Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de leCTie

Elev practicant: lupusoru andreea-alexandra

Profesor pentru învatamântul primar: Adam Isabela

Profesor metodist: BAisan Elena Lavinia

Profesor coordonator practiCA pedagogiCA: Temelie Anca


Data: 08.10. 2019
Clasa: I
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul de învăţământ: Comunicare în limba română.
Subiectul lecţiei/tema:Litera și sunetul E mare de mână
Tipul lecţiei: transmitere și însușire de noi cunoștințe
Obiectivul fundamental: Dezvoltarea capacităţii de a utiliza sunetul „E” si litera „E” în comunicare.
Competenţe specifice: 1.2. Indentificarea sunetului initial și/sau final dintr-un cuvânt
2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple
Obiectivele operaţionale:
a. Cognitive:
 OC1: să identifice sunetul [e] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană şi finală;
Nivel minimal- identificarea cuvintelor care conţin sunetul [e];
Nivel mediu- identificarea silabelor care conţin sunetul [e];
Nivel maximal- marcarea sunetului [e] cu ajutorul cercului gol.
 OC2: să stabilească corespondenţa dintre sunetul [e], şi literele E şi e de tipar;
Nivel minimal- identificarea cuvintelor care conţin sunetul [e];
Nivel mediu- identificarea silabelor care conţin sunetul [e];
Nivel maximal- înlocuirea semnului grafic cu semnul corespunzător sunetului [e];
 OC3: să citească literele E şi e aflate în poziţie iniţială, mediană sau finală în silabe şi cuvinte;
Nivel minimal- recunoaşterea imaginilor;
Nivel mediu- identificarea structurii cuvintelor date;
Nivel maximal- lectura cursivă şi pe unităţi a cuvintelor ilustrate.
 OC4: să coreleze structura combinată a unui cuvânt la un şir de imagini;
Nivel minimal- numirea imaginilor;
Nivel mediu- decodificarea structurii combinate a cuvintelor ilustrate;
Nivel maximal- corelarea imaginilor cu structurile combinate.
b. Psiho-motorii:
 OM1: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice;
 OM2: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;
 OM3: să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii.
c. Afective:
 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
 OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri.

RESURSE:

I. Metodologice
Strategii didactice: activ- participative
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, analiza, jocul, metoda fonetică analitico-sintetică.
b) Mijloace de învăţământ: auxiliar, fişe, planşe didactice în format electronic, laptop, videoproiector.
c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.
II. Temporale
Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activități recreative. Ora este prima
oră din totalul de 5 ore al unității tematice.
III. Umane
Clasa are un număr de 27 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.
IV. Bibliografice:
● ştiinţifice:
- soft educaţional: Comunicare în limba română-Manual pentru clasa I Editura didactică și pedagogică,
- auxiliar didactic: Intuitext
● oficiale:
- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare
● metodico – didactice:
- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995;
- Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999;
- Ioan Surdu, Ioan Dănilă, „Educaţia limbajului în grădiniţă, la grupele mare şi pregătitoare (Preabecedar)”, Editura „Egal”, 1998;
- Ioan Dănilă, Ioan Surdu, „Abecedar; îndrumarul învăţătorului”, Bucureşti, „ALL Educaţional”, 2000.
Unităţi de conţinut şi sarcini de învăţare Strategia didactică
Obiective Activitatea cadrului Activitatea Metode Material Forme de
Etape Timp operaţio- didactic elevilor didactic organizare Evaluare
nale a activităţii
Sensibilizarea 3 OA2 Bună ziua! Vom începe ora Conversația Frontală Observarea
pentru lecţie min de astăzi cu o poezie. Bună ziua. Da! sistematică
(captarea Sunteți pregătiți?
atenţiei) E
„Elefant”, „Elan”, „Elice”
O litera vrea să-ți explice
Cum se-așează, ea,
cuminte,
La început de cuvinte.
Simplă e, dar elegantă,
Copiii sunt
Patru elemente poartă:
entuziasmați în
O linie verticală
legătură cu poezia pe
Si-alte trei pe-orizontală.
care o citesc.
O găsești și-n „IEpure”,
În poezie s-a auzit
Te trei ori în „REpEdE„,
cel mai des sunetul
Nu-i așa că-i limpEdE?
[e].
Ce sunet ați auzit cel mai
des în poezie?

Anunţarea 1 OA1 In această lecţie veți Iau act de cele conversaţia planşe Frontală
temei şi a min recunoaşte şi citi litere, semnalate.
obiectivelor silabe, cuvinte şi veți face
operţionale cunoştinţă cu o nouă literă
a alfabetului limbii române. explicaţia
Anunţ titlul lecţiei: Sunetul
[e], literele„e”şi „E”.
Reactualizarea OC1 Le voi cere elevilor să Pe tabla magnetică Conversația Frontală Aprecieri
cunoştinţelor precizeze ce sunete și litere sunt amestecate litere verbale
5 au învățat până acum la învăţate, le recunosc
min Comunicare în limba şi formează cuvinte.
română? explicaţia
Solicit ordonarea literelor jocul
magnetice cunoscute şi Elevii vor enumera Literele
formarea unor cuvinte cu sunetele și literele buclucaşe
acestea. învățate și vor
Vor obţine cuvântul mama, formula cuvinte cu
nana, mai, nai, un, nu, am, ele
ai, an, ia, Ana, Ina, Ani „a”, „m”, „u”, „n”,
„i”.

Comunicarea OC1 Știți să îmi dați exemple de Da: Elefant, Conversația Frontală Observarea
noului conţinut cuvinte care încep cu litera Elicopter, Eșarfă, Eră Individuală sistematică
20 E? ,Elena,Emi
min Demonstrația
Solicit elevilor să deschidă Aceștia sunt atenți la
manualul la pagina 28 și indicațiile mele. Caiete
vom lucra exercițiul 1. Exercițiul Aprecieri
Vom analiza propoziția verbale
OC2 folosind simbolurile Cuvântul Ema are 2
grafice. silabe. Explicația Tabla
sunetul [e]se aude în
Ema culege mere. prima silabă Observarea
Analiza sistematică
a elevilor.
metoda
• •• •• •• • •• •• fonetică
OC3 Câte silabe are cuvântul analitico-
Ema? Unde se aude sunetul sintetică.
[e] Aprecieri
Pronunţ cuvântul împreună globale şi
cu copiii şi prelungesc individuale.
pronunţia sunetului [e].
Ce alte cuvinte din
propoziţie conţin sunetul Manual
nou învăţat?
Continui la fel pentru: Răspund cerinţelor. Stilou
mere
Cine poate să spună din Rostesc sunetul
OC4 nou propoziţia reprezentată corespunzător [e].
grafic pe tablă?
Trec la rezolvarea Video
exercițiului nr.2: proiector
Observă poziția literei „e” cooperează si rezolvă
în scrierea cuvintelor date: exercițiile.
Elefant Explicația
e-le-fant
penar Demonstrația Tabla
pe-nar
pepene
pe-pe-ne
Exercițiul

Dirijarea Prezint filmulețul cu Conversația Caiete Frontală Observarea


învăţării OC3 scrierea literei E de mână. Vor scrie după model exercițiul Stilou sistematică
6 OM1 Explic semnul grafic „E”. litera„E”.
min Litera E mare de mână este
formată din pălărie
întoarsă pe un spațiu,
noduleț central pe dreapta
și bastonată mică dreapta
jos pe subrând.

Acum, voi face litera fără Exersează scrierea


să ridic mâna de pe tablă. literei în aer, pe
Vom realiza exerciții de bancă, pe podul
scriere a literei în aer, pe palmei.
bancă, pe podul palmei.
Foarte bine! cooperează si rezolvă
Sunetul și litera „E” mare de scrierea literei E de
mână se folosește la începutul mână
unui nume de ex: Emi, Ema,
Ene, Everest, Estonia sau la
începutul unui enunț.

Eu am mere.

Acum o să scrieți și voi pe


caiete.
Mai întâi titlul, E de mână,
apoi scrieți două rânduri de
E de mână, apoi un rând de
Ema, apoi propoziția Eu
am un nai.
Obţinerea Se vor spune câteva Conversația Frontală Observarea
performanţei cuvinte, iar elevii trebuie să Copiii sunt foarte Demonstrația Individuală sistematică
5 arate prin aplauze (bătăi atenți și reușesc să Explicația
min OC1 din palme) unde se află facă exercițiul Exercițiul
OC2 sunetul „E” în fiecare propus. jocul
cuvânt. ( o bătaie când
OC3 sunetul e la început, două
OC4 când cuvântul e la mijloc şi
trei bătăi din palme când
sunetul se află la sfârşit):
elf, bile, cade, melc, fete.
Retenţia Le voi cere elevilor să Ora aceasta am Conversația Individuală Observarea
(fixarea) şi 8 OC3 spună despre ce au învățat învățat sunetul și sistematică
transferul min OC4 ora aceasta. litera E mare de
Scriu pe tablă cuvinte şi mână.
omit intenţionat scrierea Copiii scriu litera
literei nou învăţate. lipsă.
Evaluarea OM2 Fac aprecieri generale şi Școlarii sunt fericiți Conversația Frontală Aprecieri
2 individuale cu privire la pentru că au învățat verbale
min modul de participare al câteva informații noi.
elevilor la oră și vor primi
stimulente.