Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Școala Gimnazială” C-tin Tomescu” Pleșești


Clasa: a VI-a
Profesor: Moroșanu Iuliana Alexandra
Disciplina : Educație Interculturală
Arria curriculară: Om și societate
Unitatea de învățare: Persoana și societatea interculturală
Titlul lecției : COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
Tipul lecției: predare
Timp: 50 minute
Scopul lecției:Să înteleagă ce însemnă comunicarea interculturală și să cunoască factorii care influențează comunicarea
interculturală.

Obiective operaționale:

O1 –Să explice cum înteleg cuvântul comunicare utilizându-se de întrebările date;

O2-Să exemplifice cel puțin 2 cuvinte cu sens opus pentru cuvăntul cumunicare și să explice întelesul lor;

O3-Să definească conceptul de Comunicare Interculturală;

O4-Să exemplifice canale de comunicare;

O5-Să enumere factorii care influențează Comunicarea Interculturală;

O6-Să manifeste interes pentru lecție.

Strategii didactice:

-metode și procedee:conversația,exemplificarea,dezbaterea,argumentarea,expunerea
-forme de organizare:frontală,individuală și pe perechi

-mijoace didactice:manual,caiet,tablă,fișă de lucru

Evaluare:
-evaluarea realizată de către profesor: observare sistematică,deschiderea spre dialog atât între elevi cât și între elevi și
profesor,aprecierea răspunsurilor corecte,notarea elevilor la sfârșitul orei.

Locul de desfășurare:Sala de clasă

Bibliografie: Manual de Ed.Interculturală cl. a VI-a Editura Didactică și Pedagogică Autor Daria –Daniela Lupșa

Manual de Ed.Interculturală cl. a VI-a Editura Didactică și Pedagogică Autor-Victor Bratu ,Alina Bratu,Elena Lupșa
DESFĂȘURAREA LECTIEI

Nr. Momentele Obiectivele Activitatea profesorului Activitatea Resurse Evaluare


Crt. lecției operaționale elevilor procedurale
1. Organizarea Consemnează absenții. Comunică 5 min
clasei și O1 Stabilește climatul socio- absenții. Atenționare
captarea afectiv necesar desfășurării Pregătesc Fișa de lucru
atenției lecției. materialele
Împarte elevilor fișa de necesare Activitate individuală
lucru nr.1 în care vor avea desfășurării
ca sarcină de lucru să lecției. Conversația,
descrie individual cum Citesc cerința ,o Exemplificare
O2 înțeleg cuvântul rezolvă apoi Aprecierea
„comunicare„ utilizând prezintă răspusurilor
întrebările următoare: răspunsurile.
În ce context ați auzit acest
termen?
Ce însemnă el pentru tine?
Care este termenul opus și
ce semnificație are?

2.
2 min Observare
Anunțarea Anunță titlul noii lecții Sunt sitematică a
titlului noii și obiectivele operaționale atenți,notează pe Manual,caiet ,tablă comportamentului
lecții și a O6 propuse: caiet titlul noii elevilor
obiectivelor Comunicarea interculturală lecții. Activitate frontală
operaționale
Conversația
3. Comunicarea Comunică elevilor noțiunile Elevii sunt atenți 30 min
noilor de bază ale la Manual,caiet Observare
cunoștințe lecției:”Comunicarea este o profesor,notează sitematică a
O3 formă de comportament informațiile pe comportamentului
care apare din nevoia de a caiet. Activitate elevilor
relaționa.Modul în care frontală,individuală
reușim să comunicăm
poate conduce la relații de Expunerea,Conversația,
O4 armonie,de colaborare sau Exercițiul
dimpotrivă la dispute ori
conflicte.
Comunicarea interculturală
O6 este schimbul de informații
între oameni de diferite
culturi.
Realizarea comunicării
presupune existența unor
componente esențiale:
Emițător-persoana care
transmite mesajul.
Receptorul-persoana care
primește mesajul.
Codul-sistemul de semne
cu ajutorul cărora
emițătorul cifrează
informația.
Canalul-prin care este
transmis și recepționat
mesajul.
Profesorul le spune elevilor
că cel mai important canal
de transmitere a mesajului
este comunicarea verbală
prin limbaj/lingvistic.
Precizează că transmiterea
mesajului se poate realiza și
prin comunicare
nonverbală.
Se realizează un exercițiu în Observarea
care elevii vor trebui să se Încearcă să se sistematică a
alinieze în funcție de data alinieze fără a comportamentului
nașterii fără a comunica comunica verbal. elevilor
verbal și au la dispoziție 3
min.
Principalii factori care
influențează comunicarea
interculturală sunt sistemele
de
valori,limba,religia,percepția
asupra timpului și stilul de
comunicare.
Comunicarea interculturală
presupune acceptarea și
respectarea diferențelor
culturale,valorizarea și
promovarea specificului
cultural,manifestând
solidaritate și reciprocitate
asfel încât orice cultură să
se poată afirma și dezvolta.

4. Fixarea Le cere elevilor să analizeze Elevii sunt 10 min


cunoștințelor în perechi cele trei imagini atenți,analizează
din manualul de imaginile și Manual,caiet. Aprecierea
Ed.Intercuturală de la prezintă Activitate individuală și răspunsurilor
O3 pagina 66 și să aprecieze în concluziile la pe perechi
ce măsură este vorba care au ajuns. Analiza,Argumentare
despre comunicare Sunt atenți la Enumerarea
interculturală și în ce întrebările
măsură este ea una reușită. profesorului apoi Observarea
Apoi le adresează elevilor răspund . sistematică
O4 următoarele întrebări: a
Ați comunicat cu comportamentului
reprezentați ai altor culturi? elevilor
Ce canale de comunicare ați
O5 utilizat?
La care dintre ele apelați
O6 mai des?
Ce factori v-au influențat
comunicarea?
5. Comunicarea Comunică elevilor tema Sunt atenți la 3 min Evaluare orală
temei pentru pentru acasă:Realizați un explicațiile Caiet
acasa și O6 desen în care se pot profesorului, Activitate frontală
încheierea identifica elemente ce notează tema Conversația
lecției reflectă comunicarea pentru acasă.
interculturală. Ascultă
aprecierile făcute
și își însușesc
observațiile.
FIȘĂ DE LUCRU

Descrieți cum înțelegi cuvântul „comunicare„ utilizând întrebările următoare:

În ce context ați auzit acest termen?

Ce însemnă el pentru tine?

Care este termenul opus și ce semnificație are?

FIȘĂ DE LUCRU

Descrieți cum înțelegi cuvântul „comunicare„ utilizând întrebările următoare:

În ce context ați auzit acest termen?

Ce însemnă el pentru tine?

Care este termenul opus și ce semnificație are?