PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume.. prenume.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . semnatură Elaborat Verificat Aprobat . 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.

21/2007 HG nr. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii.01.. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă. Definitii si abrevieri SMC. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 4. ai consiliului elevilor. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . La şedinţele consiliului profesoral. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. De asemenea. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral.Consiliul Profesoral 3. 1 Consiliului de Administratie 1. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr. în funcţie de tematica dezbătută. 1534/2008 Legea învăţământului nr. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC.Consiliul de administratie CP. 75/2005 HG nr. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. directorul invită. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. a jumătate plus unu din membrii Consiliului .

tabele. încheiat cu această ocazie. solicitări. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. se păstrează într-un fişet securizat. Cele două documente oficiale. 128/1997. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. republicată. sesizări etc. La şedinţele consiliului de administraţie participă. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. este însoţit. care nu fac parte din personalul şcolii. au obligaţia să semneze procesul-verbal. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. prin decizie. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. secretarul consiliului de administraţie. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. prin decizie. în mod obligatoriu. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. registrul şi dosarul. liste. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. republicată.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. promovează măsuri ameliorative. memorii.. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. informări.). absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. fără drept de vot. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate.84/1995. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. toţi membrii şi invitaţii. programe. Pe ultima foaie. secretarul consiliului profesoral. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. prin decizie. în funcţie de situaţie. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. se leagă şi se numerotează. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. ale Legii nr. . privind Statutul personalului didactic. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. în funcţie de opţiunea membrilor. cu statut de observator/ observatori.

tabele. solicitări. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. . memorii. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru.. toţi membrii şi invitaţii. Pe ultima foaie. încheiat cu această ocazie. într-un fişet securizat. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. se păstrează în biroul directorului. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. preşedintele ştampilează şi semnează. sesizări etc.). în mod obligatoriu. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. dacă există. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. se leagă şi se numerotează. liste.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. Cele două documente oficiale. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. au obligaţia să semneze procesul-verbal. programe. informări.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . registrul şi dosarul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful