Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ


PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 7 - 7
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 7 7 14
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 4 4
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 5 8
17+1 16 33+Săpt.
Altfel

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea
contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului
intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor
care aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din
societatea contemporană
1.Introducere în studiul educației S1
1.2. Identificarea propriilor repere de
interculturale
identitate culturală, prin raportare la 2. Diversitatea culturală- o caracteristică
CARACTERISTICI sisteme de referință culturale variate a societății contemporane 7 S2
ALE SOCIETĂȚII 1.3. Analizarea unor situații în 3. Complexitatea identității proprii în S3 Obs.
CONTEMPORANE acord/dezacord cu valorile și principiile prezent. curentă
1. societății interculturale 4. Identitatea culturală proprie și
8(7+1) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor identitatea culturală a celorlalți. S4
sarcini de lucru referitoare la viața într-o 5.Patrimoniul cultural/moștenirea S5
societate interculturală culturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive 6. Tradiții și obiceiuri comune/diferite S6
față de sine și față de ceilalți, față de ale culturilor.
7.Patriotismul și manifestările sale S7
identitatea culturală proprie și față de
Evaluare 1 S8 Testare
identitatea celor care aparțin unor culturi scrisă
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2. Săptămâna Școala Activități extrașcolare și extracurriculare S9
Altfel
1.1. Utilizarea corectă a termenilor PRINCIPII ȘI VALORI ALE
PERSOANA ȘI specifici educației interculturale cu SOCIETĂȚII INTERCULTURALE
1. SOCIETATEA referire la fapte / evenimente / procese din
INTERCULTURALĂ 1.Principiile și valorile unei societăți 1 S10 Obs.
8(7+1) ore societatea contemporană interculturale (dezvoltarea identității curentă
1.3. Analizarea unor situații în culturale proprii)
acord/dezacord cu valorile și principiile Acceptarea și respectarea diversității 1 S11
societății interculturale Valorizarea pozitivă a diferențelor 1 S12
Tratamentul egal al persoanelor și 1 S13
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
solidaritate
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Promovarea incluziunii sociale, 1 S14 Obs.
societate interculturală dialogul intercultural. curentă
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de Abateri de la valorile și principiile 1 S15
identitatea culturală proprie și față de societății interculturale:- forme de
identitatea celor care aparțin unor culturi intoleranță (discriminare, segregare,
diferite rasism, xenofobie)
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de Abateri de la valorile și principiile
empatie culturală în relațiile cu persoane societății interculturale:-manifestări și 1 S16
efecte ale lipsei de solidaritate
aparținând unor culturi diferite
(marginalizare, excludere, izolare) Testare
scrisă
Evaluare 1 S17
3. Recapitulare – 1 S18 Obs.
Evaluare semestrială curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor Persoana în societatea interculturală
specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din 1. Trăsături ale persoanei în societatea 3 S19
societatea contemporană interculturală (spirit deschis, S20
flexibilitate, cooperare, abilități S21
1.2. Identificarea propriilor repere de
relaționale și comunicaționale)
identitate culturală, prin raportare la
sisteme de referință culturale variate
PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în Obs.
SOCIETATEA acord/dezacord cu valorile și principiile 2. Comunicarea interculturală 1 S22 curentă
4. INTERCULTURALĂ societății interculturale 3. Specificul comunicării interculturale 1 S23
8 (7+1) ore 2.2.Participarea, prin derularea unui 4. Bariere ale comunicării interculturale 1 S23
proiect intercultural, la rezolvarea (stereotipuri și prejudecăți)
problemelor comunității și la promovarea 5. Reguli și principii pentru facilitarea 1 S25
dialogului intercultural comunicării interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală 1 S26 Testare
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive scrisă
Evaluare față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect
intercultural pentru rezolvarea unor 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
probleme cu caracter intercultural PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 6 S27-
2.2.Participarea, prin derularea unui INTERCULTURAL S32
proiect intercultural, la rezolvarea
PROIECT Alegerea temei
problemelor comunității și la promovarea
EDUCAȚIONAL Elaborarea fișei de proiect
INTERCULTURAL dialogului intercultural Derularea proiectului propus
5. 6 (4+2) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Evaluarea proiectului propus curentă
societate interculturală
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 2 S33
finală S34
2 ore
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: Educație interculturală
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- exerciții de descoperire și de clarificare, în a. frontală


1.Introducere înstudiul contexte relevante, a unor termeni specifici a. individuală observarea
educației interculturale 1.1 domeniului, precum: identitate culturală, sistematică a
1 diversitate culturală, patrimoniu cultural/moștenire
1.2. 10-14 IX conversația elevilor
culturală, societate interculturală, societate
manualul descrierea
multiculturală, comunicare interculturală
2. Diversitatea 1.3. - selectarea unor imagini (de exemplu, fotografii,
culturală- o postere, desene) în care se pot identifica vizual culegeri de comparaţia - autoevaluare
1 texte
caracteristică a 17-21 IX
atât elemente specifice culturii românești, cât și
societății elemente specifice altor culturi din Europa și din activitate pe
lume; includerea imaginilor selectate în cadrul ilustrații grupe
contemporane
unui portofoliu tematic, în format letric sau
electronic dicţionare metoda
1 - realizarea unor desene, colaje care ilustrează ciorchinelui observarea
3.Complexitatea tradiții, obiceiuri comune culturii românești cu
24-28 IX fişe de lucru sistematică a
identității proprii în diferite culturi/ comunități din România, din
analiza elevilor
prezent. 2.3. Europa și din lume
- realizarea unei scurte compuneri în care elevii sinteza
își imaginează că locuiesc, timp de o zi, într-o joc de rol
4.Identitatea culturală 3.1. 1
comunitate care aparține unei culturi diferite/merg temă în clasă/
proprie și identitatea 1-5 X
3.2. la o școală într-o comunitate care aparține unei proiectul pentru acasă
culturală a celorlalți
culturi diferite; analizarea unor provocări care lectura
vizează referințe culturale diferite de propria dezbaterea
5.Patrimoniul 1 cultură brainstormingul
cultural/moștenirea 8-12 X - recunoașterea principiilor și valorilor specifice
culturală societății interculturale, pornind de la imagini
date, lectura unor povești, fabule, vizionarea unor
1 filme adecvate vârstei elevilor, relatări din mass-
6. Tradiții și obiceiuri 15-19 X media, observarea unor comportamente ale
comune/diferite ale copiilor și ale adulților în contexte familiare de observarea
culturilor. viață sistematică a
- exerciții de identificare, prin activități în elevilor
7.Patriotismul și perechi/echipă, a valorilor și principiilor unei
manifestările sale 1 societăți interculturale, în imagini, texte sau în
22-26 X cazuri date temă în clasă/
- realizarea, prin activități în perechi/echipă, a pentru acasă
unui „Calendar intercultural”, în format letric sau
electronic, astfel încât fiecare lună aleasă să fie
dedicată unei minorități culturale din România (de
exemplu, calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
populare)
1 - discuții, în grupuri mici sau la nivelul clasei, pe
1.Evaluare teme ca: „Avem nevoie de toleranță în test
29 X-2 societate?”, „Diversitatea este un rău sau un
XI bine?”
- simularea unor situații în care apar bariere în
comunicarea interculturală și propunerea unor
strategii de depășire a acestora

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASA : a VI a


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8(7+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

PRINCIPII ȘI a. frontală
VALORI ALE - redactarea unui text plecând de la un a. individuală observarea
SOCIETĂȚII număr de termeni dați, specifici domeniului sistematică a
INTERCULTURAL 1.1. - exerciții de completare/de continuare a unui conversația elevilor
E text, de comentare a unor afirmații/enunțuri manualul descrierea
referitoare la diferite aspecte privind
1.3. studiu de caz
interculturalitatea
1.Principiile și - recunoașterea principiilor și valorilor culegeri de comparaţia - autoevaluare
valorile unei societăți 1 specifice societății interculturale, pornind de texte
interculturale 2.3. la imagini date, lectura unor povești, fabule, activitate pe
(dezvoltarea identității 12-16 XI vizionarea unor filme adecvate vârstei ilustrații grupe
culturale proprii) elevilor, relatări din mass-media, observarea
3.1. unor comportamente ale copiilor și ale dicţionare metoda
adulților în contexte familiare de viață ciorchinelui observarea
2.Acceptarea și 1 - exemplificarea unor situații care implică fişe de lucru sistematică a
respectarea diversității 19-23 XI toleranță/intoleranță analiza elevilor
- prezentarea și discutarea unor studii de caz
sinteza
privind manifestări de intoleranță,
3.2. discriminare, excludere la nivelul joc de rol
persoanelor/al societății
3.Valorizarea pozitivă 1 - activități specifice de celebrare a „Zilei proiectul
a diferențelor 1.3. 26-29 XI copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1 lectura temă în clasă/
decembrie), a „Zilei internaționale a dezbaterea pentru acasă
4.Tratamentul egal al 1 toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei
persoanelor și 3-7 XII Minorităților Naționale” (18 decembrie) prin brainstormingul
solidaritate concursuri, expoziții, postere, dezbateri sau
prin realizarea de portofolii pe teme specifice
5.Promovarea 1 educației interculturale, realizate în școală
incluziunii sociale, 10-14 sau în afara școlii
dialogul intercultural. 1.1. XII - prezentarea și discutarea unor informații din observarea
mai multe perspective, pentru a stimula sistematică a
conștiința diversității și a unității prin
6.Abateri de la 1.3. elevilor
diversitate
valorile și principiile 1 a. frontală
societății 17-21 - studii de caz, în grupuri mici, pentru manualul a. individuală
interculturale:- forme 3.1. XII discutarea consecințelor care decurg din - autoevaluare
de intoleranță abaterea de la valorile și principiile societății culegeri de conversația
(discriminare, interculturale texte descrierea
segregare, rasism, 2.3. - realizarea, prin activități în perechi/echipă,
xenofobie) a unui „Calendar intercultural”, în format letric ilustrații comparaţia
1 sau electronic, astfel încât fiecare lună
7.Abateri de la 14-18 I aleasă să fie dedicată unei minorități dicţionare activitate pe grupe observarea
culturale din România (de exemplu,
valorile și principiile sistematică a
calendarul poate reprezenta diferite tradiții,
societății 3.1. obiceiuri, rețete gastronomice, porturi fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
interculturale:- populare) studiu de caz
manifestări și efecte analiza
ale lipsei de 3.2. sinteza
solidaritate argumentarea
(marginalizare, temă în clasă/
excludere, izolare) proiectul pentru acasă
lectura
1. Evaluare 1 dezbaterea test
21-25 I
brainstormingul
2. Recapitulare- 1
Evaluare 28 I-2 II
semestrială
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR:
DOMENIU DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

Persoana în societatea - exerciții de completare/de continuare a manualul a. frontală observarea


interculturală unui text, de comentare a unor a. individuală sistematică a
1.1 afirmații/enunțuri referitoare la diferite culegeri de conversația elevilor
1.Trăsături ale persoanei aspecte privind interculturalitatea texte descrierea
- realizarea unui glosar ilustrat cu
în societatea interculturală 1.2. 3 comparaţia
termenii cheie din domeniul educației
(spirit deschis, 11-15 II interculturale ilustrații activitate pe - autoevaluare
flexibilitate, cooperare, 1.3. 18-22 II grupe
abilități relaționale și 2.2. 25 II-1 III - realizarea unor audiții muzicale care dicţionare metoda observarea
comunicaționale) ilustrează muzica tradițională/populară fişe de lucru ciorchinelui sistematică a
românească cât și muzica analiza elevilor
2.3. tradițională/populară a diferitelor culturi/ manualul lectura
comunități din România, din Europa și dezbaterea
2.Comunicarea 1 din lume culegeri de a. frontală - autoevaluare
interculturală 3.1. 4-8 III texte a. individuală
- realizarea unor colaje/postere care
observarea
ilustrează diferite situații de comunicare
3.Specificul comunicării 3.2. 1 interculturală adecvată/bariere ale ilustrații conversația sistematică a
interculturale 11-15 III comunicării interculturale descrierea elevilor
dicţionare
- participarea activă la realizarea comparaţia
4.Bariere ale comunicării 1.1 1 proiectelor propuse, pe diferite teme (de fişe de lucru temă pentru acasă
interculturale (stereotipuri 18-22 III exemplu: participarea civică a activitate pe
și prejudecăți) 1.2. minorităților și/sau a imigranților, o grupe
problemă concretă privind relațiile
1.3. interculturale locale, integrarea unei metoda
5.Reguli și principii 2.2. 1 minorități defavorizate, personalități manualul ciorchinelui observarea
pentru facilitarea 25-29 III locale care ilustrează diversitatea și studiu de caz sistematică a
interferențele culturale, istoria locală)
comunicării interculturale culegeri de elevilor
- realizarea, prin activități în texte
perechi/echipă, a unui „Calendar analiza
intercultural”, în format letric sau ilustrații sinteza
electronic, astfel încât fiecare lună argumentarea
aleasă să fie dedicată unei minorități dicţionare temă pentru
culturale din România (de exemplu, acasă
calendarul poate reprezenta diferite fişe de lucru
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, proiectul autoevaluare
porturi populare) lectura
dezbaterea
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul
clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de
toleranță în societate?”, „Diversitatea temă pentru
este un rău sau un bine?” acasă

- simularea unor situații în care apar


bariere în comunicarea interculturală și
propunerea unor strategii de depășire a
acestora
test

6. Evaluare 1
1-5 IV
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASA : a VI-a

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ


PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2)ore

COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și
derularea unui proiect - implicarea fiecărui elev, la nivel de a. frontală
educațional pentru clasă, școală sau la nivelul comunității a. individuală observarea
promovarea unui/unor locale, în echipele de proiecte, pe sistematică a
drepturi ale copilului: diferite teme dedicate educației manualul conversația elevilor
interculturale, prin: alegerea temei,
- Alegerea temei 2.1. 1
formularea unor alternative de
8-12 IV soluționare, alegerea unei soluții culegeri de activitate pe temă pentru
dezirabile, identificarea unor resurse texte grupe acasă
- Elaborarea fișei de 1 relevante
proiect 2.2. 15-19 IV ilustrații observarea
- participarea activă la realizarea sistematică a
proiectelor propuse, pe diferite teme dicţionare proiectul elevilor
(de exemplu: participarea civică a lectura
- Derularea proiectului 2 minorităților și/sau a imigranților, o fişe de lucru proiect
propus 2.3. 6-10 V problemă concretă privind relațiile
interculturale locale, integrarea unei
13-17 V dezbaterea eseuri, rebus-uri
minorități defavorizate, personalități
locale care ilustrează diversitatea și
interferențele culturale, istoria locală)

- realizarea, prin activități în


- Evaluarea proiectului 3.2. 2 perechi/echipă, a unui „Calendar
propus 20-24 V intercultural”, în format letric sau
27-31 V electronic, astfel încât fiecare lună
aleasă să fie dedicată unei minorități
culturale din România (de exemplu,
calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice,
2. Recapitulare și 2 porturi populare)
evaluare finală. 3-7 VI
10.14 VI

Întocmit,
Prof.

S-ar putea să vă placă și