Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,..............................” jud. ......... NR......................din ......../.........

/2022

FIȘĂ DE EVALUARE
ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Fișa de auto-evaluare conform Ordinului nr. 3189/2021

Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................

Specialitatea .............................................................................

Perioada evaluării: Anul școlar 2021– 2022

Calificativul acordat...................................... DA NU
RAPORT

Punctaj
Punctaj Validarea
Domenii Criterii de Indicatori acordat
maxim C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare
evaluare comisie C.A
1.1.a. Existenţa programelor şcolare în
vigoare la portofoliul cadrului didactic. 1
1.1.b. Întocmirea planificărilor
calendaristice conform legislaţiei în 2
vigoare până la termenul stabilit.
1.1. Respectarea programei 1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de
şcolare, a normelor de învăţare conform legislaţiei în vigoare 1
elaborare a documentelor până la termenul stabilit.
de proiectare, precum şi
adaptarea acesteia la 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe
particularităţile baza evaluării iniţiale şi particularităţilor 1
grupei/clasei. de vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Personalizarea documentelor prin 1
elemente de originalitatea (concepte de
atins, termeni-cheie etc.).
1.1.a. Întocmirea proiectării ofertei
educaţionale (C.D.Ş.-programă şcolară, 0,5
1.2. Implicarea în planificare calendaristică etc.)
activităţile de proiectare a
1. ofertei educaţionale la
1.1.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi 0,5
Proiectarea includerea acesteia în oferta educaţională
nivelul unităţii. la nivelul unităţii.
activităţii.
1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în 0,5
format electronic.
1.3. Folosirea TIC în 1.3.b. Introducerea antetului specific
activitatea de proiectare ministerului şi unităţii şcolare în 1
didactică realizarea proiectării activităţii.
1.3.c Utilizarea platformelor educaționale 1
Google classroom și Webex pentru
desfășurarea lecțiilor online
1.4. Proiectarea 1.4.a Revizuirea planificarii 1
activităților-suport pentru calendaristice și în conformitate cu
învățarea în mediul online și nevoile educației online.
a instrumentelor de 1.4 b Proiectarea Instrumentelor de
evaluare aplicabile online, evaluare aplicabile online, din 1,5
din perspective a perspectiva de respectare a principiilor de
principiilor de proiectare proiectare didactică și a celor prin
didactică învățare on-line.
1.5.a. Proiectarea unor întâlniri cu
1.5. Proiectarea unor părinţii/elevii în conformitate cu 1
activităţi extracurriculare documentele unităţii (plan managerial,
corelate cu obiectivele strategii, proceduri etc.).
curriculare, nevoile şi 1.5.b. Proiectarea activităţilor comisiilor
interesele educabililor, în conformitate cu documentele unităţii
1
planul managerial al (plan managerial, strategii, proceduri 1
unităţii. etc.).
1.5.c. Proiectarea activităţilor educative
extraşcolare şi extracurriculare în
conformitate cu documentele unităţii 1
(plan managerial, strategii, proceduri,
planificări etc.).

TOTAL 15 p.

2.1.a. Întocmirea unei liste


bibliografice cu lucrări de pedagogie şi 0,5
metodica predării disciplinei.
2.1.b. Prognozele didactice şi schiţele
de lecţie sunt în concordanţă cu
documentele care concretizează
conţinuturile procesului de învăţământ 1
(planul de învăţământ, programa
2.1.Utilizarea unor şcolară etc.).
strategii didactice care 2.1.c. Există concordanţă între
asigură caracterul aplicativ competenţele specifice-obiectivele
al învăţării şi formarea operaţionale-conţinuturi-activităţi de 1
competenţelor specifice. învăţare-metode didactice-mijloace
didactice.
2.1.d. Prognozele didactice şi schiţele
de lecţie ţin cont de instruirea
diferenţiată /centrată pe elev/elevii cu 1
C.E.S/ particularităţile de vârstă ale
elevilor.
2.1.e. Aplicarea metodelor activ- 1
participative.
2.1.f. Realizarea unor lecţii din 1
perspectiva transdisciplinară.

2.1.g. colectează informații necesare 0,5


accesului și participării elevilor la
activitatea de predare-învățare-evaluare
2.Realizarea desfășurată online;
activităților 2.2.a. Utilizarea în cadrul fiecărei ore 1
didactice de curs a manualului şcolar.
2.2.b. Utilizarea în cadrul orelor de
2.2. Utilizarea eficientă a curs a materialelor auxiliare existente
resurselor materiale din în dotarea cabinetelor /bibliotecii 1
unitatea de învăţământ în şcolare/ manualul profesorului.
vederea optimizării 2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor
activităţilor didactice mijloace didactice, originale, specifice 1
inclusiv resurse TIC. disciplinei.
2.2.d. Utilizarea mijloacelor TIC în 1
cadrul orelor de curs.
2.3. Utilizarea de resurse 2.3.a. Realizarea și utilizarea resurselor 0,5
educaționale deschise, educaționale deschise.
aplicații online, crearea și 2.3.b. Desfășoară activitatea didactică 3
susținerea sesiunilor de
în sistem online (respectând orarul și
învățare pe platforme
participând sincron la toate orele) și
educaționale
sunt responsabile de asigurarea calității
actului educațional.
2.3.c. Crearea și susținerea sesiunilor 1
de învățare pe platforma educaționale:
Classroom, Meet etc.
2.4.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul
unor întâlniri cu părinţii/la nivelul 0,5
comisiei metodice.
2.4. Diseminarea, evaluarea 2.4.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi
şi valorizarea activităţilor părinţi prin aplicarea unor 0,5
realizate. fişe/chestionare.
2.4.c. Valorizarea activităţilor prin
realizarea unor portofolii/expoziţii/ 0,5
exemple de bună practică.
2.5. Organizarea și 2.5.a. Realizarea de activitățí 1
desfășurarea activităților extracurriculare din calendarul
didactice, curricular și activitățílor educative școlare și
extracurriculare în mediul extrașcolare
școlar, extrașcolar și în 2.5.b. Realizarea de proiecte educative 1

2
mediul online în parteneriat cu alți factori intersectați.
2.6. Formarea deprinderilor 2.6.a. Promovarea studiului individual 1
de studiu individual şi în în rezolvarea unor sarcini de lucru
echipă în vederea creative.
formării /dezvoltării 2.6.b. Promovarea studiului în echipă 1
competenţei de ,,a învăţa să în rezolvarea unor sarcini de lucru.
înveţi”
2.7.a. Organizarea unor activităţi 1
2.7. Organizarea şi extracurriculare la nivelul şcolii.
desfăşurarea activităţilor 2.7.b. Participarea la unele activităţi 0,5
extracurriculare, extracurriculare la nivelul şcolii.
participarea la acţiuni de 2.7.c. Redactarea/ 0.5
voluntariat. coodonarea realizării revistei şcolii.
2.7.d. Organizarea unor activităţi de 1
voluntariat.
2.7.e. Participarea la activităţi de 1
voluntariat.
2.7.f. Întocmirea documentaţiei
specifice organizării şi desfăşurării
unor activităţi extracurriculare/ de 1
voluntariat (procese verbale, rapoarte,
analize etc.)

TOTAL 25 p.

3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi 0,5


criteriilor evaluării elevilor.
3.1.b. Prezentarea planului evaluării
elevilor şi planificării activităţilor de 0,5
evaluare.
3.1.c. Asigurarea permanentă a feed- 1
3.1. Asigurarea back-ului.
transparenţei criteriilor, a 3.1.d. Anunţarea procedurii şi 0,5
procedurilor de evaluare. metodologiei de evaluare.
3.1.e. Aplicarea celor trei forme a
evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 1
3.1.f. Notarea ritmică. 1
3.2.a. Formularea itemilor în
3. Evaluarea concordanţă cu obiectivele evaluării, 1
rezultatelor conţinuturile evaluării şi standardelor
învăţării. de performanţă.
3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, 1
3.2. Aplicarea testelor semi-obiectivi şi subiectivi.
predictive, interpretarea şi 3.2.c. Prezentarea baremelor de 0,5
comunicarea rezultatelor. corectare şi notare.
3.2.d. Analiza administrării testului şi
întocmirea matricei de specificaţie. 1
3.2.e. Consemnarea 0,5
progresului/regresului şcolar.
3.2.f.Afişarea rezultatelor/comunicarea
individuală a rezultatelor evaluării. 0,5
3.3.a. Folosirea unor fişe de 1
lucru/chestionare.
3.3.b. Utilizarea unor instrumente de
evaluare aplicabile online, pentru 1
3.3. Utilizarea diverselor înregistrarea progresului elevilor.
instrumente de evaluare, 3.3.c. Folosirea unor modele de teste
inclusiv a celor online folosite la nivel naţional (exemplu 1
modelele de teste de la evaluarea
iniţială).
3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă
în demersul didactic în proiectarea 1
activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor fişe/chestionare 1
3.4. Promovarea de autoevaluare.
autoevaluării şi 3.4.c. Realizarea autoevaluării
interevaluării. individuale/în cadrul grupelor de lucru. 1
3.4.d. Realizarea interevaluării la 1
nivelul clasei/grupelor de lucru.
3.5.a. Aplicarea de chestionare 0,5
părinţilor/elevilor.

3
3.5.b. Implicarea beneficiarilor
3.5 Evaluarea satisfacţiei educaţionali în alegerea ofertei 0,5
beneficiarilor educaţionali. educaţionale ce urmează a fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu 0,5
părinţii/elevii.
3.6.a. Prezentarea conţinutului 0,5
portofoliului educaţional.
3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare
3.6. Coordonarea elaborării a portofoliilor educaţionale. 0,5
portofoliului educaţional ca 3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia
element central al evaluării pentru realizarea corespunzătoare a 0,5
rezulatelor învăţării. portofoliilor.
3.7.a Realizarea și aplicarea unor 0,5
3.7. Realizarea și aplicarea instrumente de evaluare a activității
unor instrumente de online
evaluare a activității online, 3.8.b Valorizarea rezultatelor evaluării 0,5
valorizarea rezultatelor și oferirea de feedback permanent și
evaluării și oferirea de constructiv fiecărui elev, în urma
feedback fiecărui elev participării la activitățile desfășurate și
a rezolvării sarcinilor de lucru.

TOTAL 20 p

4.1. Stabilirea unui cadru 4.1.a. Prezentarea normelor care


4.Manage- adecvat (reguli de conduită, trebuie respectate în timpul orelor de 2
mentul clasei atitudini , ambient ) pentru curs.
de elevi. desfăşurare activităţi în 4.1.b. Întocmirea documentelor care
conformitate cu justifică prezentarea normelor. 1
particularităţile clasei de
elevi.
4.2.a. Completarea unor fişe de
observaţie a comportamentului elevilor. 1
4.2. Monitorizarea 4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea
comportamentului elevilor unor situaţii conflictuale. 1
şi gestionarea situaţiei 4.2.c. Completarea unei strategii de 1
conflictuale. gestionare a situaţiei conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, 4.3.a. Completarea unor fişe de 1
consilierea şi tratarea observaţie a elevilor.
diferenţiată a elevilor. 4.3.b. Consilierea permanentă a 2
elevilor.
4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor. 1
4.4. Motivarea elevilor prin 4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi 1
valorizarea exemplelor de de bună practică.
bună practică. 4.4.b. Responsabilizarea elevilor. 1

TOTAL 12 p.

5.1.a. Participarea la programele de


formare continuă/perfecționare și la
5.1. Participarea la webinariile recomandate de către ME, 0,5
programele de formare ISJ și conducerea unității de
5.Manage- continuă/perfecționare și învățământ.
mentul valorificarea competențelor 5.1.b. Valorificarea competenţelor
carierei şi a al științifice, didactice și dobândite la cursurile de formare (prin 0,5
dezvoltării metodice dobândite redactarea documentelor, desfăşurarea
profesionale. demersului didactic etc.).
5.1.c. Prezentarea de exemple de bună-
practică utilizate în activitatea didactică 0,5
(prin mese rotunde sau lecţii
demonstrative).
5.1.d. Diseminarea informaţiilor de
înscriere la unele cursuri de formare 0,5
continuă colegilor.
5.1.e. Redactarea unor articole 0,5
metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de
specialitate.
5.2.f. Participarea cu lucrări metodico-
ştiinţifice/organizarea unor activităţi 0,5
5.2. Implicarea în metodice –cerc la nivelul disciplinei
organizarea activităţilor 5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-

4
metodice ştiinţifice/organizarea unor activităţi 0,5
metodice la nivelul unităţii şcolare.
5.2.c. Participarea la activităţi metodice
organizate la nivel de I.Ş.J./C.C.D./ 0,5
cerc metodic
5.3. Realizarea/Actualizarea 5.3.a. Cunoaşterea conţinutului
portofiului profesional şi portofoliului profesional 0,5
dosarului personal. 5.3.b. Realizarea şi actualizarea
permanentă a portofoliului profesional 0,5
şi dosarului personal.
5.4. Dezvoltarea capacităţii 5.4.a. Comunicare permanentă cu
de comunicare şi celelalte cadre didactice, responsabilii 0,5
relaţionare în interiorul şi în comisiilor de lucru şi conducerea şcolii.
afara unităţii cu elevii, 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor 0,5
personalul şcolii, echipa la timp.
managerială şi cu 5.4.c. Respectarea regulamentului 0,5
beneficiarii din cadrul intern şi normelor de organizare şi
funcţionare a instituţiei
comunităţii –familiile 5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în 0,5
elevilor. realizare de sarcini în şcoală.
5.4.e. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 0,5
5.4.f. Colaborare strânsă cu
elevii/părinţii în realizarea
corespunzătoare a demersului didactic 0,5
şi activităţilor extracurriculare.

TOTAL 8 p.

6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Atragerea de parteneriate 1


parteneriate şi proiecte educaţionale.
educaţionale în vederea 6.1.b. Redactarea unor proiecte 1
dezvoltării instituţionale. educaţionale
6.1.c. Valorificarea implicării în
6. Contribuţia parteneriate şi proiecte educaţionale în 2
la dezvoltarea vederea dezvoltării instituţionale.
instituţională 6.2. Promovarea ofertei 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale
şi la educaţionale. la nivelul instituţiei/local. 0,5
promovarea 6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale
imaginii la nivelul judeţean/naţional. 0,5
unităţii 6.3. Promovarea imaginii 6.3.a. Diseminare proiecte şcolare 0,5
şcolare. unității de învățământ în 6.3.b. Participarea la
comunitate prin participarea concursuri/competiţii 0,5
și rezultatele elevilor la locale/judeţene/naţionale (fizic/online).
olimpiade, concursuri,
6.3.c. Participarea la simpozioane şi
competiții, activități
extracurriculare și sesiuni de comunicări. 0,5
extrașcolare realizate în 6.3.d. Popularizarea activităţilor
mediul școlar, extrașcolar și extracurriculare şi extraşcolare prin
în mediul online mijloace mass-media, site-uri 1
educaţionale sau la nivel de
I.Ş.J./C.C.D.
6.4. Realizarea/Participarea 6.4.a. Participarea la
la programe/activități de programe/activităţi în domeniul 0,5
prevenire și combatere a educaţiei pentru cetăţenie democratică.
violenței și bullyingului în 6.4.b. Implicarea în activităţi de
mediul școlarși/sau în mediul prevenire şi combatere a violenţei şi de
online. prevenire şi combatere a 1
comportamentelor nesănătoase.
6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în
colaborare cu Poliţia/O.N.G-uri 1
6.5. Respectare anormelor, a 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea
procedurilor de sănătate și procedurilor de sănătate şi securitate a
securitate a muncii, de muncii şi de PSI prevăzute de 1
prevenire și stingere a legislaţia în vigoare.
incendiilor și de situații de 6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu
urgență pentru toate tipurile unele instituţii abilitate. 0,5
de activități desfășurate
6.5.c. Diseminarea normelor şi
încadrul unității de
învățământ, precum și a procedurilor elevilor şi întocmirea 0,5
sarcinilor suplimentare documentaţiei specifice.
6.6. Implicarea activă în 6.6.a. Disponibilitate la 1
crearea unei culturi a responsabilizare.
calităţii în nivelul 6.6.b. Autoperfecţionarea pentru
organizaţiei. realizarea sarcinilor în mod 1

5
corespunzător şi exemplar.
6.7.Promovarea de activități 6.7.a Popularizarea activităţilor de 1
de învățare interactive prin învățare interactive prin mijloace mass-
utilizarea unor instrumente media, site-uri educaţionale sau la nivel
realizate cu ajutorul de I.Ş.J./C.C.D.
tehnologiei

TOTAL 15 p

7.1. Manifestarea atitudinii 7.1.a Manifestarea unui comportament 1


morale și civice (limbaj, decent, a unei atitudini de respect faţă de
ținută, respect, propria persoană şi faţă de toţi ceilalţi
comportament)
7.Conduita 7.2.a Responsabilitate faţă de sarcinile 1
profesională impuse de profesia aleasă, operativitate
şi seriozitate în elaborarea /prezentarea
unor documente de calitate
7.2. Respectarea și 7.2.b Completarea corectă şi la timp a 2
promovarea deontologiei documentelor oficiale: cataloage,
didactice (normelor condică de prezenţă, a situaţiilor
deontologice)
solicitate de către
directori/resp.comisii/ISJ/MECTS/
secretariat/alţi parteneri educaţionali
7.2.c Respectarea codului etic al şcolii 1
TOTAL 5p

TOTAL 100 p

Data: Nume şi prenume: Semnături:


..........................

Cadrul didactic evaluat: ................................................................ ......................

Responsabil comisie: ……………………………… ................................

 Director: Prof. ……………………………. .............................. L.S.

Membrii Consiliului de administrație :


 ……………………………… – cadru didactic, director adjunct ………………………….
 ………………………………………….., cadru didactic ……………………………
 ……………………….., cadru didactic, ……………………………
 …………………………………, reprezentant CL ……………………………
 …………………………………, reprezentant CL ……………………………
 ………………………………….., reprezentant primar ……………………………
 .................................................................., reprezentant părinți …………………………….
 ……………………….., reprezentant părinți …………………………….
Reprezentantul Sindicatului FSISH: …………………..... …………………………….
Reprezentantul Sindicatului FSLI: ……………………………………………… ………………..

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este:


6
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

S-ar putea să vă placă și