PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL .. prenume. semnatură Elaborat Verificat Aprobat . 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.

. 75/2005 HG nr. Definitii si abrevieri SMC.01. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. De asemenea. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr.Consiliul Profesoral 3.Consiliul de administratie CP. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL .Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. 1 Consiliului de Administratie 1. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. în funcţie de tematica dezbătută. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. ai consiliului elevilor. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii. 21/2007 HG nr. directorul invită. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. 4. 1534/2008 Legea învăţământului nr. La şedinţele consiliului profesoral.

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. cu modificările şi completările ulterioare. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. republicată. se păstrează într-un fişet securizat. secretarul consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. republicată. toţi membrii şi invitaţii. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. memorii. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. tabele. care nu fac parte din personalul şcolii. fără drept de vot. liste. sesizări etc. promovează măsuri ameliorative. Cele două documente oficiale. prin decizie. cu statut de observator/ observatori. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. au obligaţia să semneze procesul-verbal. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. . 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. în funcţie de situaţie. Pe ultima foaie.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. încheiat cu această ocazie. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . prin decizie. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. secretarul consiliului profesoral. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. ale Legii nr. se leagă şi se numerotează. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ.). Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. este însoţit. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. informări. în funcţie de opţiunea membrilor.. în mod obligatoriu. La şedinţele consiliului de administraţie participă. solicitări. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. privind Statutul personalului didactic. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. registrul şi dosarul. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. prin decizie. 128/1997.84/1995. programe.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. se păstrează în biroul directorului. în mod obligatoriu. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. solicitări. dacă există. tabele. încheiat cu această ocazie. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . registrul şi dosarul.. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. liste. sesizări etc. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. programe. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. informări. Cele două documente oficiale.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. se leagă şi se numerotează. toţi membrii şi invitaţii. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. memorii. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. Pe ultima foaie.). într-un fişet securizat. preşedintele ştampilează şi semnează. . au obligaţia să semneze procesul-verbal. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful