Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA SOVEJA

JUDETUL VRANCEA
TEL/FAX:0237242005
e-mail:scoalamehedinti@gmail.com

FISA POSTULUI

consilierului pentru proiecte si programe educative scolare si


extrascolare
din unitatile de invatamant gimnazial

1.Curriculum

Elemente de competenta Indicatori de performanta


1.Elaboreaza si propune  Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului
consiliului de administratie al national de invatamant, inclusiv a activitatii de consiliere
unitatii de invatamant Programul si orientare scolara, a orelor de dirigentie si a activitatilor
activitatilor extrascolare extrascolare ;
 Stabilirea standardelor si criteriilor de performanta in
scopul fezabilitatii obiectivelor.
2. Elaboreaza planul managerial  Realizarea analizei diagnostic prin recunoasterea
propriu punctelor foarte slabe, a oportunitatilor si a riscurilor din
activitatile anterioare;
 Stabilirea prioritatilor si a grupurilor tinta;
 Mentinerea in plan a modalitatilor de corectie /
actualizare a obiectivelor , a modalitatilor de comunicare,
monitorizare si evaluare.
3.Face propuneri pentru  Obtinerea operativa a informatiilor in vederea
planificarea activitatilor tematice fundamentarii activitatii consiliului de administratie.
ale consiliului de administratie
4.Contribuie la alcatuirea schemei  Monitorizarea si evaluarea ofertei educationale in
orare a scolii, prin propunerea conformitate cu indicatorii de performanta stabiliti prin
unor discipline optionale cu proiectul de curriculum.
specific educativ

II. Managementul educatiei formale si nonformale

Elemente de competenta Indicatori de performanta


1.Initiaza , organizeaza si  Stabilirea actiunilor in concordanta cu nevoile
desfasoara activitati educationale ale colectivului de elevi ;
extracurriculare  Antrnarea grupurilor tinta in desfasurarea activitatii ;
 Asigurarea bazei logistice pentru activitatile
extracurriculare si cursurile scolare.
2.Intocmeste baza de date pivind  Evaluarea impactului activitatilor educative asupra starii
absenteidmul, abandonul scolar, disciplinare a elevilor ;
delicventa juvenila, dependenta si  Intocmirea programului de preventie si interventie in
programele de preventie / conformitate cu starea disciplinara si cu influentele
SCOALA GIMNAZIALA SOVEJA

JUDETUL VRANCEA
TEL/FAX:0237242005
e-mail:scoalamehedinti@gmail.com

interventie exterioare exercitate asupra elevilor.


4. Evalueaza activitatea dirigintilor  Obiectivitatea, corectitudinea si consecventa in aprecierea
activitatii dirigintilor ;
 Intocmirea documentelor si rapoartelor tematice curente
si speciale ;
 Elaborarea, operationalizarea criteriilor de monitorizare si
evaluare a calitatii educatiei.

III. Managementul si relatiile comunitare

Elemente de competenta Indicatori de performanta


1.Participa la sedinta consiliului  Capacitatea de analiza a resurselor umane implcate in
de administratie de numire a procesul educational
dirigintilor  Stabilirea / operationalizarea criteriilor de selectie ,
utilizarea si motivarea resurselor umane.
2.Sprijina si asista profesorii  Stimularea, prin mijloace materiale si morale, a formarii,
debutanti la formarea lor ca autoformarii si dezvoltarii profesionale ;
diriginti  Stimularea participarii la luarea deciziilor.
3.Negocierea / rezolvarea  Rezolvarea rapida, eficienta si transparenta a conflictelor
conflictelor cu / sau intre copii si tineri, cadre didactice, parinti etc.
4.Implica toate cadrele didactice  Incurajarea unei culturi organuzatorice care stimuleaza
in realizarea valentelor educative comunicarea deschisa , participarea si inovatia ;
ale disciplinelor de invatamant  Asigurarea consilierii generale si specifice a cadrelor
didactice.

IV.Dezvoltare si relatii comunitare

Elemente de competenta Indicatori de performanta


1.Coordoneaza activitatea comisiei  Stabilirea si aplicarea criteriilor specifice de acordare a
de alocare a burselor si burselor si a ajutoarelor ocazionale ;
ajutoarelor ocazionale  Monitorizarea situatiei scolare si frecventa elevilor
bursieri ;
 Identificarea si monitorizarea cazurilor sociale.
2.Informeaza toate categoriile  Stabilirea legaturilor cu autoritatile locale, mass-media,
sociale si organizatiile interesate unitatile de invatamant, agentii economici.
de educatie, in legatura cu oferta
educationala a scolii
3.Elaboreaza programe/ proiecte de  Stabilirea legaturilor formale cu institutii nationale si
educatie civica, promovarea locale de cultura , biserici, inspectoratele pentru samatate
sanatatii, programe culturale, publica , organele de politie, pompieri, agenti pentru
ecologice, sportive si turistice protectia mediului, directiile judetene pentru tineret si
sport , O.N.G.-uri, cluburi ale copiilor si cluburi sportive
scolare.
4.Organizeaza si faciliteaza  Organizarea unor echipe mixte elevi/ profesori pentru
SCOALA GIMNAZIALA SOVEJA

JUDETUL VRANCEA
TEL/FAX:0237242005
e-mail:scoalamehedinti@gmail.com

legaturile si schimburile scolare participarea la diferite proiecte locale , nationale si


nationale si internationale cu elevii, internationale ;
desfasurate in cadrul programelor  Elaborarea proiectelor / programelor de parteneriat ,
de parteneriat educational identificarea partenerilor , derularea programelor,proiectelor
si evaluarea eficientelor educative.