Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA’’IANCA

VIZAT:
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE PENTRU INREGISTRAT :
ANUL ŞCOLAR 2020-2021 DIRECTOR :

TIPUL
Nr. DE
ACTIVITĂŢI OBIECTIVE TERMENE RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE REALIZARE
Crt. ACTIVI
TATE
Revizuirea PDI şi PO în acord cu 6 Optimizarea proiectului de dezvoltare Octombrie Echipa managerială PDI şi PO elaborate în acord cu nevoile
1.
rezultatele autoevaluării. instituţională şi a planului operaţional. 2020 Consiliul de Administraţie identificate.
Oferirea de programe de învăţare şi 1 -Dezvoltarea unor activităţi de sprijin şi Consilier educativ - Materiale de lucru – programe
sprijin pentru elevi 2 extracurriculare adecvate nevoilor individuale Şefi de catedre extracurriculare,
Iunie
2. ale elevilor de sprijin
2021
-Diversificarea metodelor şi instrumentelor de - Fişe de observare
lucru şi a activităţilor de învăţare - Rapoarte
Participarea cadrelor didactice la 4 să îmbunătăţească calitatea actului educativ Director Obţinerea de credite
programe de formare profesională prin aplicarea noilor metode specifice August Comisia pentru Recunoaştere la nivel judeţean şi naţional
3.
domeniului 2021 perfecţionarea cadrelor
didactice
Propunerea unor proiecte comune cu 5 -Să colaborăm în diferite proiecte Directori Fotografii,
reprezentanţi ai comunităţii comune(ecologizarea mediului, vizite de studiu, Consilier educativ Parteneriate,
menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor) August Profesori Programe artistice
4.
2021 Procese verbale
Schimburi de experienţă
Orientare şcolară şi profesională
Promovarea ofertei educaţionale 6 -Realizarea planului de şcolarizare Director Planul de şcolarizare
Mai
5. Consiliu de administraţie
2021
Profesori
Monitorizarea şi evaluarea 6 -Dezvoltarea unui sistem de urmărire a Consiliul de administraţie Fişă de monitorizare
performanţei şcolii rezultatelor măsurilor adoptate de comisia Comisia CEAC Plan de îmbunătăţire
Ianuarie -
6. CEAC Plan operaţional
Iunie 2021
-Stabilirea unor standarde de performanţă
specifice la nivelul şcolii
Realizarea unor schimburi de 5 Dezvoltarea personală a elevilor şi cadrelor Echipele de proiect. Mobilităţi în spaţiul naţional şi european
Iunie
7. experienţă între şcoala noastră şi alte didactice în sensul formării abilităţilor de care vor beneficia atât elevii cât şi
2021
şcoli de profil din ţară cadrele didactice.
Proiectarea activităţilor didactice în 1, Surmontarea obstacolelor care apar în instruirea Cadrele didactice: Numărul de elevi care au recuperat
raport cu rezultatele obţinute la testele 4 şi educarea elevilor, prin întâlniri de lucru ale -participarea activă la decalajele în învăţare
iniţiale, nivelul clasei, stilurile de echipei educaţionale (profesori, diriginţi, întâlnirile de lucru Numărul de cadre didactice care şi - au
8. învăţare, cunoştinţele experienţa şi consilier, psiholog) Permanent -identificarea problemelor însuşit proiectul educativ al şcolii
abilităţile însuşite anterior reale şi a soluţiilor optime
-disponibilitate pentru
dialog
9. Pregătirea suplimentară a 2 Oferirea egalităţii de şanse în învăţare tuturor permanent Cadrele didactice: Rata abandonului şcolar
elevilor(ameliorare, progres, elevilor - întocmirea unui calendar Rezultatele şcolare obţinute
performanţă) Educarea motivaţiei pentru învăţare al orelor de pregătire Participarea interactivă
Creşterea calităţii activităţilor de predare- suplimentară a elevilor
învăţare-evaluare - implementarea Numărul de elevi cu rezultate ameliorate
metodelor active de
predare-învăţare-evaluare
SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA’’IANCA
Folosirea mijloacelor
didactice adecvate
Desfăşurarea unor activităţi educative 2, Atragerea de fonduri extrabugetare Cadrele didactice: Numărul de elevi participanţi
extracurriculare cu elevii 5 Asigurarea unui suport moral pentru elevii -identificarea unor resurse Competenţe formate
proveniţi din medii sociale defavorizate, viabile Atitudinea pozitivă faţă de muncă,
precum şi celor cu performanţe şcolare -implicarea în proiecte şi învăţare, mediul educaţional
Educarea unor trăsături pozitive ale programe educative Fotografii
personalităţii elevului -studierea atentă a Procese verbale
10. Implicarea părinţilor în activităţile permanent ofertelor educative Contracte de parteneriat
extracurriculare -diseminarea informaţiei
-valorificarea valenţelor
instructiv-educative ale
activităţilor
extracurriculare
desfăşurate
Aplicarea de chestionare 1 Obţinerea unui feed-back autentic din partea Responsabil CEAC Gradul de implicare a părinţilor şi a
pentru elevi, părinţi, profesori beneficiarilor şi a furnizorilor în educaţie Învăţători şi diriginţi elevilor
Octombrie
Stabilirea unor măsuri corespunzătoare pentru -aplicarea chestionarelor,
11. 2020
îmbunătăţirea activităţilor şcolare şi pe nivel
Iunie
extraşcolare -interpretarea rezultatelor
2021
şi stabilirea măsurilor
Informarea cadrelor didactice privind 4 Îmbunătăţirea comunicării privind activitatea de Membrii CEAC Aprecierile pozitive din chestionarele
actualizarea activităţii CEAC informare şi diseminare privind activitatea - diseminarea aplicate
CEAC informaţiilor privind
12. planul de activităţi al
semestrial
CEAC
-consultarea cadrelor
didactice şi înregistrarea
propunerilor acestora

COORDONATOR CEAC:SPIRIDON MIRELA

S-ar putea să vă placă și