Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.12.2010
CLASA: I
PROPUNĂTORI: GANEA
MIOARA,DUMITRAŞCU(BENEA)ANDREEA-
MONICA,OBRIJANU(LUCA) LĂCRĂMIOARA
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE
SUBIECTUL: Sunetul „u”. Scrierea biciului
TIPUL LECŢIEI:predare-învăţare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
1.2 să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate;
1.3 să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi
sunetele dintr-o silabă;
1.4 să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat ;
1.5 să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în
situaţii de comunicare concretă ;
2.1 sa formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date ;
4.1 să scrie corect litere, silabe, cuvinte .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) COGNITIVE:

O1: - să sesizeze şi să identifice sunetul „u” în cuvintele date (poziţii


diferite);
O2:- – să răspundă în enunţuri logice,clare,corecte d.p.d.v. gramatical
întrebărilor adresate;
O3: - să pronunţe corect şi să conştientizeze modul de pronunţie a sunetului
„u”;
O4: -–să scrie corect biciul pe două spaţii;
b) AFECTIV-ATITUDINALE

O5: - să manifeste interes pentru lecţie ;


O6: - să coopereze şi să participe activ la realizarea sarcinilor ;
O7: - să îşi dorească să scrie;

c) PSIHO-MOTORII

O8: - să deschidă corect cartea şi caietul;


O9: - să ţină creionul corect în mână;
O10: - să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrierii.

STRATEGII DIDACTICE
RESURSE PROCEDURALE:
a). metode şi procedee: M1 metoda fonetică, analitico-sintetică;
M2 conversaţia;
M3 explicaţia;
M4 demonstraţia;
M5 exerciţiul;
M6 problematizarea;
M7 joc de mişcare şi frământări de limbă.

b).resurse materiale: m1-caiet tip I;


m2-fişă de lucru;
m3-manual;
m4-caiet cu foaie velină;
m5-creioane colorate.

c).forme de organizare:- frontal;


- individual;
- pe grupe.
d).resurse umane:? studenţi
e).resurse temporale: 20 min (2x 50 minute)
FORME ŞI STRATEGII DE EVALUARE:
a)formativă: aprecieri verbale
b)orală.
BIBLIOGRAFIE:

-„Curriculum Naţional. De Programe şcolare pentru învăţământul primar”


- Peneş, M. „Abecedar”( manual pentru clasa I), Editura Ana, Bucureşti,
2004;
-Peneş, M., Molan, V. - „Îndrumător pentru folosirea Abecedarului”, Ed.
Aramis, 2001;
- Şerdean,I. „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti,
EDP, 1995;
- Iordăchescu C., ,,Să dezlegăm tainele abecedarului”, Editura Carminis,
Piteşti, 2004;
Nr. Ti Evenimentele O Resurse Forme de Resurse
crt. m lecţiei b. Activitatea cadrului didactic- Activitatea procedurale organizare Materiale şi
p op student studenţilor modalităţi de evaluare
1 2 Moment Pregătesc materialele Pregătesc Conversaţia Frontal Observarea
m organizatoric necesare în timpul materialele
in desfăşurării activităţii. necesare în
. Asigur o atmosferă adecvată timpul
desfăşurării în condiţii optime desfăşurării
a activităţii. activităţii.
2. 8 Reactualizare Voi prezenta o planşă în care Frontal Planşa
m a elevii trebuie să descopere Orală
in cunoştinţelor sunetul „o” şi să precizeze Elevii vor Metoda fonetico, Formativă
. anterior poziţia lui în cadrul analiza planşa şi analitico-
însuşite cuvântului. vor răspunde la sintetică
întrebări. Conversaţia

3 3 Captarea O Voi citi câteva ghicitori al Exerciţiu-joc Frontal


m atenţiei 1 căror răspuns începe cu
in sunetul „u”.(Anexa 1) Elevii sunt
. atenţi.
Nr. Ti Evenimentele O Activitatea cadrului didactic- Activitatea Resurse Forme de Resurse
crt. m lecţiei b. student studenţilor procedurale organizare Materiale şi
p op modalităţi de evaluare
4 1 Anunţarea Voi anunţa elevii că vor Frontal
m temei şi a învăţa sunetul „u” pentru a Conversaţia
in obiectivelor cunoaşte şi pentru a pronunţa Explicaţia
. corect toate sunetele limbii Elevii sunt
române. atenţi.
„Vom descoperi cât mai
multe cuvinte care conţin
acest sunet”.

.
5 3 Dirijarea Voi cere elevilor să deschidă Frontal
7 învăţării O manualele. Individual
m 1 Intuirea imaginilor din Elevii vor Manual
in O manual. deschide Conversaţia Observarea
. 8 Voi adresa următoarele manualele şi vor Explicaţia Orală
întrebări: privi imaginea în Exerciţiul
Ce vedem în imaginea din întregime pentru Problematizarea
manual? Ce animale avem în familiarizare,apo
O imaginea mare? i se vor
5 După ce descoperim concentra pe
animalele din imagine le vom imaginea mare.
analiza pentru a depista Elevii vor
sunetul „u” prin despărţirea răspunde
O numelor acestor animale în întrebărilor şi Frontal
3 silabe. vor despărţi în Individual
silabe numele Pe echipe
Voi cere elevilor să analizeze animalelor
O şi celelalte imagini: descoperite în
5 umbrelă,vulpe,lup,tigru,bursu imagine .
c Elevii vor
analiza şi Conversaţia
O Voi cere elevilor să se cuvintele Explicaţia
3 grupeze câte 4 şi împreună să reprezentate de Exerciţiul
O descopere cât mai multe celelalte imagini. Problematizarea Manual
5 cuvinte care încep cu sunetul Elevii se vor Orală
„u”;sunetul „u” este în grupa în 4 Scrisă
O interior şi sunetul „u” se află echipe.
3 la sfârşitul cuvintelor. Prima echipă va
descoperi
Se fac exerciţii de pronunţie a cuvinte care
sunetului „u”. încep cu sunetul
Voi cere elevilor să analizeze „u”.
O d.p.d.v. fonetic toate A doua echipă
6 cuvintele găsite. va descoperi
Se fac exerciţii de încălzire a cuvinte care au
muşchilor mici ai mâinii. sunetul „u”în
O Voi anunţa elevii că vom interior.
5 scrie biciul. A treia echipă va
descoperi
cuvinte care au
sunetul „u”la
sfârşit.
A patra echipă
va denumi
personajele şi
vor analiza
cuvintele.

6 1 Fixarea O Voi reaminti elevilor care Elevii vor Conversaţia Frontal Caietul de clasă
8 cunoştinţelor 9 este poziţia corectă în timpul asculta cu Explicaţia Individual Observarea
m O scrierii şi încadrarea corectă atenţie. Exerciţiul
in 10 în Elevii vor scrie
. pagină,dată,titlu,alineat,spaţiu câte trei semne
dintre semne. grafice.
Voi cere elevilor să scrie Elevii care
O după model pentru început execută semnele
4 câte trei semne grafice pe corect vor scrie
caietele de clasă. singuri încă 4
Elevii care le execută corect rânduri, iar
vor continua şi cei care nu le ceilalţi vor fi
fac corect vor fi ajutaţi. ajutaţi pentru a
putea scrie
semnele.
7 1 Obţinerea Joc de mişcare şi frământări Elevii se vor Explicaţia
5 performanţei de limbă „Trenuleţul”.(Anexa implica în jocul Exerciţiul
m 2) de mişcare şi Frontal
in Elevii grupaţi în şiruri de ? frământări de Pe grupe
. ,prinşi unul de altul, imită limbă. Individual
pornirea şi oprirea trenului;
mersul şi fluieratul trenului.
Voi cere elevilor să îmi
analizeze primele trei versuri
ale cântecului pe care l-am
folosit la jocul de mişcare şi Elevii vor
să îmi despartă în silabe analiza primele Explicaţia
cuvintele care conţin sunetul trei versuri ale Exerciţiul
„u”. cântecului Problematizarea
„Trenuleţul”.

8 Încheierea O Se vor face aprecieri asupra Conversaţia Frontal Aprecieri verbale


lecţiei 10 modului în care elevii au
participat la lecţie.
Se va anunţa tema de casă: de
scris 10 rânduri cu noul semn
grafic învăţat :biciul.
FIŞĂ DE LUCRU
Scrie cuvântul!

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
NUMELE ________________ DATA: 07.12.2010

LITERA C
1.Încercuieşte litera C: 2.Scrie litera încercuită .

• A , a , m , M , u , r, R, U, x, G, C ,
V, c, S , C , Y, b , C.

• Ana, Carmen ,Carina , Cornel,


Maria , cocoş, Carpaţi

3. Personalizează litera C: 4. Coloraţi litera „C” mare de tipar .