinţa Operaţiunea
crt.
1 Formularea unei aprecieri sintetice asupra activităţii - Pregătirea şedinţei;
- Desfăşurarea şedinţei;
cadrelor didactice care solicită înscrierea la gradele
- Întocmirea procesului-verbal;
didactice
8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Nr. Acţiunea Activităţile desfăşurate
crt. (operaţiunea)
0 1 2
1 Pregătirea şedinţei Directorul unităţii de învăţământ, stabileşte ora şi locul de desfăşurare a şedinţei, conform atât calendarului de pregătire a

199
lucrărilor manageriale pentru derularea în bune condiţii a anului şcolar 2012/2013, stabilit la nivel naţional, cât şi în funcţie
de graficul întâlnirilor lunare ale consiliului profesoral.
2 Secretarul Consiliului Profesoral înştiinţează cadrele didactice cu privire la data şi ora şedinţei (anexa)
3 Secretarul Consiliului Profesoral afişează activităţile de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor
didactice în conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
aprobată cu OM 5561/2011.
4 Directorul şcolii solicită şefilor comisiilor metodice o informare cu privire la activităţile în care s-au implicat cadrele
didactice care solicită înscrierea la grade (anexa)
5 Desfăşurarea şedinţei Directorul asigură climatul optim desfăşurării şedinţei şi anunţă ordinea de zi.
6 Directorul unităţii şcolare, în urma consultării responsabilului cu formare, pune la dispoziţia Consiliului Profesoral tabelul
nominal cu cadrele didactice care solicită înscrierea la gradele didactice (anexa) şi solicită formularea unor aprecieri sintetice
asupra activităţii desfăşurate de aceştia (anexa)
7 Directorul unităţii şcolare informează Consiliul Profesoral cu privire la constatările formulate cu ocazia asistenţelor la ore.
8 Pe baza informaţiilor primite, Consiliul Profesoral formulează aprecieri sintetice care fac referire la calităţile profesionale şi
morale ale solicitanţilor şi recomandă înscrierea la gradele didactice.
9 Directorul unităţii şcolare formulează propria apreciere ce trebuie să facă referire la deontologia profesională, la activitatea
desfăşurată de cadrul didactic (anexa)
10 Întocmirea procesului Pe parcursul şedinţei, secretarul Consiliului Profesoral consemnează cele discutate în registrul de procese-verbale.
verbal
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
 Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind casarea valorilor materiale;
 Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind decontarea casarea valorilor materiale;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I


Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
Nr. de ex. .............

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

200
a. Director:
 Elaborează la începutul fiecărui an şcolar tematica şi graficul şedinţelor Consiliilor Profesorale;
 Numeşte prin decizie un secretar al Consiliului Profesoral;
 Convoacă Consiliul Profesoral conform graficelor şi ori de câte ori este cazul;
 Aduce la cunoştinţa cadrelor didactice la prima întâlnire a Consiliului Profesoral tematica, graficul întâlnirilor, obligativitatea participării la
şedinţe.
b. Secretarul Consiliului Profesoral:
 Anunţă cadrele didactice pentru participarea la şedinţe;
 Monitorizează prezenţa cadrelor didactice la şedinţe informează directorul cu privire la aceasta;
 Întocmeşte procesele verbale ale tuturor întâlnirilor şi se asigură că toţi participanţii au semnat procesele verbale.
c.Profesori:
 Iau la cunoştinţă, la prima întâlnire a Consiliului Profesoral, tematica, graficul întâlnirilor, obligativitatea
participării la şedinţe ;
 Participă activ la şedinţe (iau cuvântul, fac propuneri, votează etc.)
9.1. CONSILIUL PROFESORAL:
 COMPONENTĂ, ROL, ATRIBUŢII
1. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din toate cadrele didactice care au postul/norma de bază în unitatea de învăţământ, este prezidat de
către director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre membrii personalului
didactic.
2. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru membrii acestuia şi pentru orice salariat din unitate convocat să participe la şedinţă.
3. Directorul unităţii de învăţământ numeşte prin decizie secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale
şedinţelor consiliului profesoral.

201
4. La şedinţele consiliului profesoral, directorul, poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai
autorităţilor publice locale şi ai partenerilor sociali.
5. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia sa semneze procesul-verbal încheiat cu aceasta
ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei
respective.
6. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document
oficial, se leagă si se numerotează. Pe ultima foaie directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a
registrului.
7. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit în mod obligatoriu de dosarul consiliului profesoral care conţine anexele proceselor-verbale
(rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.
8. Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic prin şefii/responsabilii de catedre, comisii metodice şi responsabilul comisiei de asigure a calităţii, care
propun măsuri concrete ce vor fi avizate în consiliul profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie;
b) desemnează membrii comisiei pentru elaborarea Codului de etică profesională, aprobă Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia, la
propunerea directorului;
c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza cărora consiliul de administraţie hotărăşte calificativul anual;
d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic prin şefii/responsabilii de catedre, comisii metodice şi responsabilul comisiei
de asigure a calităţii;
e) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;
f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de „profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor, validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine” pentru
clasele din învăţământul primar.
h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală, prezentat de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de
amânări, diferenţe şi corigenţe;

202
i) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale
precum şi în cazul abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, conform legislaţiei în vigoare şi a prevederilor regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ;
j) propune programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice spre aprobare în consiliului de administraţie;
k) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
l) avizează raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ, elaborat de director, pe care îl propune consiliului de administraţie spre aprobare;
m) validează oferta de discipline opţionale pe anul şcolar în curs;
n) avizează proiectul planului de şcolarizare, propus de director;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
p) avizează structura organizatorică/ organigrama unităţii de învăţământ şi componenţa nominală a catedrelor/comisiilor metodice din unitatea de învăţământ,
propuse de director;
r) dezbate probleme legate de conţinutul sau de organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.
9. Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenta a doua treimi din numărul total al membrilor.
10. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi şi sunt
obligatorii pentru personalul didactic din unitate de învăţământ.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.............................. din EDIŢIA I


Privind constituirea si desfasurarea consiliului profesoral Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia ................
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL

203
Nr. de ex. .............

10. Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
procedurii
operaţionale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în 2
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia din cadrul P.O. 3
4. Scop 4
5 Domeniu 4
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activtăţii procedurale 6
7. Definitii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7
8. Descrierea procedurii operaţionale 8 - 11
9. Responsabilităti şi răspunderi în derularea activităţii 12 - 15
10. Cuprins 16
11. Anexe 17 ...

Anexa ....
ŞCOALA GIMNAZIALĂ __________
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013
SEPTEMBRIE 2012 – Raportul privind starea şi calitatea învăţământului. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie.
 Validarea situaţiei şcolare după examenul de corigenţă;
 Aprobarea opţionalelor pentru anul şcolar 2012 – 2013;

204
 Dezbaterea şi aprobarea documentelor de planificare a muncii pentru anul şcolar 2012 – 2013;
 Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară şi a Codului de Etică a Şcolii __________.
Răspund: Directorul şcolii şi şefii de comisii şi catedre.
OCTOMBRIE 2012 - Dificultăţi ale procesului de predare - învăţare si încercări de rezolvare a lor: referat şi
dezbateri. Aprobarea înscrierilor la grade didactice;
Răspund: Directorul şcolii şi şefii de comisii şi catedre.
NOIEMBRIE 2012 - Modalităţi şi tehnici de evaluare folosite în procesul de învăţământ - dezbateri.
Răspund: Şefii de comisii şi catedre.
DECEMBRIE 2012 - Validarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I – an şcolar 2012 – 2013.
Răspunde: Directorul şcolii.
IANUARIE 2013 - Analiza comportamentului elevilor în şcoală, a frecvenţei la ore şi stabilirea unor măsuri. Măsuri şi propuneri privind schimbarea atitudinii
elevilor faţă de procesul de învăţământ.
Răspunde: Directorul şcolii
FEBRUARIE 2013 - Stabilirea şi aprobarea de măsuri pentru optimizarea muncii pe semestrul II.
Răspunde: Directorul şcolii şi Consilierul educativ
MARTIE 2013 - Modalităţi de ridicare a nivelului de pregătire al elevilor în vederea susţinerii cu succes a evaluărilor naţionale - dezbateri.
Răspund: profesorii de română şi matematică
APRILIE 2013 - Analiza ritmicităţii notării, a inspecţiilor la ore, comportamentul elevilor in şcoală şi frecvenţa la ore.
Răspunde: Directorul şcolii
MAI 2013 - Aprobarea CDL pentru anul şcolar 2013 - 2014. Analiza activităţii de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Adoptarea de măsuri.
Răspund: diriginţii de la clasa aVIII-a.
IUNIE 2013 - Validarea situaţiei şcolare la încheierea cursurilor anului şcolar 2012 - 2013. Stabilirea de măsuri pentru deschiderea anului şcolar 2013 - 2014 şi
aprobarea programului pentru vacanţă.
Răspund: Directorul şcolii

205
Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

206
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR
COD: P.O.P.S.E.
EDIŢIA ÎNTÂI

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .........................


Privind suplimentara a Nr. de ex. 7 din EDIŢIA I
elevilor EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV
EDUCATIV Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Elemente privind
Numele şi Semnătur
responsabilii / Funcţia Data
prenumele a
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT Grupul de lucru al 9 sept. 2012

207
. CONSILIULUI PENTRU
CURICULUM
1.2 VERIFICAT DIRECTOR ADJ. 10 sept.
. 2012
1.3 APROBAT DIRECTOR 11 sept.
. 2012
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
Data la care se aplică
Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea
prevederile ediţiei sau
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 17 sept. 2012
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii
3.1 Aplicare 1 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
3.2 Aplicare 2 Personal didactic Profesori 17 sept. 2012
3.3 Aplicare 3 Comisia metodică de Responsabil şi membri ai 17 sept. 2012
specialitate comisiei
3.4 informare 4 Consiliul pentru Membri CC 17 sept. 2012
Curriculum
3.5 informare 5 Consilier educativ Consilier educativ 17 sept. 2012

208
3.6 informare Consiliul de Administraţie Membri CA 17 sept. 2012
3.7 verificare 6 Conducere Director adj. 17 sept. 2012
3.8 aprobare 7 Conducere Director 17 sept. 2012
3.9 evidenţă 8 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
3.10 arhivare 9 Secretariat Secretar 17 sept. 2012
4.SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:
Pregătirea suplimentară a elevilor este una dintre activităţile importante ale compartimentului didactic, care se desfăşoară atât în cadrul procesului
instructiv educativ formal, cât şi în cadrul celui informal sau nonformal. Pregătirea suplimentară are mai multe laturi, cea care vizează pregătirea elevilor ce
întâmpină dificultăţi în parcurgerea materiei, pe de o parte, cea care e reprezentată de pregătirea specifică pentru examenele naţionale şi evaluări finale şi cea
care susţine participarea la concursurile/ olimpiadele/ competiţiile şcolare de diverse tipuri.
Scopul acestei proceduri este de a optimiza activitatea de pregătire suplimentară a elevilor prin:
 Informarea privind calendarul/ obiectivele/ programele examenelor naţionale/ evaluărilor specifice şi privind regulamentele concursurilor / competiţiilor
şcolare în vederea organizării activităţii de pregătire suplimentară în anul şcolar 2012-2013;
 Adecvarea programului de pregătire suplimentară la nevoile reale ale elevilor din cadrul instituţiei;
 Asigurarea funcţionalităţii şi coerenţei programului de pregătire suplimentară;
 Crearea şi aplicarea unor instrumente eficiente şi flexibile pentru monitorizarea programului de pregătire suplimentară;
 Realizarea circuitului informaţional/ comunicare ierarhică eficientă privind obiectivele, programul şi rezultatele programului de pregătire suplimentară;
 Fundamentarea rapoartelor, analizelor şi măsurilor de ameliorare a activităţii de pregătire suplimentară a elevilor la nivelul instituţiei.

209
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
5.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE
În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată de compartimentul didactic/instructiv-educativ, comisiile metodice ce funcţionează la
nivelul unităţii şcolare şi cadrele didactice în vederea organizării activităţilor de pregătire suplimentară în anul şcolar 2012-2013, în aşa fel încât să fie
confirmată de rezultatele obţinute la examenele naţionale, evaluările finale şi concursurile/olimpiadele/ competiţiile şcolare de diverse tipuri.
6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legislaţie primară:
- Legea 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
Legislaţie secundară:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- Ordin nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013;
- Ordin nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013;

210
- ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de
organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare.
Alte documente :
- Regulamente/calendare/ metodologii privind examenele naţionale /concursurile/olimpiadele / competiţiile şcolare;
- Rapoarte specifice create la nivelul instituţiei.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
7.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
a. Definiţii
Consiliul de administraţie - are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ

Consiliul pentru Curriculum - este compus din responsabilii comisiilor metodice, directori, consilierul psihopedagogic şi consilierul pentru probleme
educative şi activităţi extracurriculare. Preşedintele consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de consiliul profesoral.
CMS - Comisie metodică de specialitate – formă de organizare a activităţii personalului didactic din unitatea şcolară, încadrat în învăţământul preuniversitar;
se constituie conform prevederilor R.O.F.U.I.P. Consiliul profesoral aprobă componenţa nominală a catedrelor - comisiilor metodice, conform art. 28,lit.e),
atribuţiile lor fiind precizate în art. 36.
RCM - Responsabil comisie metodică – responsabilitate stabilită în cadrul comisiei metodice şi desemnată de directorul unităţii şcolare, conform prevederilor
R.O.F.U.I.P (art.19, lit. h) atribuţiile acestora fiind precizate în art. 36-37 şi conform atribuţiilor stabilite de director (art.19, lit. k).

211
Consilierul educativ – este responsabil ce gestionează proiectele, programele educative şi activităţile extraşcolare în cadrul unei instituţii de învăţământ.
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce
au fost aprobate şi difuzate.
7.2.Abrevieri

CA - Consiliul de administraţie
CC - Consiliul pentru Curriculum
CEAC - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
CMS - Comisia metodică de specialitatea
GCMI – grupul de control managerial intern
RCM – responsabilul comisiei metodice
CE – consilierul educativ
PPS – program de pregătire suplimentară

212
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............

8.DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. PLANIFICAREA operaţiunilor:
Nr. Crt. Acţiuni Obs.
1. Pregătirea cadrului de realizare a PPSE
2. Analiza de nevoi pentru pregătirea suplimentară a elevilor la nivel de CMS/la nivelul instituţiei
3. Realizarea programului de pregătire suplimentară în cadrul fiecărei CMS
4. Elaborarea Programului de pregătire suplimentară la nivelul instituţiei
5. Implementarea programului de pregătire suplimentară
6. Analiza rezultatelor programului de pregătire suplimentară

7. Elaborarea planului de ameliorare a activităţii PPSE


8.2. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR ŞI DERULAREA ACTIVITĂŢILOR:

213
Nr. crt. Acţiuni OBIECTIVE
1. Pregătirea cadrului de În cadrul CMS se analizează calendarul examenelor naţionale, al evaluărilor specifice şi al concursurilor/ competiţiilor
realizare a PPSE şcolare. Sunt analizate metodologiile/ programele/regulamentele.
2. Analiza de nevoi - Fiecare cadru didactic aplică instrumente specifice de identificare a elevilor cu nevoi speciale de natură remedială sau
vizând performanţa.
- Se desfăşoară, în paralel, evaluarea iniţială.
- Se întocmeşte baza de date privind necesităţile de includere în programe de pregătire suplimentară, la nivel de CMS şi
apoi la nivelul instituţiei.

3. Realizarea programului de - Se analizează la nivelul CMS rezultatele tuturor formelor de evaluare aplicate;
pregătire suplimentară la - Se constituie grupurile ţintă;
nivelul comisiilor metodice - Se negociază grupurile de lucru inter şi transdisciplinare între CMS;
- Se fac propuneri pentru PPSE din partea fiecărui cadru didactic/ grupuri de cadre didactic/ CMS.
4. Elaborarea Programului de - În cadrul CC se prezintă PPSE realizat în cadrul fiecărei CMS;
pregătire suplimentară a - Se pun în acord prin dezbatere la nivel de CC, propunerile de program;
elevilor la nivelul instituţiei - Se elaborează PPSE la nivel de instituţie, se întocmeşte graficul activităţilor din PPSE;
- Informarea CA, CE şi CEAC cu privire la PPSE.
5. Implementarea programului - Activităţile PPSE se desfăşoară conform graficului;
de pregătire suplimentară a - Activităţile sunt monitorizate de directorul adjunct, se raportează în cadrul întrunirilor CC şi la nivel de CA;
elevilor - Sunt monitorizate cu instrumente specifice de către CEAC si GCMI.
6. Analiza rezultatelor PPSE - Analiza rezultatelor PPSE se face prin instrumente de lucru specifice şi statistice ce vizează progresul şcolar,
rezultatele obţinute la examenele naţionale şi la concursurile/olimpiadele/competiţiile şcolare :
Ele sunt prelucrate în :
 Rapoarte privind examenele naţionale;
 Rapoartele privind concursurile şcolare;
 Rapoartele activităţii CMS;

214
 Rapoartele CE;
 Raportul anual privind starea şi calitatea educaţiei la nivelul instituţiei.
7. Elaborarea planului de - Cadrele didactice şi autorii rapoartelor sus-menţionate propun măsuri de îmbunătăţire care vizează activitatea PPSE
ameliorare a activităţii PPSE pentru anul şcolar următor;
- Acestea sunt analizate şi integrate în direcţiile de acţiune ale Planului managerial şi în Planul de îmbunătăţire al CEAC.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
9.RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII
Directorul :
 Informează;
 Coordonează analiza de nevoi;
 Consultă baza de date rezultată;
 Supune dezbaterii în CC PPSE;
 Aprobă PPSE la nivelul instituţiei;
 Include în planul managerial şi în raportul anual aspecte privind PPSE.
Directorul adjunct:
 Coordonează activitatea CC;
 Supune dezbaterii CC propunerile pentru PPSE;
 Întocmeşte PPSE la nivelul instituţiei;
 Monitorizează implementarea PPSE.
Consilierul educativ:
 Gestionează documentele referitoare la concursuri/ olimpiade/competiţii şcolare;
 Face propuneri în cadrul CC privind PPSE;
 Întocmeşte rapoarte specifice;
 Analizează cu instrumente proprii rezultatele PPSE;
 Face propuneri de ameliorare a PPSE.

215
CEAC:
 Monitorizează cu instrumentele proprii PPSE;
 Include în planul de îmbunătăţiri măsuri de ameliorare a PPSE.
CA:
 Este informat privind PPSE;
 Monitorizează prin raportări parţiale PPSE.
RCM:
 Participă la întrunirile CC;
 Coordonează activitatea de analiză a nevoilor la nivelul CMS;
 Întocmeşte propunerea de PPSE la nivelul CMS;
 Monitorizează activitatea de pregătire la nivelul CMS;
 Elaborează rapoarte privind PPSE la nivelul CMS;
Profesori:

 Participă la întruniri ale CMS pe tema PPSE;


 Se informează;
 Aplică instrumentele analizei de nevoi, prelucrează rezultatele;
 Constituie grupurile de lucru şi face propuneri pentru PPSE;
 Desfăşoară PPSE;
 Autoevaluează activitatea în cadrul PPSE.
Secretariat:
 Gestionează prin înregistrare, punere în circulaţie şi arhivare documentele impuse de PPSE.

216
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
10. ÎNREGISTRĂRI, ANEXE, ARHIVĂRI

Nr. Tip de Grup Obiective Responsabil Resurse Indicatori de


Timp/ Locaţie Mijloace Strategii Forme de
crt. activitate ţintă realizare
Perioada/ organizare
nr. de ore

Formular BAZA DE DATE


privind nevoile de pregătire suplimentară a elevilor
Clasa Elevul/Elevii Tip de nevoi identificate Grupul ţintă Secţiunea din Programul de pregătire Observaţii
Pregătire remedială (în care se propune a suplimentară recomandată
Performanţă fi inclus)
Evaluare semestrială
Examene naţionale etc.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR

217
Nr. Tip de Grup Obiective Responsabil Resurse Indicatori de
Timp/ Locaţie Mijloace Strategii Forme de
crt. activitate ţintă realizare
Perioada/ organizare
nr. de ore

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Privind suplimentara a elevilor Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
COMPARTIMENTUL Cod: P.O.P.S.E. Revizia ................
DIDACTIC/INSTRUCTIV EDUCATIV
Nr. de ex. .............
11.CUPRINS:
Numărul
componenţei în
Denumirea componenţei Pagina
cadrul procedurii
operaţionale
Coperta

218
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale
7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivări
11. Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar,
începând cu data de 01.09.2013
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

219
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din
Completarea normei didactice la Nr. de ex. 7 EDIŢIA I
nivelul unităţii de EXEMPLARE Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar,
începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ...............
RESURSE UMANE .

Nr. de
ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Secretar 25.02.2013
1.2 Verificat Director adj. 28.02.2013
1.3 Aprobat Director 01.02.2013

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei

220
ediţiei revizuită reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X 01.02.2013
2.2 Revizia 1
…… Ediţia II x x
2.n Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 1 Personal didactic Director adjunct 01.02.2013
3.2. aplicare 2 Conducere Director 01.02.2013
3.3. aplicare 3 Consiliul de Preşedintele consiliului de 01.02.2013
administraţie administraţie
3.4. evidenţă 4 Secretariat Secretar şef 01.02.2013
3.5. arhivare 5 Secretariat Secretar şef 01.02.2013

4. Scopul procedurii operaţionale:

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

221
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


5.1. Legislaţie primară:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;
5.2. Legislaţie secundară:
- OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014,
aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012;
- ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
- Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ,
unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;

222
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1. Definiţii ale termenilor
Nr.crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
operaţionale
3 Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
ediţii unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
6.2. Abrevieri ale termenilor
NR. Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
27. P.O. Procedura operaţională
28. E. Elaborare
29. A. Aprobare
30. Ap. Aplicare
31. Ah. Arhivare
32. I. Instruire
33. S. Semnare
34. Î. Înregistrare

223
35. P. Primire
36. V. Verificare
37. D. Depozitare
38. Pr. Predare
39. Ev. Evaluare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

7. Descrierea procedurii operaţionale:


Având în vedere modificarea prin OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, revenim asupra termenelor stabilite în Adresa I.Ş.J. ____________ nr.
380/23.01.2013.
În conformitate cu prevederile punctului 2) din Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-
2014, Anexa nr.19 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, modificat prin OMEN nr. 3104/30.01.2013, în perioada 4-15 februarie 2013,
se soluţionează la nivelul unităţilor şcolare/consorţiilor şcolare, cererile de completare a normei pentru un an şcolar ale cadrelor didactice titulare precum şi
cele ale cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4).
Precizări:
Conform prevederilor art. 25 alin. (1), cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare-învăţare-evaluare
în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă
didactică de predare-învăţare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de
normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul
consorţiului şcolar din care face parte unitatea de învăţământ, se află în situaţia de completare a normei didactice.
Aceleaşi condiţii se aplică şi personalului didactic angajat conform prevederilor art. 21 alin. (4).

224
Completarea normei didactice se soluţionează:
 la nivelul unităţii şcolare sau consorţiului şcolar în perioada constituirii catedrelor, conform prevederilor art. 25;
 la nivel I.Ş.J. ____________, conform prevederilor art. 33:
o 26-27 februarie 2013 – depunerea şi înregistrarea dosarelor conform cererii tip, Anexa nr. 14 la Metodologie;
o 28 februarie 2013 - şedinţa publică, organizată la nivel judeţean.
Condiţii:
 Cadrele didactice (care nu au norma completă) întocmesc cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi anexează documentele
specificate în cerere şi le depun la registratura instituţiei de învăţământ;
 Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, întocmite de cadrele didactice, se analizează de către consiliul/consiliile de
administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate, art. 25 alin. (6);
 În baza aprobării de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererii formulate de cadrul didactic, directorul unităţii de învăţământ se
adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice;
 Directorul comunică prin adresă scrisă datele referitoare la completările de normă aprobate la nivel de unitate/consorţiu precum şi cele referitoare la
completările de normă nerezolvate în vederea soluţionării lor în şedinţa publică la nivel judeţean;
 Completarea normei didactice la nivelul unităţii şcolare/consorţiului şcolar se face conform prevederilor art. 25 alin. (5), lit. a) -e).
 În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul
cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice;
 După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul
didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă.
Calendar:
 4-10 februarie 2013, titularul/angajatul se adresează în scris consiliului de administraţie al unităţii/consorţiului în care solicită completarea normei
didactice;
 11-15 februarie 2013, consiliul de administraţie al unităţii/consorţiului aprobă sau respinge motivat cererea titularului/angajatului pentru completarea
normei didactice la nivelul unităţii/consorţiului;

225
 Termen final: 15 februarie 2013, directorul solicită prin adresă scrisă inspectoratului şcolar, emiterea deciziei de completare a normei didactice pentru
cazurile soluţionate la nivel de unitate/consorţiu;
 6-11 februarie 2013, directorul prezintă prin adresă scrisă comisiei de mobilitate a I.Ş.J. ____________ situaţia privind completările de normă nerezolvate
la nivelul unităţii/consorţiului, conform programării făcute în Adresa I.Ş.J. ____________ nr.380/23.01.2013; după analiza situaţiilor prezentate de director
în comisia judeţeană de mobilitate, documentele pot fi refăcute şi retransmise inspectoratului şcolar până cel târziu în data de 25 februarie 2013;
 26-27 februarie 2013 - titularii/angajaţii, a căror completare de normă nu a fost soluţionată la nivelul unităţii/consorţiului, depun dosarele la inspectoratul
şcolar, întocmite conform cererii tip din Anexa nr.14 la Metodologie;
 28 februarie 2013 - şedinţa publică, organizată la nivel judeţean, pentru soluţionarea cererilor de completare a normei didactice, în următoarea ordine:
A) cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii;
B) cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
 4 martie 2013, I.Ş.J. ____________ emite deciziile de completare a normei didactice, începând cu 1 septembrie 2013.
Termen:
Situaţia privind completarea de normă trebuie prezentată până în data de 15 februarie 2013 şi se poate corecta/actualiza şi retransmite la ___________
până cel târziu în data de 25 februarie 2013.
7.1. Valorificarea rezultatelor activităţii:
3. Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind Completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu
data de 01.09.2013
4. Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind Completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data
de 01.09.2013din cadrul instituţiilor publice.

226
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:


Directorul:
- comunică prin adresă scrisă datele referitoare la completările de normă aprobate la nivel de unitate/consorţiu precum şi cele referitoare la completările de
normă nerezolvate în vederea soluţionării lor în şedinţa publică la nivel judeţean;
- solicită inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice;
- după emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul
didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă
Consiliul de administraţie:
- Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare întocmite de cadrele didactice se analizează de către consiliul/consiliile de
administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate, art. 25 alin. (6);
Cadrele didactice:
- întocmesc cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi anexează documentele specificate în cerere şi le depun la registratura
instituţiei de învăţământ;

227
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ......................... din EDIŢIA I
Completarea normei didactice la nivelul unităţii de Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
învăţământ/consorţiului şcolar, începând cu data de 01.09.2013 EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

9. Cuprins
Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul
procedurii
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
7 Descrierea procedurii operaţionale
8 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________

228
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Întregirea normei didactice a titularilor, prin transfer, începând cu data de 01.09.2013
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia .................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Întregirea normei didactice a Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
titularilor, prin transfer, începând EXEMPLARE
cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013

229
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


1.1 Elaborat Secretar 25.02.2013
1.2 Verificat Director adj. 28.02.2013
1.3 Aprobat Director 01.02.2013

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei revizuită reviziei ediţiei
2.1 Ediţia I x X 01.02.2013
2.2 Revizia 1
…… Ediţia II x x
2.n Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

230
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura


difuzării nr. prenumele primirii
3.1 aplicare 1 Personal didactic Director adjunct 01.02.2013
.
3.2 aplicare 2 Conducere Director 01.02.2013
.
3.3 aplicare 3 Consiliul de administraţie Preşedintele consiliului de administraţie 01.02.2013
.
3.4 evidenţă 4 Secretariat Secretar şef 01.02.2013
.
3.5 arhivare 5 Secretariat Secretar şef 01.02.2013
.

4. Scopul procedurii operaţionale:


4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;

231
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


5.1. Legislaţie primară:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;
5.2. Legislaţie secundară:
- OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014,
aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012;
- ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
- Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ,
unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011;
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;

232
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi
a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai
multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
6.2. Abrevieri ale termenilor
NR. Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
40. P.O. Procedura operaţională
41. E. Elaborare
42. A. Aprobare
43. Ap. Aplicare
44. Ah. Arhivare
45. I. Instruire
46. S. Semnare
47. Î. Înregistrare
48. P. Primire
49. V. Verificare
50. D. Depozitare
51. Pr. Predare
52. Ev. Evaluare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013

233
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

7. Descrierea procedurii operaţionale


Având în vedere modificarea prin OMEN nr. 3104/30.01.2013 a Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, revenim asupra termenelor stabilite în Adresa ISJ ___________________ nr.
380/23.01.2013.

În conformitate cu prevederile punctului 2) din Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014,
Anexa nr.19 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 6239/14.11.2012, modificat prin OMEN nr. 3104/30.01.2013, în perioada 29 ianuarie – 6 februarie
2013 se soluţionează cererile de întregire a normei didactice prin transfer ale cadrelor didactice titulare prevăzute în Art. 24.
Precizări:
Această etapă a mobilităţii personalului didactic se referă la cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau pe două sau mai
multe specializări.
Titularii respectivi pot solicita întregirea normei didactice prin transfer într-o unitate de învăţământ/specializare în conformitate cu specializările din
diplomele de studii, în condiţiile prevăzute de Art. 24, alin. 1-2-3 din Metodologie.
Catedrele se constituie conform prevederilor Centralizatorului.
Condiţii:
 Cadrele didactice ( care nu au norma completă) întocmesc cererile de întregirea normei didactice prin transfer şi anexează documentele specificate în cerere
şi le depun la registratura instituţiei de învăţământ;
 La data formulării cererii, cadrul didactic trebuie să fie titular în cel puţin două unităţi şcolare sau pe cel puţin două specializări;
 Se poate constitui catedra, începând cu data de 01.09.2013, într-o singură unitate şcolară sau specializare în conformitate cu prevederile metodologiei şi ale
centralizatorului;
 Fracţiunea de normă solicitată pentru întregirea normei didactice este vacantă începând cu data de 01.9.2013;

234
 Titularul poate solicita întregirea normei prin transfer numai în unităţile şcolare în care are decizie de titularizare la data formulării cererii;
 Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ aprobă cererea de întregire a normei prin transfer, începând cu data de 01.09.2013
Calendar:
 29 ianuarie – 4 februarie 2013, titularul se adresează în scris consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ în care solicită
întregirea normei didactice prin transfer;
 4 - 6 februarie 2013, consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor aprobă sau respinge cererea titularului;
 6-11 februarie 2013, directorul/directorii unităţii/unităţilor solicită în scris inspectoratului şcolar emiterea deciziei de întregire a normei didactice prin
transfer;
 11-18 februarie 2013, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează hotărârea consiliului de administraţie al unităţii;
 4 martie 2013, ISJ ___________________ emite deciziile de întregire a normei didactice prin transfer, începând cu 1 septembrie 2013.
Cerinţe:
 Se completează macheta: SV_INTREGIRE_2013.xls referitoare la cererile de întregire a normei didactice prin transfer;
 Se tipăreşte din machetă documentul referitor la situaţia cererilor de întregire a normei didactice prin transfer; documentul este semnat de director, este
ştampilat şi înregistrat la unitatea şcolară;
 Documentul listat din machetă se transmite la ISJ ___________________ /Resurse Umane, prin fax sau în original
 Directorul prezintă la IŞJ/Resurse Umane, pentru fiecare titular care a solicitat întregirea normei didactice prin transfer, un dosar care cuprinde următoarele
documente: copia deciziei de titularizare; copie după cartea de identitate a titularului, copie după actele de studii ale titularului, adresa prin care se
solicită inspectoratului eliberarea deciziei de întregire a normei didactice prin transfer; copia procesului verbal încheiat în şedinţa consiliului de
administraţie al unităţii.
7.1. Valorificarea rezultatelor activităţii
a. Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind întregirea normei didactice a titularilor, prin transfer, începând cu data de 01.09.2013;
b. Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind întregirea normei didactice a titularilor, prin transfer, începând cu data de 01.09.2013;din cadrul
instituţiilor de învăţământ;

235
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:


Directorul:
- comunică prin fax sau original documentul listat din macheta SV_INTREGIRE_2013.xls, care este semnată ştampilată şi înregistrată la registratura unităţii de
învăţământ;
- prezintă la IŞJ/Resurse Umane, pentru fiecare titular care a solicitat întregirea normei didactice prin transfer, un dosar care cuprinde următoarele documente:
copia deciziei de titularizare; copie după cartea de identitate a titularului, copie după actele de studii ale titularului, adresa prin care se solicită inspectoratului
eliberarea deciziei de întregire a normei didactice prin transfer; copia procesului verbal încheiat în şedinţa consiliului de administraţie al unităţii.
- solicită inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de întregire a normei didactice;
- după emiterea deciziei inspectorului şcolar general de întregire a normei, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este
titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă
Consiliul de administraţie:
- Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare întocmite de cadrele didactice se analizează şi se aprobă de către consiliul/consiliile de
administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate, art. 25 alin. (6).
Cadrele didactice:
- întocmesc cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi anexează documentele specificate în cerere şi le depun la registratura
instituţiei de învăţământ.

236
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
Întregirea normei didactice a titularilor, prin Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
transfer, începând cu data de 01.09.2013
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
RESURSE UMANE
Nr. de ex. .............

9. Cuprins
Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
în cadrul
procedurii
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
7 Descrierea procedurii operaţionale
8 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
9 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

237
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la nivelul şcolii
COD: P.O. A008
Ediţia ÎNTÂI
Revizia ..................

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina ..............................


Procedura privind elaborarea şi Nr. de ex. 7 EXEMPLARE din EDIŢIA I
stabilirea ofertei C.D.Ş, la nivelul Exemplar nr. .....
şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM
Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............

238
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


1 2 3 4 5
1.1 Elaborat RCC
1.2 Verificat Director adj.
1.3 Aprobat Preşedinte CA

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei revizuită reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii

239
3.1 aplicare 1 Conducere Director 01.09
.
3.2 aplicare 4 Personal didactic Director adjunct 01.09
.
3.3 informare 8 Consiliul de Preşedintele consiliului de 01.09
. administraţie administraţie
3.4 evidenţă 9 Secretariat Secretar şef 01.09
.
3.5 arhivare 10 Secretariat Secretar şef 01.09
.
4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Abordarea activităţilor de fundamentare, elaborare, avizare a curriculumului la decizia şcolii, unitar şi eficient, prin raportare la obiectivele specifice şi la
legislaţia în vigoare;
4.2. Stabileşte modul de realizare a activităţii şi persoanele implicate;
4.3. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.4. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.5. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.6. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
4.7. Scopul este acela de a defini oferta şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului precum şi cu aşteptările societăţii, cu resursele umane şi materiale
de care dispune şcoala;
4.8. Alte scopuri specifice procedurii operaţional.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

240
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
Prezenta procedură se aplică activităţilor de elaborare, verificare, aprobare a proiectelor de programă de tip opţional, parte a curriculumului la decizia şcolii.
Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice din şcoală, pe parcursul anului şcolar 2012-2013. Prevederile procedurii urmăresc asigurarea standardelor de
calitate şi a elementelor de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească documentele asociate curriculumului la decizia şcolii
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;
Activitatea se desfăşoară în cadrul domeniului funcţional - curriculum şi se referă la activitatea desfăşurată de compartimentul de resurse umane;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 resurse umane;
 De această activitate depind compartimentele:
 Personal didactic; Conducere;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:

241
6.1. Legislaţie primară:
 - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
6.2. Legislaţie secundară:
 Ordin Nr.4224/1998 referitor la Metodologia privind regimul disciplinelor opţionale in perspectiva aplicării Planului cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar şi gimnazial începând cu anul şcolar 1998/1999;
 Ordin Nr.3449/1999 cu privire la regimul disciplinelor opţionale în perspectiva aplicării noilor planuri cadru de învăţământ , începând cu anul şcolar
1999-2000
 Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CDŞ în învăţământul primar şi secundar;
 OMEC 3638/2001 cu privire la aplicarea Planurilor - cadru de învăţământ pentru clasele I-VIII;
 OMEC 3670/2001 cu privire la aplicarea Planurilor – cadru de învăţământ pentru liceu.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 Procedura privind stabilirea CDŞ corespunde clauzei 7.3 – Proiectarea şi dezvoltarea programelor educaţionale - din SR EN ISO 9001:2008, ales ca
model de referinţǎ pentru implementarea sistemului de management al calitǎţii în şcoală

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

242
crt.
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
operaţionale
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
ediţii unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............

8. Descrierea procedurii operaţionale:


Oferta CDŞ se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de CP şi se aprobă de CA.
 Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDŞ, în funcţie de solicitări, resurse şi politica şcolii.
 Curriculumul la decizia şcolii se raportează la viziunea şi misiunea şcolii, urmărind, prin disciplinele opţionale oferite:
 extinderea programelor şcolare pentru asigurarea progresului şcolar şi succesul la evaluarea naţională;
 educaţia pentru cetăţenie democratică;

243
 educaţia pentru sănătate;
 formarea competenţelor digitale.
 După aprobarea disciplinelor din CDŞ, în baza opţiunii scrise a elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline opţionale devin
obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
 Notele obţinute la disciplinele opţionale se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.
8.1. Generalităţi: Procedura privind stabilirea CDŞ corespunde clauzei 7.3 – Proiectarea şi dezvoltarea programelor educaţionale - din SR EN ISO
9001:2008, ales ca model de referinţǎ pentru implementarea sistemului de management al calitǎţii în şcoală
8.2. Resurse necesare:
8.2.1. Resurse materiale: - conform listei de inventar
8.2.2. Resurse umane: - conform statelor de funcţii
8.2.3. Resurse financiare: - conform bugetului anual aprobat
8.3. Modul de lucru: 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Etapa Operaţiunea
1 Desemnarea prin decizie a Consiliului pentru Curriculum Emiterea prin decizie a Consiliului pentru Curriculum
2 Desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu PO Emiterea prin decizie a persoanei responsabile cu PO
3 Analiza CDŞ din anul şcolar trecut pe specialităţi (pe baza informărilor Aplicarea unor chestionare de opinie elevilor/părinţilor privind CDŞ din
cadrelor didactice / chestionarelor aplicate) anul şcolar trecut şi informări ale cadrelor didactice .
4 Realizarea unei analize de nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul Elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate elevilor pentru realizarea
educabililor înscrişi în unitate, precum şi a contextului socio-economic local unei nevoi de analize
Aplicarea chestionarelor
Prelucrarea datelor, identificarea nevoilor şi intereselor de formare ale
elevilor
5 Stabilirea ofertei CDŞ la nivelul fiecărei catedre Consultări la nivelul catedrelor
Elaborarea ofertei CDŞ
Analizarea, verificarea, aprobarea ofertei CDŞ în cadrul catedrelor
6 Discutarea propunerilor colectivelor de catedra privind disciplinele opţionale Se vor stabili prin vot disciplinele opţionale ce vor figura în oferta şcolii
în cadrul CP precum şi durata lor.

244
7 Elaborarea pachetelor de opţionale Întocmirea listei opţionalelor propuse la fiecare clasă
8 Prezentarea ofertei CDŞ şi exprimarea opţiunilor Prezentarea ofertei CDŞ elevilor
Exprimarea opţiunii elevilor asupra ofertei CDŞ
Centralizarea opţiunilor elevilor
9 Proiectarea curriculum-ului opţional Elaborarea programei de opţional
10 Constituirea portofoliilor aferente fiecărui tip de CDŞ Elaborarea fişei de avizare,programele pentru disciplinele din CDŞ
alcătuite în şcoală vor fi avizate de CA al şcolii.
11 Înregistrarea ca document şcolar a suportului de curs aferent CDŞ - urilor la Elaborarea modelului de schema orară la ciclul primar şi gimnazial.
nivel de unitate
12 Avizarea cursului opţional de către inspectorul de specialitate Transmiterea portofoliilor Inspectorilor şcolari de specialitate.
13 Elaborarea planificării calendaristice Întocmirea planificării calendaristice
8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Operaţiunea Activităţile desfăşurate
1. Emiterea prin decizie a Consiliului pentru - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte normative;
Curriculum - înregistrarea referatului la registratura unităţii;
- aprobarea referatului de conducătorul unităţii;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de conducătorul unităţii;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile;
2. Emiterea prin decizie a persoanei responsabile cu - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte normative;

245
PO - înregistrarea referatului la registratura unităţii;
- aprobarea referatului de conducătorul unităţii;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;
- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
3. Aplicarea chestionarelor de opinie elevilor Comisia pentru curriculum elaborează un chestionar de opinie în vederea stabilirii gradului de satisfacţie
/părinţilor privind CDŞ din anul şcolar trecut al elevilor.
4. Elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate Comisia pentru curriculum elaborează un chestionar în scopul identificării nevoilor şi intereselor de
elevilor formare ale elevilor.
Aplicarea chestionarelor Chestionarele multiplicate, se aplica la clasa, de către diriginţi in timpul orei “Orientare şi consiliere”
Prelucrarea datelor, identificarea nevoilor şi Chestionarele vor fi prelucrate de către membrii comisiei de curriculum. Rezultatele analizei vor fi
intereselor de formare ale elevilor consemnate într-un raport intern şi aduse la cunoştinţa întregului corp profesoral în cadrul unei şedinţe
de Consiliu
5. Consultari la nivelul catedrelor - Membrii fiecărei catedre întruniţi în şedinţa de catedra fac propuneri pentru curriculum-ul CDŞ corelat
cu nevoile şi interesele de formare ale elevilor identificate prin analiza de nevoi.
- Programele orientative pentru disciplinele opţionale pot fi propuse de MECTS şi/sau colectivele de
catedra.
Elaborarea ofertei CDŞ Fiecare propunere de CDŞ avansată în cadrul catedrei, se argumentează (în scris), precizându-se care
sunt competenţele generale vizate prin studiul respectivei discipline, conţinuturile vizate (fără a fi
detaliate)

246
Analizarea, verificarea, aprobarea ofertei CDŞ în Oferta CDŞ este analizată, verificată şi apoi aprobată în cadrul fiecărei catedre.
cadrul catedrelor
6. Se vor stabili prin vot disciplinele opţionale ce vor Discutarea propunerilor colectivelor de catedra privind disciplinele opţionale
figura în oferta şcolii precum şi durata lor.
7. Întocmirea listei opţionalelor propuse la clasa Comisia pentru curriculum preia de la fiecare şef de catedra lista de propuneri şi elaborează pentru
fiecare clasa un pachet de discipline opţionale.
8. Prezentarea ofertei CDŞ elevilor Profesorii ce au propus oferta CDŞ o vor prezenta elevilor. Prezentarea se va face pentru fiecare clasa în
parte.
Exprimarea opţiunii elevilor asupra ofertei CDŞ Diriginţii claselor vor aplica la clasa fişa de opţiuni – elaborată de Comisia pentru curriculum - ce
cuprinde pachetul de opţionale, elevii având astfel posibilitatea sa-şi exprime în scris opţiunile. Toate
fişele vor fi apoi înmânate comisiei pentru curriculum
Centralizarea opţiunilor elevilor Comisia pentru curriculum analizează fişele de opţiuni şi centralizează rezultatele, declarând, în baza
criteriului majorităţii opţiunilor pentru o disciplină, disciplinele la care elevii doresc să susţină cursuri
opţionale în următorul an şcolar. Rezultatele sunt prezentate Consiliului Profesoral.
9. Elaborarea programei de opţional Stabilirea:
1. Tipului de opţional; durata; temele/conţinuturile; aria curriculară.
2. Formularea obiectivelor şi finalităţilor propuse.
3. Nota de prezentare/argumentare; competenţe generale, specifice; exemple de activităţi de învăţare;
lista conţinuturilor; bibliografie minimală.
10. Elaborarea fişei de avizare, programele pentru Profesorii ale căror oferte au fost declarate “câştigătoare”, proiectează curriculum-ul disciplinei
disciplinele din CDŞ alcătuite în şcoala vor fi avizate opţionale
de CA al şcolii
11. Elaborarea modelului de schemă orară la ciclul Alcătuirea programului fiecărei clase pe baza următoarelor opţiuni:
primar şi gimnazial. - opţiunea pentru un număr de ore pe săptămână cuprins între numărul minim sau maxim alocat prin
Planul – cadru de învăţământ
- opţiunea pentru completarea trunchiului comun, până la nr. de ore ales (minim sau maxim), fie cu
extinderi ale disciplinelor din Planul – cadru, fie cu opţionale, fie cu extinderi (mai mult decât minim-ul

247
indicat prin plaja orară) şi cu opţionale, în acelaşi timp.
12.Transmiterea portofoliilor inspectorilor şcolari de Fiecare curs opţional va purta viza inspectorului de specialitate. Obligativitatea de a prezenta
specialitate. inspectorului cursul opţional în vederea semnării fişei de avizare revine şefului de catedră.
13. Întocmirea planificării calendaristice Profesorii ce susţin cursurile opţionale vor întocmi planificări calendaristice întocmai ca şi pentru
disciplinele de specialitate.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
a. Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei activităţii privind elaborarea şi stabilirea ofertei CDŞ la nivelul şcolii;
b. Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind elaborarea şi stabilirea ofertei CDŞ la nivelul şcolii din cadrul instituţiilor publice.

248
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
I. Matricea responsabilităţilor :

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X


1 Emiterea prin decizie a Consiliului pentru Curriculum E
2 Emiterea prin decizie a persoanei responsabile cu PO E
3 Aplicarea unor chestionare de opinie elevilor/părinţilor privind CDŞ din anul şcolar trecut şi Ap
informări ale cadrelor didactice .
4 Elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate elevilor E
5 Aplicarea chestionarelor Ap
6 Prelucrarea datelor, identificarea nevoilor şi intereselor de formare ale elevilor Ap
7 Consultări la nivelul catedrelor V
8 Elaborarea ofertei CDŞ E
9 Analizarea, verificarea, aprobarea ofertei CDŞ în cadrul catedrelor A
II.Matricea responsabilităţilor
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Se vor stabili prin vot disciplinele opţionale ce vor figura în oferta şcolii precum şi durata lor. E
2 Întocmirea listei opţionalelor propuse la clasa E
3 Prezentarea ofertei CDŞ elevilor I
4 Exprimarea opţiunii elevilor asupra ofertei CDŞ E
5 Centralizarea opţiunilor elevilor E
6 Elaborarea programei de opţional E
7 Elaborarea fişei de avizare,programele pentru disciplinele din CDŞ alcătuite în şcoala vor fi E
avizate de CA al şcolii.
8 Elaborarea modelului de schema orara la ciclul primar şi gimnazial. E
9 Transmiterea portofoliilor Inspectorilor şcolari de specialitate. A
10 Întocmirea planificării calendaristice E

249
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina .............................. din EDIŢIA I
Procedura privind elaborarea şi stabilirea ofertei C.D.Ş, la Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....
nivelul şcolii
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. A008 Revizia ................
CURRICULUM Nr. de ex. .............
10. Cuprins
Nr. componentei în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
procedurii operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei

250
procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale )
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Cuprins

Unitatea de învăţământ___________________
Compartimentul _________________________

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII

COD: P.O. B00


Ediţia ÎNTÂI

251
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 Exemplar nr. .....
EXEMPLARE
COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură


1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Coordonator CEAC 18.X.2012
Membrii CEAC
1.2 Verificat Director adj. 20.X.2012
1.3 Aprobat Director 21.X.2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

252
Ediţia sau după caz, revizia în cadrul Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
ediţiei reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x X 21.X.2012
2.2 Revizia 1

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. aplicare 7 Personalul didactic RPO; RCM 21.X.2012
3.2. informare 2 Personalul didactic Profesor 21.X.2012
3.3. informare 1 Conducere Director 21.X.2012
3.4. informare 4 CA Preşedintele CA 21.X.2012
3.5. evidenţă 6 Secretariat Secretar sef 21.X.2012
3.6. arhivare 5 Secretariat Secretar sef 21.X.2012
4. Scopul procedurii operaţionale:
4.1. Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi mijloacele de realizare a activităţii de asistenţa la ore de către cei investiţi cu această
responsabilitate precum şi responsabilităţile pe care le implică aceasta activitate.
4.2. Asistenţa la ore reprezintă un instrument de evaluare, cuantificare şi corectare a disfuncţionalităţilor ce pot apare în procesul de predare-învăţare.
4.3. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

253
4.4. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.5. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.6. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
4.7. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
4.8. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............


5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:
Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice din şcoală.
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
- Modul de desfăşurare a procesului de predare-învăţare-evaluare în vederea creşterii calităţii învăţării.
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de unitate;
- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea compartimentelor din cadrul unităţi;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
Personal didactic; Conducere;
De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:
Conducere; Personal didactic; Secretariat;
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
6.1.LEGISLATIE PRIMARĂ:
- LEGE nr.1 /2011 Legea învăţământului ;
- OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei în România;

254
-OUG nr.4925/08.09.2005 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
6.2.LEGISLATIE SECUNDARĂ:
- SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............


7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională:
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
operaţionale
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
ediţii unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare

255
Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I
De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............


8. Descrierea procedurii operaţionale:
8.1. Generalităţi: Obiectivele asistenţei la ore vizează competenţele de:
- Comunicare (cadru didactic - elev; cadru didactic-cadru didactic; cadru didactic - părinţi);
- Proiectare (planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative; planificarea şi proiectarea curriculumului opţional; planificarea şi proiectarea
activităţilor extraşcolare);
- Management educaţional (asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice; organizarea şi amenajarea mediului
educaţional; conducerea procesului didactic);
- Evaluare (elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare; înregistrarea şi valorificarea rezultatelor elevilor);
- Dezvoltare profesionala (identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice; participarea la propria formare şi valorificarea
achiziţiilor).
8.2. Resurse necesare:
8.2.1. Resurse materiale: - conform listei de inventar anexate;
8.2.2. Resurse umane: - conform statelor de funcţii anexate;
8.2.3. Resurse financiare: - conform bugetului anual aprobat;
8.3. Modul de lucru: 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Etapa Operaţiunea
1. Desemnarea responsabilului de procedură - Emiterea deciziei pentru desemnarea persoanei
responsabile
2. Intocmirea Graficului de Monitorizare a activităţilor de predare-învătare. - Întocmirea şi afişarea în cancelarie a Graficului de
monitorizare a lecţiilor

256
3. Responsabilul de procedura va repartiza cadrele didactice supuse monitorizării responsabililor cu - Informarea responsabililor comisiilor metodice
aplicarea procedurii (responsabilii comisiilor metodice), precizând termenele de realizare asistenţelor, despre termenele de realizare a asistenţelor
conform unui program.
4. Responsabilii cu observarea lecţiei îşi vor planifica asistenţa la ore în urma discuţiei cu cadrul didactic - Întocmirea planificării asistenţelor la ore şi
ce va fi asistat. transmiterea ei responsabilului de procedură
5. Efectuarea observării la clasă - Verificarea documentelor de proiectare didactică;
- Pregătirea lecţiei;
- Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul
activităţii;
- Evaluarea activităţii elevilor;
Autoevaluarea cadrului didactic asistat;
-Lista de metode didactice/ strategii/ materiale
utilizate.
6. Se va verifică mapa profesorului - Proiectarea didactică;
- Evaluarea şi notarea elevilor;
- Materiale didactice de concepţie proprie;
- Documente de interes.
7. Îmbunătăţirea activităţii cadrului didactic asistat - Realizarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii.
8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) Activităţile desfăşurate
1 Desemnarea responsabilului Emiterea deciziei pentru - întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte legi;
de procedură desemnarea persoanei - înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;
responsabile - aprobarea referatelor de către conducătorul instituţiei publice;
- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;
- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile deciziei;
- întocmirea deciziei propriu-zise;
- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

257
- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;
- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;
- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile
acesteia;
- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;
- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze deciziile emise;
2 Întocmirea Graficului de - Întocmirea şi afişarea in - se va întocmi graficul de monitorizare a lecţiilor.
Monitorizare a activităţilor de cancelarie a graficului de - va înregistra la registratura instituţiei de învăţământ graficul de monitorizare a lecţiilor;
predare-învăţare. monitorizare a lecţiilor - conducerea instituţiei de învăţământ va aproba graficul de monitorizare a lecţiilor;
- graficul după aprobare va fi afişat în cancelarie;
3 Responsabilul de procedura va - Informarea - întocmirea, înregistrarea la registratura instituţiei de învăţământ şi aprobarea programului
repartiza cadrele didactice responsabililor comisiilor de asistenţă la ore
supuse monitorizării metodice despre termenele - întalnirea responsabilului de procedură cu responsabilii comisiilor metodice pentru
responsabililor cu aplicarea de realizare a asistenţelor. alegerea asistenţilor;
procedurii (responsabilii - repartizarea asistenţilor pentru cadrele didactice supuse monitorizării;
comisiilor metodice), - stabilirea termenelor de realizare a asistenţelor;
precizând termenele de
realizarea asistenţelor,
conform programului;
4 Responsabilii cu observarea - Întocmirea planificării - înainte de efectuarea asistenţelor, se va proceda la întâlnirea responsabililor cu observarea
lecţiei îşi vor planifica asistenţelor la ore şi lecţiei cu cadrele didactice ce vor fi asistate.
asistenţa la ore în urma transmiterea ei
discuţiei cu cadrul didactic ce responsabilului de
va fi asistat. procedură

258
5 Efectuarea observării la clasă -Verificarea documentelor - în cadrul asistenţei la orele de predare se vor efectua următoarele:
de proiectare didactică; Verifică modul de structurare a proiectului pentru ora respectivă;
- Pregătirea lecţiei; Verificarea modul în care au fost formulate obiectivele,
- Evaluarea activităţii Identificarea resurselor ,
cadrului didactic pe Verificarea strategiilor didactice stabilite;
parcursul activităţii; Identificarea instrumentelor de evaluare.
- Evaluarea activităţii
- completarea fişei de observare a lecţiei, precizând punctele tari şi slabe, precum şi
elevilor
- Autoevaluarea calificativul acordat cadrului didactic asistat.
cadrului didactic asistat;
6 Se va verifica mapa Proiectarea didactică Cadrul didactic care face asistenţa verifică:
profesorului - Planificarile calendaristice ale disciplinelor/modulelor din încadrare;
- Proiectele unităţilor de învăţare;
- Curriculum-ul şcolar în vigoare la disciplinele/modulele din încadrare.
Evaluarea şi notarea Cadrul didactic care face asistenţa verifică:
elevilor - Fişele de protecţia muncii pentru orele de laborator/atelier;
- Fişele de evaluare continuă şi sumativă a elevilor;
- Fişele de evaluare a activităţii elevilor
Materiale didactice de Cadrul didactic care face asistenţa verifică:
concepţie proprie - Teste de evaluare iniţiala, curenta şi sumativă;
- Subiecte la teze semestriale;
- Fişe de lucru şi aplicaţii în laborator/atelier;
- Suport de curs.

259
Documente de interes Categorii de elevii cu nevoi educative speciale identificate în şcoală.
Chestionarul referitor la stilurile de învăţare al elevilor.
Analiza testelor iniţiale, cu măsuri de îmbunătăţire.
Lecţii deschise cu strategii didactice bazate pe învăţarea centrată pe elev.
7 Îmbunătăţirea activităţii Realizarea unui plan de Se va întocmi un plan de îmbunătăţire a activităţii de comun acord cu cadrul didactic
cadrului didactic asistat îmbunătăţire a activităţii asistat ce va fi înregistrat la registratura instituţiei de învăţământ şi aprobat de conducătorul
unităţii
8.3.3. Valorificarea rezultatelor activităţii:
 Îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind Procedura operaţională de observare a
predării şi învăţării;
 Lucru cu procedura din cadrul unităţii şcolare;

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

260
9.1 Responsabilul de procedură răspunde de buna desfăşurare a activităţii de asistenţă şi observare a predării-învăţării, urmărind respectarea
Graficului de Monitorizare şi Control propus de conducerea şcolii, C.E.A.C. şi responsabilii ariilor curriculare.
9.2 Responsabilul C.E.A.C. răspunde de realizarea asistenţei la activităţile de predare-învăţare, de completarea şi depunerea la responsabilul de
procedură a Fişelor de observare a lecţiei.
9.3 Directorii (managerii) şi responsabilii Comisiilor Metodice răspund de realizarea asistenţei la activităţile de predare-învăţare, de completarea şi
depunerea la responsabilul de procedură a Fişelor de observare a lecţiei.
9.4 Profesorii/maiştrii instructori vor deţine şi prezenţa cu ocazia asistenţei la ore documentele prevăzute de mapa profesorului.
Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la punctul de informare al C.E.A.C. Persoanele responsabile vor realiza minim 2 asistenţe/săptămână
astfel încât fiecare clasă/profesor să fie asistat cel puţin o dată.

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina... din EDIŢIA I


De observare a predării şi învăţării Nr. de ex. 7 EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. B00 Revizia ................

Nr. de ex. .............


10. Cuprins:
Nr. componentei Pagina

261
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale
procedurii
operaţionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale )
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Cuprins

262

S-ar putea să vă placă și