Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

I. Date de identificare:
Instituţie: Școala gimnazială ”C. Antoniu”, Cârniceni
Clasa: VIII -a
Disciplina: Cultură civică
Nr. de ore/săptămână: 1 oră/ săptămână
Data: 20 martie 2019
Unitatea de învăţare: Dreptatea și egalitatea
Titlul lecţiei: Egalitate, diferenţă şi competiţie într-o societate democratică
Tipul de lecţie: mixtă (predare-învățare)
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Profesor: Verdeș Nicoleta

II. Competenţe specifice:


1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate
2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
2.5. Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte
2.6. Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii

III. Competenţe derivate:


1.3.1. Identifică forme de competiție, concurență.
2.4.1. Compară forme de egalitate/inegalitate în viața socială.
2.6.1. Stabilește legături între forme de egalitate/diferență/competiție și respectarea legii în cadrul discuției orale, a activității în echipă și a temei pentru acasă.
3.2.1.Analizează, în echipe de lucru studiul de caz a unei situaţii de manifestare de nedreptate de nerespectare a egalității de șanse în cazul unei angajări.
IV. Mijloace de învățământ: prezentare Power Point, laptop, proiector, fișe de lucru, foi albe, tablă, cretă, carte, manual.
V. Forme de organizare: frontal, individual, în echipe.
VI. Metode şi procedee: conversația, conversația euristică, instruire prin mijloc vizual (power point), expunerea, explicația, reflecția personală,
problematizarea, argumentarea, studiu de caz.
VII. Alte resurse: 1. capacităţile de învăţare normală a elevilor de clasa a VIII-a;
2. cunoştinţele anterioare ale elevilor;
3. timp: 50 de minute;
4. sala de clasă.
VIII. Modalitatea de evaluare, metode de evaluare: evaluare continuă; evaluare orală; observarea sistematică a comportamentului elevilor.
IX. Curriculum de suport:
- Bibliografie:
Elev:
1. Maria-Liana LĂCĂTUȘ; Mihaela Pușcaș (2008), Manual de clasa a VIII a, Cultură civică, Editura Corint, Bucureşti.

Profesor:

1. Maria-Liana LĂCĂTUȘ; Mihaela Pușcaș (2008), Manual de clasa a VIII a, Cultură civică, Editura Corint, Bucureşti.
2. Cucoş, C-tin. (2006), Pedagogie. Ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi.
3. Cucoş, C-tin. (2006), Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi.
4. Neculau, Adrian (1997), Reprezentările sociale, Editura Polirom, Iași
5. Sălăvăstru, Dorina (2004), Psihologie educației, Editura Polirom, Iași

- Anexe
Fișe de lucru
Power Point
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei∕ Competențe Activitatea profesorului Activitatea Strategii didactice Timp Evaluare
Evenimentele derivate elevilor Metode didactice Mijloace de Forme de
instruirii învăţare organizare
Momentent - salută -conversația. - frontal; 1 - observare
organizatoric profesorul; - individual min. sistematică a
- elevul de comportamentului
- salută elevii; elevilor;
- realizarea climatului necesar serviciu
desfășurării lecției; comunică elevii
- notează absențele. absenți;
- se pregătesc de
lecţie.
Captarea atenției - elevii sunt invitați să urmărească - instruire prin - carte; - frontal; - observare
un film scurt despre egalitatea - elevii ascultă și mijloc vizual; - individual. 3 sistematică a
șanselor educaționale, în competiții, reflectează la - reflecția min. comportamentului
1.3.1. sociale. textul citat; personală; elevilor;
- lansează următoare întrebare: - vin cu - conversația; - evaluare orală.
Care credeți că este concluzia răspunsuri la - expunerea
acestui film? întrebare.

Anunțarea temei - anunță și notează pe tablă titlul - conversația; - tablă; - frontal. 3


lecției și a lecției și punctele principale ale - elevii ascultă și - explicația; - marker/ min.
competențelor, 1.3.1. lecției: notează pe - expunerea. cretă;
2.4.1. Egalitate, diferență și competiție caiete titlul
valorilor și
2.6.1.  Competiție lecției și
atitudinlor vizate
 Concurență punctele
 Egalitate în șanse, drepturi, principale ale
tratament; lecției.
- comunică elevilor faptul că
această lecție urmărește - elevii ascultă.
conștientizarea existenței șanselor
egale pentru toate categoriile și
vârstele sociale în ceea ce privește
toate drepturile umane.
- comunică elevilor activitățile ce
se vor desfășura pe parcursul orei.
Reactualizarea și
performarea unor 2.4.1. - lasează următoarele întrebări: - elevii răspund - conversația - frontal;
capacități formate Care a fost tema lecției după un moment euristică; - individual. 5
anterioare? La ce se referă de reflecție - reflecția
anterior/
egalitatea și inegalitatea socială ? personală; personală;
Verificarea temei
scrise și a
cunoștințelor
anterior însușite

Dirijarea învățării - adresează elevilor următoarea - elevii răspund - fișier ppt.; - frontal; 10 - observare
întrebare: Ce înțelegeți prin oral la întrebare, - proiector; - individual. sistematică a
1.3.1. competiție? apoi notează pe - brainstorming; - laptop; comportamentului
2.4.1. - invită elevii să noteze pe tablă; tablă; - marker/ elevilor;
2.6.1. - clarifică noțiunea de competiție și - elevii ascultă și - conversația cretă; - evaluare orală.
notează pe tablă: urmărirea notează pe euristică; - tablă;
propriilor interese în societate caiete;
pentru aceleași bunuri, avantaje - elevii vin cu - explicația;
și oportunități. răspunsuri la
- invită elevii să noteze pe caiete; întrebare; - problematizarea;
- întreabă elevii: La ce se referă
termenul de concurență? Unde o - elevii răspund - expunerea.
întâlnim? Credeți că există oral la întrebare,
concurență neloială? apoi notează pe
-- invită elevii să noteze pe tablă; tablă;
- clarifică noțiunea de concurență:
Concurență și competiție găsim și - elevii notează
în școală și la nivelul partidelor pe caiete;
politice (alegeri, vot), în orice arie
socială, educațională, politică, etc. - oferă feedback
Concurența neloială se referă la profesorului.
faptul că cei care concurează de pe
poziții egale cu o altă persoane
dețin niște avantaje ascunse.
- invită elevii să noteze pe caiete.
- notează pe tablă exemple de
competiții și concurențe;
- explică eventualele neclarități; - elevii vin cu
- întreabă elevii: Ce fel de tipuri de răspunsuri la
egalități sunt? întrebări;
- clarifică noțiunea de egalitate și
exemplifică: egalitate de șanse, în - elevii notează
drepturi, de tratament, etc. pe caiete;
- întreabă elevii:
– cere și oferă feedback oral - oferă feedback
elevilor. profesorului.
Obținerea 1.3.1. - comunică elevilor următoarea - elevii ascultă și - conversația; - fișe de - frontal; 15 - observare
performanțelor 2.4.1. activitate ce se va desfășura în se împart în - expunerea; lucru; - individual; min. sistematică a
2.6.1. echipă; le precizează că trebuie să patru echipe; - explicația; - foi albe; - în echipe. comportamentului
3.2.1. se încadreze în maxim 10 minute; - analizează - metoda studiului - ppt. elevilor;
-se prezintă elevilor un filmuleț sarcina dată în de caz; - laptop; - evaluare orală;
despre egalitatea șanselor pentru a echipă și vin cu - instruire prin - calculator. - autoevaluare
înțelege mai bine exercițiile în întrebări de mijloc vizual; scrisă.
echipă pe care le vor efectua. lămurire;
- solicită elevilor să formeze 4 - lucrează în
echipe; echipă,
- invită doi elevi să distribuie fișele contribuind la
de lucru; rezolvarea
- oferă explicații cu privire la sarcinii;
sarcina de lucru; - finalizează
- deschide laptopul și proiectează sarcina din fișa
un ppt. cu sarcinile de lucru diferite de lucru
ale elevilor: - își desemnează
- clarifică nelămuririle elevilor; liderul care va
- invită elevii să rezolve sarcina; prezenta munca
- ascultă și corectează prin echipei;
reformulare, dacă este cazul, cei -oferă feedback;
patru lideri ai echipelor;
- oferă feedback echipelor; cere
feedback cu privire la sarcină;
- concluzionează cu privire la
sarcină împreună cu elevii.
Asigurarea - ascultă elevii; - ascultă - conversația - tabla; - frontal; 2 - observare
feedback-ului 1.3.1. - monitorizează activitatea elevilor; profesorul; - explicația. - marker/ - individual; min. sistematică a
2.6.1. - oferă feedback după fiecare - solicită cretă. - în echipe. comportamentului
activitate, sarcină; explicații elevilor;
- cere feedback cu privire la fiecare suplimentare, - evaluare orală
activitate, sarcină; dacă e cazul.;
- corectează eventualele erori în - primește
înțelegerea unor concepte; feedback după
- verifică rezolvarea sarcinei de pe fiecare sarcină
fişele de lucru; de lucru;
- cere feedback privitor la lecție. - oferă feedback
cu privire la
fiecare sarcină,
precum și la
finalul lecției;
Evaluarea - ascultă răspunsurile elevilor cu - conversația; - fișe de - frontal; 10 - observare
performanțelor 1.3.1. privire la sarcina dată în echipă; - solicită - explicația. lucru; - individual; min. sistematică a
obținute 2.4.1. - îi întreabă ce anume li s-a părut explicații - tablă; - în echipe. comportamentului
2.6.1. dificil și de ce; suplimentare, - marker/ elevilor;
- formulează aprecieri privind dacă e cazul. cretă. - evaluare orală.
pregătirea elevilor pentru lecție și
notează răspunsurile relevante.
Consolidarea 1.3.1. - comunică și explică tema pentru - notează tema - expunere; - frontal; 1
retenției și a 2.4.1. acasă: pe caiete. - conversația; - individual. min.
capacității de 2.6.1. Imaginați-vă și descrieți trei cazuri - explicația.
de încălcare a drepturilor sociale,
transfer
educaționale, economice, politice.
Argumentați de ce considerați că
au fost încălcate.
FIȘĂ DE LUCRU ÎN ECHIPĂ

1. Întreaga clasă se va împărți în patru echipe. Fiecare echipă va avea o sarcină diferită. La finalizarea sarcinii fiecărei echipe, toate studiile de caz vor fi
expuse și analizate.

Notați pe fișa de lucru ideile voastre, după care le transcrieți pe foaia distribuită. La final, după ce toate echipele au terminat de realizat sarcina vor prezenta
și vor analiza studiul de caz.

Echipele nr. 1, 2, 3, 4 au ca sarcină să răspundă la întrebările date la studiul de caz. Să analizeze, să comenteze, să găsească soluții la
cazul respectiv.

Rezolvarea sarcinii:

ECHIPA NR: .....

Evaluarea activității în echipă:

1. Relația de comunicare – colaborare între membrii echipei:


a. slabă, nu a vrut să comunice cu membrii echipei – 0 p;
b. bună și foarte bună, a comunicat, a venit cu idei, a acceptat idei, a participat activ la rezolvarea sarcinii în echipă – 2 p.

2. Minim 2 argumente corecte menționate în cadul studiului de caz, ca sarcină de lucru – 8 p.


Fișă de lucru în echipă
Studiu de caz nr. 1
Povestea Alexandrei
Alexandra Dumitriu are 19 ani și este absolventa unei școli comerciale. Ea povestește: Într-o dimineață am citit în ziar, la rubrica de publicitate, că
magazinul Universal angajează tânăr vânzător la raionul de produse electronice. M-am prezentat pentru interviu. Directorul magazinului mi-a spus să revin
peste 2 zile, iar la data respectivă m-a amânat din nou. Lucrurile s-au repetat în același mod încă de două ori, fapt care m-a determinat să cred că amânările
directorului au scopul de a mă descuraja. Supărată am discutat cu fratele meu care mi-a sugerat că directorul preferă un bărbat pentru postul respectiv. Ne-
am hotărât să verificăm această bănuială și am stabilit ca el să se prezinte și să solicite postul anunțat. Discuția cu directorul a avut loc imediat, și fratelui
meu i s-a spus că poate începe lucrul chiar din ziua următoare.

Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Credeți că acesta este un caz de discriminare?


2. De ce credeți că a fost preferat fratele Alexandrei de către director?
3. Ce ar putea face Alexandra în această situație?
4. Ce ar putea face autoritățile pentru rezolvarea acestui caz?
5. Găsiți soluții pentru rezolvarea studiului de caz prezentat mai sus.
6. Comentați dacă șansele femeilor sunt egale/inegale cu cele ale bărbaților în momentul actual al angajării în România. Identificați soluții.
Fișă de lucru în echipă
Studiu de caz nr. 2
Povestea Cristinei

Cristina Mireanu a plecat în străinătate ca să muncească. Ea are 24 de ani și facultatea terminată la București. A plecat în Franța pentru
a câștiga mai mulți bani. Dar când a ajuns să aplice pentru angajare la mai multe companii i s-a spus ca ei preferă să angajeze oameni
de la ei din țară, spunând că aceștia au prioritate.
Răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce drepturi i-au fost încălcate Cristinei?
2. Ce soluție vedeți la rezolvarea acestei probleme?
3. Cum credeți că ați reacționa voi dacă ați fi puși în situația Cristinei?
Fișă de lucru în echipă
Studiu de caz nr. 3
Povestea lui George

George este un foarte bun înotător și participă foarte des la competiții și olimpiade sportive. Dar când a ajuns la o competiție în China
nu i s-a acordat dreptul de intrare și participare în competiție, cei din competiție argumentând că acea competiție este numai pentru cei
de culoare, deși competiția era una internațională. Au argumentat prin faptul că există foarte mari diferențe fizice și competiția nu ar fi
una echitabilă.

Răspundeți la următoarele întrebări:


1. Despre ce fel de inegalitate este vorba?
2. Cum ar proceda autoritățile românești în această situație?
3. Credeți ca ar putea să se dea niste sancțiuni în acest caz? Și dacă da, atunci care ar fi acestea? Cine ar fi sancționat și de ce?
Fișă de lucru în echipă
Studiu de caz nr. 4
Povestea lui Andrei

Andrei este un băiat care s-a născut cu o deficiență – piticism. El este mai mic de statură și acest lucru îl afectează foarte mult în viața
socială, mai ales dacă dorește să se angajeze. Oricât ar căuta de lucru nu îl angajează nimeni, datorită handicapului, deși el are multe
capacități de a lucra. Poate fi call-center, vânzător, manager, sale-marketing, contabil, etc.
Răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce drepturi îi sunt încălcate lui Andrei?
2. Ce ar putea face Andrei în acest sens?
3. Există autorități care l-ar putea ajuta? Care?
4. Cunoașteți persoane care au reușit în viață având un astfel de handicap?
Egalitate diferență și competiție
Lecție de mixtă, predare/învățare
Schița tablei

DEFINIȚII:
1. Competiție – urmărirea propriilor interese în societate pentru aceleași bunuri, avantaje și oportunități.
2. Concurență și competiție găsim și în școală și la nivelul partidelor politice. (alegeri, vot)
3. Egalitatea de şanse:
1. Egalitate în drepturi: dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din:
 partea oricărui individ, grup sau instituţie;
a. drepturile politice – dreptul de a vota, de a fi ales, dreptul de asociere la partide politice;
b. drepturile civile, în special:
4. Egalitate de tratament: presupune absența oricărei forme de discriminare.
Egalitate, diferență și competiție
Lecție de mixtă, predare/învățare
PLAN

DEFINIȚII:
2. Competiție – urmărirea propriilor interese în societate pentru aceleași bunuri, avantaje și oportunități.
3. Concurență și competiție găsim și în școală și la nivelul partidelor politice. (alegeri, vot)
4. Egalitatea de şanse: Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări
impuse de roluri stricte. Egalitatea de șanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara
deosebire de origine etnica, sex, religie, varstă, dizabilități sau orientare sexuală.
5. Egalitate în drepturi: dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din:
 partea oricărui individ, grup sau instituţie;
drepturile politice – dreptul de a vota, de a fi ales, dreptul la asocierea partidelor politice;
 drepturile civile, în special: dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei; dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară; dreptul de a
obţine şi de a renunţa la cetăţenia română; dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul; dreptul de proprietate; dreptul la moştenire; dreptul la
libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere; dreptul de
petiţionare; drepturile economice, sociale şi culturale: dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare,
la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare; dreptul la locuinţă; dreptul la
sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale; dreptul la educaţie şi la pregătire profesională; dreptul de a lua parte, în
condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive etc.; dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosintei publice
6. Egalitate de tratament – presupune absența oricărei forme de discriminare.

S-ar putea să vă placă și