PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume.. prenume. semnatură Elaborat Verificat Aprobat . 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.

Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral. 21/2007 HG nr. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. 1 Consiliului de Administratie 1. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.Consiliul Profesoral 3.Consiliul de administratie CP. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. La şedinţele consiliului profesoral.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. 1534/2008 Legea învăţământului nr. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . 4. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. 75/2005 HG nr. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. Definitii si abrevieri SMC. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr.. în funcţie de tematica dezbătută.01. ai consiliului elevilor. De asemenea. directorul invită.

Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. în funcţie de situaţie. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. privind Statutul personalului didactic. se păstrează într-un fişet securizat. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. memorii. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. fără drept de vot. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. liste. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. 128/1997. prin decizie. Cele două documente oficiale. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. programe. La şedinţele consiliului de administraţie participă. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. promovează măsuri ameliorative. încheiat cu această ocazie. secretarul consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. este însoţit. absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. cu modificările şi completările ulterioare. registrul şi dosarul. în mod obligatoriu. membrii consiliului de administraţie şi observatorii.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.. cu statut de observator/ observatori. republicată. tabele. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. prin decizie. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. toţi membrii şi invitaţii. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. care nu fac parte din personalul şcolii. se leagă şi se numerotează.84/1995.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. informări. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. au obligaţia să semneze procesul-verbal. prin decizie. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. în funcţie de opţiunea membrilor. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. .). republicată. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. ale Legii nr. sesizări etc. secretarul consiliului profesoral. solicitări. Pe ultima foaie. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate.

Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . memorii. în mod obligatoriu. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. informări.). au obligaţia să semneze procesul-verbal. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru.. tabele. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. solicitări. se păstrează în biroul directorului. dacă există. sesizări etc. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. registrul şi dosarul. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. . programe. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. preşedintele ştampilează şi semnează. liste. Pe ultima foaie. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. se leagă şi se numerotează.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. într-un fişet securizat. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. toţi membrii şi invitaţii. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. încheiat cu această ocazie. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. Cele două documente oficiale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful