Sunteți pe pagina 1din 7

GRAFICUL ȘI TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE

ADMINISTRATIE ÎN ANUL SCOLAR 2022-2023

Nr
UNITATEA DE CONTINUT TERMEN RESPONSABIL
crt
1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din școala Director
pe luna august 2022.
2. Aprobarea Fișelor cadru pentru posturile didactice și nedidactice. Grup de lucru
3. Aprobare transferuri elevi
1 4. septembrie
2022
5. Trecerea la altă tranșă de vechime a cadrelor didactice
6. Diverse

1. Constituirea formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2022-2023 Director


2 2. Aprobarea încadrării cu personal didactic pentru anul școlar 2022-2023 septembrie
3. Aprobarea structurii organizatorice pentru anul școlar 2022-2023 2022 Grup de lucru
pag 1
4. Constituirea comisiei pentru orar
5. Stabilirea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul
școlar 2022-2023
6. Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor
7. Aprobarea cererilor cadrelor didactice privind plata cu ora la nivelul unitații de
învățământ
8. Diverse

1. Aprobarea orarului școlii pentru anul școlar 2022-2023 Director


2. Aprobarea Organigramei pentru anul școlar 2022-2023
3. Aprobarea Planului de curățenie conform Ordinului comun al Ministerului Grup de lucru
Educației si Cercetării si al Ministerului Sănătății nr.5196/1756/2021 pentru
3 aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unităților de învățământ septembrie
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 2022
virusul Sars-Cov-2
4. Diverse

1. Aprobarea regulamentului de Organizare si Funcționare și a Regulamentului Director


Intern al Liceului Teoretic”Gh.I.Sisesti” pentru anul școlar 2022-2023
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Comisiei de control Grup de lucru
Managerial intern pentru anul școlar 2022-2023
Aprobarea Codului de etică si conduită profesională al Liceului
3. Teoretic”Gh.I.Sisesti” pentru anul scolar 2022-2023

4. Aprobarea programelor de funcționare pe compartimente pentru anul școlar 2022-


4 septembrie
2023
2022
5. Aprobarea programului de audiențe al directorului pentru anul școlar 2022-2023
6. Discutarea cererilor de transfer ale elevilor
7. Aprobarea cererilor de înscriere ale preșcolarilor
8. Avizarea cererilor de transfer ale elevilor
9. Diverse

pag 2
1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna septembrie
2. Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de Administrație Grup de lucru
3. Avizarea statului de functii pentru personalul didactic, didactic auxiliar si
nedidactc si supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite
4. Validarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității pentru anul şcolar
octombrie
5 2022-2023
2022
5. Aprobarea tematicii şi graficului Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2022-
2023
6. Aprobarea tematicii şi graficului Consiliului de Administrație pentru anul şcolar
2022-2023
7. Diverse

1. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si


asigurare a calitatii 2022-2023 Director
2. Aprobarea Raportului privind starea învăţământului din şcoală în anul şcolar Grup de lucru
2021-2022
3. Prezentarea si validarea Raportului anual de evaluare internă pe anul
şcolar 2021-2022 (RAEI)
4. Aprobarea Planului managerial general pentru anul şcolar 2022 – 2023
5. Aprobarea Planului managerial pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare și a Calendarului activităţilor educative pentru anul şcolar 2022 – octombrie
6
2023 2021
6. Aprobarea Planului managerial al CEAC pentru anul şcolar 2022 – 2023
7. Aprobarea Planului managerial al Consiliului de curriculum pentru anul şcolar
2022 – 2023
8. Aprobarea Echipei de coordonare a Programului național „Școala altfel”
9. Validarea cererilor de înscriere la gradele didactice
10. Aprobarea criteriilor specifice pentru obținerea burselor școlare
11. Aprobarea Graficului de control al directorului pentru semestrul I al anului scolar
2022– 2023
pag 3
12. Aprobarea cererilor de concediu de odihnă

13. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din


școală pe luna octombrie Director
2. Aprobarea Calendarului de derulare a Programului național „Școala altfel”
3. Aprobarea procedurilor operaționale noi sau revizuite Grup de lucru
4. Aprobarea acordării burselor școlare
5. Elaborarea /Aprobarea Indicatorilor de performantă/Alocarea punctajului aferent
fiecărui criteriu din Fisa de evaluare a personalului didactic pentru anul scolar
7 2021-2022 conform OMEC Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea noiembrie
şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic 2022
şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
6. Avizarea Proiectului de CDȘ pentru anul școlar 2023 – 2024
7. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din


școală pe luna noiembrie Director
2. Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare specifice pentru personalul nedidactic, Grup de lucru
în vederea acordării calificativelor pentru anul 2022 Administrator
3. Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă financiar
8 decembrie
4. Avizarea Raportului asupra sistemului de control intern/ managerial la data de Com acordare
2022
31.12.2022 burse
5. Aprobarea Ofertei Educaționale pentru anul școlar 2023– 2024
6. Diverse

pag 4
1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna decembrie Resp Comisia de
2. Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul inventar
bugetar 2022
3. Stabilirea calificativelor personalului nedidactic pentru anul 2022
4. Avizarea Proiectului de buget pentru anul financiar 2023
5. Stabilirea personalului din unitate, femei care optează pentru continuarea executării contractului individual
de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de
ani și a cadrelor didactice care solicită pensionare la limită de vârstă sau
Ianuarie
9 anticipată
2023
6. Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 2023 – 2024
7. Stabilirea viabilității posturilor/catedrelor rămase vacante după încadrarea tuturor
titularilor
8. Propuneri privind condițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor didactice
conform art. 29 alin (2) din Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024
9. Aprobarea Raportului comisiei de inventor
10. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna ianuarie Administrator
2. Revizuirea și aprobarea burselor școlare financiar
3. Aprobarea Raportului comisiei de casare Februarie Resp Comisii
10
4. Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a simulării examenului de 2023 metodice
Evaluare Națională Resp C de casare
5. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Echipa de
școală pe luna februarie Martie coordonare
11
2. Aprobarea repartitiei bugetului anual și a Planului de achiziții pentru 2022 2022 Prog.național
3. Aprobarea Programului pentru Săptămâna ”Școala altfel” „Școala altfel”
pag 5
4. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna martie Resp comisii de
2. Analiza activitătii fiecărei comisii funcționale din școală Aprilie lucru
12
3.Diverse 2023

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna aprilie Comisia pentru
2. Aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor naţionale de curriculum
evaluare la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a Consilier educativ
Mai
13 3. Aprobarea Raportului privind activitățile derulate în cadrul Programului Național
2023
„Școala altfel”
4. Avizarea programului de încheire festivă a anului scolar 2022-2023
5. Diverse

1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna mai Grup de lucru
2. Stabilirea distribuției claselor de elevi pe săli și a destinației fiecărui spațiu școlar
Iunie
14 3. Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru vacanta de vara
2023
4. Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara
5. Aprobarea înlocuirii directorului pe perioada concediului de odihnă
6. Diverse
1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna iunie
2. Repartizarea sectoarelor de curățenie și igienizare Iulie
15
3. Aprobarea lucrărilor de reparație la școală și grădiniță 2023
4. Diverse

pag 6
1. Stabilirea sumei alocate pentru decontarea navetei personalului didactic din Director
școală pe luna iulie
2. Soluționarea cererilor de ore în regim de plata cu ora pentru anul școlar 2023 – Cadre didactice
2024
3. Constituirea comisiilor de revizuire a ROF și RI August
16
4. Constituirea comisiei pentru elaborarea orarului și organizarea serviciului pe 2022
școală
5. Aprobarea structurii organizatorice pentru anul școlar 2023 – 2024
6. Diverse

Director,
Prof. Ghitu Elena Simona

pag 7

S-ar putea să vă placă și