PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR..ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume. semnatură Elaborat Verificat Aprobat .PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . prenume.

De asemenea.Consiliul Profesoral 3. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. Definitii si abrevieri SMC. ai consiliului elevilor. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. 1534/2008 Legea învăţământului nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie 1. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 4. în funcţie de tematica dezbătută. 21/2007 HG nr. La şedinţele consiliului profesoral. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. 75/2005 HG nr.01. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . directorul invită.Consiliul de administratie CP.

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. încheiat cu această ocazie. Cele două documente oficiale. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. cu statut de observator/ observatori. republicată. sesizări etc. promovează măsuri ameliorative. prin decizie. . membrii consiliului de administraţie şi observatorii. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. republicată. registrul şi dosarul. programe. au obligaţia să semneze procesul-verbal. secretarul consiliului de administraţie. memorii.). Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. secretarul consiliului profesoral. solicitări. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. este însoţit. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. prin decizie. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. toţi membrii şi invitaţii. în funcţie de opţiunea membrilor. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. se leagă şi se numerotează.. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . în mod obligatoriu. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. se păstrează într-un fişet securizat. care nu fac parte din personalul şcolii. informări. liste. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. ale Legii nr. La şedinţele consiliului de administraţie participă.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. fără drept de vot. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. privind Statutul personalului didactic. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. Pe ultima foaie. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de situaţie. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. prin decizie. tabele. 128/1997. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.

Cele două documente oficiale. informări. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. se păstrează în biroul directorului. preşedintele ştampilează şi semnează. în mod obligatoriu. solicitări.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. tabele. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. memorii. într-un fişet securizat. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. programe. . încheiat cu această ocazie. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. dacă există. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. sesizări etc. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. registrul şi dosarul.). toţi membrii şi invitaţii. Pe ultima foaie. au obligaţia să semneze procesul-verbal.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . se leagă şi se numerotează. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. liste. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar.. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful