PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

prenume..ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume. semnatură Elaborat Verificat Aprobat .

4. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral.Consiliul Profesoral 3. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. De asemenea.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. ai consiliului elevilor. 21/2007 HG nr.Consiliul de administratie CP. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . directorul invită. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 1 Consiliului de Administratie 1. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. în funcţie de tematica dezbătută. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr. La şedinţele consiliului profesoral. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică.. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. Definitii si abrevieri SMC. 1534/2008 Legea învăţământului nr. 75/2005 HG nr.01.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii.

pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. este însoţit. tabele. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.84/1995.. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. programe. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. promovează măsuri ameliorative. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. în funcţie de opţiunea membrilor. privind Statutul personalului didactic. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. La şedinţele consiliului de administraţie participă. se păstrează într-un fişet securizat. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. solicitări. fără drept de vot. 128/1997. registrul şi dosarul. republicată. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . prin decizie. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. cu modificările şi completările ulterioare. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.). sesizări etc. ale Legii nr. secretarul consiliului de administraţie. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. încheiat cu această ocazie. republicată. Pe ultima foaie. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. informări. . au obligaţia să semneze procesul-verbal. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. cu statut de observator/ observatori. în funcţie de situaţie. toţi membrii şi invitaţii. prin decizie. liste. în mod obligatoriu. memorii. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. secretarul consiliului profesoral. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. care nu fac parte din personalul şcolii. se leagă şi se numerotează. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. Cele două documente oficiale. prin decizie. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.

cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. într-un fişet securizat. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. preşedintele ştampilează şi semnează. programe. se leagă şi se numerotează.). liste. se păstrează în biroul directorului. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. informări. toţi membrii şi invitaţii. Pe ultima foaie. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. memorii. sesizări etc. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. au obligaţia să semneze procesul-verbal. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. dacă există. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . . pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. Cele două documente oficiale. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. registrul şi dosarul. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. în mod obligatoriu. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. încheiat cu această ocazie. solicitări. tabele.