Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : LICEUL TEORETIC CU CLS. I-VIII POGOANELE

DISCIPLINA : CULTURĂ CIVICĂ

CLASA : a VIII a A

PROPUNĂTOR: prof. OANA NICULESCU

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : LIBERTATE ŞI RESPONSABILITATE

OBIECTIVE CADRU:

2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului


3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive
a diferenţelor
5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1 să definească valori, principii şi concepte democratice;


3.1 să utilizeze deprinderi şi competenţe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de
conflicte.
5.1 să recunoască şi să se implice în situaţii în care este nevoie de acţiune socială.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O.1. COGNITIVE:
- O.1.1. să definească noţiunea de “ libertate” ;
- O.1.2. să definească conceptul de “ participare”
- O.1.3. să definească conceptul de “ responsabilitate”
- O.1.4. să identifice tipurile de : “ libertăţi “, de “ participare cetăţenească “, de “ responsabilităţi “
- O.1.5 să argumenteze consecinţele nerespectării unor valori democratice/ ( limitele libertăţii );
- O.1.6. să formuleze opinii pro/contra.

O.2. AFECTIVE

- să manifeste interes pentru tematica lecţiei, pentru problemele publice;

- să-şi utilizeze capacităţile empatice în diverse situaţii civice.

TIPUL LECŢIEI : LECŢIE DE FIXARE ŞI SISTEMATIZARE

2
TIPURI DE STRATEGII:
1. METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia
- exerciţiul
- explicaţia
- lucrul în echipe
- studiul de caz
- expunerea

2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
- fişe de lucru
- markere colorate
- planşe

3. FORME, MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII:


- frontală
- individuală
- pe grupe

SURSE DOCUMENTARE:
- DORINA ,CHIRIŢESCU, ANGELA ,TEŞILEANU,
Manual de cultură civică, Ed. SIGMA, 2000, cls. a VIII a.
- DAKMARA ,GEORGESCU, DOINA – OLGA ŞTEFĂNESCU
Manual de cultură civică, Ed. HUMANITAS EDUCAŢIONAL, BUC. 2007,cls. a VIII a.
- DOINA, ŞTEFĂNESCU, ELENA ,NEDELCU, VASILE MORAR, MIHAELA ,MIROIU, Manual de
cultură civică, Ed. Didactică şi pedagogică, R. A. - Buc. 1995

3
MOMENTELE LECŢIEI :

ETAPELE LECŢIEI OBIECTIVE CONŢINUTUL LECŢIEI METODE / EVALUARE


MIJLOACE

Activitatea profesorului Activitatea elevilor


1. 2 3 4 5 6

- notează absenţele,
- captează şi păstrează
MOMENT atenţia, - prezintă absenţele, - explicaţia - verificare
ORGANIZATORIC - solicită elevilor să - precizează titlul - dialogul orală
numească titlul lecţiei, lecţiei.
- distribuie fişele didactice.
- enumără
REACTUALIZAREA - notează pe tablă obiectivele principalele momen- - conversaţia
CONŢINUTULUI lecţiei, te ale lecţiei - verificare
PREDAT ANTERIOR - notează în caiete orală
obiectivele.
APLICAREA - completează - verificare
CONŢINUTULUI exerciţiul în fişă şi - conversaţia orală/
REACTUALIZAT ŞI
-O.1.1, - solicită elevilor să rezolve merg la tablă să - explicaţia - aprecierea
ÎNSUŞIT DE ELEVI
PRIN REZOLVARE DE
O.1.4. exerciţiul 1. de pe fişa completeze planşa - exerciţiul. răspunsurilor
EXERCIŢII didactică nr. 1. didactică.( anexa 1.) corecte

4
1 3

- solicită elevilor să explice


semnificaţia conceptului - elevii vor defini
„ valoare”, noţiuni studiate în - exerciţiul de
- O.1.1. unitatea de învăţare reflecţie, Evaluare
- O.1.4. - solicită elevilor să : anterioară frontală
- O.1.5.
*identifice corespondenţa - pe baza fişelor - explicaţia,
dintre lib. individuală, cea primite individual
colectivă şi să ,elevii vor analiza
noţiunea de libertate - dialogul,
APLICAREA * să precizeze raportul dintre şi tipurile ei; individuală
CONŢINUTULUI libertate şi lege, - vor exemplifica şi - completează
REACTUALIZAT ŞI vor argumenta schema lecţiei.
ÎNSUŞIT DE ELEVI *să identifice tipuri de situaţiile prezentate
PRIN REZOLVARE norme, legi , care limitează - se vor antrena în
DE EXERCIŢII libertatea. discuţii pro şi contra
pe baza unor frag
* să argumenteze necesitatea -mente din textul
legilor, limitelor libertăţii lecţiei,
( tema pt. acasă) - doi elevi prezintă
tema pt. acasă , cu
titlul :” Trei zile în
şcoala mea, fără
reguli”.

5
1 2 3 4 5 6

* să identifice cauzele
delincvenţei juvenile - elevii enumeră
cauzele delincvenţei - explicaţia,
juvenile. - frontal
* solicită elevilor să propună
câteva măsuri pentru - propun măsuri - dialogul,
reducerea infracţionalităţii în pentru situaţia
APLICAREA rândurile minorilor. prezentată.
CONŢINUTULUI
REACTUALIZAT - O.1.1. * solicită elevilor să
ŞI ÎNSUŞIT DE - O.1.4. urmărească planşa - identifică
ELEVI PRIN - O.1.5. ( anexa 2.) şi să identifice în libertatea de opinie ,
REZOLVARE DE caricaturi tipurile de libertate. ca exemplu de
EXERCIŢII libertate interioară. - completează
* solicită elevii să identifice schema lecţiei.
în planşă cugetările care
reflectă problemele deja,
discutate ( anexa 2. )

* să identifice tipurile de
limite ale libertăţii, - răspund la întrebă-
rile formulate.
* să compare limitele
libertăţii într-un regim
democratic, cu cele dintr-un
regim totalitar.

6
1 2 3 4 5 6

APLICAREA * să explice în ce constă - def. participarea. - exerciţiul de


CONŢINUTULUI - O.1.2. participarea cetăţenească reflecţie,
REACTUALIZAT O.1.4.
ŞI ÎNSUŞIT DE * solicită elevilor să prezinte
ELEVI PRIN portofoliul realizat cu privi- - explicaţia,
REZOLVARE DE re la participarea cetăţeneas - răspund la întrebări-
EXERCIŢII că la nivelul comunităţii le formulate
noastre. - dialogul,

* să precizeze legătura dintre - completează


participare, libertate şi schema
responsabilitate. lecţiei.
- O.1.5.
O.1.6. *să definească responsabili – -frontală
tatea - lucrul pe
echipe.
* să rezolve exerciţiul III. de
pe fişa nr. 1.
* să discute pe baza citatelor
rămase neabordate în anexa 2

7
1 2 3 4 5 6
- APRECIAZĂ NIVELUL
CLASEI, CALITATEA
RĂSPUNSURILOR,
- IDENTIFICĂ ŞI NOTEAZA - SCRISĂ
ELEVII ÎN FUNCŢIE DE
EVALUARE PARTICIPAREA LA ORĂ

8
Cultură civică
Libertatea şi responsabilitatea
PROF. OANA NICULESCU FIŞA NUMĂRUL 1.

I. COMPLETAŢI SPAŢIILE LIBERE DIN TEXTUL URMĂTOR ASTFEL ÎNCÂT SĂ OBŢINEŢI UN ENUNŢ ADEVĂRAT DESPRE
LIBERTATE.

Libertatea este o……………..şi…………….dar este şi un…………. A fi liber înseamnă a……………….,


………………………….,…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
În societate există o diversitate de libertăţi: lb. …………………………lb……………………..şi
lb……………………………
Nu există libertate absolută, iar limitele libertăţii sunt prevăzute în………………………………………………………….
În absenţa legilor în societate se instaurează…………………………………………………………………………………
Orice nerespectare a legilor atrage după sine ………………………………………………………………………………..
Uneori şi tinerii săvârşesc acte nedrepte; cauzele delincvenţei juvenile
sunt……………………………………………………………………………............................................................................

II. CITIŢI CU ATENŢIE EXEMPLELE DE MAI JOS , ŞI IDENTIFICAŢI TIPUL LIBERTĂŢILOR RESPECTIVE. ÎNSCRIEŢI ÎN TABEL
LITERELE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI CATEGORII ÎN PARTE.
a) Domnul X candidează pentru funcţia de primar.

b) Profesorul Z şi-a expus teoria despre Legea învăţământului pe forumul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

c) Mihai Pop şi-a deschis un butic în faţa casei.

d) Credincioşii merg la biserică duminica şi cu ocazia altor sărbători legale.

9
e) M-am hotărât să mă fac jurnalist!

f) Andrei s-a prezentat bucuros la alegeri.

g) Supăraţi pe deciziile primarului , locuitorii din oraşul X au pichetat primăria.

h) Elevii şi-au exprimat convingerea că bătaia nu este o cale de rezolvare a problemelor.

i) Mi-am cumpărat un aparat foto digital.

j) Fac parte din formaţia de dansuri a şcolii.

k) Mi-am făcut abonament la cablu pe 2 ani.

l) Prezenţa la referendum a fost foarte scăzută.

m) La anul înfiinţez o cultură de pepeni.

1. LIBERTATE PERSONALĂ 2.LIB. ECONOMICĂ 3. LIB. POLITICĂ

10
III. FORMAŢI ECHIPE DE CÂTE TREI – PATRU ELEVI.

CITIŢI CU ATENŢIE TEXTUL. ACESTA PREZINTĂ UN EXEMPLU DE INIŢIATIVĂ CETĂŢENEASCĂ. FORMULAŢI


NIŞTE RESPONSABILITĂŢI PE CARE CREDEŢI CĂ TREBUIE SĂ ŞI LE ASUME ACESTE PERSOANE.

Locatarii blocului X s-au hotărât să amenajeze pe terasa blocului un spaţiu de întâlnire şi de petrecere în comun , a timpului liber.
Ca persoane responsabile ei trebuie să :

- Aibă în vedere măsurile de securitate,


- Organizarea programului astfel încât nimeni să nu fie deranjat,
- stabilirea costurilor a. î. nimeni să nu fie împovărat

11
ANEXA NR. 2. LIBERTATEA DE OPŢIUNE

12
DESPRE LIBERTATE
CUGETĂRI CELEBRE

1. Multă libertate duce la multă rătăcire. * ( ABSENŢA LEGILOR- HAOSUL / DEZORDINEA )


( Fr. Schiller )

2. O libertate fără limite ucide libertatea. * (ABSENŢA LEGILOR- HAOSUL / DEZORDINEA )


( Honore de Balzac )

3. Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce legile îngăduiesc. ( C. L. de Montesquieu) * ( LIMITELE LIBERTĂŢII)

4. Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine. * ( LIMITELE LIBERTĂŢII, LIB. NU ESTE BUNUL PLAC )
( Abraham Lincoln)

5. Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea.


( George Bernard Shaw )

6. Numai cei culţi sunt liberi. ( Epictetus )

7 Nu pui temelia libertăţii când împuşti pe cei ce gândesc altfel decât tine.
(Antoine de Saint-Exupery)

8. Nu poate fi o nenorocire mai mare pentru oamenii liberi decât pierderea libertăţii cuvântului. (Demostene )

9. Nimic nu impune atâtea obligaţii individului ca libertatea. ( Viekoslav Kaleb )

10. Majoritatea oamenilor nu doresc libertate, pentru ca libertatea implică responsabilitate, majoritatea oamenilor sunt speriaţi de
libertate ( Sigmund Freud )

11. ( Friederich Nietzsche )


“Libertatea Înseamnă să fim responsabili pentru noi înşine”

13
12. Jean Paul Sartre consideră că:
”Omul este condamnat la libertate”.

13. Karl Jarspers :


„ Libertatea individului ….. este posibilă în măsura în care poate exista concomitent *( LIMITELE LEGILOR )
cu libertatea celorlalţi.”

15. Jean Paul Sartre :


„Sunt absolut liber şi absolut responsabil de
situaţia mea.”

16 . Voltaire
Detest ideile voastre, dar voi lupta până la
moarte pentru ca voi să le puteţi exprima ( * lb. de OPINIE )

14

S-ar putea să vă placă și