PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume. 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . semnatură Elaborat Verificat Aprobat .. prenume.

atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.Consiliul de administratie CP. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. 75/2005 HG nr. Definitii si abrevieri SMC.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . 4. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr. ai consiliului elevilor.Consiliul Profesoral 3. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 1 Consiliului de Administratie 1.. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. La şedinţele consiliului profesoral.01. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii. 1534/2008 Legea învăţământului nr. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. 21/2007 HG nr. De asemenea. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . în funcţie de tematica dezbătută. directorul invită. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru.

Cele două documente oficiale. republicată. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. programe. 128/1997. încheiat cu această ocazie. cu modificările şi completările ulterioare. toţi membrii şi invitaţii. sesizări etc. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . Pe ultima foaie. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. La şedinţele consiliului de administraţie participă.). Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. ale Legii nr. prin decizie. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. secretarul consiliului profesoral. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate.84/1995. se păstrează într-un fişet securizat. se leagă şi se numerotează. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. privind Statutul personalului didactic. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. prin decizie. prin decizie. republicată.. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. în funcţie de situaţie. absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. cu statut de observator/ observatori. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. memorii. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. în mod obligatoriu. care nu fac parte din personalul şcolii. în funcţie de opţiunea membrilor. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. registrul şi dosarul. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. promovează măsuri ameliorative.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. secretarul consiliului de administraţie. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. au obligaţia să semneze procesul-verbal. fără drept de vot. tabele. este însoţit. liste. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. solicitări. informări. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. .

pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. încheiat cu această ocazie. se păstrează în biroul directorului. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . sesizări etc. tabele. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.). au obligaţia să semneze procesul-verbal.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. memorii. se leagă şi se numerotează. Cele două documente oficiale. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. programe. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. toţi membrii şi invitaţii. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. solicitări. . de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. dacă există. Pe ultima foaie. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. într-un fişet securizat.. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. registrul şi dosarul. informări. în mod obligatoriu. preşedintele ştampilează şi semnează. liste. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful