Sunteți pe pagina 1din 13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a

PRELUNGIT NR. 1 CAREI


PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

Nr. înreg. ______ / ____________

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI

P.O. SCR 42
Ediţia: I-a, 30.06.2022, Revizia 2

1 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției procedurii documentate

Nr. Elemente privind Numele și prenumele Funcția Data


Crt responsabilii/ Semnătura
operațiunea
1 2 3 4 5 6
1.1 Elaborat Kala Maria Secretar 27.06.2022

1.2 Verificat Turoczi Angela Presedinte comisie SCIM 29.06.2022

1.3 Aprobat Héb Ildikó - Tünde Director 30.06.2022

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

Nr. Crt Ediția sau, după caz, revizia în Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile
cadrul ediției revizuită reviziei ediției sau reviziei ediției
1 2 3 4 5
2.1 Ediția I-a

2.2 Revizia 2 30.06.2022

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii

Nr. Scopul difuzării Ex. Compartiment Funcția Nume și prenume Data


Crt nr. primirii Semnătura
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 Informare / Aplicare Secretariat Secretar Kala Maria 30.06.2022

3.2 Aprobare Director Director Héb Ildikó - Tünde 30.06.2022

3.3 Verificare SCIM Presedinte comisie Turoczi Angela 30.06.2022


SCIM

3.4 Arhivare Secretariat Secretar Kala Maria

2 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate


Scopul acestei proceduri este de a implementa prevederile art. 16 alin. (10) si (10/6) din cadrul Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vederea asigurării unui cadru
transparent și unitar al procesului de recrutare si selecție a personalului din cadrul proiectului „Învățare
pentru toți”, prin Programul Operațional Capital Uman.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe
director, în luarea deciziei

4.5. Alte scopuri

3 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

5. Domeniul de aplicare

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:


Procedura operaţională stabileşte etapele ce se vor desfăşura pentru ocuparea posturilor în cadrul unității.
Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru ocuparea posturilor din cadrul
unității.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate


de unitate:
Prezenta procedură se aplică în cadrul compartimentului Secretariat de către responsabilul cu atribuții în
domeniu.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
- calculul drepturilor de personal;
- statul de personal;
- statul de plată al salariilor;
- concedii de odihnă ale personalului;
- drepturi în cazul incapacității temporare de muncă a salariaților.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității
procedurate:

5.4.1. Compartimente furnizare de date:


Toate compartimentele.

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate:


Toate compartimentele.

5.4.3. Compartimente implicate în procesul activităţii:


Secretariat.

4 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale:


- Nu este cazul.

6.2. Legislație primară:


- Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea 53 / 2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi
pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor
de înființare a posturilor in afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de
majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;

- Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
- Ordinul nr. 2751/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de
propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020.

- Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;


- OMEC nr. 5447 / 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

6.3. Legislație secundară:


- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității:


- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității;
- Regulamentul Intern al unității;
- Decizii ale Conducătorului unității;
- Circuitul documentelor;
- Alte acte normative;

5 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt Termenul Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1 2 3
7.1.1 Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport
de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de
sistem şi proceduri operaţionale;
7.1.2 Procedură de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul unității publice
generală) aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o unitate
publică;
7.1.3 Procedură operaţională (procedură de Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
lucru) unuia sau mai multor compartimente dintr-o unitate , fără aplicabilitate la
nivelul întregii unități publice;
7.1.4 Document Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă
un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau
altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut;
7.1.5 Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a
fi de acord cu aplicarea respectivului document în unitate;
7.1.6 Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea
desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerinţele specificate,
inclusiv cerinţele Comisiei de Monitorizare;
7.1.7 Auditul public intern Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activitatea unității publice. Ajută unitatea publică să-şi
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care
evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere,
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie;
7.1.8 Audit Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi
obiective şi de evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în
care sunt îndeplinite criteriile de audit;
7.1.9 Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi
raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
7.1.10 Eficienţã Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;
7.1.11 Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în
cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat


1 2 3
7.2.1 P.S. Procedură de sistem
7.2.2 P.O. Procedură operațională
7.2.3 E Elaborare
7.2.4 V Verificare
7.2.5 Ap. Aplicare
7.2.6 Ah. Arhivare

6 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități:
Recrutarea si selecția experților va avea in vedere următoarele principii:
- egalitate de șanse și nediscriminare - procesul de recrutare si selecție in cadrul proiectului nu va permite
discriminări de naționalitate (se accepta participarea cetățenilor străini, in condițiile legii), apartenenta
etnică sau religioasa, limba, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta. Singurele criterii vor fi cele legate de
competențe și performante profesionale necesare in activitățile in care se va implica expertul in
implementarea proiectului;
- confidențialitate - documentele depuse de candidați, informațiile oferite de către aceștia respectă
principiul confidențialității;
- respectarea legalitatii și protecției datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr.
129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi
pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2016 / 679
- obiectivitate și tratament egal - asigurate prin metode specifice; orice decizie trebuie sa aibă o motivație
foarte clara si demonstrabila, criteriile de recrutare si selectie fiind aplicate in mod egal si obiectiv tuturor
candidaților;
- transparenta - toate informațiile relevante legate de procesul de recrutare si selectie sunt publice si
accesibile celor interesați;
- utilizare eficienta a fondurilor publice - se vor respecta plafoanele de salarizare stabilite de legislatia
nationala in domeniu si/sau de catre Ghidul Solicitantului - Orientari Generale/Conditii Specifice/Manualul
aplicatului sau beneficiarului și/sau prevederile contractului de finanțare.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista și proveniența documentelor:


- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:


- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de
implementare a activității procedurate.
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care
au acces salariaţii unității.

8.2.3. Circuitul documentelor:


- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii unității a prevederilor
legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:


- Computer;
- Imprimantă;
- Copiator;
- Consumabile (cerneală/toner);
- Hârtie xerox;
- Dosare.

8.3.2. Resurse umane:


- Personal secretariat;
- Director.

8.3.3. Resurse financiare:

7 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

- Conform Bugetului aprobat al unității.

8.4. Modul de lucru:

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:


Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele
implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:


Procedura de recrutare și selecție se realizează în următoarele etape:

1. Constituirea Comisiei de recrutare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;


2. Publicarea anunțului de recrutare și selecție;
3. Depunerea aplicațiilor;
4. Evaluarea aplicațiilor primite, derularea interviurilor și/sau probelor practice și desemnarea
candidaților admiși;
5. Soluționarea contestațiilor.

1. Constituirea Comisiilor de recrutare și selecție și de soluționare a contestațiilor:


- Comisia de recrutare și selecție este formată la nivel minimal din: președinte, un membru sș un
secretar. Componenta nominală a comisiei se aprobă prin decizia directorului.
- Comisia de soluționare a contestațiilor este la nivel minimal din: președinte, un membru și un secretar
și se aprobă prin decizia directorului.
- Comisia de recrutare și selecție și Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie din personalul
permanent al unității. Componenta celor doua comisii este diferită.
- Atribuțiile Comisiei de recrutare și selecție și ale Comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilesc
prin decizia directorului cu respectarea legislației in vigoare.

2. Publicarea anunțului de recrutare și selectie:


Anunțul de recrutare și selecție se elaborează de Comisia de recrutare și selecție în conformitate cu
prevederile contractului de finanțare al proiectului pentru care este necesară angajarea unor experți în
afara organigramei.

Anunțul de recrutare și selecție este publicat cu minim 10 zile lucrătoare înaintea termenului limită de
depunere a dosarelor, utilizând orice metode consacrate de recrutare resurse umane, dar cel putin prin
afișare la sediul unității și pe pagina web a unității.

Conținutul minimal al anunţului de recrutare și selecţie va cuprinde:


- denumirea proiectului;
- numărul și tipul posturilor;
- denumirea posturilor;
- durata angajării;
- descrierea activităților;
- responsabilitătile corespunzătoare postului;
- condițiile obligatorii impuse prin fișa postului;
- criteriile şi probele pentru selecţia candidaţilor în proiecte;
- documentele necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecţie;
- informatii privind modalitatea de depunere a documentelor necesare;
- calendarul efectuării procedurii de recrutare și selecţie;
- termenul și modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție;

8 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

3. Depunerea aplicațiilor:
Dosarele candidaților se depun conform specificațiilor din anunț și vor fi înregistrate în registrul de
intrări-ieșiri.

Conținutul minimal al dosarului candidatului trebuie să conțină:


a) CV, datat şi semnat, în format Europass;
b) adeverințe, diplome, certificate care atestă efectuarea unor specializări;
c) documente justificative care atestă vechimea în munca şi/sau în specialitatea studiilor, respectiv care
să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind
vechimea în munca şi în specialitatea studiilor, contracte de muncă, voluntariat, fișe de post,
recomandări, etc.)

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar şi documentele solicitate candidaților,
depunerea acestora la alta adresa decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag
automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.

4. Evaluarea aplicatiilor primite, derularea interviurilor şi/sau probelor practice şi desemnarea


candidaților admişi:
Prima etapă a procesului de evaluare și selecție va consta în verificarea eligibilității dosarelor depuse de
către candidați. Pentru a fi admis in etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele
solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție.
Verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existenței tuturor documentelor solicitate,
precum și al conformității acestora cu originalul, acolo unde este cazul, va fi realizată de către secretarul
Comisiei de recrutare și selecție. Dosarele candidaților sunt ulterior analizate de comisia de recrutare și
selecție care va decide în privinta candidaturilor admise în această etapă.
Etapa a doua va consta în evaluarea candidaților în cadrul probelor stabilite de către Comisia de
recrutare și selectie.
Vor fi analizate toate CV-urile primite și celelalte documentele depuse utilizându-se Anexa 1: Grila de
recrutare și selecție. Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul
maxim care poate fi obținut fiind de 100 puncte. Anexa 1: Grila de recrutare și selecție prezintă criteriile
pe baza cărora se vor acorda punctajele.
Verificarea cunoștințelor și/ sau a aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri individuate și/ sau
probe practice, după caz.
Interviul se realizează conform planului de interviu, conform Anexei 2 la prezenta procedură, întocmit de
comisia de recrutare și selecție în ziua desfășurării acestei probe pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile
de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt cele solicitate în anunțul de recrutare.
Această probă se va desfășura la sediul unității, prin prezenta fizică a candidatului în fața comisiei de
recrutare și selectie sau utilizând tehnologia disponibila pentru realizarea de transmisii live-video (dacă
este posibil).
Rezultatele fiecărui interviu vor fi consemnate în cadrul Grilei de recrutare și selecție-interviu conform
modelului din anexa 3 la prezenta procedură. Fiecare membru al comisiei de selecție poate formula
întrebări candidatului. Întrebările adresate candidatului trebuie să fie în concordanță cu principiile
enunțate mai sus în sensul că nu se pot formula întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului,
activitatea sindicală, religie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe
criterii de vârstă, sex, rasă. Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar
minimul admisibil va fi de 60 puncte. Anexa 3- Grila de recrutare și selecție - interviu prezintă criteriile pe
baza cărora se vor acorda punctajele.
Punctajul final obținut la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de
recrutare și selecție.

9 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

Rezultatele procesului de recrutare și selecție vor fi publicate prin afișarea la avizier și pe pagina web a
unității în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri.

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție va fi media aritmetică a punctajelor obținute de


candidații la cele două etape. În situația în care sunt mai multe posturi pentru care se organizează
procesul de recrutare și selecție, candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute.

5. Solutionarea contestațiilor:
Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de
recrutare și selecție, cu excepția cazului în care intervin zilele de repaus obligatorii (sâmbăta și
duminica), situație în care termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioara publicării.
Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
Nota acordată după contestații rămâne definitivă. Hotărârile Comisiei de soluționare a contestațiilor se
consemnează într-un proces verbal, semnat de către președintele și membrii acesteia. Contestațiile vor
fi soluționate în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a
contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor vor fi publicate prin afișare la avizier și pe pagina de web a
organizației în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de solutionare a
contestației.
Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi
din anunțul de recrutare și selecție.
Procedura de recrutare și selecție se finalizează cu încheierea unui proces-verbal de recrutare și selecție
(Anexa 4) în care sunt menționate toate detaliile legate de modul de derulare al procedurii și rezultatele
obținute.

Persoanele care sunt selectate vor prezenta pentru angajare cazierul judiciar într-un termen de maxim 5
zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecţie;
Candidații selectați vor fi angajați pe baza de contract individual de muncă pentru perioada determinată
aplicând prevederile legale în vigoare, procedurile interne aplicabile, prevederile regulamentului de
organizare și funcționare și/sau prevederile contractului de finanțare.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:


Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate.

10 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

9. Responsabilități

9.1. Conducătorul unității


- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii.

9.2. Secretariat
- Aplică și menține procedura;
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură.

11 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

10. Formular de evidenţă a modificărilor

Nr. Crt Ediţia Data Revizia Data Nr. Descrierea Semnătura conducătorului
ediţiei reviziei pag. modificării departamentului
1 2 3 4 5 6 7 8
10.1 30.06.2022 -

11. Formular de analiză a procedurii

Nr. Compartiment Conducător Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz Semnătura Data


crt. compartiment drept sau nefavorabil
Nume și delegat
prenume Semnătura Data Observații

1. Secretariat Kala Maria 30.06.2022

2. SCIM Turoczi Angela 30.06.2022

3. Director Héb Ildikó - 30.06.2022


Tünde

12. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex. Compartiment Nume și Data Semnătura Data Data intrării în vigoare Semnătura
prenume primirii retragerii a procedurii

1 Conform Procesului Verbal de predare-primire.

13. Anexe

Nr. Crt Denumirea anexei Elaborator Aproba Numar de exemplare Arhivare


1 2 3 4 5 6
13.1 Anexa nr 1 - - -
13.2 Anexa nr 2 - - -
13.3 Anexa nr 3 - - -
13.4 Anexa nr 4 - - -

12 / 13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia: I-a
PRELUNGIT NR. 1 CAREI
PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A Revizia 2
PERSONALULUI

Cod: P.O. SCR 42 Exemplar nr. 1

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediției procedurii documentate ................................................. 2
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii ............................... 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii ........................................................................ 2
4. Scopul procedurii ................................................................. 3
5. Domeniul de aplicare .............................................................. 4
6. Documente de referință ........................................................... 5
7. Definiții și abrevieri ............................................................... 6
8. Descrierea procedurii ............................................................. 7
9. Responsabilități ................................................................. 11
10. Formular de evidenţă a modificărilor ............................................... 12
11. Formular de analiză a procedurii .................................................. 12
12. Lista de difuzare a procedurii ..................................................... 12
13. Anexe ........................................................................ 12

13 / 13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și