Sunteți pe pagina 1din 37

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com
Nr. _____/______________

Discutat în ședința de Consiliu Profesoral din data de: ________

Aprobat în ședința de Consiliu de Administrație din data de: ________

PLAN MANAGERIAL
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023

DIRECTOR,
Héb Ildikó-Tünde
I. ARGUMENT
Planul managerial, pentru anul școlar 2022-2023, are în vedere direcțiile reformei
învățământului rezultate din documentele Ministerului Educației, al Inspectoratului Școlar
Județean Satu Mare, planul de dezvoltare instituțională al grădiniței și analiza SWOT. Prin
acest plan, dorim să fim în concordanță cu viziunea şi misiunea grădiniței, cu cerințele Legii
privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot
parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei.
Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a
competenţelor care să-i ajute pe copii să se descurce în orice situaţie, să facă faţă
schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare,
încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.
În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi
implementate în grădiniță:
 Dezvoltarea resursei umane prin activități de formare continuă și de perfecționare în
vederea optimizării procesului instructiv-educativ;
 Asigurarea egalităţii de şanse și sporirea accesului la educaţie;
 Asigurarea calităţii educaţiei și a siguranței școlare;
 Stimularea educaţiei permanente;
 Reforma educaţiei timpurii;
 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor;
 Susţinerea în manieră integrală a educaţiei, cercetării şi inovării;
 Promovarea managementului calităţii în conducere, al activităţii de cercetare şi
perfecţionare.

2
II. CONTEXT LEGISLATIV

 Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și


metodologiile de aplicare și fundamentare a acestora;
 Metodologii emise cu Ordin ME în sprijinul aplicării Legii nr.1/2011 a Educaţiei
Naţionale;
 Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Regulamentul Intern al G.P.P. nr.1 Carei adoptat în cadrul Consiliului de Administrație
și prezentat Consiliului Profesoral al unității;
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G.nr.75/2005 privind asigurarea calității în
educație;
 Ordinul nr.4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie
 Hotărârea nr. 800/2022 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic
interministerial pentru descentralizare şi a grupurilor de lucru pentru descentralizarea
competenţelor;
 Hotărârea de Guvern nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu
modificările ulterioare;
 Hotărârea nr. 204/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
antepreşcolar/preşcolar/elev
 Hotărârea nr.1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/
preșcolarilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ
integra, cu modificările ulterioare t;
 Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea
incluziunii sociale în Romania, cu modificările ulterioare.

3
III. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în G.P.P. nr.1 Carei în anul şcolar 2022 - 2023
scoate în evidenţă următoarele:

 CURRICULUM
Puncte tari Puncte slabe

 Existenta curriculumului specific pt  Sunt situații în care predomină


fiecare nivel de vârstă; utilizarea metodelor tradiționale în
 Existenta intregului material curricular detrimentul celor interactive,
(planuri, programe scolare, caiete moderne;
speciale) pentru cele doua niveluri de  Insuficienta monitorizare a modului
varsta; de aplicare a unor planuri de măsuri
 Programul prelungit va permite copiilor remediale;
efectuarea de activităţi suplimentare de
 Cadrele didactice nu sunt formate din
pregătire individuală, în scopul
punctul de vedere al integrării copiilor
recuperării, aprofundării, sau obţinerii
cu CES;
de performante superioare;
 Programul POCU va permite grupului
țintă efectuarea de activităţi
suplimentare de pregătire individuală, în
scopul recuperării, aprofundării
cunoțtințelor
 Fiecare sală de grupă dispune de întregul
material curricular (plan de învățământ,
reviste de specialitate,
culegeri, programa activităților istructiv-
educative);
 Valorificarea curriculară a obiectivelor
pentru a dezvolta în fiecare copil
capacitatea de a repara probleme și de a
ocroti mediul;
 Oferta variată, fundamentată și oportuna
de programe pe componența CDS dar și

4
pe cea a programelor educative,
extrașcolare care conduc la
personalizarea procesului instructiv-
educativ;
 Ofertă educaţională personalizată,
adaptată nevoilor beneficiarilor direcţi şi
indirecţi;
 Existenţa Comisiei pentru curriculum la
nivelul grădiniţei;
 Acces rapid la modificările, noutăţile şi
documentele elaborate de Ministerul
Educației referitoare la curriculum.
Oportunităţi Ameninţări

 Adaptarea modului de aplicare a  Concurența altor grădinițe aflate în


curriculumului la nevoile tuturor zonă;
beneficiarilor;  Slabă participare la cursuri cu plată;
 Adaptarea mediului şcolar și a  Costurile uneori prea mari ale ofertei
curriculumului la necesităţile specifice de opționale și auxiliare de pe piață.
ale copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale;

 Schimburi de experiență cu mai multe


grădinițe din țară / din alte țări;
 Perfecţionarea şi formarea continuă a
cadrelor didactice în vederea aplicării
cât mai corecte a curriculumului;
 Respectarea posibilitatii copiilor de a
alege activități în conformitate cu
interesele lor;
 Oportunitățile pe care le oferă
reglementările in vigoare și dezvoltarea
societății;
 Oferta de activități extracurriculare.

5
 RESURSE UMANE

Puncte tari Puncte slabe

 Evaluarea corectă a cadrelor didactice  Limitarea posibilităţilor de realizare a


pentru ocuparea posturilor; unor activităţi datorită unor
 Cadre didactice cu pregătire constrângeri normative;
profesionala superioara;  Timp calitativ puţin petrecut de
 Realizarea planului de școlarizare; părinţi cu copii lor.
 Asigurarea continuității educatoarelor  Lipsă de comumicare (conducere-
la grupe; educatoare – părinți) - 10%;
 Realizarea încadrării personalului
didactic și nedidactic necesar
funcționării grădiniței;
 Receptivitatea cadrelor didactice spre
o nouă abordare a curriculumului
 Relațiile interpersonale; (educatoare-
copil,conducere-subalterni,
educatoare - părinţi, educatoare -
educatoare etc.) existente favorizeaza
crearea unui climat educational
deschis, stimulativ
 Exista o bună delimitare a
responsabilităților cadrelor didactice,
exista comisii constituite pe diverse
probleme precum și o bună
coordonare a acestora.
Oportunităţi Ameninţări

 Varietatea cursurilor de formare și  Instabilitatea locurilor de muncă ale


perfecționare; părinților;
 Număr mare de cadre didactice  Scăderea în timp a natalității;
motivate pentru formarea continuă;  Criza de timp a părinților ce reduce
 Întâlniri fecvente, ori de câte ori este implicarea acestora în sprijinirea
cazul între educatoare și părinți dezvoltării copiilor;

6
(consiliere, ședințele cu părinții);  Supraîncărcarea cadrelor didactice cu
 Posibilitatea de a dezvolta activităţi şi sarcini şi activităţi neremunerate;
programe educaţionale cu diverse  Creşterea numărului de preșcolari
instituţii şi ONG-uri; proveniţi din familii monoparentale
 Posibilitatea de a găsi oportunităţi de  Legislația muncii nu sprijină
colaborare şi dezvoltare de proiecte normarea adecvată a personalului.
prin intermediul internetului;
 Părinţi care solicită şi manifestă
interes pentru o pregătire de calitate;
 Evaluarea personalului didactic prin
fișa tip de evaluare și graficul de
asistențe și interasistențe planificat în
decursul unui an școlar;
 Dezvoltarea personalului în
concordanță cu obiectivele și
Regulamentului grădiniței;
 Dezvoltarea unor proiecte care să
corespundă realității sociale: spirit
democratic, inițiativă, respect pt
normele sociale;
 Formarea cadrelor didactice din
perspectiva valorilor educației
incluzive;
 Dezvoltarea competențelor digitale
ale cadrelor didactice.

7
 RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Puncte tari Puncte slabe

 Clădire special amenajată, destinată  Instabilitate la nivel social şi


activității cu copii preșcolari și economic;
programului prelungit;  Insuficienta stimulare financiară a
 Siguranța fizică și protecție pentru personalului didactic auxiliar și
preșcolari, personalul didactic și nedidactic.
nedidactic, încadrare în norme  Nemulțumirea unor părinți față de
igienico-sanitare corespunzătoare; meniul oferit de către grădiniță
 Curte special amenajată pentru
jocurile in aer liber;
 Baza materială corespunzatoare
desfășurării procesului instructiv
educativ;
 Gestionarea eficientă a fondurilor
bugetare:
- cheltuieli întreținere și reparații
- achiziții
 Echipamente audio-video;
 Conectare la internet;
 Sală de mese și dormitoare.
Oportunităţi Ameninţări

 Posibilitatea de a găsi oportunităţi de  Ritmul accelerat al schimbării


colaborare şi dezvoltare de proiecte tehnologice conduce la uzura morală a
prin intermediul internetului; echipamentelor existente, cât si costul
 Posibilitatea de a dezvolta activităţi şi foarte ridicat al aparaturii de ultima
programe educaţionale cu diverse generație;
instituţii şi ONG-uri;  Deteriorarea materialelor didactice,
 Autonomie în conceperea unei oferte jocuri, jucării, mobilier etc.;
de activităţi educative care să  Creșterea prețurilor la materialele
personalizeze grădinița şi să-i crească didactice, energie, agenți termici, etc;
reprezentativitatea la nivel judeţean şi  Modificări fiscale și legislative

8
naţional; frecvente care crează insecuritatea
 Organizarea sălii de grupă pentru a susținerii activității;
corespunde nevoilor copiilor cu  Fluctuaţiile monedei naţionale în
cerințe educaționale speciale. raport cu valorile de referinţă afecteză
contractele de achiziţii pe termen
mediu şi lung;

 RELAŢII COMUNITARE ŞI PARTENERIAT

Puncte tari Puncte slabe

 Satisfacerea în cadrul normativ existent a  Lipsa de timp a părinților ce determină


nevoilor de educație a unei părți întreruperi ale acțiunilor efectuate de
reprezentative de populație prin creșterea grădiniță;
aderării ofertei grădiniței la cererea  Puține legături de parteneriat cu ONG-uri;
concretă și colaborarea permanentă cu  Resurse financiare limitate pentru
părinții și cu toți factorii comunității realizarea unor activităţi în parteneriat.
locale;
 Colaborarea eficientă cu comunitatea
locală: Primărie, Poliție, Bibliotecă, școli,
alte grădinițe, Pompieri, Biserica /
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare /
Fundația Noi Orizonturi, Mesezene
Egyesület
 Implementarea unor programe
educaționale ce vizează parteneriate
locale, județene, naționale, internaționale;
 Parteneriat grădiniţă – familie bazat pe
colaborare optimă în interesul
beneficiarilor direcţi ai educaţiei;
 Colaborarea foarte bună şi sprijin din
partea părinţilor în desfăşurarea
activităţilor din cadrul parteneriatelor şi
proiectelor derulate la nivelul grădiniţei

9
Oportunităţi Ameninţări

 Frecvența ocaziilor de care poate  Creșterea ratei șomajului;


beneficia grădinița, pentru a putea  Timpul limitat al părinţilor conduce la o
promova și populariza potențialul și slabă implicare a acestora în viaţa
aportul său social spre consolidarea grădiniței;
imaginii unității, prin și în activitățile  Lacune ale mecanismului de comunicare;
publice;  Mass – media și folosirea excesivă a
 Transformarea grădiniței în furnizor computerului de către copii;
complex de educatie prin ofertarea de  Prejudicii de imagine, morale și fizice
servicii către comunitate, modalitate prin
aduse de mass - media învăţământului
care s-ar stabili o relație directă între
românesc;
cadrele didactice și părinți;
 Organizarea defectuoasă a activităţilor
 Promovarea unei imagini pozitive a
de parteneriat poate conduce la
grădiniţei;
diminuarea efectelor scontate;
 Posibilitatea de a dezvolta proiecte locale,
 Neîncrederea în sistemul de
naţionale şi europene;
învăţământ datorită schimbărilor
 Sprijinul Primăriei Mun. Carei, al
Ministerului Educației și Inspectoratul legislative.
Scolar Județan Satu Mare.

10
IV. COMPONENTA STRATEGICĂ

 Deviza grădiniței: Grădinița e a copiilor


În centrul atenţiei tuturor se află copilul şi nevoile lui de creştere, socializare şi
educaţie.
 Viziunea GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI oferă un
învăţământ preşcolar la nivel european: un curriculum diferenţiat care să acorde
şanse egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile
curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia
individuală, cât şi cea instituţională; extinderea serviciilor educaţionale oferite
comunităţii.
 Misiunea grădiniței:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI este o instituţie de educaţie,
are rol de a oferi sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii
educative dintre care fiecare beneficiar-părinte, copil, educator are de învăţat şi trebuie să
se simtă valorificat şi important.
Misiunea noastră este de șocializare a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării
cu succes, fără dificultate în activitatea şcolară şi în societate, urmărind obiectivele:
- Formarea personalităţii copilului ţinând seama de nivelul său propriu de
dezvoltare, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală- jocul;
- Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea
unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi,
active, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul şcolar şi la orice situaţie
din viaţă;
- Asigurarea părinţilor ca educaţia copiilor se face într-un mediu sigur prin
întărirea parteneriatului cu părinţii;
- Asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică, psihică, morală şi
intelectuală a copiilor;
- Evitarea exprimărilor, prejudecăţilor de tip discriminator şi încurajarea
diversităţii;
- Dezvoltarea personalităţii copilului sub premise ,,învaţă-l să înveţe singur”;
- Şanse egale de dezvoltare globală şi intelectuală a tuturor copiilor;
- Dezvoltare de parteneriate cu: familia, comunitatea, şcoli, grădiniţe din judeţ ţară
şi străinătate.

11
Valorile promovate de colectivul educaţional sunt: calitate şi profesionalism,
comunicare, spirit de echipă, egalitate de șanse, creativitate şi realism, integritate,
responsabilitate, implicare, toleranţă, spirit civic, incluziune şi integrare.

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale grădiniței și


urmăreşte:
 Dezvoltarea individuală a copilului ca scop prioritar al activităţilor educative și
instructive, prin perfecționarea continuă a personalului angajat;
 Crearea climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate,
dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în
echipă;
 Garantarea pregătirii copilului pentru integrarea în școală, prin calitatea şi eficienţa
actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local,
judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

În acest sens, în anul școlar 2022 - 2023, întreaga activitate a G.P.P nr. 1, CAREI se va
desfășura în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:
 Realizarea cadrului adecvat în grădiniță pentru o educație de calitate, prin
dezvoltarea bazei materiale a grădiniței și menţinerea în unitatea unui climat de siguranţă
fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;
 Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
 Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului;
 Crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective
ale copiilor proveniți din grupuri vulnerabile;
 Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, județean, național și internațional;
 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi echilibru emoțional;
 Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare
în didactica specialității, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic;
 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale grădiniță-familie, administraţie publică locală,
comunitate, agenţi economici, O.N.G.-uri, în vederea corelării ofertei educaționale la
cerințele pieței muncii;
 Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale;
 Analiza de nevoi și prioritizarea lor.

12
V. OBIECTIVE GENERALE

Oferta politică a guvernului pentru perioada următoare în domeniul educaţiei este


construită în jurul următoarelor obiective majore:
 Reducerea absenteismului;
 Formarea personalului din învăţământ prin programe POCU, CRED
 Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ;
 Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile;
 Digitalizarea educației;
 Realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale.

În concordanţă cu politica educaţională promovată de către Ministerul Educației,


unitatea noastră îşi propune adaptarea acestora la specificul ei, concretizate în următoarele
obiective generale:
OG1. Creşterea calităţii și eficienţei învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate
şi economie bazate pe cunoaştere.
OG2. Asigurarea egalităţii de şanse, a copiilor din categoriile dezavantajate.
OG3. Modernizarea infrastructurii grădiniței.
OG4. Modernizarea şi democratizarea actului managerial (proiectare, decizie, formare) prin
formarea personalului didactic şi a conducerii unității.
OG5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, grădiniță – părinţi – administraţia locală, în
vederea susţinerii procesului educaţional,
OG6. Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice,
dezvoltarea cadrului de cooperare internaţională cu unităţile de învăţământ din Uniunea
Europeană și corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele și evoluţiile europene.

Pentru realizarea acestor obiective este necesară folosirea priorităţilor politicii


educaţionale ale Ministerului Educației:
 Calitate
 Performanţă
 Eficienţă
 Standarde europene
 Accesibilitatea la educaţie

13
 Învăţare continuă
 Oferte educaţionale
 Resurse umane
 Responsabilitate

Pentru elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2022 - 2023, se va ţine cont de:
- Analiza SWOT: Din analiza SWOT cantitativă a rezultat că tipul de strategie necesară
unității noastre este Strategia de diversificare, în cadrul căreia trebuie valorificate la maxim
oportunităţile și trebuie insistat pe îmbunătăţirea punctelor slabe;
- Raportul de analiză CEAC;
- Raportul de activitate al unității pentru anul școlar 2021 – 2022;
- Chestionare părinți;
- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie;
- Legislația în vigoare.

14
VI. OBIECTIVE PE DOMENII FUNCȚIONALE

Nr. DOMENIU OBIECTIVE


Crt. FUNCŢIONAL

Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările
beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, în cadrul unităţii de învăţământ, urmărind


modificările legislative recente.

I. CURRICULUM Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărui cadru didactic şi
asigurarea corelaţiei dintre acestea şi CDŞ.

Reconsiderarea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare.

Analiza criteriilor folosite de grădiniță la stabilirea curriculum-ului și relaţia dintre curriculum-ul naţional
și cel local.

Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori specifici
(rata de participare, grad de cuprindere, rata de absenteism).

15
Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările copiilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii
şcolare.
II. MANAGEMENT
Îmbunătăţirea calităţii triadei predare-învăţare-evaluare, încurajarea cadrelor didactice în dezvoltarea de
ŞCOLAR
grupe în care activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative astfel încât să se asigure şanse egale
tuturor copiilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea copiilor pentru o societate în
schimbare.
Constituirea, monitorizarea activităţii grupelor de copii capabili de performanţă.

Asigurarea asistenței manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară.

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare.

Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale
stabilite.

Asigurarea cunoaşterii legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea,
perfecţionarea și evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar.

Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii și eficienţa activităţii în
învăţământ.
III. RESURSE UMANE
Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în unitate.

Consilierea cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care pot asigura
și formarea profesională a cadrelor didactice.

Elaborarea şi prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin
Casa Corpului Didactic şi alţi ofertanţi de formare.

16
Coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat.

Colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate în delurarea de proiecte și programe comune.

IV. PARTENERIATE ŞI Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între unitate și comunitatea locală, organizaţii non-
PROGRAME guvernamentale, companii etc.
Gestionarea și dezvoltarea resurselor existente.

Modernizarea infrastructurii grădiniței inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de


V. RESURSE învăţământ (dotarea grădinițeio cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale).
MATERIALE
Reglementarea parteneriatului dintre grădiniță şi administraţia publică locală în domeniul conducerii și
finanţării învăţământului.

Fluidizarea fluxului informaţional dintre Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Satu Mare, Casa
Corpului Didactic, alte instituţii și grădiniță.
Intensificarea colaborării grădiniței cu instituţiile abilitate ale statului (Inspectoratul școlar Județean satu
Mare, Primăria, Direcţia de Sănătate Publică, Poliţia...), cu ONG-urile care acţionează în mediul educaţional
și au acordul Ministerului Educației, cu asociaţii ale minorităţilor, în vederea asigurării unui mediu şcolar
VI. DEZVOLTARE atractiv.
ORGANIZAŢIONALĂ Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare.
ŞI RELAŢII Promovarea imaginii unității.
COMUNITARE
Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor la proiecte încheiate cu succes.

Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu parteneri.

Inventarierea, gestionarea eficientă și transmiterea informaţiilor de interes public, în conformitate cu


prevederile Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Organizarea punctelor de informare și documentare pentru uzul publicului larg.

17
VII. PLAN MANAGERIAL PE DOMENII FUNCȚIONALE

CURRICULUM

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE


1. Organizarea comisiilor și a consiliului Septembrie 2022 Consiliul de Dosarele comisiilor
pentru curriculum. administrație
Consiliul profesoral
2. Actualizarea Regulamentului Intern. Septembrie 2022 Comisia pentru Regulamentul Intern și legislaţia
regulament în vigoare
Procurarea programeler şcolare. Septembrie 2022 Director Programele valabile, aprobate de
3. Ministerul Educației
4. Întocmirea planificărilor, planurilor de Octombrie 2022 Director Dosarele comisiilor
activitate a comisiilor conform indicaţiilor Responsabili comisie
PROIECTARE ȘI Ministerului Educației.
PLANIFICARE 5. Întocmirea rapoartelor de analiză pentru Octombrie 2022 Director Raportări, date statistice raportate
anul şcolar precedent. anterior
6. Elaborarea proiectului planului de Decembrie 2022 Director Oferta curriculară
şcolarizare pentru anul şcolar 2023– 2024. Consiliul de
administraţie
Consiliul profesoral
7. Elaborarea proiectului C.D.Ş. ţinând cont Februarie 2023 Director Corespondenţa dintre opţiunile
de opţiunile părinților. Consiliul de părinților şi CDŞ acordate
administraţie

18
1. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor Conf. Director Materiale de analiză
copiilor. calendarului Programe de pregatire
Inspectoratului
ORGANIZARE Școlar
2. Popularizarea planului de şcolarizare pentu Mai 2023 Cadre didactice Ofertă educaţională
anul şcolar 2023 – 2024.

1. Întocmirea programului zilnic conform Septembrie 2022 Comisia de curriculumi Respectarea recomandărilor
normelor psihopedagogice. psihopedagogice privind
programul zișnic
2. Monitorizarea parcurgerii curriculumului Permanent Director Plan de asistenţe la ore
CDŞ.

3. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor Permanent Consilierul pentru Participarea copiilor la aceste


şcolare şi extracurriculare conform proiecte și programe ed. concursuri
calendarului Inspectoratului Școlar și
COORDONARE ŞI Ministerului Educației.
MANAGEMENTUL
4. Analiza ritmicităţii evaluării și a frecvenţei Lunar Director Analiza ritmicităţii evalurăii și a
RESURSELOR
copiilor. frecvenţei copiilor
UMANE
5. Monitorizarea testării iniţiate şi a celor pe Lunar Director Rapoartele privind progresul
parcurs pentru urmărirea progresului şcolar
şcolar.
6. Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDŞ Conform grafic Director Documente oficiale
şi avizarea lor.

7. Asigurarea abilitării și a consultanței în Permanent Responsabil comisie Comisia pentru mentorat și


probleme de curriculum pentru cadrele mentorat și formare formare didactică
didactice. didactică

19
8. Participarea cadrelor didactice la Conform Responsabil comisie Diplome, adeverințe de
formarea continuă și diseminarea planificării mentorat și formare participare, activități de
informațiilor la nivel de grădiniță. didactică diseminare

1. Consultarea părinţilor în vederea Februarie 2023 Director, Formulare de opţiuni cu


repartizării orelor din CDŞ. Comisia Curriculum, semnăturile părinților, cererile
Educatoare părinţilor
2. Participarea tuturor cadrelor didactice la Permanent Director Certificate/adeverinţe care atestă
activităţile desfășurate de Inspectoratul Responsabilul comisiei participarea la aceste stagii
Școlar Satu Mare, CCD, Ministerul pentru mentorat și
Educației în cadrul programului de formare formare didactică
continuă: preg. grade didactice, formatori,
mentori.

3. Promovarea examenelor de grad de către Conform Director Atestatele de obţinere a gradelor


CONDUCERE ȘI toate cadrele didactice. graficului Responsabilulu comisiei didactice
ANTRENARE de desfășurare a pentru mentorat și
gradelor formare didactică
4. Organizarea comisiilor de lucru Septembrie 2022 Director Componenţa comisiilor de lucru
Consiliul de în anul şcolar 2022/2023
administrație Funcţionarea corespunzătoare
Consiliul profesoral a comisiilor
5. Promovarea ofertei curriculare în grădiniță. Noiembrie 2022 Director Consiliul profesoral
Realizarea unor sondaje în rândul părinților Cadre didactice Chestionare
şi a cadrelor didactice de specialitate legate Februarie 2023
de probleme curriculare, pentru asigurarea
feed-back–ului necesar îmbunătățirii
curriculum-lui naţional.

20
1. Consultarea părinţilor în vederea Februarie 2023 Director Materiale de analiză ale
repartizării orelor din CDŞ. Începutul anului Consiliul de Consiliului profesoral și ale
Analiza anuală a întregii activităţi şcolar administraţie Consiliului de administraţie
desfăşurate.

2. Întocmirea documentelor și a rapoartelor Permanent Director Documente elaborate conform


tematice curente și speciale solicitate de Secretariat standardelor şi în termenele
Inspectoratul Școlar Satu Mare, Ministerul solicitate
Educației şi alţi parteneri educaţionali.

CONTROL ȘI 3. Arhivarea şi păstrarea documentelor Confom term. Director Arhivarea şi păstrarea


EVALUARE şcolare. legale Secretariat documentelor şcolare

4. Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a Conf. Director Documente şcolare


modului în care se realizează atribuţiile planificării Comisia de asigurare a Asistenţe
manageriale la nivelul comisiilor şi calităţii
fiecărui cadru didactic în parte: controlul
parcurgerii ritmice a materiei; analiza
obiectivă a nivelului de pregătire a copiilor,
cu măsuri concrete de ameliorare a
situaţiilor necorespunzătoare.

21
II. MANAGEMENT ŞCOLAR

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE

1. Refacerea organigramei grădiniței în Septembrie Director Standarde specifice


conformitate cu modificările legislative din 2022
domeniu.
2. Elaborarea proiectului de dezvoltare al Conform Director Legislația în vigoare
grădinței pe termen mediu. planificării
3. Elaborarea documentelor de catedră Septembrie Director
2022 Educatoare Documentele elaborate

PROIECTARE ŞI 4. Pregătirea grădiniței în vederea deschiderii Septembrie Director Avizul de funcţionare


PLANIFICARE
anului şcolar. 2022 Educatoare

1. Asigurarea resurselor umane și materiale Septembrie Director Proiectul de dezvoltare


necesare desfăşurării activităţii în grădiniță. 2022 Educatoare
Responsabilii comisiilor

2. Continuarea proiectelor de parteneriat. Septembrie 2022 Director Logistică metodologii

ORGANIZARE 3. Numirea echipei de întocmire a programului Septembrie 2022 Consiliul de Logistica


grădiniței, verificarea şi aprobarea acestuia administraţie
de către director.

4. Numirea coordonatorilor compartimentelor Septembrie 2022 Consiliul de ROF


funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe administraţie
domenii.

22
5. Monitorizarea participării cadrelor didactice Conform Director Logistică
pentru informarea acestora în scopul calendarului Educatoare Legislaţie
aplicării legislaţiei în vigoare, pentru
cunoaşterea documentelor manageriale.

1. Transmiterea modificărilor survenite în Conform Director Logistică


încadrarea cu personal imediat către calendarului Secretariat
Inspectoratul Școlar.
2. Acordarea de audienţe. Conform Director Grafice interne
calendarului
3. Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în Conform ofertei Consiliul de Oferta educaţională
COORDONARE absolvirea unor cursuri de perfecţionare, administraţie
ŞI masterate și reconversie profesională Adm. Financiar
MANAGEMENTUL organizate.
RESURSELOR
UMANE 4. Realizarea unor întâlniri – dezbateri – cu Director Grafice de acţiuni și logistică
cadrele didactice.

5. Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico - Permanent Director Materiale


sanitare în unitate. Adm. patrimoniu Logistică

6. Valorificarea rezultatelor inspecţiilor Ori de câte ori Director Legislaţie


şcolare, sanitare, acelor efectuate de Poliţie este cazul Cabinet medical Metodologie / Regulament
şi Pompieri și stabilirea de măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate.

1. Stimularea cadrelor didactice cu o activitate Consiliul de Reglementări legale


profesională şi o activitate deosebită și Permanent administraţie
CONDUCERE ȘI
recomandarea acestora pentru implicarea în
ANTRENARE
diferite activităţi și premierea lor.

23
Recompensarea prin gradaţii de merit a Conform Consiliul de Reglementări legale
2. personalului didactic, didactic auxiliar calendarului administraţie

3. Prelucrarea actelor normative la nivelul Permanent Director


conducerii unităţii şcolare. Reglementări legale

4. Folosirea mentorilor pentru evaluare şi Director Criterii și mentori


consilierea cadrelor didactice debutante. Pe parcursul
anului școlar

5. Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate Conform Director Logistică


pentru susţinerea examenelor de graficului Cererile debutanţilor
perfecţionare şi de obţinere a gradelor
didactice.

6. Promovarea colaborării în cadrul echipelor Pe parcursul Şefii comisiilor de lucru Metodologii


de lucru, acordarea de atenţie opiniilor anului școlar
colegilor de echipă, ţinând seama de
observaţiile lor.
1. Întocmirea graficului activităţii de La începutul Director Documentul
îndrumare şi control. anului
CONTROL
ŞI
EVALUARE 2. Elaborarea măsurilor în vederea remedierii Lunar Director Graficul activităţii de
deficienţelor constatate cu prilejul îndrumare şi control
controlului.

24
III. RESURSE UMANE

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE

1. Elaborarea planului de şcolarizare în Conform Director Proiectul planului de


concordanţă cu strategia de dezvoltare şi termenului dat Consiliul de administraţie şcolarizare
dotarea materială a unității de Inspectoratul Consiliul profesoral
Școlar
PROIECTARE ŞI
PLANIFICARE 2. Elaborarea proiectului de încadrare în Conform grafic Director Corectitudinea proiectului de
conformitate cu structura planului de Inspectorat Consiliul de administraţie încadrare cu personal didactic
şcolarizare și a planului cadru de învăţământ. Școlar Secretariat cu respectarea legislaţiei în
vigoare
3. Dimensionarea compartimentelor TESA şi Când este cazul Director Proiectul statutului de funcţiuni
nedidactic în funcţie de normativele în Serviciul administrativ pentru personalul nedidactic
vigoare.
ORGANIZARE 1. Repartizarea pe grupe a copiilor transferaţi Septembrie Consiliul de administraţie Formaţiunile la grupe
conform Regulamentului. 2022
2. Crearea și actualizarea continuă a bazei de Septembrie Resurse umane Logistica, baze de date
date electronice unice pentru evidenţa 2022 și ori de existente
personalului didactic, didactic auxiliar și câte ori este
nedidactic. cazul
1. Încadrarea personalului didactic conform Septembrie Director Documente oficiale întocmite în
planului cadru și prevederilor statutului 2022 conformitate cu metodologia
COORDONARE personalului didactic privind norma didactică. Ministerului Educației
ŞI
MANAGEMENTUL 2. Asigurarea încadrării cu personal calificat. Septembrie Director Decizii Inspectorat Școlar,
RESURSELOR 2022 Cadre didactice calificate
UMANE
3. Realizarea fişelor posturilor pentru personalul Octombrie 2022 Director Secretariat
didactic şi nedidactic. Fişele postului

25
4. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu Septembrie Director, Graficul şedinţelor
părinţii pe grupe în vederea constituirii 2022 Educatoare Procese verbale ale şedinţelor
comitetelor de părinţi.
5. Constituirea Comitetului/Asociaţiei părinţilor Septembrie Director Procesul verbal
pe grădiniță în vederea stabilirii 2022
responsabilităţilor.
6. Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de Septembrie Director Corelarea Regulamentului de
Ordine Interioară. 2022 Consiliul de administraţie Ordine Interioară cu ROF şi cu
hotărârile CA, CP
1. Repartizarea echitabilă în conformitate cu Lunar Director Registrul de procese verbale ale
prevederile legale a stimulentelor materiale Consiliul de Consiliului de Administraţie
Administraţie
CONDUCERE ȘI 2. Repartizare echitabilă și în conformitate cu Februarie Consiliul profesoral Registrele de procese verbale
ANTRENARE prevederile legale ale stimulentelor materiale 2023 Consiliul de administraţie de la Consiliile profesionale şi
pentru personalul didactic, didactic auxiliar și consiliul de administraţie
nedidactic (propuneri pentru distincţii,
gradaţii).

3. Asigurarea cadrului instituţional pentru Permanent Consiliul profesoral Procesele verbale de la


participarea personalului la procesul consiliul profesoral și consiliul
decizional prin Consiliul pentru Curriculum, de administraţie
Consiliul de administraţie şi Consiliul
profesoral.

4. Organizare de întâlniri periodice ale Periodic Director Educatoare


părinților cu cadrele didactice, cu conducerea
grădiniței.

5. Încurajarea unei culturi organizaţionale care Permanent Cadrele didactice Plan managerial
să stimuleze comunicarea deschisă.

26
6. Formarea continuă prin participarea la Permanent Responsabilul comisiei Adeverinţe de participare la
cursurile organizate de instituţiile abilitate. pentru mentorat și stagii de perfecţionare
formare didactică
7. Aplicarea sistemului de perfectionare prin Permanent Responsabilul comisiei Legislaţie specifică, furnizori
credite profesionale transferabile. pentru mentorat și acreditaţi
formare didactică
1. Evaluarea anuală a personalului didactic şi Iunie Director Evaluarea anuală a personalului
nedidactic din subordine. 2023 didactic şi nedidactic din
subordine
CONTROL 2. Întocmirea documentelor, a rapoartelor Permanent Director Rapoarte, procese verbale
ŞI tematice curente și speciale solicitate de Secretariat elaborate la termen
EVALUARE
Inspectoratul Școlar, Ministerul Educației,
autorităţi locale.

3. Întocmirea documentelor legale privind Septembrie Director Documentele şcolare


managementul resurselor umane 2022 Secretariat completate şi verificate în
conformitate cu legislaţia în
vigoare
4. Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare Confom term. Director Arhivarea şi păstrarea
privind copiii și personalul unităţii şcolare. legale Secretariat documentelor şcolare

27
IV. PARTENERIATE ŞI PROGRAME

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE

1. Coordonarea şi evaluarea derulării Permanent Director Proiecte și rapoarte de


proiectelor de parteneriat. Cadrele didactice colaborare
implicate
2. Planificarea colaborării grădiniței cu Septembrie Director Legislaţie specifică
poliţia, cabinetul medical școlar, instituţii 2022 Protocoale
culturale etc.
PROIECTARE ŞI
PLANIFICARE
3. Realizarea proiectelor în parteneriat Octombrie Director Legislaţie şi comunicare
grădiniță-comunitate în folosul ambelor 2022 Consilier educativ
părţi.

4. Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, Conform Director Calendar activităţi


organizaţii nonguvernamentale în calendarului Consilier educativ
domeniul activităţii educative și propriu
extrascolare.

1. Procurarea de materiale informative Permanent cf, Director Logistica


privind oportunităţile încheierii de diverse propunerilor
parteneriate.

ORGANIZARE
2. Realizarea programelor specifice din Conform Director Logistica
domeniul integrării europene, realizate de calendarului Consilier educativ
parteneriate specific. propriu

28
1. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Permanent Director Programele existente
Județean Satu Mare în iniţierea, derularea Consilier educativ
şi monitorizarea proiectelor şcolare.

COORDONARE ŞI 2. Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea Permanent Director Programele existente


MANAGEMENTUL și derularea proiectelor iniţiate şi / sau a Consilier educativ
RESURSELOR UMANE altora noi.

3. Colaborarea cu sindicatul în vederea Consiliu de Legislaţia specifică


respectării legislaţiei muncii. administraţie
Sindicat
1. Identificarea şi valorificarea eficientă a Pe parcursul Director Planuri de colaborare
resurselor comunităţii. anului școlar Consilier educativ

2. Stimularea colectivelor de părinţi și a Director Planuri de colaborare


consiliului reprezentativ al părinţilor în Pe parcursul Consilier educativ
rezolvarea problemelor unității. anului școlar
CONDUCERE ȘI
ANTRENARE 3. Participarea la activităţile extracurriculare Conform Director Conform specificărilor
înscrise în calendarul Ministerului calendarului Consilier educativ Ministerului Educației
Educației pentru anul şcolar 2022 - 2023.

4. Rezolvarea amiabilă a eventualelor Când este cazul Director Comunicare instituţională


conflicte între grădiniță și comunitate. Consilier educativ

CONTROL ŞI 1. Elaborarea și transmiterea către Conform Director Legislaţia specifică


EVALUARE Inspectoratul Școlar a rapoartelor privind calendarului Consilier educativ
activitatea unităţii în domeniul proiectelor
şi programelor, acestea urmând a fi aduse
la cunoştinţa părinţilor.

29
V. RESURSE MATERIALE

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE

1. Efectuarea analizei privind necesarul de Conform grafic Director Situaţii


reparaţii curente. Administrator Raportări
PROIECTARE
ŞI PLANIFICARE
2. Efectuarea analizei privind stadiul Octomnbrie Director Situaţii
lucrărilor de reparaţii și investiţii. 2022 Administrator Raportări

1. Valorificarea, actualizarea şi exploatarea Permanent Director Baze de date și logistica


bazelor de date. Informatician

2. Procurarea fondurilor extrabugetare şi Permanent Director Contracte de sponsorizare


ORGANIZARE repartizarea lor conform priorităţilor.

3. Procurarea rechizitelor gratuite pentru Conform Director Situaţii


copii la începutul anului şcolar. calendarului Administrator Legislaţia în vigoare

1. Pregătirea sălilor de grupă în vederea Septembrie Director Pregătirea sălilor de grupă


desfăşurării procesului de învăţământ în 2022 Educatoare corespunzător standardelor în
bune condiţii. vederea asigurării calităţii în
educaţie
COORDONARE
ŞI MANAGEMENTUL 2. Asigurarea funcţionării liniei INTERNET. Septembrie Director Contract
RESURSELOR UMANE 2022 Informatician Funcţionarea permanentă
4. Aprovizionarea cu materiale consumabile Permanent Director Existenţa materialelor
necesare asigurării igienizării zilnice a Administrator consumabile
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi.

30
1. Stimularea materială conform legislaţiei în În funcţie de Director Acordarea stimulentelor
vigoare a cadrelor didactice care sunt solicitări materiale
implicate în programe.

2. Asigurarea participării la cursuri de Director Oferta de formare


management financiar și alte perfectionări Anual Administrator
CONDUCERE ȘI în domeniu pentru personalul nedidactic şi
ANTRENARE didactic auxiliar
3. Negocierea favorabilă a contractelor de Director Comunicare instituţională
sponsorizare şi obţinerea fondurilor Anual
extrabugetare.
4. Argumentarea utilizării fondurilor astfel În funcţie de Director Comunicare instituţională
încât să se evite crearea unor conflicte la oferte
nivelul unităţii şcolare.
1. Urmărirea alocării fondurilor extrabugetare Conform Director Legislaţia specifică
CONTROL ŞI
după priorităţi în scopul asigurării calendarului Administrator
EVALUARE
condiţiilor materiale necesare.

31
VI. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE

FUNCŢIA NR. ACTIVITĂŢI TERMEN RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE

1. Elaborarea programului de inspecţii și Octombrie Director Graficul de asistenţe


interasistenţe şi valorificarea fişelor de 2022 Planul de activităţi
PROIECTARE ȘI evaluare a activităţii didactice. Fişe de evaluare
PLANIFICARE
2. Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor Decembrie 2022 Director Invitaţii, afişe pliante, serbări
economici și ai altor unităţi şcolare cu Alte evenimente şcolare
ocazii festive și autorităţi locale.

3. Elaborarea ofertei educaţionale pentru Mai 2023 Director Participarea la târgul de oferte
anul şcolar 2023 – 2024. educaţionale
Oferta educaţională a
grădiniței
1. Elaborarea şi coordonarea aplicării Noiembrie 2022 Responsabil CEAC Baza de date şi informaţii
procedurilor şi activităţilor de evaluare privind calitatea serviciilor
şi asigurare a calităţii. educaţionale furnizate
ORGANIZARE
Întocmirea situaţiilor cu necesarul de Ianuarie Director Raportul administratorului
2. lucrări, de reparaţii și modernizări. 2023 Administrator întocmit în funcţie de
priorităţile de reparaţii ale
grădiniței
COORDONARE Instruirea TIC a tuturor cadrelor Octombrie Director Atestare TIC a tuturor
ŞI 1. didactice. 2022 Cadre didactice cadrelor didactice
MANAGAMENTUL

32
RESURSELOR UMANE 2. Desfăşurarea activităţilor prin Permanent Cadre didactice Planurile de activitate
organizarea de activităţi demonstrative Materiale elaborate de
în cadrul catedrelor, editarea de cadrele didactice
materiale de specialitate.

Elaborarea planurilor strategice Anual Membrii comisiei de Planuri anuale operaţionale,


3. privind măsurile de îmbunătăţire a evaluare și asigurare a Raport de autoevaluare
calităţii. calităţii instituţională

4. Predarea situaţiilor privind burselor pentru Conform Director Legislaţia în vigoare


copii. calendarului Administrator

Protocoale şi convenţii încheiate cu Când este cazul Protocoale și convenţii Procese verbale încheiate cu
5. urganele oficiale. încheiate cu Poliţia etc. partenerii sociali

6. Organizarea sedinţelor lectorate cu Permanent cf. Director Diseminarea corectă a tuturor


părinţii, dezbateri pentru prezentarea noii graficului Educatoare informaţiilor privind legislaţia
legislaţii din domeniul învăţământului Ministerului şcolară
Educației
7. Popularizarea rezultatelor obţinute de Permanent Director Raportul privind starea
copii la activitățile extracurriculare. Educatoare calităţii procesului de
instruire și
educare
8. Îmbunătăţirea fondului de carte al Periodic Bibliotecar Registrul de inventariere al
bibliotecii. cărţilor

33
1. Asigurarea condiţiilor pentru cei ce În funcţie de Director Cereri de înscriere
doresc obţinerea participării la diverse solicitări
cursuri de formare.

2. Invitarea reprezentanţilor comunităţii Ocazional Director Invitaţii speciale pentru


locale la activităţile festive ale unității- reprezentanţii comunităţii
CONDUCERE ȘI deschiderea anului şcolar, ziua grădinței, locale
ANTRENARE serbări şcolare.

3. Rezolvarea rapidă, transparentă şi Permanent Director Comunicare eficientă cu


eficientă a conflictelor cu reprezentanţii autorităţile locale şi furnizorii
autorităţilor locale și cu cei ai de servicii
furnizorilor de servicii.

1. Analiza activităţii desfăşurate în Periodic Director Diagnoza corectă a situaţiei


grădiniță și în Consiliul de actuale
Admnistraţie. Plan de măsuri eficiente
CONTROL ŞI
EVALUARE

2. Elaborarea listelor cu criterii de evaluare Comisia CEAC Criterii de evaluare adaptate


pentru unitatea şcolară, cadre didactice și Conform unităţii noastre şcolare
concursuri şcolare. calendarului

34
VIII. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOMENIU INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


Crt. FUNCŢIONAL

Concordanța cu documentele Ministerului Educației


Realizarea standardelor, eficacitate (resurse / rezultate), eficienţă (rezultate / obiective), progres
Raportul dintre oferta grădiniței și nevoile comunităţii
Respectarea precizărilor Ministerului Educației a metodologiilor şi normelor de aplicare a curriculum-ului
şcolar
I. Respectarea termenelor
CURRICULUM Criteriile privind calitatea curriculumului
Oportunitate
Claritate
Eficienţă
Promptitudine
Identificarea oportunităţilor şi a problemelor
Respectarea regulamentelor şi a standardelor
Calitatea pregătirii inspecţiei
Eficienţă, calitate, atingerea standardelor
II. Claritate
MANAGEMENT
ŞCOLAR Oportunitate
Implicare
Responsabilități
Legalitate
Adecvare, respectarea legalitati
Complexitate
Aplicarea strategiei Ministerului Educației
Actualitate

35
III. RESURSE UMANE Legalitate
Numărul programelor, participanţilor
Implicare
Număr parteneri implicaţi, rezultate calitative și cantitative
Număr cursuri, număr participanţi, rezultate
Responsabilitate

Calitate
Promptitudine
IV. Calitate, atingerea standardelor propuse
PARTENERIATE ŞI Unităţi şcolare implicate
PROGRAME Aplicarea strategiei Ministerului Educației
Numărul programelor
Calitatea parteneriatelor

Raportări periodice
Funcţionalitate
V. Număr de achiziţii și tipul lor
RESURSE
Date calitative și cantitative
MATERIALE
Eficienţă
Respectarea legii

Adecvarea la nevoile comunităţii


Raportul dintre oferta grădiniței și nevoile comunităţii
VI. Calitate, atingerea standardelor propuse
DEZVOLTARE
ORGANIZAŢIONALĂ Numărul programelor, participanţi
ŞI RELAŢII Aplicarea strategiei Ministerului Educației
COMUNITARE Rezultatele monitorizărilor
Cadre didactice implicate

36
IX. DOCUMENTE CARE VOR FI ÎNTOCMITE PE BAZA PREZENTULUI PLAN MANAGERIAL

 Tematica și graficul Consiliului de Administraţie;

 Tematica și graficul Consiliului Profesoral;

 Planurile manageriale ale comisiilor;

 Graficul de asistenţe;

 Activităţile extraşcolare;

 Activitatea de formare și perfecţionare.

37

S-ar putea să vă placă și