Sunteți pe pagina 1din 12

Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.

com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
CLASA: a VII-a
Număr de ore alocat: 1oră/ săptămână
Tema generală: EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ

Planificare întocmită de:


Prof. Cristina Ipate-Toma
Prof. Mihaela-Georgeta Crivac
Prof. Daniela Chiriță
Prof. Gabriela-Carmen Diaconescu
PLANIFICARE ANUALĂ
Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Nr. crt. Domeniul de conținut Conținuturile Numărul de Săptămâna


ore
1. Recapitulare inițială 1 I

2. SISTEMUL POLITIC ÎN Drepturile omului 1 II


ROMÂNIA Forme de guvernământ și regimuri politice regimuri 1 III
democratice, autoritare și totalitare
Constituția României Structura Constituției IV
1
Valori și principii constituționale 1 V
Recapitulare; Evaluare 1 VI
Principii și instituții Statul democratic și principiul 1 VII
democratice pluralismului: dreptul de
asociere și partidele politice

1
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
ŞCOALA ALTFEL VIII
Statul democratic și principiul 1 IX
separării puterilor; autoritățile
statului român. Autoritatea
legislativă; legile
Executivul; Administrația 1 X
centrală și locală
Autoritatea judecătorească; 1 XI
Aplicarea legilor
Președintele României 1 XII
Statul de drept 1 XIII
Recapitulare 1 XIV
Evaluare 1 XV
3. RAPORTUL CETĂȚENI – Domnia legii și puterea Procesul de elaborare a legilor; 1 XVI
AUTORITĂȚI. DREPTURI cetățenilor participarea cetățenilor la
ȘI RESPONSABILITĂȚI elaborarea legislației
CETĂȚENEȘTI ÎN Drepturile și libertățile 1 XVII
SOCIETATEA cetățenești și respectarea legilor;
DEMOCRATICĂ Limite ale libertății
Justiția ca instituție de apărare și 1 XVIII
de înfăptuire a dreptății;
Egalitatea în fața legii și accesul
la justiție al cetățenilor
Copilul în procesul judiciar; 1 XIX
Delincvența juvenilă; Consecințe
ale nerespectării legii
Evaluarea/ autoevaluarea portofoliului 1 XX

2
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
Cetățenia activă. Participarea Implicarea civică în contextul 1 XXI
cetățenilor la luarea deciziilor democrației reprezentative și al
publice și la controlul aplicării formelor de manifestare a
acestora democrației directe
Alegerile și votul; Alegerea 1 XXII
reprezentanților; Evaluarea
activității reprezentanților aleși
Societatea civilă, organizații 1 XXIII
nonguvernamentale, tipuri de
inițiative cetățenești în
comunitățile locale
Rolul îndeplinit de mass-media 1 XXIV
în societate și în formarea
opiniei publice
Recapitulare; Evaluare 1 XXV
4. PROIECTUL Elaborarea și derularea proiectului educațional dedicat 8 XXVI-
EDUCAȚIONAL DEDICAT problemelor comunității educaționale/ locale; Alegerea temei; XXXIII
PROBLEMELOR Elaborarea fișei de proiect; Derularea proiectului propus;
COMUNITĂȚII Evaluarea proiectului propus
EDUCAȚIONALE/LOCALE
5. Recapitulare finală 1 XXXIV
Evaluare finală 1 XXXV

Profesorul își va adapta prezentul document, conform structurii anului școlar 2019-2020, prin inserarea unor precizări personale privind
săptămâna activităților extrașcolare ȘCOALA ALTFEL, privind zilele naționale declarate libere oficial etc.

3
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
CLASA: a VII-a
Număr de ore alocat: 1oră/ săptămână
Tema generală: EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ȘI DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Competențe generale

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice
domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor
valori şi norme sociale şi civice
4
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament
social, civic şi economic activ

Competenţe specifice

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică

1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice

1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de drept

2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale

2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale

2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică

3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean

3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune

5
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

Notă: Profesorul își va adapta prezentul document, conform structurii anului școlar 2019-2020, prin inserarea unor precizări personale
privind săptămâna activităților extrașcolare ȘCOALA ALTFEL, privind zilele naționale declarate libere oficial etc.

Unitate Subtemă Conținuturi Compe- Exemple de activități de învățare Resurse Nr. de Săptă- Observații
de tențe ore mâna
învățare specifice

Unitatea SISTEMUL  Drepturile omului 1.1. * exerciții de clarificare, în contexte relevante, a Manualul 14 I-VII Săptămâna
1 POLITIC ÎN  Forme de guvernământ și 1.2. înțelesului unor termeni specifici domeniului IX- VIII
1.3. (drepturile omului, forme de guvernare, regim Fișe de lucru XV ŞCOALA
ROMÂNIA regimuri politice: regimuri 2.3. Declaraţia ALTFEL
politic, constituție/ constituționalism, cetățenie/
democratice, autoritare și Universală a
cetățean, autoritate/ autorități, principii Drepturilor
totalitare democratice, pluralism, drept/ responsabilitate, stat Omului
 Constituția României de drept, societate civilă, opinie publică)
-Structura Constituției * realizarea unei hărţi conceptuale cu termeni Declaraţia
-Valori și principii definitorii pentru domeniu privind
constituționale * realizarea unui mic dicționar cu termeni cheie din promovarea
 Recapitulare; Evaluare domeniul legislativ și juridic cetăţeniei şi
* exerciții de redactare a unui text plecând de la un a valorilor
 Principii și instituții commune
număr de termeni dați, specifici domeniului
democratice ale libertăţii,
* exerciții de redactare a unui text plecând de la un
- Statul democratic și principiul toleranţei şi
număr de termeni dați, specifici domeniului nediscrimină
pluralismului: dreptul de * exemplificarea unor situații care implică rii prin
asociere și partidele politice respectarea drepturilor omului, a legilor și, educaţie
- Statul democratic și principiul respectiv, nerespectarea drepturilor omului, a (Declaraţia
separării puterilor; autoritățile legilor de la Paris,
statului român. Autoritatea * analizarea corelațiilor dintre unele drepturi și

6
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
legislativă; legile îndatoririle fundamentale (de exemplu, corelația 2015
- Executivul; Administrația dintre asigurarea dreptului la educație și la ocrotirea Constituţia
sănătății și îndatorirea de a contribui financiar, prin României
centrală și locală
- Autoritatea judecătorească; plata taxelor și impozitelor, la susținerea
cheltuielilor publice)
Aplicarea legilor
* formularea de avantaje/ posibile dezavantaje ale
- Președintele României regimului democratic
- Statul de drept * susținerea, cu argumente simple, a necesității
 Recapitulare respectării practicilor specifice societății
 Evaluare democratice
* discutarea modalităților concrete în care se
respectă valorile și principiile unei societăți
democratice și ale statului de drept
* exerciții de identificare, în cadrul unor activități
în perechi/echipă, a drepturilor universale ale
omului și a responsabilităților care decurg din
asumarea acestora, în imagini, texte sau în cazuri
date
* analiza unor studii de caz, în grupuri mici, pentru
discutarea unor consecințe care decurg din
încălcarea drepturilor omului
* realizarea, prin activități în perechi/echipă, a unor
afișe/colaje/desene în format letric sau electronic,
care să exemplifice diferite forme de implicare
civică
Unitatea RAPORTUL  Domnia legii și puterea 1.1. * exerciții de clarificare, în contexte relevante, a Manualul 10 IV-XII
2 CETĂȚENI – 1.2. înțelesului unor termeni specifici domeniului
cetățenilor 1.3 (drepturile omului, forme de guvernare, regim Fișe de lucru
AUTORITĂȚI - Procesul de elaborare a legilor; 2.3. Declaraţia
. DREPTURI participarea cetățenilor la politic, constituție/ constituționalism, cetățenie/
3.1. Universală a
cetățean, autoritate/ autorități, principii
ȘI elaborarea legislației 3.2. Drepturilor
democratice, pluralism, drept/ responsabilitate, stat Omului
RESPONSABI - Drepturile și libertățile de drept, societate civilă, opinie publică)

7
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
LITĂȚI cetățenești și respectarea legilor; * comentarea unor afirmații/ enunțuri referitoare la Constituţia
CETĂȚENEȘ Limite ale libertății diferite aspecte ale cetățeniei democratice României
TI ÎN - Justiția ca instituție de apărare * conceperea unor rebusuri cu termeni care aparțin
SOCIETATEA și de înfăptuire a dreptății; domeniului educației pentru cetățenie democratică
* exerciții de redactare a unui text plecând de la un
DEMOCRATI Egalitatea în fața legii și accesul
număr de termeni dați, specifici domeniului
CĂ la justiție al cetățenilor * exerciții de redactare a unui text plecând de la un
- Copilul în procesul judiciar; număr de termeni dați, specifici domeniului
Delincvența juvenilă; Consecințe * exemplificarea unor situații care implică
ale nerespectării legii; respectarea drepturilor omului, a legilor și,
 Evaluarea/ autoevaluarea respectiv, nerespectarea drepturilor omului, a
portofoliului legilor
 Cetățenia activă. * exemplificarea unor situații în care practicile
Participarea cetățenilor la democratice referitoare la participarea cetățenilor la
luarea deciziilor publice și la luarea deciziilor publice au fost respectate/încălcate
* identificarea drepturilor cetățenești în diferite
controlul aplicării acestora
situații juridice; exemplificarea unor situații de
- Implicarea civică în contextul respectare/încălcare a drepturilor cetățenești
democrației reprezentative și al * prezentarea și discutarea unor studii de
formelor de manifestare a caz/cazuri, preluate din mass-media, privind
democrației directe delincvența, în general și/sau delincvența juvenilă,
- Alegerile și votul; Alegerea în particular
reprezentanților; Evaluarea * participarea la dramatizări ale unor practici și
activității reprezentanților aleși procese democratice/ activități ale unor autorități/
- Societatea civilă, organizații instituții (spre exemplu, procesul de elaborare a
nonguvernamentale, tipuri de legilor, activitatea într-o secție de votare, activitatea
inițiative cetățenești în într-o instanță de judecată /proces)
* participarea la jocuri de rol care vizează
comunitățile locale
desfășurarea democratică a unei campanii electorale
- Rolul îndeplinit de mass-media (de exemplu, „Candidez pentru funcția de primar al
în societate și în formarea localității mele”)
opiniei publice * simularea unor situații în care viața în societate/
 Recapitulare

8
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
 Evaluare diferite grupuri/ comunități nu ar mai fi
reglementată de norme/legi
* exerciții de scriere/ concepere a unor norme de
conduită în școală
* participarea elevilor la luarea unor decizii la nivel
de clasă (de exemplu, la alegerea șefului clasei, a
reprezentanților clasei în consiliul elevilor),
valorizând modul democratic de realizare a acestor
activități
* invitarea unor reprezentanți ai unor instituții
publice și organizații civice în cadrul activităților
din clasă (de exemplu, reprezentanți ai autorității
legislative, ai administrației centrale și locale, ai
autorității judecătorești, ai organizațiilor civice cu
reprezentare locală/ regională/ națională/
internațională), în vederea cunoașterii tipurilor de
activitate/proiectelor desfășurate de acestea, a
posibilităților de implicare a elevilor în activități de
voluntariat
* discuții referitoare la activitățile și proiectele unor
instituții publice și ONG-uri, ca urmare a unor
vizite realizate la sediul acestora, în vederea
realizării unor acțiuni civice (de exemplu, instituții
publice reprezentative ale autorității legislative,
administrației centrale și locale, autorității
judecătorești, organizații civice locale/ regionale/
naționale/ internaționale)
* dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media
referitoare la problemele grupurilor de apartenență
și ale comunității, ca punct de plecare pentru
inițiative de participare civică
* identificarea unor contexte și modalități de

9
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
acțiune pentru prevenirea și/sau reducerea, la nivel
de clasă/școală, a manifestărilor violente (verbale și
fizice) în rândul elevilor
* realizarea unei scurte compuneri în care elevii își
imaginează că exercită, timp de o săptămână, o
funcție într-o instituție publică (de exemplu, primar,
parlamentar, judecător, președinte)
* analizarea, din diferite perspective, a unei situații
concrete de viață comunitară (educațională/ locală),
pentru exersarea luării unor decizii în cunoștință de
cauză
Unitatea PROIECTUL  Elaborarea și derularea 1.1. * exerciții de clarificare, în contexte relevante, a Manualul 10 XVI-
3 EDUCAȚIONA 1.2. înțelesului unor termeni specifici domeniului XX
proiectului educațional
L DEDICAT 2.1. (drepturile omului, forme de guvernare, regim Fișe de lucru V
dedicat problemelor 2.2. Declaraţia
PROBLEMEL politic, constituție/ constituționalism, cetățenie/
comunității 2.3. Universală a
OR cetățean, autoritate/ autorități, principii
COMUNITĂȚII educaționale/locale;
3.1. Drepturilor
3.2. democratice, pluralism, drept/ responsabilitate, stat Omului
EDUCAȚIONA Alegerea temei; de drept, societate civilă, opinie publică)
LE/LOCALE Elaborarea fișei de proiect; * stabilirea temei proiectului, prin realizarea unei Declaraţia
Derularea proiectului liste cuprinzând probleme de interes pentru privind
propus; comunitatea educațională/ locală promovarea
Evaluarea proiectului propus * implicarea fiecărui elev, la nivel de clasă, școală cetăţeniei şi
 Recapitulare finală sau la nivelul comunității locale, în echipele de a valorilor
proiecte, pe diferite teme dedicate rezolvării unor commune
 Evaluare finală ale libertăţii,
probleme ale comunității educaționale/ locale, prin: toleranţei şi
alegerea temei, formularea unor alternative de nediscrimină
soluționare, alegerea unei soluții dezirabile, rii prin
identificarea unor resurse relevante educaţie
* realizarea unor activități tip proiect (de exemplu, (Declaraţia
„Proiectul cetățeanul/ Project Citizen”, „Proiecte în de la Paris,
beneficiul comunității”), prin care elevii să fie 2015
implicați în exerciții de luare a deciziei, de Constituţia

10
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
propunere a unor strategii de rezolvare a unor României
probleme ale clasei, școlii sau ale comunității locale Articole,
* participarea activă la realizarea proiectelor interviuri,
propuse, pe diferite teme (de exemplu, proiecte emisiuni din
mass-media
referitoare la prevenirea și combaterea violenței,
incluziunea socială și educațională, proiecte privind
influențarea deciziilor/ politicilor publice locale în
diferite domenii, proiecte legate de protecția
mediului înconjurător/ protejarea patrimoniului
cultural)
* invitarea unor instituții publice și/ sau organizații
civice, ca parteneri, în realizarea proiectelor
propuse
* analiza unor studii de caz, în grupuri mici, pentru
discutarea unor consecințe care decurg din
încălcarea drepturilor omului
* realizarea, prin activități în perechi/ echipă, a
unor afișe/ colaje/ desene în format letric sau
electronic, care să exemplifice diferite forme de
implicare civică
* invitarea unor reprezentanți ai unor instituții
publice și organizații civice în cadrul activităților
din clasă (de exemplu, reprezentanți ai autorității
legislative, ai administrației centrale și locale, ai
autorității judecătorești, ai organizațiilor civice cu
reprezentare locală/ regională/ națională/
internațională), în vederea cunoașterii tipurilor de
activitate/proiectelor desfășurate de acestea, a
posibilităților de implicare a elevilor în activități de
voluntariat
* analizarea, din diferite perspective, a unei situații
concrete de viață comunitară (educațională/ locală),

11
Editura Ars Libri, Buzoești-Costeşti, jud. Argeş E-mail: arslibri@yahoo.com
PLANIFICĂRI CLASA A VII-A comenziarslibri@gmail.com
Tel: 0248 546 357 www.edituraarslibri.ro
Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00
pentru exersarea luării unor decizii în cunoștință de
cauză

12