Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 30.04.2020
Şcoala:
Clasa: a IV- a
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învățare: Drepturile copilului
Tema: Încălcarea drepturilor copilului
Scopul lecţiei: stimularea reflecției asupra respectării drepturilor și îndatoririle copilului
Obiective operaţionale:

Cognitive:

OCı – să enumere drepturile şi îndatoririle elevului;

OC2 – să identifice într-un text ce drepturi au fost încălcate;

OC3 – să formuleze enunţuri pro/contra în cadrul unei dezbateri colective, susţinându-le prin argumente;

OC4 – să prezinte soluţii pentru rezolvarea cazului prezentat, sub forma unui text scurt;

OC5 – să ilustreze prin desen încălcarea anumitor drepturi;

Afective:
OA1: – vor participa cu interes şi plăcere la realizarea activităţii;

OA2: vor dezvolta deprinderi de lucru în perechi, în grup;

Psihomotrice:
OPM1: – să-şi dirijeze atenţia, în grupul de lucru, asupra sarcinii primate;

OPM2: – să colaboreze cu membrii grupului în vederea realizării cerinței;

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: GLC (gândim, lucrăm, comunicăm), conversaţia euristică şi examinatoare,
explicaţia, exerciţiul, OG (organizator grafic) de tip comparativ, ciorchinele, lucrul cu manualul,
lectura exlicativă, observarea sistematică, aprecierea orală şi scrisă;

b) Mijloace de învăţământ: planşe didactice, fişe, coli de flipchart, markere, foi de bloc de desen, foi
A4, postituri, tabla, cretă colorată, manualul;

c) Forme de organizare: : frontală, în perechi, pe grupe, individuală;

Tipul lecţiei: de predare-învăţare-evaluare

Bibliografie:
- Programa şcolară pentru disciplina Educaţie Civică, clasele a III- a IV- a, Bucuresti, aprobată prin ordinul
MEC nr.5003/02.12.2014
-Dumitru Radu, Gherghina Andrei, Educație civică, Manual pentru clasa a IV -a , Editura Aramis
-Ghidul cadrului didactic, clasa a IV -a, Editura Ars Libri, 2015
Scenariu didactic

Strategia didactică
Obiective
Etapele activităţii Conţinuturi Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţionale
didactice didactice organizare
1. Captarea atenţiei Solicit elevilor să se gândească la
următoarele: în perechi,
- ce drept i-a fost încălcat în ultima observarea
OC2 perioadă; Gândim, frontală frontală comportamentului
- de către cine a fost încălcat; lucrăm,
- la cine a apelat pentru rezolvarea situaţiei.
comunicăm
Comunicaţi colegului răspunsurile voastre.

Solicit comunicarea câtorva răspunsuri


întregului colectiv
2. Reactualizarea Li se cere elevilor să
cunoştinţelor enumere drepturile şi îndatoririle care
decurg din acestea în organizatorul grafic
O1 de tip comparativ, din fişă, în perechi. expunere tabla/ frontală
(anexa 1) planşă cu Evaluez noţiunile,
Se verifică corectitudinea cu care au obiecti- cunoştinţele referi-
completat OG. vele lecţiei toare la drepturile
Apoi se compară cu OG de pe tablă/colile şi îndatoririle
de flipchart cu răspunsurile corecte, astfel li elevilor
se oferă posibilitatea de a se autocorecta şi
autoevalua.
Li se solicită elevilor să completeze în
O2 dreptul fiecărui enunţ scris pe tablă cu A în explicația
dreptul celor adevărate şi F în dreptul celor
false (pe tablă sunt scrise propoziţiile de la
exerciţiul nr. 1 din manual – p. 37)

3. Enunţarea scopului şi a Prezentarea în termeni accesibili a


obiectivelor activităţii noului conţinut. frontal
Pe parcursul orei vom discuta despre Conversașia
încălcarea drepturilor copilului. Va trebui:
- să identificaţi într-un text ce drepturi au
fost încălcate;
- să ilustraţi printr-un desen încălcarea
anumitor drepturi;
- să prezentaţi soluţii pentru rezolvarea
cazului prezentat, sub forma unui scurt text;
- să colaboraţi cu membrii grupului în
vederea realizării cerinţelor.
4. Prezentarea conţinutului Se vor discuta mascotele de pe tablă:
şi dirijarea învăţării - un copil care râde,
- un copil care plânge.
Unul se bucură de drepturi, celălalt nu. Conversaţia
Li se cere să fie atenţi la textul care examinatoare
O1 Observarea
urmează să fie lecturat pentru a fi capabili
sistematică
să rezolve cerinţele solicitate de către cadru
didactic, apoi se va alege mascota potrivită Tabla comportamentu-
pentru personajul prezentat în text. lui
Lecturez textul intitulat “Ştefan”. Marker elevilor
Cer elevilor să răspundă la câteva întrebări Frontal
pentru a mă asigura că au înţeles textul. În organizatoric
acelaşi timp se va completa ciorchinele de grafic
pe tablă. (anexa 3) Fișe de
- Cum se numeşte personajul principal lucru
O3 prezentat în text? individual
- Câţi ani avea? Cum era el?
- Cine avea grijă de el? Cum se purta cu
el? ...
Ce drepturi au fost încălcate în cazul exerciţiul,
lui Ştefan?

5. Obţinerea performanţei OC2 Clasa de elevi este împărţită în 4 grupe a explicaţia foi de bloc
câte 5 elevi. La împărţirea pe grupe se ţine de desen
cont de teoria inteligenţelor multiple (elevii
cu aptitudini la educaţie plastică vor face exerciţiul
parte din grupa celor care trebuie să
realizeze un desen prin care vor ilustra
drepturile care i-au fost încălcate băiatului,
O3 iar cei cu aptitudini lingvistice vor face foi A4
parte din celelalte 3 grupe (2 grupe, întrucât conversația
povestea lui Ştefan nu are sfârşit, vor găsi o Evaluez
soluţionare a cazului), iar cea de a 3 va capacitatea de a
O4
trebui să conceapă o scrisoare către o markere, reda prin desen,
Pe grupe
autoritate a statului prin care să facă respectiv text scris
cunoscută situaţia lui Ştefan. sarcinile solicitate.
În scrisoare trebuie să precizeze
O5 informaţiile pe care doresc să le primească culori
şi să folosească formulele de adresare
potrivite

6. Feedbackul Se evaluează produsele activităţii pe conversația Fisele de Pe grupe produsele


grupe. Fiecare grupă prezintă produsele lucru activităţii pe grupe
activităţii. explicația
7. Evaluarea performanţei Solicit elevilor să completeze ciorchinele cu Evaluez modul în
îndatoririrle care reies din drepturile care au rezolvat
prezentate. explicaţia cerinţele fiecare
individual grupă şi nivelul de
implicare a
membrilor în
rezolvarea
acestora.

8. Fixarea cunoştinţelor Solicit elevilor să dea exemple din ciorchinele Caietele În perechi Evaluez
literatură (textele studiate) de copii cărora li elevilor capacitatea de
s-au încălcat drepturile. Apoi să prezinte, cu selectare a celor
argumente, exemplele găsite. mai reprezentative
cazuri şi
capacitatea de
argumenta-re.
9. Transferul Elevii îşi notează tema: de citit Explicația manual frontală
părinților și bunicilor materialul ,,Sunt copil
și am dreptul de a fi protejat. Aprecieri verbale
Învățătoarea face aprecieri generale și
individuale asupra participării elevilor la
lecție, precum și asupra comportamentului
lor pe parcursul orei.